فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوالفضل مشکینی، زهرا تردست*، احمد کرمی صفحات 1-27
  امروزه یکی از جنبه های برجسته توسعه نیافتگی در سطح کشور، توزیع فضایی نامتعادل امکانات و خدمات مختلف است. این سطح نامتعادل توسعه نیافتگی در بین مناطق نشان می دهد که نابرابری در برخی از شاخص ها، روند رو به رشدی داشته است. این رویه در مناطق مرزی، ملموس تر می باشد تا جایی که به صورت سلسله مراتبی موجب رشد فزاینده نخست شهرها و عقب ماندگی تدریجی سایر شهرها در مناطق مرزی گردیده است. ازجمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، سطح سنجش توسعه یافتگی سکونتگاه ها در مناطق مرزی می باشد. ازاین رو پژوهش حاضر، با چنین هدفی و با به کارگیری شاخص های ترکیبی چون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساخت های شهری و با استفاده از مدل waspas به سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان مرزی ایلام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دادند علی رغم توسعه نیافتگی استان نسبت به سایر استان ها، شدت نابرابری های توسعه در بین شهرستان های این استان بالا بوده به گونه ای که شهرستان ایلام با برخورداری بیشتر از خدمات و امکانات ازلحاظ توسعه یافتگی از شهرستان های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه وتحلیل های به دست آمده از مدل waspas شهرستان ایوان با ضریب 343/0 بعد از شهرستان ایلام رتبه دوم، شهرستان آبدانان با ضریب 327/0 رتبه سوم توسعه را کسب کرده اند و شهرستان های سیروان، بدره و ملکشاهی به ترتیب ازجمله شهرستان های با سطح توسعه یافتگی پایین می باشند.
  کلیدواژگان: مرز، توسعه یافتگی، استان مرزی ایلام، مدل WASPAS
 • وکیل حیدری *، ارسطو یاری صفحات 29-46
  هدف این مقاله تبیین رابطه پایداری اقتصادی با تقویت امنیت مرزی در مناطق روستایی شهرستان گرمی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی-توصیفی است. برای جمع آوری داده ها به دو صورت (اسنادی) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورداستفاده پرسش نامه بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن  با جمعیت 9785 نفر در مناطق روستایی بخش مرزی موران شهرستان گرمی می باشد  که از این بین تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت. با استفاده از آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 0/71 الی 0/88 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به جز متغیرهای تنوع بخشی و کارایی، بین تمامی متغیرهای پایداری اقتصادی (رفع فقر، سازگاری با محیط، کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری) با تقویت امنیت مرز رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مرز، امنیت مرز، پایداری اقتصادی، توسعه اقتصادی، مدیریت توسعه روستایی، شهرستان گرمی
 • ابراهیم قربانی*، فرزین قلی زادگان، حمید پناهی صفحات 47-77
  جرائم مرتبط با مواد مخدر ازجمله جرائمی هستند که با سرعت چشم گیری در حال رشد می باشند و تبدیل به یکی از پیچیده ترین معضلات جوامع بشری شده اند. شهرستان ارومیه یکی از شهرهای مرزی کشور بوده که به لحاظ هم جواری با کشورهای عراق و ترکیه در معرض بسیاری از تهدیدات ناشی از جرائم مواد مخدر بوده است. در این میان دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری منجر به افزایش جمعیت معتادین و به تبع آن افزایش تقاضای مواد و آثار شوم آن که سبب متلاشی شدن خانواده ها، گسترش فحشا، سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر می گردد، شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه بوده است و با بهره گیری از قابلیت های سامانه GIS الگوهای فضایی شکل گیری کانون های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهرستان مرزی ارومیه را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده است. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرائم از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه بندی، شاخص های نزدیک ترین همسایه، تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه استفاده شده است. برای بررسی رابطه تراکم نسبی جمعیت و جرائم مواد مخدر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که توزیع فضایی جرائم موردبررسی در شهرستان مرزی ارومیه از الگوی خوشه ایو متمرکز پیروی کرده و به طور عمده در سطح مناطق 2 و 4 شهرستان ارومیه است. نتایج بیانگر آن است که یکی از مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه در منطقه 4 و در امتداد اتوبان خاتم الانبیا، محله اسلام آباد 1، جاده ریحان آباد، وکیل آباد، حاجی پیرلو و کانون دومی که به همین روش شناسایی شده است در منطقه 2 ارومیه محدوده بین بادکی و محله کشتارگاه، باغ رضوان و اسلام آباد 2 می باشد. نتایج نهایی نشان داد بین تراکم جمعیت در این محدوده ها و نرخ وقوع بزهکاری در آن ها رابطه مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، مرز، ارومیه، تحلیل مکانی- زمانی
 • ابوبکر رییسی، حبیباللهسالارزهی*، فرحناز آهنگ صفحات 79-107
  کارآفرینی راهبردی جدید در نظریه های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت سازی جهت دستیابی به توسعه پایدار است که می تواند زمینه فعالیت و تنوع بخشی به درآمد روستاییان و توسعه یافتگی مناطق روستایی را ممکن سازد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مرزی پیشین شهرستان سرباز است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- میدانی است. برای تجزیه وتحلیل  داده ها از نرم افزار23spss  استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل 2456 خانوار روستایی منطقه مرزی پیشین شهرستان سرباز بر اساس سرشماری سال 1395 بوده است که با استفاده از جدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین چهار عامل شناخته شده، اثرگذارترین عامل بر رشد کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه متعلق به عامل اجتماعی - فرهنگی و زیرساختی به ترتیب با میانگین رتبه ای 06/4 و 97/3 می باشد. عامل های بعدی از جهت میزان تاثیرگذاری بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مرزی به ترتیب شامل عوامل فردی با میانگین رتبه ای 94/3 و عامل اقتصادی با میانگین رتبه ای 42/3 می باشد؛ بنابراین عوامل اجتماعی - فرهنگی و زیرساختی مهم ترین نقش را در رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مرزی منطقه مورد مطالعه دارند و لازم است که توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های کارآفرینی و ایجاد صندوق های اعتباری برای کارآفرینی در نواحی روستایی مرزی شود تا زمینه و بستری مناسب برای رشد کارآفرینی در این نواحی به وجود آید.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه روستا، مناطق مرزی، بخش پیشین، شهرسرباز
 • سعدی محمدی*، محمد زمانی صفحات 109-139
  مشکلات و چالش های موجود در نواحی روستایی محروم و مرزی در بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی و درنهایت ناپایداری امنیتی در این مناطق تاثیر بسزایی دارد و تاثیر آن در ابعاد محلی، منطقه ای و ملی نمایان خواهد شد. بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر تامین امنیت پایدار کشور، همواره در جهت رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور به ویژه مناطق محروم و مرزی نقش مثبت و سازنده ای داشته و دارد. همگام با این اقدام ها، بسیج سازندگی در استان کردستان و به ویژه در روستاهای مرزی شهرستان مریوان فعالیت های سازنده و درخور شایسته ای در ابعاد اجتماعی- اقتصادی، بهداشتی و رفع محرومیت ها انجام داده است. پژوهش کاربردی حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است و اثرات اجرای طرح های اقتصادی و اجتماعی بسیج سازندگی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی می باشد جامعه آماری شامل 1085 خانوار روستایی شهرستان مریوان می باشد که بر اساس فرمول کوکران 248 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. شیوه توزیع پرسشنامه به روش تصادفی ساده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طرح های انجام گرفته توسط بسیج سازندگی سپاه در زمینه اجتماعی موفق ارزیابی شده و اقدامات انجام گرفته در این زمینه ازنظر مردم محلی در توجه به قشر مستضعف و آسیب پذیر جامعه، افزایش مشارکت های مردمی و احساس امنیت مثبت ارزیابی شده است اما در بعد اقتصادی میانگین به دست آمده به درجه رضایت بخش نرسیده است و تا رسیدن به سطح مطلوب مقداری تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی- اقتصادی، بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نواحی روستایی مرزی، شهرستان مریوان
 • میرنجف موسوی*، شیوا بویری، نگین بابایی تاره کند قشلاق صفحات 141-164
  مناطق مرزی  می توانند به عنوان کانون های توسعه و جذب سرمایه های خارجی نقش بسیار مهمی ایفا کنند. در فرآیند برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در مسیر آن، شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازهای آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. بر این اساس هدف کلی این پژوهش تحلیل عوامل محوری موثر در توسعه نواحی مرزی استان خوزستان با استفاده از نرم افزارMAC MIC می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. شاخص های موردبررسی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار MAC MIC موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد متغیرهای تراکم جمعیت در مناطق، ثبات جمعیتی، برابری قدرت خرید، اشتغال پایدار، کاهش فقر، عدم تمرکز فعالیت ها، سرمایه گذاری داخلی، تنوع محصولات تولیدشده، رعایت حقوق بشر، امنیت بیشترین تاثیرات مستقیم در توسعه یافتگی شهرستان های مرزی استان خوزستان را دارند.
  کلیدواژگان: مناطق مرزی، توسعه یافتگی، استان خوزستان، نرم افزار MAC MIC
|
 • Vakil Heidari *, Arastou Yari Pages 29-46
  The purpose of this paper is to explain the relationship of economic sustainability with the strengthening of border security in the rural areas of the city of Germi. This research is of an applied research type that has been conducted using analytical-descriptive method. The data were collected using two documentary and survey (primary data) methods and the research tool was the questionnaire. The statistical population of the study consisted of the total number of villagers over 15 years old with a population of 9,785 in rural areas of Moran border district of Germi City, of which 370 people were selected using the Cochran formula as the statistical sample. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Using SPSS software, Cronbach's alpha, the reliability of the various parts of the questionnaire was obtained as 0.71 - 0.88. The results of the research show that, with the exception of variability and efficiency variables, there is a significant relationship between all economic sustainability variables (elimination of poverty, environmental compatibility, reduction of vulnerability and productivity) with strengthening border security
  Keywords: Border, border security, Economic sustainability, Economic Development, Rural development management, Germi city
 • Ibrahim Ghorbani *, Farzin Gholizadegan, Hamid Panahi Pages 47-77
  Drug-related offenses are among the most rapidly evolving offenses and have become one of the most complex problems of human societies. Urmia city is one of the border towns of the country that has been exposed to many threats from drug crimes in neighboring countries with Iraq and Turkey. In the meantime, many social, political, economic, and cultural reasons have led to an increase in the population of addicts and, consequently, an increase in the demand for drugs and substances that cause families disintegration, expanding prostitution, and robberies and crimes related to narcotics. The purpose of the present study was to identify and analyze the spatial aspects of crime-related hotspots in the border town of Urmia. Using the capabilities of the GIS system, the spatial patterns of the formation of crime hotspots in the Urmia border region have been identified and analyzed. The research method is analytical-comparative. To determine the spatial distribution patterns of crimes, the average center test, standard deviation oval, clustering test, nearest neighbor indices, kernel density estimation and network analysis have been used. Pearson correlation test was used to study the relationship between population density and drug offenses. The findings show that spatial distribution of crimes committed in the Urmia border region follows a cluster and central pattern and is mainly in the districts 2 and 4 of Urmia. The results indicate that one of the most important of drug crime hotspots in the Urmia border town in district 4 and along the Khatam-el-Anbia, Eslamabad neighborhood 1, Reyhanabad, Vakilabad and Haji Pirlo roads and the second one identified by this method in Urmia district 2 is the area between the Badaki and Koshtargah neighborhoods, Baghe Rezvan and Islamabad 2. The final results showed that there is a direct relationship between population density in these areas and the rate of crime occurrence.
  Keywords: Narcotics, Border, Urmia, Spatial-chronic analysis
 • Aboubakr Raiesi, Habibollah Salarzehi *, Farahnaz Ahang Pages 79-107
  Entrepreneurship is a new strategy in development theories for empowerment and capacity building in order to achieve sustainable development, which can pave the way for the diversification of the income of the villagers and the development of rural areas. Therefore, the purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting entrepreneurship growth in the former border regions of Sarbaz city. The research method is descriptive-analytical and the data were collected using the library-field studies. The SPSS23 software was used to analyze the data. The statistical population of the study consisted of 2,456 rural households of the former border region of Sarbaz city based on the census of 2016. Using the Morgan Table, 331 people were selected as the sample for completing the questionnaire. The results of the research show that among the four identified factors, the most effective factor in the growth of entrepreneurship in the study area belongs to the socio-cultural and infrastructural factor, with an average of 4.96 and 3.97, respectively. The following factors for influencing the growth of entrepreneurship in rural areas are as follows: individual factors with an average of 3.94 and an economic factor with an average of 3.42; therefore, socio-cultural and infrastructural factors play the most important role in the growth of entrepreneurship in the regions. It is necessary to pay particular attention to the development of entrepreneurship infrastructure and the creation of credit funds for entrepreneurship in the rural areas of the border in order to create the appropriate context for the growth of entrepreneurship in these areas.
  Keywords: Entrepreneurship, rural development, Border Regions, Former district, Sarbaz Town
 • Saadi Mohammadi *, Mohammad Zamani Pages 109-139
  Problems and challenges in disadvantaged and border rural areas have a major impact on social, economic, and ultimately security instability in these areas and will have an impact on local, regional and national dimensions. Since the establishment of the Islamic Revolutionary Guards Corps, in addition to providing sustainable security for the country, they have always played a positive and constructive role in resolving the country's social and economic problems, especially in deprived and border areas. Along with these measures, construction mobilization group in Kurdistan province, and especially in the border villages of Marivan, has carried out appropriate and constructive activities in the socio-economic, health and deprivation dimensions. This applied descriptive-analytical study examines and evaluates the effects of implementing economic and social projects of mobilization group. The method of data collection is a combination of two methods of documentary (library) and field research. The statistical population consists of 1,085 rural households in Marivan city.  248 households were selected using Cochran formula as the samples of the study. The questionnaire was distributed using simple random method. The findings of the study indicate that the plans implemented by the Revolutionary Guards mobilization groups in the social context have been evaluated as successful and the actions taken in this regard, from the viewpoints of the locals, in terms of the vulnerable strata of society, increased public participation and a sense of security have been evaluated as positive, but in the economic sense the obtained mean did not reach a satisfactory level and there is some way to get to the desired level.
  Keywords: Socio-Economic Development, Islamic Revolutionary Guards Corps Mobilization Group, Border rural areas, Marivan city
 • Mirnajaf Muosavi *, Shiva Baviri, Negin Babaie Tazehkand Gheshlagh Pages 141-164
  As centers of development and attraction of foreign capital border regions can play an important role. In the process of planning to achieve development and on its path, understanding and identification of the conditions and requirements of human societies and their needs in different dimensions are necessary actions in this regard. Accordingly, the overall objective of this study is to analyze the key factors affecting the development of the Khuzestan border regions using MICMAC software. The research method in this study is descriptive-analytical. The indexes were extracted using the library method and then examined and analyzed using MICMAC software. The results show that variables of population density, population stability, purchasing power parity, sustainable employment, poverty reduction, decentralization of activities, domestic investment, variety of products produced, observing human rights, and security have the most direct effects on the development of border province of Khuzestan.
  Keywords: Border Regions, development, Khuzestan province, MICMAC software