فهرست مطالب

 • سال سی و چهارم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • شهرزاد عمرانی، امیر لشگری*، مهران روح نیا صفحات 157-166

  آزمون های غیر مخرب امروزه در زندگی انسانها نقش حیاتی را ایفا می کنند. تکنولوژی ارزیابی غیر مخرب کاربرد وسیعی در صنایع، به خصوص در صنایع چوب و مواد مبتنی بر چوب دارد و موجب پیشرفت در درجه بندی مقاومت الوار، تعیین معایب مواد و مصالح چوبی، بازرسی الوار و اعضای سازه های چوبی شده است. هدف از انجام این تحقیق، برآورد مقاومت خمشی از روی آزمونهای دینامیکی و مقایسه آن با نتایج آزمونهای استاندارد استاتیکی دو گونه کاج جنگلی(Pinus sylvestris) و راش (Fagus orientalis)، می باشد. نتایج حاصل از مقایسه ی ارزیابی مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی برآورد شده با روش غیرمخرب ارتعاش آزاد در تیر دوسر آزاد با نتایج مشابه حاصل از آزمون استاتیک همبستگی بسیار مطلوبی را با یکدیگر نشان دادند. به طوریکه مطابق با محاسبات صورت گرفته با اعمال اصلاح کاهشی 18% برای گونه راش و 11% برای گونه کاج می توان آزمون غیرمخرب ارتعاش را جایگزین آزمون استاندارد مخرب استاتیکی در برآورد فاکتورهای ذکر شده در این دو گونه چوبی نمود.

  کلیدواژگان: آزمون غیر مخرب، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، آزمون استاتیکی، آزمون دینامیکی
 • آژنگ تاج دینی*، احمدرضا اسکندری، شادمان پورموسی صفحات 167-179
  درتحقیق حاضر به بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی پرداخته شده است. جامعه آماری را در این تحقیق کلیه مشتریان مبلمان چوبی خانگی در بازار مبل یافت آباد تشکیل می دادند که 385نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی- مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از انجام تحقیقات و بررسی های اولیه با توجه به مسائل مطرح شده و اهمیت موضوع وتعیین اهداف پژوهش، 5 متغیر مکنون عوامل فرهنگی، ترجیحی، فروش، کیفیتی و زیبایی به عنوان شاخص های موثر درخرید مبلمان چوبی خانگی و انتخاب محصول وارداتی در قیاس با تولیدات داخلی کشورمطرح گردید. برای جمع آوری داده های استنباطی از پرسشنامه محقق ساخته و برای داده های کتابخانه ای از مطالعه منابع ، پایان نامه ها و مقالات پژوهشی مورد نظر در این رابطه استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی، داده های بدست آمده توسط نرم افزارSPSS وبه منظور تعیین رابطه میان متغیرها، توسط نرم افزار لیزرل برای انجام معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل مورد پژوهش در مدل های اندازه گیری مرتبه اول و مدل ساختاری برازش مناسبی داشته است. در مدل اندازه گیری شاخص های اندازه گیری بار عاملی معناداری ایجاد کرده ، این موضوع نشان می دهد که مدل به درستی از ادبیات نظری تعیین گشته و سنجه های اندازه گیری آن بدرستی شناسایی شده است و این موجب روایی بالای ابزار اندازه گیری تحقیق گردید. همچنین کلیه متغیرهای مکنون مورد ذکر و ابعاد آن به عنوان سازه های مدل ساختاری پیشنهادی برترجیحات مشتریان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی(خریداران) تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: ترجیحات، مصرف کننده، انتخاب، مبلمان چوبی خانگی، معادلات ساختاری
 • فرزاد حقیقی راد*، امیررضا ابطحی، امیرمهیار ترابی صفحات 180-192
  در این مقاله موانع صادرات مبلمان از ایران شناسایی شده و با استفاده از متدولوژی ساختاری تفسیری رتبه بندی شده اند. به منظور شناسایی موانع صادرات ابتدا پیشینه پژوهش بررسی و لیستی از موانع استخراج شد. سپس با تعدادی از خبرگان در حوزه تولید و فروش مبلمان مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته برگزار شد. از ادغام لیست حاصل از مطالعات نظری و بررسی میدانی، مهمترین موانع در عرضه مبلمان به کشورهای خارجی تعیین شدند. در مرحله بعد، رابطه موانع با یکدیگر دو به دو توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و ماتریس مقایسات زوجی تکمیل شد. به پشتوانه مدلسازی ساختاری تفسیری و مدل مفهومی توسعه داده شده سطح هر یک از موانع مشخص شدند. نتایج مدلسازی نشان دهنده آن است که روابط ضعیف سیاسی ایران با سایر کشورها پیشران اصلی در صادرات ضعیف این نوع از محصولات است. در سطح دوم نوسانات نرخ ارز، دور بودن از مبادی تامین کننده مواد اولیه و روابط ضعیف با سفارت خانه ها نیز جزو موانع ریشه ای هستند.
  کلیدواژگان: موانع صادرات، مبلمان، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • علی برزن*، حسین رسالتی، علی قاسمیان، احمدرضا سراییان، قاسم اسدپور صفحات 193-204
  در این تحقیق، تاثیر ترکیب رنگدانه بر ویژگی های کاغذ حاصل از خمیرکاغذ CMP مورد بررسی قرار گرفت. برای پوشش دهی این کاغذها3 ترکیب مختلف رنگدانه (100درصد کلسیم کربنات (GCC)، 70درصد کلسیم کربنات و 30درصد خاک چینی (70GCC30Clay) و 70درصد کلسیم کربنات و 25درصد خاک چینی و 5 درصد دی اکسیدتیتانیوم (70GCC25Clay5TiO2)) به همراه نشاسته آنیونی، لاتکس و عوامل پراکنده سازساخته و پس از پوشش دهی، اتوزنی انجام شد. خواص فیزیکی شامل (زبری سطح رویی کاغذ، درصد خاکستر و دانسیته ظاهری) و خواص نوری شامل (درجه روشنی، ضریب جذب و پخش نور) و ویژگی های مقاومتی کاغذ شامل مقاومت کششی، مقاومت به ترکیدن، مقاومت به پارگی بر اساس آئین نامه های استاندارد TAPPI اندازه گیری و با استفاده از طرح فاکتوریل، تجزیه واریانس انجام و میانگین ویژگی های کاغذ حاصل با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. تحلیل آماری نتایج نشان داد که با افزودن خاک رس و دی اکسید تیتانیوم به کربنات کلسیم آسیاب شده، زبری سطح رویی کاغذ کاهش یافت. بیشترین زبری سطح رویی کاغذ درتیمار مربوط به کاغذ شاهد و کمترین آن مربوط به سطح 70GCC30Clay مشاهده گردید. همچنین بیشترین درجه روشنی مربوط به تیمار 70GCC25Clay5TiO2 می باشد. بیشترین شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به ترکیدن مربوط به کاغذ تیمار شده در سطح 1 (GCC) و همچنین بیشترین شاخص مقاومت در برابر پاره شدن مربوط به کاغذ تیمارشده در سطح 2 (70GCC30Clay) بوده است
  کلیدواژگان: خمیرکاغذCMP، پوشش دهی، اتوزنی و ویژگی های مکانیکی
 • محمد غفرانی*، علی محمدی صفحات 205-216
  در این تحقیق به بررسی و مقایسه مقادیر بارگذاری کششی و فشاری قطری اتصال‏های گوشه‏ای جداشدنی در تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) و تخته‏خرده‏چوب پرداخته شده است. نمونه های L شکل به اندازه 20×20 سانتیمتر با 5 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. در این تحقیق از سه نوع اتصال جداشدنی پرمصرف‏: فلزی پروانه‏ای، ذوزنقه‏ای و پلاستیکی درب‏دار توسط دو نوع پیچ MDF و خودکار برای اتصال استفاده گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین مقادیر بارگذاری کششی قطری مربوط به اتصال جداشدنی فلزی پروانه‏ای و بیشترین مقادیر بارگذاری فشاری قطری، مربوط به اتصال جداشدنی فلزی ذوزنقه‏ای می‏باشد. همچنین کم‏ترین مقدار مقادیر بارگذاری کششی و فشاری قطری, در نمونه های ساخته شده با اتصال جداشدنی پلاستیکی بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اتصالاتی که در ساخت آن‏ها از پیچ خودکار (لولا) استفاده شده، مقاومت بیشتری نسبت به پیچ MDF داشته است. با مقایسه نتایج آزمون ها مشخص شد، در هر سه نوع اتصال جداشدنی، مقادیر بارگذاری کششی بیشتر از مقادیر بارگذاری فشاری بوده است. بیشترین ظرفیت تحمل بار کششی قطری در MDF همراه با اتصال نانو چسب و دوبل، پیچ خودکار (لولا) و اتصال جداشدنی فلزی پروانه‏ای و کم‏ترین ظرفیت تحمل بار کششی قطری در تخته‏خرده‏چوب همراه با اتصال بدون دوبل، پیچ MDF و اتصال جداشدنی پلاستیکی مشاهده گردید. بیشترین ظرفیت تحمل بار فشاری قطری مربوط به MDF با اتصال نانو چسب و دوبل، اتصال جداشدنی فلزی ذوزنقه‏ای و پیچ خودکار (لولا) و کم‏ترین ظرفیت تحمل بار فشاری قطری در تخته‏خرده‏چوب همراه با اتصال بدون دوبل، پیچMDF و اتصال جداشدنی پلاستیکی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: اتصال جداشدنی، مقاومت کششی، مقاومت فشاری، نانو چسب، تخته‏ خرده ‏چوب، MDF
 • علی قاسمی، اسماعیل رسولی *، امید رمضانی، قاسم اسدپور صفحات 217-227

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ذخیره سازی و رنگبری الیاف پنبه بر ثبات ویژگی های نوری کاغذهای اوراق بهادار صورت پذیرفت. بدین منظور، خمیر صنعتی رنگبری نشده الیاف پنبه با درجه روانی °SR13، به دو صورت ثابت و در حال به هم خوردن به مدت 3 تا 15 روز در شرایط دمائی محیط ذخیره شد. پس از انقضای زمان، تحت عملیات رنگبری با پروکسید هیدروژن قرار گرفت. سپس، از خمیرهای رنگبری شده کاغذهای دست ساز استاندارد 60 گرمی ساخته شد و پس از هوا خشک کردن کاغذها، آنها تحت فرایند کهنگی به روش های UV و گرمائی قرار گرفتند و سپس ویژگی های نوری آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نمونه های ذخیره همزن، در مقایسه با نمونه های ذخیره ثابت، دارای درجه روشنی و سفیدی بیشتر و زردی کمتری بوده و با افزایش زمان ذخیره این مقادیر به ترتیب بیشتر و کمتر می شوند. در مورد تیمار UV، درجه روشنی و ماتی نمونه های ذخیره ثابت روند کاهشی، و نمونه های ذخیره همزن، روند صعودی داشتند. درجه روشنی نمونه های ذخیره ثابت با تیمار گرمائی،روندی افزایشی و نمونه های ذخیره همزن، دارای روند نزولی بودند. همچنین، تیمارهای UV و گرمائی، بویژه در حالت ذخیره ثابت، باعث افزایش زردی و در حالت ذخیره همزن، باعث افزایش سفیدی کاغذ شدند. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، روش ذخیره همزن نسبت به روش ذخیره ثابت ترجیح داشت زیرا، این روش، قبل و بعد از رنگبری، ویژگی های نوری مناسب تری را ارائه داد. بعلاوه، کاغذهای حاصل از تیمار ذخیره همزن نیز خصوصیات مطلوب تری داشتند و تاثیرپذیری آنها از گرما در زمان حال و در درازمدت بیشتر از نور UV بود.

  کلیدواژگان: الیاف پنبه، ذخیره ثابت، ذخیره همزن، رنگبری با پراکسید هیدروژن، برگشت روشنی
 • علی حسن پور، مجتبی رضانژاد* صفحات 228-241

  در این پژوهش به بررسی خواص بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب انجیر پرداخته شد. از این رو، سه اصله درخت سالم انجیر واقع در استان مازندران انتخاب و قطع شده است. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در طول درخت(قطر برابر سینه، ارتفاع 9/1 متر و نزدیک تاج) تهیه شد. در جهت عرضی نمونه های آزمونی 2×2×2 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی تهیه و مورد بررسی فیزیکی و بیومتری الیاف قرار گرفت. سپس خواص بیومتری الیاف شامل طول الیاف ، قطر حفره سلولی ، قطر کلی فیبر و ضخامت دیواره سلولی اندازه گیری شده است. ویژگی های فیزیکی شامل دانسیته بحرانی ، دانسیته خشک ، همکشیدگی طولی، شعاعی و مماسی محاسبه شدند. مقاطع میکروسکوپی از سه سطح (عرضی، مماسی و شعاعی) چوب انجیر تهیه و ویژگی های آناتومی چوب این گونه بطور دقیق و بر اساس فهرست (IAWA) تعیین شد.. مطالعات آناتومی در نزدیک مغز و پوست این چوب بیانگر تفاوت های بود. مهم ترین این اختلافات وجود تیل در حفرات آوندی چوب نزدیک مغز و عدم حضور آن در چوب نزدیک پوست، اشعه همگن در نزدیک پوست و اشعه ناهمگن در نزدیک مغز، میانگین قطر مماسی حفرات آوندی در نزدیک پوست بزرگتر(105 میکرون) از چوب نزدیک مغز(70 میکرون) و اشعه چوبی پهن تر در نزدیک پوست نسبت به چوب نزدیک مغز بوده است. همچنین چوب درخت انجیر جزء گونه پهن برگ پراکنده آوند ، حلقه رویش مشخص ، پارانشیم گرد آوندی و نواری ، دریچه آوندی ساده ، منافذ بین آوند متناوب و حاوی کریستال های منشوری در پارانشیم بود. نتایج نشان داد که هم درجهت عرضی و هم در جهت طولی درخت انجیر از لحاظ طول، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه خواص بیومتری الیاف از مغز به سمت پوست روند صعودی داشتند.

  کلیدواژگان: انجیر، دانسیته بحرانی، پراکنده آوند، متناوب
 • برات علی کشته گر*، مهراب مدهوشی، علی مراد رشیدی، مهدی مشکور صفحات 242-254

  در این تحقیق تاثیر چسب پلی وینیل استات(PVAc) تقویت شده با نانو فیبرکربن اصلاح شده(Modified CNF) در سه سطح (%0، %4/0 و %5/1) بر روی خواص استحکامی اتصالات رایچ در صنایع مبلمان مورد بررسی قرار گرفت. نانو-فیبرهای کربن اصلاح شده به صورت اصلاح شیمیایی سطحی جهت بهبود پراکنش در ماتریس چسب پلیمری استفاده شدند. نمونه های آزمونی اتصال، با استفاده از قطعات ام دی اف(MDF) برش خورده با ابعاد مورد نظر و دوبل چوبی با قطرهای 6، 8 و 10 میلی متر و عمق نفوذ در سه سطح به کمک جسب پلی وینیل استات تقویت شده با نانوفیبر کربن M ساخته شدند. در مجموع، 27 تیمار با سه تکرار داشتیم. ارزیابی ظرفیت لنگر خمشی نمونه های آزمونی ساخته شده با چسب تازه فرموله شده و بررسی تاثیر سایر متغیرها بر روی اتصالات ساخته شده تحت بارگذاری کششی با سرعت 3 میلی متر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانو فیبر کربن، قطر و عمق نفوذ دوبل چوبی، ظرفیت لنگرخمشی به ترتیب 1/6، 1/5 و 1/3 برابر نسبت به نمونه های شاهد افزایش داشت. سطح 0/4 درصد وزنی نانو فیبرکربن M ، قطر 10 میلی متر و عمق نفوذ 3L دوبل چوبی بیشترین تاثیر را بر روی استحکام اتصالات داشت.

  کلیدواژگان: نانو فیبر کربن اصلاح شده، پلی وینیل استات، دوبل چوبی، اتصال، تخته فیبر با دانسیته متوسط، اصلاح سطحی
 • سمیه حیدری، احمدرضا سراییان*، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، علیرضا شاکری، بابک شکری صفحات 255-262
  اتیل وینیل الکل (EVOH) کوپلیمری از مواد نیمه بلوری با ویژگی ممانعتی خوب نسبت به عبور گاز است. همچنین مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی دارد. این پلیمر با وجود نفوذپذیری کم نسبت به عبورگازها، مقاومت کمی نسبت به عبور آب و بخار آب دارد. در این پژوهش تری متوکسی متیل سیلان (به عنوان پوشش آبگریز) با روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با پلیمر EVOHبه منظور بهبود ویژگی ممانعتی کاغذ نسبت به انتقال رطوبت لایه نشانی گردید. پوشش دهی به روشPECVD با شرایط، زمان 6 دقیقه، فشار 300 میلی تور انجام شد و تیمارهای متفاوت توان شامل 50، 70 و90 وات بودند. زاویه تماس آب به منظور تعیین بهبود ویژگی ممانعتی کاغذ نسبت به رطوبت اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد پوشش تری متوکسی متیل سیلان منجر به افزایش 7/55% زاویه تماس آب نسبت به نمونه شاهد می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده بهترین شرایط تیمار با توان 50 وات حاصل گردید. ویژگی های ساختاری و شیمایی لایه نازک رسوب داده شده با روش های طیف سنجی مادون قرمز(FTIR-ATR)، طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) بررسی گردید. نتایج پیوند سیلان را بر روی سطح پلیمر EVOH تایید کردند.
  کلیدواژگان: اتیل وینیل الکل، تری متوکسی متیل سیلان، پلاسما، زاویه تماس آب
 • مرتضی ناظریان*، محمد شمسیان، علیرضا رضاییان صفحات 263-275

  مقاومت خمشی تیر I شکل سبک سازی شده به دو روش زیگزاگی و لانه زنبوری با استفاده از گونه های صنوبر (Popolus deltoids) و اکالیپتوس (Eucalyptus spp) مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل: الف) نوع بال، ب) شکل مغزی سبک سازی شده در جان و ج) تیمار لایه های سطحی جان. نوع بال در دو سطح: 1) فراورده لایه ایی LVL حاصل از صنوبر و 2) چوب ماسیو اکالیپتوس، شکل مغزی جان تیر نیز در دو سطح 1) شامل زیگزاگی و 2) لانه زنبوری و لایه های سطحی جان نیز که از صنوبر 3 میلیمتر ساخته شدند در دو سطح 1) تیمار نشده و 2) تیمار شده طی تاثیر توام حرارت و فشار پرس انتخاب شدند. خواص مکانیکی تیر شامل مدول گسیختگی (MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در قالب طرح فاکتوریل کامل مورد آنالیز آماری قرار گرفت. پس از تعیین معنی داری نتایج، با استفاده از آزمون مقایسه چند دامنه ایی دانکن (DMRT) میانگین های نمونه ها گروه بندی شدند. نتایج نشان داد که استفاده از LVL حاصل از صنوبر برخلاف دانسیته پایین آن در بال تیر در مقایسه با استفاده از چوب اکالیپتوس به عنوان بال بطور معنی داری MOR و MOE را افزایش داد. همچنین به منظور سبک سازی تیر، کاربرد شکل لانه زنبوری در مغزی جان تیر بطور معنی داری مقاومت بیشتری را در مقایسه با شکل زیگزاگی به تیر داده است. تیمار لایه رویه جان تاثیر معنی داری بر روی خواص خمشی نداشته است.

  کلیدواژگان: تیرهای I شکل، بال، جان، زیگزاگی، لانه زنبوری، تیمار حرارتی- فشرده سازی
 • محسن محمدی، فهیمه یوسفی، یحیی همزه* صفحات 276-289

  کاغذ در طول تاریخ بستر مناسبی جهت ثبت بوده که اطلاعات زیادی از فرهنگ و زندگی گذشتگان را در اختیار بشر قرار می دهد. اما کاغذ به دلیل ساختار آلی خود به شدت آسیب پذیر است. از جمله این آسیب ها عوامل بیولوژیکی و قارچی است که برای جلوگیری از آن و استفاده از یک ماده مناسب جهت ضدعفونی کاغذ یکی از موضوعات مورد توجه حفاظت گران آثار تاریخی است. ماده ضدقارچ بنومیل با غلظت 100 ppm برای حفاظت از کاغذهای تاریخی ارزیابی شده و نتایج مطلوبی برای آن گزارش شده است. اما تاثیر این آفت کش بر روی دیگر مواد موجود در سطح کاغذهای تاریخی مانند مرکب ها نامشخص است. مرکب مازو یکی از پرکاربردترین مرکب های نسخ تاریخی است. بنابراین بررسی تاثیر ماده ضدقارچ بنومیل بر روی مرکب مازو در سطح کاغذ از اهمیت زیادی دارد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. جهت ارزیابی، پس از آماده سازی نمونه های آزمایشگاهی و پیرسازی آنها، آزمون های سنجش pH، رنگ سنجی، بررسی مقاومت، طیف سنجی FTIR-ATR و میکروسکوپی SEM انجام گرفت. بر اساس مقایسه نتایج نمونه های آزمونی و نمونه شاهد، ضدقارچ بنومیل در غلظت 100ppm تاثیر نامطلوبی بر مرکب مازو و سطح کاغذ نداشت. غوطه وری کاغذ در محلول بنومیل-اتانول سبب کاهش شدید مقاومت های کاغذ می شود و لازم است که از یک حلال مناسب یا روش کاربرد دیگری مانند اسپری کردن برای اعمال بنومیل در سطح اسناد تاریخی استفاده شود.

  کلیدواژگان: بنومیل، تیمار، کاغذ، ضدقارچ، مرمت
 • میلاد پولادی، سید حسن شریفی*، سید مجید ذبیح زاده، مصطفی نیک خواه صفحات 290-301

  سلولز فراوان ترین پلیمر زیستی و همچنین دارای پتانسیل و کاربردهای فراوانی است، لذا برای انحلال پذیر کردن آن در بسیاری از حلال های تجاری نیاز است با انواع روش های مشتق سازی، ساختار سلولز اصلاح شود. مشتقات سلولزی سهم رو به رشدی در بازار فرآورده های سلولزی به خود اختصاص داده است و در صنایع متنوعی نظیر بهداشتی، دارویی، غذایی و صنعتی کاربرد دارد. کربوکسی متیل سلولز یکی از مهم ترین مشتقات اتری تجاری سلولز است. هدف از این پژوهش بررسی تبدیل آلفا- سلولز حاصل از گونه صنوبر دلتوئیدس به محصول سودمند و با ارزش افزوده ی بیشتر با نام کربوکسی متیل سلولز می باشد. برای بهینه سازی و بررسی اثر متقابل متغیرهای مختلف فرآیند از روش پاسخ سطح بر مبنای طراحی مرکب مرکزی استفاده شد. جهت مدل سازی فرآیند، پارامترهای عملیاتی مهم از قبیل غلظت سود، نسبت منوکلرواستیک اسید به سلولز، دما و زمان اتر سازی به عنوان متغیرهای مستقل و درجه استخلاف نمونه ها به عنوان پاسخ مطلوب مربوطه در نظر گرفته شدند. آنالیز واریانس و آنالیز سطح پاسخ برای ایجاد تابع بین متغیرها و پاسخ ها به کار گرفته شد و شرایط بهینه تبدیل، تعیین گردید. نتایج نشان داد که بهترین مقدار ارائه شده در شرایط بهینه ی پیشنهادی نرم افزار برای درجه استخلاف، غلظت سود 31 درصد، نسبت منوکلرواستیک اسید به سلولز 1/09، دمای اترسازی 60 درجه سانتی گراد و زمان اتر سازی 157 دقیقه می باشد.

  کلیدواژگان: صنوبر دلتوئیدس، آلفاسلولز، کربوکسی متیل سلولز، بهینه سازی، طراحی مرکب مرکزی
 • فرداد گلبابایی*، کامیار صالحی، رضا حاجی حسنی صفحات 302-311
  در این پژوهش فرآورده چندسازه باگاس سیمان با استفاده از مقادیر مختلف ذرات باگاس مورد بررسی قرار گرفت. ذرات باگاس و سیمان در سطوح (5، 10 و 15 درصد) و درصد میزان کلرید کلسیم به عنوان ماده افزودنی تسریع کننده گیرایی سیمان در دو سطح (3 و 5 درصد) براساس وزن خشک سیمان ساخته می شود. سپس مخلوط تهیه شده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی متر ریخته شده و آب اضافی از انتهای قالب خارج شده و در ابتدا وزنه ای به وزن10 کیلوگرم روی نمونه ها قرار گرفت. نمونه تخته های ساخته شده بعداز 48 ساعت از قالب خارج و به مدت 14 روز در اتاق اشباع شیشه ای با رطوبت 90% نگهداری شدند و سپس در محیط آزمایشگاه خشک شده به گیرایی نهایی رسیدند. آزمونهای مقاومت به خمش و ویژگی های فیزیکی بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که ذرات باگاس بر روی مقاومت خمشی و سایر ویژگی های فیزیکی تاثیرگذار است، مقاومت به خمش در تخته های ساخته شده با 10 درصد ذرات باگاس بیشترین مقدار را داشته است.
  کلیدواژگان: فرآورده چندسازه ذرات باگاس سیمان، مقاومت خمشی، ویژگی های فیزیکی، سیمان پرتلند، کلریدکلسیم
|
 • Amir Lashgari *, Mahran Roohnia, Shahrzad Omrani Pages 157-166

  Non-destructive tests today play a vital role in human life. Non-destructive evaluation technology is widely used in industries, especially wood based industries and wood based products and has led to advances in Strength grading lumber, determine the disadvantages of wooden materials, Inspection of timber and wooden structures. The purpose of this research was to estimate the flexural strength of dynamic tests and compare them with the results of static standard tests in two Forest Pine species (Pinus sylvestris) and Rush (Fagus orientalis). The results of the comparison of the estimation of the modulus of elasticity and the estimated modulus of rupture by a non-destructive free vibration method in a free supported beam with similar results from the static test showed a very good correlation So, according to calculations done by applying a safety coefficient of 18% for beech species and 11% for pine species, a non-destructive vibration test can be substituted by a static destructive standard test for estimating the factors mentioned in these two species.

  Keywords: : Non-destructive test, Modulus of rupture, Modulus of elasticity, Static standard tests, Dynamic tests
 • Ajang Tajdini *, Ahmad Reza Eskandari, Shademan Pourmousa Pages 167-179
  In the present study, we have evaluated the behavior of consumers in the decision-making process to purchase domestic and foreign household furniture. In this study, the statistical population was the total number of household wooden furniture customers, of which 385 were selected based on the table of Krugis-Morgan and by random sampling method. After conducting initial research and studies, considering the issues raised and the importance of the subject and determination of the research objectives, the 5 latent variables have been identified as cultural, preferential, sales, quality and beauty factors as the effective indicators for purchase of wooden household furniture and selection of imported products in comparison with domestic products were designed. To collect inferential data, a researcher made questionnaire and for library data, the study of resources, theses and research articles in this regard were used. Data were analyzed, by SPSS software in the descriptive statistics and by Lisrel software to determine the relationship between variables for structural equations. The results showed that the research model has been fitted in the first-grade and in the structural model. In measurement model, the measurement indices have created some meaningful factor loadings. This issue shows that this model has correctly been determined from theoretical literature and the criteria of this measurement have been recognized correctly. This caused a high validity of the measurements ‘tools. Also, all the mentioned latent variables and its dimensions as the structures of the proposed structural model effect on customer preferences in the decision-making process of foreign and domestic household wooden furniture purchase.
  Keywords: Preferences, Customer, Choice, Household wooden furniture, Structural equations
 • Farzad Haghighirad *, Amirreza Abtahi, Amirmahyar Torabi Pages 180-192
  In this paper, barriers to the export of furniture from Iran have been identified and ranked using interpretative structural modeling (ISM). In order to identify the barriers to export, first the research background was investigated and a list of barriers was extracted. Then, with a number of experts in the field of furniture production and sales, in-depth interviews and semi-structured interviews took place. The integration of barriers from theoretical studies and field studies was considered as the final list. In the next step, the relationship between the barriers was investigated pairwise, and the matrix of paired comparisons was completed. based on interpretive structural modeling and final conceptual model, the level of each of the barriers are recognized. Modeling results indicate that Iran's weak political relations with other countries are the main driver of poor export. Secondly, exchange rate fluctuations, lack of supply of raw materials and poor relations with embassies are also among the root causes.
  Keywords: Export barriers, Furniture, Interpretive Structural Modeling
 • Ali Barzan *, Hossein Resalati, Ali Ghasemian, Ahmadreza Saraeyan, Ghasem Asadpour Pages 193-204
  In this study, the effect of pigment composition on the properties of paper prepared from CMP pulp was studied. There for 3 different pigment combinations (100% calcium carbonate (GCC), 70% calcium carbonate and 30% kaolin clay (70GCC30Clay) and 70% calcium carbonate and 25% gritty and 5% titanium dioxide (70GCC25Clay5TiO2)) were made with anionic starch, latex and dispersersant and Used for coating. Physical properties included (surface roughness of the paper, Ash content and Apparent density) And the optical properties included (brightness, absorption and diffusion coefficient) and paper resistance characteristics including tensile strength, bursting resistance, tear strength based on standard TAPPI standardized measurements and Using factorial design, analysis of variance was performed and the mean of paper properties was compared with Duncan's test. The purpose of this research is to achieve the best combination for coating the paper with the improvement of physical and optical properties and maintaining resistance properties. By adding clay and dioxide titanium to calcium carbonate, the roughness of the paper surface decreased The highest roughness of the surface of the paper in the diet was observed for the control paper and the lowest was seen in the treatment of 70GCC30Clay surface. Also, the highest degree of brightness is related to 70GCC25Clay5TiO2 treatment. The highest index of tensile strength and burst strength index was related to gypsum treated paper (GCC) and also the highest tear strength index for treated paper at level 2 (70GCC30Clay).
  Keywords: CMP pulp, Coating, calendering, mechanical properties
 • Mohammad Ghofrani *, Ali Mohamadi Pages 205-216
  This study investigated the comparative tension and compression strength of detachable edge joints in MDF and particle boards. Five pieces of each samples were provides in L shape with the size of 20*20 cm according to D 1761 ASTM. Fittings were applied in three types: cross, hexagonal shape and plastic fitting with 2 types of counter sink and butt screw were used. The results showed that the highest amount of tension strength was in cross shape metal joints and highest compression strength in hexagonal joints. Also the lowest strength of both tension and compression was observed in plastic joints. According to results, the joints with counter sink screws had higher strength than butt screw, and the failure place in this samples was like crevice in the bottom of boards. The data showed that the tension strength of all three fittings were higher than compression strength. The highest bearing of tension stress was in MDF with glue and dowel, counter sink screw and cross shaped fitting and the lowest was in particle boards without dowel, butt screw and plastic strips. The highest bearing of compression stress was in MDF with glue and dowel joint, hexagonal metal strip and counter sink screw, the lowest was seen in particle board without dowel, butt screw, and plastic strip.
  Keywords: Detachable joint, Tension strength, Compression strength, Nano Adhesive, Particleboard, MDF
 • Omid Ramezani, Ghasem Asadpour, Esmaeil Rasooly *, Ali Ghasemi Pages 217-227

  The aim of this study was to investigate the effect of storage and bleaching of cotton fiber on stability of optical properties of Bond paper. For this aim, industrial unbleached cotton fiber pulp with freeness 13°SR, in two types of fix and agitating was stored for 3-15 days in room temperature and after that bleached with hydrogen peroxide. Then, standard handsheets was made from bleached pulp and after air-dried, aged in UV and thermal methods and measured their optical properties. Results showed that agitated samples have more brightness and whiteness and less yellowness than fixed ones and by increasing of storage time this numbers be much and less, respectively. In case of UV treated samples, the brightness and opacity of fixed samples decreased and agitated ones increased. The brightness of fixed and agitated samples with thermal treatment showed up and dawn trend, respectively. Also, UV and thermal treatments, especially in fixed samples lead to much yellowness and much whiteness in agitated ones. Therefore, agitated storage method better than the fixed one so that before and after bleaching present suitable optical properties. In addition, paper made from agitated storage samples has more desirable characteristics and influence of temperature more than UV in present and longtime.

  Keywords: cotton fiber, fixed storage, agitated storage, H2O2 bleaching, brightness reversion
 • Mojtaba Rezanezhad *, Ali Hasanpoor Pages 228-241

  In this study, biometrics, physical and microscopic properties of Ficus carica wood were investigated. Therefore, three healthy Ficus carica trees in Mazandaran province have been selected and cut. Three discs of 5 cm thickness were prepared along the tree (diameter at breast height, 1.9 m height and near the crown). In the transverse direction, 2 × 2 × 2 cm test specimens were sequentially taken from the pith to the bark and examined for physical and biometric properties of the fibers. Then the biometric properties of fibers including fiber length, fiber lumen diameter, fiber diameter and cell wall thickness were measured. Physical properties including basic density, oven dry density, longitudinal shrinkage, radial shrinkage and tangential shrinkage were calculated. Microscopic sections of three surfaces (transverse, tangential and radial) of Ficus carica tree was prepared and the anatomical characteristics of the wood of this species were determined precisely and indexed by IAWA. Anatomical studies near the pith and bark of this wood revealed differences. The most important of these differences are the presence of Tyloses in the vessel lumen near the pith and the absence of it in the near bark, homogeneous rays near the bark and heterogeneous rays in the near pith, the mean tangential vessel diameter near larger bark (105 μm) than near pith (70 μm) and wood rays were wider near the bark than near the pith. Also Ficus carica tree was diffuse porous hardwood species, distinct growth ring, Axial parenchyma vasicentric and Banded, Simple perforation plates Intervessel pits alternate and containing prismatic crystals in parenchyma. The results showed that there were significant differences in both the transverse and longitudinal directions of Ficus carica tree in terms of fiber length, fiber lumen diameter, fiber diameter and cell wall thickness. As biometric properties of fibers increased from pith to bark.

  Keywords: Ficus carica, basic density, diffuse porous, alternate
 • Barat Ali Keshtegar *, Mehrab Madhoushi, Alimorad Rashidi, Mahdi Mashkour Pages 242-254

  In this research, the effect of Polyvinyl acetate (PVAc) adhesive reinforced with modified carbon nanofibers (CNF) were studied in three levels (0%, 0.4%, 1.5%) on the strength properties of joints commonly in the furniture industry. Modified carbon nanofibers were used as chemically modified surface to improve the dispersion in polymer matrix. The bonding of the test specimens were made using of cut out medium density fiber board (MDF) pieces with desired dimensions and dowel wooden with 6, 8 and 10 mm in diameter, and penetration depth at three levels using polyvinyl acetate adhesive reinforced with modified carbon modified nanofiber. Totally, we have 27 treatments with three replicates. The evaluation of the bending moment capacity of test specimens made with freshly formulated adhesive carried out and the effect of other variables was performed on the joints made under tensile loading at a speed of 3 mm/min. The results showed that increasing the weight percent of carbon nanofibers, the diameter of the wooden dowel and the penetration depth and the moment capacity compared to the control samples was increased by 1.6, 1.5 and 1.3 times, respectively. The 0.4% w/w carbon nanofibers, 10 mm diameter and L3 wooden dowel penetration depth had the greatest effect on the strength of the joints.

  Keywords: Modified carbon nanofibre, polyvinyl acetate, Dowel wooden, Joint, MEDIUM DENSITY FIBERBOARD, Surface modification
 • Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan *, Mohamadreza Dehghani Firozabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri Pages 255-262
  Ethylene vinyl alcohol (EVOH) copolymer is of semi crystalline materials with excellent barrier properties to gases. Also, it has shown outstanding chemical resistance. Despite its low gas permeability, EVOH copolymer displays poor water and water vapor resistance. In this study, Trimethoxymethylsilane (as hydrophobic coating) was deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapor (PECVD) method on the coated paper with Ethylene vinyl alcohol in order to improve the paper's barrier properties of moisture transmission. Coating by PECVD method was done in the certain conditions of time 6 min and pressure 300 m Torr. Different treatments were applied for power including 50, 70 and 90W.Then contact angle was measured in order to determined improvement of the paper's barrier properties of moisture transmission . The result showed that papers which were coated with Trimethoxymethylsilane had higher contact angle water 55.7% more than the control. The results revealed that the best condition was obtained by 50 W power. The structural and chemical properties of deposited layer were observed with Fourier Transform infrared spectroscopy- Attenuated Total Reflectance (FTIR-ATR) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). The results confirmed bonding of silane on the surface EVOH polymer.
  Keywords: Ethylene vinyl alcohol, Trimethoxymethylsilane, plasma, Contact angle water
 • Morteza Nazerian *, Alireza Rezaian, Mohamma Shamsiyan Pages 263-275

  Bending strength of I-joist lightened via two methods of crinkleing and honeycombing using poplar species (Popolus deltoids) and eucalyptus (Eucalyptus spp) was studied. Investigated variables consisted of: a) type of flange, b) configuration of lightened core layer in web and c) thermal-pressure treatment surface layers of web. Flange type at two levels: 1) LVL from poplar wood and 2) eucalyptus massive wood, configuration of web core layer at two level too: 1) crinkle and 2) honeycomb and type of treatment applied on surface layers of web which were prepared from poplar layies with 3 mm thick at two levels: 1) thrmo-compressed treated and 2) untreated veneers were selected. Mechanical properties of beam consisted of modulus of rapture (MOR) and modulus of elasticity (MOE) were selected and tested as dependent variables. Obtained results were analyzed in full factorial plot, statistically. After determination of results significance results, means of values were classified by Duncan Multiple Range Test (DMRT). Results showed that using LVL from poplar unlike its low density had higher MOR and MOE values compared with eucalyptuse massive wood. Besides, in order to lighten beam, using honeycomb configuration in web core layer gave more strength to beam in comparison with crinkle configuration. Treatment of surface layers of web had not effect on bending strength, statistically.

  Keywords: I-joist beam, flange, web, crinkle, honeycomb, thermal-compress treatment
 • Fahimeh Yousefi, Mohsen Mohammadi Pages 276-289

  Paper is a dominant tool that is traditionally used for recording human knowledge and cultural heritage. Paper as organic material is at risk of biodegradation processes by various microorganisms including fungi, which cause irreversible degradation, color modification and instability of the historical papers. Thus, the utilization of appropriate conservation methods and restoration treatments to minimize the adverse effects of fungi on historical papers have received great attention. Recently, Benomyl as an antifungal revealed a significant inhibitory effect on the fungal growth on the historical papers. In this study, the effect of Benomyl on gall ink as a popular and important ink used in cultural heritage was investigated. In a first step of the evaluation, the gall ink was prepared based on the historical recipes and then was implemented on surface on filter paper. The prepared samples were dipped into 100 ppm Benomyl-ethanol solution and aged after drying. The effect of Benomyl on gall ink was evaluated by the pH values of aqueous extracts, CIE Colorimetry, paper strengths, FTIR-ATR spectroscopy and SEM microscopy. Results indicated that the Benomyl in concentration of 100 ppm had no adverse effect on the gall ink and paper surface. However, dipping of paper in the Benomyl-ethanol solution resulted in a significant loss of paper strengths. In order to overcome this problem, it would be necessary to use a suitable solvent or another technique such as spraying for surface application of Benomyl.

  Keywords: Benomyl, Fungicide, PAPER, restoration, Treatment
 • Milad Poladi, Seyed Hassan Sharifi *, Seyed Majid Zabihzadeh, Mostafa Nikkhah Pages 290-301

  Cellulose is the most abundant bio-polymer and also has many potential and applications, Therefore, in order to convert it to solvable cellulose in many commercial solvents, it is necessary to modify the cellulose structure with a variety of methods of derivation. Cellulose derivatives have an increasing share in the cellulosic products marketing and it is used in various industries such as sanitary, pharmaceutical, food and industrial., Carboxymethyl cellulose is one of the most important commercial cellulose ether derivatives. The purpose of this study was to investigate the conversion of alpha-cellulose derived from the Deltoides pine species into a useful and more valuable product that called Carboxymethyl cellulose. In order to optimize and investigate the interaction of different process variables, response surface methodology (RSM) was used. For modeling the process, important operational parameters such as concentration of NaOH, ratio of Monochloroacetic acid to cellulose, temperature and the time of etherification as independent variables and the degree of substitution of the samples were considered as the desirable response. Analysis of variance and response level were used to create a function between variables and responses, and optimal conversion conditions were determined. The results showed that the best value presented in the optimal condition proposed by software for the degree of substitution was 31 percent for concentration of etherification, 1.09 for the ratio of Monochloroacetic acid to cellulose, 60 °C for the etherification temperature and 157 minutes for the etherification time.

  Keywords: Populus Deltoides species, Alpha cellulose, Carboxymethyl cellulose, optimization, Central composite design
 • Fardad Golbabaei *, Kamyar Salehi, Reza Hajihassani Pages 302-311
  In this study, the composition of bagasse composite was investigated using different amounts of bagasse particles. Bagasse and cement particles are manufactured at levels (5, 10 and 15%) and percentage of calcium chloride as cement accelerating additive at two levels (3 and 2%) based on cement dry weight. Then, the mixture was poured into a mold measuring 15 8 18 8 8 cm and the excess water was removed from the bottom of the mold and initially weighed 10 kg on the specimens. The specimens were removed from the mold after 48 hours and kept in a glass saturated room at 90% humidity for 14 days and then finally dried in a laboratory environment. The bending strength and physical properties tests were performed on the specimens. The results showed that bagasse particles had a significant effect on bending strength and other physical properties. The bending strength was highest in boards made with 10% bagasse particles.
  Keywords: Composite Bagasse Cement Composite Product, Bending strength, physical properties, Portland cement, calcium chloride