فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید آریاپوران*، محمد مرادی، مهرنوش گرجی چالسپاری صفحات 9-32
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان شیوع اعتیاد به کار و نقش دلبستگی به خدا و معنویت در کار در پیش‌بینی آن در میان کارکنان بیمارستانی بوده است. روش پژوهش همبستگی بود. نمونه‌ی آماری 144 زن و مرد شاغل در بیمارستان‌های شهرستان ازنا بودند که به روش کل‌شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آری داده‌ها از مقیاس کوتاه اعتیاد به کار، فرم کوتاه پرسشنامه ی دلبستگی به خدا و پرسشنامه معنویت در کار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و تحلیل کوریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع اعتیاد به کار در میان کل کارکنان، کارکنان زن و مرد به ترتیب 76/9، 3/11 و 42/10 درصد بود. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه‌ی دلبستگی به خدا و معنویت در کار با اعتیاد به کار منفی بود و براساس نتایج رگرسیون، دلبستگی به خدا و معنویت در کار در پیش بینی اعتیاد به کار نقش منفی داشته اند. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) با کنترل متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که میانگین دلبستگی به خدا در زنان و معنویت در کار در مردان بیشتر بوده است؛ اما بین زنان و مردان در میانگین اعتیاد به کار تفاوت معنی دار وجود نداشت. براساس نتایج، تقویت دلبستگی به خدا و معنویت در کار از طریق آموزش‌های مبتنی بر معنویت برای کارکنان بیمارستانی جهت کاهش اعتیاد به کار، پیشنهاد می‌شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به کار، دلبستگی به خدا، کارکنان بیمارستان، معنویت در کار
 • حمید خانی پور*، محمد نقی فراهانی، رضا عظیمی صفحات 33-52
  ادراک از جایگاه اجتماعی یکی از فرایندهای روانی اجتماعی است که بر روی حیات علمی و حرفه ای اعضای هیات علمی در دانشگاه ها اثرگذار است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت ادارک از جایگاه اجتماعی در اعضای هیات علمی یکی از دانشگاه های دولتی شهر تهران و بررسی نقش ادارک از عوامل سازمانی، سیاسی و مدیریتی در پیش بینی ادارک از جایگاه اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه بود. در این مطالعه از 135 نفر از اعضای هیات علمی یک دانشگاه دولتی به صورت دردسترس نمونه گیری انجام شد و برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های ادارک از جایگاه اجتماعی، حمایت سازمانی ادارک شده، سیاست سازمانی ادارک شده، و مشارکت داده شدن در تصمیم گیری های سازمانی استفاده شد. نتایج نشان داد 40 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند جایگاه اجتماعی شغل دانشگاهی در ایران تنزل یافته است. یافته های مدل همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل مدیریتی که عبارت بود از ادارک از مشارکت داده شدن در تصمیم گیری های سازمانی 13 درصد، سیاست سازمانی ادارک شده 3 درصد و حمایت سازمانی ادارک شده 1 درصد از تغییرات ادارک از جایگاه اجتماعی را پیش بینی میکرد. به نظر می‌رسد مشارکت دادن اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های دانشگاهی و ایجاد فضای سیاسی مبتنی بر عدالت و تحمل و ارتقای حمایت های هیجانی و مادی روی ارتقای ادارک از جایگاه اجتماعی و توسعه منزلت اجتماعی اعضای هیات علمی اثرگذار است.
  کلیدواژگان: جایگاه اجتماعی، حمایت سازمانی، سیاست سازمانی، مدیریتی
 • فاطمه سلاجقه تذرجی، آناهیتا بحرینی زاده* صفحات 53-82
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سایش اجتماعی و تعارض کار- خانواده با فرسودگی عاطفی معلمان ابتدایی کرمان بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر کرمان به تعداد 1600 نفر (1200 زن و 400 مرد) بود. حجم مطلوب نمونه با توجه به فرمول کوکران 310 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 232 زن و 78 مرد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سایش ‌اجتماعی دافی و همکاران (2002)، تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران (2000) و فرسودگی عاطفی مسلچ (1985) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سایش اجتماعی، سایش همکار و سایش سرپرست با فرسودگی عاطفی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0≥P). همچنین، بین تعارض کار- خانواده و تعارض خانواده- کار با فرسودگی عاطفی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0≥P). علاوه ‌بر این، سایش اجتماعی و تعارض کار- خانواده در مجموع قادرند 6/56 درصد از تغییرات فرسودگی عاطفی معلمان دوره ابتدایی را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند (566/0R2=). با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد معلمانی که سایش اجتماعی و تعارض کار- خانواده در آنها کم‌تر است، از سطح فرسودگی عاطفی پایین‌تری برخوردارند.
  کلیدواژگان: سایش اجتماعی، تعارض کار- خانواده، فرسودگی عاطفی، معلمان مدارس ابتدایی
 • سوگند قاسم زاده*، زهرا نقش، لیلا افضلی صفحات 83-98
  هدف
  انگیزش شغلی، توانایی معلم را بالا می برد و نتیجه آن بهبود عملکرد دانش آموزان در سازمانی در قالب مدرسه خواهد بود. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین شادکامی و جو سازمانی با انگیزش شغلی معلمان می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه‌‌ پژوهش شامل 200 معلم (146 معلم زن و 54 معلم مرد) است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند و سپس معلم ها به مقیاس های انگیزه شغلی معلم و شادکامی معلم پاسخ دادند. حجم نمونه در سطح دوم یا سطح مدرسه 20 می باشد به این ترتیب که پاسخ معلم ها به مقیاس جو سازمانی برای هر مدرسه تجمیع و متغیر سطح مدرسه ساخته شد. برای بررسی داده ها یک تحلیل غیر شرطی HLM(مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی) اجرا شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که انگیزه شغلی معلم در بین مدارس مختلف معنی دار بوده، و 62 درصد از تغییرات انگیزه شغلی معلم ناشی از تفاوت بین مدارس بوده و 38 درصد برای عوامل سطح معلمان تبیین شده است. بدین معنی که فضای مدرسه و جو سازمانی حاکم بر مدارس مختلف بر میزان انگیزه معلمان تاثیرگذار می باشد.
  نتیجه گیری
  اگر عواملی که منجر به جو سازمانی مطلوب و شادکامی معلمان می شوند، در مدرسه فراهم شوند، می توان انگیزه معلمان را افزایش داده و عملکرد آنها را در فرایند یاددهی- یادگیری بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: انگیزه شغلی، شادکامی، جو سازمانی
 • امیرحسن کوهی*، ابوالفضل هاشمی، علی مینایی، امین دهقان صفحات 99-114
  بی تردید، سازمان‌های آموزشی، یکی از اساسی ترین سازمان‌ها می‌باشند که مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت رسمی ‌افراد جامعه را بر عهده دارند. بنابراین ایجاد درکی روشن از مشخصات مدارس اثربخش، یک پیش شرط ضروری برای توسعه راهبردهای منطقی بهبود مدرسه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قرچک انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه شهرستان قرچک در سال تحصیلی 96- 1395 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 269 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی طبقه ای بوده و به منظور گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد ساختار توانمندساز، خشنودی شغلی و اثربخشی مدارس استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. یافته های ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین ساختار توانمند مدرسه با خشنودی شغلی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه شهرستان قرچک رابطه معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. هچنین متغیر ساختار توانمند مدرسه 19 درصد واریانس متغیر اثربخشی مدارس مقطع متوسطه شهرستان قرچک را تبیین می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این نکته است که ساختار توانمند مدارس به عنوان عامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی کارکنان و معلمان و در نتیجه اثربخشی مدارس، نقش بی بدیلی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: خشنودی شغلی معلمان، توانمند سازی مدارس، اثر بخشی مدارس
 • سهراب عبدی زرین*، سعیده شریفیانا، مهدی اکبرزاده صفحات 115-136
  هدف از این پژوهش بررسی رشد مسیر شغلی مبتنی بر امید بر اساس انگیزه تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه آماری شامل 231 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه رشد مسیر شغلی مبتنی بر امید (HCCI؛ نورمن اماندسون و همکاران، 2013)، پرسشنامه اهمال کاری تحصیل (سولومون و راثبلوم، 1984) و پرسشنامه انگیزه تحصیلی (والرند و همکاران، 1989) بود. برای تجزیه و تحلیل آماری از شاخص های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره(همبستگی چندگانه) استفاده شده است. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنادار و مثبت بین امید و مولفه های انگیزه تحصیلی وجود داشت یعنی با افزایش هریک از مولفه های انگیزه تحصیلی امید افزایش می یابد و بین امید و مولفه های اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معنادار بدست آمد یعنی با افزایش هریک از مولفه های اهمال کاری تحصیلی امید کاهش معناداری یافته است. نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده پیش بینی امید را از طریق متغیر انگیزه تحصیلی و مولفه‌های آن و متغیر اهمال کاری تحصیلی و مولفه های آن مورد تائید قرار داد.
  کلیدواژگان: امید، رشد مسیر شغلی مبتنی بر امید، اهمال کاری تحصیلی، انگیزه تحصیلی
 • امیر قربان پور لفمجانی*، مسعود ابراهیمی بردر، سجاد رضایی، علیرضا غلامی صفحات 137-164
  پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجیگرانه‌ی خودکارآمدی در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان تشکیل می دهند، که در سال 96-95 مشغول به تحصیل بودند و تعدادشان 713 نفر بود. در پژوهش حاضر با توجه به نمونه گیری تصادفی بر اساس فرمول کوکران 250 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه زامتاکیس و موستاکیس (2007)، پرسشنامه تیپ های شخصیتی هالند (1958) و مقیاس خودکارآمدی موریس (2001) بودند. جهت تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون و فن مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد و در کلیه تحلیل‌ها از نرم‌افزار SPSS-22 و AMOS-22 استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد خودکارآمدی رابطه مستقیم با رفتارکارآفرینانه دارد و نقش میانجیگرانه‌ای در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه ایفا می‌کند (χ2=0.20,GFI=0.91,AGFI=0.93,CFI=0.91,PNFI=0.92,RMR=0.10,RMSEA=0.06). به‌‌ دیگر سخن صرف‌ نظر از تیپ‌های شخصیتی هالند با ورود خودکارآمدی به معادله کشش افراد به سمت رفتار کارآفرینانه بیشتر می‌شود. بنابراین برای ایجاد رفتار کارآفرینانه می بایست به ایجاد و تقویت شاخصه های رفتاری تیپ های شخصیتی هالند و خودکارآمدی بپردازیم.
  کلیدواژگان: تیپ های شخصیتی هالند، خودکارآمدی، رفتار کارآفرینانه
|
 • S.Ariapooran*, M.Moradi, M.Gorji chalsepari Pages 9-32
  The purpose of the current study was to examine the prevalence of workaholism and the role of attachment to God and spirituality in work in predicting it among hospital’s staff. The research method was a correlation. The statistical population of this study was the whole hospital staffs of Azna (Lorestan province). The statistical sample was 144 female and male staffs working in Azna hospital were selected by the census method. The Short form of Workaholism scale (Del Líbano et al, 2010), Short form of Attachment to God (Ghobary Bonab and Hadadi Kohsar, 2011) and Workplace Spirituality Scale (Milliman et al, 2003) were used to collect the data. Data were analyzed by the Pearson correlation coefficient, multiple regression and Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA). The results showed that the prevalence of workaholism in all staffs, female and male were 9.76%, 11.3%, and 10.42%, respectively. Results of Pearson correlation showed that the correlation of attachment to God and workplace spirituality with workaholism was negative significantly, and according to regression results, attachment to God and workplace spirituality had a negative role in predicting the workaholism. Results of MANCOVA with controlling the demographic variables revealed that the mean of attachment to God was higher in female than male and mean of workplace spirituality was higher in male than men, but there was no meaningful difference between female and male in the mean of workaholism. According to results, the improvement of attachment to God and workplace spirituality by psychological training based on spirituality was suggested for the hospital's staffs for decreasing the workaholism.
  Keywords: Attachment to God, Hospital'sStaffs, Workaholism, Workplace Spirituality
 • H.Khanipur*, M.N.Farahani, R.Azimi Pages 33-52
  Perceived social status was regarded as a psychosocial process that could be efficient for faculty members ' science and professional lives. This research aimed at investigating perceived social status and its organizational, managerial and political predictors among faculty members in one of the universities of Tehran province. The research design of this study was a correlation. Participants were 135 individuals from one of the state university in Tehran which selected by the convenient method. Data was collected by Scale of Subjective Social Status (Porter, Leeman, 1961), Perceived Organizational Support Questionnaire (Eisenberg., et.al, 1986), Perceptions of Politics Scale (Kacmer, Ferris, 1991), and Participation in Organizational Decisions Scale (Steel, Mento, 1987). Findings showed that % 40 of participants believed that the social status of faculty members was decreased. Correlational and regression model revealed that participation in organizational decision-making (% 13), perceived organizational politics (% 3) and perceived organizational support (% 1) could predict perceived social status. It seems that increasing involvement by faculty members in university choices, offering political room based on justice and tolerance and improving mental and physical assistance could boost perceived social status and create prestigious lifestyles.
  Keywords: Social Status, OrganizationalSupport, Organizational Politic, Managerial
 • Salajagheh Tazarji, Anahita Bahreinizadeh* Pages 53-82
  Aim The purpose of this study was to investigate the relationship between social undermining and work-family conflict with emotional exhaustion in elementary school teachers of Kerman. It was an applied research based on its aim and its method was descriptive and correlation. Statistical population involved all primary school teachers of Kerman (1600 teachers: 1200 females and 400 males). According to Cochran formula, 310 teachers (232 females and 78 males) were selected by stratified random sampling method. Questionnaires of social undermining (Duffy et al., 2002), work-family conflict (Carlson et al., 2000) and Maslach's Emotional Exhaustion (1985) were used to collect data. Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the data. The findings indicated that there was a significant and positive correlation between social undermining, the coworker undermining and supervisor undermining with emotional exhaustion in teachers (P≤ .05). Also, there was a significant and positive correlation between work-family conflict and family-work conflict with emotional exhaustion in teachers (P≤ .05). In addition, social undermining and work-family conflict have been able to predict 56.6% of the variance of emotional exhaustion of teachers (R2 = 0.566). According to the results of the research, it can be concluded that teachers who have less social undermining and work-family conflict have lower levels of emotional exhaustion.
  Keywords: social undermining, work-family conflict, emotional exhaustion, elementary school teachers
 • S.Ghasemzadeh*, Z.Naghsh, L.Afzali Pages 83-98
  Job motivation enhances the ability of the teacher to enhance student efficiency in an organization as a college. This research aimed to determine the relationship between happiness and organizational climate with the motivation of teachers to the job. The present study is a descriptive-correlational one. The study sample consisted of 200 students (146 female students and 54 male students) chosen by cluster sampling method, the sample size at the second level was 20 students so that the answers of students to the organizational climate scale were engagement for each school and variables at the college level were calculated. Teachers also replied to the motivation of the educators and to the happiness scales of the teacher. An unconditional HLM (Anova model with random effect) analysis was introduced to evaluate the information. The findings showed that the job motivation of the teacher was important among distinct colleges, and 62 percent of teacher motivation modifications were due to school differences and 38 percent owing to teacher level variables. This implies that teachers' motivation is affected by the classroom setting and the organizational climate of various schools. If the factors that lead to a favorable organizational environment and students' joy are given at college, the motivation of the students can be enhanced and their efficiency enhanced in the teaching process.
  Keywords: Job Motivation, Happiness, Organizational Climate
 • A.H.Kohi*, A.Hashemi, A.Minaee, A.Dehghan Pages 99-114
  Educational organizations are undoubtedly one of the most significant organizations in society that carry the great burden of formal education. The establishment of clear comprehension of effective school structures is, therefore, an important prerequisite for the development of logical approaches to improve schools. The present study aimed to identify the relationship between empowering structure in the career satisfaction of school teachers and school efficiency in primary schools of Qarchak. The correlational and descriptive research method is used and all primary school teachers in Qarchak are included in the academic year 2016-2017. 269 students were regarded as study samples based on Morgan sampling table. Random sampling was used and three normal questionnaires were used to gather information, including structure empowerment questionnaires, Career Satisfaction Questionnaire, and School Efficiency Questionnaire. Data analysis was carried out using the Pearson correlation test, one sample T-test, linear regression test, and SPSS software. Pearson's results in the correlation index showed a significant relationship between empowering students with career satisfaction and school efficiency at 0.01 levels. Also, variable empowering schools showed that 19 percent of schools variable efficacy. Based on the general results, empowering school structure plays a prominent role in the satisfaction of teachers and staff and the efficiency of schools as a significant factor.
  Keywords: Teachers’ Career Satisfaction, Schools Empowering Structure, Schools Efficienc
 • sohrab abdi zarrin*, Saeede Sharifiana, Mahdi Akbarzadeh Pages 115-136
  the aim of this study was to investigate the role academic procrastination and academic motivation on hope to get a job. The research was correlation study. For this samples of 231 female students in the university of Isfahan by cluster sampling selected. Hope-Centered Career Inventory (HCCI; Amundsen Norman et al, 2013) and Questionnaire of Academic procrastination (Solomon & Rathblom, 1984), and Academic Motivation Questionnaires (Valrnd et al, 1989) completed by samples. For descriptive statistics (mean and standard deviation) and for statistical analysis Pearson correlation index and multivariate regression analysis (multiple regressions) were used. Results of Pearson correlation showed that between Component of academic procrastination, academic motivation and hope were a significant relation. Regression analysis was used to predict the hope of changing academic motivation and its components and variable components of procrastination has been approved. Results showed that hope to get a job could be predicted by academic motivation and academic negligence.
  Keywords: hope, Hope-centered Career Development, academic procrastination, academic motivation
 • A.Qorbanpoorlafmejani*, M.Ebrahimi Bardar, S.Rezaei, A.Gholami Pages 137-164
  This research examines the mediating role of self-efficacy in the relationship between Holland's personality characteristics and the entrepreneurial conduct of students at Quchan University of Advanced Technologies Engineering. The method of research is the modeling of descriptive, correlational and structural equations. The statistical population in 2016-2017 is all students at Quchan University of Advanced Technologies Engineering and numbered 713 individuals. 250 randomly samples were chosen in this study based on the Cochran formula. Zampetakis & Moustakis (2007), Holland Questionnaire's Personality Types (1958) and Muris' Self-Efficacy Scale (2001) were the instruments used. Coefficient of correlation of Pearson and modeling of the structural equation were used to evaluate the data. In all analyses, SPSS-22 and AMOS-22 software have been used. The results demonstrated that self-efficacy is directly related to entrepreneurial conduct and plays a mediating role in the connection between Holland's personality traits and entrepreneurial behavior. (χ2=0.20, GFI=0.91, AGFI=0.93,CFI=0.91,PNFI=0.92, RMR=0.10, RMSEA=0.06(.In other words, with the Enter of self-efficacy in the equation, the appeal of people to entrepreneurial conduct becomes greater regardless of Holland's personality kinds. We, therefore, need to develop and reinforce the behavioral features of Holland's personality kinds and self-efficacy in order to develop entrepreneurial behavior.
  Keywords: Entrepreneurial Behavior, Holland Personality Traits, Self-efficacy