فهرست مطالب

مجله عمران و پروژه - پیاپی 3 (مرداد 1398)
 • پیاپی 3 (مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید سعید طباطبایی*، سید حمید معافی مدنی صفحات 10-28
  به دلیل پیچیدگی بارهای وارده به اسکله های شمع و عرشه به دلیل نوع کاربردی ویژه آن ها به عنوان سازه های پهلوگیری، همواره طراحی چنین سازه هایی دارای چالش های بسیاری می باشد؛ به طوری که در سال های اخیر شاهد انجام پژوهش های نوینی در این زمینه هستیم. پس از رخ داد چند زمین لرزه شدید در کشورهای لرزه خیز ، مشخص شده است که طراحی لرزه ای سازه های ساحلی به روش رایج نیروئی نیازمند بازبینی دقیقی دارد به طوری که بتوان رفتار آن ها را در هنگام زلزله به درستی پیش بینی نمود و ایجاد خسارات به تاسیسات روی عرشه و نیز ناپایداری کلی چنین سازه هایی پیشگیری به عمل آورد. در نهایت روش طراحی براساس عملکرد به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا که می تواند میزان خرابی های رخ داده در سازه تحت اثر زلزله هایی با شدت های مختلف را پیش بینی نماید، به عنوان روشی مطمئن در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه سازه های دریائی برای طراحی لرزه ای اسکله ها درنظر گرفته شده است. ولی همچنان شاهد استفاده از روش طراحی نیرویی در کشورمان هستیم که این مسئله ممکن است باعث شود تا در هنگام زلزله شاهد خساراتی جدی در این سازه ها و صرف هزینه های بسیار زیادی جهت تعمیر آسیبات کنترل نشده باشیم؛ لذا در این مطالعه به بررسی نتایج روش های طراحی نیروئی رایج در کشور براساس نشریه 631 ، استاندارد 2800 و نیز روش عملکردی براساس آئین نامه ASCE/COPRI 61-14 پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از روش طراحی عملکردی موجب توزیع بهینه تر مقاومت در سازه و افزایش قابلیت اطمینان عملکرد سازه در هنگام زلزله خواهد شد.
  کلیدواژگان: اسکله های شمع و عرشه، طراحی براساس عملکرد، طراحی به روش نیروئی، آسیب
 • محمد محسنی*، علی قربانی صفحات 29-38
  موضوع پدافند غیرعامل در جهان هستی از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار است. پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء امنیت ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد. باتوجه به اهمیت موضوع میزان شناخت پیمانکاران و همچنین نحوه پایش و نظارت کارفرما بر اجرای صحیح اصول پدافند غیر عامل در پروژه های نظامی اهمیت زیادی پیدا می کند. این پژوهش با مطالعه موردی بر روی پیمانکاران پروژه های عمرانی سعی بر بررسی میزان پایبندی و شناخت پیمانکاران نسبت به پدافند غیر عامل و همچنین نحوه نظارت و اشراف کارفرما بر روی پیمانکاران را دارد.
  کلیدواژگان: پدافندغیرعامل، سیستم نظارت، کاهش اسیب پذیری
 • علی قربانی*، فاطمه شوکتی گورابی، امین قربانی صفحات 39-56
  اهمیت کاربرد بتن به عنوان اصلی ترین ماده در ساخت سازه ها امری بدیهی به نظر می رسد. به علت هزینه بالای تعمیرات، مساله دوام در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بین نفوذپذیری مهم ترین عامل در کاهش دوام سازه ها است به گونه ای که مقاومت در برابر نفوذپذیری بتن اولین فاکتور در تعیین عمر سرویس یک سازه به حساب میآید. از دیر باز محققین و مهندسان عمران و متالوژی به دنبال افزودنی هایی بوده اند تا به کمک آن ها خواص مکانیکی بتن را بهبود بخشند و در این زمینه موفقیت های بسیاری نیز به دست آورده اند. علاوه بر افزودنی هایی همچون نانو می توان تاثیر مواد بیرونی همچون رنگ پلی اورتان را بر روی دوام بتن بررسی نمود. جایگزین کردن بخشی از سیمان با مواد پر کننده ایده مشابه بسیاری از تحقیقات اخیر بوده است. گزارش های متعدد حاکی از استفاده از این مواد جهت بهبود خواص مکانیکی بتن است. در این میان بیشتر توجهات به استفاده از و میکروسیلیس معطوف بوده است. در این تحقیق هدف بررسی اثر رنگ پلی اورتان در بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس بر دوام بتن مصرفی در سازه ها می باشد.
  کلیدواژگان: متاکائولن، میکروسیلیس، بتن خود متراکم، دوام
 • امین قربانی، علی قربانی*، فاطمه شوکتی گورابی صفحات 57-67
  صنعت ساخت و ساز با توجه به نیازهای خود ازنظر مقاومت، دوام و نیز کارایی بالا، از استفاده کنندگان مهم مواد نانو ساختار به شمار می رود در این تحقیق به بیان و تفسیر نتایج بدست آمده در زمینه خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خود تراکم تازه حاوی میکروسیلیس، نانوسیلیس و نانومس پرداخته می شود و بررسی نتایج حاصل از آزمایش های حالت تازه جریان اسلامپ، T50، زمان قیف V، و جعبه L می باشد. براساس نتایج حاصله برای، تمام طرح های ساخته شده در این پروژه، جریان اسلامپ نسبت به نمونه کنترل کاهش یافته است. با استفاده از نانومس این کاهش اسلامپ بسیار بیشتر قابل مشاهده می باشد. همچنین با توجه به کاهش اسلامپ مقدار زمان T50 با افزودن نانومواد شاهد افزایش آن بودیم که با افزودن نانومس، این افزایش زمان بیشتر از طرح های حاوی نانو سیلیس می باشد و در این تحقیق زمان قیف عبوری با افزودن نانو مواد افزایش می یابد که این افزایش در نمونه های حاوی نانو مس بسیار واضح تر می باشد. هرچند وجود میکروسیلیس و متاکائولن در تمامی نمونه های خود موجب افزایش زمان عبوری می شود و همچنین نسبت عبوری در L.Box با افزودن نانو مواد کاهش یافته و این کاهش در طرح حاوی 3% نانومس به بیشترین مقدار خود می رسد. به طور کلی استفاده از نانو و افزایش درصد استفاده آن در بتن، موجب کاهش کارایی بتن خودتراکم می شود.
  کلیدواژگان: بتن خودتراکم تازه، نانو ذرات، خواص رئولوژیکی
 • علی قربانی*، امین قربانی، فاطمه شوکتی گورابی صفحات 68-79
  در این تحقیق هدف بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری در بتن های با و بدون رنگ پلی اورتان حاوی متاکائولن و میکروسیلیس می باشد. مقاومت فشاری کلیه طرح های ساخته شده با افزایش سن بتن نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است. با افزایش درصد نانوسیلیس این روند افزایش حفظ شده و در 2 درصد به بیشترین مقدار افزایش می رسد. همچنین در طرح های حاوی نانومس شاهد افزایش مقاومت در 1 درصد جایگزینی هستیم. هرچند در طرح های جایگزینی 3 درصد نانوسیلیس و 3 درصد نانو مس در سن 90 روزه کاهش مقاومت نسبت به نمونه کنترل بدست آمده است. نتایج آزمایش نفوذپذیری نشان می دهد که در سن 28 روزه نانو مس تا 2 درصد و نانو سیلیس تا 3 درصد، جایگزینی بهتر بوده و با افزایش سن بتن به 90 روزه نانو مس عملکرد بهتری دارد. در نمونه های بدون رنگ عمق نفوذپذیری بیشتر از نمونه های با رنگ می باشد و با افزایش سن بتن، در نمونه های با رنگ پلی اورتان شاهد کاهش بسیار بیشتر نفوذپذیری در عمق می باشیم.
  کلیدواژگان: بتن خودتراکم، پلی اورتان، نفوذپذیری
 • علی قربانی*، امین قربانی، فاطمه شوکتی گورابی صفحات 80-89
  از بزرگترین معضلات دوام سازه های ی بتن مسلح، خوردگی آرماتورهای فولادی در اثر نفوذ یون کلر به داخل بتن می باشد. بر این اساس، اهمیت ارزیابی صحیح مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر برای دستیابی به سازه های با دوام مشخص می شود. روش های آزمایشگاهی متفاوتی به منظور تعیین پدیده مهاجرت و نفوذ یون کلر به داخل جرم بتن گسترش و توسعه یافته اند. در این تحقیق نفوذ یون کلر در نمونه ها حاوی نانوسیلیس و نانومس کاهش یافته و با افزایش سن نمونه های بتن خودتراکم روند کاهش نفوذ یون کلر مشاهده می شود. کاهش نفوذ یون کلر به معنای مقاومت بیشتر در برابر نفوذ در بتن می باشد که این مقاومت در نمونه های حاوی نانو مس بیشتر از نانوسیلیس مشاهده می شود. با افزودن رنگ پلی اورتان به نمونه شاهد کاهش نفوذ یون کلر در کلیه نمونه ها می باشیم.
  کلیدواژگان: بتن خودتراکم، یون کلر، رنگ پلی اورتان
|
 • Seyed Saeid Tabatabaei *, Seyed Hamid Moafi Madani Pages 10-28
  Due to the complexity of loads applied to wharves and piers because of their special application as mooring and berthing structures, their design always has many challenges. These structures have a large mass, and the piles and pile caps connections must sustain large inelastic deformations during major earthquakes which force-based design method cannot consider properly. So this study was undertaken to evaluate the full seismic performance of a typical synchrolift wharf located at Hormozgan province with performance-based design method by a series of static pushover analyses for three different hazard levels in accordance with ASCE/COPRI 61-14 code requirements and local seismicity. Soil-structure interaction, material overstrength, and site-specific response spectra were used to determine the displacement demands. The results reveal that using conventional force-based design method leads to the unreliable deck as well as uneconomical pile foundation designs.
  Keywords: Wharves, Piers, Performance-based design, Hazard levels, Seismic Design, Soil-structure interaction
 • Mohammad Mohseni *, Ali Ghorbani Pages 29-38
  The subject of passive defense in the universe is as old as the history of human life. Non-operational defense is a set of unarmed actions that increase their deterrence, reduce vulnerability, enhance national security, continue essential activities, and facilitate crisis management against enemy threats and military action. Given the importance of contractors' knowledge of how contractors are monitored and monitored, it is important to properly implement non-operating defense principles in military projects. This study is a case study of civil engineering contractors trying to assess the extent to which contractors adhere to non-operating defenses as well as how employers are supervised and supervised by contractors.
  Keywords: passive defense, monitoring system, reduce vulnerability
 • Ali Ghorbani *, Fatemeh Shokati Gourabi, Amin Ghorbani Pages 39-56
  The importance of using concrete as the main material in the construction of structures seems obvious. Due to the high cost of repairs, their durability is of particular importance. Permeability is the most important factor in reducing the durability of structures so that resistance to concrete permeability is the first factor in determining the service life of a structure. . Since long time, researchers and civil engineers and metallurgists have been looking for additives to help them improve the mechanical properties of concrete and have made many successes. In addition to additives such as nano, the effect of exterior materials such as polyurethane paint on the durability of concrete can be investigated. Replacing part of the cement with filler material has been the idea of ​​many recent studies. Numerous reports indicate the use of these materials to improve the mechanical properties of concrete. Most attention has been focused on the use of silica. The aim of this study was to investigate the effect of polyurethane paint on self-compacting concrete containing methacrylene and silica on durability of concrete used in structures.
  Keywords: Meta-kaolin, Microsilica, Self-Compacting Concrete, Durability
 • Amin Ghorbani, Ali Ghorbani *, Fatemeh Shokati Gourabi Pages 57-67
  The construction industry is one of the most important users of nanostructured materials due to its requirements in terms of strength, durability and high performance. The nanosilica and nanomaterials are discussed and the results of the new state experiments of slump current, T50, hopper time V, and box L are investigated. According to the results for all the designs made in this project, the slump flow is reduced compared to the control sample. With nanomaterials, this slump reduction is much more visible. Also, due to the slump decrease in T50 time by adding nanomaterials, we observed that by adding nanomaterials, this increase is longer than the designs containing nano-silica and in this study the funneling time is increased by adding nanomaterials, which increases in the samples containing Nano-copper is much clearer.
  Keywords: Fresh self-compacting concrete, Nanoparticles, Rheological properties
 • Ali Ghorbani *, Amin Ghorbani, Fatemeh Shokati Gourabi Pages 68-79
  The purpose of this study was to investigate the compressive strength and permeability of polyurethane-containing and non-dyed concrete containing methacrylene and silica. The compressive strength of all designs increased with increasing age of concrete compared to the control. As the percentage of nanosilica increased, this increase was maintained and increased to 2%. We also see a 1% replacement resistance in nanosized designs. However, in the replacement designs of 3% nano silica and 3% nano copper at 90 days of age, resistance to control samples was reduced. The permeability test results show that at 28 days old nano-copper up to 2% and nano-silica up to 3% is a better replacement and performs better by increasing the concrete age to 90 days nano-copper.
  Keywords: Self-Compacting Concrete, Polyurethane, Permeability
 • Ali Ghorbani *, Amin Ghorbani, Fatemeh Shokati Gourabi Pages 80-89
  The importance of properly evaluating the strength of the concrete against the penetration of chlorine ions to achieve durable structures is highlighted. Different laboratory methods have been developed to determine the phenomenon of migration and diffusion of chlorine ions into the concrete mass. In this study, chlorine ion penetration decreased in samples containing nanosilica and nanomaterials. Decreasing the chlorine ion penetration means more resistance to penetration in concrete, which is higher in samples containing nano-copper than nano-silica. By adding polyurethane paint to the sample, chlorine ion penetration was reduced in all samples.
  Keywords: Self-Compacting Concrete, ion chlorine, polyurethane paint