فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 32 (تابستان 1398)
 • پیاپی 32 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • هومن شاداب مهر*، محمد رحیم رهنما، محمد اجزاء شکوهی، عزت الله مافی صفحات 1-12

  خطوط استخوان بندی حمل و نقل همگانی شهر مشهد حدود 50 درصد با یکدیگر همپوشانی دارند که این مسئله از سطح پوشش سیستم می کاهد. این تحقیق با هدف باز طراحی مسیر خطوط مذکور با رویکرد حداکثرسازی خصوصیت دسترسی سیستم انجام شده است. جهت تعیین مسیرهای اصلاحی خطوط مذکور از روش الگوریتم کلونی مورچگان استفاده شده است. سپس شاخص دسترسی ترکیبی به روش هنسن به تفکیک 253 ناحیه ترافیکی در دو حالت سیستم وضع موجود و سیستم پیشنهادی تحقیق محاسبه شده است. مقایسه دو سیستم وضع موجود و اصلاح شده به کمک شاخص دسترسی و با روش محاسبه میانگین دو گروه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. مسیرهای اصلاحی تعریف شده، سطح پوشش را افزایش داده در حالی که طول کل خطوط سیستم پیشنهادی نسبت به سیستم اولیه ثابت می باشد. همچنین شاخص دسترسی به سیستم اصلاح شده نسبت به سیستم موجود به طور معناداری افزایش یافته است. با توجه به اینکه سیستم موجود استخوان بندی حمل و نقل همگانی شهر مشهد با روش های مبتنی بر سرعت و حرکت طراحی شده است، نتایج این تحقیق، تفاوت رویکرد مبتنی بر سرعت و حرکت نسبت به رویکرد مبتنی بر دسترسی را در طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی آشکار می سازد

  کلیدواژگان: حمل و نقل همگانی، دسترسی، الگوریتم کلونی مورچگان، شهر مشهد
 • علیرضا خواجه شاهکوهی*، سید محمد موسوی پارسائی صفحات 13-32
  با توجه به موضوع پژوهش مسئله این پژوهش این مقوله می باشد که چگونه گردشگران بر حسب خصوصیات دموگرافیکی- اجتماعی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، درآمد و اشتغال سطوح متفاوت رضایت رااز ابعاد محصول گردشگری جنگلی  روستایی قرق تجربه کرده اند در همین راستا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگری و براساس ویژگی های دموگرافیکی و اجتماعی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، درآمد و اشتغال است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و بر مبنایی راهبرد پیمایشی انجام رسیده  و از ابزار  پرسشنامه  و روش مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق مبتنی بر دو روش اعتبار محتوا (نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان) و آزمون آلفای کرونباخ (مقدار آلفا برابر 9/0) بوده است. در مجموع 200 پرسش نامه بین اعضای نمونه (گردشگران) به روش نمونه گیری در دسترس توزیع شده و مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آنالیز تطبیقی گویای عدم وجود سطوح متفاوت رضایت گردشگران از عملکرد ابعاد محصول گردشگری پارک جنگلی روستایی قرق از توابع شهرستان علی آبادکتول برحسب جنسیت، وضعیت تاهل و درآمد است. در مقابل رضایت گردشگران برحسب سن و سطح تحصیلات برای تصویر از مقصد و براساس اشتغال برای تسهیلات مقصد معنادار است. علاوه براین، نتایج آنالیز همبستگی نیز گویای عدم تاثیرگذاری معنادار جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، درآمد و اشتغال بر رضایت گردشگران است. نتایج این تجزیه و تحلیل به دست اندرکاران و مسئولان این پارک کمک خواهد کرد تا با طراحی استراتژی های موثر رضایت گردشگران را تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: مقصد گردشگری، محصول گردشگری، رضایت گردشگر، پارک جنگلی روستای قرق، شهرستان علی آباد کتول
 • نوبخت سبحانی*، مجید اکبری، نسترن نوروزی سیله، سمیه رنجبر زاده صفحات 33-50

  توزیع فضایی متعادل انواع خدمات شهری از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. بخش خدمات بهداشتی و درمانی در میان انواع مختلف خدمات شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است چون با قشر وسیع تری از جامعه شهروندی ارتباط داشته و از سویی دیگر وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه را بر عهده دارد. مقاله حاضر با تحلیلی بر میزان کارایی و ناکارایی شهرستانهای استان خوزستان ازلحاظ خدمات بهداشتی- درمانی با 31شاخص تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از تکنیک تحلیلی پوشش داده ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از 24 شهرستان مورد مطالعه 15شهرستان آن با میزان کارایی کمتر از یک درصد به عنوان شهرستانهای ناکارا و سایر شهرستانها به تعداد 9 شهر که میزان کارایی آنها یک درصد می باشد، به عنوان شهرستانهای کارآمد شناخته می شوند. همچنین نتایج حاصل از ماتریس کارایی متقاطع، منعکس کننده این مطلب است که رامشیر، هفتگل و لالی توانسته اند رتبه های نخست را در بین شهرستانهای مورد مطالعه به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر شهرستانهای مانند آبادان، اهواز و باوی در جایگاه آخر و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در حالت کلی 62درصد از شهرها در وضعیت نامساعد و ناکارآ قرار دارد که نشانگر وضعیت نامساعد آن ها ازلحاظ میزان کارایی می باشد.

  کلیدواژگان: کارایی و ناکارآمدی، خدمات بهداشت و درمان، عدالت فضایی، شهرهای استان اهواز
 • زینب علی ابادی*، محمود محمدی صفحات 51-70

  ساختار فضایی شهر زنجان در گذر زمان و در نتیجه شرایط مکانی، زمانی به تدریج توسعه و شکل یافته است. از این رو اولین گام در شناخت بافت های فرسوده در ساختار فضایی کلان شهر، لزوم بررسی پیشینه و سیر تحول آن تاکنون است؛ تا از این طریق بتوان عوامل موثر بر بروز فرسودگی را مورد بررسی قرار داد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی علل بروز فرسودگی طی ادوار تاریخی انجام گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش چیدمان فضا در ابتدا نقشه های خطی شهر زنجان طی دوره های مختلف رشد و توسعه شهر تهیه شد و سپس این نقشه ها در نرم افزار depthmap مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل های انجام گرفته در قالب جداول و نقشه استخراج شد و بدین ترتیب با بررسی تغییرات پارامتر هم پیوندی، و تفاضل هم پیوندی طی دوره های مختلف این نتیجه حاصل شد که علل بروز فرسودگی ریشه در تغییرات ارزش های ساختار فضایی داشته است که خود زمینه ساز انزوای کالبدی - فضایی بافت های شهر زنجان بوده است.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، ساختار فضایی، چیدمان فضا، هم پیوندی، شهر زنجان
 • ایرج جباری*، شکوفه عبدلی صفحات 71-88
  ویژگی های زیبایی شناختی رودخانه ها دلیل اصلی جذب گردشگران می باشد. ولی حضور پیش بینی نشده آن ها به اضافه فعالیتهای اقتصادی ساکنین بومی کیفیت زیبایی شناختی رودخانه های کرمانشاه را تنزل داده است. برای اهداف برنامه ریزی کیفیت زیبایی شناختی 19 مکان گردشگری این استان بررسی و رتبه بندی گردید. بدین منظور از روش لئوپولد استفاده شد که بر اساس آن 46 عامل موثر به سه دسته عوامل فیزیکی، زیست شناختی و انسانی تقسیم شد و به صورت میدانی به هر عامل بین 1 تا 5 امتیاز داده شد. نتایجی که از مقایسه جداول و نمودارهای به دست آمده حاصل شد، نشان داد که از عوامل فیزیکی پهنا، عمق و الگوی رودخانه و از عوامل زیست شناختی زلالی آب، بی رنگی آن و وجود درختان در اطرف رودخانه مهم ترین عوامل زیبایی شناختی رودخانه های این منطقه می باشند، در حالی که از میان این دو گروه از عوامل تنها در بعضی مکان ها گل آلودی بالا و رنگ کدر آب باعث تقلیل کیفیت آن ها شده است. برخلاف این عوامل، عامل انسانی در تقلیل کیفیت رودخانه های این منطقه بیشترین تاثیر را داشته است. بعضی مناطق مانند روستای گلین که دور از دسترس قرار داشته اند، توانسته اند زیبایی خود را حفظ کنند. ولی، درجه بالای شهرنشینی و ساخت و سازها و فعالیتهای اقتصادی در بستر رودخانه مانند احداث حوضچه های پرورش ماهی نه تنها کیفیت چشم اندازها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بلکه ویژگی های فیزیکی و زیست شناختی آنها را نیز متاثر ساخته است. با گسترش فعالیتهای انسانی مانند ساخت سد چشم انداز بعضی از مناطق به کلی دگرگون شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، رودخانه ، کرمانشاه، زیبایی شناختی، لئوپولد
 • علی دسترنج*، احمد نوحه گر، جواد رفیع شریف آباد صفحات 89-106
  چکیده توده آهکی بیستون در شمال و شمال شرقی استان کرمانشاه و در واحد ساختمانی زاگرس مرتفع قرار دارد. با توجه به گستردگی، خلوص و ضخامت سازند آهکی بیستون، تراکم بالای گسل ها، درزه و شکاف، اختلاف ارتفاع بالا و همچنین وجود شرایط اقلیمی مناسب، لندفرم های کارستی توسعه یافته ای در این توده شکل گرفته است. در مجموع نه عامل لیتولوژی، فاصله از گسل، ارتفاع، بارش، دما، خاک، کاربری (پوشش گیاهی)، شیب و جهت شیب به عنوان متغیرهای مستقل در فرایند کارست زایی و توسعه آن و همچنین شکل گیری ژئومورفولوژی کارست در منطقه مورد بررسی دخیل می باشند. از آنجایی که ژئومورفولوژی کارست بر میزان شارژ و ویژگی های کمی و کیفی آبخوان های کارستی و بررسی میزان آسیب پذیری آنها، تاثیر بسزایی دارد، تهیه نقشه توسعه یافتگی سطحی کارست و میزان تاثیر عوامل مختلف در نفوذپذیری سازندها، لازم و ضروری می باشد. از مدل منطق فازی (عملگر گاما) به منظور تحقق این هدف، استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، توده بیستون به لحاظ پهنه بندی توسعه کارست سطحی به چهار منطقه فاقد کارست، کارست با توسعه کم، کارست با توسعه متوسط و مناطق توسعه یافته کارستی تقسیم گردید. ارزیابی نقشه پهنه بندی حاصله با فروچاله ها و پولیه های کارستی، حاکی از دقت بالا و کارایی مطلوب این مدل در ارزیابی توسعه کارست سطحی می باشد. همچنین، تلفیق لایه های اطلاعاتی، نقش موثر سنگ شناسی)سازند بیستون(را در فرایند توسعه یافتگی کارست نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، کارست، منطق فازی، بیستون
 • مختار کرمی، مهدی اسدی*، حسن حاجی محمدی صفحات 107-120
  به منظور بررسی الگوی روزهای بارشی غرب ایران از آمار روزانه بارش 17 ایستگاه سینوپتیک طی دوره آماری 1992-2012 واقع در استان های همدان، کردستان و کرمانشاه استفاده شد. در ادامه مقادیر ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال برای دوره ها استخراج و عوامل و الگو های هوا در زمان رخداد بارش فراگیر با اعمال روش های تحلیل عاملی و خوشه ایدر منطقه شناسایی شدند. سپس برای بررسی دقیق تر شرایط جوی داده های مربوط به فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت قائم، نم ویژه، مولفه مداری و نصف النهاری باد از تارنمای مرکز ملی مطالعات و پیش بینی محیطی/علوم جو (NCEP/NCAR) اخذ و اقدام به ترسیم نقشه های سطوح مختلف جوی شد. خروجی حاصل از انجام تحلیل عاملی بر روی داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال نشان داد یازده عامل در بارش های روزانه منطقه دخالت دارند که درمجموع این یازده عامل 91 درصد (عامل اول 60 درصد) از واریانس کل داده ها را تبیین می نمایند. نتایج نشانگر این بودند که یک الگوی غالب در تراز میانی جو تشکیل شده و ناوه عمیق بر روی دریای سیاه و مدیترانه استقرار می یابد که تشکیل این سامانه باعث شده تا شمال دریای سرخ نیز هسته چرخندزایی آن کشیده شود و بارش های سنگین و فراگیری را برای منطقه به ارمغان بیاورد. از منابع تامین کننده رطوبت در بارش های منطقه می توان به دریای مدیترانه و خلیج فارس اشاره کرد که بصورت ترکیبی و مستقل عمل می کنند. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین عامل تاثیرگذار در بارش های منطقه نفوذ کم فشار سودانی به مناطق غربی خاورمیانه است.
  کلیدواژگان: بارش، همدید، غرب ایران، GrADS
 • محمد امین عطار* صفحات 121-136

  امروزه به صورت کلی، به موضوع جدایی گزینی در شهر به عنوان یک معضل نگریسته می شود و به طبیعت، علل و نتایج ناشی از آن پرداخته می شود. می توان به آسانی ایده های مرتبط با جدایی گزینی را در اصطلاحات و شاخص های کاملا اجتماعی و اقتصادی فرمول بندی نمود، بدون اینکه توجهی به موضوع فضا داشته باشیم. اما جدایی گزینی یک اصطلاح و مفهوم فضایی نیز هست. جدایی گزینی در بسیاری از شهرهای کشورهای درحال توسعه، به عنوان یک پدیده ی معمول در حال افزایش است. در پژوهش حاضر، یک شبیه سازی شهری با کمک سیستم های عامل مبنا برای بررسی چگونگی جدایی گزینی آتی طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی ساکنین شهر شیراز ارائه شده است که در آن طراحی رفتار عوامل مبتنی بر تئوری مدل جدایی گزینی اسکلینگ می باشد و از نرم افزار پرکاربرد شبیه سازی اجتماعی Repast برای این منظور بهره گرفته شده است. درمجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد اکثر خانوارهای متعلق به سه پایگاه اجتماعی- اقتصادی ساکن در شهر شیراز، بخش قابل توجهی از بلوک های آماری فعلی خود را نیز در پایان 16 گام اجرای شبیه سازی حفظ می نمایند. همچنین، به نظر می رسد پایگاه اجتماعی- اقتصادی متوسط نوعی تمایل به سکونت در نواحی شرقی شهر پیدا خواهد نمود. پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا، حرکت به سمت مناطق درونی تر بافت شهری و نیز به سمت شمال غربی شهر شیراز را ادامه خواهد داد و پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین، نوعی تمایل به سکونت در نواحی غربی شهر پیدا خواهد نمود. لذا، می توان گفت با استمرار وضعیت فعلی، انتظار تغییر و تحول جدی در نظام استقرار پایگاه های مختلف اجتماعی- اقتصادی در شهر شیراز و نیز تعدیل میزان جدایی گزینی مسکونی در آینده این شهر، غیرمحتمل به نظر می رسد. مگر اینکه سیاست گذاری های شهری از قبیل توجه به بافت های فرسوده و نابسامان شهری، حاشیه نشینی، رشد هوشمند شهری و... بتواند تحولاتی را در این روند به وجود آورد.

  کلیدواژگان: جدایی گزینی شهری، شبیه سازی، شیراز، مدل سازی عامل مبنا، مدل اسکلینگ
 • هادی ویسی* صفحات 137-148

  علوم جغرافیایی علاوه بر پارادایمهای علمی، شناخت شناسی ها و روش شناسی های علمی مسلط در هر دوره، متاثر از مقیاسهای جغرافیایی بوده است. مقیاسهای جغرافیایی هدایت گر جغرافیدانان برای شناخت پدیده های فضایی و به طور کلی جهان خلقت بوده است. این تحقیق با روش تحلیلی و نگاه تاریخی به دنبال بررسی سیر تحول مطالعات جغرافیایی بر مبنای مقیاسهای جغرافیایی است و سعی کرده است پارادایم شبکه ای متاثر از عصر جهانی شدن به عنوان نگرشی جدید در جغرافیا در قالب شهرهای جهانی تبیین کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تا کنون بر مبنای مقیاسهای جغرافیایی سه نگرش جغرافیایی برای شناخت پدیده های فضایی وجود داشته است. نگرش موزائیکی، نگرش سیستمی و نگرش شبکه ای. تقریبا هر یک از این نگرشها در دوره های خاصی بر علوم جغرافیایی مسلط بوده است. به طوری که نگرش موزائیکی به لحاظ زمانی قدیمی تر و پارادایم مسلط فضایی در تحلیل پدیده های جغرافیایی بوده است و نگرش سیستمی مربوط به نیمه دوم سده بیستم و نگرش شبکه ای، پارادایم جدید است که در دهه پایانی سده بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم در حال شکل گرفتن و تکمیل شدن است. در پارادایم شبکه ای تاکید بر روی روابط بین الشهری در جهان است این در حالی است که در پارادایم موزائیکی تاکید بر کشور و روابط بین الملل و در پارادایم سیستمی تاکید بر مناطق فراملی و تقسیم بندیهای جهان است. به نظر می رسد که جغرافیای نوین نیازمند هر سه رویکرد است و هیچ یک به تنهایی نمی تواند تمام واقعیتهای جهانی را توضیح دهد.

  کلیدواژگان: فضا، مقیاس جغرافیایی، نگرشهای فضایی، پارادایم شبکه ای، شهرهای جهانی
 • مصطفی محمدی ده چشمه*، مهدی علیزاده، علیرضا پرویزیان صفحات 149-162

  گسترش شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکان های تجمع انبوه مردم و انباشت متراکم سرمایه ها و دارایی ها از طرفی و در معرض مخاطرات بالقوه ی طبیعی و مصنوع بودن اکثر آنها از طرف دیگر، توجهات بسیاری را در سال های اخیر، در میان برنامه ریزان، دولت ها و ملت ها به موضوع خطرپذیری و مدیریت آن جلب نموده است. ایمنی در برابر مخاطرات و بحران ها از ابتدایی ترین اصول جهت دستیابی به استاندارد های مطلوب آسایش شهری است. امروزه آسیب پذیری سکونتگاه های شهری، فضاهای بیدفاع، محلات ناامن، شهرهایی با معماری غلط، همه و همه از عوامل تهدیدکننده امنیت شهری و اجتماعی هستند. در ایران علاوه بر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونمیک کشور و پذیرش 31 مخاطره از میان 48 گونه شناخته شده جهانی شکل گیری کانون های جمعیتی شهرگرا؛ زمینه ساز شکل گیری سکونتگاه های شهری عمدتا نا ایمن در برابر مخاطرات شده است. موقعیت ژئواستراتژیک، استقرار درپهنه خطر پذیری زلزله با ریسک متوسط، و خطرپذیری بالای سیل و همچنین موقعیت استراتژیک به عنوان شهر دفاعی در غرب کشور، ضرورت پرداختن به مساله مکانیابی پناهگاه شهری کوهدشت را اجتناب ناپذیر کرده است. به منظور مکانیابی پناهگاه شهری کوهدشت، شاخص های (کاربری ها)هفت گانه آموزشی، بهداشتی، پایانه ها، تجاری، راه شریانی درجه یک، مسکونی، نظامی، با مطالعه پژوهش های پیشین داخلی و خارجی، روش دلفی، و آرای خبرگان و با لحاظ کردن جغرافیای مخاطرات کوهدشت استخراج شده است. با توجه به اثر گذاری متفاوت شاخص های یاد شده، از مدل ترکیبی GIS-AHP-FUSSY برای ارزش گذاری و تهیه مدل مکانی شاخص ها استفاده شده است. علاوه بر تعیین مهم ترین مولفه های اثر گذار در مکان یابی پناهگاه و مکانیابی مناسب ترین مکان جهت احداث پناهگاه شهری تعین حد نهایی مکان مجاز برای ساخت پناهگاه شهری را می توان یافته اساسی این پژوهش دانست.

  کلیدواژگان: مکانیابی، پناهگاه، مخاطرات، پدافند غیرعامل، کوهدشت
 • سید مصطفی هاشمی*، حسن حکمت نیا، عبدالسلام اسماعیل زاده صفحات 163-180

  امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه نا امنی در مرز قادر است در سیستم ها اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت داخل کشور سهم برجسته ای را به خوود اختصاص دهد. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین بعد دفاعی - امنیتی آن است. زیرا ضرورت های دفاعی نظامی و غیر نظامی مسایلی هستند که در جهان کنونی کلیه ابعاد زندگی را در برمیگیرند و تنها به ایجاد فعالیت و اسکان در مناطق استراتژیم نمی شود .در کشور ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیت و رفع نابرابری بین مناطق جهت ایجاد پایدرای امنیتی است. روش تحقییق این مقاله از نوع تحلیلی کاربردی است و هدف از این مقاله سطج بندی شهرستان های استان خراسان شمالی به عنوان یکی از استان های محروم مرزی؛ با استناد به 4 بعد اصلی پایداری و 80 گویه است با استفاده از روش تحلیل خوشه ایکه در محیط SPSS محاسبه شده و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش شباهت پایداری امنیتی شهرستان ها نسبت به هم محاسبه شده است و جهت ترسیم نقشه ها نتایج نهایی به Gis انتقال داده شده است. با توجه به یافته های تحقیق شهرستان راز و جرگلان در پایین ترین سطح پایداری امنیتی قرار دارد. که جهت رفع محرومیت و ایجاد تعادل ناحیه ای توجه جدی مسولان و برنامه ریزی استراتژیک را می طلبد.

  کلیدواژگان: سطح بندی، پایداری امنیتی، مرز، خراسان شمالی، تحلیل خوشه ای
 • مریم عرب، محمد فرخ زاد* صفحات 181-198

  مکانیابی و طراحی اقامتگاه های بین‎راهی، معیارهای گوناگونی دارد. تاکنون ایده طراحی یک اقامتگاه بین‎راهی در زیر خاک مشاهده نشده است. از آنجا که اصول مکانیابی و طرح چنین بنایی خاص بوده، این شاخصه ها در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفت که هدف آن فرآیند مکانیابی یک مجتمع اقامتی بین‎راهی با سبک معماری خاک‎پناه در استان سمنان است. طی مطالعات انجام شده و تعیین شاخصه‎های‎ اصلی برای مکانیابی اقامتگاه بین‎راهی خاک‎پناه در اقلیم گرم منطقه سمنان، با در نظر گرفتن پژوهش‎های قبلی و نظرات کارشناسان داده‎‎های‎ هر یک از شاخصه‎ها امتیاز دهی (اعتبارسنجی) شده و به ترتیب اولویت آن به روش مرحله به مرحله در محدوده مورد نظر هر لایه، ترسیم و اعمال شده به طوریکه در هر مرحله، مناطق فاقد اعتبار از آزمون حذف گردید. پس از اعمال محدودیت های تمامی شاخصه‎ها، نقشه نهایی حاصل جهت مکانیابی تولید گردید. پارامترهای اصلی اعتبارسنجی مکان این اقامتگاه: دسترسی(جاده)، فاصله از شهر، جهت جغرافیایی، شیب زمین، سازندهای زمین‎شناسی‎، جنس خاک و سطح تراکم آبراهه ها بوده است. در پایان بهترین منطقه برای اجرای پروژه اقامتگاه بین‎راهی با ساختار معماری خاک‎پناه در فاصله 20 کیلومتری شرق شهرستان شاهرود در ضلع شمالی جاده بین‎المللی شاهرود سبزوار تعیین گردید.

  کلیدواژگان: مکانیابی، اقامتگاه بین راهی، معماری خاک پناه، سیستم اطلاعات جغرافیایی، استان سمنان
 • مهدی زنگنه* صفحات 199-212

  امروزه عدم احساس تعلق در تمامی محیط های شهری اعم از شهرهای کوچک، نوشهرها، شهرهای میانی و کلانشهرها از مشکلات پنهانی است که با خصایص بی ریشگی، بی هویتی، بی تفاوتی و مسوولیت گریزی شهروندان رخنمون گردیده است. هدف پژوهش، مقایسه تطبیقی از وضعیت احساس تعلق مکانی در سه شهر، کوچک، میانی و کلانشهری و عوامل موثر بر احساس تعلق مکانی آنها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی بوده و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای است که میزان روایی آن از طریق روایی صوری و ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با مقدار78/0 تایید شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان سه شهر خواف با حجم نمونه 380 نمونه شهر سبزوار، 383 نمونه، مشهد 384 نمونه می باشد. با توجه به طیف 1-5 نتایج سوالات تحقیق و در نظر داشتن رقم 3 بعنوان میانه نظری، بیشترین احساس تعلق مکانی از آن کلانشهر مشهد با رقم 4/4 و در رتبه بعدی خواف با 3/3 در حد متوسط و شهر سبزوار با رقم 3/2 در مرتبه نهایی قرار گرفت. تحلیل رگرسیونی شاخص های 5گانه پژوهش به میزان 85 درصد از تغییرات متغیر وابسته(احساس تعلق مکانی) را تبیین می کنند. و نتایج حاکی از آن است که متغیر کیفیت خدمات، بیشترین تاثیر و بعد از این متغیرهای مشارکت در فعالیت های اجتماعی به ترتیب تاثیرات فزاینده ای را بر احساس تعلق مکانی در سه شهر مورد مطالعه خواهند داشت.

  کلیدواژگان: احساس تعلق مکانی، خواف، سبزوار، مشهد
 • فیروز مجرد*، جعفر معصوم پور، سمیرا کوشکی، مرتضی میری صفحات 213-232

  توفان تندر یک مخاطره مهم آب وهوایی است که خسارات زیادی به بخش های مختلف وارد می کند. از این رو بررسی زمانی-مکانی آن می تواند کمک زیادی به شناخت قانونمندی های وقوع و تعیین پتانسیل مناطق مختلف نماید. این مطالعه با هدف تحلیل زمانی- مکانی توفان های تندری در ایران بر اساس جدیدترین آمار ساعتی به انجام رسیده است. به این منظور داده های ساعتی هوای حاضر مربوط به توفان های تندری 42 ایستگاه سینوپتیک کشور در 7 کد (وضعیت) متفاوت، از بدون بارش گرفته تا همراه با گردوغبار و تگرگ سنگین، در 8 نوبت از شبانه روز در یک دوره 37ساله (1980 تا 2016) از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. سپس با روش تحلیل خوشه ایسطح کشور بر پایه فراوانی های وقوع به چهار منطقه تقسیم و رخداد پدیده در هر منطقه تحلیل شد. آنگاه با استفاده از سه آزمون من-کندال، رگرسیون خطی و تخمین گر شیب سن روند زمانی وقوع پدیده در کشور بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین توفان های تندری در شمال-غرب و غرب کشور حوالی ایستگاه های ارومیه، تبریز، خوی، خرم آباد، و نیز جنوب کشور حوالی ایستگاه بوشهر رخ می دهد. در مقیاس های فصلی و ماهانه، بیشترین فراوانی رخداد پدیده، مربوط به فصل بهار با حداکثر ماه می است. در فصل بهار شمال غرب، تابستان سواحل شمالی و شمال غرب، پاییز مناطق جنوب غرب و غرب، و زمستان سواحل جنوب و جنوب غرب کشور شاهد رخداد توفان تندر بیشتری است. در مقیاس ساعتی مشخص شد که وقوع توفان با توجه به دمای هوای مناطق به تاخیر می افتد؛ به طوری که در مناطق گرم در بامداد و اوایل صبح و در مناطق سرد در هنگام غروب و اوایل شب اتفاق می افتد. اما به طور کلی بیشترین رخدادها مربوط به ساعت 21:30 محلی و سپس با اندکی اختلاف، ساعت 18:30 است. در اکثر ایستگاه ها روند وقوع تعداد توفان های تندری افزایشی است.

  کلیدواژگان: توفان تندر، ایران، تحلیل مکانی، روند زمانی
 • زینب کرکه آبادی، انسیه سیدعلیان*، کمیل عبدی صفحات 233-248

  چکیده کیفیت زندگی شهری، ساختاری چند بعدی، متشکل از تعدادی حوزه های مستقل از جمله سلامت فیزیکی و روانی، روابط اجتماعی، نقش های کارکردی و احساس رضایت از زندگی است بنابراین علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی را نیز مد نظر قرار می دهد. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت کیفیت زندگی بر اساس شاخص های محیط زیستی از نظر ساکنان شهر سمنان است که در قالب تکمیل پرسشنامه میدانی انجام شد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون روش آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه و همچنین همبستگی اسپیرمن تحلیل شده و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد در شهر سمنان، به ترتیب شاخص های کیفیت محیطی و کیفیت واحد مسکونی در سطح مطلوب، شاخص هویت و روابط اجتماعی در سطح متوسط کیفیت و به ترتیب شاخص های کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی به خدمات، حمل و نقل عمومی و نشاط در فضاهای محلی، پایین تر از سطح متوسط کیفیت قرار گرفته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد از نظر شهروندان شهر سمنان به ترتیب شاخص نشاط در فضاهای محلی، هویت و روابط اجتماعی، کیفیت واحد مسکونی، حمل و نقل عمومی، کیفیت فضاهای عمومی در محله، کیفیت محیطی و دسترسی به خدمات از اهمیت برخوردارند. همچنین با توجه به نتایج مشخص شد بین میزان تحصیلات و رضایتمندی از کیفیت زندگی رابطه ای وجود ندارد و بین میزان درآمد و رضایتمندی از کیفیت زندگی در شهر سمنان رابطه ای بسیار ضعیف با جهت مثبت وجود دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت محیط، شاخص های محیط زیستی، رضایتمندی، سمنان
 • سمیه عمادالدین*، مصطفی آریان کیا، بنفشه باددست صفحات 249-262

  افزایش روزافزون جمعیت شهری و ازدیاد فعالیت های انسانی همراه با پیشرفت تولیدات صنعتی انواع آلودگی آب، خاک، هوا و صوت را برای شهروندان شهری به همراه داشته است. بنابراین شرایط امروزی شهرها ایجاب می کند که دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت شهرها از جهات مختلف نمایند. از این رو در دهه های اخیر موضوع ارتقای کیفیت زندگی و زیست پذیری شهرها، جای خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است. برای سنجش و ارزیابی هر نوع توسعه ای به شاخص ها و پارامتر هایی نیازمندیم. در این پژوهش نیز با استفاده از شاخص های زیست محیطی شهری به سطح بندی شهرستان های استان البرز پرداخته شده است تا نقاط ضعف و مثبت شناسایی گردد و برنامه های مدون جهت حل معضلات زیست محیطی شهرها تدوین گردد. روش پژوهش، براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی و دارای هدف کاربردی- توسعه ای است. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. تکنیک به کار گرفته شده در این مقاله، مدل Saw بوده و برای امتیاز دهی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و نمایش نقشه از نرم افزارهای Arc Gis و Excel استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های ساوجبلاغ با مقدار (1.06396)، کرج با مقدار (0.61001) و نظرآباد با مقدار (0.28086) به ترتیب درسه رتبه اول تا سوم، شهرستان اشتهارد با مقدار (0.23531) در رتبه چهارم و در پایان شهرستان طالقان با مقدار (0.18266) در رتبه آخر و پایین تر از دیگر شهرستان ها در توسعه زیست محیطی قرار دارند.

  کلیدواژگان: محیط زیست شهری، رتبه بندی، استان البرز، توسعه پایدار، تکنیک Saw
|
 • Houman Shadabmehr *, Mohammad Rahim Rahnama, Mohammad Ajza Shokoh, Ezat Allah Mafi Pages 1-12

  Applying of two systems Light Rail Transit and Bus Rapid Transit as skeleton of public transport has been defined in Mashhad city. There are problems in the line routes of the system including about 50 percent coverage with each other along their routes that this problem reduces the system's coverage. This research is done with the aim of re-designing of the mentioned routes with a view to maximizing system access. Research method is both qualitative and quantitative and it is applied research. To reform the public transport skeleton routes a mathematical modeling approach is applied using ant colony algorithm. Then combined access index using Hansen method has been calculated divided to 253 traffic zones and in two different cases, system status quo and the system proposed by research. The population access, the places of employment and attractive land uses were have noticed on calculating the mentioned index. The research data were obtained from database of comprehensive transportation study of Mashhad which was update at 2013 using documentary study. Improved routes of public transit skeleton have been defined as the results of this research that they have no coverage with each other so the system coverage is increased while their overall length is less than the approved routes. Also the access index significantly increased in case of modified system compare with the primary one. Given that the existing public transit skeleton system has been designed with methods based on movement, the results of this research reveals differences between the methods based on movement and access in case of designing of public transport.

  Keywords: public transport, Access, Ant Colony Algorithm, City of Mashhad
 • Ali Reza Khajeh Shakohii *, Seyed Mohammad Mosavi Parsaii Pages 13-32
  Investigating the newest statistics and information indicates that the annual growth of tourism industry is ascending. in the event that the number of tourists in the year of 2013 with the growth rate of 5%, is equal to 1.780 billion people The purpose of this study is to assess tourists’ satisfaction with performance of dimensions of destination of tourism product & based on the Scio-demographics characteristics such as gender, age, marital status, level of education, income, and occupation. This research is based on descriptive-analytic method, and a self-administrated questionnaire was used as a survey instrument. The validity and reliability of the survey instrument were based on two methods, content validity (specialists and experts’ attitudes) and Cornbach’s alpha (α =0.9). In total, 200 questionnaires were distributed among the sample chosen by convenience sampling method. The data were analyzed by SPSS version 20.0. The results of the comparative analysis indicated that there was no different level of tourist satisfaction based on gender, marital status, and income with the performance of dimensions of Ghorogh Forest Park tourism product. In contrast, there was a significant difference in tourist satisfaction based on age, level of education for destination image, as well as in destination facilities based on occupation. Moreover, the results of the correlative analysis implied that gender, age, marital status, level of education, income, and occupation did not affect the tourists’ satisfaction significantly. The results of this analysis will help decision makers and officials of the Park to enhance tourists’ satisfaction by designing effective strategies. Keywords: Tourism destination, Tourism product, Tourists’ satisfaction, Tourist profile, Ghorogh Forest Park.
  Keywords: Tourism Destination, Tourism Product, Tourists’ satisfaction, Tourist profile, Ghorogh Forest Park
 • Nobakht Sobhani *, Majid Akbari, Nastran Norozi Sileh, Somayeh Ranjbar Zadeh Pages 33-50

  In the current situation, Balanced spatial distribution of municipal services in the city is the most important signs of social justice and Important role in the harmoniousn develo pment of their areas.Health services in every community and people of physical and mental health is a prerequisite for sustainable development.. Analytical paper on the effectiveness and ineffectiveness of Khuzestan province in terms of health services with 31 indicators has been developed. The method used is descriptive analysis of data envelopment analysis is used. The results show that of the 24 cities studied,Analytical paper on the effectiveness and in effectiveness of Khu zestan province in term s of health services with 31 indicators has been developed. The method used is descriptive analysis of data envelopment analysis is used. The results show that of the 24 cities studied, 15 of them with less tha n one percent efficiency as inefficient cities And other cities over 9 percent of the performance is to be known. 15 of them with less than one percent efficiency as inefficient cities And other cities over 9 percent of the performance is to be known. The results of the Matrix crossover performance reflects the fact that Ramshir, haftgol and Lali able to rank first among the cities studied and respectively. On the other hand, such as the cities of Abadan, Ahwaz and Bavi in late position and are at a disadvantage. In general, 62 percent of cities and inefficient disadvantage is that reflect their disadvantage in terms of efficiency.

  Keywords: Efficiency, inefficiency, Healthcare, Spatial justice, The cities of Ahwaz
 • Zeynab Aliabadi *, Mahmoud Mohammadi Pages 51-70

  The spatial structure over time and so the place, time and form have been gradually developed. The first step in understanding the spatial structure of the deteriorated areas, it has been necessary to study the history and evolution, so that we can isolate the factors affecting the incidence of deteriorated caused by the physical – spatial studied the in the city structure. Therefore, this study aimed to investigate the causes of deteriorated was conducted during historical periods. For this purpose, using space syntax; linear maps of the city during different stages of growth and development of the city was prepared. Then this software depthmap were analyzed. This analysis has been extracted in the form of tables and maps, and so by examining changes the parameter integration and integration differences during different periods was carried out. It was concluded that the root causes of deterioration in physical isolation – spatial urban tissue. The survey showed that the main cause of changes in integration and the difference to develop urban interventions during time. By examining the correlation between two variables, both local and golobal integration which represents the adaptation and spatial interaction between old tissue and new; It was found that the correlation coefficient between the two variables was higher in the course of the spatial match between the two features is reduced global and local. And reducing causes isolation of the space between the old and new tissue. So a total of some actions because of the deployment of thinking sometimes leads to isolation Urban Space in the city's neighborhoods followed by social isolation, governs it and set this process has created the phenomenon of burnout. It can be said that before making any changes in the spatial structure of the city the impact of changes in the structure of space syntax by modeling and evaluated. To thereby prevent the occurrence of the phenomenon of burnout.

 • Iraj Jabari *, Shekoofe Abdoli Pages 71-88
  Aesthetic characteristics of rivers is the main reason of attracting tourists. But the unexpected presence as well as economic activities by local residents has reduced aesthetic quality of the rivers of Kermanshah. For planning purposes, it was study and ranked the aesthetic quality of 19 tourist sites. Therefore the leopold’s method was used in which 46 effective factors divided to three types of factors, physical, biological and human interest factors, and then the factors was measured or scored from 1 to 5 in the field. The results of the comparison charts and tables showed that width, depth and pattern of river through of physical factors , and the clear and discoloration of water and presence of trees around the rivers through biological factors are the most important aesthetic factors. While between these two groups of factors, only in some places muddy and dull color of the water has reduced the quality of them. Despite these factors, human interest factors have had the greatest impact in quality of rivers in this region . Some areas, such as the village of Galin which have been out of reach, have been able to maintain its beauty. However, the high degree of urbanization and construction and economic activities on the river’s valleys and river’s beds such as the construction of fish ponds not only has been influenced the quality of landscapes strongly but also affected their physical and biological characteristics. The expansion of human activities such as building dams has transformed the landscape of some areas.
  Keywords: Tourism, River, Kermanshah, the aesthetic, Leopold
 • Ali Dastranj *, Ahmad Nohegar, Javad Rafiee Pages 89-106
  Abstract Zoning surface karst development by using Fuzzy logic model in Bisotun limestone mass Bisotun Limestone mass situated in the north and northeast Kermanshah Province and high Zagros structural unit. Due to the span, purity and Bisotun limestone formation thick, high density faults, joints and cracks, high altitude differences and is also suitable climatic conditions, developed karst landforms in this mass is formed.Zoning surface karst development by using Fuzzy logic model in Bisotun limestone mass Bisotun Limestone mass situated in the north and northeast Kermanshah Province and high Zagros structural unit. Due to the span, purity and Bisotun limestone formation thick, high density faults, joints and cracks, high altitude differences and is also suitable climatic conditions, developed karst landforms in this mass is formed. Nine elements of lithology, faults, elevation, rainfall, temperature, use land (vegetation), slope and aspect as independent variables in the process of karst formation and development and also geomorphology karst formation are involved in the study area. Mapping of surface karst development and the effects of different factors in permeability formations, Is necessary. The fuzzy logic model (gamma function) In order to achieve this goal, is used. Based on the results, Bisotun mass in terms of zoning surface karst development were divided four four non Karst region, Karst with the development of low, medium developed and developed regions. Evaluation zoning map with sinkholes and karst Polje, showed high precision and high efficiency of this model to evaluate the development of karst surface. Key words: zoning, development of karst, fuzzy logic, Bisotun
  Keywords: Zoning, development of karst, Fuzzy logic, Bisotun
 • Mokhtar Karami, Mehdi Asadi *, Hasan Haji Mohammadi Pages 107-120
  In order to investigate the pattern of the rainy days of western Iran, the daily rainfall data from 17 synoptic stations in Hamedan, Kurdistan and Kermanshah provinces were used during the period of 1992-2012. The following values of geopotential height at 500 hPa for courses extraction and the factors and weather types during the event precipitation factor analysis and cluster surround procedures were identified in the region. To evaluate the weather data more closely related to sea level pressure, geopotential, vertical velocity, specific humidity, zonal and meridional wind components from the Web site of the National Center for Environmental Studies and forecast / climate science (NCEP / NCAR) obtaining and attempting to atmospheric levels were mapping.The results of the factor analysis on data in 500 hPa geopotential showed eleven factors are involved in daily precipitation total area of these eleven factors of 91% (first factor 60%) of the total variance explained it. The results indicate that the formation of a dominant pattern in middle levels and deep the trough on the Black Sea and the Mediterranean is established That formed the core of the system has led to the north of the Red Sea also drawn its spin can bring heavy precipitation and learning area.The sources of moisture in the region can be found in the Mediterranean Sea and the Persian Gulf, which acts as a hybrid and independent. The results also showed that the most effective factor in rainfall in the region is the Sudanese low pressure penetration to the western regions of the Middle East.
  Keywords: Rainfall, Synoptic, Western Iran, GrADS
 • mohamad amin attar* Pages 121-136

  Today the segregation is posed in a more general form as the problem in the city and to consider the its nature ,its causes and its consequences. We can easily formulate ideas about segregation purely in terms of social and economic factors without invoking space. But segregation is a spatial term. The urban segregation is becoming increasingly a common phenomenon in many cities in developing countries. this study presents an urban simulation of economic and social segregation of different classes of residents in Shiraz city by using of agent-based modeling that its designing is based on Schelling model about segregation. for this purpose, the study is used the useful Repast software(one of the social simulation softwares). In total, the results of the research show that all of the three socio-economic groups have maintained the significant portion of their statistical blocks in the end of the simulation. This reflects the prevailing high segregation in the city of Shiraz. Also, the medium socio-economic group will tend to live in the eastern part of Shiraz. The high socio-economic group will continue to move toward the inner urban areas and the northwest of the city. The low socio-economic group will tend to live in the western parts of the city and in return, it will lose a significant number of its blocks in the eastern part of the city. In addition, the lowest amount of displacement of urban households in Shiraz city, will be belonged to the high socio-economic group. In return, the households of the middle and the low socio-economic groups, in the situation is almost similar to each other, have to more displacement for achieving their ideal status.

  Keywords: Agent-Based Modeling, Schelling Model, Shiraz City, Simulation, Urban segregation
 • haddi veicy* Pages 137-148

  Geographical sciences moreover dominant paradigms epistemology and methodologies in different periods have been affected from geographical scales. The geographical scales have been the guideline of geographers for knowing spatial phenomena and generally universe. This article has done by analytic method and historical approach. It followed the evolution of geographical studies on the base scale and explained the appearance of a new geographical paradigm in form world cities. The research results showed that there are three approaches for studies of spatial phenomena on the foundation of the geographical scales: Mosaic, Systematic and Network. Approximately, every approach dominated on geographical sciences in specific periods. The mosaic approach has been older and dominate paradigm in geography. In fact, it is central-country approach. The systematic approach was seen in the second half of the twentieth century. It used for analyzing core-periphery structure. In the beginning years of the third millennium, the network approach created gradually. The network approach created from the effect of development of information communication technology on space and forming concept of space of flows and space of places. More recently geographers have focused on the concept of networks to explain links between the ‘global’ and the ‘local’ and in doing so have reflected critically on the nature of the former. This focuses on the connections between different people and institutions located on specific nodes across the world. These specific places are the world cities or global cities. This is new phenomena. It emphasizes on the world cities structure. To seem that modern geography needs to all theirs and any theirs can not only explain world facts.

 • mostafa mohamadi deh cheshme* Pages 149-162

  Urbanization in Contemporary times And the emergence of megacities As places Aggregation Dense Population and also Density Great Capital and Assets On the one hand and the risk of natural and synthetic potential of most of them on the other hand A lot of attention in recent years, among planners, governments and nations on the issue of risk management and it has attracted. Safety against risks and crisis of the most basic principles in order to achieve an optimal Standard urban comfort. Nowadays vulnerability of urban settlements, Undefended spaces, Unsafe neighborhoods, Cities with the wrong architecture, All of the factors threatening the urban and social security.in iran Positions Geostrategic And geo-economic country And accepting 31 of the 48 known species of global risk Formation of oriented population centers, Predisposing The formation of urban settlements Mainly The risk is unsafe. Geostrategic position, Deployment in earthquake risk zones with an average risk and And the risk of flood and also Strategic position as a Defensive city in the West Country, Necessity Attention locating Urban Haven has Kuhdasht inevitable. In order to location a city haven Kuhdasht, Seven index (Education, Health, Terminals, Commercial, Road The arterial classy, Residential and military) Previous research study at Inside and abroad, Delphi method and Expert opinions And considering the geography of risks Kuhdasht extracted. Due to the effects various indicators of The hybrid model GIS-AHP-FUZZY for Valued And Location model parameters used. In addition to identifying the most important factors affecting the location of haven And locate the most suitable place to build a city haven , Determination Limit For urban haven to can A key finding This Research Knew.

 • seyed mostafa hashemi* Pages 163-180

  Border Security firm support for the security of various dimensions within the country And any insecurity at the border could in the economic, cultural, political, social, military and interior interfere And enables the optimal security level in the country's internal security service provide a significant contribution to Hovd. One of the most important aspects of land use considerations of defense - its security. Because the need for military and civilian defense are issues which all aspects of life in today's world slush and settlement activities in the areas of strategy is not only to create. In Iran, an important objective of socio-economic programs after the revolution, reducing poverty and eliminating inequalities between regions is to create sustainable security. methods of this research is applied Analytical and the purpose of this article, the city of North Khorasan province As one of the deprived provinces border, according to four basic dimensions of sustainability, and the 80-item Using cluster analysis in SPSS environment as well as calculated the Pearson correlation coefficient To assess the similarity is calculated with respect to the sustainability of city security And to draw maps Gis been transferred to the final results. According to research findings city Jargalan secret and stability at the lowest level of security. For poverty elimination and balancing area requires serious attention and strategic planning officials. Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

 • mohamad farokhzad* Pages 181-198

  Reducing road dangers for tourists require emergency stations and roadside assistance during different events. And other services between the way such as residance that have a good place to relax, reduce stress and achieve a high degree of satisfaction to tourists. The establishment of these complexes and job creation is to expand the surrounding areas. Characteristics for site selection and design of road residence, is dependent on climatic conditions of region. Iranian people, especially citizens in areas that are warm invented ways to cope with the harsh climate. Earth sheltered architecture as one of these methods to build resorts, architecture,use of Abuttals to the outer walls of the building as thermal mass to reduce heat dissipation and protection is easy to keep indoor air temperature. In the present study after studies and determine the main characteristics to locate the earth sheltered road residence in Semnan province using geographic information system, The data of each characteristics by taking into account the weighted professionals in the field, And in order of priority to the phased approach of drawing layer and is applied in the desired range. So at any step after the check, void the test areas were removed and applied to the appropriate areas remained next step. In this way, all indexes are applied and On this basis the final map was drawn from the model, They finally selected site within 20 kilometers East of Shahrood city, is located on the north side of the shahrood-sabzevar international road As the best location for the project was chosen road residence with approach to earth sheltered architecture.

 • mehdi zanganeh* Pages 199-212

  The lack of a sense of belonging in all urban environments ranging from small cities, towns, cities and metropolitan middle features hidden problems that rootlessness, lack of identity, indifference and non-responsibility of citizens have been exposed. This research, knowledge of the sense of place in three cities, small, medium, metropolitan, and comparing the three towns in question and the factors influencing them is a sense of place. This study is the objective, functional and in terms of methodology and survey research tools, researcher made questionnaire that its validity through the formal validity abdcronbach's alpha reliability coefficient test with 0.78 has confirmed. Population consisted of all citizens 380Sabzevar, 383 sample size samples in Khaf, 384 samples in Mashhad. According to the research questions and the whole 1-5 results in mind, figure 3 as a theoretical middle, mashhad metropolis with the greatest sense of place 4.4 and in second Khaf3.3 average and Sabzevar with the 2.3 final was in order. Regression Analysis Research's index of 5 to 85 percent of variability (sense of place) explains and the results show that the variable quality of service, maximum impact and after participating in social activities in order of increasing effect on the sense of place will be studied in three cities. The results of the present study is consistent with previous results and Nyvbay Bell (1976), which, because of both the strong sense of belonging pointed out in small cities. In this study, the city KHAF as one of the small towns showed a high sense of belonging. Keywords: sense of place, towns, medium City, metropolitans, Khaf, Sabzevar, Mashhad

 • firooz mojarad* Pages 213-232

  Thunderstorm is a major climatic hazard that puts a lot of damage to different sectors. Therefore, evaluation of its spatial-temporal characteristics can help a lot to understand the rules of its occurrence and determine the potential of different regions. The aim of this study is to analyze the spatial-temporal characteristics of thunderstorms in Iran based on the latest hourly data. For this purpose, the hourly data of thunderstorms from 42 synoptic stations in 7 different status, from precipitation to dusty and heavy hail, 8 times a day were obtained from Iranian Meteorological Organization in a 37-year period (1980-2016). Then using cluster analysis, the country was divided into four zones based on the frequencies, and the occurrence of phenomenon in each zone was analyzed. Then, using the Mann-Kendall, linear regression and Sen's slope estimator statistical tests, the temporal trend of the phenomenon was investigated in the country. The results showed that the most thunderstorms occur in northwest and west of the country, around Urmia, Tabriz, Khoy and Khorramabad stations, and also south of the country around Bushehr station. In seasonal and monthly scales, the highest frequency can be seen in the spring with a maximum of May. In spring, northwest, in summer, northern coasts and northwest, in fall, southwest and west, and in winter, southern coasts and southwest of the country experience more thunderstorms. In hourly scale, it became clear that the storm would be delayed due to the regions’ temperatures. Hence in warm regions it happens in the sunrise and early morning, and in cold regions in the sunset and early evening. But in general, thunderstorms are more frequent in 21:30 local time and then with a slight difference, in 18:30. In most stations the number of thunderstorms is increasing.

 • ensieh seyedalian* Pages 233-248

  Abstract Urban resident life quality is a multidimentional construction including of several independent domain such as physical and mental health ,social relations , functional roles and life satisfaction .so , addition to economic problems this study investigated social and enviromental concerns.Quality of life has devoted a great deal of research in recent decades and has been closely linked to the political, social and applied fields, such as urban and regional planning, health promotion, research into social, economic, and psychological indicators. In this regard , basic purpose of the research is study of life quality according to enviromental indicators from inhabitant of Seman perspective swhich ran by filling field questionnaires . the data are extracted by the SPSS Software and statiscal approaches such as single item T test and multidimentional hierarchy regression and also analized by the Spearman correlation and its validity is measured by Chronbach”s Alpha test. accordingly , findings of this study presented that enviromental and residential unit”s quality have ideal position , identity and social relation indicator are in the average quality level and public spaces quality and access to service , public transportation are in the lowest level . also finding of this study showed that from citizen perspective , esprit in local spaces , identity and social relations , residential units quality , public trasportation , public spaces and enviromental quality ,access to service , respectively have important level quality . also indicated that there wasn”t any relation between life satisfaction and education degree and but there was relation between income and life satisfaction with positive bias . ve bias

 • somayeh emadodin* Pages 249-262

  This study, focused on the elements and indicators of urban environment instability as a major component of quality life and sustainable urban development, investigates the levels of urban areas of Alborz Province in terms of utility and development of environmental indicators. The research method is descriptive–analytic and the approach used in the study is applied in nature. The population consists of cities in Alborz province which is selected to evaluate the condition of its urban residence in terms of having environmental indicators. The required data were collected using the documentary (library) method based on the latest data released by the Statistical Center of Iran and statistical yearbook of Alborz Province. Data analysis was conducted using SAW model and Shannon Entropy method was used to weigh the indicators Protecting the environment and moving towards sustainable development are largely focused by politicians and decision- makers. The environment consists of natural and man-made elements spanning in biological geography. These elements include physical, biological, social, economic and aesthetic factors that affect members of a society. Based on the results obtained from data analysis, cities of Karaj (0.63953), Savejbolaq (0.48978) and Nazar Abad (0.22405) are ranked first to third, respectively, Ishtehard (0.20817) is ranked fourth and finally Taleqan (0.1656) is ranked last. In conclusion, the study findings reveals that city managers, citizens and human beings, as a whole, are responsible to protect the urban environment and prevent different types of pollution and environmental pollutants in the context of cities in order to maintain a stable and sustainable urban ecosystem because inattention to natural context of cities may lead to irreversible consequences on human life and the urban life is increasingly affected by such negative impacts.