فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه صالحی، حمید فراقیان، علی رضایی، مرضیه خیرمند* صفحات 7-25
  مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی است که درآن با بهره گیری از روش شناسی ارائه شده توسط دانشکده مدیریت فرانسه، رابطه بین ابعاد چهارگانه هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی شرکت های حاضر در صنعت تبدیلی مواد غذایی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از دید روش؛ از انواع پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف؛ کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات؛ پیمایشی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان صنعت مواد غذایی استان همدان، یعنی 150 نفر می باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 106 نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق-ساخته هوش رقابتی، شامل 30 سوال و پرسشنامه استاندارد اثربخشی فعالیت های بازاریابی، شامل 15سوال می باشد. پایایی پرسشنامه هوش رقابتی به روش آلفای کرونباخ  85/0و برای پرسشنامه استاندارد اثربخشی فعالیتهای بازاریابی 87/0محاسبه گردید. روایی آزمون نیز به روش محتوایی تائید شد. تحلیل یافته های نهایی پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS  و LISREL ، حاکی از وجود رابطه  معنی دار بین هوش رقابتی و ابعاد آن (شامل: آگاهی از وضعیت بازار،  اگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناورانه و تکنیکی و آگاهی راهبردی-اجتماعی) با اثر بخشی فعالیت های بازاریابی است.
  کلیدواژگان: هوش رقابتی، ابعاد هوش رقابتی، اثربخشی، فعالیتهای بازاریابی، شرکتهای تبدیلی مواد غذایی
 • فرشته اسدالهیان، حامد شاکریان* صفحات 26-46
  در پژوهش حاضر به بررسی میزان سیستم هوش تجاری یک مجموعه شرکتها با مدیریت مشترک پرداخته میشود. در این پژوهش 126 نفر که شامل افرادی با تحصیلات بالای دیپلم بودند بعنوان نمونه به پاسخگویی به سوالات پرسشنامه پرداختند. از روش FAHP برای اندازه گیری شاخص سیستم هوش تجاری در شرکت استفاده شد. پس از آن از روش FTOPSIS به بررسی سیستم هوش تجاری پرداخته شد. در نهایت با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی نظرات افراد جدید الورود به شرکت در مورد سیستم هوش تجاری پرداخته شد. نتیجه بدست آمده از FAHP نشان داد که عملیات ساخت و ساز سیستم با وزن 307/0 بیشترین وزن را بدست آورده، رضایت کاربر از سیستم با وزن 286/0 در رتبه دوم قرار دارد. همچنین تاثیرات داخلی و نفوذ خارجی بترتیب با وزنهای 252/0 و 174/0 در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه بدست آمده از FTOPSIS نشان داد که نفوذ خارجی با وزن 006158/0 بیشترین وزن را بدست آورده، رضایت کاربر از سیستم با وزن 006078/0 در رتبه دوم قرار دارد. همچنین تاثیرات داخلی و عملیات ساخت و ساز سیستم بترتیب با وزنهای 005888/0 و 00587/0 در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند. در انتها بوسیله شبکه عصبی توانستیم در سطح اطمینان بالای 90 درصد به پیش بینی نظرات افراد جدید الورود به شرکت بپردازیم زیرا منحنی ROC به سرعت به سمت 1 گرایش پیدا میکرد.
  کلیدواژگان: تاپسیس فازی، شبکه عصبی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، سیستم هوش تجاری
 • روش ترکیبیBSC و VFB-DEAدر محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها
  علیرضا علی نژاد*، جواد خلیلی صفحات 47-71
  بهبود کارایی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان است و اساسی ترین و نخستین گام در بهبود کارایی، اندازه گیری و ارزیابی آن  می باشد. تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در زمینه ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از ترکیب BSC وDEA انجام شده است  و کارایی واحدها با استفاده از مدل های کلاسیک DEA که دارای دو محدودیت خود ارزیابی و عدم تشخیص بین DMU های کارا هستند محاسبه شده است و شرایط عدم قطعیت نیز در نظر گرفته نشده است، در صورتی که در برخی از شاخص های عملکرد نیاز به قضاوت و تفکر انسانی است. برای رفع این محدودیت ها، در این تحقیق از مدل جدید کارایی متقاطع VFB-DEA در محیط فازی استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق، با استفاده از مدل VFB-DEAدر روش تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA)و کارت امتیازی متوازن (BSC) به ارزیابی عملکرد بیمارستان های دولتی شهر مشهد در بازه زمانی سال 1393پرداخته می شود. در این راستا با مطالعه شاخص های استفاده شده برای ارزیابی عملکرد مراکز خدمات درمانی در مطالعات گذشته و با نظر خبرگان حوزه سلامت، سه شاخص میزان رضایت پرسنل و سرانه آموزش و هزینه دارو و لوازم مصرفی و سه شاخص میزان رضایت بیماران و میانگین مدت بستری و درصد اشغال تخت، در چهار منظر کارت امتیازی متوازن به عنوان شاخص های ورودی و شاخص های خروجی انتخاب گردید. سپس با به کارگیری مدل جدید VFB-DEA مشخص گردید بیمارستان 1 به عنوان واحد کارا و بیمارستان 6 به عنوان واحد ناکارا می باشند. با توجه به عدم قطعیت لحاظ شده و تعیین شاخص های ورودی و خروجی بر اساس کارت امتیازی متوازن، مدل ارائه شده نسبت مدل های گذشته دقیق تر بوده و مدیران را قادر می سازد تا بهتر و دقیق تر جهت بهبود کارایی سازمان ها  تصمیم گیری نمایند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های فازی، VFB-DEA، کارت امتیازی متوازن، کارایی متقاطع
 • تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه ی کیفیت اقلام تعهدی و هزینه های نمایندگی
  یحیی کامیابی، صدریه کوکبی، زهرا گلچین* صفحات 73-96
  هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه های نمایندگی است. در همین راستا تعداد 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 الی 1395 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و معناداری بر هر دو معیار هزینه نمایندگی دارد. همچنین هنگام استفاده از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش به عنوان نماینده هزینه نمایندگی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه نمایندگی دارند اما هنگام استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان معیار هزینه نمایندگی مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تاثیر منفی و مالکیت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین  این دو متغیر دارد. بنابراین توجه همزمان  به ساختار مالکیت و اقلام تعهدی هنگام بررسی تضاد نمایندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، اقلام تعهدی، هزینه نمایندگی
 • جمشید صالحی صدقیانی، یاسر قاسمی نژاد علی آبادی، فاطمه قاسم زاده گوری* صفحات 97-122
  با توجه به تغییرات سریع فناوری، ارائه محصولات جدید و تغییر سلیقه مشتریان، مدیریت زنجیره تامین نیز با چالش های متعددی روبه رو شده است و رویکردهای سنتی مدیریت زنجیره تامین کارایی خود را از دست داده اند؛ ازاین رو به نظر می رسد مدیریت زنجیره تامین نیازمند هوشیاری و سرعت عمل بیشتری باشد که به شکل گیری مفهوم زنجیره تامین چابک منجر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که از طریق روش ISM، عوامل موفقیت زنجیره تامین چابک در صنایع لبنی جامعه هدف مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدف دار قضاوتی پرسشنامه میان 44 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد زنجیره تامین «شرکت فرآورده های لبنی» توزیع گردید.  نتایج حاکی از آن است که 11 عامل اصلی موفقیت زنجیره تامین چابک در 6 سطح دسته بندی شده و قرار می گیرند. بالاترین سطح نشان دهنده عامل رضایت مشتری است که افزایش سهم بازار و سودآوری را برای سازمان در پی خواهد داشت. در سطح آخر مدل نیز 3 عامل ادغام فرآیندها، برنامه ریزی متناسب و توسعه مهارت های کارکنان قرار دارد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، چابکی، مدل سازی تفسیری ساختاری، عوامل موفقیت زنجیره تامین
 • بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز
  پیمان غفاری آشتیانی، مریم غیاث آبادی فراهانی* صفحات 124-139
  محقق تلاش دارد در طی این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های برتر صادراتی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی می باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای (نگرانی عمومی زیست محیطی و فرهنگ سازمانی سبز) با استراتژی های سازگار با محیط زیست، تاثیر منفی شدت رقابت خارجی بر استراتژی های سازگار با محیط زیست، تاثیر مثبت مزیت رقابتی سبز بر عملکرد صادرات سبز و همچنین تاثیر مثبت مزیت رقابتی سبز و استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات سبز می باشد.
  کلیدواژگان: شدت رقابت خارجی، نگرانی عمومی زیست محیطی، فرهنگ سازمانی سبز، مزیت رقابتی سبز، عملکرد صادرات سبز
 • علیرضا امیرکبیری، بهروز برزگر، سیدمجتبی موسوی* صفحات 141-158
  مالیات به عنوان یک بخش از درآمدهای دولت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تامین درآمدها از محل وصول منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست.  روند تکاملی تشخیص مالیات در سطح کشورهای پیشرفته جهان نشان دهنده کاهش استفاده از ابزارهای سنتی جهت تشخیص مالیات و روی آوری به استفاده از مالیات الکترونیکی بصورت چشمگیری می باشد. سرمایه گذاری و داشتن متخصص کافی که همواره به عنوان دو عامل اصلی در راه اندازی و به ثمر رسیدن یک پروژه محسوب شده، بر جریان راه اندازی طرح مالیات الکترونیک در ایران نیز اثرگذار بوده اند. این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر با پذیرش مالیات الکترونیک توسط مودیان شهرتهران انجام شده است. مدلی که در این تحقیق استفاده کردیم مدل تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده تیلور وتاد است که سعی دارد، باورهای برجسته و تاثیر گذار بر پذیرش مالیات الکترونیک، مانند نگرش، هنجارذهنی و ادراک از کنترل رفتاری را تعیین کند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مودیان بزرگ  مالیاتی شهر تهران در سال 1395 است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 384 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .  چهار ویژگی شامل جنسیت، سن و میزان تحصیلات  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  به تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. با استفاده از روش های آمار توصیفی، نتایج داده های به دست آمده از متغیرهای جمعیت شناختی بیان شده است. بین کنترل رفتاری و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. سطوح بالای نگرش ذهنی مودیان با سطوح بالای پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و سطوح پایین  نگرش ذهنی مودیان با سطوح پایین پذیرش خدمات مالیات الکترونیک همراه بوده است. می توان گفت که بین ادراک از سهولت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود داردو همچنین بین امنیت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. می توان گفت که  بین سرعت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و بین خدمات حمایتی مشتریان و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مودیان مالیاتی، خدمات الکترونیک، مالیات الکترونیکی، مودیان بزرگ