فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شاپور محمدی، مهدی آسیما* صفحات 1-24

  بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از متنوع سازی سبد سرمایه-گذاری، ریسک غیرسیستماتیک را کنترل نمایند. بنابراین فرض می شود که سرمایه گذاران صرفا بابت پذیرش ریسک سیستماتیک بازده طلب می کنند. اما در عمل مشاهده شده است که برخلاف مفروضات تئوری مدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است. در پژوهش های بسیاری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار و همچنین عوامل موثر بر قیمت-گذاری ریسک غیرسیستماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است که از طریق تبیین ریسک آربیتراژ، چگونگی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بازه زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرار گیرد. برای برآورد ریسک آربیتراژ از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده و برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عامله فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. در این پژوهش برای نخستین بار از مدل پنج عامله فاما و فرنچ در قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک و از ریسک آربیتراژ در قیمت گذاری دارایی استفاده شده است. برای پاسخ به سوال پژوهش و آزمون فرضیه ، از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما-مکبث استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با در نظرگرفتن ریسک آربیتراژ، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده موردانتظار منفی و معنی دار است.

  کلیدواژگان: ریسک آربیتراژ، قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عامله فاما و فرنچ
 • میثم امیری*، سیدمجتبی حسینی صفحات 25-60

  هم زمانی قیمت نشان دهنده اثر تغییرهای صنعت و بازار بر قیمت سهام است. به تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام نیز آگاهی بخشی قیمت سهام می گویند. به نظر می رسد در محیط های اطلاعاتی مناسب، اثر انتشار اطلاعات شرکت بر قیمت سهام بیشتر بوده در نتیجه آگاهی بخشی قیمت زیاد است. در حالی که در این شرایط، اثر تغییرهای بازار و صنعت بر قیمت سهام کاهش یافته و هم زمانی قیمت سهام کاهش خواهد یافت. در تئوری، دو معیار هم زمانی قیمت و آگاهی بخشی قیمت سهام دو روی یک سکه هستند اما به لحاظ تجربی نتایج متفاوتی حاصل شده است. این دو متغیر در محیط های اطلاعاتی متنوع و با توجه به متغیرهای بنیادین و مختلف شرکتها، رفتاری متفاوت را نشان می دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که برای تشکیل سبد بهینه، در چه شرکت هایی باید از هم زمانی قیمت و درچه شرکت هایی باید از آگاهی بخشی قیمت استفاده شود. برای این منظور در این پژوهش در مجموع در حدود 300,000 داده از 130 شرکت عضو نمونه طی 10 سال جمع آوری شده و درجه هم زمانی قیمت و آگاهی بخشی قیمت سهام در شرکتها محاسبه شد. سپس با استفاده از تکنیکهای دلفی فازی و تحلیل پوششی داده ها، سبدهای سهام بر مبنای تحلیلهای مختلف و استفاده از معیارهای متنوع تشکیل شده و با مقایسه آنها با یکدیگر، ارتباط این دو متغیر با تشکیل سبد بهینه سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که این دو متغیر در محیطهای مختلف دارای رفتار متفاوتی بوده و درصورت توجه به هم زمانی و آگاهی بخشی قیمت سهام می توان سبدهای بهینه تری را با تحلیل اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتها ایجاد کرد. بدون توجه به این معیارها بازدهی سبد بهینه سهام به طور میانگین در حدود 47% بوده ودر صورت توجه به معیارهای هم زمانی و آگاهی بخشی قیمت سهام، این بازدهی به ترتیب به 86% و 75% افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سبد بهینه سهام، هم زمانی قیمت سهام، آگاهی بخشی قیمت سهام، معیارهای مالی و غیرمالی، تحلیل پوششی داده ها
 • آمنه بذرافشان* صفحات 61-82

  به رغم اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی می باشد. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: مشارکت سهامداران، عملکرد شرکت، اجتناب مالیاتی، راهبری شرکتی، پویایی مجمع
 • علی جعفری* صفحات 83-107

  هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات موثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنش شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط موثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

  کلیدواژگان: رفتار توده وار، تورش های رفتاری، کارایی اطلاعاتی بازار
 • حامد فلاح تفتی*، حسین رحیمی، سحر هاشم پور صفحات 108-133

  به تازگی و با رواج شبکه های اجتماعی واژه جمع سپاری مالی زیاد شنیده می شود هرچند این مفهوم جدید نیست و از قدیم به شکل سنتی خود مرسوم بوده است. تمرکز جمع سپاری بر مشارکت دادن جامعه هدف در فعالیت هایی چون حل مسئله، تولید، ایده سازی و نوآوری است. جمع سپاری مالی به صورت خاص بر مشارکت اقتصادی افراد برای اجرای پروژه های خیرخواهانه و یا سرمایه گذاری های اقتصادی متمرکز است که میتواند با هدف کسب سود مادی یا اهداف معنوی همراه باشد. از چالش های اجرای موفق پویش های جمع سپاری مالی، شناخت شاخص های موثر بر مشارکت حداکثری جامعه است. از این رو مساله پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت جمع سپاری مالی و اعتبار سنجی آنها در قالب یک مدل ساختاری است. به این منظور پس از بررسی پژوهش های پیشین و طراحی ابزار پیمایش، نظرات جامعه آماری شامل شهروندان یزد که سابقه مشارکت در چنین پروژه هایی داشته اند با روش تحلیل عاملی اکتشافی-تائیدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل بر اساس مشارکت نمونه آماری 410 نفری نشان میدهد که به طورکلی چهار عامل هدفمند بودن پروژه جمع سپاری، اطلاع رسانی مناسب، اعتماد به مجریان و ترغیب سرمایه گذار در موفقیت این پویش ها بیشترین تاثیر را دارند.

  کلیدواژگان: جمع سپاری مالی، عوامل کلیدی موفقیت، مشارکت اجتماعی، تحلیل عاملی
 • مهدی ابوالی*، مریم خلیلی عراقی، حسن حسن آبادی، احمد یعقوب نژاد صفحات 135-155
  تئوری قیمت گذاری بلک شولز، یکی از شیوه های مهم ارزش گذاری اوراق اختیار معامله می باشد. این معادله جهت قیمت گذاری انواع اختیار های خرید و فروش اروپائی استفاده می شود. در این مقاله با تمرکز بر معادله ی شرودینگرگونه اصلی بلک شولز و حل این معادله با روش نیکی وورو - اوواروف، روشی متفاوت و جدید برای اثبات و بهبود معادله ی بلک شولز ارزیابی گردید. در ادامه، ضمن بررسی امکان بهبود معادله بلک شولز با این روش، معادله ای جدید برای قیمت گذاری اختیار معامله ارائه و آزمون گردید. افزایش دقت قیمت-گذاری معامله های اختیار با استفاده از معادله ی ارائه شده بویژه برای معامله های با بهای بالا، بررسی حل منطقی به روشی جدید، قابلیت مقایسه خروجی با حل عددی و نوآوری فرمول نهایی اختیار برحسب توابع چند جمله ای لاگر، از اهداف انجام پژوهش حاضر می باشند. نتایج نشان داد؛ امکان اثباتی متفاوت برای معادله ی بلک شولز از طریق حل معادله دیفرانسیل به روش نیکی وورو - اوواروف امکان پذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد، بین قیمت گذاری دو گروه اصلی بلک شولز و مدل جدید ارائه شده، تفاوت معنی داری وجود ندارد. به منظور مقایسه ی بین خروجی مدل جدید و مدل اصلی بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله سکه در فرابورس ایران محدود به بازه زمانی 1394 لغایت 1397 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریک من ویتنی استفاده گردید.
  کلیدواژگان: اختیار معامله، معادله بلک شولز، معادله شرودینگرگونه و روش نیکی وورو - اووراروف
 • یاسر رضایی پیته نویی*، مهدی صفری گرایلی، محمد غلامرضاپور صفحات 157-173

  سوگیری های شناختی مدیریتی، به ویژه بیش اطمینانی مدیران، همواره به عنوان عاملی تاثیرگذار بر فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت شناخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش بیش اطمینانی مدیر از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیریت، میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت را افزایش می دهد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیر نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

  کلیدواژگان: بیش اطمینانی مدیریت، نوآوری، هزینه های تحقیق و توسعه
 • غلامرضا زمردیان، محمد آزاد*، محمدرضا رجب زاده صفحات 175-199

  قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.

  کلیدواژگان: دیرش، دیرش تعدیل شده، تحدب، بازده تا سررسید در معرض ریسک، قیمت ریسک
|
 • Shapour Mohammadi, Mehdi Asima * Pages 1-24

  According to modern portfolio theory, investors can control idiosyncratic volatility via diversification of investing portfolio. Therefore, it is assumed that investors seeking for returns just because of systematic risk tolerance. However, it is practically observed that the idiosyncratic volatility has a price which is inconsistent with assumptions of modern portfolio theory. The relationship between idiosyncratic volatility and expected returns as well as the factors affecting pricing of idiosyncratic volatility has been studied so far. In this study, it is tried to test how the idiosyncratic volatility is priced in Iran’s capital market by explaining arbitrage risk during the time period of 1386-1396. For this purpose, one of the current trading restriction in Iran’s capital market as well as other common measurement variables and Fama and French five-factor model are used in estimating arbitrage risk and idiosyncratic volatility, respectively. For the first time in this study, Fama and French five-factor model as well as arbitrage risk are utilized in order to price the idiosyncratic volatility and asset, respectively. To answer the research question as well as test the hypothesis, portfolio analysis methods and Fama-MacBeth regression are utilized. Considering arbitrage risk, the results indicate that the relation between idiosyncratic volatility and expected return is meaningfully negative.

  Keywords: Arbitrage Risk, Idiosyncratic Volatility Pricing, Five-Factor Fama-French Model
 • Meysam Amiry *, Seyed Mojtaba Hoseini Pages 25-60

  Selecting effective criteria on prices and consequently on investor’s decision making is one of the most debating topics in portfolio optimization debate. The question is that stock prices will change in relation with market and industry price changing or with the information releasment by companies. To choose optimal portfolio one should consider these relations. Stock price synchronicity measures the degree to which the market change can explain stock price movement and stock price informativeness measures the degree to which information can explain these changes. As a result the gole of this study is surveying the role of stock price synchronicity and stock price informativeness on portfolio optimization. So by collecting 202,000 price changing data from 130 sample companies during 10 years and with solving 1300 regression equations we computed stock price synchronicity. Then by collecting 59,000 financial and nonfinancial data from the samples and analyzing these data and using data envelopment analysis (DEA) technique we made several portfolio to compare them by sharp ratio. The result shows that stock price synchronicity is about 59% and stock price informativeness is about 41% in the sample and if stock price synchronicity and stock price informativeness affection be considered in portfolio selection then portfolios will have better return.

  Keywords: Portfolio Optimization, Stock Price Synchronicity, stock price informativeness, Financial, Nonfinancial Data, Data Envelopment Analysis
 • Ameneh Bazrafshan * Pages 61-82

  Despite the importance of the issue of the dynamics of shareholders general meetings, little research has been done in this regard, and the theoretical findings have also predicted the inconsistency outcomes. The purpose of this study is to investigate the relationship between the shareholder participation in the general meeting of shareholders with financial and tax performance. In this regard, three criteria have been used to measure the return on assets, return on equity returns, and Tobin's Q ratio for measuring financial performance and tax avoidance criteria for measuring tax performance. This research is descriptive-correlative manner. Using the multivariate regression model, the results of the survey of 95 companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2009 and 2017 show a positive and significant relationship between the shareholder's participation rate and the firm's performance. Thus, in companies with more dynamic meetings, the rate of return on assets, return on equity and Tobin's Q ratio is higher. In addition, the results show that there is no meaningful relationship between the amount of shareholders participating in the general meeting of shareholders and tax avoidance.

  Keywords: Shareholder Participation, Corporate Performance, Tax avoidance, Corporate Governance, Dynamics of the Assembly Shareholder Meetings
 • Ali Jafari * Pages 83-107

  The purpose of this paper is to examine herding or collective behavior as one of the behavioral biases among investors. For this purpose, using the daily stock price information of 184 active companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2017 the existence of herding behavior in the Tehran Stock Exchange has been investigated with a new approach. The severity and weakness of this behavior during the years of research and effective observations on its occurrence were investigated and verified. To analyze the data, it is based on the principle of time series data and using standard scoring techniques and impact points. Findings of the study, while confirming the existence of herding behavior in all years of research, showed the distribution of the severity and weakness of the incidence of this behavior in a daily manner with effective observations. With the help of the technique of identifying effective points, the times of occurrence of collective behavior have been extracted. The results of this study showed that in the downtrend, more than the upward trends of herding behavior.

  Keywords: Herding Behavior, biased behaviors, Informationaly Efficient Market
 • Hamed Fallah Tafti *, Hossein Rahimi, Sahar Hashempoor Pages 108-133

  Recently, with the proliferation of social networks, the term financial wisdom has been much heard, although this is not a new concept and has traditionally been traditional in the old days. The focus is on pooling the target community in activities such as problem-solving, production, ideas, and innovation. Financial co-operation focuses specifically on the economic participation of individuals to carry out benevolent or economic investments that can be achieved to obtain material gain or spiritual goals. The challenges of successful implementation of financial fundraising dynamics are the recognition of the indicators that affect the maximum community participation. Therefore, the problem of the present study is to identify the indicators that affect the success of financial collusion and validate them in the form of a structural model. For this purpose, after reviewing previous researches and designing of survey tools, the opinions of the statistical community, including Yazd citizens who had a history of participation in such projects were analyzed by exploratory-confirmatory factor analysis. The results of the model test based on the participation of the 410 sample population show that, in general, the four objectives of targeting the project of wagering, proper informing, trusting the executives and encouraging investors to succeed in these dynamics are most influential.

  Keywords: Crowdfunding, Key Success Factors, Social Participation, Factor Analysis
 • Mehdi Abvali *, Maryam Khaliliaraghi, Hasan Hasanabadi, Ahmad Yaghoobnezhad Pages 135-155
  The Black-Scholes pricing theory is one of the most important ways of valuating transaction options. This equation is used to pricing a variety of European options. In this paper, a new and different method was developed to prove and improve the Black-Scholes equation by focusing on the Black-Scholes main Schrödinger equation and solving this equation using the Nikkeuro-Ovaryov method. In the following, while investigating the possibility of improving the Black-Scholes equation with this method, a new equation for the pricing of transaction options was presented and tested. Increasing the accuracy of pricing arbitrary deals by using the equation provided, especially for high-value trades, checking logical solution in a new way, comparing output with numerical solution and innovating. Final formula. Option based on Lagrange polynomial functions, the goals of doing research are present. The results showed a different positive probability for the Black-Scholes equation by solving the differential equation by the method Nikkirovo-Ovaryov is feasible and at 95% confidence level, there is no significant difference between the price of the two main black-hole groups and the new model. In order to compare the output of the new model with the Black Sholes main model, information from the 50 Coin Deal options in Iran's Overseas Branch was limited to the 1394 to 1397 period and the Mann-Whitney independent nonparametric group was used to compare.
  Keywords: The bargaining power, the Black Scholes equation, the Schrödinger equation, the method Nikyevro - Ovaryov
 • Yasser Rezaei Pitenoei *, Mehdi Safari Gerayli, Mohammad Gholamrezapoor Pages 157-173

  Managerial cognitive biases, particularly managerial overconfidence, have always been influential factors contributing to research and development and innovation processes of a firm. The present study thus is set to investigate the impact of managerial overconfidence on research and development costs of firms. To this end, managerial overconfidence is proxied by two measures based on investment decisions. The research hypothesis was also built upon a number of 51 firms listed on the Tehran Stock Exchange firms listed on the Tehran Stock Exchange over the period of 2012-2016, and then tested using multivariate regression model based on panel data. The findings reveal that managerial overconfidence tends to enhance research and development costs. In In addition, the results of sensitivity test suggest that In addition, the results of sensitivity test suggest that using alternative measure for calculating managerial overconfidence exerts no significant effect on the research findings, and hence the results are robust.

  Keywords: Managerial Overconfidence, Innovation, Research, Development Expenditures
 • Gholamreza Zomorodian, Mohammad Azad *, Mohamadreza Rajabzadeh Pages 175-199

  The price of a fixed income portfolio is a function of future cash flows and expected market rates. Since future cash flows are fixed, the price changes of the bonds will occur in response to changes in the expected market rate of return. The main issue for holders of securities is determining the sensitivity of the price of the bonds to the expected rate of return. Major measures in this area are convexity and modified duration. In addition to these two criteria, in this study, the "yield to maturity at risk" criterion is also defined. The main purpose of the research is to find a gauge that is more suitable for price estimation. Since one of the most important factors influencing the price of a sheet of risk material is the sheet, therefore, the measure that has the best performance in estimating the price of a sheet is the most efficient measure in determining its risk. To this end, the ability to estimate each of the above measures was compared using regression, which shows that the yield to maturity at risk is the best estimation power. Therefore, the best measure for determining the risk of Iranian debt market is yield to maturity at risk, and financial analysts and potential investors can use this criterion as a risk factor in optimal portfolio investment models, portfolio modification Available and analyze the risk of fixed income securities.

  Keywords: Duration, modified duration, convrxity, yield to maturity at risk, risk price