فهرست مطالب

نشریه انسان پژوهی دینی
پیاپی 49 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • تعلق وجودی انسان در فضای سایبر
  علیرضا قائمی نیا* صفحه 1

  موضوع این مقاله تعلق وجودی انسان در فضای سایبر است. نسبت انسان با فناوری قدیم نسبت ابزاری بود؛ یعنی فناوری ابزار انسان بوده و او تقوم وجودی به تکنولوژی نداشت. اما قوام بشر جدید به تکنولوژی مدرن است. یا به تعبیر دیگر، بشر جدید نسبت به تکنولوژی فقر وجودی یا تعلق وجودی دارد. هیچ یک از ساحت های وجودی او از تکنولوژی مستقل نیست و بلکه سرتا پا قایم به آن است. به عبارت دیگر، در فناوری قدیم بشر از آن استقلال وجودی داشت و بدون آن زندگی می کرد. این فناوری در حد ابزاری بیش نبود. اما قوام وجودی بشر جدید به تکنولوژی است؛ بدون آن حیات فردی و اجتماعی او از هم می پاشد. با استفاده از بحث مناط علیت در فلسفه اسلامی می توان به فهم خاصی از نسبت انسان با تکنولوژی جدید و نیز با فضای سایبر دست پیدا کرد. به نظر می آید که این بحث مدل خاصی در این زمینه به دست دهد که از جهتی فهم این نسبت را از نظر فلسفی ساده تر سازد.

  کلیدواژگان: سایبر، تعلق وجودی، امکان فقری، علیت، ظهور سایبری
 • تحلیل دیدگاه ابوالحسن عامری درباره حقیقت انسان
  عین الله خادمی* صفحه 2

  درباره حقیقت انسان از گذشته های دور اندیشمندانی مانند فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو و فلوطین اظهارنظر کرده اند. عامری نیز به عنوان اندیشمندی مسلمان درباره این موضوع به بحث پرداخته است. او ضمن بیان دیدگاه های مختلف درباره حقیقت انسان بر این باور است که در مرکبات، طبیعت وجود دارد که به آن ها صورت و خلقت می بخشد و در همه موجودات مادی منشا آثار و افعال خاصی است. ما با این حقایق تا هنگامی که درباره بدن انسان صحبت می کنیم، مواجه هستیم. بعدازاین با روح حسی مواجه می شویم. نفس ناطقه امری غیر از بدن و روح حسی است. او تغایر نفس و بدن را از طریق تغایر متعلق ‏ها، تمایز لذات، تفاوت در وضعیت پیری تبیین می‏ کند. همچنین از تمایز روح حسی و نفس ناطقه از طریق معرفت حسی، عقلی و تجربی سخن می‏گوید. او معتقد است که بدن و روح حسی فرع و نفس ناطقه در انسان حقیقت او را تشکیل می دهند. او برای نفس ناطقه ویژگی‏ هایی از قبیل خلقی بودن، دو حیثیتی بودن، الهی، عقلی و ذاتی بودن را برمی شمارد.

  کلیدواژگان: حقیقت انسان، بدن، نفس ناطقه، ابوالحسن عامری
 • مراتب عقلانیت عملی در اندیشه ی علامه طباطبایی
  جواد محمودزاده*، حسین هوشنگی صفحه 3

  عقل عملی، مبدا صدور افعال انسانی است. این قوه با استمداد از عقل نظری و با جعل احکام و اعتبارات خاص مرتبط با عمل همانند وجوب، فعل انسانی را صادر می کند. اعتبار وجوب از منظر علامه طباطبایی، نخستین و مهم ترین حکم عقل عملی در جهت صدور قطعی فعل است. وجوب اعتباری در نسبت با برخی افعال، ممکن است مطلق و در نسبت با افعالی دیگر مقید باشد. به هر مقدار این اطلاق بیشتر گردد، صدور فعل با مزاحمت کمتری انجام می شود، اما وجوب مقید، سبب می شود فعل تنها در شرایط خاصی صادر شود. مسیله تشکیک در عقلانیت عملی، با توجه به اطلاق و تقیید در وجوب فعل تبیین می گردد. اطلاق بالاتر در وجوب به معنای شدت بیشتر و تقیید بیشتر به معنای شدت کمتر در صدور فعل است. ریشه ی این اطلاق و تقیید نیز به توجه نفس برمی گردد. این اطلاق و تقیید ممکن است پیرامون افعال هر یک از قوایی که در صدور فعل نقش دارند، شکل بگیرد که مهم ترین آن ها عقل نظری، وهم، غضب و شهوت است، چرا که عقل عملی در وجوب و صدور هر فعلی، تحت تاثیر یکی از این قوا واقع می شود. انفعال عقل عملی در برابر قوای پایین تر سبب می شود وجوب فعل ملایم با آن قوه با اطلاق بیشتر و تقیید کمتر(مزاحمت کمتر) صادر شود. پایین ترین درجه عقلانیت، عقلانیت مقید به شهوت است و به ترتیب عقلانیت عملی معطوف به غضب، وهم و عقل نظری در رتبه های بالاتر قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: اعتبار، وجوب، توجه، عقل عملی، عقلانیت، علامه طباطبایی
 • تدوین الگوی نظری معرفت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی با تاکید بر آیه 105 سوره مبارکه مائده
  فتح الله نجارزادگان*، سید محمد موسوی مقدم، مهدیه سادات ذریه زهرا صفحه 4

  معرفت نفس از جمله مباحثی است که همواره مورد تاکید اندیشمندان بوده است. به رغم بحث ها و مطالعات فراوانی که در این زمینه انجام شده، اما هنوز این مفهوم در قالب یک الگوی نظری، مدون و ارایه نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر سوره مبارکه مایده به طور ویژه به معرفت نفس پرداخته اند و در صدد تبیین خودشناسی به عنوان کلید سلوک و شهود و یکی از راه های رسیدن به معرفت رب بوده است. در این پژوهش تلاش شده جهت دستیابی به الگوی نظری معرفت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی، متن تفسیر المیزان ذیل آیه 105 سوره مبارکه مایده به روش تحلیل مضمون واکاوی و تحلیل شود.به منظور تدوین الگوی نظری معرفت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی، از نرم افزار تحقیق کیفی MAXQDA برای انجام تحلیل مضمون استفاده شده است. در این پژوهش متن تفسیر المیزان فی القرآن ذیل آیه 105 سوره مبارکه مایده در قالب 180 عبارت معنادار کدگذاری شده و مضامین مرتبط با سوال پژوهش در قالب سه دسته مضمون فراگیر و دو لایه مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه قرار گرفته اند. پس از آن قالب و شبکه مضامین به دست آمده، در قالب یک مدل نهایی ارایه شده است، که نشان دهنده جایگاه معرفت نفس و ارتباط آن با عوامل زمینه ای، علی و نتایج حاصل از آن از دیدگاه علامه طباطبایی است.

  کلیدواژگان: معرفت نفس، المیزان فی تفسیر القرآن، آیه 105 سوره مبارکه مائده، تحلیل مضمون
 • نیاز به ارزشمندی خویش به مثابه نیاز بنیادین انسان
  محمدحسین شیخ شعاعی* صفحه 5

  ریشه همه حرکت های انسان نیازهای اوست. شناسایی نیازهایی ریشه ای تر به درک و رفع عمیق تر نیازها و مدیریت و تربیت موفق تر در انسان منجر می شود. در میان اندیشمندان غربی و اسلامی از نیازهای انسان و نسبت میان آن ها سخن گفته شده است اما نیازی که هم در همه حرکت های انسان وجود داشته باشد (گستردگی) و هم ریشه بقیه نیازها باشد و به نیاز دیگری وابسته نباشد (نهایی بودن)، ذکر نشده است. مدعای این مقاله این است که با تحلیل نیازهای انسان می توان به نیازی رسید که چنین ویژگی ای داشته باشد و آن نیاز به ارزشمندی خویش است. البته در ادبیات دینی و ادبیات علمی (روان شناسی) به مفاهیمی اشاره شده است که به مفهوم ارزشمندی خویش نزدیکند اما هیچ کدام از آن ها را نمی توان به معنایی که ذکر شد نیاز بنیادین دانست. ارزشمندی، نیازی است برآمده از حب نفس و دوست داشتن خود که ذاتی انسان است و برای دوست داشتن خویش به دنبال اثبات یا ایجاد ارزشمندی خویش خواهد بود تا دچار تناقض «دوست داشتن امر بی ارزش» نشود. بر این اساس ابعاد وجه بنیادین این نیاز را می توان، ذاتی، عمومی، پیشینی، درونی، هدف نهایی، آرامش آفرین، ناخودآگاه و مشکک بودن دانست و شواهدی از متون دینی برای جایگاه بنیادین آن ذکر نمود. این ارزشمندی در نسبت بین خود مطلوب و خود فعلی اندازه گیری می شود و مطلوبیت بر اساس نظام ارزشی فرد تصویر می شود. بر این اساس نظام ارزشی فرد چیستی ارزشمندی و چگونگی تامین آن را در فرد رقم می زند.

  کلیدواژگان: ارزشمندی، نیاز بنیادین، خودارزشمندی بنیادین
 • انسان شناسی منسیوس
  قربان علمی* صفحه 6

  این مقاله به بررسی تحلیلی انسان شناسی منسیوس، یکی از بزرگترین فرزانگان چین باستان و تاثیرگذار بسیارمهم بر حیات فکری و عملی مردم سرزمین خاور دور، پرداخته است. مضمون مرکزی فلسفه منسیوس برداشت او از طبیعت انسان است. پرسش از طبیعت واقعی انسان برای منسیوس پرسشی راستین و اساسی است که در ساختار وجودی او باید به آن پاسخ یافت. شناخت طبیعت انسان از یک سو از فهم او از خدا/تین گرفته شده و از سوی دیگر از ایده انسان کامل وی. او طبیعت آدمی را نیکو دانسته و ابعاد تشکیل دهنده وجود انسان را در سه عنصر ذکر می کند: 1-جسم انسان، که فی نفسه بد نیست، اما باید تحت کنترل ذهن آگاه قرار گیرد؛ 2- ذهن (قلب)، که انسان به واسطه آن می تواند انسانی رفتار کند. راه رسیدن به ذهن کامل توسعه دادن و پرورش آن از راه تفکر است. 3- طبیعت انسان، جنبه ای از وجود انسان، که پدیدآورنده انسانیت است. توسط ذهن کامل ظاهر می شود و تجلی می یابد و جسم حامل آن است؛ ولی هرگز با ذهن و جسم یکی نیست. طبیعت انسان حقیقتی محض است، که هر انسانی حتی شرور هم آن را دارد؛ خوبی صرف است به خاطر این که عناصر بد در آن وجود ندارد. این جنبه است که باید کشف و پرورش یابد.

  کلیدواژگان: انسان شناسی، منسیوس، طبیعت، ذهن، جسم، شانگ تی
 • فهم قرآنی با انذار و هدایتگری اراده انسان در تلاقی ساحت های عقل نظری و عقل عملی
  سید امیر سید جعفری*، حبیب دانش شهرکی صفحه 7

  پرسش اصلی که زمینه ی این پژوهش را فراهم آورده است، برآمده از دغدغه مومنانه ای است مبنی بر اینکه متن مقدس قرآن کریم، چه روش و معیاری را برای فهم بیان نموده است؟ برای پاسخ به این پرسش، با به کارگیری تفسیر آیه به آیه، تمام آیات مرتبط با فهم قرآنی استقراء شده است و پس از بررسی تفاسیر ناظر به آیات مزبور و مقوله بندی مفاهیم استنباط شده از آن ها، الگوی فهم قرآنی در ساحت تلاقی عقل نظری و عقل عملی ارایه گردیده است. فهم قرآنی هنگامی به طور کامل درک می شود که آثار آن تمام شیون نفس انسانی - اعم از ساحت نظر و عمل- را فراگرفته باشد. در این راستا، غایت انذار قرآنی برای تولید خشیت در جان انسانی و با هدایتگری اختیار او، معیاری را برای سنجش معانی و تقریب تفاسیر محتمل در اختیار «من» شخص مخاطب آیات قرآنی قرار می دهد. البته، کثرت تفاسیر شخصی از آن حیث که طولی می باشد، تشتت نظری را در پی نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: فهم قرآنی، انذار قرآنی، عقل نظری، عقل عملی، هرمنوتیک انذار
 • شواهد میزان انگاری نفس و نحوه جمع آن با دشمن انگاری نفس
  محمدهادی مفتح، رضا کریمی* صفحه 8

  آیات و روایات جایگاه دوگانه نفس را نشان می دهد. یعنی نفس هم به عنوان دشمن و مظنون انگاشته شده (دشمن انگاری) و هم توصیه شده که نفس را میزان بین خود و دیگران قرار بدهیم(میزان انگاری نفس). در این مقاله، به روش تحلیلی ابتدا شواهد قرآنی و حدیثی میزان انگاری تبیین شده و نام خودباشی برای آن تعیین گردیده است. در ادامه، توجیه رایج برای جمع این دوگانگی که می گویند نفس را به دو جنبه مثبت و منفی می کنیم، ناکافی دانسته ایم. چون با این توجیه برخلاف نص آیات و روایات، میزان انگاری نفس دچار چالش می شود و در این حالت نفس خود به میزان جداگانه ای برای اثبات صلاحیتش نیاز دارد! توجیه دقیق تر برای جمع بین دوگانگی مذکور، این است که خلاف میل نفس عمل کردن سبب می شود که نفس اصالت خود را حفظ کند. چرا که نفس تمایل دارد از حد خود فراتر برود و به نوعی علیه خود اقدام کند و دشمن انگاری مانع این میل است. لذا میزان قرار دادن خود با مظنون دانستن آن نه تنها منافاتی ندارند بلکه این دو مکمل همدیگر هستند. دستاورد اصلی این پژوهش، علاوه بر تبیین اهمیت میزان انگاری نفس، اثبات این نکته مهم است که دشمن انگاری برای تایید و تحکیم میزان انگاری نفس است.

  کلیدواژگان: نفس، دشمن انگاری، میزان انگاری، خودباشی
 • بررسی تاثیر نفس شناسی ابن سینا در آرای ویلیام اوورنی
  سهراب حقیقت* صفحه 9

  از جمله پژوهشها در عالم فلسفه، بررسی تاثیر و تاثر فلاسفه در یکدیگر می باشد. با ترجمه کتاب ششم طبیعیات شفا به زبان لاتین، نفس شناسی ابن سینا مورد توجه فلاسفه مدرسی قرار گرفت. ویلیام اوورنی جزء فیلسوفانی است که از نفس شناسی ابن سینا تاثیر پذیرفته است اما این تاثیر پذیری مغفول مانده است. می توان گفت نحوه مواجهه اوورنی با ابن سینا مسبب اصلی این غفلت است؛ چرا که این فیلسوف پاریسی تاثیرپذیری خود را از ابن سینا یا اظهار نمی کند و مطالب وی را به خود نسبت می دهد یا اظهار کرده و بعدا به اگوستین نسبت داده شده است و یا تحریف می کند. ویلیام اوورنی تحت تاثیر ابن سینا برای توجیه خودآگاهی و اثبات وجود نفس و تغایر آن با بدن فرضیه انسان معلق را مطرح می کند ولی آن را به خود نسبت می دهد. همچنین بیان ابن سینا را در تجرد نفس ذکر می کند ولی این بحث امروزه به نظریه اگوستینی معروف شده است. در بحث بقاء نفس، اوورنی نظریه ابن سینا را، که به بقاء فردی نفوس قایل است، تحریف و نظریه وحدت نفوس را به ابن سینا نسبت داده است نظریه ای که با تصور مسیحیت از حیات اخروی ناسازگار بوده و در نتیجه، این تحریف منجر به مخالفت کلیسا با ترویج اندیشه ابن سینا شده است. بررسی نظریه اوورنی درباره نفس و احکامش و مقایسه آن با آرای ابن سینا با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی ساختار این پژوهش را تشکیل می دهد.

  کلیدواژگان: نفس، خودآگاهی، تجرد، انسان معلق، بساطت، ابن سینا، ویلیام اوورنی
 • نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تکینگی در عصرجدید
  عبدالقاسم کریمی* صفحه 10

  برکناری خدای ادیان ابراهیمی ازحکمرانی مطلق درهستی وتاثیرگذاری درحیات بشری درعصرعلم بسندگی جدید، درکالبد دوجریان تعجیزی سکولار با در هم آمیختگی داده فن آوری و زیست فن آوری رخ نموده است.یک جریان برپایه اومانیسم فناوری محور که معتقد است، بشر با ارتقاء توانمندی های خود به یاری هوش مصنوعی و انقلاب شناختی، تبدیل به انسان خداگونه شده و خود خدای خود می شود، و دیگری ازطریق تکینگی فناوری که معتقد است با برتری قریب الوقوع هوش مصنوعی بر هوش بشری باهوشمندسازی موجودات آلی وپردازش الگوریتمی داده ها خدای ابرهوشی و دیجیتالی جایگزین خدای سنتی خواهد شد.این دوطیف برای تحقق اهداف خود از دستاوردهای نوین علمی با روش های نرم افزاری و سخت افزاری بهره می جویند، ودارای مولفه های مختلفی همچون هوشمندسازی،مهندسی ژنتیک، داده های الگوریتمی، فناوری دیجیتالی وزیست فناوری می باشند. دراین پژوهش بنیادی با روش داده های اسنادی درصدد نقد و بررسی مهمترین نظریات تعجیزی علم محور درتحقق خدایان اومانیستی و دیجیتالی در دوران معاصرو آینده می باشیم..

  کلیدواژگان: الحاد علمی، اومانیسم فناورمحور، تکینگی فناوری، انسان خداگونه، خدای دیجیتال
 • بررسی تطبیقی مبانی خداشناختی دیگردوستی در ادیان ابراهیمی
  محسن شرفایی*، علی اکبری چناری صفحه 11

  بحث درباره حقوق دیگری و پاسداشت و نگاه داشت حقوق او از مباحث مهم ادیان الهی است که امروزه نیز جزء دغدغه های مدرن هم شناخته شده است. خدای ادیان ابراهیمی صفات متعددی دارد که رحمت و محبت و خیرخواهی بیش از همه ناظر به توجه او به مخلوقاتش است. رحمت و محبتی که جنبه عام دارد و همه مخلوقاتش را دربرمی گیرد. در یهودیت و اسلام رحمت و محبت جزء صفات بارز خداوند هستند که در هر لحظه و آن از حیات جهان طبیعت و آدمی آنها را یاری می کنند. در سنت مسیحی، خداوند خود محبت است؛ خداوند رحیم و مهربان جهت نجات خلق و رحمت بر او به صورت خدای پسر متجلی شد و برای رهایی بشر از قید گناه به صلیب رفت و بر روی صلیب جان داد. با نظر به درون مایه های متون مقدس ادیان ابراهیمی می توان گفت که به طور قطع «دیگری» تنها محدود به انسان نیست؛ در این متون، با توجه به مبانی دیگردوستی، دیگری شامل خداوند، انسان و سایر آفریده های الهی می باشد. از این رو، انسان دیگردوست کسی است که با انگیزه الهی در راستای کاستن رنج دیگران اعم از همنوع یا سایر مخلوقات قدمی بر می دارد. با این همه، در این متون، بر ارتباط انسان با همنوع بیشترین تاکید شده است. بر اساس متون مقدس ادیان ابراهیمی پدر و مادر همه انسان ها یکی است و همین منشا واحد، و نیز برابری و اشتراک در انسانیت، مبنای انسان شناختی توجه به همنوع نیز هست .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد تا مبانی خداشناختی این سه دین الهی را بررسی و ربط و نسبت آن را با مبحث دیگردوستی تبیین نماید.

  کلیدواژگان: دیگردوستی، یهودیت، اسلام، مسیحیت، محبت، رحمت
 • فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه
  یوسف فرشادنیا، احمد شه گلی*، مریم مدحج صفحه 12

  انسان در سبک زندگی معادباورانه به وجود جهانی فراتر از عالم دنیا معتقد است که در آن، نعمت ها و عذاب هایی با درجه و دامنه بیشتری بر اساس عملکرد وی در حیات دنیوی شکل گرفته اند. از طرفی چنین انسانی با فناوری های مدرنی که فرهنگ، منطق و سبکی از یک زندگی را دارا هستند مواجه است که درمواردی با بسترآفرینی نامطلوب موجب تضعیف سبک زندگی دینی می شود. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی می کوشد فناوری مطلوب در سبک زندگی معادباورانه را تبیین کند. یافته ها نشان می دهد که؛ بر اساس رسالت دین مبین اسلام در مدیریت و تعیین نسبت پدیده ها با خود و حرکت به سوی تمدن اسلامی، همچنین وجود دیدگاه هایی نظیر؛ ابزاری، استقلالی و تعاملی ویژه رابطه دین و تکنولوژی، نسبت سنجی دو سبک زندگی معادباورانه و فناورانه موجه می شود. دنیامحوری، کثرت گرایی، غفلت زایی، اخلاق گریزی و پوچی آفرینی از شاخصه های عمده سبک زندگی فناورانه و تکنولوژی مدرن است. بنابراین ضروری است نسبت خود با تکنولوژی مدرن را بر اساس سبک زندگی معادباورانه بازبینی کنیم. 1. آخرت محوری در بستر دنیا، 2. وحدت و توحید گرایی، 3. غفلت زدایی، 4. اخلاق مداری و 5. پوچی زدایی از ویژگی های فناوری مطلوب در سبکی زندگی معادباورانه است. بر اساس چنین سبک و نظامی می توان در مواجهه با تکنولوژی مدرن دست به انتخاب، گزینش و ابتکار زد.

  کلیدواژگان: دین، تکنولوژی مدرن، سبک زندگی معادباورانه، فناوری مطلوب
|
 • Existential belonging of human in cyber space
  Alireza Qaeminia * Page 1

  The subject of this article is the existential belonging of humans in the cyber space. The relationship between man and old technology was instrumental; That is, technology was a human tool and he did not have an existence based on technology. But human consistency is new to modern technology. Or in other words, the new humanity has an existential poverty or an existential belonging in relation to technology. None of his spheres of existence are independent from technology, but rather are completely dependent on it. In other words, in the old technology, human beings were independent from it and lived without it. This technology was not more than a tool. But the existential consistency of the new human being is due to technology; Without it, his personal and social life will fall apart. By using the discussion of causation in Islamic philosophy, we can gain a special understanding of the relationship between humans and new technology and cyber space. It seems that this discussion can give a special model in this field, which will make understanding this relationship easier from a philosophical point of view.

  Keywords: Cyber, existential belonging, possibility of poverty, Causality, cyber emergence
 • Analysis of Abulhasan Ameri's view on human truth
  Ainallah Khademi * Page 2

  Thinkers such as Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle and Plotinus have commented on the truth of man since the past. Ameri has also discussed this issue as a Muslim thinker. While expressing different views about the truth of man, he believes that there is nature in citrus fruits, which gives them form and creation, and in all material beings it is the origin of certain works and actions. We face these facts as long as we talk about the human body. After this, we encounter the sensual soul. The speaking breath is a matter of feeling body and soul. He explains the difference between the soul and the body through the difference in belongings, the difference in pleasures, and the difference in the state of old age. He also talks about the distinction between the sensual soul and the intellective soul through sensory and intellectual knowledge, experience. He believes that the body and soul of the senses and the intellective soul in man constitute his truth. He enumerates characteristics such as naturalness, dual dignity, divine, intellectual and inherent nature for the intellective soul.

  Keywords: The truth of man, body, intellective soul, Abolhasan Ameri
 • Levels of practical rationality in the thought of Allameh Tabatabai
  Javad Mahmoodzadeh *, Hosein Hooshangi Page 3

  Practical intellect is the source of human actions. This power issues human action with the help of theoretical reason and by forging special rules and credentials related to action such as obligation. According to Allameh Tabatabai, the validity of obligation is the first and most important rule of practical reason in order to issue a definite verb. Credit obligation in relation to some verbs may be absolute and in relation to other verbs. The more this application is, the less disturbing the issuance of the verb will be, but the obligatory obligation will cause the verb to be issued only in certain circumstances. The problem of doubt in practical rationality is explained by the application and restriction on the necessity of the action. Higher application in obligation means more intensity and more restraint means less intensity in issuing the verb. The root of this application and restriction also goes back to the attention of the soul. This application and restriction may be formed around the actions of each of the forces that play a role in the issuance of the verb, the most important of which are Theoretical intellect ,illusion, anger and lust, because the practical intellect in the necessity and issuance of any verb is influenced by one of these forces. The passivity of the practical intellect against the lower powers causes the necessity of a gentle action to be issued with that power with more application and less restraint (less disturbance). The lowest degree of rationality is rationality bound by lust, and practical rationality focused on anger, delusion, and theoretical reason are ranked higher, respectively.

  Keywords: Validity, obligation, Attention, practical reason, rationality, Allameh Tabatabai
 • Compilation of a theoretical model of self-knowledge from the perspective of Allameh Tabatabai with emphasis on verse 105 of Surah Ma'idah
  Fathollah Najjarzadegan *, Seyyed Mohammad Musavi Moqaddam, Mahdieh Sadat Zorrieh Zahra Page 4

  Self-knowledge is one of the topics that has always been emphasized by Scientists. Allame tabatabai has paid special attention to Inner knowledge of the soul In the interpretation of Surah Ma'idah. He has sought to explain self-knowledge as the key to conduct and intuition and one of the ways to reach the knowledge of the Lord. In this research, an attempt has been made to obtain the theoretical model of Inner knowledge of the soul from the point of view of Allameh. Hence, the text is coded in the form of 177 meaningful phrases and the topics related to the research question were created in the form of four categories of comprehensive themes and two layers of organizing themes and basic themes. After that, the template and the content network are presented in the form of a final model that shows the status of the Inner knowledge of the soul and its relation to the underlying factors, causes and its results in the view of Allame Tabataba'i.

  Keywords: Self-knowledge, Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Verse 105 of Surah Ma', idah, Theme Analysis
 • The need for self-worth as a basic human need
  Mohamad Hosein Sheikh Shoaee * Page 5

  The root of all human movements is his needs. Identifying more fundamental needs leads to a deeper understanding and resolution of needs and more successful management and education in humans. Among Western and Islamic thinkers, there has been talked about human needs and the relationship between them, but a need that exists in all human movements (expansion) and is the root of all other needs and does not depend on another need (finality) ), has not been stated. The claim of this article is that by analyzing human needs, one can reach a need that has such characteristics, and that need is self-worth. Of course, religious literature and scientific literature (psychology) have mentioned concepts that are close to the concept of self-worth, but none of them can be considered fundamental needs in the sense that was mentioned. Worthiness is a need arising from self-love, which is inherent in human beings, and in order to love oneself, one will seek to prove or create one's worth, so as not to fall into the contradiction of "loving worthless things". Based on this, the dimensions of the fundamental aspect of this need can be considered as intrinsic, general, antecedent, internal, the ultimate goal, calming, and unconscious, and evidence from religious texts can be mentioned for its fundamental position. This value is measured in the ratio between the desirable self and the current self, and the desirability is depicted based on the individual's value system. Based on this, a person's value system determines what value is and how to provide it in a person.

  Keywords: value, self-worth. fundamental need, fundamental self-worth
 • Anthropology of Mencius
  Qorban Elmi * Page 6

  This article has analyzed the anthropology of Mencius, one of the greatest sages of ancient China and a very important influence on the intellectual and practical life of the people of the Far East. The central theme of Mencius' philosophy is his understanding of human nature. For Mencius, the question of the true nature of man is a true and fundamental question that must be answered in his existential structure. The knowledge of human nature is derived from his understanding of God/Tin on the one hand and from his idea of the perfect human being on the other hand. He considers human nature to be good and mentions the dimensions of human existence in three elements: 1- The human body, which is not bad in itself, but must be controlled by the conscious mind; 2- The mind (heart), through which man can act as a man. The way to reach the perfect mind is to develop and nurture it through thinking. 3- Human nature, an aspect of human existence, which is the creator of humanity. It appears and is manifested by the perfect mind and the body is its carrier; But it is never the same as mind and body. Human nature is a pure truth, which every human being has, even the wicked; Goodness is pure because there are no bad elements in it. This is the aspect that needs to be discovered and nurtured.

  Keywords: Anthropology, Mencius, nature, Mind, body, Shang-Ti
 • Qur'anic understanding with warning and guidance of human will in the intersection of theoretical and practical reason
  Sayyed Amir Sayyed Jafari *, Habibollah Daneshshahraki Page 7

  The question that this research answer is, what method for understanding has been expressed in the holy text of the Holy Quran? By applying verse-by-verse interpretation, all the verses related to Quranic understanding are extrapolated, and after analyzing the interpretations of the verses and categorizing the concepts deduced from them, a model of Quranic understanding has been presented. That model is the Qur'anic understanding at the intersection of theoretical and practical reason. Quranic understanding is fully understood when its effects cover all aspects of the human soul. In this regard, the goal of the Quranic warning is to produce fear in the human soul, and with the guidance of his free will, it provides a criterion for understanding the possible meanings and interpretations of the Quranic verses. Of course, the plurality of personal interpretations will not lead to confusion in understanding because those interpretations are in levels that do not contradict each other.

  Keywords: Qur'anic understanding, Qur'anic warning, theoretical Reason, practical reason, hermeneutics of warning
 • The evidence of selfhoodness and its difference with the evidence of Self-enmity
  Mohammadhadi Mofatteh, Reza Karimi * Page 8

  In the Qur'an and Hadith, the self has a dual position. On the one hand, It is introduced as an enemy and suspect (It is called in this article :Self-enmity), and on the other hand, it has many positive functions and is introduced as a standard (It is called in this article : selfhoodness), and it is recommended to make the self the standard between ourselves and others. In this article, the Qur'anic and hadith evidences of the positive function of the self have been explained in an analytical way, and the name of selfhoodness has been determined for it. Then this dual position has been examined in detail. To solve this duality, the common philosophyzing is to divide the self into two aspects, positive and negative. But this way is not enough, because with this philosophyzing, selfhoodness is challenged, and in this case, the self needs a separate standard!The best philosophyzing is that acting against the desire of the self causes it to preserve its originality. Because the self disier to go beyond its limits and act against itself. The main achievement of this research, in addition to explaining of selfhoodness, is that the Self-enmity confirm selfhoodness.

  Keywords: Self, Selfhoodness, Self-enmity
 • Comparative Study on Ibn sina’s psychology and William of Auvergne
  Sohrab Haghighat * Page 9

  Among the researches in the philosophy is the study of the effect and impression of philosophers on each other. With the translation of the sixth book of the physics of Healing into Latin, Avicenna's psychology attracted the attention of scholastic philosophers. William of Auvergne is one of the philosophers who was influenced by Ibn Sina's psychology, but this influence has been neglected. Under the influence of Ibn Sina, William proposes the hypothesis of the suspended man to justify self-awareness and prove the existence of the soul and its distinction from the body, but attributes it to himself. He also mentions Ibn Sina's statement on the immateriality of the soul, but this discussion is now known as the Augustinian theory. In the discussion of the immortality of the soul, William of Auvergne has distorted Ibn Sina's theory, which believes in the individual immortality of the soul, and attributed the theory of the unity of the soul to Ibn Sina, a theory that is incompatible with the Christian concept of the afterlife, and as a result, this distortion leads to the church has opposed Ibn Sina's thought. Examining Auvergne's theory about the soul and its attributes and comparing it with Ibn Sina's opinions based on analytical-comparative method forms the structure of this research.

  Keywords: soul, Self-awareness, immateriality, suspended man, simplicity, Ibn Sina, William of Auvergne
 • Criticism and examination of the views of technology-oriented and singular atheists in the new era
  - Karimi * Page 10

  The removal of the God of Abrahamic religions from the absolute rule of existence and influence on human life in the era of the new science of sufficiency has occurred in the body of two currents of secularization with the intermingling of data technology and bio-technology. With the help of artificial intelligence and the cognitive revolution, man becomes a god and becomes his own god, and the other is through the singularity of technology, which believes that with the imminent superiority of artificial intelligence over human intelligence, with the intelligentization of organic beings and algorithmic processing of data, a super-intelligent and digital god will replace the traditional god. In order to achieve their goals, these two groups benefit from new scientific achievements with software and hardware methods, and have various components such as intelligence, genetic engineering, algorithmic data, digital technology, and bio-technology. In this fundamental research, with the method of documentary data, we are trying to criticize and examine the most important scientific theories in the realization of humanistic and digital gods in the contemporary and future era.

  Keywords: scientific atheism, technology-oriented humanism, technological singularity, god-like man, digital god
 • A comparative study of theological foundations of altruism in Abrahamic religions
  Sharfaei Sharfaei *, Ali Akbari Chenari Page 11
 • Optimal technology in the resurrection lifestyle
  Yousef Farshadnia, Ahmad Shahgoli *, Maryam Modhej Page 12

  In the orthodox way of life, man believes in the existence of a world beyond the world, in which blessings and torments with a greater degree and range are formed based on his performance in worldly life. On the other hand, such a person is faced with modern technologies that have the culture, logic and style of a life. The approach of the article is descriptive-analytical and a tool for collecting library information. The findings show that; According to the mission of the religion of Islam in managing and determining the relationship of phenomena with themselves and moving towards Islamic civilization, the existence of views such as; The instrumental, independent, and interactive nature of the relationship between religion and technology justifies the comparison of the two equatorial and technological lifestyles. Technological lifestyle with characteristics such as; Worldliness, pluralism, negligence, immorality, and absurdity contrast with the characteristics of a egalitarian lifestyle. Therefore, we need to review our relationship with technology based on a egalitarian lifestyle. 1. Axis in the context of the world, 2. Unity and monotheism, 3. Neglect, 4. Orientation and 5. Absurdity are the desirable technological features in the equestrian lifestyle. It is based on such a style and system that one can choose, select and take initiative in the face of existing technologies.

  Keywords: Religion, modern technology, equestrian lifestyle, desirable technology