فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 106 (تابستان 1398)
 • پیاپی 106 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لیلی ابوالحسنی*، ناصر شاه نوشی، علی رهنما، الهه اعظم، فاطمه حیران صفحات 1-29

  در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 2705/4میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان ‎های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ‍ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه - شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 23/85و 29/09درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

  کلیدواژگان: بازار آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، مدل SWAP، دشت مشهد
 • محمد قربانی*، پریسا علی زاده، امیرحسین توحیدی صفحات 31-53

  بررسی عوامل موثر بر بهبود آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک به منظور افزایش تولید و مصرف این محصولات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 165 خانوار در مناطق 13 گانه شهرستان مشهد، عوامل موثر بر آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک با به‏کارگیری الگوی پروبیت و رهیافت همسان سازی نمره گرایش و سپس اثر آگاهی مصرف‏کنندگان در تمایل به مصرف آتی زعفران با برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان‏شده ارزیابی شد. برای تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری طبقه ای به کار رفت. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست‏محیطی و نگرش به درجه تاثیر قیمت محصولات ارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از محصولات ارگانیک دارند. پس از همسان‏سازی، تفاوت در میانگین بین دو گروه درمان و شاهد برای متغیرهای تحصیلات، نگرش به درجه تاثیر قیمت محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست‏محیطی و نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک کاهش یافت. نتایج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان‏شده نشان داد که میزان تمایل به مصرف زعفران ارگانیک در میان واحدهای گروه درمان‏شده 66 درصد بیشتر از واحدهای مشابه در گروه شاهد است، بنابراین، آگاهی داشتن از محصولات ارگانیک اثر محرک و مثبتی بر میزان تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک دارد؛ لذا برای تحریک تقاضا و افزایش فروش، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک توصیه می شود از تبلیغات برای اطلاع رسانی مصرف کنندگان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: نگرش مصرف کننده، تمایل به مصرف، همسان سازی، نمره گرایش
 • زهره خیز، منصور زیبایی، زکریا فرج زاده* صفحات 55-81

  ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه‏ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 1/7 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 6/4-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

  کلیدواژگان: خشکسالی، تولید، اشتغال، تعادل عمومی چندمنطقه ای
 • ژاله کورکی نژاد*، ابوالفضل محمودی، محسن شوکت، حسین مهرابی صفحات 83-108

  عملکرد محصول پسته در استان کرمان، به عنوان قطب اصلی تولید پسته در ایران، نسبت به کشورهای رقیب مانند آمریکا بسیار پایین است. بر همین اساس، در این مطالعه، وضعیت تولیدی تعدادی از کشاورزان پسته کار شهرستان سیرجان (دارای رتبه دوم تولید در استان کرمان) بررسی شد. اطلاعات لازم به دلیل مسئله سال‏آوری پسته، به صورت میانگین سال های 1393 و 1394 بوده است. تاکید این مطالعه بر نقش سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار نرم افزاری افزایش کارایی و بهره وری است. طبق یافته های تحقیق، متوسط کارایی فنی در حضور سرمایه اجتماعی 0/69 اندازه گیری شد. به علاوه، براساس نتایج الگوی توبیت، متغیرهای تجربه، شرکت در کلاس های آموزشی، اندازه باغ، آب، میزان محصول و سرمایه اجتماعی بر کارایی تاثیر معنی داری دارند. همچنین برای درک تاثیر سرمایه‏گذاری در سرمایه اجتماعی در بین کشاورزان، شاخص بهره وری لوئن برگر بر مبنای تابع مسافت جهت دار محاسبه شد که رشد 12/5درصدی داشته است. طبق نتایج، باید کشاورزان و متولیان بخش کشاورزی برای بهبود وضعیت کشاورزان در ارتقای ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

  کلیدواژگان: تابع فاصله جهت دار، شاخص بهره وری لوئن برگر، کارایی فنی
 • علی اکبر سروری*، رضا بهاری، حکیمه هاتف صفحات 109-132

  یکی از مشکلات موجود در صنعت مرغداری بالا بودن میزان ضایعات و تخم مرغ های شکسته از زمان تولید تا مصرف است. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی، نحوه ارتباط این عوامل و تاثیر آنها در کاهش ضایعات تخم مرغ در کلیه واحدهای تولید تخم مرغ تحت پوشش اتحادیه مرغ تخم گذار استان خراسان رضوی بررسی شد. به این منظور، متغیرهای مورد بررسی و تاثیرگذار، در سه دسته عوامل مدیریتی، محیطی و تغذیه ای گروه بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین تاثیر در کاهش ضایعات تخم مرغ مربوط به عوامل مدیریتی (0/840) است و عوامل محیطی (0/654) و عوامل تغذیه ای (0/123) بعد از آن قرار دارند. میان عوامل مدیریتی، متغیرهای شغل اصلی مدیر، سابقه مدیر، سن تولک بری، نوع تهویه و آلودگی انگلی خارجی مهم ترین عواملی هستند که می توانند در کاهش ضایعات از طریق متغیر پنهان مدیریت موثر باشند. میان عوامل محیطی نیز به ترتیب تعداد سالن، میزان تخم مرغ تولیدی، تلفات روزانه و مساحت سالن از عواملی هستند که در کوتاه مدت قابل کنترل نیستند و نیاز به مدیریت زمان بر در بلندمدت دارند. میان متغیرهای یادشده، متغیر میزان تولید و تعداد سالن بیشترین تاثیر را از طریق متغیر پنهان عوامل محیطی در کاهش ضایعات دارند. درنهایت، میان متغیرهای تاثیرگذار بر عوامل تغذیه ای، موثرترین متغیرهای با تاثیر مثبت بر کاهش ضایعات عبارت اند از کربنات کلسیم و پودر گوشت و موثرترین متغیرهای با تاثیر منفی بر کاهش ضایعات عبارت اند از سبوس و ذرت؛ بنابراین، با توجه به تاثیر عوامل مدیریتی، توصیه می‏شود برای مدیریت واحدهای تولید تخم‏مرغ افرادی باسابقه و دانش مرتبط برای انتخاب زمان مناسب تولک بری و کنترل انگل های خارجی انتخاب شوند.

  کلیدواژگان: واحدهای تخم گذار، ضایعات، تخم مرغ، معادلات ساختاری، روش PLS، خراسان رضوی
 • محمد رضا کهنسال*، هادی رفیعی صفحات 133-154
  ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تاثیر مثبت و سطح زیر کشت تاثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک‏آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، حاشیه بازاریابی، الگوی مارک آپ، رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)، نیشابور
 • حمید امیرنژاد*، مهسا تسلیمی، فاطمه مزرعه صفحات 161-185
  فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل‏ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.
  کلیدواژگان: آلودگی آب، مازندران، رشد اقتصادی، منحنی کوزنتس، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • علی سردار *، سمیرا امیرزاده، محسن رفعتی صفحات 187-208

  محصول انگور یاقوتی از مهم‏ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی موثر بر پذیرش آبیاری قطره ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه‏وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش‏نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی‎شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه‏ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره‏ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 24/14درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 4/35 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره‏ای در باغ‏های انگور باعث 28/5درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تاثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره‏برداری از زمین، کلاس های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تاثیر مثبت و معنی دار دارند.


  [1]. Bisaliah Model

  کلیدواژگان: مدل بیزالیا، مدل لاجیت، آبیاری قطره ای، انگور یاقوتی، زابل
 • مرتضی تهامی پور *، عباس عرب، مریم حامدی نسب صفحات 209-259

  قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست‏گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان‏ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل موثر بر نوسانان‏های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل موثر بر نوسانان‏های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان‏های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای موثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

  کلیدواژگان: نوسان قیمت، بخش کشاورزی، مدل داده های تابلویی، ریسک
 • مهدی نصراللهی*، عزت الله اصغری زاده صفحات 237-261
  صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل موثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم‏ترین شاخص های موثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش‏نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش‏نامه قابل‏استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی موثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم‏ترین شاخص شناسایی‏شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، روش بهترین- بدترین فازی، بهره وری عوامل تولید، صنعت مرغ گوشتی
|
 • L. Abolhassani *, N. Shahnoushi, Ali Rahnama, F. Heiran, Elahe Azam Pages 1-29

  Water market as a significant economic means plays an important role in the optimal allocation of water resources in agriculture and also has significant effects in determining the cropping pattern and improving the welfare of farmers. With this approach, this study aimed at investigating the role of the water market on the use of water resources in Mashhad plain of Iran (Mashhad, Chenaran, and Torghabeh-Shandiz Counties) in farming year of 2013-14. For this purpose, the model of positive mathematical programming (PMP) and functions of regional production of agricultural products (SWAP) were used. The data were collected by Morgan sampling and Krejcie from 350 questionnaires completed randomly with farmers by referring to the organizations concerned. The results showed that following the formation of water market in the region, cropping patterns were directed towards products with higher profitability; also, substantial water-saving was achieved in the region, so that after the formation of the water market, water consumption decreased in the above-mentioned Counties by 37, 23.85 and 29.09 percent, respectively, indicating the usefulness of the formation of water market in order to reduce the use of water resources in the region.

  Keywords: Water Market, PMP, SWAP, Mashhad (Plain)
 • Mohammad Ghorbani *, P. Alizadeh, A. Tohidi Pages 31-53

  This study was performed using data from 165 households in 13 areas of Mashhad County of Iran. A stratified sampling method was used to determine the sample size. Firstly, factors affecting the consumer's awareness of organic products were analyzed by using the Probit model in propensity score matching method. Then, the effect of consumers’ awareness on their willingness to consume the organic saffron in future was evaluated by estimating the average treatment effect on treatment group. The results from Probit model showed that education, attitude toward quality of organic product labels, environmental concerns and attitude toward price of organic products had positive effects on awareness of the organic products. After matching, the difference in average between treatment and control groups decreased for education, attitude toward price of organic products, environmental concerns and attitude toward quality of organic product labels. The results from estimating the average treatment effect on treatment group showed that the organic saffron future consumption among units of treatment group was 66 percent greater than those in control group. So, awareness of organic products had stimulus and positive effect on the willingness to consume the organic saffron in future. Therefore, in order to stimulate demand and increase sales, it was recommended to producers and suppliers of the organic products to use advertisements to inform consumers.

  Keywords: Consumer Attitude, Willingness to consume, Matching, Propensity Score, Mashhad (County)
 • Z. Khiz, M. Zibaei, Z. Farajzadeh * Pages 55-81

  Drought is a natural hazard that causes the production and income losses and has severe effects on the poor households. In this context, a comprehensive assessment of economic impacts of drought provides critical information to drought mitigation policies and programs. To this end, the effects of drought on the output and employment of Iran's economy as a whole were examined using two models including a single-regional computable general equilibrium (CGE) and a multi-regional computable general equilibrium (MRCGE) model. Applied data were obtained from the social accounting matrix (SAM) of year 2001 and Iranian input-output table of year 2006. The drought defined as lower access to water was considered in three scenarios of weak, moderate and sever options. The results obtained from single-regional CGE model indicated that GDP decreased by 1.7 to 5.5 percent based on the severity of drought; the corresponding values for MRCGE were 2.2-6.4 percent. Reduction of regional gross output for Kerman, Hamedan, Fars, and Ardabil provinces were more than those for other provinces. As shown by the results, a decrease in output induced a fall in employment, but a reduction in employment was found lower than those of output. Finally, the study recommended developing the water-saving measures as well as creating more jobs in rural industries.

  Keywords: Drought, Output, employment, Multi-Regional Computable General Equilibrium (MRCGE)
 • J. Kourakinejad *, A. Mahmoudi, H. Mehrabi Boshrabadi, M. Shokat Pages 83-108

  The yield of pistachio production in Kerman province as the main pistachio pole in Iran is very low compared to rival countries such as the United States. In this research, the condition of pistachio production of some farmers in Sirjan County of this province standing in the second place of production in Kerman province was investigated. Because of annual pistachio production issue, the average data of 2014 and 2015 were used. The emphasis of this study is on the role of social capital as a software tool for increasing efficiency and productivity. The findings showed that the average technical efficiency in the presence of social capital was 0.69. In order to understand the effect of investment in social capital among farmers, the productivity index of Luenberger was calculated based on the directional distance function, which was found to be on order of 12.5 percent. According to the results, farmers and authorities in the agricultural sector should take appropriate measures to improve the situation of farmers by promoting the various dimensions of social capital.

  Keywords: Technical Efficiency, Luenberger Productivity Index, Directional Distance Function, Sirjan (County)
 • Aliakbar Sarvari *, Hakimeh Hatef, Reza Bahari Pages 109-132

  This study aimed at investigating the economic and technical factors and how they affect the reduction of egg waste in all egg production units in Khorasan Razavi province of Iran in 2014 by using the Structural Equation Model based on Partial Least Squares and the proposed conceptual model. For this purpose, variables were grouped in three categories including managerial, environmental and nutritional factors. The results showed that the greatest effects on reduction of egg waste were respectively related to managerial (0.840), environmental (0.654) and nutritional (0.123) factors. In this conceptual model, as shown by the results, 0.857 percent of the changes in egg waste were predicted by the Latent Variables. As many of these factors fell into the group of management factors, it might be possible to control them in short term. Among the managerial factors, the variables of main managerial occupation, manager's experience, molting program age, type of ventilation and external parasitic contamination were found to be the most important factors affecting the reduction of egg waste through the Latent variables of management. Finally, it was recommended to appoint experienced managers with the related knowledge to select the appropriate time for molting age and external parasitic control.

  Keywords: Management, Egg Layer Production Units, Egg Waste, structural equation modeling, PLS method, Khorasan Razavi (Province)
 • Mohammad Reza Kohansal *, Hadi Rafiei Pages 133-154
  Inefficiency of marketing networks of agricultural products and the price differences between sale price by farmers and purchase price by final consumers are the main issues in the marketing of agricultural products. This study aimed mainly at investigating the factors affecting the marketing margins in Neyshabour plain of Iran. For this purpose, within the geographically weighted regression with adaptive cores (GWR-A), the upgraded version of ‘Mark Up Model’ was used for all crops. Statistics and information were obtained through interviews and questionnaires completed by 366 farmers in 2016. Moran test results showed that there was a positive spatial autocorrelation on the marketing margin of crops. The results of GWR model indicated a positive impact of marketing costs and retail prices in most areas is positive and a negative impact of cultivated areas on the marketing margins. Also, the coefficients of the Mark Up Model were estimated regionally and with respect to farmer’s location. Finally, a number of suggestions were made, including: reforming the marketing network in order to reduce the margin of the market, using statistical methods based on the location of data in similar studies, reforming the market system and the sale of products based on the development of professional commerce companies, implementing the special information plans related to the market information on agricultural products as well as the implementation of specific cultural and social programs.
  Keywords: Marketing, Marketing Margin, Mark Up Model, Geographically Weighted Regression (GWR), Neyshabour (Plain)
 • Hamid Amirnejad *, Mahsa Taslimi, Fatemeh Mazraeh Pages 161-185
  Economic activities have a wide range of environmental impacts such as forest degradation, Surface and underground water pollution and air pollution. Mazandaran province of Iran is very rich in surface and underground water and has many rivers due to its natural characteristics. This study aimed at investigating the relationship between water pollution and economic growth in this province within the framework of Kuznets' environmental curve using panel data and generalized method of moments (GMM) during 2001-2014. The study results showed that the water pollution index was positively correlated with urbanization variable, GDP and its cubes and had a negative relation to GDP squared. The results also showed an N-shaped relationship between the water pollution and other variables. Positive third-rate gross domestic product (GDP) indicated an increase in the water pollution associated with economic development, which suggested that the government should make the necessary decisions to prevent further contamination.
  Keywords: Water Pollution, Economic Growth, Kuznets curve, Generalized Method of Moments (GMM), Mazandaran (Province)
 • S. Amirzadeh, M. Rafati, A. Sardar * Pages 187-208

  This study aimed at evaluating the yield of grapes per unit area in two methods of drip irrigation and traditional irrigation using two models of Bisaliah and Logit models and analyzing some of the economic, managerial and environmental factors affecting the adoption of drip irrigation among grape producing farmers in Zabol County of Iran. The required information was obtained using a questionnaire completed from 197 grape farmers in the studied area through a random stratified sampling and library documents. The results from the Bisaliah model showed that the use of drip irrigation had two direct and indirect effects on the increase of grape yield; in case of direct effect, without changes in inputs, the yield per unit area increased by 24.14 percent and indirectly, with a change in inputs, the yield per unit area increased by 4.35 percent. In general, the use of drip irrigation in vineyards caused 28.5 percent change in yield (kg / ha). Also, the results from the Logit model indicated that the variables of farmer’s age, number of family labor and access to water had negative effects on the adoption of drip irrigation. It was also determined that variables such as farm area, level of literacy, farmer's occupation, land slope, farmer's income, type of land use, educational and extension classes, and availability of credits and facilities had positive and significant effects on the adoption of drip irrigation.

  Keywords: Bisaliah Model, Logit Model, Drip Irrigation, Yoghouti Grape, Zabol (County)
 • A. Arabmazar, M. Hamedinasab, Morteza Tahami Pour * Pages 209-259

  In comparison to other commodities, prices of agricultural products have wider and more intense fluctuations. Knowing the origins of such fluctuations enables policy-makers to have appropriate policies for controlling them as well as it helps farmers to have a safe income. This study examined factors affecting the price fluctuations of chosen vegetables (potato, tomato, onion and cucumber) in major producing provinces of these products in Iran. For this purpose, the regression models with data panel were used. The results showed that origins of risks for the studied products were different and each product and its price had to be considered separately; in addition, for the four studied products, increased interest rates of bank facilities in the agricultural sector exacerbated the fluctuation of the season. A millimeter departure from the average rainfall would increase the price volatilities of cucumbers, potatoes and tomatoes and a degree of deviation of the long-term average temperature would exacerbate cucumber, tomatoes and onions volatilities in the price as well. The results indicated that guaranteed prices, though higher than farm prices, reduced the fluctuation in the season prices of potatoes and onions. So, the study suggested further emphasis on the policy of reduced interest rates of bank facilities in the agricultural sector; and the government should take action toward increasing the guaranteed prices to be particularly effective for perishable products.

  Keywords: price, Price Fluctuation, agricultural sector, Iran
 • Mahdi Nasrollahi *, Ezzatollah Asgharizadeh Pages 237-261
  The economic, industrial, social and cultural conditions of Iran are in a way that solving different problems requires new patterns and solutions. Broiler chicken farming is one of the country's most important agricultural sub-sectors, which has a substantial role in agricultural production and employment. Considering that productivity plays an important role in economic activities, it is important to determine the productivity and effective factors on it. Therefore, in this research, firstly, the most important criteria affecting the productivity of the factors of production in the broiler chicken industry were identified using experts' opinions. Then, using the best-worst-fuzzy method, these criteria were weighted. For this purpose, 260 questionnaires were given to the broiler production units of West Azerbaijan province through the available sampling method; and after data collection, the data analysis were done on 209 usable questionnaires. The results showed that a total of 21 indicators affected the productivity of the factors of production in the broiler industry, standing within the four main categories of human resources, costs, capital, and materials. The most important indicator was found to be the live poultry selling price, followed by the indicator of breeding period. Finally, it was suggested that identifying such criteria would lead to more effective ways to improve productivity.
  Keywords: Fuzzy Best-Worst Method, Broiler Industry, Prioritization, Productivity, West Azerbaijan (Province)