فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1398)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد کیخا، عبدالحسین شکورنیا* صفحات 82-96
  هدف از پژوهش حاضر نگاهی نقادانه به سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجویان در دانشگاه ها با بررسی انتقادات به آن در پژوهش های داخلی است. نظام آموزش عالی ایران در دهه های اخیر با چالش های جدی مربوط به کیفیت آموزش مواجه شده است که ارزشیابی از استاد نیز در صورتی که به شکل صحیح انجام پذیرد هم باعث بهبود کیفیت آموزش دانشگاه ها و هم بازخورد مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های راهبردی در اختیار مسوولان قرار می دهد. لذا این مطالعه به روش مروری نظامند تدوین شده است که در آن کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی: Magiran، SID، Google، Scholar، Ensani، sciencedirect با کلیدواژه های؛ ارزشیابی، استاد، دانشجو، کیفیت آموزش Evaluation, professor, student, education qualityدر بازه زمانی (1370-1396؛ 1993-2018) با تاکید بر منابع فارسی جستجو و گردآوری شدند. نتایج حاصل از مطالعات پژوهش ها بیانگر این امر است که سیستم فعلی ارزشیابی اساتید توسط دانشجو اگر چه ایرادات فراوانی دارد اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها در حال اجراست لذا باید اصلاحاتی در آن اعمال شود یا ارزشیابی از استاد به وسیله ترکیبی از منابع اطلاعاتی صورت پذیرد و در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی برای بهبود فرایند ارزشیابی ذکر شده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، استاد، دانشجو، دانشگاه
 • عاطفه قنبری، فاطمه مودب*، نازیلا جوادی، طوبی حسین زاده، ساقی موسوی، فاطمه براری صفحات 97-103
  مفهوم ایمنی بیمار جزء بسیار ضروری سیستم های بهداشتی_درمانی بوده و ارائه ی مراقبت ایمن و با کیفیت بالا، وظیفه حرفه ای، اخلاقی و قانونی متخصصان مراقبت سلامت است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برگزاری کارگاه ایمنی بیمار بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری می باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه_تجربی بوده که جامعه مورد بررسی را کلیه دانشجویان ترم 3 پرستاری دانشکده پرستاری_مامایی شهید بهشتی رشت در سال 1394، تشکیل دادند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته معتبر مشتمل بر 84 عبارت براساس 9 راه حل ایمنی بیمار از نگاه سازمان بهداشت جهانی بود.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی با در نظر گرفتن سطح معنی داری P≤0.05 صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش به شیوه کارگاهی فقط قادر به افزایش موقت میزان آگاهی (بلافاصله بعد از کارگاه) شده (P<0.0001) و حتی قادر نبوده در دراز مدت (بعد از کاراموزی) میزان آگاهی را افزایش دهد (P<0.14). همچنین آموزش به شیوه کارگاهی بر روی عملکرد نیز که بعد از کارآموزی مورد بررسی قرار گرفته موثر نبوده است (P=0.12). با توجه به نتایج حاصل از مطالعه و اهمیت مفهوم ایمنی، پیشنهاد می گردد که مفهوم ایمنی به صورت یک مفهوم آموزشی به محتوی درس فن پرستاری اضافه شده و یا این مفهوم به صورت بالینی به طور مستمر در تمامی واحدهای عملی آموزش داده شده و یا در فرم ارزشیابی عمومی به عنوان یک آیتم مورد ارزشیابی قرار گیرد تا تکرار آن در ارزشیابی دانشجویان بتواند در نهادینه نمودن این مفهوم تا حد ممکن نقش به سزایی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: کارگاه، ایمنی بیمار، آگاهی، عملکرد، دانشجوی پرستاری
 • سیامک بقایی*، الهام رجایی، عباس شکوهی، آزیتا حسنیان، عاطفه احترامی، منصور صحرایی صفحات 104-114
  برنامه های آموزش مداوم از رایج ترین روش های روزامد نمودن دانش پزشکان است. نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای آموزشی از نظر پزشکان عمومی به منظور پاسخ به نیازهای علمی آموزشی و ارتقای کیفی خدمات می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که در سال 1395 انجام گرفته و به دو مفهوم اصلی شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی پرداخته است. نمونه آماری پژوهش پزشکان عمومی شاغل در بخش های مختلف درمانی شهرستان اهواز بوده که بر اساس لیست اداره نظارت معاونت درمان مورد پرسشگری قرار گرفته اند. اطلاعات مربوطه با استفاده از ابزار پرسشنامه که مشتمل بر 19 سوال می باشد، گردآوری شده و طی آن نیازهای آموزشی و اولویت آن با مقیاس 5 درجه ای لیکرت مورد سوال واقع گردیده است. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی مورد تایید و پایایی آن نیز از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 85/. بدست آمده است. بررسی نتایج تحلیل شده داده ها نشان داد که بالاترین میزان علاقه از 19 برنامه پیشنهادی به برنامه آموزشی بیماری های پوست و کمترین به برنامه طب کار اظهار شده، همچنین اولویت ده گانه برنامه های پیشنهادی بالاترین اولویت مربوط به دوره آموزشی اورژانس بیماری های داخلی و پایین ترین اولویت به پزشکی قانونی اعلام شده است. آن چه از مجموع پژوهش، می شود نتیجه گرفت تمایل و علاقمندی مشمولان به برنامه های پیشنهادی متفاوت از اولویت های ذکر شده می باشد و نشان می دهند علاقمندی جدای از نیاز و احساس اولویت در کسب آموزش های دوره های باز آموزی می باشد.
  کلیدواژگان: پزشکان عمومی، آموزش مداوم، نیازسنجی
 • مهری دارایی* صفحات 115-121
  هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای فراشناخت و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود.روش پژوهش،توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پزشکی دوره بالینی به تعداد 358 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 185 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند.جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد باورهای فراشناخت ولز((MCQ30، سلامت روان گلدبرگ و هیلر((GHQو به منظور اندازه گیری عملکرد تحصیلی از میانگین نمرات دانشجویان استفاده شد.جهت توصیف داده ها از شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و برای ازمون فرضیه ها از ضیب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد بین باورهای فراشناخت و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین بر اساس یافته های تحلیل رگرسیون چندگانه، نشانه های جسمانی، افسردگی، عدم اطمینان شناختی، اضطراب و بی خوابی، باورهای نگرانی منفی و کارکرد اجتماعی، 56/0 از واریانس نمرات عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، باورهای فراشناخت، سلامت روان، دانشجویان پزشک
 • نگین همتی*، ناصر نوشادی، فریبرز نیکدل صفحات 122-134
  مشغولیت عاطفی دانشجویان به عنوان پادزهری برای کاهش انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آن ها است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آن مهم است، لذا در پژوهش حاضر رابطه ی اهداف پیشرفت و مشغولیت عاطفی با میانجی گری هیجان های پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان پژوهش، 315 دانشجوی رشته ها و مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس مشغولیت تحصیلی (ریو و تسنگ، 2011)، پرسشنامه ی اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001) و پرسشنامه ی هیجان های پیشرفت (پکران، 2005) استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS ویراست 24 انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق حذف دو مسیر غیر معنی دار حاصل شد. نتایج نشان دادند که اهداف تبحر گرایشی و عملکرد گرایشی اثر مثبت و معنی دار و اهداف عملکرد اجتنابی اثر منفی و معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند ولی اثر اهداف تبحر اجتنابی بر مشغولیت عاطفی معنی دار نبود. نتایج مربوط به روابط غیر مستقیم نیز نشان دادند، اهداف تبحر گرایشی، تبحر اجتنابی و عملکرد اجتنابی از طریق هیجان های منفی و اهداف تبحر گرایشی، تبحر اجتنابی و عملکرد گرایشی از طریق هیجان های مثبت اثرات غیر مستقیم معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، هیجان های پیشرفت، مشغولیت عاطفی
 • شهرزاد غالیان، امیر زال پور* صفحات 135-143
  هدف این پژوهش شناسایی شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام می گیرد جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز به تعداد 342 نفر بودند، که حدود 160 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. دراین تحقیق 4 عامل موثر در اجرای یادگیری الکترونیکی شامل کیفیت خدمات و واحدها،کیفیت اطلاعات، تعامل درمحیط آنلاین و کیفیت سیستم و زیر ساخت ها توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت. روایایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 82/0 به دست آمد. اعتبار فرضیات تحقیق نیز از طریق آزمون t استیودنت و تاپسیس  مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون t استیودنت نشان داد هر چهار مولفه کیفیت خدمات و واحدها، کیفیت اطلاعات، تعامل درمحیط آنلاین و کیفیت سیستم و زیر ساخت ها  از عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان می باشند. و براساس نتایج حاصل از آزمون تاپسیس مهم ترین عامل کیفیت زیرساختها محسوب می شود. و متغیر تعامل در محیط آنلاین دارای کمترین اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: دانشجویان تربیت بدنی، یادگیری الکترونیکی، تاپسیس
 • مرتضی ولیاللهپور موزیرجی، عبدالله علی اسماعیلی*، بابک حسین زاده صفحات 144-153
  همواره فلسفه، چشم انداز، رویکردها و اهداف مدل های نوآورانه پژوهشگران مورد بحث و بررسی است. جامعه آماری تحقیق نامحدود و نمونه آماری پژوهش حاضر 768 نفر می باشد. پرسشنامه ی بی‏نام به عنوان ابزار جمع‏آوری اطلاعات جهت سنجش و ارزیابی‏ سوالات پژوهش است. تمامی مراحل و فرایندهای اصیل؛ در پیشبرد برنامه ریزی های توسعه ای و راهبردی، ساختارسازی دانش و  نوآوری و مسیرسازی های کمی و کیفی به منظور دستیابی و تحقق هر یک از امور نیازمند بهبود عملکرد تحول آفرین است. از آن جا که دانشگاه ها با برنامه ریزی های علمی و منسجم باید نسبت به ارتقاء ابعاد و مولفه های نوآوری دانش محور همت گمارند تا از این طریق باعث بهبود عملکرد تحول آفرین در دانشگاه شوند نگاه به فلسفه، اهداف و چشم انداز ابعاد تحول مهم جلوه می نماید. با عنایت به تحلیل مسیر انجام شده بر اساس مولفه های پیشنهادی فلسفه، چشم انداز و اهداف قابلیت پاسخگویی پیدا می کند. ولی در پیشبرد مدل پیوست می توان بر اساس پیشبرد نوآوری مبتنی بر دانش در بحث و بررسی مطالعات برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزش عالی و تعمیم آن به تمام ساختارهای نظام آموزش بسترسازی های مناسب را به منظور دستیابی به هر چه بهتر شدن الگوهای استاندارد ساختارسازی نمود.
  کلیدواژگان: مدل نوآوری دانش محور، فلسفه، چشم اندار، اهداف
 • معصومه صفریان ناوخی، عادل زاهد بابلان*، مهدی معینی کیا، علی رضایی شریف صفحات 154-161
  ماموریت دانشگاه ها در بستر زمان، همگام با تحولات و دگرگونی های جهانی و در راستای هدف پاسخگویی به نیازهای اقتضایی جوامع، دچار تحول شده و به سوی مشارکت در پارادایم کارآفرینانه درحال حرکت است، الگوی علمی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با روسای دانشگاه ها و نخبگان دانشگاهی و روش نمونه گیری به دو صورت هدفمند و  گلوله ی برفی می باشد و در نهایت با مراجعه به خبرگان، 22 مصاحبه کیفی صورت گرفت و با استفاده از تکنیک گرندد تئوری به شناسایی مولفه های دانشگاه کارافرین در دانشگاه پیام نور پرداخته شد ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای شناسایی مولفه های دانشگاه کارافرین بررسی گردیده، پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته ها بیانگر 2 کد اصلی استخراج و کدها در 9 محور گروه بندی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقوله های شناسایی شده که بیشترین تاثیر را در ایجاد دانشگاه کارافرین دارد به ترتیب:عوامل درونی (کیفیت خدمات-منابع مالی-توانمند ی-ساختار سازمانی-فرهنگ سازمانی-سیاستهای آموزشی و پژوهشی- مدیریت و رهبری)  عوامل بیرونی(عوامل زمینه ای ملی و منطقه ای- عوامل بین المللی) می باشد. 
  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، عوامل درونی - بیرونی- ملی و منطقه ای
|
 • Ahmad Keykha, Abdolhussein Shakurnia * Pages 82-96
  The purpose of this research was to critically evaluate the teacher's assessment system by university students by examining the criticisms of it in internal research. Iran's higher education system has faced serious challenges to the quality of education in recent decades. The assessment of the professor, if properly done, improves the quality of university education and appropriate feedback for analyzing educational issues, provides decision making and strategic planning to the authorities. Therefore, this study  was compiled by a systematic overview in the books and articles related to the subject of research in databases: Magiran, SID, Google Scholar, Ensani, sciencedirect with keywords; evaluation; professor; student; quality of teaching assessment; professor, student, education quality during the time period (1370-1396; 1993-2018) with an emphasis on Persian sources. Therefore, the outcomes of research indicated that the current system of evaluation of professors by students, although it has many problems, was currently being implemented in many countries, therefore, modifications should be made or the assessment of the professor by a combination of information sources. Finally, based on the results, policy suggestions for improving the evaluation process are mentioned.
  Keywords: evaluation, teacher, Student, university
 • Atefeh Ghanbari, Fatemeh Moaddab *, Nazila Javadi, Toba Hosseinzadeh, Saghi Mousavi, Fatemeh Barari Pages 97-103
  The concept of patient safety is the essential component of health systems; and delivering safe and high quality care is the professional, ethical and legal responsibility for health care professionals. Hence, the aim of this study was to determine the impact of patient safety workshop on knowledge and practice of nursing students. This study was a quasi-experimental study that community of the study were all third semester nursing students of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery school of Rasht in 2015. Then data were collected by valid researcher-made questionnaire which consisted of 84 questions based on 9 patient safety solution at the World Health Organization. Afterwards, data were analyzed with SPSS and by descriptive and inferential statistics, with regard to the significance level of   P≤0.05. Consequently, the results showed that education through workshop were only able to temporarily increase the level of knowledge (immediately after workshop) (P<0.0001) eventhough in the long term (after internship) had not been able to increase knowledge (P<0.14). Moreover, education through workshop on performance after the internship was not effective (P=0.12). According to the results of the study and considering the importance of safety concept, it is recommended that the safety concept as a training concept to be subjected in the content of nursing Lessons, or this concept to be taught continually in all clinically practical units or to be evaluated in the form of public evaluation, therefore, by being repeated in evaluating students it can implement an effective role.
  Keywords: Workshop, patient safety, Knowledge, Practice, Nursing Student
 • Siamak Baghaei *, Elham Rajaei, Abbas Shokouhi, Azita Hasanian, Atefeh Ehterami, Mansur Sahraee Pages 104-114
  Continuing education programs are one of the most widespread methods to update the knowledge of the physicians. In addition, the Center for continuing education should have an appropriate mechanism for needs assessment of its programs. According to general practitioners, assessment and prioritization of training needs are to optimize programs, respond to their educational needs and improve the quality of  servises that increases the efficiency and effectiveness of continuing education. Hence, this cross-sectional study was conducted in 2016 focused on two main concepts: the identification and prioritization of the educational needs of general practitioners (G.P.). The statistical sample of this study was general practitioners working in different medical parts of Ahvaz city, who were questioned based on a list provided by Administration Department of the Treatment Vice-Chancellery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Data were collected using a 5-point Likert scale containing 19 questions. The questionnaire’ validity and reliability were confirmed by the content validity, and also by calculating Cronbach's alpha coefficient (0.85), respectively. According to the analysis of the data, out of the 19 proposed programs, the highest rate of interest was related to the training program of skin diseases, whereas the lowest rate of interest was related to occupational medicine program. In addition, out of ten priorities of proposed programs, the highest and lowest priority were corresponded precisely to the training course for emergency of internal diseases and forensics, respectively.  The subjects claimed that their desire and interest to proposed programs was different from the mentioned priorities, and indicated interest was apart from the need and priority in the acquisition of retraining courses.
  Keywords: General practitioners, Continuing education, needs assessment
 • Mehry Daraei * Pages 115-121
  The aim of this study was to survey the relationship between metacognitive beliefs and mental health with academic performance of medical Students of Lorestan Univesity of medical sciences. Research method was desriptical –correlational and its statistical population included all 358 clinical course students. Sample size was determined by Cochran formula  and 185 members were selected by  relative stratified random sampling. Colletion data were carried out by standard questionnaires such as Metacognitive beliefs (MQ30 and Wells (1997), mental health (GHQ) and Student scores’s mean. In addition, descriptive data were done utilizing  descriptive indicators such as mean and standard deviation. In order to testing hypotheses, Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis were used. According to survey results, there was a significant relationship between metacognitive strategies and mental health with academic performance of the students. Also, based on the results of multiple regression analysis, the variables of physical symptoms, depression, cognitive uncertainty, anxiety and sleep disorders, negative worry beliefs and social function disorder predicted approximately 57 percent of the scores’s variance of students’academic achievement.
  Keywords: academic achievement, Metacognition beliefs, mental health, Medical students
 • Negin Hemati *, Naser Noshadi, Fariborz Nikdel Pages 122-134
  Students' emotional engagement is an antidote that may reduce academic motivation and academic achievement, so it is important to identify the factors that affect it. Hence, the relationship between achievement goals and emotional engagement with mediator role of achievement emotions was surveyed is this study. Participants were 315 college students in different fields and sections in Faculty of Psychology and Education at Shiraz University that statistical population were chosen by stratified random sampling. For measuring the variables, Academic Engagement Scale (Reeve and Tseng, 2011), achievement goals Questionnaire (Elliott and McGregor, 2001) and Achievement Emotions Questionnaire (Pekrun, 2005) were used. Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using AMOS-24 software. In addition, the indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Accordingly to findings, it indicated that the proposed model fitted the data properly. Better fit obtained by eliminating two insignificant path. Moreover, the results indicated that mastery-approach goals and performance-approach goals had a significant positive effect on emotional engagement, though performance-avoidance goals had significant negative effect on emotional engagement. Ahtough mastery-avoidance goals had no significant effect on emotional engagement. The result of indirect relationship showed that mastery-approach goals, mastery-avoidance goals and performance- avoidance goals through negative emotions, and mastery-approach goals, mastery-avoidance goals and performance-approach goals through positive emotions had significant indirect effects on emotional engagement.
  Keywords: Achievement goals, Emotional Engagement, Achievement emotions
 • Shahrzad Ghalyan, Amir Zalpour * Pages 135-143
  The purpose of this study was to identify the  success factors and measuring the effectiveness of e-learning among physical education students at Shahid Chamran University. This research was a practical study and it was done in descriptive method. The population was 342 students of physical education field at Shahid Chamran University of Ahvaz. Approximately, 160 subjects were selected using Morgan Table.  In this study, four effective factors in the implementation of e-learning including the quality of services and units, quality of information, interacting in online environment and the quality of system and infrastructure were evaluated and prioritized by a researcher-made questionnaire. Then, validity of the questionnaire was approved by experts as well as the  reliability of the questionnaire was estimated 0.82 using Cronbach's alpha coefficient. Validity of the hypotheses was tested by Student t-test and Topsis. According to Student t-test results, all four elements including quality of services and units, quality of information, interacting in online environment and quality of systems and infrastructure were considered effective factors on the success of e-learning at students. Moreover, based on the results of Topsis test, the most important factor was the quality of infrastructures, although interacting in online environment was the least one.
  Keywords: Physical Education Students, E-learning, TOPSIS
 • Morteza Valiollahpur Muziraji, Abdollah Aliesmaili *, Babak Hosseinzadeh Pages 144-153
  The philosophy, vision, approaches and goals of the researchers' innovative models always been discussed. the statistical population of the present study was considered to be unlimited. The statistical sample consisted of 768 participants. The data collection tool was an anonymous questionnaire to assess and evaluate the research questions. All stages and processes of the original; in advancing developmental and strategic planning, the structuring of knowledge, and quantitative and qualitative innovation for the achievement and realization of each of the Responsibilities, needs improvement of transformational performance. Since universities, with their scientific and coherent planning, should promote the dimensions and components of knowledge-based innovation in order to improve the transformational performance of the university, the look to philosophy, goals, and perspective of the dimensions of transformation is important. Given the path analysis, philosophy, vision and goals find capability the answer. But in advancing the appendix model base on advancement of knowledge-based innovation in the discussion and study of educational planning studies in the higher education system and its generalization to all the structures of the education, providing appropriate structutre in order to achieve to standard patterns.
  Keywords: Knowledge-based Innovation Model, philosophy, vision, Goals
 • Masumeh Safarian Navakhi, Adel Zahed Babelan *, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaei Sharif Pages 154-161
  The mission of universities in the context of time, in keeping with global developments and changes, has evolved to meet the needs of societies, and is moving towards participation in the entrepreneurial paradigm. In other words, in a world where globalization plays an important role in the process of social and economic changes, so the role of universities has changed with respect to new responsibilities for a changing society, such as the national economy, social development, the reduction of public finances and the educational market. Hence, the scientific model of this research was based on a qualitative interview with university’s heads and elites and a two-way sampling method for snowball. Finally, 22 qualitative interviews were conducted by referring to experts. Using Grendard's theory, the entrepreneurial university’ components were identified at Payame Noor University. Afterwards, the necessity of each components of the extracted model was investigated by coding in three stages: Open, Axial and selective analysis. The findings represented two main extraction codes and then that codes were grouped in 9 axes. Finally, the results of the research illustrated that the identified categories those had the greatest impact on the creation of the entrepreneurship university were internal factors (service quality, financial resources, ability, organizational structure, organizational culture, educational and research policies, management and leadership) and external factors (national and regional background factors, international factors), too.
  Keywords: Entrepreneurship University, Internal, external, national, regional factors