فهرست مطالب

توسعه اجتماعی - سال سیزدهم شماره 3 (بهار 1398)
 • سال سیزدهم شماره 3 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین بنی فاطمه، محمد عباس زاده، زهرا رحیمی* صفحات 1-28
  رضایت مندی زناشویی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در کیفیت زندگی زوجین تاثیرگذار بوده و سبب بهبود روابط بین فردی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی از سوی افراد در محیط های کاری شان باشد. بر این اساس هدف کلی این پژوهش مطالعه ی نقش مداخله گرایانه رضایت جنسی در تاثیرگذاری عشق ورزی بر رضایت زناشویی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه ی کارکنان متاهل دانشگاه تبریز به تعداد 821 نفر است که از این تعداد 261 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، رضایت جنسی و عشق ورزی دارای رابطه ی مثبت و معنی داری با رضایت زناشویی هستند؛ همچنین متغیر عشق ورزی از طریق تاثیرگذاری مثبت بر متغیر رضایت جنسی موجب افزایش رضایت زناشویی می شود. نتیجه آنکه با توجه به یافته ها، عشق ورزی و رضایت جنسی و آگاهی زوجین در این موارد می تواند باعث افزایش رضایت زناشویی در همه ی ابعاد و به تبع آن استوارتر شدن بنیان خانواده در جامعه گردد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، رضایت جنسی، عشق ورزی
 • شعبان محمدی*، احمد رضایی صفحات 29-56
  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بازسازی معنایی تغییرات در گرایش به هویت ملی در آذربایجان از منظر پان ترکیست ها می پردازد. در دوره ی قاجار و پیش از آن آذری ها خود را کاملا ایرانی می دانستند و همیشه در حفاظت از مرزهای کشور پیشگام بودند. ولی با روی کار آمدن دولت اقتدارگرای پهلوی و سیاست ها و فعالیت های وی باعث شکل گیری تغییراتی در نگرش به هویت ملی و همچنین گرایش به هویت قومی در آذربایجان شد. روش شناسی این پژوهش کیفی است و با استفاده از قوم نگاری و تکنیک مشاهده و مصاحبه ی عمیق، داده ها جمع آوری شد. یافته ها تحقیق شامل هشت مقوله ی زیر است: متعین های ساختاری، رابطه ی دوسویه، گرایش به هویت ملی، شکل گیری دولت اقتدارگرا، محرومیت فرهنگی، محرومیت اقتصادی، محرومیت سیاسی، توهین رسانه ای و گرایش به هویت قومی (پان ترکیسم). مقوله ی هسته ی تحقیق هم تغییر نگرش به هویت ملی است که مقولات عمده ی بالا را در بر می گیرد. در پایان تحقیق ارتباط این مقوله ها در قالب یک مدل زمینه ای شامل بعد شرایط، تعاملات و پیامدها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پان ترکیسم، آذربایجان، نظریه ی زمینه ای، محرومیت نسبی، دولت مدرن
 • حیدر جانعلیزاده چوبستی، علی اصغر غلامی* صفحات 57-80
  شناسایی عوامل موثر و روش های افزایش بهره وری نیروی انسانی، از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها بوده و در این میان، بهبود بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه ها، به عنوان مرکز آموزش نیروی انسانی توانمند و متخصص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین نشاط اجتماعی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران تدوین گردید. روش تحقیق پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی استاندارد شده شادکامی و محقق ساخته بهره وری علمی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کلیه ی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران تشکیل دادند. حجم نمونه ی این پژوهش 100 نفر بوده است که با شیوه ی تمام شماری انجام شده است. برای سنجش پایایی شاخص ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده کرده ایم که مقدار آن بالای 8/0 و قابل قبول است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده رابطه ی معنی داری، بین نشاط اجتماعی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی وجود ندارد. بهره وری علمی در بین اساتید مرد و زن تفاوت ندارد. نشاط اجتماعی در بین اساتید با وضعیت استخدامی متفاوت بوده، میزان بهره وری در بین اساتید با مرتبه ی علمی متفاوت بوده و بیشترین فراوانی مربوط به اعضای هیات علمی با میزان بهره وری با سطح متوسط بوده است. در همین راستا داده ها نشان می دهد نشاط اجتماعی این افراد از سطح متوسط برخوردار است.
  کلیدواژگان: نشاط اجتماعی، بهره وری علمی، دانشگاه مازندران، اعضای هیات علمی
 • غلامحسین کرمی*، امیر ملکی، محمد جواد زاهدی مازندرانی صفحات 81-116
  هدف از پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی پدیده ی قتل های ناموسی در استان خوزستان طی سال های 1390 تا 1394 بود. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه ی آماری، شامل کلیه ی افرادی است که در سال های 1390 تا 1394 به جرم قتل ناموسی یا معاونت در آن در استان خوزستان دارای پرونده ی کیفری بودند. بر اساس آمارهای رسمی، 140 نفر از قاتلین و نیز 140 نفر از شیوخ قبائل و طوائفی که قاتلین از اعضای آن طوائف بوده یا این پدیده در آنجا اتفاق افتاده است، انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز استفاده از روش تمام شماری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو نوع پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پرسشنامه ی اول جهت قاتلین و پرسشنامه ی دوم جهت شیوخ مورد استفاده قرار گرفت. ضریب پایایی نگرش سنج آنها، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، به ترتیب 89/0 و 81/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در میان قاتلین، متغیرهای وابستگی به قبیله، پایگاه اجتماعی، خرده فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت شیوخ از قاتلین با نگرش آنان نسبت به قتل های ناموسی در استان خوزستان، در سطح05/0P≤ ارتباط دارد؛ همچنین در میان شیوخ، متغیرهای تحصیلات، پایگاه اجتماعی، نگرش به زن و حمایت از قاتلین با نگرش آنان نسبت به قتل های ناموسی در استان خوزستان، در سطح 05/0p≤، ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: پایگاه اجتماعی، خوزستان، ساختار قدرت، قتل ناموسی، کنترل رسمی
 • معصومه دسترنج*، مهدی ملاحی صفحات 117-144
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی در میان دانشجویان می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس می باشد. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. بنابراین، به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده، تعداد 350 نفر از دانشجویان انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله ی نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق از این قرارند: میان متغیرهای جنس، تحصیلات والدین با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه ی معنادار مشاهده گردید. همچنین مشخص شد که میان پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه ی معناداری وجود ندارد. میان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی و ابعاد سیاسی، جنسیتی و فرهنگی حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی رابطه ی معنادار مشاهده شد. در تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله، پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتا چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی وارد معادله ی رگرسیون شد و با توجه به مقدار ضریب تعین (R2)، این ابعاد 1/9 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، آگاهی از حقوق شهروندی، رفتار اجتماعی، دانشجویان، دانشگاه پیام نور
 • داود شهپری*، عزیز حزباوی صفحات 145-162
  مهاجرت ها چه به صورت بین المللی جریان یابند و چه در داخل مرزهای یک کشور رخ دهند، همواره موجب کاهش جمعیت نواحی مهاجرفرست و افزایش جمعیت نواحی مهاجرپذیر می شوند. این افزایش و کاهش در مواردی کند و مستمر و در مواردی نیز تند و مقطعی است. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی، تحلیل داده های سرشماری نفوس و مسکن و سالنامه های آماری، با استفاده از نرم افزارهای Excel و GIS روند جابجایی های جمعیتی استان خوزستان را در ابعاد مهاجرت های بین استانی طی دو دهه ی اخیر و تاثیر آن بر متوسط رشد سالانه ی جمعیت استان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهد که در سال 1385، استان خوزستان با خالص مهاجرتی 108209- نفر، سومین استان مهاجرفرست کشور و در سال 1390، با خالص مهاجرتی 54530- مهاجرفرست ترین استان کشور بوده است. استان های اصفهان، تهران و فارس بیشترین دریافتی مهاجر را از استان خوزستان داشته اند. متوسط نرخ رشد واقعی جمعیت استان در سال 1385، 8/1 درصد و در سال 1390، 16/0 درصد کاهش یافته است. همچنین 25/0 درصد در سال 1385 و 62/0 درصد در سال 1390 از کاهش رشد جمعیت در استان ناشی از اثر مهاجرت بوده است.
  کلیدواژگان: مهاجرت، رشد جمعیت، استان خوزستان
 • روضان پیری، روزا کرم پور*، مجید کفاشی صفحات 163-196
  این مقاله به بررسی موانع اجتماعی توسعه یافتگی در استان ایلام و درک و تفسیر مردمان آن دیار از توسعه می پردازد. با توجه به اینکه روش شناسی عمده ی این تحقیق کیفی بوده؛ از روش مردم نگاری برای عملیات گردآوری داده ها و از نظریه ی زمینه ای برای تحلیل و ارائه ی داده ها استفاده شده است. در این پژوهش، اطلاعات مشاهده ای و اسنادی توسط محقق گردآوری و اطلاعات مصاحبه ای نیز از 56 نفر مشارکت کنندگان ساکن در میدان مطالعه به عمل آمد. برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه گیری کیفی هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبه شوندگان از منطق اشباع نظری در نمونه گیری نظری استفاده شد. سپس عملیات تحلیل اطلاعات در سه مرحله ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده و یک مدل زمینه ای برای هر یک از سوال ها ترسیم گردید. در نهایت از ترکیب کلیه ی مقوله ها، مدل نهایی تحقیق استخراج شد. نتایج بررسی نشان می دهد که مهم ترین موانع اجتماعی توسعه یافتگی در این استان بافت غالب ایلی و قبیله ای، میزان پایین سرمایه ی اجتماعی، سستشدن روابط اجتماعی و فقدان نظام شایسته سالاری می باشد.
  کلیدواژگان: موانع اجتماعی، توسعه نیافتگی، نظریه ی زمینه ای، استان ایلام
 • محمدعلی مومبینی*، علی حسین حسین زاده، آزیتا مومبینی صفحات 197-228
  تحقیق حاضر در تلاش است با استفاده از رویکرد جامعه شناختی کج رفتاری عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر در بین جوانان کلان شهر اهواز را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. از این رو، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه ی آماری، جوانان شهر اهواز، روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد افراد نمونه 384 نفر، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار 23 SPSS و محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق شهر اهواز در سال 1395 می باشد. یافته های تجربی تحقیق بیانگر آن است که میان متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، تاهل، سطح تحصیلات، درآمد) با گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد. بین متغیرهای احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، احساس انزوای اجتماعی، گرایش به همسالان، باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی با متغیر گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه ی مثبت و معناداری حاکم است و بین متغیر دینداری و گرایش به مصرف مواد مخدر نیز رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام نشان می دهد حدود (569/0) از واریانس مربوط به متغیر گرایش به مصرف مواد مخدر با متغیرهای احساس آنومی، دینداری، احساس انزوای اجتماعی و باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: گرایش به مصرف مواد مخدر، عوامل اجتماعی فرهنگی، رویکرد کج رفتاری
 • علیرضا داودی*، سید وحید عقیلی، محمدرضا رسولی صفحات 229-248
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی برنامه های عقیدتی شبکه ماهواره ای وصال حق بوده است. مورد مطالعه در این تحقیق، مطالب مطروحه در برنامه های عقیدتی با محوریت تشیع، شبکه ی ماهواره ای مذکور در فصل سوم سال 1396 بوده که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای متون، بدان پرداخته شد. روش انجام کار بدین صورت بوده که پس از بررسی برنامه های شبکه ی موصوف، مطالب حاصل از پیاده سازی مصاحبه ها، میزگردها، اخبار و گزارشات برنامه های عقیدتی، به متن تبدیل شده، متون مذکور مورد بازخوانی قرار گرفته و کدگذاری لازم انجام شد. در نهایت هم، چهار مقوله ی "خرافه گرایی شیعیان، منفعت طلبی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، جهادگرایی نادرست شیعیان و فرقه گرایی یا خودبرتربینی شیعیان" به عنوان مقوله های اصلی، شناسایی شدند، از تجزیه و تحلیل زیر مقوله های بدست آمده از مقوله های اصلی، می توان بیان داشت که هدف اصلی شبکه ی ماهواره ای وصال ضربه زدن به حکومت اسلامی با نماد شیعی بوده است، چرا که بیشتر مطالب بدست آمده در خصوص منفعت طلبی و خرافه گرایی می باشد که به گفته ی آنها توسط حکومت اسلامی ایران بنا شده اند؛ بنابراین این نتیجه به دست می آید که این گونه تفکرات، جایگاهی در مذهب شیعه نداشته و با بزرگنمایی برخی انحرافات نمی توان به اصل مذهب شیعه آسیب رساند.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوای برنامه های عقیدتی، تشیع، شبکه های ماهواره ای، ماهواره ی وصال حق
|
 • Hossein Banifatemeh, MOHAMMAD ABBASZADEH, Zahra Rahimi * Pages 1-28
  Marital satisfaction can be considered as one of the key variables in the quality of life of couples and can improve interpersonal relationships and acceptance of social responsibility by individuals in their working environments. Accordingly, the general purpose of this research is to investigate the Intervening role of sexual satisfaction in influencing of lovemakingon marital satisfaction. The research method is survey type and the data collection tool is a standard questionnaire. The statistical population of this study consisted of 821 employees of married staff of Tabriz University of that number 261 people were selected using the Cochran formula by random sampling method. According to the results of this study, sexual satisfaction and love-making have a positive and significant relationship with marital satisfaction. Also, the makinglove variable through positive impact on the the sextual satisfaction, increases martpital satisfaction. As a result, due to research finding, lovemaking and sexual satisfaction and the consciousness of couples in this regard, it can increase marital satisfaction in all aspects and consequently, strengthen the family foundation in society.
  Keywords: Marital satisfaction, Sexual satisfaction, Makinglove
 • Shaban Mohammadi *, Ahmad Rezaee Pages 29-56
  The present research paper examines the tendency towards Pan-Turkism in Iranian Azerbaijan from the Pan-Turkists' point of view. In Gajar era, Iranian Azeris regarded themselves as pure Iranians and defended Iran's northwest borders. The formation of authoritarian Pahlavi government in the twentieth century helped to change this positive attitude towards the Iranian central government. Our methodology is a qualitative and we used the ethnography, observation, and deep interview to collect the data. The findings were the following categories: structural determent, interaction, attitudes towards the national identity, authoritarian government, cultural deprivation, economic deprivation, political deprivation, media insult, and Pan-Turkism.
  Keywords: Pan-Turkism, Iranian Azerbaijan, grounded theory, Relative Deprivation, Modern State
 • Heydar Janalizadeh Choubasti, Ali Asghar Gholami * Pages 57-80
  The identification of effective factors and methods for increasing the productivity of human resources are the main concerns of managers of organizations. Meanwhile, the improvement of human resources productivity in universities, as a training center of powerful and expert human resource, is of great importance. Therefore, this research was designed to investigate the relationship between social happiness and scientific productivity of faculty members of Mazandaran University. A survey method was used and data was collected using a happiness standardized Questionnaire and Academic Productivity researcher-made Questionnaire. The statistical population of this study included all faculty members of Mazandaran University. The sample volume of this study was 100 people which were collected by complete enumeration method. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the indices, which was more than 0.8 and it was acceptable. The findings of the hypothesis test showed that there is no significant relationship between social Happiness and Academic Productivity of faculty members. Academic Productivity is not different between male and female teachers. Social happiness is different among teachers with a different employment status. The rate of productivity among faculty members was different based on their scientific degree and the highest frequency was among faculty members with a moderate level of productivity. In this regard, the data showed that the social happiness of these people is of an average level.
  Keywords: Social Happiness, Academic Productivity, Mazandaran University, Faculty Members
 • Gholamhosein Karami *, Amir Maleki, Mohammad Javad Zahedi Mazandarani Pages 81-116
  The aim of this study was to explain the sociological phenomenon of honor killings in Khuzestan province during the years 2011-2015. This research was conducted using descriptive-survey method. The statistical population consisted of all people who had a criminal case during the years 2011-2015 for the sake of honor killing or deputy in it, in Khuzestan province. According to official statistics, 140 killers and also 140 tribal sheikhs and tribes that the killers were member of them or this phenomenon has happened in their tribes, were chosen. The sampling method was using full scale method. Data collection tools consisted of two types of researcher-made questionnaires which the first questionnaire was used for killers and the second questionnaire was applicated for sheikhs. The coefficient of reliability of their attitude, using Cronbach's alpha method, was 0.89 and 0.81 respectively. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The findings of the study indicated that among the killers, the variables of tribal dependence, social base, and subculture of violence, attitude towards women and sheikhs support of killers are related with their attitude towards honor killings in Khuzestan province, at P≤0.05. Also, among sheikhs, educational variables, social status, attitude toward women and support for killers are associated with their attitude towards honor killings in Khuzestan province, at P≤0.05.
  Keywords: Honor Killing, Khuzestan, Official Control, Power Structure, Social Base
 • Mansoureh Dastranj *, Mehdi Mallahi Pages 117-144
  The purpose of this research is to study of the relationship awareness of citizenship rights with social behavior among students of Payame Noor University of Bandar Abbas. The study population consists of students in the Payame Noor University of Bandar Abbas. The method of study was survey with a questionnaire technique. A sample of 350 students were selected by simple random sampling. After collecting questionnaire, the data were analyzed by SPSS software. The results of this research demonstrate that the variables including gender, parents of education have significant relationship with the awareness of citizenship rights. It was also determined that there was no significant relationship between socio-economic status and awareness of citizenship rights. Also there was a significant relationship between awareness of citizenship rights, dimensions of political, gender, cultural of citizenship rights with social behavior. In the step-wise regression analysis, after all the dimensions of citizenship rights entered in the analysis, ultimately four dimensions of gender, political, civil, cultural remained in the equation and totally explained 9/1 percent of the variance of dependent variable.
  Keywords: Citizenship Rights, Awareness of Citizenship Rights, Social Behavior, students, Payame Noor University
 • Davoud Shahpari *, Aziz Hazbavi Pages 145-162
  Migration and how to redistribute the population within the country is one of the most important factors that economic and social policymakers in the community are focusing on, ordering and directing population movements, and directing the population towards the desired poles. Migration, either internationally or in country level, always causes a decrease in migrant areas and an increase in the population of migratory areas. These changes in some cases occur slowly and continuously, but in some cases occurred fast and cross-sectional. In this study with uses of descriptive-analytic methods, Excel and GIS software population changes in Khuzestan province in inter-provincial level during the last two decades and its impact on the average annual population growth has been studied. Results show that in 2006, Khuzestan province have been the third most visited immigrant province, with a net migration of -108209 per people. In 2011, this province was the most incredible province with the net migration of -54530 immigrants. Isfahan, Tehran and Fars provinces have the most immigrants from the Khuzestan. In 2006 and 2011, average real population growth rate in Khuzestan has been dropped 1.8 and 0.16 percent per unit respectively. Furthermore, 0.25 percent of the population in 2006 and 0.62 percent of the population in 2011 caused the decrease in population growth in the province as a result of immigration.
  Keywords: Immigration, Population Growth, Khuzestan Province
 • Rozan Piri, Roza Kerampor *, Majid Kaffashpour Pages 163-196
  This issue the present study deals with social obstacles of development in the province of ilam as well as native people’s perception and interpretation of development. The methodology of this study relies on qualitative method and ethnography to collect the data. To analyze the data, grcunded theory was used. Data from observation and documents were collected by this researcher. Data were collected from observation and documented done by this researcher as well as interviews held within 56 paraticipants within the domain of the current study. Purposive–qualitative sampling was used and regarding the size of sample, theoretical logic of saturation was applied. The results show that the most important social obstacles of development in ilam are dominating tribal context, low level of social capital, diminishing of social relationships. And lock of merit system.
  Keywords: Social Obstacles, Undevelopment, grounded theory, Ilam Province
 • Mohammad Ali Mombeini *, Alihossein Hosseinzadeh, Azita Mombeini Pages 197-228
  The present study tries to examine the socio-cultural factors influencing drug use tendency among Ahwaz metropolitan youth using a sociological cognitive behavioral approach. The present research method is (scrolling). Therefore, the data collection tools (questionnaire), the statistical population (Ahvaz youth), sampling method (cluster), sample population (384 persons), information analysis method 23 spss software), and time and iocation spatial range (Ahwaz, 2016). The empirical findings of the research indicate that: there is a relationship between demographic variables (age, sex, marriage, education level, income) with drug use tendency. There is a positive and significant relationship between variables such as anomy feeling, feelings of relative deprivation, social isolation, peers, folk beliefs in oral literature and drug addiction tendencies. There is also a negative relationship between variables of religiosity and tendency to drug use. Also, the results of the research show that the extent of (0.569) of variance related to narcotics tendency variable with variables of anomy feeling, religiosity, sense of social isolation, and folk beliefs in oral literature can be explained.
  Keywords: Tendency to Drug Use, Socio-Cultural Factors, Behavioral Bias Approach
 • Alireza Dawodi *, Seyed Vahid Aghili, Mohamadreza Rasouli Pages 229-248
  The purpose of the present study was to analyze the quality of contents of the ideological programs Satellite Network of Vesal. In this study, the contents of the Shiite-based ideological programs, this Satellite Network, in the third season of 2017 (October, November and August), have been dealt with using the text content analysis approach. The method of doing this is that after reviewing the Network's programs, the results of the implementation of interviews, roundtables, news and reports on the ideological programs of this network, have been converted to text send the texts have been read and coded. There are four categories in the match "Shiite superstition, the interest of the officials of the islamic republic of Iran, the injustice of Shi'a jihadism and the sectarianism or self-control of the shiites "were identified as the main categories, which, from the analysis of the categories derived from the categories, can be said that the main purpose of the satellite network is to knock the islamic state with the symbol shiite, because most of the material about the profligacy and superstition that they say is based on the islamic government of Iran have. Therefore, it is concluded that such thinking does not have a place in the Shi'a religion and, by magnifying some deviations; it can not be damaged by the principle of Shiite religion.
  Keywords: Content Analysis, Ideological Programs, Satellite Network of Vesal