فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی حسین غریب، عباس مقبل باعرض، محمود دهقان نیری، عادل آذر * صفحات 9-29
  امروزه ارزیابی عملکرد بر مبنای کارآیی در سیستم های چندبخشی- چنددوره ای بطور فزاینده ای در اخذ تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری دارای اهمیت شده است. در این مقاله رویکرد فرموله سازی جدیدی برای تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا بر مبنای تفکر سیستمی ارائه شده که به دنبال اندازه گیری و تجزیه کارآیی کل سیستم های چندبخشی- چنددوره ای است.
  اگرچه مدل های سنتی تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارآیی در شرایط چندین ورودی و چندین خروجی ایده مدل سازی پیشرفته ای را ارائه می دهد اما در خصوص فرآیند انتقال پویای سیستم های چندبخشی- چنددوره ای واحدهای تصمیم گیرنده با محدودیت مواجه بوده و شاخص هایی به صورت جعبه سیاه برای امتیازات کارآیی آنها ارائه می دهد که با نادیده گرفتن اطلاعات مربوط به عملیات های درونی سیستم باعث می گردند تا امتیازات کارآیی واحدها بصورت نادرست تخمین زده شوند.
  این پژوهش بعنوان یک مطالعه موردی با در نظر گرفتن فرایند نوآوری به عنوان یک سیستم چند بخشی شامل دو زیر فرایند تحقیق و توسعه و بکاریری نتایج، مدل معرفی شده را برای اندازه گیری این فرآیند در دانشگاه های سطح یک کشور در بازه زمانی سال های 93 تا 95 بکار برده است و میزان نوآوری را با توجه به هر بخش، هر دوره زمانی و همچنین نوآوری کل اندازه گیری نموده است.
  کلیدواژگان: تحلیل گوشش داده ها، تحلیل پوشی داده های شبکه ای پویا، نوآوری، ارزیابی نوآوری، دانشگاه
 • عزت الله اصغری زاده، حسین صفری، مهسا سلطانی نشان، محمدرضا صادقی مقدم * صفحات 31-59
  رقابت فزاینده موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال راهی برای جذب بیشتر مشتریان باشند، در این بین اطمینان دادن به مشتری که کالای خریداری شده وی کیفیت لازم را دارد و آنطور که انتظار دارد کار می کند، عنصری حیاتی به شمار می آید. یکی از روش های اطمینان دادن به مشتریان ارائه وارانتی‏هایی است که نه تنها ریسک خرابی محصول را کم کند، بلکه مطابق با خواسته ها و نیازهای وی نیز باشد. این پژوهش به دنبال درک تصمیم ‏گیری‏های متفاوت مشتریان بازار وارانتی و تاثیرات آن بر روی نتایج کوتاه ‏مدت و بلند‏مدت ارائه ‏کنندگان وارانتی است. مشتریان این بازار ترجیحات متفاوتی از نظر ریسک دارند و برای تمدید قرارداد خود ممکن است دو نوع عقلایی و اجتماعی تصمیم بگیرند. نتایج حاصل از تصمیم‏ گیری متفاوت مشتریان ناهمگون در بازه کوتاه ‏مدت و بلندمدت روی سودآوری و مشتریان باقیمانده ارائه‏کنندگان وارانتی تحلیل شده است. این مقاله از رویکرد عامل محور استفاده می‏کند. نتایج نشان می‏دهد که تعداد مشتریانی که مایل به تمدید قرارداد هستند، و نیز سودآوری ارائه کنندگان خدمات متاثر از جامعه مشتریان و نوع تصمیم گیری آنان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن کلیه حالت ها، در کوتاه مدت، ارائه کننده اول و در بلند مدت ارائه کننده دوم قادر به حفظ مشتریان و کسب سودآوری بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: وارانتی، مدلسازی عامل محور، ترجیحات ریسک، تصمیم‏گیری عقلایی، تصمیم گیری ‏اجتماعی
 • پرویز فتاحی *، الهام محمدی، فاطمه دانش آموز صفحات 61-86
  در این مقاله مساله ی زمانبندی تولید کارگاهی چندهدفه همراه با یک مرحله مونتاژ و جریان محموله مورد بررسی قرار گرفته است. جریان محموله، فرآیندی است که طی آن، یک کار (محموله) به تعدادی کار کوچکتر (زیر محموله) تقسیم شده تا بتوان هم پوشانی در انجام عملیات مختلف را ایجاد نمود. هدف این مساله، زمانبندی و تعیین توالی عملیات به نحوی است که ضمن برقراری محدودیت های مورد نظر، دو تابع هدف حداکثر دوره ساخت و هزینه وزنی زودکردها و دیرکردها کمینه گردد تا با صرفه جویی در زمان و هزینه بتوان به مدیریتی کارآمدتر در واحدهای صنعتی پیشرفته دست یافت. ابتدا به منظور تشریح مساله، مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارائه گردید. از آن جایی که مساله مورد بررسی در گروه مسائل NP-hard می باشد، جهت حل مساله از الگوریتمی پیشنهادی مبتنی بر جستجوی هارمونی استفاده شد. به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، از چندین معیار عملکرد استفاده گردید. نتایج محاسباتی، عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی  را نسبت به الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب در کسب جواب های با کیفیت نشان داد.
  کلیدواژگان: زمانبندی، تولید کارگاهی، جریان محموله، جستجوی هارمونی
 • جعفر حیدری *، امیر معماریان، علی بزرگی امیری صفحات 87-114
  مدیریت زنجیره تامین سبز یک مدل مدیریتی مدرن بر پایه توسعه هماهنگ منافع اقتصادی و زیست محیطی است و نیازمند در نظر گرفتن فاکتور های گوناگونی از قبیل سطح اقدامات سبز، اثربخشی مالی و عملکرد زیستمحیطی زنجیره است.از طرفی عوامل مختلفی بر تقاضای زنجیره تامین موثر میباشند از جمله قیمت محصول، سطح کیفیت عملکردی محصول، سطح کیفیت زیستمحیطی محصول و همچنین تلاشهای بازاریابی/تبلیغاتی که همگی در مدل ارایه شده در این مقاله موردتوجه قرار گرفتهاند. در این تحقیق، هماهنگی در زنجیره تامین سبز و تاثیر تصمیم گیری مشارکتی بر تصمیمات کلیدی زنجیره تامین در حالتیکه تقاضا متاثر از چهار فاکتور (1) قیمت، (2) تبلیغات/بازاریابی (3)کیفیت عملکردی و (4) کیفیت زیست محیطی محصول است، تحت شرایطی که مصرف کنندگان سطوحی از آگاهی زیست محیطی را دارا هستند، بررسی می شود. در این زنجیره تامین خردهفروش در مورد قیمت و تبلیغات تصمیمگیری میکند و تولیدکننده در مورد کیفیت عملکردی و کیفیت زیست محیطی محصول تصمیمگیری میکند؛ بنابراین مدل ارایه شده دارای چهار متغیر تصمیم در دو سطح زنجیره تامین است. مدل ارائه شده تحت سه سناریوی تصمیمگیری غیرمتمرکز، متمرکز و مشارکتی بررسی می شود و مقدار بهینه متغیر های تصمیم محاسبه می شوند و نشان داده می شود که تصمیم گیری مشارکتی چگونه انگیزه لازم جهت مشارکت اعضا در این شیوه تصمیم گیری را ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، هماهنگی، سطح آگاهی زیست محیطی، تصمیم گیری مشارکتی
 • حمیدرضا فلاح لاجیمی *، سیده زهرا محمدی کانی، زهرا رسولی خطیر صفحات 115-140
  در محیط کسب و کار معاصر، زنجیره تامین رقابتی نقش کلیدی در بقای آن ایفا می کند. پارادایم های مختلفی در زنجیره تامین از ابتدا تا کنون ظهور کرده اند که از میان آنها چهار پارادایم ناب، چابکی، تاب آور و سبز اهمیت بسزایی در عملکرد زنجیره تامین و رقابت پذیری آن دارند که از آنها به عنوان زنجیره تامین لارج یاد می شود. هر یک از این پارادایم ها رسالت و اهداف خاصی را در زنجیره تامین دنبال می کنند. انتخاب تامین کننده در هر زنجیره بر اساس شاخص های مختلف تصمیم گیری انجام می شود که وزن هر شاخص در اولویت بندی تامین کنندگان متفاوت است. هدف از این تحقیق ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده در پارادایم های لارج صنعت کاشی و سرامیک است. در این تحقیق، ابتدا شاخص های انتخاب تامین کننده شناسایی و سپس با روش تصمیم گیری بهترین-بدترین وزن دهی می شوند. در ادامه تامین کنندگان با استفاده از تابع خطی قطعه ای و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TODIM رتبه بندی می شوند. این سیستم می تواند در تصمیم گیری موثر مدیران در فرآیند انتخاب تامین کننده نقش بسزایی در بهبود عملکرد زنجیره تامین داشته باشد و نتایج منطبق بر واقعیت ارائه دهد.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده لارج، تابع خطی قطعه ای، روش بهترین-بدترین، روش TODIM
 • عباس عباسی *، کاظم عسکری فر، مونا سیاح فر صفحات 141-167
  این پژوهش با هدف ارائه مدل زنجیره ارزش پایدار با بهره گیری از توسعه مدل پورتر و کارت امتیازی متوازن انجام و از آن جا که بومی سازی این الگوی توسعه یافته، نیازمند بررسی عمیق یک صنعت و یا بنا به نیاز یک بنگاه اقتصادی نیز هست، شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش با نشان تجاری پرمیوم باند، فعال در صنعت ورق های کامپوزیت آلومینیومی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. استراتژی پژوهش حاضر با توجه به اهداف تحقیق و همچنین پوشش دادن مراحل اشاره شده، از نوع کیفی، از حیث هدف، توسعه ای-کاربردی و از منظر متغیرها، از نوع آمیخته اکتشافی است که نتایج با استفاده از بررسی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه باز با کارشناسان، ارائه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های کمی تصمیم گیری چند معیاره مانند روش بهترین-بدترین گزینه و روش تاپسیس در کنار نرم افزار اکسل 2013 صورت گرفته است. در پایان، براساس نتایج حاصل، مدل زنجیره ارزش توسعه یافته پیشنهادی، مدل زنجیره ارزش جدید برای شرکت پرمیوم باند و شمای اکوسیستمی زنجیره ارزش در نمونه مورد مطالعه همراه با سهم هر مولفه ارزش آفرین ارائه شده است و در نتیجه، مولفه های توسعه تکنولوژی و محصول و نوآوری و همچنین بازاریابی و فروش، بیش ترین و حوزه تهیه و تامین، کم ترین سهم ها را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: پورتر، زنجیره ارزش پایدار، کارت امتیازی متوازن، نوآوری
 • امید سهرابی، محمد غفورنیا *، محمدرضا بهبودی، حسین توکلی صفحات 169-191
  سازمان های امروزی که در یک دنیای حساس به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برند، لازم است علاوه بر رضایت مشتریان، به سلامتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ای دهند. یکی از مهمترین مواردی که شرکت ها را به سمت استقرار و بهبود سیستم های ایمنی، بهداشت و محیط زیست ترغیب می کند، بروز انتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوزه های ایمنی، سلامتی و بخصوص محیط زیست است. صنایع نفت و گاز یکی از مهمترین صنایع در کشورمان می باشد که به بحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) توجه ویژه ای داشته و تعیین نقاط ضعف و قوت HSE در این سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارائه مدل بلوغ HSE برای صنایع نفت و گاز می باشد تا سازمان با استفاده از این مدل نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت رفع آنها قدم اقدام کنند. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و خبره های HSE پالایشگاه سرخون و قشم می باشد. این مدل همانند مدل تعالی سازمان (EFQM) دارای دو بخش توانمندسازها و نتایج می باشد. به منظور تعیین ابعاد بخش توانمندسازها و نتایج به ترتیب از مدل های HSE-MS و HSEE استفاده شده است. شاخص های بلوغ HSE از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته  با خبرگان سازمان و نیز پیشینه تجربی پژوهش شناسایی شده و به منظور تعیین اهمیت ابعاد و شاخص ها از ترکیب تکنیک های دیمتل فازی و ANP فازی استفاده شده است و با در نظر گرفتن امتیاز 500 برای هر کدام از قسمت های توانمندسازها و نتایج، در قسمت توانمندسازها ابعاد استراتژی و خط مشی با امتیاز 97 ، ارزیابی و مدیریت ریسک با امتیاز 85 و رهبری،تعهد و فرهنگ با امتیاز 80 اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند؛ در بخش نتایج نیز ابعاد ایمنی با امتیاز 172 ، بهداشت با امتیاز 142 و محیط زیست با امتیاز 137 دارای اولویت های اول تا سوم هستند. در مدل  EFQMو یا سایر مدل های بلوغ، شاخص های دارای امتیاز و وزن نبوده و اهمیت همه شاخص ها یکسان در نظر گرفته می شود؛ ولی در مدل بلوغ ارائه شده شاخص های هر یک از ابعاد دارای امتیاز بوده و تاثیر شاخص های با اهمیت در سنجش بلوغ HSE بیشتر می باشد. در نهایت سطح بلوغ HSE شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از مدل ارائه شده در پژوهش مورد سنجش قرار گرفت که شرکت با کسب 80.2% کل امتیازات در جایگاه 3 (سطح رشد یافته) قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بلوغ HSE، دیمتل، ANP، تکنیک فازی، پالایشگاه گاز سرخون و قشم
|
 • Ali Hosein Gharib, Adel Azar *, Abbas Moghbel Ba Erz, Mahmoud Dehghan Nayeri Pages 9-29
  Nowadays the efficiency-o7666riented performance evaluation of complex systems be-comes increasingly important for investment and management decisions. This paper proposes a new formulation approach based on dynamic network DEA (DN–DEA) models for multi-period and multi-division (MPMD) systems to measure and decompose the overall efficiency. Although conventional DEA models provide magnificant modeling idea of efficiency measures in the multi-input and -output contexts, they do not account for the multi-division transformation process of decision-making units (DMUs) and present “black-box” measures of their efficiency scores wich causes incorrect estimates of the efficiency points of the units by ignoring the information about the internal operations of the system. As an illustrative case study, the present research applies the proposed approach to evaluate the efficiencies of 13 universities of Iran over the three-year period and the rate of innovation has been measured according to each division, every period, as well as total innovation.
  Keywords: Dynamic Network Data Envelopment Analysis, Innovation, Innovation Evaluation, Universiry
 • Ezzatollah Asgharizadeh, Mohammad Reza Sadeghi Moghadam *, Hossein Safari, Mahsa Soltani Neshan Pages 31-59
  The increased competition in markets, make manufacturers find a better way to attract customers. It is critical to make customers sure about the quality and reliability of products. One way to ensure customers is providing warranty policies to reduce not only the risk of production failures, but also to understand customers’ wants and requirements. This research seeks to recognize the effects of decision making of customers on short-term and long-term results of warranty providers with agent based modeling. Cusomers of this market have different risk prefrences and make decision in two ways: logically and socially. The reults confirm that the type of customers and their decisions influence the number of customers who will to extend their contract and the profitability of warranty providers. Concering to all states, the fisrt warranty provider in short term and the second warranty provider in long term are more capable of keeping customers and make profit.
  Keywords: Warranty, Agent Based Modeling, Risk Prefrences, Logical Decision Making, Social Decision Making
 • Parviz Fattahi *, Elham Mohammadi, Fatemeh Daneshamooz Pages 61-86
  In this research a multi-objective job shop scheduling problem with an assembly stage and lot streaming is studied. Lot streaming (LS) technique is a process in which a job (lot) is splitted into smaller jobs (sub-lots) such that successive operations can be overlapped. The aim of this study is to schedule and sequence operations in order to meet constraints and minimize the makespan and total weighted earliness and tardiness penalties which, in turn, leads to decrease time and costs and achieve more effective management in industrial departments. First, a mixed integer linear programming model is presented. Since this problem is classified as NP-hard, a metaheuristic algorithm based on Harmony Search is proposed to solve the problem. In order to verify the effectiveness of the proposed algorithm, several performance measures are used. Computational results revealed that the proposed algorithm outperforms non-dominated sorting Genetic algorithm.
  Keywords: Scheduling, Job Shop, Assembly, Lot Streaming, Harmony Search
 • Jafar Heydari *, Amir Memarian, Ali Bozorgi Amiri Pages 87-114
  The current research intends to optimize green/functional quality decisions along with pricing and marketing decisions in a two-echelon supply chain. In this paper, coordination of a supply chain is analyzed under consumer environmental awareness (CEA) where demand is a function of: (1) price, (2) marketing/advertisements, (3) functional quality, (4) green quality. In the investigated supply chain, the retailer decides on price and advertisement decisions while the manufacturer decides on functional/green quality decisions. At first, the supply chain is modeled under decentralized decision making and at the second stage, decision variables are optimized under the centralized structure. Finally, a mathematical programming model is developed to coordinate decision variables and at the same time ensures participation of both supply chain members. Results show that the proposed mathematical model results in higher profit for the supply chain compared to the decentralized model and also achieves a Pareto improvement for supply chain members. In addition, compared to the decentralized model, under the proposed model, the green quality of products is decided in higher levels.
  Keywords: Green Supply Chain, Coordination, Consumer Environmental Awareness (CEA), Pricing, Collaborative Decision Making
 • Hamidreza Fallah Lajimi *, Seyede Zahra Mohammadi Kani, Zahra Rasooli Khatir Pages 115-140
  In modern business environments, a competitive Supply Chain Management is crucial to business continuity. In this context, Lean, Agile, Resilient and Green (LARG), are advocated as the fundamental paradigm for a competitive Supply Chain as a whole. Various paradigms have emerged in the supply chain from the beginning, from among which there are four paradigms lean, agile, resilient and green that are important in supply chain performance and competitiveness, which are referred to as the LARG supply chain. Each of these paradigms pursues a specific mission and purpose in the supply chain. The choice of best supplier in each supply chain is based on different decision-making criteria, but the weight of each criteria varies according to the supplier's priorities. The purpose of this research is to provide a hybrid model of multi-criteria decision for selecting suppliers in the LARG paradigms of tile and ceramic industry. In this research, in first, supplier selection indicators are identified and then weighted by the Best Worst Method. Subsequently, suppliers are ranked by piecewise linear value function and multi-criteria decision-making technique TODIM. This system can play an important role in improving supply chain performance in effective decision making by managers in the supplier selection process and provide results based to reality.
  Keywords: LARG Supplier Selection, Piecewise Linear Value Functions, Best Worst Method, TODIM Method
 • Abbas Abbasi *, Kazem Askarifar, Mona Sayyahfar Pages 141-167
  This research aimed to present a sustainable value chain model based on Porter's Framework Development and Balanced Scorecard. Since the localization of this developed model requires a deep examination of an industry or the needs of an enterprise, partnership company of Sayyahfar & Khandadash with the brand named PremiumBond, active in the aluminum composite panel industry, has been selected as a case study. The research strategy respect to the objectives and coverage of the mentioned steps is qualitative and in terms of purpose, developmental and applicative, and respect to variables, it's exploratory mixed and the results are presented using a review of library studies and an open interview with experts. Data analysis was done using Multi-Criteria Decision-Making techniques such as Best-Worst and Topsis method along with Excel 2013 software. Finally, based on the results, the suggested developed value chain model, the new value chain model for PremiumBond Company along with the contribution of each value domain and the developed value chain ecosystem profile, are presented.
  Keywords: Sustainablity, Value Chain, Balanced Scorecard, Innovation, Aluminum Composite Panel
 • Omid Sohrabi, Mohammad Ghaforniya *, Mohammad Reza Behbodi, Hossein Tavakoli Pages 169-191
  Today's organizations are in a world that is sensitive to social and environmental issues, and it is necessary to give special attention to the health and well-being of employees, as well as environmental protection, in addition to customer satisfaction. The purpose of this study is to determine the weight of each of the HSE maturity indices for oil and gas industries. The statistical population of the study consisted of HSE experts and experts in Sarkhon and Qeshm Refinery Company. HSE maturity indicators have been identified through semi-structured interviews with the organization's experts and the experimental data of the research. To determine the importance of dimensions and indicators, a combination of fuzzy DEMATEL and fuzzy ANP techniques have been used. The results showed that the dimensions of strategy and line with score of 97, evaluation and risk management with a score of 85 and leadership, commitment and culture with the score of 80 first to third priorities, and in the results section, the safety dimensions with a score of 172, health with score 142 and environmentalists rated 137 with the first to third priority. Finally, the HSE maturity level of Sarkhon and Qeshm gas refining companies was measured using the weights earned in the research, with 80.2% of the total points ranked 3rd (growth level).
  Keywords: Safety, Health, Environment, HSE Maturity, DEMATE, ANP, Fuzzy Technique