فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی میرکیایی* صفحات 1-33
  نقد دولت و نخبگان حاکم بخش مهمی از حیات سیاسی توده ها را تشکیل می دهد؛ اما کنش سیاسی فرودستان در عصر پیشامشروطه، به جز موارد نادر شورش و بلوا، در فرهنگ عامیانه آنها بازتاب یافته است. در این میان، ترانه از متداول ترین قالب های ادبی فرهنگ عامیانه بود. توده ها مجبور بودند برای مصون ماندن از تعرض ماموران دولت، اعتراض یا دیدگاه سیاسی خود را با استتارهای ساده یا پیچیده در سطح جامعه مطرح کنند. ظرفیت های شفاهی فرهنگ عامیانه امکان استتار ساده را در اختیار آنها می گذاشت و در استتار پیچیده، با بهره بردن از تمثیل و رمز، ترانه هایی را می آفریدند که امکان دو خوانش سیاسی و بی ضرر از آنها وجود داشت. این پژوهش تلاش می کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد که ترانه های عامیانه سیاسی در عصر پیشامشروطه در دوران قاجاریه چه درون مایه هایی داشتند و استتار این مضمون ها در ترانه ها با استفاده از چه روش هایی انجام می شد؟ فرض پژوهش این است که درونمایه این ترانه ها بیشتر بر نفی عناصر سازنده «نمایش عمومی دولت» استوار بود. همچنین تهدید پوشیده دولت و دادخواهی از مضامین دیگر این ترانه ها بودند. توده ها برای استتار این درون مایه ها از شیوه هایی همچون تلطیف تهدیدها، وارونگی نمادین، یادبود فرمانروای نیک سرشت و شاه دوستی ساده لوحانه بهره می بردند. چهارچوب مفهومی پژوهش نظریه «روایت های نهانی» جیمز سی. اسکات است.
  کلیدواژگان: قاجاریه، ترانه های عامیانه، اعتراض، پیشامشروطه، دولت
 • رامین خوچیانی* صفحات 35-56
  قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم گیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رای خود ابراز می دارند، بلکه در مورد انتخاب اعضای هیئت وزیران و برکناری آنان و با انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام می کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای است. اما این قدرت رای چگونه می تواند تغییر کند؟ هدف از این مقاله اندازه گیری قدرت رای نمایندگان وابسته به ائتلاف های مهم سیاسی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه بازی ها است. با استفاده از شاخص شاپلی شوبیک قدرت رای سه ائتلاف اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در سه دوره انتخابات 1386، 1390 و 1394 اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که در دوره هشتم، قدرت مطلق دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده اند. در دوره نهم مجددا قدرت رای در دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده اند. در دوره دهم علی رغم اختلاف کرسی های اصولگرایان و اصلاح طلبان و مستقلین، قدرت رای بین هر سه ائتلاف به مساوی تقسیم شده است. این نتیجه بسیار جالب موید این نکته است که همیشه تعداد کرسی های یک ائتلاف بیانگر قدرت آن ائتلاف نیست. پیشنهاد می شود، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از این رویکرد در اندازه گیری قدرت رای فراکسیون ها در کمیسیون های تخصصی مجلس نیز استفاده کند.
  کلیدواژگان: نظریه بازی، قدرت رای گیری، بازی های همکارانه، ائتلاف
 • ظهیر علی مرادی* صفحات 57-95
  الگوی سازماندهی غیرمتراکم استان های جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوت های اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبه رو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات موثر بر توسعه کشورها محسوب می شود، با این حال اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های ج.ا. ایران موفقیت آمیز نبوده است. در این پژوهش تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان ها در نظر گرفته شده است تا با روش علمی پیامدهای تمرکززدایی در سطح استان ها شناسایی گردد. شرایط بین المللی، موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی، ج.ا.ایران را به یک مورد پژوهشی خاص در حوزه تمرکززدایی تبدل نموده است، لذا این پژوهش با روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، 7 پیامد خودگردانی استان ها شامل؛ "نشاط عمومی"، "پایداری درآمد"، "شراکت گرایی"، "چابکی اقتصادی"، "قانون گرایی"، "کارایی در ارائه خدمات" و "تجزیه طلبی" از 20 مقوله، 112 مفهوم و 353 کد اولیه استخراج شدند. در ادامه آزمون مدل از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، نشان داد که خودگردانی محلی استان ها دارای پیامدهای مثبت در حوزه های اجتماعی و اقتصادی است، همچنین باعث تضعیف تجزیه طلبی، فعالیت های تروریستی، دخالت های خارجی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی می گردد.
  کلیدواژگان: الگوی سازماندهی غیرمتراکم، تمرکززدایی، حکومت محلی، حکومت خودگردان محلی
 • هدی غفاری*، مازیار خادمی صفحات 97-138
  کار ویژه نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان های ملت و حقوق اساسی می باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می باشند؛ می تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه ها می باشد. با توجه به نظام های گوناگون انتخاب قضات دادگاه ها، می توان به میزان و نحوه دخالت ارگان های دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسی خواهانه ای را در سالیان اخیر پشت سر گذارده اند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نموده اند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یک جانبه به سود حزب حاکم، می تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزه ای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
  کلیدواژگان: استقلال دادگاه قانون اساسی، انتخاب قضات اساسی، الگوی اجرایی، الگوی چند حوزه ای، ترکیه، عراق
 • نجف لک زایی، علی محمدی * صفحات 139-171
  نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است.از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در راس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند .لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد . یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد .
  کلیدواژگان: دولت نبوی، دولت علوی، مفهوم دولت، ساختار دولت، نظریه دولت
 • مسعود راعی *، علیرضا اسدپور صفحات 173-196
  با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردن محدودیت قدرت سیاسی حکومت ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق های فردی و آزادی های عمومی به عنوان مبانی قانون اساسی گرایی و حکومت قانون اساسی گرا، به نظر می رسد که لازم است دسته بندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسی گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته بندی های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری گرا پیشنهاد و تشریح  شود. در نتیجه این تقسیم بندی، حکومت می تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوع حکومت مدرن باید قانون اساسی گرا باشد. البته حکومت جمهوری گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی های عمومی اعمال حاکمیت می نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته بندی های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، قانون اساسی گرایی، حکومت قانون اساسی گرا، آزادی، لیبرالیسم، جمهوری گرایی
|
 • Mehdi Mirkiaei * Pages 1-33
  The critique of the state and ruling elites is an important part of the political life of the masses, but the political action of the descendants in pre-constitutional era, with the exception of the rare cases of rebellion and riots, is reflected in their popular culture. Meanwhile, song is one of the most common genre of folk culture. The masses had to raise their protest or political views with simple or complex camouflages at the community level in order to remain immune from the harassment by the government agents. Oral capacities of folk culture provided them with a simple camouflage, and in sophisticated camouflage, taking advantage of the allegory and password, they created songs that made it possible for them to have both political and harmless readings. The research tries to answer these questions, what was the themes of the political folk songs in the pre-constitution era during the Qajar era, and what methods were used to cover these themes in songs? The premise of the research is that the theme of these songs was mostly based on the negation of the constructive elements of the "public view of government." What is more, the government's covert threat and litigation were the other themes of these songs. The masses used to cover these themes through methods such as subtilized threats, symbolic reversal, the memorial of good natured ruler and naïve king love. The conceptual framework of the research is “Secret narrations” theory of James C. Scott.
  Keywords: Qajar era, Folk Songs, Protest, Pre-constitution, Government
 • Ramin Khochiani * Pages 35-56
  The legislature is a manifestation of national sovereignty and one of the most important issues of policy and decision making in the country. Parliamentarians not only express their views on the status of the law, opinions but rather the selection of the Cabinet of Ministers and their removal, the comment declares themselves. Therefore the power of a parliamentary member is to apply his vote through voting. But how can this voting power be changed? The purpose of this paper is to measure the voting power of the members related to major political coalitions in the Islamic parliament using the theory of games. Using Shaply-Shubik's index, voting power of the three coalitions, reformist, and independent were measured in three election periods of 2007, 2011, and 2015. The results show that in the eighth period (2007-2011), all of voting power was for the principlists and the other two coalitions were dummy coalitions. In the ninth period (2011-2015), the voting power was again restored by the principlists and the other two coalitions were dummy coalitions. In the tenth period (2015-2019), despite the difference in the seats of the principlists and reformist and independent coalitions, the voting power is equally divided among all three coalitions. This is a very interesting conclusion that the number of seats in a coalition does not always reflect the strength of that coalition. It is suggested that the Islamic parliament Research Center use this approach in measuring the voting power of the fractions in the specialized parliamentary committees.
  Keywords: Game Theory, Voting Power, Cooperative Games, Coalition
 • Zahir Alimoradi * Pages 57-95
  The decentralized organization pattern of the Islamic Republic of Iran provinces, along with a variety of public services and climatic, ethnic, cultural and religious differences, have made the country encounter a number of problems. It is evident to everyone that decentralization is one of the most effective actions for the development of countries; however, the implementation of decentralization policies has not been successful in Iran’s provinces. In this research, the realization of local self-government is regarded as an aim for decentralization at the provincial level in order to scientifically identify the consequences of decentralization in the provinces. International status, geopolitical situation, unbalanced development and ethnic and religious variety have made Iran a special case of decentralization; hence, this study was carried out using a hybrid method. After studying the research background, 16 interviews with semi-structured elites were carried out. By analyzing the results of the interviews through content analysis method, seven outcomes of the Provincial Self-Governance include: "General Prosperity", "Income Sustainability", "Partnership", "Economic Agility", "Rule of Law", "Efficiency in Servicing", and "Separatism" was extracted from 20 categories, 112 concepts and 353 primary codes. Then, the model test by modeling the structural equations showed that the local self-government of the provinces has positive consequences in the social and economic spheres, as well as weakening separatism, terrorist activities, foreign interference and strengthening the Iranian-Islamic identity.
  Keywords: Decentralized Organization Pattern, decentralization, Local Self-government, local government
 • Hoda Ghafari *, Maziyar Khademi Pages 97-138
  The function of protection institution of the constitutional in every legal system is always protecting the aspirations of the nation and fundamental rights. This institution can accelerate or even weaken the movement of people in countries that are transitioning to democracy. Public trust in these institutions is closely linked to their independence. The effective factor of this independence is the appointment of the judges of the courts. As for the various systems of selection of judges, it is possible to determine the extent and manner of the interference of other organizations in this regard. Iraq and Turkey, which have undergone democratic changes in recent years, have experienced varying degrees of independence and, consequently, legitimacy by following different patterns of selection of constitutional judges. With the implementation of administrative model, the Iraqi state has strongly influenced the executive branch, and the issuance of unilateral sentences for the benefit of the ruling party can prove this hypothesis. However, Turkey, deviating from the executive model and accepting a multi-domain pattern, has increased the participation of civil society organizations and other branches in the selection of court judges and increased the legitimacy of the court.
  Keywords: Constitutional Court Independence, Selection of Constitutional Judges, Administrative Model, Multi-domain Pattern, turkey, Iraq
 • Ali Mohammadi* Pages 139-171
  The institution of government as a major part of a community in Islam has a special place and in addition to its inherent functions such as the administration and ordering of social affairs, its existence is essential for the desirable achievement of the teachings and doctrines of Islam. However, due to the poor background about the dimensions of the Islamic State, questions and uncertainties about the origin of the state, its structure and its features, and on the other hand the relation between the state and civil society is discussed. Therefore, in order to understand the various dimensions of the Islamic state, familiarity with the state institution of Nabawi and Alawi, as the best historical model of Islamic state and the existence of the innocent Imam at the top of it, is the best source for introducing the Islamic state and explaining its indices to illustrate the desired Islamic state. Therefore, in this research, we tried to examine the different nature and dimensions of the Nabawi and Alawi government in a theoretical framework based on the three conceptual, structural and theoretical approaches with a descriptive-analytical method. Research findings indicate that the Nabawi and Alawi state have, with people’s origin, a mechanical approach in the conceptual arena, and with a small structure, along with a limited definition of its main tasks with a broader scope, refers to a prescriptive and state-centered approach in the theoretical arena.
  Keywords: Nabawi Government, Alawi Government, Government Concept, State Structure, State Theory
 • Alireza Asadpour, Masoud Raei * Pages 173-196
  Due to the developments in social relations in modern societies, and in particular the importance of restrictions on the political power of governments, the rule of people and the protection of individual rights and public freedoms as the foundations of constitutionalism and constitutional rule, it seems to be necessary to introduce a new category of basic laws that are more consistent with modern constitutional rights and constitutionalism. Thus, all classical categories of constitutional laws are briefly introduced and criticized, and then a new categorization of basic laws to the liberal constitution and republican constitution is proposed and explained. As a result of this division, the state can be liberal or republican, but in the present time, both types of modern states must be constitutional. Of course, the republican holds this supremacy over the liberal state, which governs the protection of public freedoms. This essay is based on a fundamental assumption: the emphasis on the constitutional positivist concept. Since, the classical classifications are based on the inductive method; accordingly, the same method has been used to criticize and propose the alternative.