فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعیده عباسی، مژگان ضرغامی فرد*، حسین منصوری صفحات 1-24
  پیچیده تر شدن روزافزون سازمان های دولتی و افزایش میزان اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کاری توجه به ایجاد و حفظ جو اخلاقی در این سازمان ها را ضروری ساخته است. این مقاله در راستای پژوهشی به منظور شناخت عوامل موثر در شکل گیری جو اخلاقی از دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی با رویکرد پیمایشی تدوین شده است. هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارزش های فرهنگی بر جو اخلاقی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس است. حجم نمونه آماری به کمک جدول کرجسی و مورگان 260 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و Smart-PLS 3 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شیوه های شکل گیری جو اخلاقی در سازمان های دولتی عبارتند از: اقدامات توانمندساز مدیریت منابع انسانی شامل برنامه های آموزشی، آموزش ارزش های اخلاقی، استخدام کارکنان دارای ارزش های اخلاقی، توسعه مهارت کارکنان و همچنین ایجاد تعارض شناختی در موقعیت های مبهم اخلاقی. سایر نتایج نشان داد که مولفه درگیر شدن در کار (شامل تیم سازی، توانمندسازی و توسعه قابلیت) و مولفه انطباق پذیری (شامل ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی) بر جو اخلاقی سازمان موثر هستند.
  کلیدواژگان: جو اخلاقی سازمان، اقدامات مدیریت منابع انسانی، ارزش های فرهنگی سازمان، سازمان های دولتی
 • رحمت الله قلی پور سوته*، شیوا مافی مرادی، فرج الله رهنورد، محمد ابویی اردکان صفحات 25-45
  علی رغم توسعه مبانی نظری تحلیل از سیاست گذاری عمومی در حوزه سلامت کشورهای توسعه یافته و استفاده فراگیر از آن، کاربست این مبانی در کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی به سر می برد. در این مقاله بر مبنای مرور روایتی مقالات منتشرشده در حوزه تحلیل از سیاست گذاری سلامت در این کشورها بین سال های 1994 تا 2017، گستره موضوعی، رویکرد روش شناسانه و رویکرد تحلیلی مورد استفاده پژوهشگران بررسی و تحلیل شده اند. هدف از تدوین این مقاله آن است که از طریق نشان دادن نقاط ضعف روش شناختی و رویکرد تحلیلی مقالات و تشویق پژوهشگران حوزه سیاست گذاری سلامت کشور به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به توسعه این حوزه نظری کمک کند. برای این کار مقالات بر اساس 5 اولویت جستجو شناسایی و موارد منطبق با معیارهای ورود، شامل مجموعا 15 پژوهش انتخاب، مطالعه و تحلیل شدند. مقالات به لحاظ تعداد کم و به لحاظ گستره موضوعی متنوع بودند. اکثر مطالعات فارغ از بررسی چرایی تغییر سیاست ها به توصیف روایت وار رویدادها، ایجاد نظم مفهومی میان عوامل تاثیرگذار و یا آزمون مجموعه ای از فرضیات بسنده کرده بودند. به لحاظ روش شناسی نیز عمده پژوهش ها در قالب مطالعه موردی و بر روی یک سیاست خاص انجام شده و طرح پژوهش دارای نواقص زیادی بود. به لحاظ رویکرد تحلیلی نیز اکثر مطالعات از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به جای تبیین فرایند عمدتا بر توصیف رویدادهای تاریخی و آزمون فرضیات تمرکز کرده بودند. این در حالی است که درک عمیق موقعیت ها و چگونگی شکل گیری سیاست ها و پیامدهای حاصل از آن به واسطه تبیین پدیده تغییر سیاست می تواند به تقویت تدوین و اجرای سیاست ها کمک کند. بررسی این مطالعات نشان داد که تلاش های صورت گرفته تاکنون به لحاظ روش شناسی و رویکرد تحلیلی برای تبیین تغییرات سیاست در حوزه سلامت این کشورها بسیار محدود بوده است؛ به گونه ای که درک پدیده سیاست گذاری در این کشورها به طرح ریزی پژوهش های عمیق کیفی برای توسعه نظریه های موجود یا ارائه نظریه های جدید یا قدرت تبیین کنندگی بالا نیاز دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش پژوهشگران را به مطالعه سیاست گذاری به عنوان یک پدیده بسیط با بهره گیری حداکثری از رویکردهای پژوهش استقرایی برای حرکت به سمت توسعه مدل های نظری جدیدتر با قدرت تبیین کنندگی بالاتر یا تلاش برای بومی سازی نظریه های موجود برای تبیین دقیق تر تغییرات سیاست سلامت در کشور رهنمون می سازد.
  کلیدواژگان: تحلیل سیاستی، خط مشی گذاری سلامت، کشورهای در حال توسعه، مطالعه نظام مند
 • فاطمه عفتی، نورمحمد یعقوبی* صفحات 47-67
  در سال های اخیر همکاری الکترونیک به عنوان یکی از استراتژی های جدید تعامل و رقابت در دستور کار سازمان ها به ویژه دانشگاه ها قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. ماهیت تحقیق توصیفی- پیمایشی است و حجم نمونه مورد مطالعه 102 نفر است که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های t، همبستگی پیرسون، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مورد مطالعه، کنترل رفتاری درک شده بیشترین تاثیر و تصویر ذهنی کمترین تاثیر را بر پذیرش همکاری الکترونیک دارد. سایر عوامل اثرگذار بر پذیرش همکاری الکترونیک به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتند از: وضعیت منابع تسهیل کننده، مزیت نسبی، سهولت استفاده درک شده، اعتماد، تسهیم اطلاعات، سودمندی درک شده، خودکارآمدی، قابلیت سازگاری درک شده و پیچیدگی. انتظار می رود جامعه مورد مطالعه این پژوهش با اتخاذ راهبردهای مناسب رفتاری امکان پذیرش بیشتر و توسعه همکاری های الکترونیک را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: پذیرش فناوری، دانشگاه، همکاری الکترونیک، فناوری های همکاری الکترونیک
 • علیرضا امینی*، زهرا خوش سپهر، زیبا یوسفی صفحات 69-90
  امروزه گردشگری ورزشی، صنعتی به نسبت جدید و از سریع ترین بخش های در حال رشد در صنعت گردشگری است که توجه بسیاری از برنامه ریزان و خط مشی گذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس هدف این پژوهش از یک سو تمرکز بر وظایف حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان به منظور شناسایی معیارهایی است که منجر به توسعه گردشگری ورزشی شده و از سوی دیگر بررسی الزامات توسعه ورزشی و امکان سنجی تامین این الزامات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد و مولفه های گردشگری و گردشگری ورزشی و همچنین موانع ورود گردشگران ورزشی به ایران مورد شناسایی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه گردشگری مولفه های مربوط به گردشگری در سه بخش ساختاری، محیطی و مدیریتی قابل طبقه‏ بندی هستند. همچنین به طور ویژه در زمینه گردشگری ورزشی مولفه ها در سه بخش زیرساختی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای گرفته و در زمینه موانع گردشگری ورزشی، مولفه ها در چهار بخش مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی- سیاسی و ارتباطی- تبلیغاتی طبقه بندی شده اند.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، تحلیل محتوا، گردشگری ورزشی، وزارت ورزش و جوانان
 • مانی آرمان*، شهرزاد محمودشاهی صفحات 91-113
  با توجه به اینکه منابع انسانی مهم ترین دارایی هر سازمان محسوب می شود، هدف این پژوهش سنجش تاثیر سیستم های کاری با عملکرد عالی بر توانمندسازی کارکنان و وفاداری کارکنان در سازمان های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه سیستم های کاری با عملکرد عالی، توانمندسازی کارکنان و پرسشنامه محقق ساخته وفاداری کارکنان جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، 120 سازمان دولتی در دو استان منتخب فارس و بوشهر بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سازمان های مورد بررسی از نظر هر سه متغیر وضعیت مناسبی دارند. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سیستم های کاری با عملکرد عالی بر توانمندسازی و وفاداری کارکنان است. توانمندسازی کارکنان نیز بر وفاداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر مستقیم سیستم های کاری با عملکرد عالی بر وفاداری کارکنان کمتر از حالتی است که از مسیر غیرمستقیم توانمندسازی کارکنان انجام می شود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی کارکنان، سازمان های دولتی، سیستم های کاری با عملکرد عالی، وفاداری کارکنان
 • الهه شوقی لرد، محسن علیزاده ثانی*، میثم شیرخدایی، محبوبه عرب صفحات 115-129
  طی دهه های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش های جدی روبه رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه های کیفی شاخص های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر گرفتن اولویت شکاف های وضع موجود، می توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه ریزی کنند.
  کلیدواژگان: جذابیت برند کارفرما، بخش دولتی، بخش خصوصی، دیدگاه دانشجویان
|
 • Saeedah Abbasi, Mojgan Zarghamifard *, Hossein Mansoori Pages 1-24
  The growing complexity of public organizations and the increase of unethical and illegal actions in the workplaces have made it necessary to pay attention to the development and maintenance of ethical climate in these organizations. This study, using a survey approach, has been conducted following a research aimed at identifying the main factors influencing ethical climate from the viewpoint of employees of public organizations. The purpose of this research is to investigate the impact of human resource management practices and cultural values ​​on ethical climate in public organizations of Bandar Abbas city. The sample size was 260 based on Krejcie and Morgan table. The validity of the questionnaires was confirmed using formal, divergent, and convergent validity. To examine the reliability, Cronbach's alpha was used. SPSS 24 and Smart-PLS 3 software were used to analyze the data. The results show that the ways of development of ethical climate in public organizations are: Human resource management’s empowerment  practices including training programs, training of ethical values, recruiting employee with ethical values, employee skills development As well as the creation of cognitive conflict in challenging moral situations. Other results indicates that the involvement in work, including team orientation, empowerment, and capability development, and the component of adaptability, including creating change, customer focus, and organizational learning, impact  the organizational ethical climate.
  Keywords: Organizational ethical climate, HRM Practices, Organizational Cultural Values, Public Organizations
 • Rahmatollah Gholipor *, Shiva Mafimoradi, Farajollah Rahnavard, Mohammad Abooyee Ardakan Pages 25-45
  In spite of development of public policy analysis in health domain in developed countries and its widespread use, its application is still in its infancy in the developing countries. In this article, based on the narrative review of articles published from 1994 to 2017 on health policy analysis in these countries, their thematic scope, methodological and analytical approach are analytically reviewed. This article provides a platform to assist researchers to develop this field by examining the methodological and analytical pitfalls, as well this study aimed at encouraging the health policy researchers to focus more on this research area. All relevant articles were identified according to five predefined search priorities. 15 articles fall into the review inclusion criteria and then they were studied and analyzed. The selected articles were small in number but varied in the scope. The majority of studies provided description of some episode of policy change. They explained a conceptual ordering among lots of influencing factors or tested a set of predefined hypothesis, regardless of exploring the reason behind health policy changes (policy process). In addition, most of the studies adopted a single case study design and had significant analytical weaknesses. As well, from the points of analytical reviewing, most of them were descriptive- analytical instead of being exploratory in nature. However, understanding factors influencing health policy process and the results of policy change deeply can strengthen future policy development and implementation. This study showed that the efforts made in developing countries to explain changes in health policy process have been limited. So, future qualitative studies with a rigorous study designs are needed to develop current theories or coming up with new ones with the aim of providing a better understanding of health policy process in developing countries. Health policy researchers are encouraged to study the health policy process as a whole, using inductive research approaches, to develop new theories rich in exploratory power or to localize current theories in consistence with national contextual requirement.
  Keywords: Policy analysis, Health Public Policy, Developing countries, Systematic review
 • Fatemeh Effati, Noor Mohammad Yaghoobi * Pages 47-67
  In recent years, electronic collaboration has become one of the new strategies for interaction and competition in the agenda of organizations, specifically universities. The purpose of this research is to investigate the factors determining the acceptance of electronic collaboration at University of Sistan and Baluchestan. This study is a descriptive survey, the sampling method was purposive judgmental, and the data of questionnaire is analyzed through One-Sample T-test, Pearson Correlation, Freidman Ranking, and also Stepwise Multiple Regression by using SPSS. Findings of the research show that among the studied factors, perceived behavioral control has the greatest impact and mental image has the least effect on the acceptance of electronic collaboration. Other factors influencing the acceptance of electronic collaboration, prioritized based on their effectiveness, are: status of facilitating resources, relative advantage, perceived ease of use, trust, information sharing, perceived usefulness, self-efficacy, perceived compatibility and complexity. It’s expected that the population of this study will make it possible to adopt and develop electronic collaboration by implementing appropriate behavioral strategies.
  Keywords: technology acceptance, university, Electronic Collaboration, Electronics Collaboration Technologies
 • Alireza Amini *, Zahra Khosh Sepehr, Ziba Yousefi Pages 69-90
  Today, sports tourism is relatively a new industry and one of the fastest growing areas in the tourism industry which have drawn the attention of many planners and policy makers. The goal of this study is to focus on governmental duties of Iranian Sport and Youth Ministry in order to identify criteria that have led to sport-tourism development, and moreover, to investigate the requirements of sport development and the possibility of supplying them. This study is a practical research in which the aspects and components of sport tourism and the challenges in front of sport tourist to travel to Iran have been identified, using a content analysis methodology. The results show that, in the tourism area, the components can be divided into three parts including structural, environmental, and managerial. As well, the components in sport tourism are categorized into three parts including infrastructural, managerial, and political-social-cultural. Also, the components related to challenges in front of sport tourists are categorized into four parts including managerial, infrastructural, cultural-political, and related to communication- advertisement.
  Keywords: Tourism Development_Thematic Analysis_Sport tourism_Sport & Youth Ministry
 • Mani Arman *, Shahrzad Mahmoodshahi Pages 91-113
  Considering the fact that human resource is the main asset of any organization, the objective of this study is to assess the effect of high performance work systems (HPWS) on employees empowerment and employees loyalty in public organizations. This research is applied in terms of purpose and considered Descriptive-survey regarding methodology. Data were collected using three Questionnaires of high performance work systems, employee empowerment, and the researcher-made of employee loyalty. The research population consists of 120 public organizations in 2 provinces of Fars and Bushehr.  In order to analyze the data, the Structural-Equation Modeling has been used in Smart PLS software. The results show that the organizations are in a good condition regarding all three variables. In addition, HPWS has a positive and significant effect on employees’ empowerment and loyalty. Moreover, Employees’ empowerment has a positive and significant effect on Employee’s loyalty. Finally, the results show that the direct effect of HPWS on employee’s loyalty is less than the effect of HPWS on employee’s loyalty via employee’s empowerment route.
  Keywords: Employee empowerment, Public Organizations, High Performance Work Systems (HPWS), Employee loyalty
 • Elahe Shoghi Lord, Mohsen Alizadehsani *, Maysam Shirkhodai, Mahboobeh Arab Pages 115-129
  In recent decades, the public sector faces serious challenges in competing with the private sector to attract specialized and talented individuals, and the share of public sector in this competition is declining. This research presents employer’s branding as an appropriate strategy for restoring and improving the attractiveness of the employer’s brand in the public sector as regards attracting experts and elites. Using a descriptive approach, a comparison of the attractiveness of the employer brand in the public sector and the private sector in Iran has been addressed. First, through qualitative interviews, the attractiveness of employer brand indexes is examined, from the view of senior students at the highest technical and engineering universities of Iran. Then, 694 questionnaires were collected through stratified random sampling. To test the hypotheses and to investigate the difference between respondents' views of the attractiveness of the employer brand in both public and private sectors, the mean comparison test was used. The findings show that the private sector, in all aspects of the employer brand, was more attractive compared to the public sector. Moreover, the value of innovation and development, respectively, has the highest level of divergence between private and public sectors. Considering the priorities of existing divergences and gaps, human resource managers can plan with the aim to promote the attractiveness of the employer brand of government agencies in the competition for attracting talents.
  Keywords: Employer Brand Attraction, Public Sector, Private Sector, Student's Viewpoints