فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محسن احدنژاد، حسین طهماسبی *، فاطمه شامی، سعید محرمی صفحات 1-13
  تبیین موضوع

  پراکنده رویی برآیندی از رشد سریع جمعیت و گسترش لجام گسیخته در نواحی پیرامونی شهر و تاثیر مستقیمی بر توسعه فضایی شهرها دارد که در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی سراسر جهان تبدیل شده است. در همین راستا، این تحقیق با هدف تبیین فضایی پراکنده رویی شهری و اثرات محیط زیستی آن در قائم شهر می پردازد.

  روش

  پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفی تحلیلی به تبیین اثرات فضایی پراکنده رویی قائم شهر بر نواحی پیرامون شهری با استفاده از تصاویر ماهواره چند زمانه لندست بپردازد. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی از محدوده مورد مطالعه گردآوری شد و برای تهیه کاربری اراضی از طبقه بندی نظارت شده فازی مبتنی برشدت انطباق و برای سنجش فرم های پراکنده رویی از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هلدرن استفاده شد.

  یافته‎ها

  نتایج حاصل از مدل هلدرن نشان می دهد که عامل جمعیت بیشترین تاثیر را در 22 سال بر رشد پراکنده شهر با الگوهای متفاوت گذاشته و براثر این رشد کاربری باغات با 43 درصد بیشترین تغییرات را دارد پیش بینی های صورت گرفته براساس مدل سلول های خودکار مساحت اراضی ساخته شده تا سال 1402 به 8833 هکتار خواهد رسید. نتایج حاصل از سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد که در این بازه زمانی فرم های فضایی پراکنده رویی از قبیل الگوی خطی رشد، الگوی مجزا و منفرد، الگوی رشد انبساطی، الگوی خوشه ایتشدید می شوند که پیامدهای زیست محیطی مخربی را به همراه دارد.

  نتایج

  بنابراین آنچه از این تحقیق بر می آید رشد فضایی پراکنده شهری اثرات مخربی بر محیط زیست و زمین های مرغوب ارضی کشاورزی پیرامون و فرم فضایی قائم شهر گذاشته که در راستای دستیابی فرم پایدار شهری الگوی رشد فشرده شهری به عنوان توسعه آتی قائم شهر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پراکنده رویی، الگوی توسعه فضایی، کاربری اراضی، شهر قائمشهر
 • مرضیه افضلی، مهدی مدیری*، رحمت الله فرهودی صفحات 15-28
  تبیین موضوع

   اگرچه تحقیقات زیادی در خصوص شهر هوشمند، در دنیا و حتی در ایران صورت گرفته؛ اما همچنان پروژه های هوشمندسازی شهرها در برخی از این کشورها و از جمله ایران عقیم مانده است. هنگامی که این تعاریف در یک ظرف واحد مورد بررسی مجدد قرار می گیرند، وجود خلا هایی در آنها به نظر می رسد. از آنجا که این تعاریف و بررسی های دارای خلا، مبنای نظری بسیاری از کارهای عملیاتی در هوشمندسازی شهرهای جهان سوم قرار گرفته، لذا خود، عامل بسیاری از عقیم سازی این پروژه هاست.

  روش

  این تحقیق توسعه ای که با نگاهی آینده نگارانه با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای - اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ای) انجام شده است. یافته های آن به دو بخش مروری و تحلیلی - توصیفی تقسیم بندی می شود. یافته‎ها: در ایران یکی از مسائل مبتلابه هوشمندسازی شهرها، نبود فرآیند و غیرسیستماتیک عمل کردن در مسیر هوشمندسازی است. در این تحقیق نیز از نگاه کارشناسان، هیچکدام از الزامات فرایندهای اساسی ده گانه در مدیریت هوشمند شهر کرمان در نظر گرفته نشده است. فرآیندهایی که ضمانت سیستماتیک عمل کردن در اجرای پروژه های هوشمندسازی دنیاست.

  نتایج

  بنابراین لازم است مدیریت شهری کرمان با هدف کمک به تسریع هوشمندسازی با دعوت از متخصصان امر در  بخش های دولتی و خصوصی فرآیندسازی را در سرلوحه اقدامات هوشمندسازی خود قرار دهند. توجه به نقش های اصلی کارکردی شهر در ارائه فرآیندهای مدیریتی هوشمندسازی آن بسیار موثر خواهد بود که این مهم نیز، نیازمند مطالعات عمیق تر است.

  کلیدواژگان: آینده نگری، شهر هوشمند، هوشمندسازی، ملزومات فرآیندی، شهر کرمان
 • خدارحم بزی*، ابراهیم معمری، یاسین صیاد صفحات 29-42
  تبیین موضوع

  یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار در اعلامیه دستور کار 21 کاهش نابرابری در شهرها است. لذا ضرورت شناخت وضع موجود شاخص های عدالت فضایی و ارزیابی فضاهای شهری جهت هرگونه برنامه ریزی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی جهت مطلوبیت امری اجتناب ناپذیری است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با ماهیت توسعه ای- کاربردی بوده که از تکنیک های برنامه ریزی فضایی- شهری برای شناخت جنبه هایی از نابرابری های فضایی- مکانی در نواحی شهر گرگان استفاد شده است. هدف پژوهش تحلیل و ارزیابی توزیع فضایی مولفه ها و شاخص های خدمات و امکانات درون شهری جهت اولویت بندی و سطوح برخورداری نواحی شهری گرگان است. برای تحلیل داده های مربوط به خدمات شهری از تکنیک های تصمیم گیری تشابه به گزینه ایده آل (TOPSIS)، راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره (VIKOR)، میانگین وزنی ساده (SAW) در محیط نرم افزار Excel و برای رسیدن به یک نتیجه واحد، از تکنیک ادغام استفاده شده است.

  یافته‎ها

  نتایج تکنیک تاپسیس نشان می دهد که ناحیه 2 از منطقه 2 با ضریب توسعه (0.5057) رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و به عنوان ناحیه برخوردار و ناحیه 2 از منطقه 1 با ضریب توسعه (0.04117) رتبه آخر را دارا می باشد. بر اساس نتایج تکنیک ویکور نیز ناحیه 2 از منطقه 2 با ضریب ویکور (0) برخوردارترین و ناحیه 2 از منطقه 1 با ضریب ویکور (1) محروم ترین ناحیه به شمار می روند.

  نتایج

  نتایج تکنیک ادغام نشان می دهد که نواحی 1 و2 منطقه 2 برخوردار، نواحی 1 و 2 از منطقه3 نیمه برخوردار، ناحیه 3 از منطقه 3 کم برخوردار و نواحی 1 و 2 از منطقه 1 و ناحیه 3 از منطقه 2 در شرایط محرومیت قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: خدمات شهری، عدالت فضایی، ویکور، نواحی شهری، گرگان
 • فیروز جعفری*، زهرا رسول زاده، اکبر حمیدی صفحات 43-56
  تبیین موضوع

  پارک های شهری بخشی از زیرساخت های عمومی اند که کارکردهای مفیدی برای محیط شهر، از جمله بهبود کیفیت هوا، انجام فعالیت های تفریحی، ثبات عاطفی شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد. اما تضادها و نابرابری های موجود در توزیع چنین کاربری ها، از اساسی ترین چالش ها در زمینه عدالت فضایی شهری است. هدف تحقیق حاضر، تحلیل توزیع فضایی پارک های شهر بناب با رویکرد عدالت فضایی است.

  روش

  نوع پژوهش، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت ترکیبی مبتنی بر اسنادی و پیمایشی است؛ به این ترتیب که برای تدوین چارچوب نظری و استخراج شاخص ها، مروری بر تحقیقات پیشین و داده های مرکز آمار ایران صورت گرفته است؛ هم چنین، برای تطبیق داده ها و شاخص های مورد استفاده با واقعیت های موجود از روش پیمایشی بهره گرفته شد. برای پردازش داده ها از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه و تحلیل شبکه به صورت تلفیقی با سایر قابلیت های فضایی ArcGIS استفاده شد.

  یافته‎ها

  نتایج بدست آمده نشان دهنده خوشه ایبودن توزیع فضایی پارک ها است که بیانگر توزیع نسبتا مناسب پارک های شهر بناب در مناطق مرکزی و شمال شرقی شهر و نامناسب بودن آن در سایر بخش های شهری می باشد. بعلاوه، توزیع پارک ها تا حدودی مطابق با تراکم جمعیتی در بخش های مختلف شهر بناب صورت گرفته ولی توزیع فضایی این خدمات در محلات حاشیه نشین شهر بناب مطلوب نیست.

  نتایج

  آنچه از این تحقیق بر می آید این است که عدالت فضایی در توزیع پارک های شهر بناب چندان رعایت نشده است.

  کلیدواژگان: پارک های شهری، عدالت فضایی، تحلیل شبکه، شهر بناب
 • ویدا حسنی*، نیما جهان بین صفحات 57-70
  تبیین موضوع

   شهر کرمان طی چند دهه اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است. این تحولات شامل توسعه فیزیکی، افزایش جمعیت شهری، مهاجرت بی رویه، حاشیه نشینی و گسترش افقی شهر با حفظ مرکزیت اداری، اقتصادی و فرهنگی جنوب شرق هستند، اما ایجاد زیر ساخت ها به خصوص در بخش حمل و نقل شهری، متناسب با این تحولات صورت نپذیرفته است. تحقیق حاضر با درک اهمیت موضوع و با توجه به جایگاه شهر کرمان و عدم مطالعات منسجم در این خصوص سعی دارد با استفاده از فنآوری GIS و مدل فازی به بررسی و تحلیل پراکندگی تصادفات شهر کرمان و اولویت بندی مناطق حادثه خیز اقدام نماید.

  روش

  نوع پژوهش، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت ترکیبی مبتنی بر اسنادی و پیمایشی است. بر این اساس فاکتور های مهم که پس از تلفیق و ترکیب داده ها در محیط GIS  ابتدا نقشه پراکندگی تصادفات رانندگی شهر کرمان مشخص گردید و سپس با وزن دهی به فاکتورها مناطق حادثه خیز شهر کرمان مشخص گردید.

  یافته‎ها

  بر این اساس به ترتیب سه محدوده میدان آزادی، خیایان مطهری و جهاد بیشترین مناطق مستعد تصادفات درون شهری می باشند که با توجه به انجام پروژه های روان سازی ترافیک در میدان آزادی، محور خیابان مطهری (پارک مطهری تا سه راه طالقانی) به عنوان محور با بیشترین تصادفات انتخاب گردید.

  نتایج

  هدف اصلی این تحقیق تاکید بر تعداد کلی تصادفات به منظور تشریح مکان های حادثه خیز و ایجاد مدلی بر حسب شدت و تنوع تصادفات بوده هسج. جمع بندی نشان می دهد مناطق مرکزی شهر به خصوص میدان آزادی، خیابان مطهری و بلوار جهاد بیشترین خطر بروز تصادفات درون شهری را داشته است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصادفات درون شهری، مدل فازی، شهر کرمان
 • مجتبی رفیعیان*، ایرج قاسمی، کمال نوذری صفحات 71-89
  تبیین موضوع

  شناخت و تحلیل فضا از طریق هدف ها و فرایندهایی که آن را قوام بخشیده اند اهمیت زیادی دارد. این اهداف و فرایندها توسط ساختارها، قوانین و نهادهای موجود که در ایجاد نا عدالتی تاثیر بسزایی دارند تهیه و پیاده سازی می شوند. در این میان، سیاست گذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا نا عدالتی فضایی به شمار می رود. بر این اساس عدالت فضایی یک ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی، فرایندها و ابزارهای تولید فضای شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای سیاست گذاری مدیریت شهری در چارچوب معیارهای گفتمان عدالت فضایی می باشد.

  روش

  از آنجایی که طرح جامع شهر تهران سند اصلی در حوزه سیاست گذاری شهری است؛ در این مقاله به عنوان نمونه معرف اسناد سیاست گذاری انتخاب و با استفاده از روش کیفی و تحلیل تم، اصول و مولفه های مورد توجه در ارتباط با گفتمان عدالت فضایی از آن استخراج و تحلیل شده است.

  یافته‎ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که این سند به معیارهای نفی حاشیه ای شدن، همه شمولی، برابری فرصت ها و مشارکت توجه بیشتری داشته است. در مورد معیارهای تنوع، شفافیت و توافق، شواهد به دست آمده حاکی از توجه کمتر سند به اصول و مولفه های موجود در این معیارها می باشد. در زمینه معیارهای آزادی و تفاوت نیز؛ سند در حد برخی ایده های کلی که فاقد سیاست پیشنهادی مشخص می باشد باقی مانده است.

  نتیجه‎گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد در سند در سیاست گذاری مدیریت شهری تهران، برخی زمینه ها و ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است که می توان آن را به وجود نسبی «عدالت حالت فضایی» در سیاست گذاری مدیریت شهری تعبیر کرد.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، سیاست گذاری، مدیریت شهری، طرح جامع، شهر تهران
 • اکبر کیانی، فرض علی سالاری * صفحات 91-108
  تبیین موضوع

   تحلیل شناخت، ارزیابی، برنامه ریزی، مدیریت و تصمیم گیری در زمینه  فضاهای عمومی شهری به ویژه در اولویت گذاری عناصر هویت بخش شهری مبنی بر راهبردهای مشارکت عمومی و متخصصین مور توسعه شهری و فناوری های نوین مبتنی بر روش های عمومی و ترکیبی بسیار ضروی می باشد.

  روش

  بنابراین هدف مقاله حاضر در راستای بهره گیری از همگرایی همه جانبه در تصمیم گیری و ارزیابی اولویت های عناصر هویت بخش شهر بروجرد با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیقی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسی های میدانی می باشد. با توجه به ویژگی های مدل «فرآیند تحلیل شبکه»(ANP)  و ویژگی مسائل شهر بروجرد، داده ها و اطلاعات اولیه طبقه بندی و به تبع آن مدل مفهومی ANP تهیه گردید. مدل مذکور مبتنی بر فضاهای عمومی شهر بجنورد شامل 3 خوشه (معیار/گروه) و 19 گزینه (نود/زیرگروه) با استفاده از نرم افزار Super Decisions تولید شد.

  یافته‎ها

  نتایج تحقیق نشان می دهد، بیشترین و بالاترین اولویت جهت توجه به عناصر هویت بخش شهر بروجرد مربوط به«نودها در خوشه های (معیار/گروه) هفت گانه و  بر مبنای مکان (ارزیابی 9 مکان و فضای شهر بروجرد) مربوط به نودهای «تپه چغا»، «گلدشت»، «مسجد جامع بروجرد» و «بازار» با امتیاز نرمال شده (0/587)، (0/520)، (0/430) و (0/251) بوده است.

  نتایج

  در مجموع بررسی تمامی نودها، گره های مورد بررسی شاخص عناصر کارکردی و محتویی فضاهای شهر؛ گزینه تنوع محیطی و کارکردی  (643/0)  برتری و اهمیت بیشتری دارد. در این میان اهمیت و برتری گزینه محتوای اجتماعی و محتوای فرهنگی (خاطره انگیزی و حافظه تاریخی) (0/537) نسبت به گزینه عناصر و تعاملات اجتماعی (شکل دهنده رفتار اجتماعی)  (0/491) است، که البته کمترین زیر گروه در بررسی خوشه عناصر کارکردی و محتوای فضاهای شهری مربوط به عناصر اقتصادی با امتیاز (0/263) می باشد. در اولویت قرار گرفتند. در پایان مقاله نیز راهکارها و پیشنهادهای بومی و کاربردی در راستای برقراری هویت شهر بروجرد ارائه شده است.

  کلیدواژگان: اولویت گذاری، عناصر هویت بخش، مدل فرایند تحلیل شبکه ای، شهر بروجرد
 • داود عباسی، احمد خادم الحسینی*، مهدی مدیری، حمید صابری، امیر گندم کار صفحات 109-122
  تبیین موضوع

  تاب آوری رویکردی نو در راستای ارزیابی و ارتقای ظرفیت مانایی و تحمل پذیری بنیان های توسعه در شهرهاست. تبیین و شناخت مولفه های موثر و پیش برنده آن می تواند راهگشای بسیاری از برنامه های مرتبط با مدیریت بحران و دفاع غیر عامل شهری باشد که با توجه به پیچیدگی های تهدیدات امروزی امری بسیار ضروری می باشد.

  روش

  مقاله حاضر با هدف گذاری کاربردی و با روش شناسی توصیفی- تحلیلی در راستای شناخت و تحلیل پیشران های تبیین کننده تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد می باشد. جهت شناسایی شاخصه های مفهومی تبیین کننده پیشران های اصلی تاب آوری به روش اسنادی و دلفی هدف مند استفاده شده است. جامعه نمونه کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش در دو بخش به صورت 15 نفر برای اجرای تکنیک دلفی هدف مند و 50 نفر برای ارزش گذاری به پیشران های تبیین کننده می باشند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری ایموس گرافیک (AMOS) استفاده شده است

  یافته‎ها

  نتایج تحقیق بیانگر این امر است که اولا تحلیل شاخصه های مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) شش پیشران تبیین کننده اصلی را به صورت تاب آوری اقتصادی با ضریب پایایی 78/0، تاب آوری اجتماعی با ضریب پایایی 0.76، تاب آوری کالبدی با ضریب پایایی 0.72، تاب آوری نهادی- مدیریتی با 0.73، تاب آوری زیرساختی با ضریب پایایی 0.82 و زیست محیطی با ضریب پایایی 0.74، مورد شناسایی قرار داد و ثانیا تحلیل ساختار ارتباطی پیشران های شناسایی شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) نشان داد که پیشران های شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معناداری برای تبیین تاب آوری در کلان شهر مشهد می باشند.

  نتایج

  آنچه از این تحقیق بر می آید که برای ارزیابی و کاربست تاب آوری در کلان شهر مشهد نیازمند به دید جامع و چند جانبه می باشد. یعنی توجه به پیشران های مهمی در 6 حوزه کلان  اقتصادی تا زیست محیطی می باشد، چرا که تحقق تاب آوری در این کلان شهر با ارتباط ساختاری قوی در بین این پیشران ها مرتبط می باشد.

  کلیدواژگان: تاب وری، پیشران های تاب آوری، کلان شهر مشهد، AMOS، CFA
 • علی اصغر عبدالهی*، مصطفی خبازی، افسانه شهریاری صفحات 123-138
  تبیین موضوع

   در دهه های اخیر در اغلب کشورهای در حال توسعه با افزایش رشد شتابان شهری و مهاجرت روستاییان به شهر، سکونتگاه های غیررسمی گسترش بی سابقه ای یافته اند. می توان گفت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در رشد پراکنده شهر کرمان تغییرات بدون برنامه کاربری اراضی بوده است. از این رو پیش بینی این تغییرات می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی و برنامه ریزی های آینده این شهر نقش به سزایی داشته باشد.

  روش

  با توجه به کارایی بالای مدل CA-Markov در پیش بینی تغییرات کاربری اراضی، در پژوهش حاضر نیز از این مدل با هدف پیش بینی روند توسعه و تغییرات کاربری اراضی در سال افق 1406 بهره گرفته شد و از تصاویر ماهواره ای سال های 1368، 1379، 1387 و 1396 برای پیش بینی و آشکارسازی تغییرات استفاده گردید.

  یافته‎ها

  یافته ها نشان می دهد در نقشه پیش بینی سال 1406 مساحت سه کلاس، اراضی ساخته شده 10273 هکتار، زمین بایر 1229 هکتار و پوشش گیاهی 9983 هکتار خواهد بود. همچنین نقشه حاصل نشان می دهد که مساحت کلاس های زمین بایر و پوشش گیاهی به ترتیب به میزان 118 و 219 هکتار کاهش یافته است. همچنین کلاس اراضی ساخته شده نسبت به سال پایه (1396) تغییر چشم گیری نداشته است.

  نتیجه‎گیری

  با توجه به کارایی بالای این مدل در پیش بینی تغییرات کاربری اراضی، می توان از نتایج حاصل از آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آینده شهر کرمان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مدل سازی، زنجیره مارکوف، پیش بینی تغییرات، توسعه کالبدی
 • علی اسماعیلی، حسین غضنفرپور، مریم فدایی *، امیرمهیم مهیمی صفحات 139-156
  تبیین موضوع

   با افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین در جهان، شهرها، تبدیل به مکان هایی با تمرکز بالای جمعیتی گشته اند که به تبع آن، رشد کالبدی شهری نیز دستخوش این تغییر می باشد. به همین دلیل، اندازه گیری میزان این رشد، به منظور تحلیل اثرات آن بر زندگی شهری، امری ضروری است.

  روش

  این مقاله، با بهره گیری از داده های سنجش از دور، طی 9 دوره بین سال های 1352-1397، به ارزیابی میزان پراکنده رویی شهر کرمان می پردازد. برای این منظور، 10 تصویر از ماهواره های لندست 8، 7، 5، 2و 1، به فاصله ی زمانی 5 سال از یکدیگر انتخاب شد، و پس از انجام آماده سازی آن ها در نرم افزار «انوی»، نسبت به استخراج مساحت ساخته شده، در سال های مختلف اقدام شد؛ و با استفاده از شاخص های درجه آزادی و درجه پراکندگی، درجه نیکویی رشد شهری، محاسبه گردید. همچنین، بر روی تصاویر، به منظور تجزیه و تحلیل جهات توسعه، 8 مثلث هم مساحت، در 8 جهت جغرافیایی تعیین گردید

  . یافته‎ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین ساخت وساز، طی سال های 1392-1397، و کمترین ساخت وساز بین سال های 1372-1377 رخ داده است. در حالی که در کل دوره 45 ساله، بیشترین ساخت وساز در بخش غربی شهر و کمترین آن در بخش شمالی شهر می باشد. با این وجود، بیشترین پراکنده رویی طی سال های 1387-1392، و کمترین آن، در بین سال های 1352-1355 رخ داده است. همچنین، در کل دوره 45 ساله، پراکنده رویی در جهت شرقی شهر بیشترین و جهت شمال شرقی کمترین میزان را داراست.

  نتایج

  پراکنده رویی در شهر کرمان محرز است و شاخص های سنجش آن نیز، آشکارا، شدت این پراکندگی را نمایش می دهند.

  کلیدواژگان: پراکنده رویی شهری، رشد شهری، سنجش از دور، شهر کرمان
 • عطیه علی اکبری، حمیدرضا وارثی* صفحات 157-173
  تبیین موضوع

   گسترش افقی شهرها در چند دهه اخیر در کشور با تخریب سطح وسیعی از اراضی کشاورزی و سرمایه های طبیعی شهرها، در دستیابی به شکلی پایدار از کالبد شهر با چالش مواجه شده است. نظریه توسعه درونی که از اصول ده گانه رشد هوشمند می باشد، در راستای اهداف توسعه پایداراست. به موجب این رویکرد اراضی بایر و ناکارآمد به عنوان سازوکار تحقق سیاست های توسعه درونی شهر می باشد. بنابراین چنانچه در یک محدوده زیستی پراکنده روی کالبدی اتفاق بیافتد یعنی مازاد بر نیاز کالبدی، جمعیت ساکن، فضا اشغال گردد می توان به این نتیجه رسید که درون شهر فضاهای بلا استفاده، رها شده و ناکارآمد و فرسوده وجود دارند که برنامه ریزی جهت استفاده مناسب از آن ها اهمیت پیدا می کند.

  روش

  در این پژوهش هدف، بررسی وضعیت نواحی شاهین شهر از لحاظ توسعه با تاکید بر ویژگی های مسکن، شاخص های مرتبط با آن و میزان برخورداری می باشد. جهت بررسی روابط بین متغییرها، با نرم افزار AMOS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه قرارگرفت .

  یافته‎ها

  نتایج نشان داد طرح های توسعه شهر و ایجاد مسکن در آینده در تمام ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی به جز بعد دسترسی، عامل اصلی گسترش کالبدی شهر است.سپس با تکنیک Antropi و VIKORجهت وزن دهی و رتبه بندی نواحی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تکنیک ویکور نشان داد که نواحی شهری از نظر شاخص های پژوهش و به لحاظ توسعه درونی، به ترتیب ناحیه فردوسی در رتبه اول برخورداری و ناحیه گلدیس در رتبه آخر قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه شهری، توسعه درونی، مسکن، شاهین شهر
 • لیلا محمدی *، محمد علی خانی زاده، محسن بابایی صفحات 175-191
  تبیین موضوع

  توزیع فضایی عادلانه خدمات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها، یکی از فاکتورهای مهم جهت دستیابی به عدالت اجتماعی می باشد، زیرا عدم برخوداری عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد.  هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر ایلام و ارائه راهکارهای بهینه برای نیل به توزیع متعادل خدمات در سطح شهر، به منظور بهره مندی همه شهروندان از خدمات شهری مناسب است. 

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیل می باشد. با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره جستن از دو روش تحلیل عاملی و خوشه ای، به بررسی چگونگی توزیع خدمات شهری در سطح شهر ایلام پرداخته است.

  یافته‎ها

  نتایج پژوهش بیانگر آن است که در بین سه شاخص خدمات شهری بین محلات شهر ایلام، شرایط شاخص کالبدی نسبت به دیگر شاخص ها در موقعیت بهتری قرار داشته و پس از آن شاخص اقتصادی و در نهایت شاخص اجتماعی در وضعیت مطلوب قرار گرفته است. از طرفی بر اساس نتایج مقایسه ای از دو روش تحلیل(عاملی و خوشه ای) مشخص می گردد که ناحیه مرکزی در بهترین شرایط، ناحیه شادآباد در شرایط تا حدودی مناسب و نواحی جانبازان، چالیمار، نوروزاباد، آزادگان، رزمندگان و بانبرز در شرایط نامناسب قرار دارند.

  نتایج

  وضعیت بوجود آمده ماحصل مشکلاتی چون: عدم مدیریت مداوم (طی 21 سال 13 شهردار تغییر کرده است)؛ ضعف در تدوین و اجرای قوانین؛ سوء مدیریت و ناهماهنگی میان دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری و نداشتن نگاه یکپارچه؛ ناپایدار بودن درآمدهای شهرداری؛ غلبه نگاه قبیله ای بر نگاه شهروندی؛ پراکندگی نامطلوب تراکم؛ کمبود سرانه کاربری های تفریحی و... می باشد.

  کلیدواژگان: توزیع خدمات، نابرابری، تحلیل عاملی و خوشه ای، شهر ایلام
 • حسین منصوریان*، سید عباس رجایی، احمد حاتمی، حسن عاشوری صفحات 193-211
  تبیین موضوع

   ارتقای روستاها به شهر در کانون های استقرار ایلات، عشایر و روستائیان، نوع خاصی از شهرها با عنوان «شهر اقوام» را در ایران معاصر شکل داده است. این شهرها به مرور، تبدیل به مقصد مهاجرتی عشایر و روستائیان مناطق پیرامون شده و با ویژگی هایی از قبیل رشد شتابان جمعیت، تسلط فرهنگ قوم گرایی و طایفه گرایی و جداگزینی اجتماعی- فضایی، در حلقه ای از ناکارآمدی در حوزه مدیریت شهری گرفتار شده اند. براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام است.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه و به شیوه خوشه ایو تصادفی ساده از نمونه ای با حجم 260 نفر شامل شهروندان، پرسنل شهرداری، شهرداران و مشاوران شهرداری نورآباد گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است.

  یافته‎ها

  نتایج بدست آمده از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که از نظر ساکنان محلی دو عامل قوم گرایی و تعلقات مذهبی، به طور معناداری مهم ترین عوامل موثر بر شیوه انتخاب اعضای شورای شهر توسط شهروندان می باشند. علاوه براین، از نظر پاسخگویان، لابی گری با ارزش T برابر 16/3و قوم گرایی با ارزش T برابر 7/9، مهم ترین معیارهای اثرگذار در انتخاب شهرداران بوده اند. میزان رضایت شهروندان از عملکرد شوراهای اسلامی شهر نورآباد در سطح پایینی قرار داشته و بیش از 68 درصد پاسخگویان، نارضایتی خود را از عملکرد شوراها ابراز داشته اند. تحلیل نظرات شهرداران، مشاوران و کارکنان شهرداری نشان می دهد که اعضای شورای شهر به شیوه های مختلفی از قبیل نصب و عزل پرسنل، دخل و تصرف در انتخاب پیمانکار، هدایت پروژه های عمرانی به سمت بخش های خاصی از شهر، در امور اجرایی شهرداری دخالت می کنند.

  نتایج

  در فرایندی بازخوردی، شورای برآمده از ساختار اجتماعی-فضایی مبتنی بر قوم گرایی منجر به انتخاب شهردار براساس منافع فردی و قومی شده و از این طریق با دخالت در امور اجرایی شهرداری، زمینه را برای ناکارآمدی مدیریت شهری فراهم ساخته است.

  کلیدواژگان: شهر اقوام، رفتار انتخاباتی، مدیریت شهری، شورای شهر، شهرداری، شهر نورآباد
 • مصطفی مومنی*، نجمه سادات مصطفوی صفحات 213-227
  تبیین موضوع

   امروزه در پژوهش های متعددی در علوم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی از فنون تحلیل فضایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده می شود. توانمندی در تحلیل یکپارچه سطوح و امکان بهره مندی از تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی از مزیت های بهره گیری از این فنون می باشد. هدف این پژوهش نیز تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعه کالبدی شهرهای استان مرکزی با استفاده از فنون تحلیل فضایی می باشد.

  روش

  مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. در این پژوهش کلیه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی بین سالهای 1390 الی 1396 جمع آوری شد و به منظور تحلیل پراکنش و توزیع فضایی این مصوبات در سطح استان مرکزی از تحلیل آمار فضایی سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در این پژوهش از سه روش میانگین نزدیکترین همسایگی (ANN)، روش خوشه بندی زیاد/کم (HLC) و روش خودهمبستگی فضایی (SA) در تحلیل فضایی آماری و روش تخمین تراکم کرنل (KD) به منظور نمایش فضایی عوارض در سطوح پیوسته استفاده شده است.

  یافته‎ها

  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پراکنش مصوبات در سطح استان به صورت خوشه ایبوده که منجر به الگوی قطبی شدن شهرهای پرجمعیت و به تبع آن تمرکز فضایی و افزایش نابرابری های منطقه ای را به دنبال داشته است.

  نتایج

  نادیده انگاشتن توان منطقه ای و نقش عوامل محیطی در آمایش استان مرکزی یکی از بارزترین نتایج تحلیل مکانی مصوبات کارگروه در دهه کنونی است. لذا با ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی در سطح استان و بروزرسانی و رصد مداوم آن و تحلیل و پایش مستمر سیاست های توسعه ای در سطح شهرهای استان متناسب با توان منطقه ای و اکولوژیکی، می توان به سمت توسعه پایدار منطقه ای گام برداشت.

  کلیدواژگان: تحلیل آمار فضایی، خودهمبستگی فضایی، توسعه منطقه ای، کارگروه زیربنایی و شهرسازی، استان مرکزی
|
 • Fatemeh Shami, Saeed Moharrami, Mohsen Ahadnejad, Hossein Tahmasebi * Pages 1-13
  Objective

  Sprawl is the result of rapid population growth and sprawling expansion in the periphery of the city and has a direct impact on the spatial development of cities, which has become a major challenge in the world in recent years. In the same vein, this research aims to explain the dispersed urban space and its environmental impacts in Qaemshahr

  Methods

  The present study aims to describe descriptive-analytic methods to explain the spatial effects of Ghaemshahr on urban areas using Landsat multistory satellite imagery. The required information was collected through library and field studies from the scope of the study. Land use was adapted from the fuzzy supervised classification based on the severity of the stress, and the geographic information system and model Holdren were used to measure the scattered forms.

  Results

  The results of the model Holdren indicate that the agent has the greatest impact in 22 years, the sprawl of the city with different patterns and, as a result of the growth of orchard land use by 43 percent is most predictions made based on cells automatically land area made It will reach 8833 hectares by 1402. The results of the GIS shows that sprawl space in this period forms such as linear growth pattern, individual pattern, the pattern of growth, expansion, intensification cluster pattern that adverse environmental consequences associated with.

  Conclusion

  Therefore, what emerges from this study is the development of spatial urban sprawl, which has devastating effects on the environment and land-friendly agricultural lands of the perimeter of the periphery and the form of space in the city. In order to achieve a sustainable urban form, the compact city growth model is proposed as the future development of Qaemshahr.

  Keywords: Sprawl, spatial development pattern, Land Use, ghaemshahr City
 • Marzieh Afzali, Mehdi Modiri *, Rahmatollah Farhudi Pages 15-28
  Objective

  Although a lot of research has been done on the smart city, in the world and even in Iran, urban smart-making projects still remain ineffective in some of these countries, including Iran. When these definitions are placed in a single reagent container, there are gaps in them. Because these definitions and vacuum reviews are the theoretical basis for many of the operational tasks in the intelligence of Third World cities, they themselves are the cause of many of the sterilization of these projects.

  Methods

  This research is a forward-looking development based on library-documentary research and survey (questionnaire). Its findings are divided into two parts: review and analytical - descriptive.

  Results

  In Iran, one of the problems of urban smart-making is the lack of process and non-systematic action in the direction of intelligence. In this research, from the experts' point of view, none of the requirements of the top ten key processes in smart management of Kerman city has been considered. Processes that provide systematic assurance of the implementation of global smart-making projects.

  Conclusion

  Therefore, Urban management in Kerman is required to accelerate the development of intelligence by inviting specialists in public and private sectors to process processes in the direction of their intelligence actions. Considering the main functional roles of the city in providing its smart-making management processes will be very effective, which also requires more in-depth studies.

  Keywords: Futuristic, Smart City, Smart-Making, Process Requirements
 • Khodarahm Bazzi *, Ebrahim Moammare, Yasin Sayad Pages 29-42
  Objective

  One of the most important factors for sustainable development in the Declaration of Agenda is the twenty-one reduction in urban inequality. Therefore, the necessity of recognizing the current status of the indicators of spatial justice and evaluating urban spaces for any physical, economic, and social planning is desirable in order to desirability is inevitable.

  Methods

  The method of this research is descriptive-analytical with the nature of the developmental application that uses spatial-urban planning techniques to identify aspects of spatial-spatial inequalities in the regions of Gorgan. The aim of this study was to analyze and evaluate the spatial distribution of components and indicators of services and facilities within the city to prioritize and enjoy the levels of urban areas of Gorgan. For analysis of urban services data, TOPSIS, Concurrency and Multi-Criterion Optimization (VIKOR), Simple Weighted Weights (SAW) solutions in the Excel spreadsheet software environment, and to achieve one the single result is used in the integration technique.

  Results

  The results of the Topsis technique show that Zone 2 of Zone 2 with the development coefficient (0.5057) ranked first and as the area with Zone 2 and Zone 1 with the development coefficient (0.04117) the last rank Has it These conditions are also apparent for the viqueur technique, so that zone 2 is the most favored region of the 2 with the viquo coefficient (0), and region 2 is the most deprived of the area 1 with the viquo coefficient (1).

  Conclusion

  The integration technique also shows that zones 1 and 2 of area 2 have zones 1 and 2 of the semi-arid zone 3, area 3 of area 3 is low and areas 1, 2 of area 1 and area 3 of area 2 are excluded.

  Keywords: Urban services, spatial justice, VIKOR, Urban Areas, Gorgan City
 • Firoz Jafari *, Zahra Rasoulzade, Akbar Hamidi Pages 43-56
  Objective

  Urban parks are part of public infrastructure which has useful functions for city environment, such as improvement of air quality, exercise recreational activity, emotional stability of citizens and improvement in quality of urban life. But existing conflicts and inequality of distribution of such functions are among most important and basic challenges in the field of urban space equity. The aim of this research is to analyze the spatial division of Bonab city parks, with the approach of space equity..

  Methods

  The type of research is operational and considering the nature of the subject, the research method is analytical-expository. The data assessment process is a combination of documentary and survey; so that the composition of abstract frame and extraction of index, a revision on former researches and data of “Statistical Center of Iran” was made. Also to adjust the data and index used in the research with the existing facts the survey method was used..

  Results

  To process the data the average index of the nearest neighbor and the web analysis of a combination of spatial GIS abilities was utilized. The results showed clustered spatial distribution of parks, which means a well-designed park allocation in central and north-eastern parts of the city and not a suitable distribution in other parts of the city. In addition, the allocation was agreeable to the population density of different parts of the city, but the distribution in suburban parts is not at all ideal. Conclusion So the space equity is not considered and regarded in city of Bonab.

  Keywords: Urban Parks, space equity, Network Analysis, Bonab city
 • Vida Hasani *, Nima Jahanbin Pages 57-70
  Objective

  The city of Kerman has seen many developments over the past decades. These developments include: physical development, urban population growth, inertial migration, marginalization and horizontal expansion of the city while maintaining the administrative, economic and cultural center of the South East, but building infrastructure, especially in the urban transport sector, in proportion to this developments have not been made. The present study, with the understanding of the importance of the subject and considering the position of Kerman city and the lack of coherent studies in this regard, it has been tried to investigate and analyze the dispersion of accidents in the city of Kerman by using GIS technology and fuzzy model and prioritize the accidental areas using the strategic planning to organize incidental urban areas.

  Methods

  The type of research is operational and considering the nature of the subject, the research method is analytical-expository. The data assessment process is a combination of documentary and survey. Experts opinions  and studies survey, show that in addition to cultural issues, the top ten factors affecting the rate of accidents, population density, density of accidents, density of service centers and passageways play the most role in the amount of accidents.

  Results

  Based on the combination of effective factors and fuzzy method, three areas of Azadi Square, Khoyane Motahari and jihad are the most susceptible to intractable accidents, respectively. According to traffic flow projects in Azadi Square, Motahari Avenue (Motahari Park) has three ways Taleghani was designed to organize using strategic planning.

  Conclusion

  The main purpose of this study was to emphasize the total number of accidents in order to describe accident locations and create a model based on the severity and variety of accidents. Conclusions show that central areas of the city, especially Azadi Square, Motahari Street, and Jihad Boulevard, were the most at risk of urban accidents.

  Keywords: Strategic Planning, Geographic Information System (GIS), Intra-city Accidents, Fuzzy Model, SD Sustainable Transportation, SWOT Analysis
 • Mojtaba Rafieian *, Iraj Ghasemi, Kamal Nouzari Pages 71-89
  Objective

  It is important to know and analyze the space via goals and processes which have consolidated it. These goals and processes are provided and implemented by existing structures, rules and institutions which have so many effects on creating injustice. Among these issues, policymaking plays an important and powerful role in space producing and creating justice or injustice.  So, spatial justice is a conceptual tool which can review and analyze dynamism, processes and tools of urban space production to reach just city. Furthermore, the main goal of this research is to analyze the content of urban management policymaking based on criterion of spatial justice discourse.

  Methods

  Since the comprehensive plan of Tehran city is the main document in the field of urban Policymaking,in this paper, it is selected as a well-known example of policymaking documents and interesting principles and components related to spatial justice discourse has been extracted and analyzed from use of qualitative method and theme analysis.

  Results

  Research findings show that this document has been paid attention more to negation of marginalization, inclusion, equity of opportunity and participation. The obtained evidence is induced by less attention to existing principles and components about diversity, transparency and consensus criteria in these criterions. According to deference and liberty criterion, this document has remained at some general ideas which don’t have any specified proposed policy.

  Conclusion

  Researchresults show that some context and dimensions of spatial justice have been paid attention on document of urban management policymaking in Tehran which explains the relative existence of “justice of spatiality” in urban management policymaking.

  Keywords: spatial justice, Policymaking, Urban management, Comprehensive Plan, Tehran City
 • Akbar Kiani, Farzali Salari * Pages 91-108
  Objective

  Analysis of cognition, assessment, planning, management and decision making in the field of public urban space, especially in prioritizing the elements of urban identity based on public participation strategies and experts in urban development and modern technologies based on a large combination of methods. Therefore, the aim of this paper is to use the comprehensive convergence in decision making and assessment of the priorities of the identity element of borujerd city using multi-criteria decision making models.

  Methods

  According to the characteristics of the network analysis process model (ANP) and features of borujerd city, the data and initial information were classified and this means the ANP model was prepared. The ANP model was developed based on the public spaces of borujerd city, including 3 clusters (criteria / groups) and 19 options (ninety / subset) using Super Decisions software.

  Results

  The results of the research show that the highest and highest priority of attention to the elements of identity in borujerd city is related to "nodes in clusters (seven criteria / group) and based on the location (evaluation of 9 locations and spaces of borujerd city) related to nodes "Chugha Hill" , "Goldschat", "Borujerd Mosque", and "Market" with a typical score of 0.587, (0.520), (0.430) and (0.201).

  Conclusion

  .The highest coefficient of importance in evaluating the elements of identity in borujerd city was the elemental index and the city's city index related to the identity node with natural score (0.479), physical and visual access with natural score (0.366) and readability and meanings With a simple score (298/0), priority was given to assessing the identity elements of the borujerd district.

  Keywords: Prioritization, Identity, Network Analysis Model (ANP), Borujerd City
 • Ahmad Khademolhoseiny *, Mehdi Modiri, Hamid Saberi, Amir Gandomkar, Davoud Abbasi Pages 109-122
  Objective

  A resilience to the new approach is to assess and improve the capacity and permanence of the foundations of development in cities. Explaining and identifying its effective and promising components can be the basis for many crisis management and non-operating city defense programs that are very necessary in light of the complexities of today's threats.

  Methods

  the present paper is aimed at applying and descriptive-analytical methodology in order to identify and analyze the explanatory predictors of urban resilience in Mashhad's metropolis. The purpose of documentary and Delphi method was used to identify the conceptual features explaining the main proponents of the resilience. The sample population of experts and experts involved in the topic of research in two parts is 15 people to implement a targeted Delphi technique and 50 people to evaluate the contributing drivers. The data analysis is based on the AMOS Structural Equation Modeling.

  Results

  The results show that, firstly, the analysis of conceptual indicators using exploratory factor analysis (EFA) of the six main explanatory drivers was as economic resilience with coefficient of reliability of 0.78, social resilience with coefficient of reliability of 0.76, Physical aberration with a coefficient of reliability of 0.72; institutional-managerial resilience with 0.73 coefficient of reliability and infrastructure resilience with a coefficient of 0.82 identified; and secondly, analysis of the structure of the communicators of the propulsors identified using a confirmatory factor analysis (CFA) showed that the identified propellants have a significant structural relationship to explain the fluctuation in the metropolis of Mashhad.

  Conclusion

  In occurring of accidents, set of factors have main role and between them, human factors role are deterministic, so we must be prioritized training principles in reduction and preventive plans.

  Keywords: Resilience, Resilient Drivers, Mashhad Metropolis, AMOS, CFA
 • Aliasghar Abdollahi *, Mostafa Khabazi, Afsaneh Shahriari Pages 123-138
  Objective

  Expansion without the urban plan of the city and its integration with villages and urban settlements in developing countries, including Iran, is unavoidable. It can be said that one of the most important factors in the dispersed growth of the city of Kerman has been changes without land use planning. Hence, predicting these changes can play a significant role in future management decisions and future plans of the city.

  Methods

  Considering the high performance of the CA-Markov model in predicting land use changes, in this study, this model was designed with the aim of predicting the development trend and land use changes in the year 1406 horizons. From satellite images of the years 1368, 1379, 1387 and 1396 To predict and detect changes.

  Results

  The results show that in the prediction map of 1406, the area of ​​the three classes, the lands constructed 10273 hectares, the land of 1229 hectares and the vegetation of 9983 hectares will be. Also, the map shows that the area of ​​dry land classes and vegetation decreased by 118 and 219 hectares, respectively. Also, the class of lands constructed from the base year (1396) did not change significantly.

  Conclusion

  Considering the high efficiency of this model in forecasting land use changes, its results can be used in future planning and decision making in Kerman.

  Keywords: Modeling, Markov chain, Forecasting Changes, Physical Development
 • Amirmohim Mohimi, Ali Esmaeily, Hossein Ghazanfarpour, Maryam Fadaei * Pages 139-156
  Objective

  Over the past few decades, the increase of world’s urban population has resulted in uncontrolled urban expansions. Accordingly, determining urban development and sprawl should be taken into consideration.

  Methods

  This article aims at measuring the level of urban sprawl of the city of Kerman using remote sensing data from period of 1352 to 1397. For this purpose, 10 remotely sensed images were selected with an acquisition date interval of 5 years and the pre-processing, proccessing and classification methods were applied to the RS images using ENVI software. Afterwards, for different periods, built-up areas were extracted and assessed by these three indices: “Degree-of-freedom”, “Degree-of-sprawl” and “Degree-of-goodness”. For better interpretation, the city was divided into 8 triangles with same area in line with 8 geographic directions.

  Results

  The findings show that during 1392-1397, Kerman had the most growth of built-up areas while during 1372-1377 this growth had the minimum extent. Moreover, during these 45 years, the most growth of built-up areas were accrued at the western zone of the city while northern zone had the minimum growth. Nevertheless, as the matter of fact, during 1387-1392, the city had the most sprawl expansion, while during 1352-1355, it had the minimum extent. Furthermore, during these 45 years, the most sprawl expansion were accrued at the eastern zone of the city while northeastern zone had the minimum sprawl expansion.

  Conclusion

  Broadly speaking, intensity of urban sprawl in the city of Kerman is explicit and indices of this study demonstrate it accurately.

  Keywords: Urban Sprawl, Urban Growth, Remote Sensing, Kerman City
 • Atiyeh Aliakbari, Hamid Reza Varesi * Pages 157-173
  Objective

  The horizontal expansion of cities in the country over the past few decades has been challenged by the destruction of a large area of agricultural land and natural capital of cities to achieve a sustainable form of urban development. The infill development theory, which is the ten principles of smart growth, is consistent with the goals of development. According to this approach, inefficient and inefficient lands are recognized as a mechanism for realizing the infill development policies of the city. Therefore, if it occurs in a dispersed biological environment, that is, an excess of physical, residential, occupied or suburban needs, it can be concluded that in the city spaces are abandoned, abandoned and inefficient. Planning to use these components is important.

  Methods

  .spaces are abandoned, abandoned and inefficient. Planning to use these components is important. In this research, the study of the status of urban areas of Shahin-Shahr in terms of development, with emphasis on housing characteristics and related indicators, is the level of enjoyment. In order to investigate the relationship between variables, AMOS software and structural equation analysis

  Results

  were used to show that urban development plans and future housing in all aspects of environmental, economic, social, physical, except factor access The main development is the city's physical form. Then we used the Antropi and VIKOR techniques for weighing and ranking the areas.

  Conclusion

  The results of the technique showed that the urban areas were ranked in the first rank according to the research indicators and in terms of infill development, Ferdosi district and Goldis child district.

  Keywords: Development, Urban Development, Infill Development, Housing, Shahinshahr
 • Mohammad Ali Khanizadeh, Leyla Mohammadi *, Mohsen Babaii Pages 175-191
  Objective

  The square distribution of services and sources among the different areas of city and the  citizens' equal access to these services is the synonym of sicial justice, due to the fact that the unfair access to the sources would cause the sicial crisis and complex spatial problems, and also the justly appropriate distribution would lead to the balanced development of urban areas. The purpose of this study is to evaluate the coordination level of population and urban services in different areas of Ilam city and to present the optimal solutions in order to reach to a balanced services distribution at the city level for all citizens to use the urban services.

  Methods

  The present study is based on the analytic_descriptive methododology with the practical purpose. Spss and factor and cluster analysis have been used to survey the urban services distribution in Ilam.

  Results

  The results of the study indicate that among the three indicators of urban services and among the neighborhoods of Ilam, the physical index circumstances are in a better position than other indicators. The economical index is in a mild optimal position. On the other hand, based on the two comparative analysis methods (factor, cluster), it is concluded that the central area is in the best position, and the area of Shadabad in in a mild position, while other areas like Janbazan, Chalimar, Norouzabad, Azadegan, Razmandegan, and Banbarz are in an inappropriate situation

  Conclusion

  The situation arose due to problems such as: lack of continuous management (during the 21 years 13 mayor has changed); weakness in the formulation and implementation of laws; maladministration and inconsistency between the urban management systems and the lack of integrated vision; the volatility of municipality revenues; overcoming the look Tribal citizenship look; undesirable dispersion of congestion; per capita consumption of recreational amenities.

  Keywords: Distribution of Services, Inequality, Factor, Cluster analysis, Ilam City
 • Hossein Mansourian *, Seyyed Abbas Rajaei, Ahmad Hatami, Hasan Ashouri Pages 193-211
  Objective

  Promotion of villages to cities at the center of the settlement of nomads and villagers have shaped a particular type of city in contemporary Iran. These cities have become the destination for nomadic and rural migration from the surrounding areas and with features such as rapid population growth, the weakness of political culture and social-spatial segregation, they have been caught up in a cycle of inefficiencies in urban management. Accordingly, the main purpose of the present paper is the pathology of urban management in the ethnic city.

  Methods

  Current paper is analytical–descriptive according to nature. Requirement data and information were gathered by documentary and field methods. The population of the study consisted of citizens of Nourabad city and urban planners and specialists including municipality staffs, mayors and counselors of Nourabad municipality. According to Cochran''''s formula and financial and time constraints of the research, the sample size of the study consisted of 200 citizens and 60 urban management experts in the city of Nourabad.

  Results

  The results of T-test indicate that, in terms of local residents, two factors of ethnicity and religious affiliation are significantly the most important factors affecting the way citizens choose the council members. In addition, according to respondents, lobbying and ethnicity were the most important measures in selecting the mayors. Citizens'''' satisfaction with the performance of Islamic councils in Nourabad city was at a low level and more than 68% of respondents expressed their dissatisfaction with the performance of the councils. The analysis of the opinions of mayors, counselors and employees of the municipality indicates that members of the city council interfere in the municipal administration in various ways, such as installing and disposing of personnel, interfering in the choice of the contractor, directing development projects to particular parts of the city.

  Conclusion

  In a feedback process, the council derived from the socio-spatial structure based on ethnicity has led to the choice of the mayor on the basis of individual and ethnic interests and thereby, through interference with the municipal administration, has provided the ground for the inefficiency of urban management.

  Keywords: Ethnic city, Voting Behavior, Urban management, City council, Municipality, Nourabad city
 • Mostafa Momeni *, Najmeh Sadat Mostafavi Pages 213-227
  Objective

  Today, spatial analysis techniques in Geographic Information Systems (GIS) are used in many researches in the social, economic, environmental and physical sciences. The ability to integrated levels analysis and the possibility of combining different layers of information is the advantages of using these techniques. The purpose of this research is to spatial analysis of the physical development planning pattern in cities of Markazi province using spatial analysis techniques.

  Methods

  The present paper is applied in terms of purpose and descriptive - analytical in terms of method. In this study, all enactments of Markazi Province infrastructure and urban planning committee between 2011 and 2017 were gathered. In order to analyze the spatial distribution of these enactments in the cities of Markazi province, the geographic information system spatial analysis has been used. In this research, three methods of Average Nearest Neighbor (ANN), High/Low Clustering (HLC) and Spatial Autocorrelation (SA) in statistical spatial analysis and Kernel Density (KD) estimation method were used to spatial show of the phenomena in continuous levels.

  Results

  The results of this study indicate that the distribution of enactments at the provincial level has been clustered, which has led to the polarization pattern of the populous cities. Consequently, there has been a spatial focus and an increase in regional imbalances.

  Conclusion

  Ignoring regional capacity and the role of environmental factors in the planning is one of the most prominent results of spatial analysis of the enactments of Markazi Province infrastructure and urban planning committee in the current decade. Therefore, by creating a geospatial database at the provincial level and updating and monitoring it continuously and analyzing the development policies in the cities level appropriate to regional and ecological capability, one can step towards sustainable regional development.

  Keywords: Statistical Spatial Analysis, Spatial Autocorrelation, Regional Development, Infrastructure, Urban Planning Committee, Markazi Province