فهرست مطالب

فصلنامه روانشناسی سلامت
پیاپی 30 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مائده باقری*، محمد تقی فراهانی، حمیدرضا حسن آبادی صفحات 7-25
  مقدمه

  با توجه به عدم اطلاعات دقیق در مورد مهم ترین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران کرونری قلب، هدف این مطالعه مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی- فرهنگی در کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب می باشد.

  روش

  داده ها با مقیاس های بیمارستانی اضطراب و افسردگی، تیپ D شخصیت، استرس ادراک شده، تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه ای و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و فرم های کوتاه مقیاس های طرحواره های  مقابله با استرس و فردگرایی جمع گرایی و کیفیت زندگی ادراک شده محقق ساخته، جمع آوری گردید. 300 نفر از بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب، از اسفند 1396 تا اردیبهشت 1397، به صورت در دسترس انتخاب شدند. تحلیل مبتنی بر تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل انجام شد.

  یافته ها

  راهبردهای مقابله ای سازگارانه(0.13)، خودکارآمدی(0.028)، اضطراب و افسردگی(0.024-)، تیپ شخصیت  D (0.022-)و وضعیت اجتماعی-اقتصادی(0.014) بیشترین اثر مستقیم و فردگرایی(0.13) و رژیم غذایی مدیترانه ای(0.12) بیشترین اثر غیر مستقیم را در پیش بینی کیفیت زندگی داشته اند.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود به بیماران کمک شود تا از راهبردهای مقابله موقعیتی، حمایت اجتماعی، پذیرش و ابراز هیجانی فعال استفاده کنند، برای آن که میزان خودکارامدی این گروه را بالا برده و در مورد کاهش اضطراب و افسردگی آنان، مداخلات لازم صورت گیرد. هم چنین، در مورد سبک تغذیه مدیترانه ای آموزش های لازم داده شود.

  کلیدواژگان: تحلیل مسیر، عوامل روانی-اجتماعی-فرهنگی، بیماری های کرونری قلب
 • زهرا عظیمی، سید عباس حقایق*، مهدی نوروزی صفحات 26-38
  مقدمه

  اضطراب حالت-صفت یکی از مهمترین تقسیم بندی های اضطراب(به عنوان یک عامل مهم در بیماری های روان-تنی) می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت خواب در رابطه اضطراب صفت-حالت با شدت علایم بیماران واجدتشخیص سردردهای میگرنی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ نوع طرح از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه بیماران واجد تشخیص سردردهای میگرنی تشکیل می دادند که درسال 1396 به مراکز درمانی مغزواعصاب شهر اصفهان مراجعه می کردند. به شیوه نمونه گیری در دسترس، 80نفر از بیماران واجدتشخیص میگرن انتخاب شده و از آنها خواسته شد به پرسشنامه های کیفیت خواب پیترزبورگ(بویس،1989)،اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر(اسپیلبرگر،1983) و پرسشنامه شدت علایم میگرن (نجاریان،1976)پاسخ دهند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار برنامه الحاقی پردازشگر هایس استفاده شد
  .

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کیفیت خواب در رابطه اضطراب حالت و اضطراب صفت با شدت علائم میگرن در کل نمونه نقش تعدیلی معنی داری دارد،اگر چه مقدار این تعدیل در اضطراب حالت بیشتر از اضطراب صفت بوده است p<0/05
  نتیجه گیزی:کیفیت مناسب خواب به عنوان یک متغیر روانشناختی می تواند تاثیر اضطراب حالت - صفت را در شدت علائم میگرن کاهش داهد
  تبثیطاضغطاه حبت صفت ضا زض قست ػلائ ئ ط وبف زس.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، اضطراب حالت- صفت، شدت علایم میگرن
 • سیده زهرا موسوی، محمد علی گودرزی*، سید محمدرضا تقوی صفحات 39-53
  مقدمه

  سرطان خون، پنجمین سرطان رایج در بزرگسالان است که می تواند برای فرد تهدیدکننده باشد. هدف از مطالعه حاضر، پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس شکرگزاری و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به این بیماری بود.

  روش

  طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و پیش بینی بر اساس روش های رگرسیون است. در این پژوهش، 82 نفر از زنان مبتلا به سرطان خون بستری و سرپایی در بخش های بیمارستان نمازی و درمانگاه مطهری، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های رشد پس از آسیب (تدسچی و کالهون،1996)، شکرگزاری (گودرزی، نوری و مرزوقی،1393) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، 1988)، استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بین شکرگزاری و حمایت اجتماعی با رشد پس از آسیب رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرها می توانند به طور معناداری رشد پس از آسیب را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش های مبتنی بر ارتقای شکرگزاری در این بیماران و تامین حمایت اجتماعی برای آنان، می تواند زمینه ی ایجاد رشد پس از آسیب را ایجاد کند

  کلیدواژگان: رشد پس از آسیب، شکرگزاری، حمایت اجتماعی ادراک شده، سرطان خون
 • افروز افشاری*، محبوبه میرمحمدی صفحات 54-68
  مقدمه

  سوتغذیه در کودکان از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد و تحول جسمی و ذهنی آنان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی  علایم روان شناختی، سبک های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان مادران به عنوان پیش بین های مرتبط با شاخص های تن سنجی کودکان 2-7 ساله ی شهر اصفهان بود.

  روش

  جامعه این پژوهش شامل کلیه کودکان 2-7 ساله شهر اصفهان و مادران آنها بود که تعداد 130 نفر از آنها با شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. ابزار های استفاده شده عبارت بودند از پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال، فرم کوتاه SCL-90، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان . داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل تشخیص (تمایز) مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان داد علایم روان شناختی، سبک های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان  مادران توان پیش بینی مشکلات تغذیه ای کودکان را دارد.

  نتیجه گیری

  این نتایج بیانگر اهمیت وضعیت روانی، توانایی تنظیم بهینه هیجانات و سبک های دلبستگی مادران در سلامت جسمانی کودکان 2-7 ساله بود.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، شاخص های تن سنجی، علایم روان شناختی
 • محمد قاسمی، ارغوان شریعت*، احمد غضنفری صفحات 69-80
  مقدمه

  سالخوردگی فرآیندی طبیعی، پویا و رو به پیشرفت است. با توجه به مشکلات موجود در این مرحله از زندگی مانند بازنشستگی، احساس تنهایی و طردشدگی، سالمندان در معرض بحران ها و خطرات فزاینده ای مانند کم شدن امید به زندگی، کاهش میزان فعالیت های جسمانی و در نهایت افسردگی قرار دارند. بنابراین ضرورت دارد که از روش های متعددی جهت رفع و یا پیشگیری از بحران های این مرحله کمک گرفته شود. از آن جایی که با افزایش سن ویژگی های روانی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین استفاده از روش غیردارویی همچون ورزش درمانی که موثر بر عملکرد فیزیکی و روانی می باشد، از روش های مرسوم و جدید توصیه شده جهت کنترل این مرحله است.

  روش

  جهت انجام این پژوهش از مقالاتی که در رابطه با تاثیر ورزش برروی افسردگی سالمندان بود ودرحدفاصل بین سال های 97- 92 در پایگا های اطلاعاتیgoogle scholar، magiran و sid.ir در دسترس بود، استفاده شد. کلید واژه های استفاده شده در جستجو، شامل فعالیت بدنی، افسردگی و سالمندان بود. در نهایت تعداد 6 پژوهش انتخاب و فراتحلیل برروی آن ها انجام گرفت. ابزارپژوهش عبارت است از چک لیست فراتحلیل.

  یافته ها

  میزان اندازه اثر d=0/64بود که از لحاظ آماری معناداراستp<0/05

  نتیجه گیری

  میزان اندازه اثر ورزش درمانی بر افسردگی سالمندان مطابق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن بالا ارزیابی می شود

  کلیدواژگان: فراتحلیل، ورزش درمانی، افسردگی سالمندان
 • ژیلا آستانه*، مجید محمود علی لو صفحات 81-96
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در ارتباط سندرم خستگی مزمن با عامل های شخصیتی در کارکنان بیمارستان امیرالمومنین تبریز انجام پذیرفت.

  روش

  پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان کلیوی امیرالمومنین شهر تبریز(N=250) می باشد از  این تعداد و بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 100(55 مرد و 45 زن) نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه خستگی مزمن جیسون، پرسشنامه 5عامل شخصیتی نئو و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر، سی کرست و پندر تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج حاکی از نقش میانجی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در رابطه سندرم خستگی مزمن با عامل های شخصیتی دارد و مطابق با یافته های پژوهش، ارتباط سندرم خستگی مزمن با عامل های شخصیتی از جمله روان رنجوری (0/538)؛ برون گرایی (0/404-)؛ دلپذیربودن(0/186-)؛ تجربه پذیری(0/383-)؛ با وجدان بودن(0/213-) و سبک زندگی سلامت محور(0/472-) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از نقش میانجی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در رابطه سندرم خستگی مزمن با عامل های شخصیتی دارد و اثر سندرم خستگی مزمن با عامل های شخصیتی به صورت مستقیم بوده و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به عنوان متغیر میانجی اثرغیرمستقیمی در این ارتباط به وجود آورده است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، سندرم خستگی مزمن، عامل های شخصیتی
 • مهسا عصارزادگان، زهره رئیسی* صفحات 97-116
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و شادکامی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری  با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش  شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز سلامت حضرت علی(ع) شهر اصفهان در سال1396 بودند. که از بین آنها 30 نفر از افراد مبتلا به دیابت به  روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. . گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای ، آموزش مبتنی بر رویکرد روانشناسی مثبت نگر دریافت کردند و برای گروه کنترل هیچ گونه درمانی صورت نگرفت .  هر دو گروه قبل و بعد از انجام مداخله و در مرحله پیگیری با استفاده از پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و شادکامی اکسفورد (1989) مورد سنجش و بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  تجریه و تحلیل داده ها به وسیله تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و شادکامی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تاثیر معنادار داشته و بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0/001>P).

  نتیجه گیری

  آموزش مبتنی بر رویکرد روانشناسی مثبت نگر به طور موثری باعث بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می گردد. بنابراین توصیه می شود از این رویکرد درمانی برای کمک به ارتقاء کیفیت زندگی و شادکامی این بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر، کیفیت زندگی، شادکامی، دیابت نوع دو
 • راضیه زاهدی، امین رفیعی پور*، ناهید خان بابایی صفحات 117-132
  مقدمه

  آرتریت روماتویید یک بیماری خودایمنی التهابی مزمن پیش رونده است که میزان شیوع آن در جهان 5/0 تا 4/2 درصد برآورد شده است. در این مطالعه تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از پیشرفت بیماری و پریشانی روان شناختی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  این مطالعه نیمه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی، با 30 نفر بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید که به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند، انجام شد. مداخله به صورت گروهی و هفتگی به مدت یک و نیم ساعت در گروه آزمایش اعمال شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه پریشانی روان شناختی (DASS) و ترس از پیشرفت بیماری جمع آوری شدند. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد در دو گروه میانگین افسردگی و استرس از پیشرفت بیماری دارای تفاوت معنادار (P>0/05) و اضطراب بدون تفاوت بود (0/05>P). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد تفاوت میانگین بین نمره های استرس، افسردگی و ترس از پیشرفت بیماری در مراحل پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش معنادار است (0/01>P).

  نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر تاثیر آموزش تعهد و پذیرش بر پریشانی روان شناختی و ترس از پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید بود؛ بنابراین می توان از این درمان به عنوان یک درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای بهبود زندگی این بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پریشانی روانشناختی، ترس از پیشرفت بیماری، پذیرش و تعهد، آرتریت روماتویید
 • فرشته حسنی *، حسین زارع، رضا دوستی صفحات 133-144
  مقدمه

  نظریه ارتباط میان عزت نفس و عملکرد اختلال بدریخت انگاری بدن متکی بر این موضوع است که عزت نفس می تواند برای افراد، احساسات همراه با ایمنی در مواجهه با تهدید و استرس فراهم آورد. هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه عزت نفس آشکار و ناآشکار در افراد متقاضی عمل جراحی بینی با افراد عادی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان متقاضی عمل جراحی بینی مراجعه کننده به مراکز زیبایی شهر رشت در فصل بهار 1397و زنان عادی بود. از این جامعه به روش نمونه گیری در دسترس 70 نفر از زنان و دختران متقاضی عمل جراحی بینی و 70 زن و دختر عادی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES) و مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (IPT) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده آن بود که توانایی زنان متقاضی عمل جراحی بینی در عزت نفس آشکار و ناآشکار ضعیف تر از زنان عادی است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین زنان و دختران متقاضی جراحی بینی از لحاظ عزت نفس آشکار و ناآشکار تفاوت معنی دار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  پایین بودن عزت نفس در افراد می تواند یکی از علل گرایش افراد به انجام جراحی های زیبایی باشد، بنابراین با بهبود عزت نفس می توان از گرایش به جراحی های زیبایی در جامعه کاست

  کلیدواژگان: عزت نفس آشکار، عزت نفس ناآشکار، جراحی بینی
 • رضا باقریان، غلام رضا خیرآبادی*، محمدرضا مراثی، سارا قانعی فر صفحات 145-156
  مقدمه

  اساس درمان بیماران تحت درمان همودیالیز خود مراقبتی مناسب است.  این مطالعه با هدف تعیین رابطه متغیرهای روانشناختی (خصوصیات شخصیتی، اضطراب ، افسردگی و استرس) با وضعیت خودمراقبتی در بیماران همودیالیزی انجام شده است.

  روش

  دریک مطالعه مقطعی  125 نفر  بیمار تحت درمان با همودیالیز مزمن  مراجعه کننده به بیمارستانهای الزهرا و نور شهر اصفهان در سال 1390 با در نظر داشتن معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند و با استفاده از پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت، اضطراب و افسردگی بیمارستان و خودمراقبتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  افسردگی و مسئولیت پذیری دو متغیر روانشناختی رابطه معنی دار با وضعیت خود مراقبتی در بیماران تحت درمان همودیالیز داشتند که اولی رابطه معکوس و دومی رابطه مستقیم دارد.

  نتیجه گیری

  در مدیریت و آموزش بیماران تحت همودیالیز، توجه به ویژگی های و علایم روانشناختی بیماران ضروری است

  کلیدواژگان: همودیالیز، خودمراقبتی، خصوصیات شخصیتی، عملکرد روانشناختی
|
 • Maedeh Bagheri *, MOHAMMAD TAGHI FARAHANI, Hamidreza Hassanabadi Pages 7-25
  Objective

  According to lack of detailed information on the most important factors related to quality of life in patients with coronary heart disease, the aim of this study is the modeling of psycho-social-cultural factors on the quality of life in patiants with coronary heart disease.

  Methods

  The data were collected using hospital scales of anxiety and depression, type D personality, perceived stress , the Mediterranean diet and socioeconomic status, and short forms of Stress coping schemas and individualism of collectivism and the researcher made perceived quality of life scales . 300 patients with coronary heart disease were selected with available sampling, from the February of 2018  to the May of 2018. Analysis based on path analysis was carried out in LISREL software.

  Findings

  Adaptive coping strategies(0.13), self-efficacy (0.028), anxiety and depression(- 0.024), type D personality(- 0.022), and socioeconomic status( 0.014 )had the most direct effects, and individualism(0.13) and Mediterranean diet (0.12 )had the most indirect effect for predicting quality of life.

  Conclusion

  It is suggested that patients be helped for using situational coping strategies, social support, acceptance and active emotional expression, to increase the level of self-efficacy on this group and take interventions properly to reduce their anxiety and depression. Also, be taught properly on the Mediterranean diet.

  Keywords: path analysis, Psychosocial-Cultural Factors, Coronary Heart Disease
 • Zahra Azimi, Sayed Abbas Haghayegh *, Mahdi Norouzi Pages 26-38
  Objective

  State-trait anxiety is one of the most important anxiety distributions (as an important factor in psychosomatic diseases). The purpose of this study was to investigate the moderating role of sleep quality in the relationship between state-trait anxiety with severity of symptoms in patients with a migraine headache diagnosis.

  Methods

  The study design is correlation. The study population includes all patients with migraine headache diagnosis will be referred to Neurological medical centers of Isfahan in 2018 which among those, 80 subjects will select by convenient sampling and they were assessed through Questionnaires of Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse, 1989), State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1983) and Severity of Migraine Symptoms (Najjarian, 1976). Data were analyzed by Hayes Process Software.

  Findings

  The results showed that sleep quality has a significant moderating role in the relationship between state-trait anxiety with severity of migraine symptoms in the total sample, although the amount of this moderating in state anxiety has been more than trait anxiety (P<0/05).

  Conclusion

  Sleep quality as a psychological variable can reduce the effect of state-trait anxiety in severity of migraine symptoms

  Keywords: Sleep quality, state-trait anxiety, severity of migraine symptoms
 • Seyedehzahra Mousavi, Mohammadali Goodarzi *, Seyed Mohammadreza Taghavi Pages 39-53
  Objective

  Blood cancer is the fifth common cancer in adults that can be threatening. The aim of this study was to predict the Post Traumatic Growth based on gratitude and social support in women with blood cancer.

  Methods

  The research design was correlational with a predictive aim based on regression method. 82 women with blood cancer were recruited from both inpatients and outpatients’ settings in Namazi hospital and Mottahari clinic using convenient sampling procedure. Measures were Posttraumatic Growth Inventory (Tedeschi and Calhoun, 1996), the Gratitude Questionnaire (Goodarzi, Noori & Marzooghi, 1393) and Perceived Social Support Questionnaire (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Findings gratitude and social support were significantly correlated with Post Traumatic Growth and prediction was also significant.

  Conclusion

  it can be concluded that promoting gratitude in these patients and providing social support for them might contribute to Post Traumatic Growth.

  Keywords: Post Traumatic Growth, Gratitude, Perceived Social Support, Blood Cancer
 • Afrooz Afshari *, Mahboobeh Mir Mohammadi Pages 54-68
  Objective

  Malnutrition is one of the important effective factors on mental and physical health of children. The purpose of this study was to investigate the psychological characteristics, attachment styles and cognitive emotion regulation of mothers as predictive factors of anthropometrics indices in 2-7 year-old Children, in Isfahan.

  Method

  This was a correlative study. The population was all 2-7 years old children of Isfahan and their mothers. A sample of 130 mothers of children, were selected by convenient sampling method. The instruments were used in this research were Adult Attachment Styles Questionnaire, short form of SCL-90 and cognitive-emotion regulation questionnaire. The collected data were analyzed by discriminant analysis.

  Findings

  The results showed that the psychological characteristics, attachment styles and cognitive emotion regulation of mothers can predict the nutritional problems of children.

  Conclusion

  These results revealed the importance of mother’s mental health, regulating emotional states and attachment styles in 2-7 years old children’s physical health

  Keywords: anthropometric indices, attachment styles, cognitive emotion regulation, psychological symptoms
 • Mohammad Ghasemi Pirbalouti, Arghavan Shariat *, Ahmad Ghazanfari Pages 69-80
  Objective

  Aging is a natural, dynamic and developing process. With attention to the available issues in this period of life, such as getting retired, feeling lonely and exclusion, older adults are prone to crisis and other problems such as decreasing in life expectancy, amount of physical activity and finally depression. So, it seems necessary to use from different methods to decrease or prevention of this issues in this of life. With getting older psychological parameters will be affected. So, using non-pharmacological treatments such as exercise therapy, effective on physical and psychological performance, is suggested to control of those issued in this part of life.

  Method

  To do this research, articles related to the effect of exercise on depression of older adults published between 2012-2017, available in sid.ir, magiran, and Google Scholar, were used. Keywords for this research were including physical activity, depression, and older adults. Finally, six researches were selected and meta-analysis was done based on them. The tool used in this research was meta analysis’ check- list.

  Findings

  The amount of effect size was d=0.64, that is statistically significant P<0.05 .

  Conclusion

  Based on the Cohen Table, the amount of effect size of exercise therapy on depression of older adults was high.

  Keywords: Meta-analysis, Exercise Therapy, Depression of Older Adults
 • Zhila Astane *, Majid Mahmude Alilo Pages 81-96
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the role of mediator of health promoting lifestyle on the relationship between chronic fatigue syndrome and personality factors in the staff of Amiralmomenin Hospital in Tabriz.

  Method

  The methodology of current study was in the framework of correlational design. Sample of study included 100 personnel of Tabriz Amiralmomenin Hospital who were selected through random sampling. Data collection was conducted applying Jason’s chronic fatigue questionnaire and Neura’s questionnaire of five personality factor and Walker's Lifestyle Improvement. A structural equation model was used to analyze the data.

  Results

  The results indicate the role of mediator of health promoting lifestyle in relation to chronic fatigue syndrome with personality factors. According to the findings, the relationship between chronic fatigue syndrome and personality factors such as; Neuroticism(0/583), Extroversion(-0/404), Openness(-0/186), Experiences (-0/383), conscientious(-0/231) and Healthy lifestyle(-0/472).

  Conclusion

  The results indicate the role of mediator of health promoting lifestyle in relation to chronic fatigue syndrome and personality factors. The effect of chronic fatigue syndrome is directly related to personality factors and the health promotion lifestyle as a mediator variable has an indirect effect on this relationship

  Keywords: Health promoting lifestyle, chronic fatigue syndrome, personality factors
 • Mahsa Assarzadegan, Zohreh Raeisi * Pages 97-116
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training based on positive- psychology on Quality of life and happiness of patients with type 2 diabetes.

  Method

  This Quasi-Experimental study was a pretest- posttest and follow-up with control group. The statistical population of the study included patients with type 2 diabetes who referred to Hazrat Ali Health center (Isfahan, 2017) Of these, 30 members of the   diabetic patients were selected by convenient sampling ,and  were then randomly assigned into  two 15-member group (experimental and control groups). The experimental group received a positive psychological approach for 8 sessions of 90 minutes, and The control group did not receive any treatment. Both groups were evaluated before and after the intervention and in the follow up using the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1996) and Oxford Happiness (1989).

  Results

  Analysis of deta by variance with repeated measurements Showed that positive-psychological education had significant influence on the quality of life and   happiness in patients with type 2 diabetes and There is a significant difference between the experimental and control (P <0.001).

  Conclusion

  Positive psychological education effectively improves the quality of life and happiness of patients with type 2 diabetes. Therefore, it is recommended that this treatment approach be used to help improve the quality of life and happiness of these patients.

  Keywords: Training based on positive-psychology_quality of life_happiness_type 2 diabetes
 • Nahid Khanbabaei, Razieh Zahedi, Amin Rafiepoor * Pages 117-132
  Objective

  Rheumatoid arthritis is a preexisting chronic inflammatory autoimmune disease with a prevalence of 0.5 to 2.4 percent in the world. The present study aimed to investigate the effectiveness of the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on the psychological distress and fear of disease progression in patients with rheumatoid arthritis.

  Methods

  this quasi-experimental clinical trial study was performed on 30 people with rheumatoid arthritis selected through purposive sampling and randomly assigned in tow groups, experimental and control (n= 15 persons) the intervention was implemented 8 session per week is a one-half hour session in the experimental group. Data were collected using Psychological distress questionnaire (DASS) and fear of disease progression and analysis was done by SPSS-22 software. Descriptive and inferential statistics and repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test were used.

  Findings

  Results of repeated measure ANOVA showed significant difference between the two groups in mean depression and stress (P> 0.05). Anxiety scores were not significantly different between the two groups (P <0.05). Bonferroni post hoc test results showed a significant difference between the stress, depression and fear of disease progression in the pre-test, post-test and follow-up.

  Conclusion

  the results indicate the effect of ACT on the psychological distress and fear of disease progression in patients with rheumatoid arthritis; therefore, this treatment can be used as a complementary treatment, along with medication, to improve the quality of life of these patients

  Keywords: Psychological distress, Fear of disease progression, Acceptance, Commitment, Rheumatoid Arthritis
 • Fereshte Hasani *, Hosen Zare, Reza Dosti Pages 133-144
  Objective

  The theory of the relationship between self-esteem and the performance of a disorder is based on the fact that self-esteem can provide individuals with emotions with safety in the face of threats and threats. The purpose of this study was comparisons implicit self-esteem and explicit in those who performed nasal surgery with normal people. This was a cross-sectional research.

  Methods

  The statistical population of the present study included all female infertility surgeons who referred to beauty centers of Rasht in spring 1397 and normal women. The community was selected through available sampling. 70 nose and 70 normal subjects were selected. The expression used in this research was the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Alphanumeric Scale (IPT). The mean scores indicate that women's ability to perform surgery is clear and insignificant in their self-esteem than ordinary ones.

  Findings

  The results of multivariate analysis of variance showed that the ability of the two groups of subjects in the obvious and the subtle self-esteem is not the same and there is a significant difference between the two groups.

  Conclusion

  Low self-esteem in individuals can be one of the reasons for the tendency of people to have a cosmetic surgery, so improving self-esteem can reduce the tendency for cosmetic surgery in the community.

  Keywords: Clear self-esteem, subtle self-esteem, Nasal Surgery
 • Reza Bagherian, Gholam Reza Kheirabadi *, Mohammad Reza Maracy, Sara Ghaneeian Pages 145-156
  Objective

  Appropriate self-care is the base of treatment in hemodialysis patients. The aim of this study was to determine the relationship between psychological factors (personality traits, anxiety, depression and stress) and the self- care of hemodialysis patient.

  Method

  In a cross-sectional study 125 patients under chronic hemodialysis admitted to Al-Zahra and Noor hospitals of Isfahan city in 2012 were enrolled to the study with regard to the inclusion and exclusion criteria. Data collection tools were including three questionnaires (the five-factor personality inventory (Neo Big-5), Depression Anxiety Stress Scale (DASS) and Hemodialysis Self-care checklist that  after the choice of samples were given to complete. the data was analyzed by multivariate regression model.

  Findings

  Depression and conscientiousness are significantly correlated with self-care in hemodialysis patients. There is an inverse correlation between self-care and depression and a direct correlation between conscientiousness with self-care.

  Conclusion

  It seems that pay attention to psychological factors are required in practice with hemodialysis patients.

  Keywords: : hemodialysis, self-care, personality traits, psychological factors