فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • المیرا کریمی*، محمود بابایی، ملوک سادات حسینی صفحات 1-14
  هدف
  نظام های اطلاع رسانی را بدون یافتن درکی روشن از مقوله هایی چون نیازهای استفاده کنندگان، چگونگی جستجوی اطلاعات توسط آنها، و چگونگی ارزیابی اطلاعاتی که دریافت می کنند، نمی توان به نحو مطلوبی طراحی کرد یا توسعه داد. این پژوهش به منظور بررسی رفتار اطلاع یابی کاربران، به تحلیل لاگ کاربران پایگاه اطلاعات گنج(ایرانداک) پرداخته است. آن چه در این پژوهش برای بررسی در نظر گرفته شده است، ویژگی های معنایی جستجو و اصلاح جستجو در میان کاربران گنج است.
  روش/رویکرد
  روش این پژوهش، تحلیل گزارش های تراکنش است که یکی از روش های تجزیه و تحلیل پایگاه های اطلاعاتی به شمار می رود. در این پژوهش، لاگ کاربران پایگاه اطلاعات گنج در بازه زمانی سه ماهه (از اردیبهشت تا مرداد 1395)از نظر ویژگی های معنایی تحلیل شد. ابزار این پژوهش سیاهه وارسی بود که ویژگی های معنایی را مدنظر قرار داده و به روش مشاهده انجام شد.  تعداد کل جستجوهای دریافتی ده میلیون رکورد بود که آنها به جستجوهای حوزه علم اطلاعات (با محدودسازی با اصطلاحات اصطلاحنامه در این حوزه) محدود شد. تعداد کل جستجوهای حوزه علم اطلاعات 106641 بود که تحلیل بر روی آنها انجام گرفت.
   یافته های پژوهش
   تحلیل معنایی جستجوها، وجود رابطه های معنایی را بین جفت های اصطلاحات مبتنی بر اصطلاحنامه در جستجوهای کاربر نشان داد. نتایج نشان داد که کاربران برای رسیدن به پاسخ مطلوب خود در پایگاه گنج جستجوهای خود را براساس روابط معنایی اصلاح می کنند.
  نتیجه گیری
   نتایج این پژوهش می تواند در بهبود سیستم گنج برای پاسخگویی به کاربر و برای پیشنهاد برای جستجو به کاربر به کار رود.  به گونه ای که با آگاهی از این مسئله که کاربران اغلب تاکتیک های خاصی را در اصلاح پرس وجوی خود به کار می برند و از روابط معنایی خاصی در آن استفاده می کنند می توان پیشنهادات مناسبی را به آنها ارائه داد. به طوری که با جستجوی یک مفهوم خاص در موارد مشابه مفهوم دارای رابطه معنایی که اغلب مورد استفاده کاربران قرار می گیرد به آنها پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی کاربر، مطالعه کاربر، تحلیل لاگ، پایگاه اطلاعات گنج، روابط معنایی، هستی شناسی
 • شهناز خادمی زاده*، فریده عصاره، خدیجه مبینی صفحات 15-27
  هدف
  هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر استفاده از دو روش نمایه سازی متن محور و فولکسونومی یا نمایه سازی مردمی تصاویر بر میزان بازیابی موفق این تصاویر در جستجو با استفاده از موتور جستجوی گوگل است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش آن،  پژوهش مبتنی بر فناوری و تجربی است. نمونه پژوهش 30 تصویر منتخب از کتاب «آناتومی گری» بود. این پژوهش در 4 مرحله انجام شده است. در مرحله اول تصاویر نمونه پژوهش توسط 600  مخاطب در شبکه اجتماعی اینستاگرام برچسب گذاری شدند. در مرحله دوم این تصاویر با دو روش نمایه سازی متن محور و مردمی در دو وبلاگ بارگذاری شدند. در مرحله سوم با انتخاب تصادفی 118 نفر از کارشناسان یک بیمارستان، به هر کاربر یک تصویر ارائه شد تا آن را در موتور جست وجوی گوگل جست وجو کند. در مرحله چهارم رتبه تصاویر بازیابی شده از دو وبلاگ بررسی و نتایج جست وجوی کاربران در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
  یافته ها
  در مقایسه روش های نمایه سازی مردمی و متن محور، در میزان بازیابی تصاویر نمایه سازی شده آناتومی پزشکی، آزمون مجذور کای مربوط به مقایسه میزان بازیابی تصاویر نمایه شده به روش نمایه سازی مردمی و روش متن محور در موتور کاوش گوگل، تفاوت معناداری را بین این دو گروه نمایه سازی نشان داد.
  نتیجه گیری
   بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت استفاده از روش مردمی برای نمایه سازی تصاویر، سبب ارتقای میزان بازیابی آن ها توسط موتور جست و جوی گوگل می شود و نسبت به روش نمایه سازی متن محور، اثر بخشی بیشتری در میزان بازیابی تصاویر دارد.
  کلیدواژگان: نمایه سازی تصاویر، فولکسونومی، نمایه سازی مردمی، نمایه سازی متن محور، ذخیره و بازیابی تصاویر، موتور جست وجوی گوگل، شبکه اجتماعی، رتبه بندی تصاویر، برچسب گذاری
 • مهدی علی پور، پریچهر آقاسیدجوادی*، شهرزاد معتمدی صفحات 28-42
  زمینه و هدف
   مطالعه حاضر، به شناسایی وضعیت پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت حقوق دیجیتالی و شناخت شکاف ها و سیر تحول  پژوهش ها در این زمینه پرداخته است.
  روش
  برای انجام این مطالعه با استفاده از روش مرور نظامند، پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر الزویر، اشپیرینگر، امرالد، پروکوئست و... از منظر مدیریت حقوق دیجیتالی جستجو شدند.
  یافته ها
  با بررسی اولیه جستجوها، 89 منبع پژوهشی که ارتباط بیشتری با موضوع داشتند، انتخاب و مطالعه شدند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد حدود 72 درصد منابع پژوهشی بازیابی شده به رویکرد فنی و 19 درصد از دیدگاه مدیریتی و 9 درصد باقیمانده به رویکرد حقوقی و فرهنگی تعلق دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان داد، در رویکرد مدیریتی نیازمند انجام پژوهش های بیشتری هستیم و از بعد حقوقی و فرهنگی نیز شکاف های پژوهشی عمیقی مشاهده می شود. از بعد اقتصادی نیز به این مبحث پرداخته نشده است. همچنین مطالعه سیر تحول پژوهش ها نشان داد، به لحاظ فنی پژوهش ها، در جهت توسعه و تکامل و در راستای پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین است و به لحاظ حقوقی، برخلاف پژوهش های اولیه که بیشتر معطوف به حقوق مالکان محتوا بود، به حقوق استفاده کنندگان و حقوق مرتبط، توجه بیشتری شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت حقوق دیجیتالی، مرور، رویکرد پژوهشی، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
 • فرانک زمردپوش*، سعید اسدی، محمد زره ساز صفحات 43-59
  چکیده
  زمینه و هدف
  ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی در گرو تامین نیازهای اطلاعاتی آنها صورت می گیرد. اشتغال نقش کلیدی در زندگی این افراد  ایفا می کند و اشتغال حمایتی عنوان راهکاری در جهت بهبود زندگی آنها محسوب می شود. پژوهش حاضر بررسی نیاز اطلاعاتی افراد دارای معلولیتی است که با عنوان توان یاب در برنامه های اشتغال حمایتی شرکت می کنند.
   
  روش
  پژوهش به صورت کیفی و با شیوه گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) به بررسی نیازهای اطلاعاتی توان یابان شرکت کننده در طرح اشتغال حمایتی مجتمع رعد پرداخت. داده های مورد نیاز در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته  با  بیست و چهار توان یاب و همیار شغلی که به صورت هدفمند و نظری انتخاب شدند، گردآوری شد و مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. سپس طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی که شیوه مورد استفاده در پژوهش گراندد تئوری است نیازهای اطلاعاتی افراد دارای معلولیت شرکت کننده در برنامه اشتغال حمایتی استخراج و دسته بندی شد.
   
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاکی از نیازهای اطلاعاتی متنوع در این افراد بود که در قالب چهار طبقه اصلی  (1) اخبار و اطلاعات عمومی، (2) توانمند سازی و رفع مشکلات شخصی و خانوادگی، (3) پژوهش، آموزش، یادگیری مادام العمر و (4)  اطلاعات تخصصی و شغلی قرار گرفت. مهم ترین راه های ارتباطی توان یابان در کسب اطلاعات فوق در پنج مقوله شامل فضای مجازی، رسانه های ارتباط جمعی، منابع اطلاعاتی انسانی، جلسات و دوره های آموزشی و نهادهای دولتی مسئول قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت کسب اطلاعات توسط توان یابان، رفع نگرانی ها  و سایر نیازهای این افراد، توجه بیشتر به نیازهای اطلاعاتی آنها ضروری به نظر می رسد. این نیازها در بسیاری از موارد همانند نیازهای افراد عادی جامعه بود. تفاوت های مشاهده شده ناشی از وضعیت جسمی- حرکتی خاص این گروه  از جامعه است که نهادهای مسئول موظف به فراهم آوری امکانات لازم در جهت دسترسی هر چه بیشتر این افراد به اطلاعات مورد نیاز می باشند.
  کلیدواژگان: نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاعاتی اشتغال، معلولان، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)، پژوهش کیفی
 • محسن نوکاریزی*، سوده شعاعی، حسن بهزادی صفحات 60-74
  هدف
  در این مقاله به شناسایی راهبردهای جستجوی کاربران و میزان استفاده آن ها از راهبردهای جستجو درمحیط وب پرداخته شده است.

  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود که در نیمسال اول در این دانشگاه به تحصیل اشتغال داشتند؛ از بین آن ها، تعداد 95 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار فایل های ثبت رخداد بهره گرفته شد.

  یافته ها
  در این پژوهش 12 راهبرد در 5 دسته کلی مشاهده شد. راهبرد ارزیابی تکرارشونده در زبانه ای دیگر، شکل جدیدی از راهبرد ارزیابی نتایج بود. از میان راهبردهای جستجو نیز دسته راهبردهای آغاز جستجو با مجموع 397 تکرار، بیش ترین استفاده را داشت و دسته راهبردهای ارزیابی نتایج جستجو با 321 تکرار در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین، دسته راهبردهای دسترسی چندگانه همزمان به منابع با 77 بار تکرار کم ترین راهبردهای مورد استفاده بود، اما به طور خاص راهبرد اکتشاف تکرارشونده با 21 بار تکرار کم کاربردترین راهبرد مورد استفاده بود. بررسی همبستگی بین راهبردها نیز نشان داد برخی از ضرایب همبستگی پیرسون معنی دار بود و برخی دیگر معنی دار نبود. از بین ضرایب همبستگی معنی دار، بیش ترین رابطه بین متغیرهای راهبرد ارزیابی نتایج جستجو و راهبرد آغاز جستجو با میزان ضریب همبستگی 591/0 بود.

  نتیجه
  نتایج نشان داد دانشجویان بیش تر از راهبردهای سنتی و ساده ای چون تدوین عبارت جستجو و ارزیابی تکرارشونده نتایج استفاده می کردند و کم تر به راهبردهای پیچیده تر می پرداختند. همین امر لزوم آموزش راهبردها به دانشجویان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: راهبردهای جستجو، فرایند اطلاع یابی، وب، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • فاطمه نویدی*، محمدحسن زاده، یزدان منصوریان صفحات 75-90
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش اساسی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور و با در نظر گرفتن ممیزی دانش به عنوان مهم ترین گام تامین، نگهداری و به هنگام سازی محتوای نظام های مدیریت دانش؛ هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل مناسب ممیزی دانش با توجه به نیازها، الزامات و مولفه های ممیزی دانش در این نوع سازمان هاست.
  روش
  پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی با رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) است که به روش مطالعه اسنادی، مطالعه اکتشافی، پیمایش، و تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل مضمون به ارائه یک مدل ممیزی دانش وزن دهی شده بر اساس الزامات سازمان های پروژه محور پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش به منظور گردآوری داده های کیفی شامل 13 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دانش و جامعه آماری داده های کمی شامل 220 نفر از مدیران پروژه، کنترل پروژه و مدیریت دانش چهار پژوهشگاه پروژه محور شامل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه فضایی ایران بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند.
  یافته ها
   پنج مولفه ممیزی دانش شناسایی شده شامل تحلیل نیاز دانش، تحلیل موجودی دانش، ارزش گذاری دانش، تحلیل جریان دانش و تحلیل کاربست دانش، سازه نهایی مدل ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور را شکل می دهند که در این بین، مولفه ارزش گذاری دانش با بار عاملی 0.90 از بیشترین اهمیت برخوردار است.
  نتیجه گیری
   5 مولفه و 54 زیرمولفه ممیزی دانش به دست آمده در این پژوهش دارای بار عاملی خیلی مطلوب بوده و در مدل ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور تاثیرگذار هستند و مدل نهایی ارائه شده از برازندگی خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ممیزی دانش، مولفه های ممیزی دانش، مدل ممیزی دانش، سازمان های پروژه محور
 • سعید ملک محمدی*، محسن زین العابدینی صفحات 91-100
  هدف
  هدف پژوهش، شناسایی دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان نسبت به مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران و نقش آن در جذب مخاطب است.
  روش
   روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و ابزار مورد مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که مهارت های ارتباط غیر کلامی را در پنج بعد و در قالب 39 گویه و میزان رضایت از عملکرد کتابداران را در قالب یک سوال مورد بررسی قرار می داد. جامعه آماری پژوهش، شامل 3500 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی بوده که در نیمسال دوم 1396 - 1395 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه پژوهش نمونه گیری شده و بر اساس جدول مورگان 346 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
   از دیدگاه دانشجویان نمره مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران به طور کلی471/. ±4/58 بود. بیشترین میانگین مربوط به حالت چهره 307 /. ± 4/70 و حالات و اشاره ها 468 /. ± 4/64  نشان داده شد. همچنین میانگین نمره رضایت دانشجو از کتابدار 474 /. ± 4/68 بود.
  اصالت/ارزش
   در زمینه مهارت های ارتباط غیرکلامی به صورت عمومی پژوهش های زیادی انجام گرفته اما در ارتباط با مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران با توجه به اهمیت آن در کتابخانه به عنوان محیطی ساکت، پژوهش های کمی موجود است. از سوی دیگر، در محیط های دانشجویی و آموزشی که کتابداران با قشر جوان در ارتباط هستند، مهارت های ارتباط غیرکلامی می تواند از بسیاری برخوردهای غیرمفید جلوگیری به عمل آورد.
  کلیدواژگان: ارتباط غیرکلامی، رضایتمندی دانشجو، کتابداران، مهارت های ارتباطی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
|
 • Elmira Karimi*, Mahmoud Babaee, Moloukosadat Hosseini Pages 1-14
  Background and Aim
  Information systems cannot be well designed or developed without a clear understanding of needs of users, manner of their information seeking and evaluating. This research has been designed to analyze the Ganj (Iranian research institute of science and technology database) users’ query refinement behaviors via log analysis.   
  Methods
  The method of this research is log analysis. In this research, the Ganj users’ query refinement behaviors were analyzed. User’s logs during 3 months between May and June 2016 were analyzed for semantic features. The study tool was a researcher-made checklist of semantic features. The total searches were 10 milion records which were limited to information science domain. About 106641 records were selected for analysis. 
  Results
  The semantic relationships (based on thesaurus relationships) were revealed between pair’s terms in user’s searches. The results showed that users refined their searches based on some semantic relationships.    
  Conclusion
  The results of this research can be used to improve the Ganj results and for term suggestion for users, so that they be able to choose proper terms while there are several related terms.
  Keywords: user information behavior, user study, log analysis, semantic relationships, ontology
 • Shahnaz Khademizadeh*, Farideh Osareh, Khadijeh Mobini Pages 15-27
  Background and Aim
  The purpose of this study was to compare the impact of text based indexing and folksonomy in image retrieval via Google search engine.
  Methods
  This study used experimental method. The sample is 30 images extracted from the book “Gray anatomy”. The research was carried out in 4 stages; in the first stage, images were uploaded to an “Instagram” account so the images are tagged with 600 contacts. In the second stage, the images were uploaded onto 2 blogs using text-based and folksonomy indexing, respectively. In the third stage, 118 medical experts were asked to find one of the images in Google’s image search engine. Finally, in the fourth stage, the rank of the retrieved images from the 2 blogs was reviewed.
  Results
  Based on the findings; in descriptive analysis, the scores of retrieved images was calculated and in the inferential analysis, independent Chi2 test was used to compare the search results of two blogs. The reported difference was significant.
  Conclusion
  The results showed that the folksonomy improves images’ retrieval by Google search engine compared to the text-based indexing.
  Keywords: Image indexing, Folksonomy, image storing, retrieval, social platform, text-based Image Indexing, Google search engine, images ranking, social tagging
 • Mehdi Alipour, Parichehr Aghaseyyedjavadi*, Shahrzad Motamedi Pages 28-42
  Background and Aim
  Current study has investigated the status of research about digital rights management and to identify the gaps and research trends in the field.
  Methods
  Using a narrative review approach major databases such as Elsevier, Springer, Emerald, ProQuest, etc. were searched for the term “Digital Rights Management”.
  Results
  Following the preliminary analysis, 80 research sources were selected for the study. The results of the study showed that 72% of recovered resources pursued technical issues, and 19% management perspectives, and the remaining 9% legal and cultural aspects.
  Conclusion
  The results of the study showed that, we need to do more research on management approach, and there we found a deep research gap in legal and cultural studies. Furthermore, economics is a missed approach in the field. Considering the evolution of research, we had technical issues bolder with an approach towards new technologies. Also, the results were in line with the development of modern information and communication technologies and legal aspects. On the contrary to earlier research that was more focused on the rights of copyright holders, current studies are focusing on the consumers’ rights.
  Keywords: Digital Rights Management, Review, Research approach, Information, Communication technologies
 • Faranak Zomorodpoush*, Saeid Asadi, Mohammad Zerehsaz Pages 43-59
  Abstract
  Background and Aim
  Promotion of the life of people with disabilities depends on the provision of their information needs. Employment plays a key role in the lives of these people and is considered as a way to improve their lives. The present study is aimed at assessing the information needs of people with disabilities who participated in the supportive employment program.
  Methods
  A qualitative research with the use of Grounded Theory examines the information needs of people with disability. The required data in this research were collected from semi-structured interviews with twenty four jobseekers who were purposefully and theoretically selected, and interviews continued to the saturation of data. Then, in the three stages of Open coding, Axial coding and Selective coding which are used in the Grounded Theory researches, the information needs of those with disabilities participated in the Supportive Employment Pragramme, were extracted.
  Results
  The results of the study indicated that there was a wide variety of information needs in these four categories: general information and news, (2) empowerment and personal and family problems, (3) research, education, Lifelong Learning and (4) Professional and career information. The most important communication Channels were classified into five categories: cyberspace, mass media, human resources information, training courses, and responsible government bodies 
  Conclusion
  Due to the importance of obtaining information by the people with disability, eliminating their concerns and other needs of these people, attention to their information needs seems to be necessary. These needs were in many respects similar to those of ordinary people. The observed differences are due to the specific physical and mental status of this community, which the responsible institutions are required to provide the necessary facilities for access to the information they need.
  Keywords: Information needs, Employment Information Behaviour, People with disability, Grounded Theory, Qualitative Research
 • Mohsen Nowkarizi*, Soodeh Shoaei, Hassan Behzadi Pages 60-74
  Purpose
  the aim was to identify users' search strategies and the rate of using search strategies on the web.
  Method
  It is a practical survey. The statistical population included all the postgraduate students in the first semester at Ferdowsi University of Mashhad. 95 students were selected by stratified random sampling method. To gather the data, log files were used.
  Findings
  12 search strategies were identified which was divided into 5 general categories. Iterative evaluation strategy in another tab was a new form of evaluation strategy of results. Among all, starting search strategies were the most commonly used category which were repeated 397 times, and the search results evaluation strategies were ranked afterward, with 321 replications. The category of Simultaneous multiple resource access strategies, with 77 repetitions, were also the least used strategies, but in particular, the recurring exploration strategy, with 21 repetitions, was the least applicable strategy. Conducting correlation test between strategies showed that some of Pearson's correlation coefficients were significant. The strongest relationship was between the starting search strategies and the search result evaluation strategies with a 0.591 correlation coefficient.
  Discussion
  The results showed that the majority of students used traditional and simple strategies, such as the formulation of search terms strategy and the iterative result evaluation strategy, and they used more complex strategies in few cases. These results showed that the students need to be trained in using strategies.
  Keywords: Search strategies, Information-seeking, Web environment, Postgraduate students of Ferdowsi University of Mashhad
 • Fatemeh Navidi*, Mohammad Hasanzadeh, Yazdan Mansourian Pages 75-90
  Background/aim
   Considering the underlying role played by knowledge management in project-based organizations; and, the fact that knowledge audit is the most important step in supplying, maintaining and updating the content of knowledge management systems; this research effort is aimed at designing an appropriate knowledge audit model based on the requirements and factors of knowledge audit in project-based organizations.
  Methodology
   This research is an applied research with a mixed-methods approach (both quantitative and qualitative). To be more exact, several methods such as documentary study method, exploratory study method, the survey method, factor analysis and thematic analysis were employed to establish a weighted knowledge audit model based on the requirements, associated with project- based organizations.The statistical population of this study for collecting qualitative data were 13 experts of knowledge management and the statistical population of collecting quantitative data were 220 project managers, project control experts and knowledge managers from 4 project-based organizations (ICT Research Institute, Research Institute of Petroleum Industry, Niroo Research Institute; and, Iranian Space Research Center).
  Findings
  The findings of this analysis demonstrate that all five factors of knowledge audit in project- based organizations constitute the final structural model for knowledge audit, and the appropriate knowledge audit model for project-based organizations includes five factors: (1) knowledge need analysis; (2) knowledge inventory analysis; (3) knowledge valuation, (4) knowledge flow analysis; and, (5) knowledge application analysis. Among these factors, knowledge valuation with its factor loading of 0.9 is the most important factor.
  C
  onclusion
  5 factors and 54 subfactors of Knowledge audit have highly-desired factor loading values and exert impact within the knowledge audit model for project-based organizations. Moreover, the final model displays a fair goodness-of-fit.
  Keywords: Knowledge audit, knowledge audit factors, Knowledge audit model, Project- based organization
 • Saeed Malekmohammadi*, Mohsen Zainolabedini Pages 91-100
  Background and Aim
  This study attempted to investigate Khouzestan Institute for Higher Education students' viewpoints on librarians' nonverbal communication skills and their roles to attract the audience.
  Methods
  This is an analytical survey which used a researcher-made questionnaire to measure librarians’ communication skills in five dimensions by 39 statements. It also measured students’ satisfaction of librarians’ performance through one question. The population consisted of 3500 bachelor students enrolled in second semester of 2016-2017 academic year. According to Krejcie and Morgan Table, 346 students were determined as the sample. Using SPSS v.20 software, descriptive and inferential statistics were applied.
  Results
  From the students point of view the total score of nonverbal communication skills of librarians was 4.58±0.71. The highest means belonged to “facial expression” (4.70±.30) and “their situations and hints (4.64±.468). The score of students’ satisfaction with librarians was 4.68±0.47, accordingly.   
  Conclusion
  There are a lot of research on non-verbal communications skills in general; however, there was no sufficient research on librarian's non-verbal communication skills. Library in academic institutions, where librarians interact with the youth, non-verbal communication skills may prevent many unnecessary encounters.
  Keywords: Non-verbal communication, Students’ satisfaction, Librarians, Communication skills, Khouzestan Institute for Higher Education