فهرست مطالب

طب جنوب - سال بیست و دوم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نجمه ادراکی، مجتبی اسداللهی، هاجر همتیان، مهدی خوشنویس زاده، امیدرضا فیروزی، امیرحسین ساختمان، امیررضا جاسبی* صفحات 191-199
  زمینه

  با توجه به اهمیت گونه های جنس Stachys در ایران و اثرات بیولوژیک مهم آن، در این مطالعه سه گونه مختلف آن شامل Stachys benthamiana Boiss، St. aucheri Benth و St. inflata Benth از نواحی مختلف ایران جمع آوری گردیدند و عصاره های متانولی، متانول 80 درصد و دی کلرومتانی جهت ارزیابی میزان فعالیت بازدارندگی رادیکال های آزاد، محتوای تام فنولی و مهار آنزیم تیروزیناز مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  فعالیت آنتی اکسیدانتی با استفاده از آزمون بازداری رادیکال آزاد با استفاده از معرف 2 و 2- دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل (DPPH)، مقدار تام فنول با روش رنگ سنجی فولین سیو کالتو و اثر مهاری عصاره ها بر آنزیم تیروزیناز مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی محتوای فنولی این عصاره ها بیانگر محتوای بالای ترکیبات فنولی (میلی گرم اکی والان گالیک اسید/ 1 گرم گیاه خشک) به ترتیب کاهش در عصاره متانول 80 درصد (7/139-5/98) عصاره متانولی (7/54-8/36) و در عصاره دی کلرومتانی (9/44-9/17) می باشد. به علاوه قدرت فعالیت آنتی اکسیدانی با میزان محتوای تام فنولی در ارتباط مستقیم می باشد و عصاره های متانول 80 درصد ببیشترین محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانت را دارا می باشند. بررسی فعالیت مهاری آنزیم تیروزیناز نشان دهنده قدرت مهاری قابل توجه عصاره های دی کلرومتانی گونه St .inflata می باشد (IC50 معادل 6/0±4/5 میکرو مولار است).

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعات پیشین فعالیت مهاری آنزیم تیروزیناز این گیاهان عمدتا به واسطه حضور ترکیبات کمتر قطبی می باشند و احتمالا این ترکیبات با میزان بیشتری در عصاره دی کلرومتانی St. inflatai نسبت به دو گونه دیگر، یافت می شود.

  کلیدواژگان: تیروزیناز، مهار کننده تیروزیناز، Stachys، آنتی اکسیدانت، محتوای تام فنولی، DPPH
 • سهیلا محمدعلیزاده نوبر*، جواد مصرآبادی، شبنم مشحونی صفحات 200-213
  زمینه

  پیشرفت تحصیلی پیامد تعدادی از متغیرهای پیشایندی فردی- اجتماعی است که اهمال کاری و استرس از پیش بین های مهم آن هستند. پژوهش حاضر به تمایزگذاری دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین بر اساس مولفه های اهمال کاری و عوامل استرس زای روانی- اجتماعی پرداخته است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق در مرحله اول از نوع همبستگی و با توجه به اینکه در مرحله بعد تفاوت گروه های حاصل از لحاظ تعدادی متغیر بررسی می شود از پس رویدادی می باشد. از لحاظ روند تحلیلی تابع تشخیص که جزء روش های مبتنی بر فرد است، برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 98-97 بودند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای با لحاظ طبقات جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان استفاده شد. حجم نمونه برآورد شده برابر با 367 دانشجو می باشد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری پرسشنامه ادراک حوادث استرس آور و آزمون اهمال کاری و نمره کل معدل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل منجر به یک تابع تشخیصی شد که به طور معنی دار دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین و بالا از هم تمیز می داد. هرچند مولفه های مربوط به استرس در این تمایزگذاری نقش معنی دار نداشتند؛ ولی در مولفه های مربوط به اهمال کاری دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین، میانگین های بالاتری نسبت به دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا داشتند. بیشترین اختلاف میانگین های دو گروه در اهمال کاری ناشی از خستگی و سپس در اهمال کاری عمدی و اهمال کاری ناشی از بی برنامگی بود.

  نتیجه گیری

  برای پیشگیری از آسیب های تحصیلی حاصل از اهمال کاری پیشنهاد می شود دانشجویان، مفهوم اهمال کاری و نشانه های آن را بهتر بشناسند، از عواقب آن آگاهی پیدا کنند و از طریق آموزش های منظم، تمرین خود کنترلی و مدیریت زمان از آسیب های ناشی از آن بکاهند.

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، استرس، عوامل استرس زای روانی- اجتماعی
 • مریم معاون سعیدی*، محسن صاحبان ملکی، بهنام مظلوم صفحات 214-221
  زمینه

  شیوع اختلالات خواب در جمعیت عمومی آسیا بین 4/26 تا 4/39 درصد می باشد که در ایران نیز در دهه های اخیر افزایش یافته است. کیفیت خواب پایین و کاهش ساعات خواب منجر به اختلال در کار و بیماری های جسمی و روانی می شود، این مطالعه با هدف تعیین عواملی که روی کیفیت خواب موثر هستند، انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه به روش مقطعی در سال 97 در بین 243 نفر از شاغلین مراجعه کننده به مرکز طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد انجام شده است، اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، نوبت کاری و میزان تحصیلات از کارکنان پرسیده شد. وزن و فشارخون و قد و دور کمر اندازه گیری شد و نمره کیفیت خواب با تکمیل پرسشنامه پترزبورگ استخراج گردید. میزان قند و تری گلیسیرید و کلسترول خون اندازه گیری شد، آزمون تحلیل رگرسیون لجستیک انجام شد و نتایج در سطح 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  243 نفر مرد وارد مطالعه شدندکه 99 نفر (7/40 درصد) کیفیت خواب پایین داشتند. 126 نفر معادل 9/51 درصد مدت خواب کمتر از 7 ساعت در شبانه روز را گزارش کرده بودند. سن با 021/0p= و دور کمر با 036/0p= و نوبت کاری تاثیر مستقیم بر کیفیت خواب و تحصیلات اثر معکوس بر کیفیت خواب داشت. قندخون ناشتا و سطح کلسترول و تری گلیسیرید و فشارخون و شاخص توده بدنی بر کیفیت خواب تاثیری نداشت.

  نتیجه گیری

  وجود کیفیت خواب پایین و ساعات ناکافی خواب در کارکنان و همچنین عوارضی جسمی که به دنبال کیفیت خواب پایین و کاهش ساعت خواب شبانه روز ایجاد می شود، اهمیت برنامه ریزی و آموزش و کاهش عوامل موثر بر کیفیت خواب پایین را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، پرسش نامه پترزبورگ، طب کار، اختلالات خواب
 • سارا دهقانی*، علی حمیدی، رضا بصیریان جهرمی صفحات 222-235
  زمینه

  با توجه به رشد روزافزون استفاده از شبکه های اجتماعی، ضرورت ارزیابی پژوهش هایی که از طریق این شبکه ها منتشر می شوند، مطرح شد. از این رو سنجه های جدیدی برای بررسی اثرگذاری علمی در شبکه های اجتماعی قابل بهره گیری شدند. سنجه های برگرفته از شبکه های اجتماعی که دگرسنجه نام گرفته اند، فرصت جدیدی برای ارزیابی پژوهش فراهم کردند. لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان حضور مقاله های نمایه شده پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس در شبکه های اجتماعی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با استفاده از دگرسنجه ها انجام گرفته است. در این پژوهش مقاله های دارای بیشترین نمره دگرسنجه مشخص شد. جمع آوری این داده ها از تاریخ 1/4/1397 تا 1/6/1397 از طریق پایگاه اسکوپوس انجام گرفته است. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) و نرم افزارهای اکسل و SPSS ویرایش 20 انجام گرفته است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که از 679 مقاله نمایه شده پژوهشگران دانشگاه علوم پژشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس، 128 مقاله در شبکه های اجتماعی دارای نمره دگرسنجه بودند که در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شده بودند. بررسی انواع شبکه ها نشان داد که مندلی (79/79 درصد) و توئیتر (58/8 درصد) مهم ترین شبکه های اجتماعی بودند که کاربران، مقاله های این پژوهش را از طریق آن ها بازدید کرده یا به اشتراگ گذاشته اند. در نهایت مطالعه همبستگی میان دگرسنجه ها و شاخص های استنادی مقاله های این پژوهش نشان از وجود رابطه آماری مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  در نهایت می توان بیان کرد که دگرسنجه ها می توانند به عنوان مکمل شاخص های استنادی برای بررسی عملکرد پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: دگرسنجه ها، علم سنجی، شاخص های استنادی، اسکوپوس، مندلی، توئیتر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • کتایون وحدت*، علی اشرف پور، امین تمدن، امیررضا بوالخیر، مهدی محمودپور، ایرج نبی پور صفحات 236-247
  زمینه

  بیولوژی سینتتیک یک شاخه بین رشته ای از بیولوژی و مهندسی است. با توسعه بیولوژی سینتتیک در زمینه های علوم جدید و مهندسی، نیاز به شفاف سازی اهدف و ماهیت این علم در زمینه های امنیت، اخلاق و شناخت مزایا در مقابل خطرات بالقوه آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رویکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد بیولوژی سینتتیک انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 80 نفر از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که دارای سابقه کار تحقیقاتی بودند انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 19 سوال در زمینه های فواید و خطرات علم بیولوژی سینتتیک، تطابق با عقاید مذهبی و نامشخص کردن مرز بین انسان و خدا، لزوم سیاستگذاری در این علم و سرعت پیشرفت این علم استفاده شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 22 زن و 58 مرد با میانگین سنی 35/7±87/43 سال (محدوده 31 تا 60 سال) با سابقه تحقیقاتی میانگین 2/6±43/12 سال شرکت داشتند. نتایج نشان داد 3/76 درصد افراد رویکرد مثبتی نسبت به فواید این علم داشتند و حداقل 5/58 درصد در مورد خطرات جدی علم بیولوژی سینتتیک اظهار نگرانی کردند و 3/76 درصد افراد مورد پژوهش رویکرد مثبتی در زمینه سیاستگزاری در این زمینه داشتند. بین تضاد با عقاید مذهبی و اعتماد به سیاستگزاران و دانشمندان یک رابطه بینابینی و مرزی وجود داشت (05/0=P). همچنین هیچ رابطه معناداری بین سن، جنس و همچنین سابقه کار تحقیقاتی با هیچ کدام از متغیرهای مورد مطالعه مشاهده نشد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  جامعه آکادمیک از فواید و خطرات بیولوژی سینتتیک آگاه بودند و آن را با باورها و اعتقادات مذهبی خود در تضاد نیافتند. آن ها نگاه میان رشته ای به توسعه این دانش و تربیت نیروی انسانی ماهر نیز در زمینه بیولوژی سینتتیک را از راهبردهای اساسی در سیاست گذاری در این دانش قلمداد نمودند.

  کلیدواژگان: بیولوژی سینتتیک، اخلاق، دانشمندان، مزایا، خطرات
 • حسین دارابی، داریوش رنجبر وکیل آبادی، سعید کشمیری، بهمن رماوندی، منصور ضیایی، محسن امیدوار* صفحات 248-263
  زمینه

  امروزه با گسترش سریع صنایع و تکنولوژی، ریسک بروز حوادث ناشی از کار، بیماری های شغلی و همچنین آلودگی های زیست محیطی رو به افزایش می باشد. با توجه به اهمیت پیشگیری از این مخاطرات، اخیرا برخی از دانشگاه های کشور به تربیت دانشجو در تخصص های جدید بین رشته ای از جمله رشته سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پرداخته اند. برخی سازمان ها با برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت اقدام به صدور گواهینامه تخصصی برای افراد می کنند و از طرفی کسب دانش تخصصی HSE در عرض چند ساعت یا چند روز تقریبا امکان ناپذیر است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تبیین اهمیت آموزش آکادمیک رشته HSE در مقطع تحصیلات تکمیلی، ضرورت یکپارچه سازی سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تبیین مهارت های مورد نیاز متخصصین HSE می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر در سال 1397 به صورت مرور کتابخانه ای انجام گرفت و ابزار مورد استفاده شامل بررسی متون و تحقیقات کتابخانه ای و جستجوی منابع معتبر اینترنتی بود. بدین منظور واژه های کلیدی HSE، Health، Safety، Environment، Academic Education، PostGraduate و غیره در دیتابیس های معتبر Science Direct، Scopus،Google Scholar و سایت های مرتبط نظیر OSHA، ACGIH، INSHPO، ILO مورد جستجو قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که امروزه، رشته HSE در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در دنیا به صورت یک تخصص بین رشته ای و در قالب دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش داده می شود. با توجه به ماهیت این رشته، فارغ التحصیلان آن بایستی از مهارت های خاصی نظیر روابط انسانی، دانش مدیریت ایمنی و پیشگیری از حوادث، مهارت های ارتباط کلامی و نگارش دستورالعمل های HSE در محیط کار برخوردار باشند.

  نتیجه گیری

  یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی سلامت، ایمنی و محیط زیست توسط متخصصین HSE در پیشگیری از بروز بیماری های شغلی، حوادث صنعتی و تخریب محیط زیست بویژه در صنایع پیچیده فرآیندی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، اتمی، بنادر و کشتیرانی و غیره نقش بسزایی دارند.

  کلیدواژگان: سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، آموزش آکادمیک، تحصیلات تکمیلی
|
 • Najmeh Edraki, Mojtaba Asadollahi, Hajar Hemmatian, Mehdi Khoshneviszadeh, Omidreza Firuzi, Amirhossein Sakhteman, Amireza Jasbi* Pages 191-199
  Background

  Given the importance of Stachys genus in Iran and their significant biological activity, we collected three species of this plant: St. aucheri Benth., Stachys benthamiana Boiss and St. inflata Benth. from different regions of Iran. We examined the free radical scavenging potential, total phenol content and tyrosinase inhibitory activity of their methanol, methanol 80% and dichloromethane extracts.

  Materials and Methods

  Antioxidant activity and total phenol content of the mentioned extracts were assessed using DPPH and FolinCiocalteu reagent, respectively. The inhibitory activity of the extracts on tyrosinase was also investigated.

  Results

  Total phenol content of different extracts was high in the extracts as 98.5-139.7 mg eq. gallic acid/g in methanol 80% extract, 36.8-54.7 mg eq. gallic acid/g in methanol extract and 17.9-44.9 mg eq. gallic acid/g  in dichloromethane extract. Furthermore, their antioxidant activity was correlated with total phenol content of the extracts. Methanol 80% extract had the highest total phenol content and antioxidant activity. Evaluation of the tyrosinase inhibitory potential of the extracts revealed that St.inflata exhibited a considerable inhibitory potential (IC50= 5.4 ± 0.6 µM).

  Conclusion

  It can be concluded that tyrosinase inhibitory activity of Stachys genus might be due to the less polar compounds and these compounds are mostly present in the dichloromethane extract of St. inflatai over St. aucheri and St. benthamiana

  Keywords: Tyrosinase, tyrosinase inhibition, total phenol, DPPH, antioxidant activity, Stachys
 • Sohila Mohammadalizadeh Nobar*, Javad Mesrabadi, Shabnam Mashhooni Pages 200-213
  Background

  Academic achievement is the result of a number of socio-occupational variables. Procrastination and stress are important predictors of such variables. The purpose of this study is to distinguish students with high and low academic achievement based on procrastination factors and psychosocial stressors.

  Materials and Methods

  The research method is correlational. Given that the differences among the groups were examined in terms of the number of variables, the study is causal-comparative. Discriminant analysis, which is an individual-based analytical process, was used for analysis. The study population was all students of Tabriz University of Medical Sciences during the academic year of 2018-2019. Clutser sampling based on sex and major was used to select the statistical sample. The estimated sample size was 367 students. Data was collected through Perception of Stressful Life Events and Procrastination scales.

  Results

  The results of the analysis led to one discriminant function that significantly differentiated students from lower and higher academic achievement. Stress components did not play a significant role in this differentiation, but the students with low academic achievement had higher mean scores than students with high academic achievement in the procrastination components. The greatest difference in the two groups' mean scores was due to fatigue and then in intentional procrastination and procrastination due to lack of planning.

  Conclusion

  Students are advised to learn the meaning of procrastination, its symptoms and its consequences while they learn to to practice self-control and time management through regular training in order to reduce educational harm.

  Keywords: academic achievement, procrastination, stress, psychosocial stressors
 • Maryam Moaven Saeidi*, Mohsen Saheban Maleki, Behnam Mazlum Pages 214-221
  Background

  The prevalence of sleep disorders in the general population is between 26.4% and 39.4% in Asia, which has increased in Iran in recent decades. Low sleep quality and reduced sleep hours result in work impairment and physical and mental illnesses. This study aimed to improve sleep quality and determine the factors affecting the quality of sleep.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed in 2018 among 243 employees presenting to the Center for Occupational Medicine at Gonabad University of Medical Sciences. Demographic data such as age, shift work and education level were asked of the staff. Weight, blood pressure, height and waist circumference were measured. The sleep quality score was extracted by completing the Pittsburgh Sleep Quality Index. Glucose, triglyceride and cholesterol were also measured. Logistic regression analysis was performed. Significance level was set at 0.05.

  Results

  Among 243 men studied, 99 men (40.7%) had low sleep quality and 126 men (51.9%) reported sleeping less than seven hours a day. age (p=0.021) and waist circumference (p=0.036) and shift work had a direct effect while education had a reverse effect on the quality of sleep. Fasting blood suger, cholesterol, triglesride, body mass index did not have a significant effect on sleep quality.

  Conclusion

  Low sleep quality and inadequate sleep hours causes physical and psychological complications, which mandates planning and training to reduce factors affecting low sleep quality.

  Keywords: Pittsburgh Sleep Quality Index, Occupational medicine, sleep disorders
 • Sara Dehghani*, Ali Hamidi, Reza Basirian Jahromi Pages 222-235
  Background

  As social networks are increasingly used, the research published through social networks should be evaluated. Hence, new measures were employed to examine the scientific effectiveness of social networks. The measurements taken from social networks, called Altmetrics, provide an opportunity to evaluate research. Therefore, this study aimed to investigate the presence of indexed articles of researchers affiliated with Bushehr University of Medical Sciences at the Scopus site in social networks.

  Materials and Methods

  The present applied study used altmetrics to determine articles with the highest altmetrics score. Data was collected form June 22nd to August 23rd, 2018 from Scopus database, and analyzed using descriptive and analytic statistics (Pearson’s correlation coefficient) in Excel and SPSS
  version 20.

  Results

  The findings of this study showed that out of 679 articles incexed for Bushehr University of Medical Sciences in Scopus database, 128 articles in social networks had altmetrics score in different social networks. The study of various networks showed that Mendely (79.79%), Twitter (8.58%) and
  Dimensions (6.86%) were the most important social networks that users visited or shared through the research articles. Finally, we found a positive and significant relationship between altmetrics and citation indicators of articles,

  Conclusion

  It can be said that altmetrics can be used as a complement to citation indicators to evaluate the performance of researchers.

  Keywords: Altmetrics, Scientometrics, Citation Indicators, Mendely, Scopus database, Twitter, Bushehr University of Medi-cal Sciences
 • Katayon Vahdat*, Ali Ashrafppour, Amin Tamadon, Amirreza Bolkheir, Mehdi Mahmoodpour, Iraj Nabipour Pages 236-247
  Background

  Synthetic biology is an interdisciplinary branch of biology and engineering. As synthetic biology develops into a promising science and engineering field, we need to clarify the purpose and nature of this science in terms of security, ethics and the recognition of the benefits of potential risks. The aim of this study was to evaluate the researchers’ attitudes toward synthetic biology in Bushehr University of Medical Science.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional study conducted on 80 faculty members of Bushehr University of Medical Sciences who have the research experience. To collect information a researcher-made questionnaire consisted of 19 questions in fields of benefits and risks of synthetic biology, compliance with religious beliefs, uncertainty about the boundaries between man and God, the necessity of policy making in this science and the speed of progress of this science were used. Demographics characteristics of subjects were also assessed through the questionnaire.

  Results

  In this study, 22 women and 58 men with the average age of 43.87±7.35 years of 20.79±14.56 (range 31 to 60 years) with mean history of research of 12.43±6.2 years were enrolled. The results showed that 85.65% of study subjects had a positive approach to the benefits of this science, 72.46% expressed concern about the serious risks of synthetic biology and 72.33% had positive attitude towards policy making in this field. There was an intersectional and boundary relationship between conflicts with religious beliefs and trust the policymakers and scientists (P=0.052). Also, there was no significant relationship between age, sex, and research history with any of the questionnaire items (P-value>0.05).

  Conclusion

  The academic society was aware from the benefits and risks of synthetic biology. They did not express a conflict between this branch of science and their religious beliefs and trusts. They also considered an interdisciplinary approach and training of a skillful human resource among the fundamental strategic policies in the field of synthetic biology.

  Keywords: Synthetic biology, Ethics, Scientists, Benefits, Hazards
 • Hossein Darabi, Daruish Ranjbar Vakilabadi, Saeed Keshmiri, Bahman Ramavandi, Mansor Ziayei, Mohsen Omidvar* Pages 248-263
  Background

  Nowadays, with the rapid development of industries and technology, the risk of work- related accidents, occupational diseases and environmental pollution is increasing. Considering the importance of preventing these hazards, some universities in Iran have recently trained students in new interdisciplinary specialties such as health, safety and the environment (HSE). Some organizations are issuing specialized certificates for individuals by holding short-term workshops. Meanwhile, the acquisition of specialized HSE knowledge is almost impossible within a few hours or days. Therefore, the purpose of this study was to explain the importance of HSE academic education at postgraduate level, the need to integrate the three categories of health, safety and environment and to explain the skills required by HSE specialists.

  Materials and Methods

  The present library review study was conducted in 2018 using tools included reviewing library texts and searching reliable online sources. For this purpose, the keywords of HSE, Health, Safety, Environment, etc. were searched in reputable databases such as Science Direct, Scopus, and Google Scholar, and also related sites such as OSHA, ACGIH, and ILO.

  Results

  The results show that today, the HSE curriculum is taught in many developed and developing countries as an interdisciplinary and post-graduate course. HSE graduates must have specific skills such as human relationships, safety management knowledge and accident prevention, verbal communication skills, and writing HSE guidelines in the workplace.

  Conclusion

  The integration of health, safety and environmental management systems by HSE specialists has a vital role in the prevention of occupational diseases, industrial accidents and environmental degradation, especially in complex industries such as oil, gas, petrochemicals, nuclear, ports and shipping industries.

  Keywords: Health, Safety, Environment (HSE), Academic education, Postgraduate degree