فهرست مطالب

فقه و حقوق خانواده - پیاپی 70 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 70 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم آقایی بجستانی، فاطمه شکری، نرگس خاتون امینی کمرودی * صفحات 5-27

  نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می‏گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تاکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.

  کلیدواژگان: عقد، نکاح، معاطات نکاح، معاطاتی
 • هادی غلامرضاراوی*، عبدالله امیدی فرد صفحات 29-51

  یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت‏هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می‏شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می‏شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی‏تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی‏تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می‏تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی‏توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج‏های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.

  کلیدواژگان: نکاح، همسر، شوهر، حرام، باطل، مصاهرت، نکاح فضولی
 • محمدمهدی حمیدی* صفحات 53-66

  اذن یکی از نهادهای مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می‏گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح چیست؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذنهای موجود در نکاح تفات دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و ماذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  ماذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه‏ای می‏باشد که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

  کلیدواژگان: اذن در نکاح، نیابت، اباحه، ولی قهری، باکره رشیده، صغیر
 • محمد شعبانپور*، زهرا بشارتی، محمد مهدی ولدخانی صفحات 67-87

  خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه‏های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می‏گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سوال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می‏شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه‏های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت‏های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.

  کلیدواژگان: قوامیت، ریاست، مصلحت، خانواده، آیه 34 سوره نساء
 • محمدرضا کیخا*، فاطمه چراغی پور، زهرا عباسی صفحات 89-116

  سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.

  کلیدواژگان: حقوق زوج، تزاحم، سلطنت بر بدن
 • ملیحه عرب زوزنی، سید محمد مهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی صفحات 117-140

  ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سوال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را درباره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.

  کلیدواژگان: نکاح بیمار، توارث زوجین، بیماری متصل به وفات، ماده 945 قانون مدنی
 • ناهید صفری* صفحات 141-169

  امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خوداختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم بر حقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایرنظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد.

  کلیدواژگان: دادگاه خانواده، قانون حمایت خانواده، دعاوی خانوادگی، آیین دادرسی دعاوی خانواده
 • عاطفه عباسی کلیمانی، عطیه رنگچی طهرانی * صفحات 171-187

  خانواده از نهاد‏های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون‏گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می یکی از راه‏های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه‏های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین‏های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه‏آزادی، نهاد‏هایی هستند که می مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می آثار منفی مجازات‏ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.

  کلیدواژگان: کیفرزدایی، سیاست جنایی، جایگزین‏های حبس، جرایم خانوادگی، مجازات
 • ساحل گودرزی، میثم خزایی* صفحات 189-210

  تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مساله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.

  کلیدواژگان: ولایت، حاکم، تعلیم و تربیت، ایتام، اطفال بی سرپرست
 • رضا فانی*، سمیه رحیمیان گوار صفحات 211-239

  نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری درزمینه بزهکاری اطفال سال هاست که موردتوجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مولفه های موثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش و یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور می باشد، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش می باشد که با توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال در جرایم،  برای دستیابی به عدالت پلی به سیاست های نوین» گروه محور « می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور» مدیریت ریسک« به عنوان» مدیریت امنیت« با تاثیرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی وغیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی‏ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری »رشد مدار  « با پیش‏رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.

  کلیدواژگان: بزهکاری، مدیریت ریسک، پیشگیری، قانون، طفل
 • حسنعلی موذن زادگان*، نبی الله غلامی صفحات 215-242

  ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تامین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و... از مهم ترین نقاط ضعف و چالش های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان است.

  کلیدواژگان: سپردن به عنوان اقدام تامینی، قرار کفالت، قرار وثیقه، قرار نگهداری موقت
 • علیرضا میرکمالی، محسن حمیدی پور* صفحات 269-291

  در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم‏شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست‏شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش‏پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست‏شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رشد‏مدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست‏شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار موثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد‏مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد‏مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی جنایی، پیشگیری از جرم، جرم شناسی، زیست شناسی جنایی
|
 • Maryam Aghei Bajestani, fatemah shekari, NARGESKHATOON AMINIKAMROODI * Pages 5-27

  Marriage is one of the most important challenges and topics in muatat jurisprudence is the family in this post grfthast examined. The purpose of the marriage the conclusion of the relationship between parity and is muatate accepted without requiring to recite some words with them and accept the fact that in the realization of require and does not accept the authenticity of the claim have been muatat of marriage, but the promise of such inaccuracy is famous for rare; it looks like despite the verses and traditions, consensus and Sira Muslims, the famous quote of greater strength. Start date based on the famous quote by the way to emphasize the lack of authenticity of marriage muatate to practices to announce the will, such as judging and a reference and also to claim the rights of the wife.

  Keywords: the marriage, Marriage, muatate, marriage muatat
 • Hady Gholam Razaravi *, Abdolah Omidi Far Pages 29-51

  One of the effects of marriage is Musaherat (in-lawship) which forbids men and women from marrying to others temporarily or forever. Unauthorized marriage (aghd-e-fozooli), like unauthorized transaction (bai’-e-fozooli), has its own rules and regulations, Musaherat as the case is included. In unauthorized marriage if a man is genuine (asil) he cannot marry the fifth woman or wife's sister and if a woman is genuine then she cannot marry another man while divorce would be effective. On the basis of Discovery (kashf) the genuine cannot terminate the marriage, however based on the narrations he is eligible to do so then on the basis of Discovery any engagement beyond the boundary would be prohibited. In case of unauthorized marriage if he marries someone else and then the spouse accepts the marriage the subsequent marriages would not be correct based on the Real Discovery, however effective on the base of the Verdict Discovery.

  Keywords: Marriage, spouse, husband, unlawful, invalid Musaherat, unauthorized marriage
 • Pages 53-66

  Authorization is one of the most important and effective institutions in Islamic legal system and is used in various jurisprudence. Marriage is one of the most important issues in which the permission is extensively present: the permission of father for minor marriage or for virgin marriage or a virgin permit for marriage and womans permission to marry her husband  with her sister's daughter or The daughter of her brother (woman) and ... In this article, we are looking to answer this question: Are multiple marriage permits having a single effect? If there is no single effect, what is the effect of each permit? What is the difference between the effect of the permit in the the marriage? The purpose of this paper is to prove that the effect of each of these permits is differant in marriage. Some of the permissions  effects are “ibaheh” and some of them are “niabat”. Depending on the different rules of the ibaheh and niabat, the determination of the kind of effect of the permit will determine the kind of relationship between “authorizer” and authorized”. If the effect of the permit be niabat, depending on the case, the type of relationship between the two of them can be agency and its rules; otherwise, only  is the ibaheh is for the authorized. This research is descriptive-analytical and library research .

  Keywords: permission in marriage, delegation, Permissionm legal guardian, mature, virgin, minors
 • Mohammad Shabanpoor *, Zahra Besharati, Mohammad Mahdi Valadkhani Pages 67-87

  Since the Almighty God mentions the dominance of Men over Women in the Holy Quran ( Nisa’, 34) the concept of “domination” has been on the focus of many commentators and interpreters. From the perspective of the family, the very initial institution in human life, the issue of Men’s domination would be well considered within the context of family. The present study, having a Shiite jurisprudence perspective, seeks to find a reasonable explanation to this. The concept of domination can well be explained based on "Human Interests" in Shiite ideology. According to this ideology there is compatibility between Men’s domination and Human Fitrah (essence), by and large, family consolidation and maintenance. The issue of Gender differences, consequently, should be considered upon the explanation of one’s right and duty.

  Keywords: Men’s domination over Women, Guardianship, Interest, Family, Sourat-al-Nisa’, 34
 • Mohammadreza Kaykha *, Fatema Cheraghipour, Zahra Abbasi Pages 89-116

  The monarchy on self and the right to manage the body is an issue that many jurist consults and lawyers have proven and cited in many matters. When this right is examined in the context of the institution of the family, it faces challenges, because by the establishment of marriage, many rights and duties are created for both parties. In the current subject, sometimes the right of monarchy on self for woman conflicts with her marital duties and the obedience right of the man on the other hand. This research by descriptive and analytical methods shows that taking any steps towards the reigning of the body by the wife such as cosmetic surgery, pregnancy, organ donation, breastfeeding to another child, it doesn’t make any problems if They don’t interfere with the wardenship and the right of the man with woman’s Obedience unless the health and the soul of a woman or a third person is involved. On the other hand, if the husband prevents the wife without reasonable justification, to avoid abuse of this right, the wife does not need the husband’s permission.

  Keywords: Liberty, monarchy, body, Confrontation, Wife, husband
 • Malihe Arab Zoozani, Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni Pages 117-140

  Article 945, in accordance with Imamiyah jurisprudence, has overlooked the circumstances of a marriage contract which terminates by the death of the ill husband. The conditions of this exclusive edict need more investigation in terms of capacity, cause and duration of the illness. The question is how that would be considered in case of marriage with an ill woman? This article applying descriptive- analytical approach seeks to unfold the ambiguities of the Article 945 by adopting the means of measuring certainty in exceptional cases and juridical basis. The conclusion says that the Article will be effected only when the illness soon ends up with death while no intercourse has already occurred between the couples. Accordingly, although the prime awareness of the illness has been considered neutral in the edict, the edict is not applicable in case of ill woman.

  Keywords: marriage with the ailment, Inheritance of couples, ailment terminated by death, article 945 civil code
 • nahid safari* Pages 141-169

  Today, litigation is a major part of the litigation in the judiciary. The importance of the family institution and its profound impact on society and the requirements governing family litigation make clear the need for specific principles for such litigation. Obviously, the acceptance of the specific principles of family litigation will also require the adoption of the specific rules of procedure in this case. Because the complex rules of civil procedure cannot meet the requirements of family litigation, such as speed, ease, and accuracy. The new Family Protection Act, which is aimed at resolving existing problems and removing legal vacancies governing family law, has made some changes to the rules of procedure of the lawsuit and, in some cases, to some innovative aspects. However, attention to some of the substantive issues has partially offset the law. This article, while explaining the principles governing family law, examines the law and to some extent the laws of other legal systems, including England and France, in the light of these principles. This study could illuminate the success of the new Family Protection Act in this regard.

  Keywords: family court, Family Protection Law, family law, Family Law Procedure
 • Atefeh Abbasi koleymani, Atieh Rangchitehrani * Pages 171-187

  As for the importance of the family maintenance, the legislator needs to predict appropriate social response to deal with any illegal act. In this regard, the act of decriminalization to reduce the adoption of punishment and retribution would be the best solution. This research proves that there are some way outs to fulfill the objectives of decriminalization regarding family crime. Some solutions such as asking for an appeal or taking alternative punishment to replace imprisonment and last but not least the issue of conditional or so to say the semi-release would be introduced accordingly. It is worth mentioning that in this study the discretionary punishment is in the focus, not the retribution such as Qisas and Hudud. It is worth mentioning that in this study the discretionary punishments is in most concern rather than retribution punishments such as retaliation (Qisas and Hudud) . According to the efficiency of decriminalizing ‚ the implementation of this policy can reduce the negative effects of sanctions while in the meantime provides ground to maintain family affairs.

  Keywords: Decriminalization, Criminal law policy, Alternative punishment to replace imprisonment, Family offences, Punishment
 • Sahel Goodarzi, Meisam Khazaee * Pages 189-210

  Children’s education whether individually or collectively, plays a great role in the improvement of society as well as individuals. This responsibility is upon the shoulder of a natural guardian or formal executor in case of the demise of the natural guardian. Assuming there would be no kind of guardianship then who would be in charge of the child’s education? According to the evidences the duty is upon the religious authority (Hakim-e-Shar’) whose guardianship is approved by Shariah. Apart from the absoluteness of the relevant proofs and also in order to maintain the administrative authority, other sources also count on consensus and traditions to accentuate the duty of the religious authority over the education of unattended children and orphans.

  Keywords: Guardianship (Wilayah), Religious Authorit, y education, Orphans, Unattended Children
 • reza fani *, Somayeh Rahimian Guar Pages 211-239

  The legal system for the prevention of child delinquency   has been the subject of serious scrutiny by many jurists and criminal policy systems in many countries for many years. Crime Prevention Through its ups and downs of all criminal systems and theories of criminologists, it has come to a careful examination of the factors affecting crime perpetrators to reduce or eradicate crime in societies. The fact that the status of child abuse in societies represents the future of the society in question has led to the birth of a new theory called 'risk management in child delinquency A new look at reducing delinquency and ultimately reducing crime in societies requires addressing child delinquency as the most radical and principled way we adopt new "group-centered" policies in order to achieve bridging equity in juvenile criminal offenses. In order to eliminate delinquency on the basis of risk management as security management by affecting the mildest form of delinquency in the field of delinquency, we will provide fundamental and non-criminal solutions to reach the risk-oriented community. In the area of ​​pediatric delinquency, the best choice is one of the early prevention methods, which can be considered as the most specialized pre-crime prevention in the pediatric group. Prevention of growth by non-criminal prosecution eliminates and significantly reduces child delinquency.

  Keywords: Crime, Risk Management, prevention, Law, Child
 • Hassanali Moazenzadegan *, Nabiollah Gholami Pages 215-242

  The previous shortcomings in children and adolescents’ criminal provision caused reconsideration on some relevant regulations in criminal procedure code passed in 2013. So the main question is that how much successful have those changes been in order to meet the adolescent’s benefit and also to what extent have the obstacles been removed. This study taking a descriptive- analytical method and using library resources finds that despite some alteration made by the legislator there still some problems remain. Among those are the possibilities of warranty for bail and security only for adolescent not for the parents, the existence of ambiguity in the meaning of Bail and its conditions, issue of claiming bail from a teenager under the age of 18 who simultaneously is admissible to sign a contract.

  Keywords: warranty as security, Bail, Security, temporary custody
 • Alireza Mirkamali, Mohsen Hamidipour * Pages 269-291

  Abstract In early 20th centuries, criminological efforts were focused preventing on the basis of biological causes. Many of these strategies included epidemiological proposals that are now immoral and blamed. Biological chemistry and crime control policies have been reproduced with the complexity and attention of the importance of social contexts. In addition, the prevention of developmental circuits, with particular attention to risk factors Biology was very effective at criminology in the early stages of life, especially in the family environment as the first constructive psycho-social personality environment. This article examines the relationship between biology and modern prevention. Biomedical Family of the New Prevention of Crime.In this article, we will review the theoretical and practical narrative of biology and growth prevention in an analytical-descriptive manner. There are many preventive programs that increase the risk of chronic criminal offenses in adolescents and young people, including the low age, single, unemployed Being busy.These programs are found in families, schools, and civil societies, and evidence suggests that these programs can reduce crime, and, in addition to saving huge financial resources in the fight against crime, people who are committed and efficient In addition.

  Keywords: Criminal Sociology, Crime Prevention, criminology, Criminal Biology