فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 16 (تابستان 1398)
 • پیاپی 16 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد شاه محمدی، پروانه کیانی صفحات 1-22

  این پژوهش با توجه به بحران اقتصادی حال حاضر دانشگاه های غیردولتی- غیرانتفاعی باهدف ارائه ی مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی– غیرانتفاعی، موردمطالعه قرارگرفته است. بدین منظور به بررسی سناریوهای آینده آموزش عالی کشور و ارائه مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی – غیرانتفاعی پرداخته‌شده است. مقاله از نوع مروری- تحلیلی بوده و روش تحقیق مورداستفاده بر اساس تحلیل محتوا می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود که ضمن مدنظر قرار دادن همه مولفه ها و شاخص های استخراجی از این پژوهش، عوامل و شاخص های دارای وضعیت نامناسب در دانشگاه‌ها را موردتوجه و بهبود آن‌ها را در راس برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های استراتژیک قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری آموزشی، مدل پورتر، دانشگاه های غیردولتی- غیرانتفاعی، سناریو نگاری
 • مریم رضایی *، طیبه جهانگرد، حسین دوستی مقدم، ملیحه دوستی مقدم صفحات 23-38

  فرهنگ به عنوان جهت دهنده به تصمیمات کلان، در تصمیم های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و یا تولید نقش اساسی دارد. فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیت های گوناگون کشور حضور و جریان دارد. از طرفی علیرغم اهمیت بسیار زیاد مقوله فرهنگ در توسعه جوامع انسانی به ویژه سکونتگاه های روستایی، این موضوع در اهداف، دستورالعملها و ضوابط انجام مطالعات توسعه روستایی  مغفول مانده است. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف بررسی توجه به پیوست فرهنگی در روستاهای شهرستان کهنوج، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. داده های بدست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزارهای آماری Excel  و Spss16 و با آزمون تی تک نمونه ای    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در توجه به پیوست فرهنگی در روستاهای شهرستان کهنوج بسیار کم است. از طرف دیگر نتایج پرسشنامه بیانگر این مطلب است که هرچه به پیوست فرهنگی بیشتر توجه شود به همان نسبت مشارکت روستاییان برای رسیدن به توسعه بیشتر شد.

  کلیدواژگان: پیوست فرهنگی، توسعه روستا، روستاییان، شهرستان کهنوج
 • مجید جامی، همتا حدادی*، محدثه شیخی، حسین دوستی مقدم صفحات 39-51

  در 25 سال گذشته، گزارش های مالی از دارایی های میراث، یک مسئله بسیار مشکل ساز برای نهادهای بخش عمومی که دارای این دارایی ها می باشند، بوده است، ارزیابی دارایی های میراث، متمرکز بر یک چارچوب است که سهامداران را با محور اجتماعی، حقوقی و فرهنگی، بجای ارزشهای اقتصادی این دارایی ها نشان می دهد. اما  اگر دارایی های میراث نتوانند در گزارش های مالی به صورت جداگانه گنجانده شوند باعث ایجاد سردرگمی و نامفهومی ترازنامه می گردند. بر اساس این رویکرد، دارایی های میراث نباید در صورت وضعیت مالی گنجانده شوند از این رو، هر کشور باید اظهارنامه عامل دارایی هایی را که در آن، دارایی های میراث در این بیانیه در واحد های فیزیکی در مقادیر مالی بیان شده اند را ایجادکند. بنابراین به منظور محاسبه درآمدها و هزینه های مربوط به دارایی های میراث، هر استان باید یک صندوق مالی را ایجاد کند. این صندوق، تمام درآمدها و هزینه های مربوط به دارایی های میراث را در هر کشور دارد. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی است. در تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است از روش سرشماری برای تهیه نمونه آماری استفاده شد که تعداد نمونه 100نفر انتخاب گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه بین سیستم ارزشیابی و گزارشگری دارایی موروثی رابطه معنی‌داری وجود دارد .

  کلیدواژگان: دارایی موروثی، سیستم ارزشیابی، گزارشگری دارایی
 • مجتبی فروز شهرستانی *، زهرا عرفانی صفحات 52-73

  هدف از انجام این پژوهش، تاثیر اصالت برند بر عشق به برند از طریق اثرگذاری بر حافظه، سبک زندگی و اعتماد مشتریان است. ضرورت انجام این پژوهش، کشف اثرات احساس شیفتگی به برند مشتریان به عنوان نیروی حیاتی برای شرکت ها است که باعث تولید بالای سهم بازار و در نهایت وفاداری مشتریان می شود. جامعه آماری، مشتریان خانم پوشاک برند باربری در شهرستان رشت می‌باشد. روش انجام پژوهش به‌صورت پیمایشی می‌باشد. تحقیق انجام شده به لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده‌ها از نوع توصیفی محسوب می‌شود. طبق مدل پژوهش، 8 فرضیه تنظیم شد. روش جمع آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه از آزمون آماری مبتنی بر مدل یابی معادله ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است و هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. از بین متغیرها، اعتماد به برند، اصالت برند و حافظه مشتری بیشترین تاثیر را بر عشق به برند دارند و تاثیر سبک زندگی بر عشق به برند معنادار نیست.

  کلیدواژگان: عشق به برند، اصالت برند، حافظه مشتری، سبک زندگی، اعتماد به برند
 • آرمین امانی زاده، مرتضی روحی*، اردشیر کهن سال صفحات 74-87

  یکی از اجزای بسیار مهم تامین منابع در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه است که بخش عمده آن بایستی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد. اطلاع از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت جذب، دولت را در انجام برنامه‌ریزی‌های مالی کمک می کند. در این پژوهش، با هدف دستیابی به پیش‌بینی دقیق‌تر میزان جذب سرمایه گذاری از روش تحلیل طیف منفرد (SSA) به عنوان یک روش احتمالی ناپارامتریک استفاده می‌شود. نخست با آمارهای زمانی موجود در بخش سرمایه گذاری به بررسی عوامل و ساختار سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای محیط کسب و کار پرداخته شد. سپس با روش تحلیل طیف منفرد به ماهیت پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و با هدف برنامه‌ریزی برای سنوات آتی در حوزه سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقدار سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان مربوط به سال 1383 برابر با 473892.8 هزاردلار بوده است که در سال‌های بعد با توجه به بهبود فضای کسب و کار به دلیل تحریم‌های ظالمانه میزان سرمایه گذاری خارجی از مبادی رسمی کاهش یافت این در حالی است که پیش‌بینی روند سرمایه‌گذاری طی سال های 1400-1398 روند صعودی در استان را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی، فضای کسب و کار، تحلیل طیف تکین
 • مریم جوزدانی*، سعید مظفری صفحات 88-96

  در دنیای تجارت روز، خصوصا در عصر تجارت الکترونیک نیاز به امنیت یک ضرورت است. در آغاز این پژوهش، مروری بر پژوهش های پیشین انجام و چالش برانگیزترین مشکل یعنی فقدان امنیت شناسایی گردید و به دنبال آن جدید ترین راهکار در دنیای فناوری یعنی فناوری بلاک چین برای رفع این مشکل ارائه گردید تا شرکت ها از این طریق بتوانند در دنیای پر رقابت امروزی امنیت خاطر و رضایت را در مشتریان خود ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، امینت، فناوری بلاک چین
 • مهدی فدایی*، مریم صارم صفحات 97-114

  با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه‌گذاری خارجی و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب بخش بزرگتری از سهم سرمایه گذاری خارجی به وجود آمده است، بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای توسعه ی مالی و ریسک سیاسی بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مولفه‌های ریسک سیاسی و توسعه مالی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران پرداخته شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده در مطالعه، از داده‌های سری زمانی متغیرهایی چون ریسک سیاسی، جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران بازه زمانی 1346 تا 1395 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش چنین نشان داده‌اند که ریسک سیاسی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد، با این حال، تمامی مولفه‌های توسعه مالی - جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت- در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر قابل‌توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایران دارند .

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، نرخ تورم، نرخ ارز، توسعه مالی
|
 • Mohammad ShahMohammadi, Parvane Kiani Pages 1-22

  This research has been studied in light of the current economic crisis of non-profit universities with the aim of presenting a model to improve the competitiveness of non-profit universities. To this end, the future scenarios of higher education in the country and a model for improving the competitiveness of non-profit universities are discussed. The article is analytical review and the research method used is content analysis. Based on the results, it is suggested that considering all the components and indices extracted from this study, consider the factors and indices with inappropriate status in universities and improve them at the top of the program. Make strategic decisions and decisions.

  Keywords: Educational Competitiveness, Porter Model, Nonprofit Universities, Competitiveness Factors
 • Maryam Rezaei, Tayebeh Dehghan, Hossein Doosti Moghadam, Maliheh Doosti Moghadam Pages 23-38

  Culture plays a central role in economic, political, managerial, or production decisions as a guide to macro decisions. Culture is like a spirit that is present in all the various activities of the country. On the other hand, despite the great importance of culture in the development of human societies, especially rural settlements, this issue remains neglected in the objectives, guidelines and criteria of conducting rural development studies. For this reason, the present study aimed to investigate the attention to cultural attachment in rural areas of Kohnuj. The research method is descriptive-analytical and data collection is done through library and field research. Data were analyzed by SPSS16 software using one-sample t-test. The results show that due to the cultural attachment in the villages of Kohnouj city is very low. On the other hand, the results of the questionnaire indicate that the greater the cultural attachment, the greater the proportion of rural people contributing to development.

  Keywords: Cultural attachment, rural development, villagers, Kohnouj city
 • Majid Jami, Hamta Haddadi*, Mohaddeseh Sheikhi, Hossein Doosti Moghadam Pages 39-51

  For the past 25 years, financial reporting of legacy assets has been a very problematic issue for public sector entities that own these assets, focusing on the evaluation of legacy assets, focusing on a framework that places stakeholders socially, Legal and cultural, rather than the economic values ​​of these assets. But if the legacy assets cannot be included separately in the financial statements, they create confusion and ambiguity in the balance sheet. According to this approach, heritage assets should not be included in the statement of financial position; therefore, each country should make a statement of the assets in which the heritage assets are stated in physical units in financial statements. Therefore, in order to calculate the income and expenses related to heritage assets, each province must create a financial fund. The fund covers all income and expenses related to heritage assets in each country. The research method in this study is descriptive. In this descriptive study, the purpose of this study was to describe the conditions or phenomena under study. The results show that there is a significant relationship between the valuation system and hereditary reporting.

  Keywords: Hereditary assets, valuation system, asset reporting
 • Mojtaba Forouz shahrestani *, Zahra Erfani Pages 52-73

  The necessity of this research is to discover the effects of the feeling of customer’s brand fascination as a vital force for companies, leading to a high level of market share and customer loyalty. The population is the Ladies wearing Burberry brand clothes in Rasht city. The research method is survey. The research carried out in terms of objectives is practical and descriptive in terms of data collection. According to the research model, eight hypotheses were set. The data gathering method is a field and data gathering tool is a questionnaire. For data analysis and hypothesis testing, statistical test based on structural equation modeling and Lisrel software have been used and seven hypotheses have been approved. Among the variables, brand trust, brand Authenticity and customer memory have the greatest impact on brand love and the impact of lifestyle on brand love is not meaningful.


  Keywords: Brand love, Brand Authenticity, Customer Memory, Lifestyle, Brand Trust
 • Armin Amani Zadeh, Morteza Rouhi *, Ardeshir Kohansal Pages 74-87

  One of the most important components of the Sixth Development Plan is achieving 8% annual economic growth, much of which must be achieved through attracting foreign investment. Knowing the level of attraction of foreign investment, in addition to optimally allocating resources to attract, helps the government in its financial planning. In this study, single spectral analysis (SSA) method is used as a nonparametric probabilistic method in order to obtain more accurate prediction of investment attraction. First, by analyzing the time statistics available in the investment sector, the nature and structure of the investment based on the criteria of the business environment were examined. Then, single spectrum analysis was performed while predicting foreign investment attraction.
  The results of this study show that the highest amount of foreign investment in Hormozgan province in 2004 was 473892.8 thousand dollars which in the following years due to the improvement of business environment due to cruel sanctions the amount of foreign investment from official sources decreased. However, the forecast of the investment process during the years 1400-1388 shows the upward trend in the province.

  Keywords: Foreign Investment, Forecasting, Business Space, Singular Spectrum Analysis
 • Maryam Jouzdani *, Saeid Mozafari Pages 88-96

  In today's business world, especially in the era of e-commerce, security is a necessity. In this paper, while reviewing previous studies on the disadvantages of e-commerce, the aspects of the necessity of e-commerce security through blockchain technology are discussed and the advantages and reasons for its adoption are discussed. By implementing blockchain, companies can build security in their businesses and gain competitive advantage in today's highly competitive world.

  Keywords: E-commerce, security, blockchain technology
 • Mahdi Fadaei*, Maryam Sarem Pages 97-114

  Considering the increasing importance of foreign investment and the competition that has been created between countries to attract more of it؛ the study of short-term and long-term effects of financial development and political risk factors on foreign direct investment flows in Iran are significant. Therefore, the present study examines the short-term and long-term effects of political risk factors and financial development on foreign direct investment in Iran. In order to evaluate the impact of the variables used in the study, Time series from time series 1346 to 1395 have been used for political, Population, exchange rate, inflation rate, GDP, degree of trade openness and direct foreign investment in Iran. The results of this research have shown that political risk in the short and long term does not have a significant effect on foreign direct investment, however, all components of population financial development, exchange rate, inflation rate, GDP, The degree of trade openness in the short and long term has a significant impact on the flow of foreign investment.

  Keywords: Foreign Investment, Political Risk, Inflation Rate, Currency, Financial Development