فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منصوره بخشی، مجید صادقی*، سید مهدی امامی جمعه صفحات 5-24
  خانواده اصلی ترین نهاد اجتماعی و بنیادی ترین عنصر جامعه و بستر رشد بسیاری از ارزش ها است. ابن سینا در آثار خود، از جمله وجوب السیاسه و الحاجه الی السیاسه، مستقلا، و نیز در آثار دیگر خود به این موضوع پرداخته و با رویکردی دینی فلسفی از ضرورت، عوامل و موانع تحکیم آن سخن می گوید. این مقاله، ابتدا جایگاه حکمت منزل در نظام حکمی سینوی را می کاود و سپس در باب عناصر اصلی و مرتبط با آن، مانند ازدواج، نحوه مشارکت زن و مرد در اداره منزل، حقوق خانواده و اصول حاکم بر سیاست منزل، سخن می گوید. ابن سینا در باب عوامل ازدواج بر انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، روانی و جنسی انگشت می نهد و در راستای تحکیم این بنیاد بر مسئولیت مدیران و حاکمان جامعه، تلاش در جهت رفاه اقتصادی و ایجاد شغل، رشد عقلانی زوجین، جلوگیری از ازدواج های پنهانی و عفت خانواده تاکید فراوان دارد. در بحث از حقوق همسر و تکالیف مرد به حقوقی همچون حق نفقه، حق صیانت و حق کرامت اشاره می کند و مرد را مهم ترین تکیه گاه تحکیم خانواده می داند. در باب حق طلاق معتقد است این حق نباید در اختیار فرد متلون المزاج و کم خرد قرار گیرد. بر همین اساس لزوما در موقعیت هایی این حق را از مرد سلب می کند.
  کلیدواژگان: ابن سینا، خانواده، تدبیر منزل، حکمت عملی، زن، مرد
 • مروه دولت ابادی*، عین الله خادمی، عبدالله صلواتی، لیلا پور اکبر صفحات 25-42
  دعا یکی از عمیق ترین انواع ارتباطی انسان ها با خدا است. هر انسانی به فراخور میزان درک فقر ذاتی خویش به معناشناسی و مسائل پیرامون آن پرداخته است. نگاه صدرا به مسئله دعا، گسسته از مبانی انسان شناسی وی نیست. حرکت جوهری اشتدادی نفس، نحوه استکمال انسانی، انسان کامل، فقر وجودی انسان و اصل اختیار، اهم مبانی صدرا در تبیین مسئله دعا است. در این نوشتار با توجه به مبانی انسان شناسی صدرا (در دو نظام تشکیک خاصی و وحدت شخصی وجود) مسئله دعا تحلیل شده است. لذا ضمن تبیین مختصری از مفاهیم و مبانی وی، علاوه بر به تصویر کشیدن ارتباط آن دو، تحلیلی نو و منطبق بر اصول انسان شناختی صدرایی از مسئله دعا مطرح کرده ایم.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، دعا، انسان شناسی، حرکت جوهری، استکمال نفس، عقل نظری، عقل عملی، انسان کامل، فقر وجودی، اختیار
 • منیره بصیرتی*، حمید پارسانیا صفحات 43-54
  دین واقعیتی اجتماعی است و معمولا برای تبیین واقعیت های اجتماعی، طیفی از نظریات فردگرایانه-جمع گرایانه استفاده می شود. از جمله این نظریات، نظریات متعلق به نحله رئالیسم انتقادی است که کنش های انسانی را بررسی و تبیین می کند. در این مقاله سه دلیل بر علیت دلایل رفتار یا کنش انسانی اقامه شده است. پارادایم رئالیسم انتقادی، انسان را دارای ماهیت اجتماعی می داند. واقع گرایان انتقادی، یکی از ارکان قضاوت روشی را که بر اساس پیش فرض های توافقی افراد است، کفایت عملی می دانند. برای جمع آوری اطلاعات، قائل به ترکیب روش کیفی و کمی هستند و هیچ یک را به تنهایی کافی نمی دانند. جایگاه خدا در انسان شناسی دیالکتیک روی بسکار چنین است که ساختار مبنایی انسان و جهان، خدا است و وظیفه اصلی انسان، دست یابی به این واقعیت متعالی یا مطلق و فهم آن است. از نظر او، خدا ریشه وجودی یا غایت وجود و امکان ها است.
  کلیدواژگان: علیت دلایل، تبیین کنش، انسان شناسی رئالیسم انتقادی
 • محسن طاهری *، غزاله رفیعی، اعلی تورانی صفحات 55-70
  ملاصدرا معتقد است نفس در آغاز موجودی مادی است و با حرکت جوهری خود به مرتبه تجرد می رسد و پس از طی کردن مراتب کمالات و تحولات جوهری، به تجرد کامل نایل می آید و از بدن بی نیاز می شود. در واقع، نفس مولود عالم طبیعت است و قبل از خلقت ابدان وجود ندارد. اما در برخی از احادیث و روایات رسیده از ائمه که از نظر محدثان در حد تواتر است خلقت ارواح و نفوس انسان ها پیش از ابدان دانسته شده است. از آنجایی که ملاصدرا فیلسوفی شیعی است، برای روایات صادرشده از پیامبر و اهل بیت او حجیتی کمتر از عقل قائل نیست. لذا در صدد تبیین عقلانی از روایات است. وی برای وجود نفس قبل از بدن و عالم طبیعت دو تفسیر مطرح کرده است؛ یکی وجود جمعی عقلانی و دیگری وجود انسان نفسی.
  کلیدواژگان: قدم نفس، حدوث جسمانی، وجود جمعی عقلانی، تقدم انسان نفسی، انسان حسی، ملاصدرا
 • قدرت الله خیاطیان*، رضا طباطبایی صفحات 71-91
  انسان شناسی از مهم ترین مباحث جهان بینی است. انسان کامل واسطه بین حق و خلق بوده و شناسای جهان، خدا و خود است. نظریه انسان کامل از اصلی ترین مباحث عرفانی است. هرچند محققان پیدایی این نظریه را به دوران قبل از ابن عربی مربوط دانسته اند، اما وی آن را همچون سایر موضوع های عرفان نظری تدوین کرد. امام صادق(ع) شناخت ذات الاهی را میسر ندانسته، معرفت الاهی را از طریق اسمای خداوند ممکن می داند. از نظر ایشان، انسان کامل، که حضرت محمد (ص) و اولیای محمدیین هستند، جامع اسمای الاهی اند و خلقت جهان نیز به آنها اختصاص دارد. انسان کامل نزد ایشان صاحب مقام ولایت، و خلیفه خداوند بر روی زمین است. انسان کامل محل مشیت الاهی و حائز مقام انشاء و حجت است. زمین هرگز از حجت و ولی الاهی خالی نیست. روش بررسی مقاله تحلیل محتوا است.
  کلیدواژگان: انسان کامل، امام صادق(ع)، اسمای الاهی
 • سید محمدعلی دیباجی، سعید پاشایی* صفحات 93-116
  تجرد نفس از مباحث مهم در فلسفه و کلام اسلامی است. سید مرتضی و علامه حلی، دو متکلم برجسته شیعه، درباره ماهیت نفس دیدگاه متفاوتی دارند. سید مرتضی تجرد نفس را انکار کرده و قول به جوهر بسیط بودن نفس را باطل خوانده است. مهم ترین دلیل او پیوستگی و وابستگی اعمال فکری و عقلی به امور بدنی است. اما علامه حلی گویا تجرد نفس را می پذیرد. این مقاله در پی آن است که دلایل انکار تجرد نفس از منظر سید مرتضی را بررسی کند و دیدگاه علامه حلی را نشان دهد. چنان که خواهیم دید، علامه حلی دلایل متکلمان و حکما، از جمله دیدگاه سید مرتضی، را در کتب خود آورده و نقد کرده و معتقد است ادله هر دو قوت و ضعف هایی دارد. علامه مهم ترین دلیل در تجرد نفس را تجرد ادراک می داند، ولی گویا در اعتقاد به مجرد بودن یا نبودن آن تردید دارد؛ او در مقام متکلم رویکرد جسمانیت نفس (نظریه اجزای اصلیه) را می پروراند.
  کلیدواژگان: علم النفس، تجرد نفس، سید مرتضی، علامه حلی
 • حسین حسن زاده*، فاطمه حسن زاده صفحات 117-134
  هستی شناسی قوه خیال و اثبات کارکردهای ادراکی آن، یکی از اساسی ترین معضلات علمی در علم النفس فلسفی است و هر یک از مکاتب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه، رویکردهای متفاوتی درباره تجرد یا مادی انگاری خیال، مدرک بودن و ماهیت صور خیالی برگزیده اند. در مقاله حاضر، هستی شناسی خیال از دیدگاه حسن زاده آملی بررسی شده است. خیال در دیدگاه وی، صرفا در قوه ای باطنی که حافظ صور باشد، محدود نمی شود ومتاثر از مبنای وحدت شخصیه، محدوده ای فراتر از تعاریف رایج مشائی و صدرایی دارد. ابعاد ماهوی خیال و کارکردهای این قوه نیز متاثر از این نوع نگاه، متمایز از سایر دیدگاه ها است. در دیدگاه حسن زاده آملی، فاعلیت قوه خیال در پرتو مقام انشائی آن معنا می یابد که بدون دریافت های شهودی حاصل نمی شود. تبیین مقام انشاء اسمایی این قوه، از اساسی ترین کارکردهای خیال از نگاه او است. در دیدگاه وی، صور خیالی موجود در عالم خیال نفسانی با عوالم ماورایی رابطه ای دوسویه دارد.
  کلیدواژگان: قوه خیال، وحدت شخصیه، صور خیالی، مقام انشائی نفس، حسن زاده آملی
 • فرشته ابوالحسنی نیارکی*، هاشم قربانی صفحات 135-159
  تحلیل سلامت نفس و تبیین ویژگی های آن مسئله ای انسان شناختی در اندیشه متفکران مسلمان بوده است. نصیرالدین طوسی در آثار اخلاقی خویش، نظریه سازی ویژه ای در باب سلامت نفس انجام داده است. در این جستار، با تصویرسازی الگوی طوسی از سلامت نفس کوشیده ایم تحلیلی جامع از این مسئله در آثار وی عرضه کنیم. سلامت نفس در اندیشه طوسی، شرط لازم کمالات بالادستی محسوب می شود. در نظریه کمال محور طوسی، درمان امراض و رذایل و تاکید بر سلامت نفس (طب انگاری اخلاق) نقش بسزایی دارد. فضیلت مولفه مهم سلامت در تفکر طوسی است. وی در تحلیل این مسئله ناظر به تحقق داشت انسان سالم و مطلوب سخن می گوید و معیارهای وی معطوف به آن است، نه انسان آرمانی و عرفانی. تحلیل های طوسی متفاوت با نظریه های سلامت نفس، نظیر نظریه زکریای رازی، است. در این جستار از جایگاه طب روحانی در نظریه اخلاقی طوسی، تصویرسازی طوسی از امراض نفس و سلامت، راهکارها و الگوهایی که وی مطرح کرده است سخن می گوییم و با توجه به اخذ مولفه فضیلت در تحلیل سلامت به چیستی فضیلت و تحلیل قوای نفس و تفسیرهای مختلف طوسی می پردازیم.
  کلیدواژگان: طوسی، سلامت نفس، فضیلت، الگو، طب روحانی
 • فهیمه شریعتی* صفحات 161-177
  یکی از مسائل کلیدی مطرح شده در فلسفه ملاصدرا بررسی چیستی، ابتدا و انتهای انسان و ربط آن با وجود حقیقی است. مقاله حاضر با بررسی و تحلیل روش حاکم بر نفس شناسی ملاصدرا و ابزاری که وی استفاده کرده در پی کشف راز برتری حکمت متعالیه بر سایر مسلک های فلسفی یا تفاوت آن با این مسلک ها در انسان شناسی است. بررسی آثار گوناگون ملاصدرا به شیوه کتاب خانه ای و تحلیل محتوا نشان می دهد که او در بررسی مسئله نفس (که از مهم ترین و کلیدی ترین مسائل حکمت متعالیه است)، در کنار برهان (شاکله اصلی مباحث فلسفی در حکمت متعالیه) از ابزارهای دیگری همچون آیات و روایات، تجارب شخصی، شهود، عقاید، نقل و نقد اقوال، تشبیه و تمثیل، تاویل، اشارات و... استفاده کرده است. روش ملاصدرا در انسان شناسی، التقاط، تلفیق و میان رشته ای نیست بلکه ذهن ذوب شده وی در دین و عرفان و اشراف او به فلسفه های موجود باعث تحقق هرمنوتیکی ترین تقریر از فلسفه قدیم و تبیین متفاوت او از انسان شده است. انسان شناسی ملاصدرا بروز حقیقت انسان در منظر و مرئای عقل انسان با رتبه وجودی ملاصدرا و تقویت شده با فهم والای انسان کامل است. لذا انسان شناسی حکمت متعالیه علی رغم استفاده از ابزارهایی همچون وحی و شهود، همچنان به عنوان نوعی روش اصیل عقلی و فلسفی باقی مانده است.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، نفس، انسان شناسی، هرمنوتیک
 • احمد شه گلی* صفحات 179-196
  امروزه با توجه به گسترش مباحث تجربی مربوط به تغذیه و پیدایش سبک خاص تغذیه ای در دوران جدید و نیز رشد و گسترش کمی و کیفی انواع غذاها، ضرورت پرداختن به بحث تغذیه و نسبت آن با انسان بر اساس رویکردهای دینی و فلسفی بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. این مقاله، با روش فلسفی و به صورت کاربردی و عینی با موضوع تغذیه به عنوان شانی از شئون انسان مواجهه می شود و تبیین فلسفی از نسبت تغذیه انسان با روح و اندیشه اش به دست می دهد. روش تبیین مباحث این پژوهش، عقلی و فلسفی است. به دلیل اهمیت آموزه های دینی اشاره ای به مستندات دینی این موضوع نیز شده است. مطابق این رویکرد، تغذیه اگرچه مربوط به ساحت جسمی انسان است، اما چون روح انسان با ساحت جسمی پیوند دارد، غذا بر ساحت روحی و اندیشه انسان تاثیر می گذارد. بر این اساس، تغذیه به عنوان یکی از عوامل غیرمعرفتی در جهت گیری اندیشه و باور انسان تاثیرگذار است، به طوری که برخی از اندیشه های انسان متاثر از غذا است. همین طور تبیین و اثبات این موضوع، علاوه بر اینکه کاربردی و مهم است، آثار تربیتی و اخلاقی خاصی در حوزه های مرتبط با این بحث دارد.
  کلیدواژگان: غذا، روح، انسان، اندیشه، رویکرد فلسفی
 • محمدتقی آقایی*، مصیب صیادی، احمد عابدی صفحات 197-219
  جایگاه انسان درنظام سیاسی و حقوق سیاسی او مسئله ای است مهم که معیار تقسیم بندی انواع حکومت ها قرار گرفته است. از سوی دیگر، تبیین نشدن حقوق سیاسی انسان در حکومت های دینی یا بی توجهی حکومت های مبتنی بر دین به آن، موجب مترادف دانستن نظام های دینی با رژیم های استبدادی شده است. درپژوهش حاضر، با بررسی سیره سیاسی و حکومتی حضرت علیA در نهج البلاغه، حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی بررسی می شود که می تواند معیار مناسبی برای حکومت ها و گروه های اسلامی در جهان اسلام باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس آموزه های نهج البلاغه، انسان فارغ از هر گونه تقسیم بندی، در حکومت اسلامی دارای حقوقی چون حق تعیین سرنوشت وانتخاب حاکمان، آزادی سیاسی، نظارت برمسئولان، مشورت، نصیحت کارگزاران، جلب رضایت عمومی، آگاهی از مسائل حکومتی، حفظ اسراروحریم خصوصی، امنیت وتساوی دربرخورداری از حقوق است وحکومت اسلامی مکلف به تامین این حقوق است.
  کلیدواژگان: حقوق سیاسی انسان، حق و تکلیف، حکومت اسلامی، نهج البلاغه
 • سیروس شمیسا، عبدالرضا مدرس زاده، مهدی رضازاده * صفحات 221-242
  انسان ذاتا کمال طلب است. وسواس در گزینش واژه ها و کاربرد هدفمند آنها و توصیه و تاکید متون تعلیمی و اخلاقی بر سخن نکو تجلی کمال طلبی انسان در زبان، و نشانه پیوند حسن و جمال با کمال است. انسان جویای کمال، هم در انتخاب واژه ها بهترین و بجاترین را برمی گزیند و هم فطرتا دوستدار شنیدن سخنان نکو است. حفظ کرامت بشر و رعایت احترام و ادب و نزاکت و اخلاق، منشا به گویی، نکوگویی، و زیباسازی زبانی است. زبان عبری به عنوان زبان یکی از کتب مقدس که واجد ارزش های تاریخی و زبان شناسی است سرشار از واژه های نیک و نرم است. همچنین، متون نظم و نثر فارسی (متاثر از متن قرآن) مجلای به گویی و نکوگویی زبانی اند که با استخدام فنون گوناگون ادبی و بلاغی در قالب های منثور و منظوم، سخن را زیبا جلوه داده اند تا بر مذاق مخاطب نکو افتد.
  کلیدواژگان: زبان، زبان عبری، زبان فارسی، کمال طلبی
|
 • Mansooreh Bakhshi, Majid Sadeqi Hassanabadi *, Seyed Mahdi Emami Jomeh Pages 5-24
  Family is the most basic social institution and the most fundamental element of the community and the context in which values are fostered. In his treatises including “Wujub al-Siyassah” and “Al-Ha’jat ila al-Siyassah” in particular as well as other writings in general, Avicenna has penned about family and adopted a religious-philosophical approach to delve into the necessity of the institution and factors and barriers toward its secure establishment. The present study, first, investigates the position of family n Avecenian philosophical system and then probes the fundamental elements associated with it including marriage, cooperation of man and wife in house management, family law and the principles ruling housing affairs. Concerning marriage factors, Avicenna lays stress on sexual, psychological, social and economical motivations and calls attentions of managers and rulers of the society to economical welfare, job creation, couples’ intellectual maturation, preventing from hidden marriages and chastity of the family aimed at strengthening the establishment of the family institution. Besides, regarding the rights of wife and duties of husband, Avicenna underscores the duty of paying subsistence alimony to wife and her rights for respect and support while knowing he man as the pillar of the institution. However, concerning the right of divorce, he believes that such a right should not be held by someone who is morally instable and rationally ill. Therefore, in some conditions, man might become deprived of such a privilege.
  Keywords: Avicenna, Family, Administration of Family Affairs, practical philosophy, Woman, Man
 • Marve Dolatabadi *, Einollah Khademi, Abdullah Salavati, Leila Pourakbar Pages 25-42
  Supplication is one of the deepest kinds of Man’s communication with God. Depending on his level of understanding about his inherent destitution, Man has delved into the semantics of supplication and issues associated with it. Sadra’s adopted view toward issue of supplication is not detached from his anthropological principles. The substantial ascending motion of soul toward perfection, the quality of human perfection, perfect Man, human inherent destitution and principle of human authority are among fundamental issues discussed by Sadra in explaining the issue of supplication. So, the current research has analyzed the issue of supplication in the light of these anthropological principles. Thus, after explaining the concepts and principles, the research shed light on the relation between these principles and the issue of supplication and then puts forward a new analysis of the issue on the basis of Sadra’s anthropological principles.
  Keywords: Mulla sadra, supplication, substantial movement, Soul’s Perfection, Theoretical wisdom, practical wisdom, Perfect Man, Inherent Destitution, Authority
 • Monireh Basirati *, Hamid Parsania Pages 43-54
  Religion is a social reality and for explaining social realities a number of individualistic and pluralistic theories are employed. Critical realism is amongst these theories which studies and explains human deeds. In the current research three reasons behind the causality of human behavior are propounded. Critical realism paradigm believes that Man is of social nature. Critical realists also believe that practical adequacy (sufficiency) is one of the pillars of methodological judgment which is on the basis of peoples’ agreed-upon assumptions. They believe that for collecting data a hybrid of qualitative and quantitative methods are required while believing that none of them is enough by itself. In dialectic anthropology of Roy Bhaskar, the position of God is in a quality that, the fundamental structure of Man and of universe is God and the main duty of Man is to attain at and perceive this sublime or absolute reality. According him, God is the ultimate source of existence and possibilities. Also, he believes that Man, more or less, perceives God because human nature is endowed with the possibility of recognizing internal and external God.
  Keywords: Causality of Reasons, Explaining Function, Anthropology in Critical Realism
 • Ghazaleh Rafiei, Aa’La Toorani, Mohsen Taheri * Pages 55-70
  Mulla Sadra believes that Soul, at very beginning, is material in nature which become spiritual through substantial motion and then ascends through levels of spiritual perfection, arrives at absolute immaterialism and become free from want of body. In fact, soul is newborn of natural universe and fails to exist prior to corporal manifestation. However, in some traditional sources and quotation from immaculate Imams- which some narrators believe that are quoted through successive witness- the creation of souls is prior to creation of bodies. Since, Mullah Sadra is a Shiite philosopher, to interpret the issued narrations and Hadith from the holy prophet and Immaculate Imams; he relies on logical evidences and tries to explain them through logical reasoning. Accordingly, concerning the existence of soul before corporal manifestation and universe, he provides two interpretations; logical collaborative existence and spiritual human existence.
  Keywords: Non-Temporality of Human Soul, Corporal Appearance, Intellectual Collaborative Existence, Priority of Pre-Intellectual, Mental Man, Sensual Man, Mulla sadra
 • Ghodratullah Khaiatian *, Reza Tabatabaei Amid Pages 71-91
  Anthropology is amongst most important issues in any worldview. A perfect Man is a medium between creator and creatures and a symbol representing universe, God and self. The theory of perfect Man is amongst is a fundamental issue in Gnosticism. Though some researcher believes that this theory had come on the scene before ibn-Arabi, he was the first one who developed this theory similar to other subjects of theoretical Gnosticism. Imam Sadiq (a) believes in the impossibility of recognizing divine nature and states that God can only be known through its divine attributes. He also believes that the holy prophet and his household encompass all divine attribute and they are unique in universe in their creation. According him, a perfect human enjoys the right of authority and is the successor of God on the earth. In addition, a perfect human is the medium of divine will, enjoys the position of decree and decisive reason from the side of God. This article has employed the method of content analysis.
  Keywords: Perfect Man, Imam Sadiq, divine attributes
 • Seyyed Mohammad Ali Dibaji, Saeid Pashaei * Pages 93-116
  Incorporeity of Soul is amongst important issues in Islamic theology and philosophy. Seyyed Morteza and Allamah Helli, two prominent Shiite theologue, adopt different views concerning the nature of Soul. Seyyed Morteza rejects the incorporeity of soul and denies the substantial immateriality of it. His main reason is dependence and coherence of intellectual and logical deeds to corporal affairs. However, Allamah Helli accepts the incorporeity of soul. The current research is an attempt to inquire into the reasons of Seyyed Morteza for rejecting the immateriality of soul and submit evidences for the position adopted by Allamah Helli. Allamah has investigated and criticized the views of the opponent theologues in his treatises and asserted that their views on rejecting incorporeity of soul, in spite of some advantages, suffer from some deficiencies. Though skeptical in his position, Allamah cites the incorporeity of perception as the major reason for incorporeity of soul. Yet, as a theologue, he adopts the approach of incorporeity of soul.
  Keywords: Islamic Psychology, Incorporeity of Soul, Allamah Helli, Seyyed Morteza
 • Hossein Hassan Zadeh *, Fatemeh Hassan Zadeh Pages 117-134
  The ontology of the power of imagination and confirming its perceptual functions is one of the major scientific intricacies in philosophical psychology. Therefore, each of peripatetic, illuminationist and transcendental schools of philosophy has adopted a different approach toward abstraction or immaterialism of imagination, perceptiveness of imagination and nature of imageries. This study investigates the ontology of imagination from the viewpoint of Allamah Hassan Zade Amoli. According to Allamah, imagination is not merely an inward power which saves images but, affected by the principle of individual unity, goes beyond limits of common peripatetic and Sadra definitions. Too, the substantial dimensions of imagination and functions of this power go under the effect of this principle and become distinct from common accepted point of views. According to Allamah, the agency of imagination bears meaning in its creational position which is not attained save through intuitional perception. Explaining the onomastic creational position of this power is amongst fundamental functions of imagination in his views. Allamah believes that the images in spiritual imagination establish a bilateral relationship with the beyond world.
  Keywords: power of imagination, Individual Unity, Imaginary, Soul’s Creational Position, Hassan Zade Amoli
 • Fereshte Abolhassani Niyaraki *, Hashem Ghorbani Pages 135-159
  Analyzing Health of soul and characteristics of a pure soul has been an important anthropological issue for Muslim thinkers. In his moral treatises, Nasir al-Din Tusi has developed a particular model on human soul`s health. The current research tries to depict this model and then give a comprehensive analysis of the issue on the basis of his writings. In the view of Tusi, purity of soul is a preliminary step toward human transcendence. In the transcendence-based theory of Tusi, decontaminating soul from vice and rascality exerts an important effect on the purity of soul. According to this thinker, virtue is a critical component for this purity. In this model he employs flexible indices aimed at a righteous Man rather than an ideal perfect or Gnostic human being. Such an analysis is different from other theories put forward on the issues including the view adopted by Zakariyyā al-Rāzī. Maintaining a spiritual therapeutic stance which is adopted from the moral theory of Tusi, the current research has depicted the spiritual disorders of soul and suggested remedial solution. Furthermore, considering the weight of “virtue” in the purity of soul, the nature of the concept, as well as faculties of soul, is explained and different interpretations are given.
  Keywords: Tusi, health of soul, Virtue, model, spiritual medicine
 • Fahime Shariati * Pages 161-177
  A key issue in philosophy of Sadra is probing into the origination and destination of Man and its relation with natural Man. The current research is an attempt to delve into Sadra’s method and instrument of psychology to shed light on the logic behind superiority or distinction of transcendental philosophy over/from other philosophical schools of thought. Studying treatises of Sadra through documentary research and analysis shows that in studying soul and psychology, in addition to logical reasoning, Mulla Sadra has employed Quranic verses and traditions, personal experience, intuition, principles of faith, quotations, critiques, assimilation and metaphor, interpretations, metonyms and etc. Sadra has not used an interdisciplinary methodology in his anthropology. However, immersed in religion and Gnosticism and adept in contemporary philosophical schools of thought, he has given birth to a hermeneutic that is a blending of news and old philosophy and therefore resulted in a distinct interpretation of Man. Sadra’s anthropology is manifestation of human truth in the light of human reason and order of transcendence which is endorsed by sublime understanding of perfect human. So, though anthropology in transcendental philosophy enjoys revelation and intuition, it is still an authentic logical and philosophical method.
  Keywords: Mulla sadra, Method, soul, Anthropology, Hermeneutics
 • Ahmad Shahgoli * Pages 179-196
  Today, due to the development in experimental science of nutrition, emergence of news feeding styles and qualitative and quantitative expansion of foods, the necessity of studying human nutrition from a philosophical and religious point of view is spontaneously aroused. This research had adopted an applied philosophical method to explore nutrition as a critical dimension associated Man and provide a philosophical explanation on the relationship between nutrition and human soul and thought through philosophical and logical reasoning. According to this approach, though associated with the bodily (material) dimension of Man, nutrition affects spiritual dimension of Man because soul and body are interrelated. Thus, nutrition, as a non-epistemic factor, determines human thought and belief in a way that some human thoughts are absolutely determined by nutrition. Explaining and submitting evidence on this relationship has applied contributions and leads to ethical and instructional implications.
  Keywords: Feeding, soul, Man, thought, philosophical approach
 • Mosayib Sayyadi, Mohammad Taghi Aghaei *, Ahmad A’Bedi Pages 197-219
  The position of Man in political system and political rights is amongst most important issues which has attracted the attention of different thinkers and served as the standard on the basis of which they have categorized governments. Leaving the political rights of man unexplained in religious or religious-based governments has resulted in viewing these governments as despotic. For the same very reason, the current research was an attempt to investigate the political and governmental practice of Imam Ali (a) in Nahj al-Balgha to shed light on the political right of Man in Islamic government which can be served as an adequate standard for Islamic governments and groups throughout the world of Islam. The findings show thaton the basis of instructions of Nahj al-Balagha, human being enjoys some political rights including the right to select his ruler and his own destiny, political freedom, supervising authorities, consulting authorities, advising authorities, being generally satisfied (of the government), knowing about governmental issues, secured and equal rights and secured individual property and sephere. In other words, Islamic governemtn is charged with a duty to secure and fulfill these basic rights.
  Keywords: Political rights of Man, right, duty, Islamic Government, Nahj al-Balagha
 • Sirous Shamisa, Abdulreza Modares Zadeh, Mahadi Rezazadeh * Pages 221-242
  Human is perfectionist in nature. Exerting excessive care in choosing lexical items and their targeted usage in the texts as well as moral and instructional emphasis on employing proper discourse are manifestations of human perfectionism and integration of aestheticism and perfectionism in language. A perfectionist man not only selects best and most proper lexical units for use but also naturally craves for hearing them. Respecting human dignity and observing etiquettes of respect and morality are logic behind language euphemism, language aestheticism and language excellence. Hebrew as the language of a divine book which enjoys historical and linguistic value is full of proper and good lexical items. Too, both Persian prose and verse (that is affected by holy Quran) have same feature and adopt rhetorical and technical techniques to beautify Persian worth and suit the audiences’ taste.
  Keywords: Language, Hebrew, Persian, Perfectionism