فهرست مطالب

Educational Developement of Jundishapur - Volume:10 Issue:3, 2019
 • Volume:10 Issue:3, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منصور رنجبر، پژمان محمدعلیزاده، فروزان صادقی محلی، مهران رضوی پور، علی یاسری، فتانه عمویی* صفحات 153-163

  یادگیری خود راهبر از عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان می باشد. این پژوهش با هدف پیش بینی پذیری سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان بر اساس یادگیری خود راهبر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفت. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی ساری به تعداد 1235 نفر بودند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که 297 نفر در این پژوهش شرکت داشتند، جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسش نامه یادگیری خود راهبر، سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی استفاده شد. روایی محتوی پرسش نامه با نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ، 91/0 برای یادگیری خود راهبر، 89/0 سرزندگی تحصیلی، 87/0 خودکارآمدی محاسبه گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چند گانه و نرم افزارSPSS18  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین یادگیری خود راهبر(555/0) و مولفه های آن خود کنترلی(611/0)، خود مدیریتی(540/0) و رغبت برای یادگیری(477/0) با سرزندگی تحصیلی رابطه وجود دارد. بین یادگیری خود راهبر(71/0) و مولفه های آن(خود کنترلی(741/0)، خود مدیریتی(640/0) و رغبت برای یادگیری(547/0) با خودکارآمدی دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی ساری رابطه(71/0) وجود دارد. مولفه های یادگیری خود راهبر پیش بینی کننده های معنی داری, P<0/05)45/36F= (برای سرزندگی تحصیلی و هم چنین پیش بینی کنندگی معنی داری  , P<0/05)09/25 F= (برای خودکارآمدی دانشجویان بودند. نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش یادگیری خود راهبر در ارتقای سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده و توصیه می گردد کارگاه هایی برای افزایش یادگیری خود راهبر دانشجویان برگزار گردد.

  کلیدواژگان: یادگیری خود راهبر، سرزندگی تحصیلی، خودکارآمدی، دانشجویان پزشکی
 • سید عبدالله محمودی، زهرا مسلمی، مهین قمی*، حسن جعفری پور، بهمن توان، اعظم مسلمی صفحات 164-175

  خواب فاکتور مهمی برای حفظ سلامت و تعادل روانی است. کیفیت خواب نامطلوب می تواند به پیامدهای نامطلوب تحصیلی و صدمه به سلامت جسمی و روانی دانشجویان منجر گردد. از آن جا که دانشجویان علوم پزشکی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سلامت افراد جامعه دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خواب با اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی در سال 97_1396 انجام شد. نمونه ای با حجم 341 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ(PSQI)، اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که 1/59 درصد دانشجویان مورد مطالعه از کیفیت خواب نامطلوب برخوردار بودند. همچنین بین میانگین نمره کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی(132/0- =r؛ 016/0=p) و سرزندگی تحصیلی (221/0- =r؛000/0=p) رابطه منفی و معناداری وجود داشت؛ بین میانگین نمره اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی (131/0 =r؛ 018/0=p) نیز یک رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین فقط بین میانگین نمره سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به به درصد بالای کیفیت نامطلوب خواب و ارتباط معنادار آن با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، اجرای مداخلات روان شناختی برای بهبود کیفیت خواب دانشجویان و اقدامات پیشگیرانه و برگزاری جلسات آموزشی به منظور آموزش در خصوص اهمیت خواب در دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی
 • الهام مراغی، فرخنده حیاتی*، فرزانه حیاتی صفحات 176-186
  به منظور توسعه یک سیستم آموزشی، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از طرف متقاضیان آن دارای اهمیت بسزایی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات آموزشی با تمرکز بردانشجویان علوم پزشکی آبادان در سال 1397 انجام شد. این مطالعه توصیفی در سال 1397 بر روی 236 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد. افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و به دو پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و سروکوال پاسخ دادند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی(کای اسکوئر، t مستقل، آنالیز واریانس) انجام شد. بیش ترین و کم ترین میانگین نمره ادراک به ترتیب در بعد اطمینان (3.08±0.81) و در بعد فیزیکی) 2.88±1.06) بود. این شکاف در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد. بیش ترین و کم ترین میانگین نمره شکاف به ترتیب در بعد همدلی       (1.28±1.12-) و در بعد اطمینان (0.96±1.13-) بود. اختلاف آماری معناداری از نظر میانگین نمره شکاف در ابعاد پاسخگویی، همدلی و تضمین در بین دانشجویان سال اول و دوم و دانشجویان سال سوم و بالاتر با (05/0> P) وجود داشت. میانگین نمره شکاف پاسخگویی و همدلی در بین سه گروه تحصیلی اختلاف آماری معناداری (05/0> P)داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، به منظور بهبود و توسعه سیستم آموزشی به ویژه در بعد همدلی، پیشنهاد می شود همه دست اندرکاران امر آموزش به ویژه مسوولان توجه بیش تری به انتظارات دانشجویان داشته باشند و خدمات دانشگاه را با توجه به نیازهای دانشجویان و رضایت مندی آن ها بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات آموزشی، دانشجویان، ادراک، انتظار
 • رضا مسعودی، مریم لطیف، سمیه مومنیان، زینب کریمی، علیرضا شعوری بیدگلی، محمد عباسی* صفحات 187-196
  شناسایی سبک های یادگیری و شیوه حل مساله متناسب با استعداد دانشجویان نقش مهمی در یادگیری به فراگیران و نهایتا اعتلای سطح آموزش آن ها ایفا می کند. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه میزان استفاده از سبک های یادگیری وارک و شیوه حل مسئله در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان بود. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی بر روی 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 صورت گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه های سبک حل مسئله کسیدی و لانگ، پرسش نامه سبک یادگیری وارک و اطلاعات فردی بود. داده ها از طریق نرم افزار SPSSv20 تجزیه و تحلیل شد. میانگین سنی دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان به ترتیب 5/4 ± 68/23 و 97/4 ± 52/23 بود. دو گروه از نظر سن (85/0p=) و جنس (87/0p=) اختلاف معنادار نداشتند. میانگین معدل در دو گروه استعداد درخشان و سایرین نیز به ترتیب 9/0 ± 52/18 و 12/0 ± 85/16 بود که اختلاف معناداری با یکدیگر داشتند. یافته ها نشان می دهد میانگین سبک حل مسئله در دو حیطه کلی حل مسئله سازنده و غیر سازنده در دو گروه استعداد درخشان (37/0p=) و سایرین (29/0p=) با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند. همچنین در سبک یادگیری از میان چهار حیطه یادگیری دیداری، شنیداری، خواندن و مهارت تنها در حیطه خواندن بین دو گروه استعداد درخشان و سایرین اختلاف معناداری وجود داشت (04/0p=). با تعیین سبک های یادگیری و حل مساله در دانشجویان، می توان کمک شایانی به گروه های آموزشی و اساتید مشاور برای پیشبرد اهداف آموزشی، یادگیری دانشجویان و سایر فعالیت های آن ها نمود.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، حل مسئله، استعداد درخشان، دانشجو
 • حسن نامدار احمدآباد*، سارا یوسفی طبری، سید حمید حسینی صفحات 197-208

  کلاس معکوس یک مدل برنامه درسی موثر و پیشرفته است که سبب یادگیری با دوام و عمیق می گردد. این مطالعه برای ارزیابی درس ایمنی شناسی به روش کلاس معکوس از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی اجرا شد. در این مطالعه توصیفی_تحلیلی تعداد 129 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با روش طبقه بندی بر اساس دانشکده و رشته با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. کلاس معکوس ایمنی شناسی از طریق درگیر شدن فراگیران در فعالیت های پیش کلاسی انجام شد. حل کردن مسئله، بحث در گروه های کوچک و ترسیم نقشه مفهومی از وظایف فراگیران در کلاس بود. ارزیابی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. از نرم افزار گراف پد پریزم برای آنالیز آماری اطلاعات استفاده شد. نتایج با استفاده آزمون مجذور کای برای متغیرهای کیفی و آنالیز واریانس یک طرفه برای متغیرهای کمی صورت گرفت. نتایج ما نشان داد در مولفه های مختلف، گویه های غنای علمی محتواهای ارائه شده، مدیریت کلاس توسط مدرس، فرصت طرح سوال توسط فراگیر، انجام کار گروهی توسط دانشجویان بالاترین میزان مطلوبیت و گویه های تبیین مفاهیم مشکل و پیچیده، ایجاد فرصت برابر برای فراگیران در کلاس، فرصت لازم برای بازخورد کتبی یا شفاهی به دانشجو، آمادگی قبلی دانشجو از کم ترین میزان مطلوبیت برخودار بودند. ما نتیجه گرفتیم ایمنی شناسی به صورت کلاس معکوس از طریق انگیزه یادگیری، تعامل و بحث بین فراگیران، ارتباط بین فعالیت های پیش و درون کلاسی می تواند سبب یادگیری عمیق تر گردد.

  کلیدواژگان: ایمنی شناسی، کلاس معکوس، ارزیابی، دانشجو
 • عبدالحسین شکورنیا*، سید سعید سیدیان، مریم بنی اسد صفحات 209-218
  انتخاب رشته تخصص توسط دانشجویان پزشکی موضوع مهمی است زیرا پیامدهای قابل ملاحظه ای بر ترکیب و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان در جامعه دارد. هدف این مطالعه بررسی گرایشات دانشجویان پزشکی سال آخر در انتخاب رشته تخصصی و مقایسه آن با ظرفیت های پذیرش دستیار تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.این مطالعه توصیفی_تحلیلی به صورت سرشماری روی دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در سال تحصیلی 97_1396 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بررسی و تایید شد، گردآوری گردید. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزارSPSS-22  استفاده شد.بیش از 50 درصد (205/114) دانشجویان پزشکی متقاضی سه رشته رادیولوژی، چشم پزشکی و پوست بودند، در حالی که ظرفیت دانشگاه برای این رشته ها فقط 10 درصد (154/16) اعلام شده بود؛  بر عکس متقاضیان سه رشته طب اورژانس، داخلی و کودکان که ظرفیت آن ها 37 درصد (154/55) اعلام شده بود، تنها 3 درصد (205/6) از دانشجویان بودند. آزمون مجذور کای نشان داد در برخی موارد بین اولویت های انتخابی دانشجویان و ظرفیت پذیرش تفاوت معنی دار وجود دارد(05/0˂p). یافته ها نشان داد بین گرایش دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی و نیاز جامعه هماهنگی وجود ندارد. پیشنهاد می شود ضمن بررسی عوامل موثر در گرایش دانشجویان به رشته های تخصصی، راهکارهایی جهت راهنمایی و تشویق دانشجویان در انتخاب رشته های مورد نیاز ارائه گردد.
  کلیدواژگان: انتخاب تخصص، دانشجویان پزشکی، نیاز جامعه
 • علی ابراهیمی فخار، فرهاد ادهمی مقدم، فاطمه مرآتی، محمد صاحب الزمانی* صفحات 219-229
  تاثیر توانایی های ذهنی و شناختی افراد بر یادگیری بسیار اهمیت دارد. اما یکی از عواملی که می تواند موثر بر یادگیری باشد سبک های یادگیری و تفاوت افراد در این امر است. لذا جهت بررسی سبک های یادگیری دانشجویان سال آخر رشته پزشکی و ارتباط آن با نمرات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و نتایج آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دکتری عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال تحصیلی 97_1396 مطالعه ای از نوع توصیفی و همبستگی بر روی 270 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران که با روش در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه سبک یادگیری کلب (1999) است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار 22SPSS و از طریق رگرسیون خطی دو متغیره و لجستیک به بررسی وضعیت روابط ابعاد و متغیرهای پژوهش از دیدگاه پاسخ دهندگان پرداخته شد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین متغیرهای مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی و تجربه عینی با آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی دوره دکتری عمومی می باشد. در نهایت متغیر مفهوم سازی انتزاعی بیش ترین توانایی را در پیش بینی وضعیت مردود/ قبول دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی دارد (05/0p<). آگاهی از سبک یادگیری دانشجویان هم برای شخص یادگیرنده و هم برای فرد آموزش دهنده مفید است و می تواند موفقیت شخص یادگیرنده را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، آزمون صلاحیت بالینی، آزمون جامع پیش کارورزی، آزمون جامع علوم پایه
 • عزتاللهقدم پور، فریده میرزایی، سما جدیدی، مهدی یوسف وند*، زلیخا زارعی صفحات 230-240
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای در دانشجویان پسرانجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پرشکی همدان در سال تحصیلی 98_97 بود. بر اساس جامعه آماری و هدف پژوهش با توجه به مقایسه ای بودن آن، تعداد 40 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی همدان، پس از انجام مرحله غربال گری انتخاب گردید. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد. در پژوهش حاضر برای اجرای پژوهش از روش میدانی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه رابردهای مقابله ای استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای تاثیر معنی داری داشته است(01/0p<).
  کلیدواژگان: بازخورد، آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی، راهبردهای مقابله ای
|
 • Mansour Ranjbar, Pezhman Mohammadalizadeh, Forouzan Sadeghimahalli, Mehran Razavipoor, Ali Yaserifar, Fattane Amuei * Pages 153-163

  A Self-directed learning is one of the factors affecting academic keenness and readiness and self-efficacy of students. This study was conducted with the aim of predicting academic vitality and self-efficacy of students based upon self-directed learning in Mazandaran University of Medical Sciences.  The present study was a descriptive study of correlation type. The statistical population included 1235 students at medical school in Sari medical school. 297 participants as the sample size were selected through a randomized stratified sampling method and by Krejcy and Morgan tables.  Then, to collect information,  three self-directed learning, academic vitality, and self-efficacy questionnaire were used   that the validity of the questionnaire were estimated with expert opinion, and  the reliability with Cronbach's alpha, 0.91 for self-directed learning, 0.89 academic readinesses, and 0.87 self-efficacies were calculated. Next, data were analyzed using correlation coefficient and multiple regression and SPSS18 software. As a concequence, there was a relationship between self-directed learning (0.5555) and its components (self-control (0.611), self-management (0.540), and willingness to learn (0.447) with academic vitality. In additions, a connection was observed among self-directed learning (0.71) and its components (self-control (0.741), self-management (0.640) and willingness to learn (0.547) with the self-efficacy of medical students of Sari medical school (0.71). The findings also showed that components of self-directed learning were significant predictors (P <0.05) (FF = 36.46) for educational vitality and also valuable predictors (P <0.05) (F = 25.09) for self-efficacy of students.  Considering the results of present study, that self-directed learning had an important role in promoting the academic vitality and self-efficacy of Mazandaran University of Medical Sciences students. Hence, it is recommended that workshops should be held to increase student self-directed learning.

  Keywords: Self-Directed Learning, Academic vitality, self-efficacy, Medical students
 • Seyd Abdollah Mahmoodi, Zahra Moslemi, Mahin Ghomi *, Hasan Jafaripoor, Bahman Tavan, Azam Moslemi Pages 164-175

  Sleep is an important factor in maintaining mental health and balance.  So undesirable sleep quality can result in undesirable academic performance and damage to students’ physical or mental health. Considering the important role that medical students have in improvement and promote the health of society people, the present descriptive - correlation study was conducted to investigate the relationship between Sleep quality with academic motivation and academic vitality in students at Arak University of medical sciences during 1396-97.  341 students were selected through stratified random sampling method with considering gender variable. Data were collected by standard questionnaires Sleep quality (PSQI), academic motivation Fredericks et al and academic vitality HossenChari and Dehghanizadeh. Then, data were analyzed using Pearson correlation, independent t-test and multiple regression analysis. Afterwards, findings showed that % 59/1 of participants had poor sleep quality. The results of Pearson correlation test also showed that there was a significant negative relationship between Sleep quality with academic engagement (P=0/016, r= -0/132), and academic vitality (P=0/000, r= -0/221). Although, there was a significant positive relationship between academic motivation with academic vitality (P=0/018, r=0/131). Moreover,   there was a significant difference between male and female students in academic vitality. Accordingly, due to the high percentage of poor sleep quality and significant relationship with academic motivation and academic vitality, developing psychological interventions to improve the sleep quality in college students and intervention and preventive actions, and education about the importance of sleep in students seem essential need.

  Keywords: Quality of sleep, Academic motivation, Academic vitality
 • Elham Maraghi, Farkhonde Hayati *, Farzaneh Hayati Pages 176-186
  In order to achieve educational goals, it is really important to assess educational services by clients. The purpose of this study was to evaluate the quality of educational services from the viewpoint of students at Abadan faculty  of medical siences. This descriptive study was conducted on 236 students that those participants were selected by multistage sampling method and responded to demographic and SERVQUAL questionnaires. The highest and lowest mean scores of perception were in reliability (3.08±0.81) and tangible (2.88±1.06) dimensions, respectively. As a concequence, there was a gap quality in five dimensions  that  showed a statistically significant difference in the mean score of the gap in responsiveness, empathy, and assurance between the first and second year, and third-year students and above (P <0.05). The mean score of the gap between responsiveness and empathy among the three majors had a significant difference (P <0.05). According to the results of this research and identify the weaknesses and strengths of the mentioned educational system,  getting advance in the quality of educational services especially in the dimension of empathy is a prority requirement. It is suggested that all involved in education especially authorities pay more attention to students' expectations and improve university services tailored to students' needs and their satisfaction.
  Keywords: Quality of educational services, Students, Perceptions, Expectations
 • Reza Masoudi, Maryam Latif, Somaye Momenian, Zeinab Karimi, Alireza Shouri Bidgoli, Mohammad Abbasi * Pages 187-196
  Identifying the learning styles and problem-solving methods being in proportion to students' talent plays an important role in learners’ learning and, finally, improving their level of education. The purpose of this study was to compare the use of Wark's learning styles and problem-solving methods in talented students and other students. This descriptive-analytical study was conducted on 200 students of Qom University of Medical Sciences in 2017. The instruments used in this study were Cassidy and Lang problem solving style questionnaire, Wark's learning style questionnaire, and demographic information. Then, data were analyzed using SPSSv.20 software. The mean age of talent students and other students was 23.68 ± 4.4 and 23.52 ± 4.97, respectively. Moreover, there was no significant difference between two groups in terms of age (p = 0.85) and sex (p = 0.87). The average score in both talents and others was 18.52 ± 0.9 and 16.85 ± 12.2 respectively, as if it had a significant difference. Ultimately, findings revealed that the mean of problem solving style in two general domains of constructive and non-constructive problem solving was not considerably different between two groups of talent (p = 0.37) and others (p = 0.29), even though, in the learning style, there was a significant difference between the four areas of visual learning, listening, reading, and reading skills in the field of reading between the two talent groups and others (p = 0.04). Regarding the results, by determining the learning styles and problem solving in the students, it is possible to help educational groups and counselors for advancement of educational goals and enhancing their learning and other activities.
  Keywords: Learning Style, problem solving, talented student, Student
 • Hasan Namdar Ahmadabad *, Sara Yousefi Tabari, Seyed Hamid Hosseini Pages 197-208

  The flipped classroom (FC) is a progressive, effective curricular model, which makes learning deeper and more durable. This study was carried out for quantitative and qualitative assessment of immunology course as FC from NKUMS students’ perspectives. In this descriptive analytical study, 129 students of NKUMS which were classified according to their faculty and field of study, and sampled by Stratified random sampling. Immunology FC was carried out by engaging students in pre-class activities. Problem solving, small group discussions and drawing concept map were assignments of students in class. For assessment, we used a researcher made questionnaire. Moreover, GraphPad Prism software was used for statistical analysis of the data. And then, the results were analyzed using Chi-square test for qualitative data and One-way ANOVA for quantitative data. Ultimately, Our results showed in different scales, subscales of valuable content provided, classroom management by teacher, opportunity for questioning by learner, and doing group work by students have gained the highest desirability; and subscales of explaining complex concepts, equal opportunities for learners, opportunity for written and verbal feedback to learners, and previous learner preparation have obtained the lowest desirability. According tothe results, it is concluded that immunology course as FC can cause deeper learning through learning motivation, interaction and discussion between learners, and link between pre- and in-class activities.

  Keywords: Immunology, Fipped Classroom, Assessment, Student
 • Abdolhussein Shakurnia *, Seyed Saeed Seyedian, Maryam Baniasad Pages 209-218
  Choosing a medical specialty by students is an important issue because it has significant implications both for the composition and quality of the human resources required by the health care system. The purpose of this study was to investigate last year medical students' preferences of specialty choice and society’ needs in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This descriptive-analytic study was carried out on a census sampling of last year medical students   during 2017-18. So then, data were collected by a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed in a preliminary study. Moreover, data were analyzed using descriptive and analytical statistics and SPSS-22 software. More than 50% (114/205) of medical students were candidates for three fields of radiology, ophthalmology, and dermatology, while the university's capacity for these courses was only 10% (16/154); and vice versa, applicants for three fields of emergency medicine, Internal medicine and pediatric with a capacity of 37% (55/154) were only 3% (6/205) of the students applying for these courses. According to the Chi-square test, statistically significant differences were   observed between the specialty choice priorities of medical students and the capacity of specialized fields (p<0.05).  In addition, the findings showed no coordination between the tendency of medical students to specialty choice and the society’ requests.  Therefore, while determining the factors affecting students' tendency towards specialized courses, it is recommended to provide guidance and encouragement in selecting the desired fields.
  Keywords: Specialty choice, Medical students, Needs society
 • Ali Ebrahimi Fakhar, Farhad Adhami Moghadam, Fatemeh Merati, Mohammad Sahebalzamani * Pages 219-229
  The impact of individuals’ cognitive and subjective abilities on learning is very important. But one of the effective factors on learning is learning styles and hereupon people's differences in this regard. Therefore, in order to examine the styles of learning of the medical students’ final year and its relationship with the scores of both basic sciences and pre-internships comprehensive exams and the results of the clinical competency test of the end of the general practitioner course in Tehran Islamic Azad University in academic year 2017-2018, a descriptive and Correlation study was carried out on 270 medical students who were selected by available method. The data collection tool was a demographic questionnaire and Kolbe's learning style questionnaire (1999). Accordingly, reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha; and also by SPSS22 software and using bivariate linear and logistic regression, the relationship between dimension and research variables were examined from respondents' point of view. The results showed the positive relationship between abstract conceptualization variables, reflective observation and objective experience with comprehensive exams of basic sciences and pre-internships of the general practitioner course. Finally, the abstract conceptual variable revealed the highest ability to predict students' reject / acceptance in clinical competency test (p <0.05). Ultimately, awareness of the student's learning style is useful both for the learner and for the trainer, and can lead the learner successful in this regard.
  Keywords: Learning Style, clinical competency test, Comprehensive pre-internship exam, Comprehensive Basic Science Test
 • Ezatollah Ghadampour, Farideh Mirzaeii, Sama Jadidi, Mahdi Yousefvand *, Zoleikha Zarei Pages 230-240
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teacher feedbacks in the education form of acceptance and commitment on coping strategies in male students. Hence, the research method was a semi-experimental design using a pre-test-post-test design with control group. The statistical population of this study included all male students of Hamedan University of Medical Sciences in the academic year of 1998-97. Based on the statistical society and the aim of the study, 40 male students of Hamadan University of Medical Sciences were selected and compared after screening. A multistage cluster sampling method was also used to select the sample. In this research, the field method was used to conduct the research, and the coping strategies questionnaire was used to collect information. Then, the data were analyzed using covariance analysis. Consequently, the findings of this study showed that the feedback of the teacher in education of acceptance and functional commitment on coping strategies had a significant effect.
  Keywords: Behavior, acceptance, commitment based education, coping strategies