فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 69 (آذر 1397)
 • پیاپی 69 (آذر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدعلی بشارت*، آریا گلستانی پور، مسعود غلام علی صفحات 517-530
  زمینه
  نیاز جنسی به عنوان یکی از پنج نیاز اصلی آدمی است که در گرایش به همجنس، غیر همجنس و یا هر دو جنس متبلور می شود.   
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایشات جنسی بر اساس ویژگی های شخصیتی، پیوندهای والدینی و سلامت روانی نمونه ای از مردان ایرانی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش حاضر همبستگی و طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. نهصد و پنجاه و سه مرد (445 همجنس گرا، 381 دگرجنس گرا، 127 دوجنس گرا) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان، مقیاس پنج عاملی نئو (NEO-FFI؛ مک کرا و کاستا، 2003)، مقیاس پیوند والدینی (PBI؛ پارکر، توپلینگ و براون، 1979) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28؛ ویت و ویر، 1983) را تکمیل کردند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که نوروزگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی در همجنس گرایان بالاتر از دگر جنس خواهان و برونگرایی در دگرجنس گرایان بالاتر از همجنس خواهان است. در متغیر مراقبت پدری، میانگین نمره دگرجنس گرایان بالاتر از همجنس گرایان بود، اما در متغیر حمایت مادری، میانگین نمره همجنس گرایان بالاتر از دگرجنس گرایان بود. نتایج نشان داد که سلامت روانی دگرجنس خواهان به طور معنادار (P<0/01) فراتر از همجنس خواهان است؛ بهزیستی روان شناختی دگرجنس گراها بالاتر از همجنس گرایان بود، در حالی که درماندگی روان شناختی در همجنس گراها بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که مداخلات روان شناختی در دو سطح پیش گیری و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت روانی و عمومی جامعه از نقطه نظر تمایلات جنسی، یک ضرورت محسوب می شود.
  کلیدواژگان: همجنس گرایی، دگرجنسگرایی، شخصیت، خانواده، سلامت جنسی
 • فاطمه خرمی، علی اکبر سیف*، علیرضا کیامنش، فریبرز درتاج صفحات 531-536
  زمینه
  بازخورد مثبت به مدرسه، محتوای درسی و رفتارهای معلم، باعث ایجاد انگیزش یادگیری در دانش آموزان می شود. یادگیرندگان خودنظم جو به واسطه خود آگاهی از فرآیندهای فکری خود و دانستن چگونگی استفاده از راهبردهای یادگیری، دارای این بازخورد مثبت هستند. از این رو مسئله پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خودنظم جویی در دانش آموزان دارای بازخورد پایین به مدرسه بوده است.  
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی خودنظم جویی در افزایش بازخورد نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم انجام گرفت. 
  روش
  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 88 دانش آموز (44 دختر و 44 پسر) پایه یازدهم دارای نمرات بازخورد نسبت به مدرسه پایین بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بازخورد نسبت به مدرسه مککوچ و سیگل (2003) بود. و برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. 
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده افزایش معنادار بازخورد نسبت به مدرسه در دانش آموزان دختر و پسر گروه آزمایشی بود (P<0/01).
  نتیجه گیری
  بدین معنی که کسب توانش های خود نظم جویی باعث شده دانش آموزان در مقایسه با قبل، عملکرد بهتری در یادگیری از خود نشان دهند، که این مهم، افزایش بازخورد مثبت به مدرسه را به دنبال داشت.
  کلیدواژگان: خودنظم جویی، بازخورد نسبت به مدرسه، دانش آموزان
 • عارفه خراسانی زاده، هادی بهرامی*، حسن احدی صفحات 537-544
  زمینه
  اختلال کم توجهی/ بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات عصبی رفتاری است که از دیرباز توجه روانشناسان و روانپزشکان را به خود جلب کرده است. مساله پژوهش این است که آموزش حافظه کاری چه تاثیری بر روی نشانگان رفتاری اختلال  ADHDدارد.
  هدف
   بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری کودکان ADHD در قالب طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است، که نمونه مورد نظر شامل 40 دانش آموز داوطلب مبتلا به  ADHDانتخاب و جایگزینی تصادفی شدند.
  روش
  ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه بالینی، نرم افزار آموزش حافظه کاری خدادادی(1393)، فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه کانرز والدین(1999)، مقیاس درجه بندیSNAP-IV سوانسون(1980) بود. تشخیص  ADHDبا استفاده از مصاحبه بالینی و SNAP-IV صورت گرفت. به منظور کنترل هوش آزمودنی ها آزمون هوش ریون کودکان(1938) استفاده شد.گروه آزمایش در 10 جلسه آموزش حافظه کاری شرکت کردند، در حالی که گروه گواه تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. آزمودنی های هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه کانرز و SNAP-IV را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد، آموزش حافظه کاری به طور معنی داری باعث کاهش تکانشگری- فزون کنشی و افزایش توجه گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون شده است (0/001>p).
  نتیجه گیری
  آموزش حافظه کاری می تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل درمان های دارویی برای بهبود نشانگان رفتاری کودکان مبتلا بع کمبود توجه/ فزون کنشی به حساب آید
  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی، بیش فعالی، آموزش حافظه کاری، نشانگان رفتاری
 • مریم بابایی، فرزاد ستاری * صفحات 545-556
  زمینه
  تحقیقات نشان می دهد که افراد به دلایل متعدد و با اهداف متفاوتی در شایعه پراکنی مثبت و منفی شرکت می کنند که در نتیجه نتایج متفاوتی به دنبال دارد. همچنین شایعات منفی با خستگی روحی، مسخ شخصیت و مراقبت کمتر از حد مطلوب همبستگی مثبت، و با تعهد شغلی، فرهنگ ایمنی بیمار همبستگی منفی دارد. اما مسئله این است که آیا ابعاد و مولفه های شایعات در محیط های سازمانی متفاوت از محیط های اجتماعی است؟
  هدف
  هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای نهفته در رفتار شایعه سازی و تعیین عوامل زیربنایی آن است.
  روش
  روش این تحقیق از نوع روش ترکیبی می باشد. در مرحله اول مخزن آیتم های شایعه سازمانی با استفاده از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای بدست آمد. در این مرحله کدگذاری مقوله و طبقه بندی ها انجام گردید. و سپس با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی سازه های اولیه شایعه حاصل شد. نمونه ها در 3 مرحله و در هر مرحله به روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی انتخاب شدند و پس از بدست آوردن سازه های شایعه سازمانی، رابطه آنها با مطلوبیت اجتماعی استوبر(2001)، مقیاس رفتار ماکیاولی آلسوپ(1991) و مقیاس اعتماد سازمانی نی هان و مارلو (1997) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
   یافته ها نشان دهنده 7 بعد شکل دهنده شایعه سازمانی است. عوامل شناسایی شده با همبستگی درونی بالای 0/7، 37 درصد از کل واریانس را توضیح می دهند و دارای ضریب آلفای قابل قبولی می باشند. 
  نتیجه گیری
  ابعاد مدل به دست آمده با مدل های شایعه در اجتماع متفاوت بوده و مدیران بایستی محتوای شایعه در سازمان را متفاوت از شایعه در جامعه، در نظر بگیرند
  کلیدواژگان: شایعه، سازمان، محیط اجتماعی، تحلیل عاملی، سازه های شایعه
 • سید سعید پورنقاش *، علی اکبر ابراهیمی، زهرا نقش صفحات 557-565
  زمینه
  اعتیاد طی سال های اخیر در افغانستان رو به افزایش نهاده است. اما آیا عدم شناخت علمی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی معتادان افغانستانی می تواند منجر به ناکارایی روش های پیشگیری گردد.
  هدف
  پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی افراد معتاد به مواد (هیروئین و شیشه) با افراد عادی ساکن در شهر کابل انجام گرفت.
  روش
  با استفاده از طرح پژوهش مورد شاهد و بصورت گذشته نگر تعداد 293 معتاد(گروه مورد) از نظر ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با 293 نفر جمعیت غیر معتاد (گروه گواه) که از نظر ویژگی های دیموگرافیک با یکدیگر همسان شده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تشخیص وابستگی به مواد از ملاک های DSM -5، برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی از آزمون MMPI-2 و برای ارزیابی هوش هیجانی از آزمون Bar On استفاده گردید و همچنین جهت سنجش فرضیه های پژوهش از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون توکی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد(هیروئین و شیشه) و افراد عادی در کلیه شاخص های مربوط به آزمون MMPI تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت به نفع افراد عادی می باشد(P<0/001). در مورد هوش هیجانی هردو گروه نیز مشاهده گردید که میانگین نمرات کسب شده در آزمون Bar on توسط افراد عادی بالاتر از افراد معتاد به مواد(هیروئین و شیشه) می باشد، میانگین نمرات مربوط به هوش هیجانی در افراد عادی 82/663بوده در حالی که این رقم در افراد معتاد به مواد، 291/44 گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  بین افراد معتاد به مواد و افراد عادی از نظر ویژگی های شخصیتی تفاوت بارز وجود دارد و هوش هیجانی افراد عادی بالاتر از افراد معتاد به مواد می باشد.
  کلیدواژگان: معتادان به مواد، ویژگی شخصیتی، هوش هیجانی، هروئین و شیشه
 • سارا منصفی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی* صفحات 567-574
  زمینه
  خشونت خانگی یک مشکل اجتماعی است که می تواند منجر به پیامدهای جسمی و روانی فراوانی شود.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی حمایتی با رویکرد واقعیت درمانی، بر امیدواری و مسئولیت پذیری زنان مطلقه قربانی خشونت خانگی است.
  روش
  روش تحقیق حاضر تجربی و از نوع  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. نمونه پژوهش حاضر تعداد 30 نفر از زنان مطلقه دچار خشونت خانوادگی هستند. ابزار مورد استفاده دو  پرسشنامه شامل پرسشنامه امید به آینده اشنایدر، و مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه  شخصیتی کالیفرنیا است. پس از انتخاب گروه ها برای کنترل اولیه از پیش آزمون استفاده شد و پس از آن گروه آزمایش در معرض آموزش  (جلسات آموزشی به شیوه ی گروه درمانی حمایتی نظریه ی انتخاب گلاسر) قرار گرفت، متغیر مستقل در 10 جلسه ی 80 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد ولی برای گروه گواه هیچ گونه آموزشی در نظر گرفته نشد. برای تحلیل نتایج به دست آمده این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی  استفاده شد. در سطح استنباطی داده های پژوهش از  آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد آموزش گروه درمانی حمایتی با رویکرد واقعیت درمانی بر افزایش امید به آینده و مسئولیت پذیری زنان مطلقه قربانی خشونت خانگی موثر است(P<0/05).
  نتیجه گیری
   براساس نتایج پژوهش می توان گفت واقعیت درمانی با روش گروهی به مراجعان کمک می کند تا احساس مسئولیت کنند و از طریق مسئولیت شخصی هویت موفقی را بدست آورند و آنچه از تجربه خشونت به آنها رسیده است را به دست فراموشی بسپارند.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، امیدواری، مسئولیت پذیری، زنان مطلقه، خشونت خانگی
 • فرشته کریمی زاده، احمد برج علی، عبدالله شفیع آبادی*، کیومرث فرح بخش صفحات 575-580
  زمینه
  یکی از مهمترین مسائلی که آموزش و پرورش با آن رو به رو است، مشکلات و چالش های روحی و روانی علاوه بر مشکلات تحصیلی دانش آموزان است.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی رویکرد خودآگاهی مبتنی بر معنادرمانی بر مهار کردن خود نوجوانان دختر بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان نوجوان دختر 13 تا 18 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1396 بودند. از این جامعه، تعداد 40 نفر از دانش آموزان، 20 نفر به عنوان گروه آزمایش جهت ارائه بسته آموزشی خودآگاهی (مبتنی بر رویکرد معنادرمانی) و 20 نفر به عنوان گروه کنترل، به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مهار کردن خود گراسمیک (1993) بود. داده های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس تحلیل شدند.  
  یافته ها
  تحلیل های آماری نشان داد، عامل بین گروهی برای متغیرهای شتابزدگی، ترجیحات جسمانی، خودمحوری و ابراز خشم معنی دار بود یعنی بین پس آزمون و پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05>p). از مجموع این نتایج نتیجه گرفته شد بسته آموزشی خودآگاهی (مبتنی بر رویکرد معنادرمانی) بر شتابزدگی، ترجیحات جسمانی، خودمحوری و ابراز خشم نوجوانان دختر تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود روان درمانگران، از آموزش های گروهی خودآگاهی (مبتنی بر رویکرد معنادرمانی) به منظور اصلاح نگرش ها  برای تقویت مهار کردن خود که تضعیف آن که جلوی اراده معطوف به معنا را می گیرد، در دختران استفاده کنند.
  کلیدواژگان: رویکرد خودآگاهی مبتنی بر معنادرمانی، مهار کردن خود، نوجوانان دختر
 • فریبا ابراهیمی، پریوش وکیلی، فریده دکانه ای فرد* صفحات 581-590
  زمینه
  در بحث روابط زوجین، چگونگی مقابله زوجین به چگونگی ارزیابی فرد و تاثیرپذیری فرد از خود و زندگی مشترک و همچنین سبک های دلبستگی هر یک از زوجین بستگی دارد. یکی از متغیرهای تعیین کننده در روابط زناشویی، راهبردهای مقابله افراد با عامل تنیدگی می توان اشاره کرد.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر راهبردهای مقابله ای در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران اجرا شد.
  روش
  روش پژوهش نیمه تجربی و از طرح  پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زوجینی که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره تهران مراجعه کرده بودند که از میان آنها تعداد 30 زوج به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ی راهبردهای مقابله ای کارور، شیرر ووینتراب (1989) بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره، کواریانس چند متغیره و اندازه گیری مکرر تحلیل نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد و زوج درمانی هیجان مدار موجب کاهش راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و ناکارآمد (P<0/05) و افزایش راهبرد مقابله ای مساله مدار (P<0/05) شده است.
  نتیجه گیری
  مظالعه نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار بر راهبردهای مقابله موثر بوده است اما اثر تعاملی متغیر جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار رابطه ای نشان نداد.
  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، راهبردهای مقابله ای، زوجین
 • نگین پیوندی نژاد*، فرح نادری، رضا پاشا، پرویز عسکری، علیرضا حیدری صفحات 591-599
  زمینه
   اختلال های گفتاری ، یکی از مهمترین اختلالات دوران رشد هستندکه یک اختلال ارتباطی با دامنه ای از مشکلات روان شناختی در نظر گرفته می شوند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش گفتار درمانی بر علائم روان شناختی(روابط اجتماعی و اضطراب) و توانمندی های روانی(اعتماد به نفس و خودپنداره) بود.
  روش
   روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش روش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده تمامی جوانان 20 تا40 سال مبتلا به اختلال لکنت زبان ساکن در شهر تهران بود. حجم نمونه 30 نفراست که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در هرگروه 15 آزمودنی قرار گرفتند.  برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
  یافته ها
   یافته ها حاکی بود از اینکه بین میانگین نمرات پس آزمون خودپنداره، حرمت خود، روابط اجتماعی، اضطراب در بین گروه های گفتار درمانی و کنترل تفاوت وجود دارد(P<0/05).
  نتیجه گیری
  این بدان معنا است که روش گفتاردرمانی بر خودپنداره، حرمت خود، روابط اجتماعی و اضطراب تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: گفتاردرمانی، علائم روان شناختی، توانمندی های روانی، جوانان مبتلا به لکنت زبان
 • گلنار امیرطهماسب، فریبرز باقری*، خدیجه ابوالمعالی صفحات 601-609
  زمینه
  خانواده نخستین و بادوام ترین عاملی است که به عنوان سازنده و زیر بنای شخصیت  رفتارهای بعدی کودک شناخته شده است.
  هدف
  از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش فرزندپروری مثبت بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است.
  روش
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامان بودند که به منظور  بهبود اختلال  خود در سال 1396 مراجعه کردند. گروه نمونه شامل 30  دانش آموز بود که به صورت هدفمند و براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند و پیش و پس از انجام مداخلات، با استفاده از ابزار پژوهش، مورد ارزیابی قرارگرفتند. ابزار پژوهش چک لیست مشکلات عاطفی رفتاری راتر بود. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند. 
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین های پرخاشگری و بیش فعالی، اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی و رفتارهای ضداجتماعی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی «فرزندپروری مثبت و کنترل»  در سه مرحله اندازه گیری تفاوت معناداری مشاهده شد(P<0/05).  
  نتیجه گیری
  بنابراین روش فرزندپروری مثبت بر کاهش مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: روش فرزندپروری مثبت، مشکلات عاطفی-رفتاری، کودکان با اختلال یادگیری
 • صفورا فروتن، علیرضا حیدری، پرویز عسگری*، فرح نادری، حسین ابراهیمی مقدم صفحات 611-617
  زمینه
  اختلال وسواس -ناخودداری به واسطه بروز علائم منجر به مشکلاتی در روابط بین فردی افراد مبتلا می شود، که می تواند باعث تشدید و یا عود این بیماری شود. از این رو  به نظر می رسد روان درمانی تحلیلی کارکردی با تاکید بر صمیمیت و مشکلات بین فردی، می تواند بر بهبود علائم و پیشگیری از عود مجدد این اختلال موثر واقع شود.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی این مداخله بر بهبود افسردگی و توانش ارتباطی بیماران مبتلا به اختلال وسواس -ناخودداری بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه آزمایش وگواه بود. از اینرو، تعداد 24 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس، از بین افراد مبتلا به اختلال وسواس -ناخودداری انتخاب و در دو گروه آزمایش وگواه جای گماری شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی بک (ویرایش-II، (1996)) و توانش ارتباطی بین فردی (1983) بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر گروه آزمایش به صورت معناداری (P<0/01) بر افسردگی و توانش ارتباطی تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  این بدان معناست که روان درمانی تحلیلی کارکردی موجب کاهش افسردگی و افزایش توانش ارتباطی افراد مبتلا به وسواس -ناخودداری شد.
  کلیدواژگان: روان درمانی تحلیلی کارکردی، افسردگی، توانش ارتباطی، اختلال وسواس-ناخودداری
 • فاطمه رسولی، غلام رضا صرامی*، حبیباللهنادری، علی اصغر شجاعی صفحات 619-627
  زمینه
  پیشرفت تحصیلی از اولویت های اصلی مدارس است که مهمترین هدف آموزش و پرورش محسوب می شود.
  هدف
  این پژوهش با هدف مد یابی روابط ساختاری ساختاری اضطراب امتحان و منبع کنترل با پیشرفت با واسطه گری نقش انگیزش پیشرفت انجام شد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی، به طور خاص مدل یابی معادلات ساختاری  بود. جامعه ی آماری 32500 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر بابل بودند که تعداد 508 نفر، 253 دختر و 255 پسر، به عنوان نمونه ی آماری و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس (2004)، اضطراب امتحان ساراسون (1957) و منبع کنترل راتر (1966) و معدل کل نمرات آنها به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، بین انگیزش پیشرفت و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی رابطه ی مستقیم معنادار و بین اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه ی معکوس معناداری وجود دارد. مدل پژوهش دارای برازش بوده و تایید شد و 0/27 از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط انگیزش پیشرفت، اضطراب امتحان و منبع کنترل مورد تبیین قرار گرفت.
  نتیجه گیری
   لذا می توان نتیجه گیری کرد، با کاهش اضطراب امتحان و افزایش منبع کنترل می توان انگیزش پیشرفت را در دانشجویان بالا برد و پیشرفت تحصیلی آنها را ارتقا بخشید.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، اضطراب امتحان، منبع کنترل، پیشرفت تحصیلی
|
 • Mohammad Ali Besharat*, Aria Golestanipour, Masoud Gholmali Pages 517-530
  Background
  Sexual demand is one of the first five essential needs of human, which is categorized into homo, hetero and bisexual orientations.
  Aims
  The aim of the present study was to compare sexual orientations based on personality characteristics, parental bonding and mental health in a sample of Iranian males.
  Method
  Method of the present descriptive study was correlational, the design of the study was causal comparative. A total of 953 males (445 homosexuals, 381 heterosexuals, and 127 bisexuals) participated in the present study, voluntarily. Participants completed Personality Five Factor Inventory (NEO-FFI; McCrae & Costa, 2003), Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tupling, & Brown, 1979), and Mental Health Inventory (MHI-28, Veit & Ware, 1983).
  Results
  The results revealed that the homosexual group reported higher levels of neuroticism, openness to experience, agreeableness and conscientiousness than the heterosexuals, while the heterosexual group scored extraversion higher than the homosexuals. The heterosexual group reported higher levels of father care than the homosexuals, while the homosexual group scored mother care higher than the heterosexual group. Heterosexuals showed significantly (p < .01) higher levels of mental health than the homosexual group. The former group revealed higher degree of psychological well-being whereas the latter showed higher degree of psychological distress.
  Conclusions
  Based on the findings of the present study, it can be concluded that improvement of psychological and societal mental health in terms of sexual orientations requires psychological interventions in both levels of prevention and treatment.
  Keywords: homosexuality, heterosexuality, personality, family, sexual health
 • Fatemeh Khorami, Ali Akbar Saif*, Ali Reza Kiamanesh, Fariborz Dortaj Pages 531-536
  Background
  Positive attitude toward school, educational content, and teachers’ behaviors cause academic motivations in students.  Self-regulated learners develop the positive attitude through their own intellectual processes and knowing how to utilize learning strategies.  This research project determines the effectiveness of self-regulation on students with low attitude toward school.
  Aims
  The study aimed to assess the effectiveness of self-regulation in reinforcing positive attitude toward school among grade 11 students.
  Method
  This experimental study was carried out with a pretest-posttest design and control groups. 88 students (44 male and 44 female) with low scores in attitude to school were selected by using the multistage cluster sampling. The attitude questionnaire toward Mccoach and siegle (2003) school was used as the research tool, and data were analyzed by using one way analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  Results showed the significant effectiveness of the attitude toward to school among both of experimental male and female groups (p<0/01).
  Conclusions
  The development of self-regulation skills, improved the student performance in learning as compared before.  This achievement, in turn, instilled a positive attitude to school among them.
  Keywords: self-regulation, attitudes toward school, students
 • Arefe Khorasani Zadeh, Hadi Bahrami*, Hassan Ahadi Pages 537-544
  Background
  Attention-deficit/hyperactivity disorder is one of the most prevalent neural-behavioral disorders attracting the attention of psychologists and psychiatrics from long ago. The present research addresses the issue that what is the effect of working memory training on behavioral symptoms of ADHD disorder.
  Aims
  The aim of research is to study the effectiveness of working memory training on recovery of behavioral symptom of ADHD children in the format of a semi-experimental design from pretest-posttest type with the presence of control group; the intended sample included 40 volunteer students with ADHD which were placed randomly.
  Method
  Research tools included clinical interview, Khodadadi Working Memory Training Software (2014), Conners’Parent Questionnaire-Revised (1999), Swanson SNAP-IV Rating Scale (1980). ADHD was diagnosed by clinical interview and SNAP-IV. In order to control the intelligence of subjects Riven children intelligence test (1938) was used. Test group attended in 10 working memory training sessions, while control group were not exposed to any intervention. Both groups’ subjects in both pretest-posttest completed Conners questionnaire and SNAP-IV. Results. Results obtained from multivariate covariance analysis indicated that working memory training has significantly reduced their impulsivity/ hyperactivity and increase in attention of experimental group, compared to control group in posttest phase(p<0/001).
  Conclusion
  working memory training can be considered as a complementary therapeutic approach on recovery from behavioral symptoms (attention-deficit and impulsivity) of children with attention-deficit/hyperactivity.
  Keywords: Attention-deficit, hyperactivity disorder, working memory training, behavioral symptoms
 • Farzad Sattari *, Maryam Babaei Pages 545-556
  Background
  Research shows that people engage in positive and negative gossip by a variety of reasons and different purposes, that resulting in different outcomes. Also, negative gossip has a positive correlation with mental fatigue, depersonalization, and Care less than optimal, and has a negative correlation with job commitment and patient safety culture. But the question is, are the dimensions and components of gossip in organizational environment different from the social environment?
  Aims
  The purpose of this study is to identify the latent variables in gossip behavior and determine its underlying factors.
  Method
   The method of this research is a combination method. In the first stage, the gossip items were retrieved using interviews and library studies. In this step, coding of the categories and classifications was carried out and then, with the exploratory factor analysis approach, the initial constructs of the gossip were obtained. Samples were selected in three stages and in each step by purposeful and random sampling, and after obtaining organizational gossip constructs, their relationship with social desirability Stober(2001), Machiavelli's behavior Allsopp(1991) and Organizational Trust Measurement (Nyhan and Marlowe, 1997) were investigated.
  Results
    The results represent the 7 dimensions of organizational gossip. Identified factors with an internal correlation of 0.7, explain 37% of the total variance and have an acceptable alpha coefficient.
  Conclusions
    Dimensions of the model are different with the gossip models in the community and managers should consider the gossips content in the organization different from the gossips in the community.
  Keywords: gossip, organization, Social environment, factor analysis, gossip constructs
 • Ali Akbar Ebrahimi, Zahra Naghsh, Seyed Saeed Pournaghash * Pages 557-565
  Background
  In recent years, addiction such as drug dependence has increased in Afghanistan. Since the lack of scientific study of personality traits and emotional intelligence of addicts can lead to the ineffectiveness of prevention methods.
  Aims
  the purpose of this study was to investigate and compare the personality traits and emotional intelligence of drug addicts [heroin and methamphetamine] in 293 addicts as experimental group with 293 non-addicted people as control group living in Kabul city who were matched in terms of demographic characteristics.
  Method
  The research method was a retrospective case-control study. DSM-5 criteria were used to diagnose drug dependence, the MMPI-2 test was used to assess the personality traits and the Bar On test was used to assess the emotional intelligence. One-way analysis of variance and Tukey test were used to test the research hypotheses.
  Results
  The findings of the study showed that the mean of drug addicts in all indicators of MMPI-2 test were higher than those of normal people(p<0/001). Regarding emotional intelligence, the mean scores of healthy subjects in all bar-test criteria were also higher than those who were addicted to drugs such as heroin and methamphetamine.
  Conclusions
  The normal people had better personality characteristics and emotional intelligence than addicted people.
  Keywords: Personality traits, Emotional intelligence, addicted to (heroin, methamphetamine)
 • Sara Monsefi, Hasan Ahadi, Hamidreza Hatami* Pages 567-574
  Background
  Domestic violence is a social problem that can lead to many physical and mental consequences.    Aims The purpose of this study was to investigate the effectiveness of supportive group reality therapy on the hope and responsibility of divorced women of victim of domestic violence.
  Method
  The research method is semi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The sample consists of 30 divorced women who have been subjected to domestic violence. The instruments used were two questionnaires: Schneider's Hope Questionnaire, and California's Personality Questionnaire's Responsibility Scale. After selecting the groups, the pre-test was used for the primary control, after which the experimental group was exposed to education (training sessions were based on Glaser's theory of supportive group therapy), the independent variable in 10 sessions of 80 minutes to the group The test was presented, but no training was provided for the control group. To analyze the results of this research, descriptive and inferential statistical methods were used. At the inferential level of the research data, the covariance analysis test was used to test the research hypotheses.
  Results
  The results of the data analysis indicated that support for group therapy therapy with a reality therapy approach is effective in increasing the hope of future and accountability of the divorced women victims of domestic violence(p<0.05).  
  Conclusions
   According to the results of the research, it can be said that the reality of treatment by group method helps clients to feel responsible and to achieve personal identity through personal responsibility and to forget about what has been experienced by violence.
  Keywords: Reality therapy, Hope, Responsibility, Divorced women, Domestic Violence
 • Fereshteh Karimi Zadeh, Ahmad Borjali, Abdollah Shafiabadi*, Kiumars Farahbakhsh Pages 575-580
  Background
  One of the most important issues facing education is the psychological problems and challenges in addition to the educational problems of students.
  Aims
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of self-awareness logotherapy on girl's adolescent self-control.
  Method
  The research method is semi-experimental. The statistical population of this study was adolescent students aged 13 to 18 years old in Tehran during the academic year 2018. From this community, 40 students, 20 as a test group were selected to present a self-awareness curriculum (based on the psychometric approach) and 20 subjects as the control group. The instrument of this study was Grossmic Self-Control Questionnaire (1993).
  Results
  Data were analyzed using covariance analysis. Statistical analysis showed that there was a significant difference between the post-test and the pre-test for the variables of randomness, physical preferences, self-actualization and anxiety (p<0.05). 
  Conclusions
  Based on the results of this study, it is suggested that psychotherapists use self-awareness training (based on the logo therapy approach) Psychometrics) in order to correct attitudes in order to strengthen self-control in which the weakening of what impedes the meaning of will in girls.
  Keywords: Self-awareness logotherapy, self-control, girl's adolescent
 • Fariba Ebrahimi Tazekand, Parivash Vakili, Farideh Dokaneifard* Pages 581-590
  Background
  In the literature of couples ' relationships, how couples deal with is dependent on how to assess the individual and the impact of the individual and their shared life as well as the attachment styles of each couple. One of the crucial variables in marital relations is the coping strategies with the tension factor.
  Aims
  The current research was carried out with the aim of investigating the effects of Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) on Coping Strategies in Couples Referred to Tehran Counseling Centers.
  Methods
  Method of research was semi-experimental (pre-Test, Post-Test, Follow-up) with control group. The study population included all couples who referred to counseling centers due to marital conflicts. Sampling was purposeful in which 30 couples, were selected, and randomly divided into two groups (15 couples each). Experimental group received 10 sessions EFCT once a week. After the end of the intervention, both the experimental and control groups were performed post-test in the studied variable and after two months, the follow up test was performed. Tool was coping strategies resources1989(CSR). Covariance& Repeated measures analysis were used for data analysis.
  Results
  The results showed that the Emotionally Focused Couple Therapy reduced the emotional and inefficient coping strategies(P>0.05) and increased problem-focused coping strategies (P>0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that the effect of Emotionally Focused Couple Therapy in Couples Referred to Tehran Counseling Centers. has been effective also the results of the findings showed that there was no significant difference in gender variable in coping strategies between couples.
  Keywords: Emotionally Focused Couple Therapy, Coping Strategies, couple
 • Negin Peyvandi Nezhad*, Reza Pasha, Parviz Askary, Alireza Heidari Pages 591-599
  Background
  Speech disorder is one of the most important disorders of growth.that A disorder is considered to be a range of psychological problems.
  Aims
  The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of speech therapy method on psychological symptoms (social relationships and anxiety) and psychological abilities (self-confidence and self-concept).
  Method
  The research method used in this study was a semi-experimental method of pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all young people aged 20-40 years with stuttering disorders in Tehran. The sample size is 30 people. In each group, 15 subjects were placed Multi-variable covariance analysis was used to analyze the data.
  results
  The results indicated that there was a difference between the mean scores of self-concept, self-esteem, social relationships, and anxiety among speech therapy and control groups (p<0.05).  
  Conclusions
  This means that the speech therapy method has affected self-concept, self-esteem, social relations and anxiety.
  Keywords: Speech therapy, Psychological symptoms, Mental abilities, Youth with stutterin
 • Golnar Amirtahmaseb, Fariborz Bagheri*, Khadijeh Abolmaali Pages 601-609
  Background
  The family is the first and most durable factor that has been known as the constructor of the character of the next child's behaviors.
  Aims
  The objective of present research is to study the effectiveness of positive parenting style on affective-behavioral difficulties of primary school children with learning disorders.
  Method
  The present research design is from semi-experimental type. Statistical population of this research consists of all students with learning disability in primary level referring to Araman Counseling Center in 2017 in order to recover from this problem. Sample includes 39 students who were selected purposefully, according to inclusion and exclusion criteria, and divided randomly to two groups each including 16 students; they were evaluated pre and post intervention, by research tool. The research tool was Rotter’s affective-behavioral problems checklist. Research data was analyzed by mixed analysis of variance.
  Results
  Data analysis results showed that, in 3 stages of evaluation, th ere were significant differences between violence and hyperactivity, anxiety and depression, social incompatibility and antisocial behavior averages of participants according to their membership in positive parenting style and control group(P<0/05).
  Conclusions
  So, we may conclude that positive parenting style influences affective-behavioral problems of primary school children with learning disorders.
  Keywords: Positive parenting style, affective-behavioral difficulties, children with learning disorders
 • Safoura Foroutan, Alireza Heidary, Parviz Askary*, Farah Nadery, Hosein Ebrahimi Moghaddam Pages 611-617
  Bachground: Obsessive-Compulsive Disorder - Due to symptoms can lead to problems in the interpersonal relationships of the affected individuals, which can aggravate or relapse the disease. Therfore, Functional Analytic with emphasis on intimacy and interpersonsl problems, can improve symptoms and prevent recurrence of the disease.
  Aim
  Therefore, The purpose of this study was the efficacy of functional analytic psychotherapy (FAP) on Improving Depression and communication skill Obsessive - Compulsive Disorder.
  Method
  The research method was quasi-experimental with pre-and-post design with control group. Therefore, 24 subjects were selected via accessible sampling from the clientele and divided into two groups. The tools used in this research were: Beck Depression Inventory (BDI,1996) and communication skill Questionnaire(CSQ,1983).
  Results
  the results of covariance analysis indicated that the effect of experimental group had a significant effect on depression and  communication skills (sig 0.01).
  Conclusions
  this suggests that  Functional Analytic Psychotherapy could reduce the depression and in communication skills in patient with Obsessive- Compulsive Disorder.
  Keywords: Functional Analytic Psychotherapy, depression, communication skills, Obsessive - Compulsive Disorder
 • Fatemeh Rasouli Khorshidi, Gholamreza Sarami*, Habibollah Naderi, Ali Asghar Shojaei Pages 619-627
  Background
   Academic progress is one of the main priorities of schools, which is the main goal of education.
  Aims
    This study investigated Achievement Motivation as a mediator of the relationship between Test Anxiety and Locus of Control with Academic Achievement between Test Anxiety and Locus of Control.
  Method
  Correlation studies based on structural equation modeling technique, in particular regression equations (combining path analysis and factor analysis second). A total of 508 students (255 boys and 253 girls) were selected by simple random sampling. Hermans achievement motivation inventory, Test Anxiety Questionnaire and Rotter·s Locus of Control Scale were used to collect data. GPA was as academic achievement.
  Results
    The results showed that the research model was confirmed and in general, 27% of academic achievement can be explained by achievement motivation, test anxiety and locus of control.
  Conclusions
  So with decrease of Test Anxiety and increase locus of control can increase achievement motivation in students and improve academic achievement.
  Keywords: Achievement Motivation, Test Anxiety, Locus of Control, Academic Achievement