فهرست مطالب

فیزیولوژی و تکوین جانوری - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، تابستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سجاد پور مظفر* صفحات 1-10
  زمینه وهدف
  تغییر در پارامترهای محیطی هم چون شوری به عنوان عامل استرس زا تلقی شده و بر رشد و بقای آبزی اثر منفی دارد. سلول های کلرایدی آبشش، مسئولیت اصلی تبادل یون ها را در ماهیان ایفا می کنند.  بنابراین، هدف از این مطالعه، ارزیابی تغییرات اندازه و تعداد سلول های کلرایدی در پاسخ به افزایش شوری می باشد.
  روش کار
  برای این منظور، 180 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن تقریبی 91/1 ± 5/28 گرم به مدت 60 روز در شوری های 15، 20 و 25 گرم در لیتر نگهداری شدند. سازگاری به آب شور در مدت 15 روز انجام شد. به منظور بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلول های کلرایدی نمونه برداری در روزهای 7، 15(پایان سازگاری به شوری)، 30، 45 و 60 روز و از هر تکرار 3 ماهی انجام گرفت. برش عرضیبافت آبشش با ضخامت 5-7 میکرون از استفاده از رنگ ائوزین- هماتوکسیلین تهیه شد.
  یافته ها
  در روز 7، بالاترین میزان تعداد و اندازه سلول های کلرایدی در تیمار شوری 25 گرم در لیتر مشاهده شد. از روز 15 تا پایان دوره، تعداد و اندازه سلول های کلرایدی در تیمارهای شوری به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود. هم چنین، ماهیان نگهداری شده در شوری 25 گرم در لیتر به تدریج تا پایان دوره تلف شدند. نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که سلول های کلرایدی در ماهی قزل آلای رنگین کمان بیشتر در قاعده فیلامنت ها حضور دارند و نقش مهمی در ترشح یون ها ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، شوری، سلول کلرایدی آبشش
 • زهرا سلیمانی*، نگین سلامت، علیرضا صفاهیه، احمد سواذی، محمد تقی رونق صفحات 11-25
  زمینه و هدف
  آلودگی دریا یکی از مهم ترین نگرانی های کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که مقادیر زیادی از آلاینده ها را دریافت می کند. در این تحقیق، تغییرات هیستوپاتولوژی کلیه ماهی شانک زردباله جمع آوری شده از خورموسی، برای ارزیابی اثرات آلودگی بر روی آبزیان مورد استفاده قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه 50قطعه ماهی شانک زردباله از پنج ایستگاه نمونه برداری در خور موسی شامل :1)پتروشیمی 2)جعفری 3)اسکله نفتی مجیدیه 4)غزاله 5) زنگی جمع آوری شدند. کلیه های ایستگاه های نمونه برداری ماهی شانک زردباله جدا و به مدت 12 ساعت در محلول بوئن تثبیت و بر اساس روش های مرسوم بافت شناسی مورد مطالعه بافتی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تغییرات هیستوپاتولوژیکی موجود در نمونه های کلیه شامل اتساع مویرگ های گلومرولی،کاهش فضای ادراری، افزایش تجمعات ملانوماکروفاژی، انسداد لومن لوله های ادراری، دژنرسانس لوله ها و نکروز بود. شاخص تغییرات هیستوژپاتولوژی(HAI) بر اساس فراوانی ضایعات بافتی مشاهده شده در کلیه ماهی ها تعیین شد. بیشترین میزان HAI بافت کلیه ماهی شانک در ایستگاه پتروشیمی مشاهده شد(05/0>p). کم ترین مقدار HAI مربوط به خور زنگی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد تغییرات هیستوپاتولوژی کلیه در ماهی شانک زرد باله تحت تاثیر آلودگی خورموسی ایجاد شده و میزان این تغییرات ارتباط نزدیکی با مقدار آلودگی محیطی دارد.
  کلیدواژگان: خور موسی، شانک زردباله، کلیه، تغییرات هیستوپاتولوژیک
 • علی عادلی، مهشید شاملوفر*، رضا اکرمی صفحات 27-36
  زمینه و هدف
  استفاده از محرک های رشد با منشائ طبیعی به دلیل نداشتن اثرات زیست محیطی مخرب در سال های گذشته مورد توجه بوده است. از این رو این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاه به لیمو بر روی عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و برخی آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) انجام گردید.
  روش کار
  ماهیان قزل آلای رنگین کمان با وزن متوسط 31/1±52/25 گرم به مدت 6 هفته در 4 تیمار(تیمار یک یا شاهد بدون افزودن عصاره، تیمار دو 5/2، تیمار سه 5 و تیمار چهار 7 گرم عصاره به لیمو در هر کیلوگرم جیره غذایی) و 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. در پایان دوره علاوه بر وزن ماهیان، ترکیبات لاشه شامل رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر اندازه گیری شد. هم چنین به منظور اندازه گیری آنزیم های آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT) و آلکالین فسفاتاز خون گیری از ماهیان از ورید پشتی انجام گرفت. یافته ها: بیشترین میزان وزن به دست آمده، نرخ رشد ویژه و بهترین کارایی پروتئین در تیمار 4 مشاهده گردید که اختلاف معنی داری با تیمار شاهد داشت(05/0>P). هم چنین کم ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 4 مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت(05/0>P). میزان بازماندگی در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت(05/0<P). نتایج به دست آمده از آنالیز ترکیبات تقریبی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان اختلاف معنی داری را بین تیمارهای مختلف نشان نداد(05/0<P). نتایج حاصل از آنالیز آنزیم های کبدی بررسی شد و اختلاف معنی داری بین میزان AST، ALT  و آلکالین فسفاتاز بین تیمارهای مختلف دیده نشد(05/0<P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده عصاره گیاه به لیمو می تواند عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان را بهبود بخشد و تاثیر منفی در عملکرد آنزیم های کبدی AST، ALT و ALP نداشته باشد.
  کلیدواژگان: عصاره به لیمو، قزل آلای رنگین کمان، رشد، ترکیب لاشه، آنزیم های کبدی
 • بیتا وطن دوست، کوروش سروی مغانلو*، مزدک رازی، احمد ایمانی صفحات 37-47
  زمینه و هدف
  آلودگی جیره غذایی با آفلاتوکسین، باعث آسیب های بافت کبد و تضعیف سیستم ایمنی در آبزیان میگردد. متابولیت های فعال برخی از گیاهان دارویی در بازدارندگی رشد قارچ و ممانعت از سنتز آفلاتوکسین موثر است.بنابراین مطالعهحاضرباهدفبررسیآسیب های بافت کبد ناشی از سمآفلاتوکسین ب 1و پتانسیلحفاظتیپودر آویشن و رزماریدر ماهیقزل آلایرنگین کمان انجامپذیرفت.
  روش کار
  تعداد 225 قطعه ماهی با وزن متوسط 5±90گرم در قالب 3 تیمار شامل گروه شاهد(جیره غذایی فاقد سم آفلاتوکسین ب1)، تیمار دوم(جیره غذایی حاوی ppb 50سم آفلاتوکسین ب1) و تیمار سوم (جیره غذایی دارای ppb 50 سم آفلاتوکسین ب1 و ترکیب 2 درصد پودر گیاه آویشن و 2 درصد پودر گیاه رزماری) به مدت 6 هفته تغذیه شدند. سپس آسیب های بافت کبد با استفاده از روش های H&Eو رنگ آمیزی  Masson-Trichrom، هم چنین سنجشفعالیت آنزیم های التهابی کبدی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج H&E عارضه هایی مانند نفوذ سلول های ایمنی، پرخونی عروق، ادم و نکروز سلول های کبدی در تیمار دوم و با شدت بیشتری در تیمار سوم مشاهده شد. در رنگ آمیزی Masson-Trichrom شدیدترین میزان فیبروز در تیمار سوم مشاهده شد(05/0p<). فعالیت آنزیم های التهابی کبد نیز در تیمار سوم افزایش معنی داری نسبت به گروه های دیگر داشت(05/0p<).
  نتیجه گیری
  به طور کلی سم آفلاتوکسین موجب آسیب های بافتی در کبد گردیده و افزودن پودر گیاهان آویشن و رزماری باعث تشدید این آسیب ها می گردد.
  کلیدواژگان: آسیب های بافت کبد، آفلاتوکسین ب1، ماسون تری کروم، آنزیم های التهابی کبد، قزل آلای رنگین کمان
 • مهدیه الزمان امامیان، مریم تهرانی پور، غلام محسن واعظی*، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی، عبدالحسین شیروی صفحات 47-58
  زمینه و هدف
  سایتوکین های IL-1β ،IL-6 ،  TNF-α باعث پاسخ التهابی و عفونت، و در نهایت افزایش تخریب سلول(کاهش بیان پروتئین آنتی آپوپتوز BCL2) در بافت آسیب دیده می شوند. در این مطالعه هدف بررسی اثر عصاره آبی گل کاسنی را بر بیان ژن های مربوطه است.
  روش کار
  در این مطالعه 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه 6 تایی: کنترل سالم، گروه دریافت کننده اتیلن گلیکول، گروه های پیشگیری با دوزهای mg/kg 200 و mg/kg 50که تزریق داخل صفاقی عصاره آبی گل کاسنی را به همراه 1 % اتیلن گلیکول برای القاء تشکیل بلورهای کلسیم، از روز اول آزمایش و به مدت 30 روز دریافت کردند. استخراج  RNA از بافت کلیه انجام شد و cDNA سنتز شد. توسط تکنیک Real time PCR، سطح بیان IL-1β،IL-6 ، BCL2،  TNF-αمورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  آنالیز داده ها به کمک آزمون واریانسیک طرفه(ANOVA)، تستTukey  و نرم افزار SPSS نشان داد که درگروه های پیشگیری: بیان ژن  BCL2 افزایش و TNF-α کاهش معنی دار یافت(001/0>P). هم چنین افزایش معنی دار(001/0>P) بیان ژن های  IL-6(درگروه های پیشگیری با دوز 50) و  IL-1β(درگروه های پیشگیری با دوز 200) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  عصاره گل کاسنی در رفع اثرات نکروزی ناشی از TNF-α و به تبع کاهش آپوپتوز سلول های اپی تلیالکلیوی موثر است، اما بر IL-6 و به ویژه رفع عفونت ناشی از IL-1β تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: گل کاسنی (Cichorium intybus L.)، IL-1β، IL-6، BCL2، TNF-α
 • روح الله شیخ ویسی، سیدعلی اکبرر هدایتی*، طاهره باقری، علی جافر نوده صفحات 59-66
  زمینه و هدف
  استفاده از میکروارگانیزم های مفید نظیر پروبیوتیک ها در جیره غذایی آبزیان یکی از راه های افزایش ایمنی ماهیان است. افزودن پروبیوتیک ها به جیره غذایی باعث افزایش کارایی سیستم ایمنی و افزایش رشد و توسعه سطوح غذایی می شود. این تحقیق به منظور بررسی شاخص های رشد و ترکیب لاشه کپور معمولی(Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات آهن و پروبیوتیک لاکتیو باسیلوس صورت گرفت.
  روش کار
  تعداد250بچه ماهی کپور معمولی به مدت 42 روز در سه دسته ماهیان بدون پروبیوتیک و ماهیان دارای پروبیوتیک سطح A(106 کلی فرم/میلی لیتر) و ماهیان دارای پروبیوتیک سطحB(107 کلی فرم/میلی لیتر) تقسیم شدند. سپس هرکدام از گروه ها 50 درصد غلظت کشنده نانو آهن به مدت ده روز اضافه شد. پروتئین خام از طریق تعیین نیتروژن کل به روش کجلدال، چربی خام از طریق حل کردن چربی در اتر و تعیین مقدار آن به روش سوکسله، خاکستر از طریق قرار دادن نمونه در کوره الکتریکی و رطوبت از طریق خشک کردن نمونه ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان رطوبت، خاکستر، درصد افزایش وزن بدن و میزان فاکتور وضعیت لاشه کپور ماهیان نشان داد که شاخص های مذکور در اثر دو سطح پروبیوتیک و آهن اثرات سویی را نمی گذارند، به طوری که آنالیز داده ها رابطه ی معنی داری را بین تیمارها نشان نداد(05/0<P). میزان پروتئین، افزایش وزن بدن و FCR لاشه ماهی نشان داد که پروبیوتیک و آهن منجر به کاهش میزان پروتئین و  FCRلاشه شده و در این میان تاثیر کاهشی آهن به مراتب بیشتر از پروبیوتیک بود، هرچند در مورد میزان افزایش وزن بدن نیز پروبیوتیک منجر به کاهش میزان افزایش وزن بدن لاشه بوده در حالی که افزودن آهن تاثیرات کاهشی پروبیوتیک را خنثی نموده و حتی منجر به افزایش این شاخص ها گردید. در مورد چربی نیز پروبیوتیک و آهن به تنهایی منجر به افزایش میزان چربی لاشه گردیده در حالی که افزودن آهن به تنهایی تاثیر بیشتری بر افزایش این میزان ولی ترکیب آهن و پروبیوتیک اثرات یک دیگر را خنثی نموده و چربی کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  پروبیوتیک تا حدی توانست اثرات نامطلوب ناشی از آهن بر رشد ماهی کپور معمولی را خنثی کرده و تاثیر هم افزایی مثبت داشته باشد.
  کلیدواژگان: ماهی، رشد، نانو ذرات فلزی، بهبود مقاومت، پروبیوتیک
 • محبوبه کریمی زاد کمارج، آسیه عباسی دلویی*، علیرضا براری، سید جواد ضیائ الحق صفحات 67-78
  زمینه و هدف
  پاراکسوناز-1 آنزیم آنتی اکسیدانی موجود در سطح HDL است که در جلوگیری ازفشار خون بالا و عوارض آن نقش دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر مصرف مکمل سیر بر سطوح پروتئین و بیان ژن پاراکسوناز-1 بافت قلب در رت های ماده مبتلا به پرفشاری خون پس از یک دوره تمرین استقامتی بود.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، تعداد 30سر موش ماده ویستار با وزن 180 تا 220گرم به طور تصادفی در 6 گروه شامل کنترل سالم، شم، القاء فشار خون(هایپر)، سیر، تمرین استقامتی، تمرین استقامتی-سیر تقسیم شدند. رت ها پس از یک دوره رژیم غذایی و تزریق ماده L_NAME به میزان 10میلی گرم به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن، 6روز در هفته به مدت 8 هفته به پرفشاری خون مبتلا گردیدند. سپس گروه های تجربی به مدت شش هفته 40 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن مکمل سیر دریافت کردند. برنامه تمرین استقامتی نیز با سرعت 20 تا 30 متر در دقیقه و مدت 20 الی 35دقیقه، پنج جلسه در هفته و به مدت شش هفته اجرا شد. سطوح پروتئین و میزان بیان ژن با استفاده از کیت الایزا و روش Real Time PCR اندازه گیری و داده ها به روش t همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین پروتئین و بیان ژن پاراکسوناز -1 بافت قلب رت های ماده مبتلا به پرفشاری خون در گروه های مختلف تحقیق، تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0>p). هم چنین بین سطوح پروتئین پاراکسوناز -1 بافت قلب در گروه های مختلف نسبت به گروه القاء فشار خون تفاوت وجود نداشت(05/0≤P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد که کافی نبودن دوره ورزش(تواتر و شدت تمرینات) و میزان مکمل سیر می توانند از جمله علل احتمالی عدم اثربخشی در پژوهش حاضر باشند.
  کلیدواژگان: تمرین، سیر، فشار خون بالا، پاراکسوناز-1، رت های ماده
 • جلیل پور حاجی موتاب*، سید رشید هاشمی صفحات 79-90
  زمینه و هدف
  اردک پرنده ای با تنوع گونه ای بوده که بیشتر در آب زندگی می کند. روده بزرگ به دلیل جذب آب، هضم گوارشی، انجام فعالیت میکروبی، تولید ایمونوگلوبولین و تولید آنتی بادی در بدن پرندگان عضو مهمی می باشد. لذا هدف از این پژوهش مطالعه آناتومی، مورفومتری و بافت شناسی روده بزرگ در اردک مسکوئی(Cairina moschata)می باشد.
  روش کار
  برای این تحقیق 20 عدد اردک مسکویی نر و ماده بالغ خریداری و مطالعه آناتومیکی روده بزرگ آن ها انجام شد. سپس نمونه بافتی تهیه و بارنگ آمیزیهماتوکسیلین- ائوزین مطالعه گردید.
  یافته ها
  نتایج بافت شناسی روده بزرگ در اردک مسکوئی تشابه بافتی دو جنس و شباهت کلی با سایر پرندگان را نشان داد. نتایج آناتومیکی نشان داد جنس نر ابعاد بزرگ تری در میانگین طول و عرض داشته و در قسمت طول راست روده این اختلاف معنی دار می باشد. ویژگی آناتومیکی مهم در اردک مسکوئی وجود روده کور میله ای شکل و بدون انشعاب است. راست روده در اردک مسکوئی کوتاه تر از روده کور ودر مسیر بدون انحنا ومسقیم بود. پرز ایلئومی به شکل واضح و مشخص دیده شد. ویژگی بافتی مهم وجود لوزه سکومی و بافت لنفاوی منتشر فراوان بود. لایه عضلانی نیز به شکل ضخیم و قطور مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  روده بزرگ در اردک مسکوئی دارای تفاوت ها و شباهت هایی با سایر پرندگان می باشد. بین دو جنس نر و ماده اردک مسکوئی از نظر بافت شناسی شباهت و از نظر مورفومتری تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: آناتومی، مورفومتری، بافت شناسی، روده بزرگ، اردک مسکوئی
|
 • S.Pourmzafar Pages 1-10
  Inroduction & Objective: The changes in environmental factors such as salinity are considered as a stressful factor and a negative effect on the growth and survival of aquatic animals. Gill chloride cells play a major role in the exchange of ions in fish. Therefore, the purpose of this  study was to evaluate the changes of number and area chloride cells in response to increase salinity.
  Materials and Methods
  180 rainbow trout with an average initial weight of 28.95 ± 1.91 grams were transferred to 15, 20 and 25 ppt salt waters for 60 days. Adjustment period to saline water was carried out at 15 days. After exposure to different salinity for 7, 15, 30, 45 and 60 days, three fish’s gill from each experimental unit dissected for evaluating the number and area of chloride cells. 5- 7 μ thick cross-sections of tissue is obtained using haematoxylin and eosin.
  Results
  After 7 days, the highest number and area of chloride cells were observed in 25 ppt salinity treatment. In addition, the number and size of chloride cells were significantly higher in salinity treatments compared to control groups from 15 to 60 days. Fish in 25 ppt treatment were gradually killed until the end of the exposure period.
  Conclusion
  In this study, chloride cells of rainbow trout were more observed in the base of filaments and played an important role in ion secretion.
  Keywords: Rainbow trout, Salinity, Chloride Cell
 • Z. Soleimani, N. Salamat, A. Safahieh, A. Savari, M. T. Ronagh Pages 11-25
  Inroduction & Objective: Pollution is one of the main concerns of countries surrounding the Persian Gulf which receives a great deal of contaminations.
  Material and Method
  This regard, Histological alterations of kidney in Achanthopagrus latus collected from Musa creek, were used to evaluate the effects of pollution on the aquatic organisms. In the present study, 50A. latus were collected fromFive sampling sites in Mussa creek including: 1. Petrochemical, 2. Gaafari, 3. Magidieh, 4. Ghazaleh ,5. Zangi.
  Results
  The kidney off is heswere fixed in Bouin‘s solution for 12 h. The samples were then studied based on the routine histological methods. Histopathological changes in the kidney of A.latus including Glomerular dilatation, reduction of urinary space, melanomacrophages aggregates, occlusion of tubular lumen, tubular degeneration and necrosis.Histopathological alteration index was determined on the basis of frequency of pathological changes in kidney of fishes. The most amount of HAI for kidney of A.latus were observed at the Petrochemical station. The least amount of HAI was related to Zangi station.
  Conclusion
  The results of present study showed that the histopathological alternations of kidney in Achantopagrus latus caused by the Musacreek contamination and there is close relation between amounts of this alterations and theenvironmental pollution.
  Keywords: Musa cree, Achantopagrus latus, Kidney, Histopathological Alterations
 • A. Adeli, M. Shamloofar, R. Akrami Pages 27-36
  Inroduction & Objective: The use of natural-origin growth stimulants due to the lack of destructive
  environmental impacts has been considered in the past years. Hence this study was conducted to evaluate the
  effect of lemon verbena, Aloysia triphylla, extract on growth performance, proximate body compositions and
  some liver enzymes of rainbow trout juveniles, Oncorhynchus mykiss.
  Material and Methods
  Rainbow trout (average weight 25.52 ± 1.31 g) were allocated into 4 groups and
  were fed by different levels of plant extract (0, 2.5, 5 and 7 g per kg of diet) spread on commercial diet for 8
  weeks. After cultivation, fish was weighted and proximate compositions include moisture, protein, lipid and
  ash were analyzed. Also in order to measure liver enzyme like Aspartate aminotransferase (AST), alanine
  aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase blood was taken.
  Results
  After feeding trial the data obtained was analyzed. Results showed that fish fed experimental
  diets had significant deference (P<0.05) in weight gain, specific growth rates, feed efficiency and feed
  conversion ratios compared to control. There was no significant difference among treatments in survival
  (P>0.05). There were no significant difference (P>0.05) in moisture, crude protein, crude lipid and ash
  content of rainbow trouts fed with diets containing various levels of plant extract. AST, ALT and alkaline
  phosphatase did not have significant difference between treatments (P>0.05).
  Conclusion
  Results clearly indicate that the addition of Aloysia triphylla extract up to 7 g per kg of diet is
  advisable for rainbow trout because it improved the growth performance and did not have harmful effect on
  liver enzymes.
  Keywords: Lemon Verbena Extract, Rainbow trout, Growth, Body Composition, Liver Enzymes
 • B. Vatandost, K. Sarvi Moghanlou, M. Razi, A. Imani Pages 37-47
  Inroduction & Objective: Dietary aflatoxin contamination cause liver tissue damage and
  immunosuppression in aquatic animals. Active metabolites of some medicinal herbs have promising effects
  on controlling fungi growth and aflatoxin contamination of feedstuffs. This study was to investigate liver
  pathogenesis of aflatoxin B1 and protective potency of rosemary and thyme powder in rainbow trout.
  Material and Methods
  Therefor, 225 fish with an average weight of 90±3 g were allocated amongst
  three treatments including control group (diet devoid of aflatoxin B1), treatment two (diet included with 50
  ppb aflatoxin B1) and treatment three ( 50 ppb aflatoxin B1 contaminated diet containing 2% rosemary and
  2% thyme powder). After 6 weeks of feeding on the diets, hepatic tissue pathologies were studied using H&E
  and Masson-Trichrom staining methods. Serum inflammatory enzymes activity were also assayed.
  Results
  H&E staining results were indicative of immune cell infiltration, congestion, edema and necrosis
  of hepatic tissue in groups two and three, with severe tissue alterations in third experimental group. Mason-
  Trichrom showed advanced tissue fibrosis in treatment three (p<0.05). Inflammatory enzymes activity also
  showed higher activity in fish fed on third experimental diet (p<0.05).
  Conclusion
  Aflatoxin B1 resulted in hepatic tissue pathologies and rosemary and thyme powder
  inclusion to such a diet exacerbated the pathological alterations.
  Keywords: Hepatic Tissue Pathology, Aflatoxin B1, Masson-Trichrom, Hepatic Inflammatory Enzymes, Rainbow Trout
 • M. Zaman Emamiyan, M. Tehranipour, Gh.Hassan Vaezi, Kh. Nejad Shahrokh Abadi, A.Shiravi Pages 47-58
  Inroduction & Objective: Cytokines TNF-α, IL-6, and IL-1β cause an inflammatory response or
  infection, and ultimately increase cell destruction (reduced expression of anti-apoptotic BCL2 protein) in
  damaged tissue. In this study, we investigated the effect of the aqueous extract of chicory flower on the
  expression of relevant genes.
  Material and Methods
  Twenty-four male Wistar rats were assigned to four groups of Since the first
  day of the intervention, the healthy control group, received ethylene glycol group, prevention groups was
  administered 50 mg/kg and 200 mg/kg of the aqueous extract of intraperitoneal chicory aqueous extract and
  1% ethylene glycol (EG) for the induction of calcium crystals formation. The intervention was continued for
  30 days. RNA was extracted from kidney tissues and cDNA was synthesized. Finally, using the Real Time
  polymerase chain reaction (PCR) technique, the expression levels of IL-1β, IL-6, BCL2, and TNF-α were
  evaluated.
  Results
  Data analysis by one-way analysis of variance, Tukey's test and software SPSS showed that in the
  prevention groups 1 and 2, there was a significant increase in BCL2 expression and a significant reduction in
  TNF-α expression (P<0.001). Also, the expression of IL-1β significantly increased in rats administered 200
  mg of chicory extract, while the expression of IL-6 was significantly enhanced in rats given 50 mg of chicory
  extract (P<0.001).
  Conclusion
  Chicory flower extract is effective in eliminating the necrotic effects of TNF-α and
  consequently, reducing apoptosis in renal epithelial cells. However, it does not affect IL-6, particularly the
  removal of infection caused by IL-1β.
  Keywords: Chicory Flower (Cichorium intybus L.), IL-1β, IL-6, BCL2, TNF-α
 • R. Sheikh Veisi, S. A. Hedayati, T. Bagheri, A.J. Nodeh Pages 59-66
  Inroduction & Objective: Application of useful microorganisms, such as probiotics, in the diet of
  aquatic animals is a useful ways to increase fish safety. Adding probiotics to the diet increases the immune
  system's efficiency and increases the growth and development of food levels. This study were exposed to
  investigate the growth and carcass composition of common carp (Cyprinus carpio) to Iron nanoparticles
  and probiotic Lcto bacillus.
  Material and Method
  A total of 250 fry carp for 42 days in three treatments were divided: without
  probiotic,prebiotic level A (106) and Level B (107). Then each group were exposed to 50% of nano-iron
  LC50 for 10 days. Protein was determined with total nitrogen in Kjeldahl method, crude fat determined by
  fat dissolving in the ether in soxhlet, ash by putting the sample in electric oven and humidity was
  measured by drying the samples.
  Results
  Protein, weight gain and FCR of fish carcasses showed that probiotic and iron reduced
  protein and FCR and within the influence of reduction of iron is far more than probiotics, although the
  rate of increase in body weight of probiotics gain to reduce the body weight and carcass, whereas the
  addition of iron lead to neutralize the reduction effects of probiotics and even lead to increased these
  indices.
  Conclusion
  Probiotics had some undesirable effects of iron on the growth of common carp neutralize
  and had a positive synergistic effect.
  Keywords: Fish, Growth, Metallic Nanoparticles, Resistance Improvement, Probiotics
 • M.Karimi zad komarej, A. Abbassi Daloii, A Barari , S. J. Ziaolhagh Pages 67-78
  Inroduction & Objective: Oxidative stress which is responsible for pathophysiology of hypertension, causes decrease in total antioxidant capacity. PON 1 is an antioxidant enzyme present on the surface of HDL also which is responsible for prevention of HTN and it’s complications. The aim of this study was to investigate the Effect of Isosorbide and Garlic Supplementation on Protein levels and Gene expression of PON1 at the Heart tissue in Female rats with hypertension After a period of aerobic training.
  Materials and Methods
  In the experimental study, 30 female Wistar rats weighing 180-220 g were randomly divided into 8 groups: healthy control, sham, blood pressure induction (Hyper), garlic, endurance training, endurance training -garlic. The rats suffered from hypertension of 6 days a week for 8 weeks after dietary period and 10 mg/kg body weight L_NAME injection. Experimental groups received 50 mg/kg body weight garlic supplement for six weeks. The endurance training program was performed at speeds of 20-30
  m/min and 20 to 35 minutes, 5 sessions per week for 6 weeks. Protein levels and expression of PON1 heart tissue were measured using ELISA kit and Real Time PCR. Data were analyzed by t-test, One-way ANOVA and post hoc tokey at the significant level P<0.05.
  Results
  The results showed that there was no significant difference between the mean protein and the expression of paraoxonase-1 in the heart tissue of the female rats with hypertension in the different groups of the study (P> 0.05). Also, there was no difference between the levels of protein paraoxonase-1 heart tissue in different groups than the group of blood pressure induction (P> 0.05).
  Conclusion
  According to the findings, it seems to that the inadequacy of the training period (frequency and intensity of exercise) and the dose rate of Garlic Supplementation can be one of the possible causes of ineffectiveness in the present study.
 • J.Pourrhaji Motab, S.R.Hashemi Pages 79-90
  Inroduction & Objective: Ducks have many varieties and often they lives in water. Large intestine isvital organ in bird's body for the functions in the physiology of digestion, water absorption, microbial and immunologic activities. There is no research performed on anatomical and hostological study on large intestine in adult muscovy duck.
  Material and Method
  For this research 20 male and female muscovy duck were selected and large intestinewere studied anatomically. Then histological study on large intestine was done with haematoxylin and eosin staining.
  Results
  Histological results of large intestine in muscovy duck showed two sexes are similar and it is similar to other birds. Anatomical results showed the male Muscovy duck has a larger dimension in length and width than female andin the rectum length, this difference is significant. Anatomical features in muscovy duck showedcecum is a bar shaped and without branching. Rectum in muscovy duck was shorter than cecum and this organ was straight not curved.There was Ileal papilla in Muscovy duck. Histological features in muscovy duck showed there is cecal tonsil and lymphatic tissues was non follicular.The muscular layer
  was large and thick. Conclussion:  The large intestine in the muscovy duck has differences and similarities with other birds. In
  histological results there was similarity and in morphometrical results there was difference between the male
  and female muscovy ducks.