فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 55 (مرداد و شهرویور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن دنیایی*، سید عماد حسینی، نصرالله محمدی صفحات 17-34
  پول شویی یکی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی است که می تواند آثاری منفی بر فعالیت های اقتصادی به بار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در پول شویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. درمجموع، 17 مصاحبه با خبرگان و متخصصان اجرا شدند و داده ها براساس رویکرد خودجوش کدگذاری شدند. در بخش کمی، براساس نتایج فاز کیفی، پرسش نامه ای تدوین شد و پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه های پژوهش توزیع شد و ازطریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها اعتبارسنجی شدند. در بخش کیفی، یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی شامل عوامل زمینه ای (مسمومیت فضای اقتصادی)، عوامل ساختاری (سلامت نداشتن ساختار اقتصادی) و عوامل رفتاری (نبود نظارت شفاف بر امور مالی) هستند. در بخش کمی، مدل نظری تحلیل مسیر با شاخص نیکویی برازش محاسبه شد و براساس مفروض های تجربی- نظری بود. براساس میزان اثرگذاری عوامل موثر در پول شویی که دربین آن ها مسمومیت فضای اقتصادی بیشترین سهم را داشت، برای پیشگیری از پول شویی در ورزش باید نظارت شفاف امور مالی، سلامت ساختار اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی جریان های مالی حاکم در ورزش وجود داشته باشند.
  کلیدواژگان: ساختار اقتصادی، فساد مالی، پول شویی، ورزش
 • سارا جورکش، رسول نظری*، محسن طاهری صفحات 35-58
  افزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوع هایی جدید درباره آن ها شده است. ازآنجایی که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایع تر می شود، در این شرایط نقش ورزش در حفظ و بهبود سلامت سالمندان و شور و نشاط اجتماعی پررنگ می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ورزش سالمندی ایران انجام شده است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش متخصصان و صاحب نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، اعضای هیئت علمی (گروه های علوم ورزشی، روان شناسی، جامعه شناسی، مددکاری و پرستاری) و همچنین، مسئولان ادارات درگیر در سالمندی اعم از بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداری اصفهان بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند و نظری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند.داده ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش استراس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار داده ها براساس معیارهای پیشنهادیلینکولن و گوبا تایید شد. نتایج نشان داد که 276 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله اصلی و 50 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یک مقوله)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (دو مقوله)، شرایط محیطی (دو مقوله) و پیامد (یک مقوله)، الگوی ورزش سالمندی ایران را تشکیل دادند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور ورزش سالمندی ایران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی مدیران درگیر در امور سالمندان را منعکس می کند.
  کلیدواژگان: ورزش، سالمندی، سلامت محور، نشاط اجتماعی، مدل پارادیمی
 • موسی بامیر*، امیرحسین ستایش صفحات 59-70
  موفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین المللی متاثر از عوامل مختلفی است. شناخت عوامل موثر در موفقیت ورزشی می تواند در امر تدوین برنامه های ورزشی درجهت توسعه ورزش موثر باشد. این پژوهش با هدف سنجش روند تاثیرگذاری برون داد های علمی حوزه موضوعی علوم ورزش در بازه چهارساله (1996 تا 2012) بر ورزش قهرمانی (المپیک) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش بیست کشور اول المپیک تابستانی هر دوره بودند که داده های علمی آن کشورها نیز متناسب با بازه زمانی مرتبط استخراج شدند. داده های علمی چهار بازه زمانی از پایگاه وب آو ساینس و داده های المپیک از وب سایت بازی های المپیک استخراج شدند. برای سنجش این بررسی چهار شاخص تعداد مدارک تولیدی، تعداد موسسات فعال در ورزش ، تعداد پژوهشگران و تعداد مدال های کسب شده در المپیک درنظر گرفته شدند. سپس، با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 21، همبستگی پیرسون میان این شاخص ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی میان شاخص ها، در تمامی بازه های زمانی بین 45 /0 تا 75/0 قرار گرفت که نشان دهنده وجود همبستگی معنا دار میان تعداد مدال های دریافتی و سه شاخص دیگر علمی بود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که با گذشت زمان ضریب همبستگی در تمامی متغیرها رشد یافته است؛ بدین معنی که با گذشت زمان نقش بروندادهای علمی در رشد و توسعه ورزش قهرمانی پررنگ تر شده است.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، رشد و توسعه، المپیک، ورزش قهرمانی
 • مجید ارجی، پریوش نوربخش*، حسین سپاسی، عباس خدایاری صفحات 71-92
  پژوهش ها نشان می دهند که مدل های محدودی برای اندازه گیری بهره وری پژوهشی مراکز آموزش عالی طراحی شده اند؛ ولی تاکنون ابزار معتبر و پایایی برای اندازه گیری بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ارائه نشده است. شناسایی عوامل موثر در بهره وری پژوهشی در ارتقای کیفیت علمی اساتید و موسسه موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری برای تعیین عوامل موثر در بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. 831 نفر از اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری برای بررسی شاخص های روان سنجی به تعداد 150 نفر و 300 نفر نیز برای نمونه اصلی پژوهش به روش خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه پژوهش با 29 سوال براساس مبانی نظری، پیشینه پژوهش و دریافت نظرهای خبرگان درطی یک مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) و براساس مدل معادله ساختاری ساخته شد که دارای سه عامل اصلی (دانش پژوهی، پژوهش، موسسه ای) و نه زیرعامل است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد که ابزار از اعتبار لازم برخوردار بود؛ بنابراین، براساس یافته های پژوهش می توان پیشنهاد کرد که مدیران دانشگاه ها می توانند در برنامه ریزی ها برای اندازه گیری و بهبود بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی خود از پرسش نامه طراحی شده در این پژوهش استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اعتباریابی ابزار، بهره وری پژوهشی، تحلیل عاملی
 • محمد صادق وقار*، رحیم رمضانی نژاد، مینا ملایی، سید بهادر زکی زاده صفحات 93-116

  ازآنجایی که برنامه ریزی برای توسعه رشته های ورزشی نیازمند آگاهی و تحلیل درست از وضعیت موجود آن ها است، این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه بدمینتون در استان های کشور پرداخته است. این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی، ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری هیئت های بدمینتون استان های کشور بودند. نمونه آماری به صورت نمونه گیری تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته شامل چهار منظر منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد و باشگاه داری و زیرساخت و امکانات بود. روایی محتوایی پرسش نامه به تایید 13 متخصصرسید. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، رتبه بندی و سطح بندی در محیط نرم افزارهای اکسل، اس.پی.اس.اس و جی.آی.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل زیرساخت و امکانات، رویداد و باشگاه داری، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توسعه بدمینتون استانها داشتند. ازلحاظ توسعه یافتگی، کمتر از هفت درصد از استان ها در سطح یک یا توسعه یافته، حدود 15 درصد در سطح دو یا کمتر توسعه یافته و حدود 78 درصد در سطح سه یا توسعه نیافته ارزیابی شدند. براساس یافته ها ضرورت دارد که راهبردهای آینده فدراسیون مبتنی بر توسعه متوازن و کاهش نابرابری باشند. برای دستیابی به توازن توصیه می شود که ابعاد توسعه این رشته با توجه به اهمیتشان، برای برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: توسعه ورزش، شاخص های توسعه، وضع موجود، رشته بدمینتون، هیئت های استانی
 • عذرا افتخاری، حمیدرضا گوهررستمی*، ابوالفضل درویشی صفحات 117-142
  استعدادها نقشی اساسی در پیشرفت ورزش یک کشور ایفا می کنند و توجه به آن ها و کشف و توسعه این استعدادها یکی از عوامل اساسی موفقیت در ورزش است. هدف از انجام این پژوهش،تحلیل وضعیت عوامل موثر در توسعه استعدادهای موفق در لیگ دسته اول و دسته دوم فوتسال زنان ایران بود. روش پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه بازیکنان لیگ دسته یک و دسته دوی فوتسال زنان ایران (202 نفر) در فصل 97-1396 بودند که به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه توسعه استعداد موفق مودج (2011) بود که هفت بعد و 51 سوال داشت. روایی این پرسش نامه به تایید اساتید متخصص تربیت بدنی رسید و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (فریدمن) درقالب نرم افزارهای آموس نسخه 24 و اس.پی.اس.اس. 22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دربین مولفه های پژوهش، بعد فرهنگی با بارعاملی 71/0، بیشترین و حمایت مالی با بار عاملی 28/0، کمترین تاثیر را بر توسعه استعدادهای موفق داشتند. به طورکلی، براساس نتایج، بازیکنان بااستعداد برای فرایند موفقیت خود در رشته ورزشی بیشتر از همه نیازمند تاثیر و توسعه عوامل فرهنگی هستند و شاید این مسئله به عنوان یکی از چالش های ورزش زنان درحال حاضر باشد که مدیران ورزش در بخش زنان باید به این نتایج توجه کنند.
  کلیدواژگان: استعدادیابی، فوتسال، توسعه استعداد، زنان
 • ادگار شمعونیان، فریبا محمدیان*، زهرا نوبخت رمانی صفحات 143-162

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای بود که ازطریق طرح پژوهشی زمینه یابی تحت تاثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روندپژوهی معرفی شده است. این پژوهش با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگرساخته انجام شد. روایی های محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسش نامه بررسی و تایید شدند. همچنین، پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 96/0 ضریب اعتبار مطلوبی به دست آمد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد فدراسیون های المپیکی ایران بودند که با توجه به تعداد محدود، مدیران تمام فدراسیون ها (تعداد = 26) به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونتیدو گروه همبسته (برای مقایسه شاخص های بهره وری در مولفه های مالی، مادی و انسانی با تاکید بر بعد حرفه ای در وضعیت موجود و مطلوب و شناسایی شکاف موجود) و شدت اثر (برای بررسی میزان بهره وری) استفاده شد. با نگاهی به نتایج در مولفه مالی، با رجوع به میانگین ها مشخص شد که در شاخص های تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان، برگزاری اردوهای داخلی، توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح مسابقات داخلی، میانگین وضعیت مطلوب بالاتر از میانگین وضعیت موجود بود؛ ولی باوجود معناداربودنتیو شدت اثر بالا، شاخص های بودجه اعزام ها و بودجه برای استفاده از دانش، شدت اثر کمتر از 50/0 داشتند و فاصله میانگین موجود و مطلوب به نسبت شاخص های دیگر مولفه مالی در بعد حرفه ای کمتر بود. درنهایت، مشخص شد که بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای پایین تر از سطح استاندارد است.

  کلیدواژگان: اثربخشی، بعد حرفه ای، بهره وری، بهره وری فدراسیون ها، فدراسیون های المپیکی، سازمان های ورزشی
 • احمدعلی آصفی*، مجید اسماعیلیان، اعظم سادات خلیلی، سید صادق علامه صفحات 163-188
  ازجمله رویدادهایی که در رشته علوم ورزشی اهمیت فراوانی دارد، آزمون عملی تربیت بدنی است. اهمیت این آزمون به علت حساسیت در انتخاب افراد شایسته برای ورود به این رشته و درنهایت، خروج افرادی متخصص و شایسته است؛ بنابراین، اجرای آزمونی بهینه که حداکثر کارایی و اثربخشی دراین راستا را داشته باشد، بسیار مهم و ضروری است؛ براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره بود. آزمون با استفاده از مدل شبیه سازی ارنا طراحی شد تا علاوه بر انتخاب روش مناسب برگزاری آزمون، تعداد بهینه منابع لازم نیز تعیین شود. بدین منظور، ابتدا هشت سناریوی مختلف طراحی شدند و در نرم افزار ارنا مدل سازی شدند. در طراحی سناریوها، نحوه ورود داوطلبان، نحوه چیدمان ایستگاه بررسی وضعیت بدنی و پزشکی و تعداد ایستگاه ها در بخش آمادگی جسمانی درنظر گرفته شدند. برای انتخاب سناریوی برتر، با درنظرگرفتن معیارهای مناسب (زمان انتظار داوطلب، زمان اجرای فرایند، میانگین بهره برداری از منابع و هزینه کل منابع)، از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. در این روش، ابتدا وزن معیارها با روش کراتییس تعیین شد و سپس، با استفاده از روش پرامیتی دو، بهترین سناریو انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که سناریوی شش بهترین سناریو و سناریوی سه بدترین سناریو بودند. بهینه سازی فرایند آزمون تربیت بدنی به برگزارکنندگان کمک می کند تا بخشی از مشکلات اجرایی دراین زمینه را برطرف کنند و درنتیجه، نتایج حاصل از آزمون به خصوص در بخش اجرایی بهتر شود.
  کلیدواژگان: آزمون عملی تربیت بدنی، طراحی سناریو، شبیه سازی، روش های تصمیم گیری چندمعیاره
 • طاهره سیفی سلمی، نوشین بنار*، حبیب هنری صفحات 189-208
  اهمیت هواداران در توسعه ورزش حرفه ای جایگاه ویژه ای دارد. این درحالی است که جوامع برند و ویژگی های منحصربه فرد رسانه های اجتماعی، به خوبی دراختیار هواداران برند قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل جامع از رفتار تعاملی هواداران باشگاه های فوتبال به عنوان اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی انجام شده است. این پژوهش به روش همبستگی- پیمایشی انجام شد. نمونه ها از هواداران باشگاه های فوتبال حرفه ای فعال در رسانه های اجتماعی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسش نامه پژوهشگرساخته ای مشتمل بر 45 گویه استفاده شد. برای به دست آوردن روایی پرسش نامه، از روایی محتوایی و روایی سازه و برای بررسی پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که جامعه برندبه عنوان متغیر مستقل، بر متغیرهای تعاملات میان اعضای جامعه، بلوغ ارتباط و راهبرد خلق ارزش، اثر مثبت و معناداری داشت و عامل راهبردهای خلق ارزش بر وفاداری و بلوغ ارتباط، اثر مثبت و معناداری داشت. بلوغ ارتباط نیز بر وفاداری اثر مثبت و معناداری داشت. نتایج پژوهش، مدل رفتار هواداران مبتنی بر رسانه های اجتماعی را با استفاده از مدل معادلات ساختاری تایید کرد.
  کلیدواژگان: رفتار تعاملی، هوادار، جامعه برند، رسانه های اجتماعی، فوتبال
 • سردار محمدی*، علی آبیار صفحات 209-230
  در تجارت الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات الکترونیک برای جلب رضایت کاربران اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا، می تواند باعث وفاداری کاربران شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری الکترونیک کاربران بود. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان تربیت بدنی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد کیفیت وب سایت های ورزشی، رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک و تجربه خوشایند استفاده شد. برای بررسی روایی صوری از نظرهای متخصصان و برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاشه و پایایی آلفاکرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته ها نشان داد که کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیکاثر داشت و کیفیت خدمات ازطریق میانجی های رضایت و تجربه خوشایند بر وفاداری الکترونیک اثر داشت. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد که هراندازه کیفیت وب سایت های ورزشی بالاتر باشد، میزان وفاداری الکترونیک نیز بیشتر خواهد شد. نقش تجربه خوشایند و رضایتمندی الکترونیک نیز به عنوان میانجی دربین آن ها همین وضعیت را دارد و اثری مثبت دراین خصوص ایفا می کند.
  کلیدواژگان: کیفیت وب سایت های ورزشی، رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک، تجربه خوشایند
 • محمدحسن صلح جو، فرشاد تجاری*، علی زارعی صفحات 231-250
  یک بازاریاب برای موفقیت در حوزه بازاریابی، نیازمند آگاهی از عوامل موثر در تصمیم های خرید مصرف کنندگان است تا راهبردهای بخش بازار را به طور موثر اجرا کند. امروزه، مصرف کنندگان جوان در رده سنی دانشجویی بخش عمده تقسیم های بازار را تشکیل می دهند؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، توسعه و اعتباریابی مقیاس ارزیابی سبک خرید براساس مدل اسپرولز و کندال (1986) بود. تعداد 377 نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به طورتصادفی، مقیاس ارزیابی سبک خرید توسعه یافتهشامل زیرمقیاس های جدید مذهب و سیاست برای محصولات ورزشی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. یافته های آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با توجه به نسبت شاخص خی دو به درجه آزادی و سایر شاخص ها، اعتبار سازه مقیاس را نشان داد. به طورکلی، یافته ها نشان داد که برخی از خریداران به دلیلحسعلاقه و وفاداریبهمیهنخودوبه دلیلکیفیت ادراک شدهمحصولات داخلی، ترجیحمی دهند محصولات ساختکشورخودراخریداریکنند. همچنین، ارزش های مذهبی با تاثیر بر ساختار شخصیت مصرف کننده، اعتقادها، ارزش ها و گرایش های رفتاری خود، بر رفتار و انتخاب مصرف کنندگان تاثیر می گذارند؛ بنابراین، می توان از این مقیاس با توجه به اهمیت زیرمقیاس های اضافه شده مذهب و سیاست،در سنجش سبک خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشیاستفاده کرد.
  کلیدواژگان: سبک خرید، محصولات ورزشی، مصرف کننده
 • کریم زهره وندیان*، زینب مندعلی زاده صفحات 251-270

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک، با درنظرگرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه بود. نمونه پژوهش ازبین همه مشتریان باشگاه های ورزشی تندرستی و مراکز آمادگی جسمانی شهر اراک به روش طبقه ای (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر) انتخاب شد (تعداد = 280). اطلاعات با استفاده از پرسش نامه 27 سوالی جمع آوری شد و روایی و پایایی پرسش نامه نیز بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس.پی.اس.اس. و لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتری اثری مستقیم و معنادار داشتند. همچنین، ابعاد کیفیت رابطه نقشی میانجی در رابطه بین شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری در باشگاه های ورزشی شهر اراک داشتند؛ بنابراین، باشگاه ها با ارائه خدمات متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان می توانند حس قدردانی و نیز رضایتمندی و وفاداری آن ها را توسعه دهند و با ایجاد رابطه ای با کیفیت بالا این اثربخشی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: شخصی سازی خدمات، قدردانی مشتری، تعهد رابطه، اعتماد به رابطه، باشگاه ورزشی
|
 • Hassan Donyaee *, Seyed Emad Hossini, Nasrolah Mohamadi Pages 17-34
  Money laundering is one of the illegal acts that has negative effects on economy. This study aims to identify the factors which affect money laundering in Sport. The research was done using mixed methods. In the qualitative phase data was collected through in-depth interviews using snowball sampling technics. 17 experts were interviewed; then the data was coded and analyzed based on grounded theory via Emergent approach. A questionnaire was designed according to the data collected in the qualitative phase; after confirming its validity and reliability the questionnaire was given to the samples of the research. In this phase data was analyzed through SEM. The analysis of the data from the qualitative phase revealed that main categories are: Contextual factors (poisoning the economic atmosphere); Structural factors (unhealthy economic structure); Behavioral factors (unclear financial supervising). In quantitative phase, the conceptual model of path analysis was calculated using the goodness of fit index; according to this data the experimental-conceptual hypotheses were confirmed. According to the effectiveness of factors effecting the money laundering among which the economic atmosphere poisoning played the most important role, to prevent ML in Sport there must be clear supervising on financial affairs, healthy economic structure and development in economic atmosphere of financial channels.
  Keywords: Economics structure, financial corruption, money laundering, Sport
 • Sara Jorkesh, Rasool Nazari *, Mohsen Taheri Pages 35-58
  The growing number of elderlies has resulted in new issues and considerations. Since the disabilities of the elderly period become more prevalent as the age increases, sport plays a more prominent role in this situation to keep the elderlies healthy and improve their social participation. Present study aims to introduce a model for elderly sport in Iran. This is a qualitative study conducted based on grounded theory. Participants of the study included the scholars and specialists of sport sciences, psychologists, social workers, sociologists, and nurses, the officials of the organizations for elderlies including health and welfare, social affairs of municipality in Isfahan. They were selected based on purposive sampling for semi-structured interviews. Interviews continued until theoretical saturation. Data were simultaneously collected and analyzed using Strauss & Corbin method. Data was validated based on the criteria recommended by Lincoln & Guba. The results identified 276 basic conceptual statements with 11 primary categories and 50 secondary categories in paradigm model including causal conditions (3 categories), central phenomena (7 categories), action strategy (2 categories), context (2 categories), intervening conditions (2 categories), and consequence (1 category). The integration of categories based on the interrelations between them about on the elderly sport in Iran forms the paradigmatic model, reflecting the model of involved managers in the elderly issues.
  Keywords: Sport, Elderly, Healthy Improving, Paradigm Model
 • Moosa Bamir *, Amir Hosein Setayesh Pages 59-70
  The success of the country's sport in international competitions is influenced by several factors. Recognition the factors affecting the success of sport can be effective in sport development. The purpose of this study was to measure the process of scientific outputs impact in subject area of physical education and sport sciences on sports championship in four periods of 4 years. Scientific data of four time periods have been extracted from web of science and Olympic data from Olympic games website. To evaluate this survey, four indicators were considered: number of productive degrees, number of active sport organizations, number of researchers and number of medals won in the Olympic Games. Then, correlation between these indicators was calculated, using SPSS software version 21. The results showed that correlation coefficient between indicators was from 0.45 to 0.75 in all time periods; which indicates that there is significant correlation between the number of received medals and the other three indicators. In general, it can be concluded that over time, the correlation coefficient has grown in all variables, which means that the role of scientific outputs has become more important in development of sports championship.
  Keywords: Scientific Production, growth, development, Olympic, championship sport
 • Majid Arji, Parivash Nourbakhsh *, Hossein Sepasi, Abas Khodayari Pages 71-92
  Researches show that limited models have been designed to measure the research productivity of higher educationcenters, but so far, no reliable and valid instrument have been provided to measure the research productivity of university faculty members. Identifying effective factors on research productivity is very significant to improve the scientific quality of the faculty and the institution of the interest. The purpose of this study was to construction and validation of an instrument to determine effective factors on research productivity in physical education faculty members. The statistical population of the study consisted of 831 faculty members of physical education and sport sciences of Islamic Azad University. The statistical sample for determining the psychometric indices was 150 people and 300 people were selected by cluster sampling method. Research questionnaire with 29 questions was made based on theoretical bases and gaining expert opinions through a mixed study (qualitative and quantitative)according to structural equation modeling which has consisted of three main factors and nine sub-factors. The results of exploratory and confirmatory factors analysis using Amos software version 23 showed that the instrument are reliable. Therefore, based on the findings of the research, it can be suggested that university administrators can use the questionnaire designed in this research to measure and improving research productivity of their faculty members.
  Keywords: Factor Analysis, Instrument Validation, Research Productivity
 • Mohammad Sadegh Vaghar *, Rahim Ramzani Nezhad, Mina Mallaei, Seyed Bahador Zaki Zadeh Pages 93-116

  Since the planning of the sport field development needs the Knowledge of the current situation, this thesis examines the development situation of badminton in the provinces of Iran.The research method is descriptive – survey and its goal are practical; the data collection type is by field study.The Statistical Society includes badminton associations in the provinces of the country. The statistical sample was chosen as a sampling of the total number of items.The research tools were a researcher questionnaire consisting of four general viewpoints of “human resources”, “structure and organization”, “events and gym management” and “infrastructure and facilities”. Content validity of the questionnaire was confirmed by the viewpoint of 13 experts. For analyzing data, descriptive, ranking and leveling methods were used in “EXCEL” and “SPSS” and “GIS” software. The findings showed that the factors of infrastructure and facilities, events and gym management, human resources and structure and organization respectively had the most impact on the development of the Badminton in the provincial level. According to findings lower than 7% of provinces in the country being in level 1 or developed, about 15% being in level 2 or less developed, and about78% of provinces being in level 3 or undeveloped. It is necessary that the future strategies of the badminton federation be based on the balanced development and reduction of inequality.In order to achieve the balance, it is recommended that the dimensions of the development of this field, given their importance, be considered for regional planning accordingly.

  Keywords: Sport Development, Development Indicators, Current Situation, Field of Badminton, Provincial Associations
 • Ozra Eftekhari, Hamid Reza Gohar Rostami *, Abolfazl Darvishi Pages 117-142
  Talents play an essential role in the development of a country's sport and paying attention to them and discovering and developing these individuals is one of the key factors in sport success. The purpose of this study was to analyze the factors, which affect the development of successful talent in the first and second division women's futsal league in Iran. The research method was descriptive-survey. The statistical population of this study was included all the players in the women first and second futsal league (202 people) in season 2017-2018. The data collection tool was a questionnaire of successful talent development factors derived from the dissertation of Mudege (2011), which has 7 dimensions and 51 questions. Its validity confirmed by physical education professors and its reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Data analysis were done using descriptive and inferential (Friedman) statistics by AMOS24 and SPSS22 software. The findings showed that cultural factors with the load of (0.71) and financial support by the load of (0.28), had respectively the most and the least impacts on the development of successful talent. In sum, on the base of the results the talented players for a successful sport often need the influence and development of cultural factors and possibly this is one of the challenges of women sport, which sport managers in the women's sector must pay attention to it
  Keywords: Talent Identification, futsal, talent development, Women
 • Edgar Shamounian, Fariba Mohamadian *, Zahra Nobakht Pages 143-162

  The present study aimed to determine the productivity of Iranian Olympic federations in the professional dimension and it was a process research conducted as a survey under the influence of limited time domain. The research was conducted using a researcher-made questionnaire. The content, face, and criterion validity of questionnaire was examined and confirmed; and the tool reliability was tested using the Cronbach's alpha leading to the desirable coefficient of 0.96. The statistical population consisted of senior managers of Iranian Olympic federations; and managers of all federations (26) were considered as statistical samples by the full enumeration due to the limited number of managers. Data was analyzed using the Paired-Samples T-Test (to compare the productivity indicators in financial, material and human components with an emphasis on the professional dimension in desired status, and identify gaps) and the effect severity (to evaluate the productivity). According to results of financial component and mean values, the mean desired status was higher than the current status in indexes namely the commemoration of heroes and pioneers; setting up local camps; development of infrastructures; and promoting local championship levels, but due to the significant t and high effect severity, the indices namely budgets for dispatch the knowledge application had the effect severity of less than 0.05; and the mean difference of desired and current status was lower than other indices of financial components in the professional dimension. Finally, it was found that the productivity of Iranian Olympic federations was lower than the standard level in this dimension.

  Keywords: Effectiveness, Productivity, Olympic Federations, Professional dimension, Sports Organizations, Productivity of Federations
 • Ahmad Ali Asefi *, Majid Esmaelian, Azam Sadat Khalili, Seyed Sadegh Alame Pages 163-188
  One of the most important events in the field of sport sciences is the practical physical education test. The significance of this test is due to the sensitivity of choosing the right people to enter this field and leaving expert and competent people in the end. Therefore, in this regard implementing an optimized test that has the maximum efficiency and effectiveness is very important and necessary. In this regard, the purpose of this research was to optimize the practical physical education test process using simulation and multi-criteria decision-making methods. The test was designed using the ARENA simulation model in order to select the appropriate method of test implementation, in addition, to determine the optimal number of necessary resources. For this purpose, eight different scenarios were first designed and then modeling in the ARENA software. In the design of scenarios, the process of entering volunteers, the process of setup the physical and medical status assessment station and the number of stations in the section of ​​physical fitness was considered. Multi-criteria decision-making methods were used to select the best scenario, taking into account the appropriate criteria (volunteer waiting time, execution time process, average utilization of resources, and total cost of resources). In this method, first, determine the weight of the criteria with the CRITIC method and then the best scenario was selected using the PROMETHEE method. The results showed that scenario 6 is the best scenario and scenario 3 is the worst scenario. The optimization of the physical education test process will help the organizers to resolve some of the problems in this field and thus improve the results of the test, especially in the implementation section.
  Keywords: Practical physical education test, Scenario design, Simulation, Multi-criteria decision-making methods
 • Tahereh Seifi Salmi, Nooshin Benar *, Habib Honari Pages 189-208
  The significance of fans in the development of professional sports has a special status. This is while brand communities and unique social media features are well placed for brand fans. The present study aimed to develop a comprehensive model of interactive behavior of fans of football clubs, as members of social media-based brand communities. The research was conducted using a correlational-survey method. The samples were selected from fans of professional football clubs active in the social media. To collect the required data, a researcher-made questionnaire containing 45 items was employed. In order to obtain of the questionnaire validity, content and construct validity indicators were used, and to evaluate its reliability, Cronbach's alpha was used. For data analysis, SEM software was put into service. The research findings indicated that a brand community, as an independent variable, has a positive and significant effect on the variables of interactions among the members, communication maturity and value creation strategies. In addition, the factor of value creation strategies has positive and significant effects on loyalty and communication maturity. The results confirmed the social media-based fan behavior model using SEM.
  Keywords: Interactive Behavior, Proponent, Brand Community, social media, Football
 • Sardar Mohammadi *, Ali Abiar Pages 209-230
  In e-commerce, the quality of providing e-services is important for satisfaction of users, because it can lead to user’s loyalty. The purpose of this study was to identify the affective factors on the user's e-loyalty. The statistical population of the study included all undergraduate and graduate students of physical education (N = 260). To measure the variables of the research, standard questionnaires of quality of sports websites, e-satisfaction, e-loyalty and flow experience were used. To formal validity survey, experts opinion and to content validity, carcass model (CVR=0/78) and Cronbach's Alpha reliability were used. In order to analyze the data, suitable descriptive and inferential statistic methods (structural equation model) were used. The findings showed that the service quality effects on e-loyalty through e-satisfaction mediators and a flow experience (32%). Generally, the findings showed that the higher quality of sports websites, the greater level of e-loyalty. The role of the flow experience and e-satisfaction as a mediator between them are the same and have a positive effect on this.
  Keywords: sports websites quality, e-satisfaction, e-loyalty, flow experience
 • Mohammad Hassan Solhjoo, Farshad Tojari *, Ali Zarei Pages 231-250
  In order to effectively carry out market-side strategies and succeed in marketing, a marketer must be aware of the factors affecting consumer purchase decision-making. Young consumers in the student age group form a major part of the market. The present paper aims at the development and validation of a purchasing style evaluation scale based on the Sporles and Kendal model (1986). To this aim, 377 physical education and sports science students randomly completed the purchasing style evaluation scale developed for sports products, which included new sub-scales for religion and politics. The validity of the scale structure was confirmed by the findings of exploratory factor analysis with respect to the ratio of the chi-square index to the degree of freedom and other indicators. Generally, the findings showed that some buyers prefer to buy products from their own country because of their sense of interest and loyalty to their homeland or because of the perceived quality of domestic products. Also, religious values ​​affect the personality of the consumer and, therefore, their beliefs, values ​​and attitudes tend to affect the behaviors and choices of consumers. We can use this scale in light of the importance of the sub-scales of religion and politics when assessing the purchasing style of sports products consumers.
  Keywords: Purchaseing style, Sports Products, consumer, Sporles, Kendall
 • Karim Zohrevandian *, Zeinab Mondali Zadeh Pages 251-270

  The aim of this study was to investigate the impact of services personalization and customer gratitude on customer Loyalty in Arak's Sport Clubs considering given the mediating role of Relationship Quality Dimensions. The sample for this study was selected among all consumers in health clubs and fitness centers in Arak by stratified sampling (north, south, east, west and center of city). Data were gathered by questionnaire (27 items); Validity and reliability of the questionnaire were tested. Data analyses were done using Structural equation modeling in SPSS15 and LISREL8.8 Software. Findings reveal that services personalization and customer gratitude have a direct and significant impact on customer Loyalty. Also, the results showed that relationship quality dimensions have a mediating role in the relationship between services personalization and customer gratitude and customer Loyalty in Arak's sport clubs. Therefore, by providing services tailored to the needs and demands of customers, clubs can develop their sense of appreciation as well as their satisfaction and loyalty, and by creating a high-quality relationship increase this effectiveness.

  Keywords: Service Personalization, Customer Gratitude, Commitment, Trust, Sport Club