فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - پیاپی 48 (بهار 1398)
 • پیاپی 48 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا موحدی*، مسعود سامیان، نسیم ایزدی، مرجان سپه پناه صفحات 3-16
  شبکه های اجتماعی یکی از دستاوردهای مهم بشر در به روزرسانی اطلاعات هستند که فرصت زیادی را در اختیار جوامع علمی به خصوص دانشجویان قرار می دهند. جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 1396 با حجم 523 نفر تشکیل می دهند، که از این تعداد 217 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. برای معتبر سازی پرسشنامه و استخراج متغیرهای مورداندازه گیری تحقیق، هم از روش پانل متخصصان و هم پیش آزمون از سوالات استفاده شد. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان دانشگاه بوعلی سینا تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون تتای ترتیبی محاسبه و به میزان 88/. به دست آمد. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان کشاورزی (4/52 درصد) به استفاده از شبکه های اجتماعی نگرش مثبتی دارند. همچنین دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و با جنسیت زن بیشتر از این شبکه ها استفاده میکنند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان نشان داد که تبادل اطلاعات با همکلاسی ها و اساتید، بهبود فرهنگ مطالعه و یادگیری، بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی و افزایش احتمال شغل یابی مهمترین عامل های شناسایی شد می باشند که این عوامل در مجموع 61 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان کشاورزی با نگرش آنها نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار در سطح 99 درصد وجود دارد و نیز نتایج آزمون کروسکال والیس نیز بیانگر این موضوع بود که بین نگرش دانشجویان زن و مرد نسبت به شبکه های اجتماعی تفاوت معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. همچنین بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان علاقه به شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 95 درصد وجود دارد.
  کلیدواژگان: آموزش و یادگیری، شبکه های اجتماعی، یادگیری دانشجویان
 • حمید موحد محمدی، فرشته شاعری، امیر علم بیگی* صفحات 17-29
  آموزش کارآفرینانه زمینه رشد متوازن شایستگی های آموزش گیرندگان را در فرآیند یاددهی-یادگیری فراهم می سازد. در این رابطه تعدد راهبرد های پیشنهادی بستر سازی تحقق آموزش کارآفرینانه، ایجاب می کند راهبردی انتخاب شود که بیشترین سازگاری را با نظام آموزشی کشور داشته باشد. با این رویکرد هدف پژوهش کاربردی حاضر رتبه بندی راهبردهای استقرار آموزش کارآفرینانه در نظام آموزش عالی کشاورزی بود. بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته مولفه های آموزش کارآفرینانه استخراج و به شکل شبکه ای از مفاهیم به هم مرتبط مورد توجه قرار گرفت. نظر به اینکه بهبود عملکرد نوعی از مسائل تصمیم گیری چندمعیاره، برای حل صورت مسئله شبکه ای ایجاد شده و به منظور رتبه بندی راهبرد های آموزش کارآفرینانه، از جامعه ای از صاحب نظران آموزش کارآفرینی کشور به شمار 21 تن نظرخواهی شد. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای که تئوری عمومی سنجش نسبی است و به منظور استنتاج مقیاس هاس نسبی تقدمی مرکب، تک تک عناصر تشکیل دهنده شبکه روابط بین معیارها و راهبرد های تشکیل دهنده آموزش کارآفرینانه در یک فضای تصمیم مورد سنجش قرار گرفت. حل ابرماتریس مربوطه به کمک نرم افزار Super Decision نشان داد که تعامل بین صنعت و دانشگاه در یک ساختار شبکه ای به عنوان راهبرد مناسب تر در تحقق معیار های آموزش کارآفرینانه کشاورزی نقش آفرینی می کند. نتیجه تحلیل حساسیت نیز نشان داد ساختار شبکه ای پیشنهادی می تواند قابلیت تکرار داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینانه، دانشگاه کارآفرین، فرآیند تحلیل شبکه ای
 • محبوبه آسیمه، سعید محمدزاده* صفحات 30-42
  نیرنگ ورزی تحصیلی یکی از شکل های کژرفتاری است که امروزه به یکی از بزرگ ترین نگرانی های موسسه های آموزش عالی تبدیل شده است. نیرنگ ورزی تحصیلی به دو صورت نیرنگ ورزی در آزمون ها و نیرنگ ورزی در تکلیف های درسی آشکار می شود. هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی و عامل های موثر بر آن بود. روش تحقیق این مطالعه علی - ارتباطی بود. جامعه ی آماری آن مشتمل بر 1456 دانشجوی کارشناسی دانشگاه می باشد که از میان آنان 232 تن به صورت تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. روایی این ابزار بر پایه ی رای صاحب نظران آموزش کشاورزی تایید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای ترتیبی با استفاده از نرم افزار R برای نگرش به نیرنگ ورزی تحصیلی 74/0 و برای عامل های موثر در آن 87/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های من ویت نی، کروسکال والیس، ضریب هم بستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی اکتشافی پردازش شد. یافته ها نشان داد رایج ترین شیوه نیرنگ ورزی در آزمون ها نگاه کردن به برگه دیگران و نوشتن روی کاغذ و رایج ترین شیوه نیرنگ ورزی در تکلیف ها گرفتن مقاله از اینترنت و گرفتن تکلیف ها از هم کلاسی ها می باشد. یافته های بدست آمده از تحلیل هم بستگی نشان داد بین معدل دانشجویان و نگرش آنان به نیرنگ ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. یافته های آزمون من ویت نی نیز نشان داد بین نگرش دانشجویان نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی برحسب پیشینه ی مشروطی اختلاف معنی داری وجود دارد به طوری که دانشجویان بدون پیشینه ی مشروطی نگرش منفی تری نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی داشته اند. بنابر یافته های آزمون کروسکال والیس بین نگرش دانشجویان به نیرنگ ورزی تحصیلی بر حسب دانشکده تفاوت آماری معنی داری وجود دارد و دانشجویان دانشکده ی مهندسی زراعی و عمران روستایی نگرش منفی تری نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی داشته اند. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد دو عامل ضعف برنامه ریزی آموزشی و عامل های موقعیتی و هنجارهای اجتماعی می توانند بیش از 40 درصد واریانس انگیزه ی نیرنگ ورزی تحصیلی را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: تقلب در امتحانات، تقلب در تکالیف درسی، دانشجویان کشاورزی
 • مهناز امیر امینی خلف لو*، نوذر منفرد، پرویز بیات، حسن علیپور صفحات 43-56
  یکی از نیازهای ضروری تغذیه انسان، تامین پروتئین حیوانی است. گوشت مرغ به عنوان یک منبع با ارزش پروتئینی، در سال های اخیر در تغذیه انسان، در جهان استفاده می‏شود. بیماری های سه‏گانه نیوکاسل، آنفلوانزا و برونشیت از دیر باز از جمله عامل های اصلی تلفات صنعت مرغ‏داری در بیشتر کشورها بوده اند. مدیریت نادرست مرغداری ها بیش از هر چیز به پایین بودن آگاهی، دانش و مهارت های فنی مرغداران مربوط است. شناخت دانش و رفتار مدیریتی مرغداران در مهار این بیماری ها به مرغ‏داران کمک می کند تا در بهبود تولید و افزایش بازده این صنعت تلاش کنند. این تحقیق به همین منظور انجام شده است. جامعه‏ی آماری 220 تن از مرغداران استان بوشهر است. بر پایه رابطه‏ی نمونه گیری کوکران 140 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اطمینان به 146 تن افزایش یافت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن با انجام اصلاحات لازم به کمک کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (9/0-78/0=) تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون رتبه‏ای من ویت نی نشان داد که تحصیلات و دسترسی به اطلاعات به طور معنی-داری بر دانش مرغ‏داران برای کنترل بیماری های یاد شده موثر بودند و این دانش همراه با هنجارهای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات متغیرهای تاثیرگذار بر رفتارهای مدیریتی مرغداران هستند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: دانش مرغدار، مدیریت مرغ‏داری، بیماری مرغ
 • یاسر محمدی*، فیض الله منوری فرد، لاله صالحی، رضا موحدی صفحات 57-74
  دانشگاه ها در قبال افزایش سطح آگاهی ها، دانش، مهارت ها و ارزش های مورد نیاز دانشجویان و جامعه برای ایجاد آینده ای پایدار مسئول هستند. با این وجود، تلفیق توسعه ی پایدار در آموزش عالی هنوز در گام های ابتدایی خود مانده و با چالش های بسیاری روبه روست. از این رو، شناسایی عامل های اثرگذار بر آموزش توسعه ی پایدار در ساختار دانشگاهی به منظور چیره شدن بر این چالش ها ضرورتی انکارناپذیر است. از 1810 تن جامعه ی آماری، شمار 182 دانشجو به عنوان نمونه ی آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب (جنس و مقطع تحصیلی) انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن با نظر متخصصان موضوعی دارای اثر پژوهشی مرتبط با آموزش عالی پایدار و پایایی آن با محاسبه ی ضریب تتای ترتیبی (91/0 - 83/0 =θ) تایید شد. داده ها در محیط نرم افزارهای SPSSWin20 و R پردازش شدند. یافته های آمار توصیفی (تحلیل عاملی تشخیصی) نشان دادند که عامل های اثرگذار بر توسعه ی آموزش عالی پایدار در هفت عامل تعهد مدیریت دانشگاه، داشتن دانش در زمینه ی آموزش عالی پایدار، آموزش های پایداری محور، همکاری و مشارکت، نگرش نسبت به پایداری، حمایت مدیریت و زیرساخت ها، و فرهنگ دانشگاهی شناسایی شدند. برونداد رگرسیون ترتیبی گویای آن بود که عامل های شناسایی شده در مجموع 1/52 درصد از احتمال واریانس آموزش توسعه ی پایدار را تبیین می کنند (521/0 =R2 ناگلکرک).
  کلیدواژگان: آموزش عالی پایدار، تعهد مدیریت دانشگاه، آموزش برای توسعه ی پایدار، نگرش پایداری
 • ارسلان ایرجی راد*، ماه منیر تیمورزاده نمینی صفحات 75-87
  د
  دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دانش محور ایفا می کنند و برای دستیابی به این منظور، استفاده از همه ظرفیت ها از جمله سرمایه های فکری به عنوان دارایی های نامشهود، دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و اندازه گیری عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی با تاکید بر اثر میانجی سرمایه ارتباطی می باشد. این تحقیق، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را 220 تن از اعضای هیئت علمی و مدرسان مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت 140 تن از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد نیتی و راوی، استفاده شد. روایی محتوایی، همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی 831/0 و تتای ترتیبی 772/0 ابزار تحقیق تامین شد. مدل سازی معادله های ساختاری تعاملی در نرم افزار SMART-PLS3 نشان داد که هر دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد این مرکزها دارند. افزون بر این، متغیر سرمایه ارتباطی، اثر میانجی بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد ایفا می کند.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، اندازه گیری عملکرد
 • رضوان قنبری*، زینب فراشی، فاطمه ملکی فرد صفحات 88-103
  افزایش سریع جمعیت جهان همراه با مهاجرت شهری منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی شده است که به نوبه خود منجر به تولید مقدار زیادی از پسماندهای کشاورزی می شود، اگرچه مشخص شده است که انباشت پسماند اثرات بسیار سوء بر انسان و محیط زیست دارد، چنین پسماندهایی اگر به درستی مدیریت شوند، می تواند منبع زیستی مهم برای افزایش امنیت غذا در جوامع کشاورزی باشد. با این حال، علیرغم مزایای استفاده از پسماندهای کشاورزی از لحاظ پایداری زیست محیطی و اقتصادی هنوز این نوع رفتار در بین کشاورزان مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنابراین، هدف از این مطالعه حاضر بررسی عوامل روانشناسی بر رفتار کشاورزان در استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی می باشد. برای رسیدن به این هدف از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوب اصلی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان شهرستان خرم آباد (25858N=) بوده است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 375 نفر تعیین شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار AMOS24 استفاده شد. نتایج آزمون من وایتنی نشان داد که بین کشاورزانی که در کلاس های ترویجی مدیریت پسماند شرکت کرده اند با کشاورزانی که در این کلاس ها شرکت نکرده اند از لحاظ رفتار، نگرش، هنجارذهنی و باورهای رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده رابطه مثبتی با رفتار کشاورزان در استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی دارند. بعلاوه نتایج نشان داد که نگرش بیشترین اثر مستقیم و باورهای رفتاری بیشترین اثر غیر مستقیم را بر رفتار کشاورزان داشته است.
  کلیدواژگان: رفتار، پسماند کشاورزی، استفاده دوباره، کشاورزان، باورهای رفتاری
 • محمدشریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده، لقمان عباسی، مهنوش شریفی صفحات 104-123
  این تحقیق با هدف تبیین کیفی الگویی مفهومی برای توسعه برند دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی صورت گرفت. مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. این تحقیق کیفی به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه ژرفانگر نیمه ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان، اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و کادر مدیریتی و اداری این دانشگاه بوده است. از طریق نمونه گیری هدفمند نظری، 20 نفر از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. از تحلیل محتوای کیفی مضمونی برای پردازش اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه اقدام شد. روی همرفته یافته-های این تحقیق به شناسایی و تعریف 116 نشانگر برای توسعه برند دانشگاهی منجر شد. این مجموعه نشانگر در چهار لایه مشتمل بر 14 مولفه طبقه بندی شد. لایه اول یعنی تصویر برند دانشگاه (یا ارزش ویژه برند دانشگاه)؛ شش مولفه شامل؛ آگاهی برند (5 نشانگر)، تداعی برند (6 نشانگر)، برتری برند (5 نشانگر)، پاسخ احساسی به برند (6 نشانگر)، هویت سازی با برند (6 نشانگر) و طنین برند در برگیرنده رسانش، وفاداری و پشتیبانی از برند (با 9 نشانگر) شناسایی شده است. لایه دوم با عنوان تجربه دانشگاه دربرگیرنده سه طبقه یا مولفه شامل تجربه ارتباطی_ اجتماعی دانشگاهی (8 نشانگر)، تجربه توسعه فردی_ شخصیتی دانشگاهی (9 نشانگر) و تجربه احساسی (3 نشانگر) است. لایه سوم یا درک از کیفیت دانشگاه؛ در برگیرنده سه مولفه کیفیت تحصیلی (10 نشانگر)، کیفیت زندگی (8 نشانگر)، کیفیت روابط انسانی و اجتماعی در دانشگاه یا اجتماع درون دانشگاه (14 نشانگر) و اثرات و خروجی های دانشگاه یا حضور اجتماعی دانشگاهی (14 نشانگر) را شامل می شود. لایه چهارم، یعنی درک از کیفیت جامعه میزبان دانشگاه (برند مکانی دانشگاه) با 10 نشانگر توصیف شده است.
  کلیدواژگان: تصویر برند دانشگاهی، آموزش عالی کشاورزی، دانشگاه کارآفرین، الگوسازی مفهومی
 • سعید کریمی* صفحات 124-138
  هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه ی مهارت های استخدام پذیری و سازگاری مسیر شغلی در میان دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 1300 تن از دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا و اراک در سال تحصیلی 97 -1396 بود که بر پایه ی جدول کرجسی و مورگان، 341 تن از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به عنوان نمونه ی تحقیق گزینش شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا تایید شد. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از محاسبه آلفای ترتیبی برای مقیاس های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 80/0 تا 93/0) ارزیابی و تایید شد. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی و مدل سازی معادله های ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مجموعه مهارت های استخدام پذیری با سازگاری مسیر شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که مهارت های حل مسئله قوی ترین ارتباط معنی دار را با چهار زیرمجموعه سازگاری مسیر شغلی یعنی نگرانی، کنترل، کنجکاوی و اعتماد مسیر شغلی دارد. نتایج این بررسی بر اهمیت توسعه مهارت های استخدام پذیری دانشجویان به منظور تقویت سازگاری مسیر شغلی آنان تاکید می کند. بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و آموزشگران در زمینه توسعه مهارت های استخدام پذیری و سازگاری مسیر شغلی ارایه می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های استخدام پذیری، سازگاری مسیر شغلی، دانشجویان کشاورزی
 • یحیی صافی سیس*، سید حمید موحد محمدی، احمد رضوانفر صفحات 139-154
  ببرای توفیق در زمینه فناوری زیستی نیاز به نیروی انسانی آموزش‏دیده در همه بخش‏ها وجود دارد. آموزش جامع، پیش نیاز تربیت نیروی انسانی است. هدف این پژوهش، شناسایی عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 421 تن از محققان 14 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بودند که بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 201 نفر برآورد شد و برای کاهش خطا و پوشش افراد بی پاسخ، به 216 افزایش یافت. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظر استادان دانشگاه تهران و پایایی متغیرها با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی (87/0 (θ =با استفاده از نرم‏افزار R تایید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی را می‏توان در 6 عامل سیاست‏گذاری، مدیریتی، تحقیقاتی، ترویجی، زراعی و مصرفی خلاصه کرد. این عامل‏ها در مجموع 49 درصد از واریانس متغیرهای موثر بر الزام‏های آموزشی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: فناوری زیستی کشاورزی، تحلیل عاملی، محققان، الزام های آموزشی
|
 • Reza Movahedi *, Masoud Samian, Nasim Izadi, Marjan Sepahpanah Pages 3-16
  The study's population included 500 both graduate and undergraduate students at Bu-Ali Sina University in 2017 academic year. A number of 217 students were randomly selected as samples using Morgan's sampling size table. In order to validate the questionnaire and access to reliable variables both panel of experts and a pre-test method were used. The reliability of the questionnaire estimated with R, was 0.88. Results showed that majority of the students (52.4 %) agreed to virtual social networks with a positive attitude. The students on graduated level and female gender have used VSNs more than other groups. The results of factor analysis of the effects of social networks on improvement of learning activities showed that the most important factors were the exchange of information with classmates and teachers, improving the culture of study and learning, improving personal and social communication and increasing the probability of job placement. The factors explain 61% of the variance of all variables. Also, the results of Spearman correlation coefficient showed that there is a significant relationship between gender and educational level of agricultural students with their attitude toward using social networks in the level of 99%, and the results of Kruskal Wallis test also indicate that between The attitude of male and female students towards social networks is significantly different at 99 percent
  Keywords: Virtual Social Networks (VSN), Internet, Teaching, Learning, Students' Learning Activities, Building culture
 • Hamid Movahed Mohammadi, Fereshteh Shaeri, Amir Alambeigi * Pages 17-29
  Providing a Balanced Growth Context The competencies of learners in the Teaching-learning process are realized in entrepreneurial education formation. The number of proposed strategies for implementing entrepreneurial education requires a strategy that is most consistent with the educational system. With this approach, the aim of the current applied research was to prioritize strategies for the establishment of entrepreneurial education in the agricultural education system. A panel of 21 experts was selected to address the priority network of entrepreneurial education strategies. Based on the analytical network process, which is the general theory of relative measurement, for the inference of the relative importance of composite priority, the elements of the network of relationships between the criteria and the strategies that form the basis of entrepreneurial education in a decision space were measured. Solving the Super Matrix with Super Decision software showed that the university-industry collaboration (UIC) in a network structure plays a role as the most appropriate strategy for realizing agricultural entrepreneurial education criteria. The result of the sensitivity analysis showed that the proposed structure could be repeatable.
  Keywords: Entrepreneurial Education, Entrepreneurial University, Analytical Network Process(ANP)
 • Mahboubeh Asimeh, Saeed Mohammadzadeh * Pages 30-42
  The purpose of this study was to investigate students’ attitudes toward academic cheating and its effecting factors in the Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. This research has been done through a descriptive-correlational method and data were gathered through a questionnaire. The statistical population of the study consisted of 1456 undergraduate students of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, among whom 232 were selected by using a stratified sampling method. The results of the research showed that the most common methods of cheating in exams are to look at the sheets and write on paper, and the most common methods of cheating in homework are getting articles from the Internet and taking homework from classmates. The results of correlation analysis showed that there is a negative and significant relationship between the mean of the variable and the attitude toward cheating. The results of the Mann Whitney test also showed that there is a significant difference between the attitudes of people with a dismissed background and those who do not have a dismissed background. According to the results of Kruskal Wallis test, there is a significant difference between the students of the three colleges regarding of attitude towards cheat, and students of the Faculty of Agricultural Engineering and Rrural Development had a more negative attitude towards cheating. The results of factor analysis also showed that two factors of educational planning weakness and situational factors can explain more than 40% of variance in the motivation of academic cheating.
  Keywords: cheating in exams, cheating in homework, Agricultural students
 • Mahnaz Amiramini Khalafloo *, Nozar Monfared, Parviz Bayat, Hassan Alipour Pages 43-56
  One of the essential needs of human nutrition is animal protein supply. In recent years, poultry meat as a valuable source of protein in human nutrition is used in Iran and the world. Triple diseases Newcastle, Flu and Bronchitis have long been the main causes of poultry mortality in most countries. Therefore, recognizing farmers, knowledge and managerial practices about triple poultry diseases helps development actors’ effort to improve production and increase efficiency in this sector. Promoting poultry farmers, knowledge and management practices are the basic ways to achieve the goals in development of poultry industry. This study was conducted to investigate factors influencing knowledge, awareness and management practices of poultry farmers in Bushehr province about poultry diseases. The statistical population was 220 poultry farmers in Bushehr province. Based on Cochran sampling formula , 140 samples were selected. Data collection tool was a questionnaire that its validity was confirmed by experts and its reliability by Ordinal theta coefficient (theta=.078 -0.90). Results showed that knowledge of persons who are more educated and have access to more information significantly more. Knowledge of the disease, triple, social norms and access to information are variables affecting poultry farmers’ management practices.
  Keywords: knowledge of poultry farmers, poultry farmers’ behavior, poultry diseases
 • Yaser Mohammadi *, Feizullah Monavvarifard, Laleh Salehi, Reza Movahedi Pages 57-74
  Universities have a moral responsibility for increasing social awareness, knowledge, skills, and values to creating a sustainable future. However, integration sustainable development issues in higher education structure remains in its early stages and faces many challenges. Therefore, identify factors that affecting on outspread of sustainable higher education are an undeniable fact to achieve to sustainable higher education and overcoming challenges facing the university to achieve sustainability. From 1810 individual of statistical population, 189 students were selected as sample using stratified random sampling (based on gender and degree). A researcher-made questionnaire was the main tool for collecting research data which experts confirmed its validity, and its reliability confirmed by calculating the ordinal theta (θ = 0.83 – 0.91). Data were analyzed using SPSSWin20 and R software. The findings of exploratory factor analysis revealed that seven factors include commitment to sustainability, knowledge, education for sustainability, cooperation and participation, attitude towards sustainability, support from top-managers of university and infrastructures, and organizational culture affecting on university’s activities to achieve to sustainable higher education. Results of ordinal regression indicated that the identified factors are good predictor for outspread of sustainable higher education and in total explained about 52.1% of variances of Sustainable higher education.
  Keywords: Sustainable Higher Education, Commitment of Universities’ Managers to the Sustainable Development, Education for Sustainable Development, Attitude toward Sustainability
 • Arsalan Irajirad *, Mahmonir Teimoorzade Namini Pages 75-87
  Universities are mainly institutions in which knowledge is generated and disseminated. Therefore, it can be expected that universities play an important role in economic and social development based on a knowledge-based economy and, for the sake of achieving this goal, the use of all capacities, including intellectual capital, as an intangible asset, is important. The purpose of this research is to investigate the role of intermediary capital of communication on the relationship between human capital and the performance of faculty members and instructors in higher education centers of Jihad-e-Agriculture in 1397. In this regard, a sample of 140 people was selected using the Cochran formula with stratified random sampling. In order to collect data, the Nati and Narrator questionnaire (2017) was used. Validity (content, convergence and divergence), and reliability (Cronbach's alpha coefficient, composite and probability coefficient) of questionnaires indicate that the research measure expressions have a good validity and reliability. The analytical results by structural equation modeling using SMART-PLS3 software showed that both human capital and capital ratios have a positive and significant effect on performance. In addition, the variable of communicative capital plays a mediator effect on the relationship between human capital and performance.
  Keywords: Human Capital, communicative capital, performance measurement
 • Rezvan Ghanbari *, Zienab Farashi, Fatemeh Maleki Fard Pages 88-103
  The rapid increase in world population and urban migration has led to an increase in demand for food, which in turn leads to the production of a large amount of agricultural waste, although it has been determined that waste accumulation has very harmful effects on humans and the environment, Such wastes, if properly managed, could be a important biological source for increasing food security in agricultural societies. However, despite the benefits of using agricultural wastes in terms of environmental and economic sustainability, such behaviour has not yet been accepted among farmers. The purpose of this study is to analysis psychological factors affect farmers' behaviour to reuse agricultural wastes. To achieve this goal, the theory of planned behaviour was used as the main framework. The population of the study was consisted of Farmers in Khoram Abad Township that according to Krejcie & Morgan table, the sample size was determined (n=375). A questionnaire was used to collect data. To analyze the data used structural equation modeling with using software AMOS24.The results showed that there is a significant difference between farmers who have participated in extension classes of waste management with farmers who have not participated in these classes in terms of behavior, attitude, subjective norm and behavioral beliefs. The results showed that attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a positive relationship with farmers' behavior to reuse agricultural wastes. The results showed that the attitude had the most direct effect and behavioural beliefs had the most indirect effect on farmers' behaviour.
  Keywords: Behaviour, agricultural waste, Reuse, Farmers, behavioral beliefs
 • M.Sh Sharifsharifzadeh *, Gholamhossein Abdollahzadeh, Loghman Abbasi, Mahnoosh Sharifi Pages 104-123
  This research was conducted with the aim of qualitative explanation of a conceptual model for academic brand development in higher agriculture education, case of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. This qualitative research was done by the descriptive phenomenological method. Data collection was conducted using semi-structured deep interview. Through theoretical sampling, 20 respondents were selected from the university community. The qualitative thematic content analysis was carried out to analyze the data. The findings of this research resulted in identifying and defining 116 indicators . The four-layer indicator set consists of 14 components. The first layer is the brand image of the university (brand equity); six components include brand awareness (5 indicators), brand association (6 indicators), brand superiority (5 indicators), brand emotional response or brand effect (6 indicators), brand identification (6 indicators), and brand resonance, including brand communication, loyalty, and support (with 9 indicators). The second layer, entitled University Experience, consists of three categories or components including relational-social Experience (8 indicators), personal development experience (9 indicators), and emotional experience (3 indicators). The third layer, or perceived service quality of the university, includes three components of educational quality (10 indicators), quality of life (8 indicators), and the quality of human and social relationships in the university or academic community (14 indicators) and the effects and outcomes of the university or the social presence of the university (14 indicators). The fourth layer, the perception of the quality of the host community of the university (place brand), is described with 10 indicators.
  Keywords: University brand image, Higher agricultural education, Entrepreneurial University, conceptual modeling
 • Saeid Karimi * Pages 124-138
  This descriptive correlational study was conducted to investigate the relationship between employability skills and career adaptability among agricultural students. The study population was 1300 senior bachelor agricultural students of Bu-Ali Sina University and Arak University in the academic year 1396-1397. According to the table of Krejcie and Morgan, 341 of them were selected through proportional stratified sampling. A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was approved based on the opinions of faculty members at Bu-Ali Sina University. A pilot study was conducted to determine the reliability of the instrument, which the Cronbach's alpha values for the main scales of the questionnaire, was at the appropriate level (in the range of 0.80 to 0.93). The collected data was analyzed using Canonical Correlation Analysis and Structural Equation Modeling technique by the help of SPSS and AMOS software. The results showed that there is a significant positive relationship between employability skills and career adaptability. Notably, problem solving skills were significantly related to the four sub-scales of career adaptability (career concern, career control, career confidence and career curiosity). The results of the study reveal the importance of developing students' employability skills in order to strengthen their career adaptability. The findings have implications for the development of employability skills and career adaptability.
  Keywords: Career adaptability, Employability skills, Agriculture students
 • Yahya Safisis *, Seyyed Hamid Movahhewd Mohannadi, Ahmad Rezvanfar Pages 139-154
  To succeed in the field of biotechnology, there is a need for trained human resources in all sectors. Comprehensive training is a prerequisite for the training of human resources. The purpose of this study was to identify the factors affecting on the educational requirements of the agricultural biotechnology development from the viewpoint of agricultural researchers. The statistical population consisted of 421 researchers which worked in 14 agricultural research centers. The Cochran formula was used to determine the sample size. The sample size was 201, which increased to 216 researchers to reduce the error and also to cover the unanswered questionnaires. The data collection instrument was a questionnaire which its validity confirmed by Professors of Tehran University and the reliability of the variables was confirmed by a pre-test and ordinal coefficient theta (θ = 0.87) through R software. The results of the factor analysis showed that the factors affecting on educational requirements of agricultural biotechnology development can be classified in 6 groups. These were: the Policy making, Managerial, Researches, Extension, agricultural, and Consumable. These factors explained 49 percent of the total variance changes.
  Keywords: Agricultural Biotechnology, factor analysis, Researchers, educational requirements