فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 60 (زمستان 1402)

مجله مدیریت کسب و کار
پیاپی 60 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/06
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مصطفی احمدزاده، عبدالله نعامی*، سید محمود هاشمی صفحات 1-21

  هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثرگذار در توسعه بازارهای بین المللی محصولات پتروشیمی می باشد. برای تحقق این هدف با بهره گیری از رویکرد تحقیقی ترکیبی، عوامل اثرگذار بر بازارهای بین المللی محصولات پتروشیمی مورد شناسایی قرار گرفتند. ابتدا روش تحقیق، کیفی و نظریه داده بنیاد بود. لذا محقق با 20 نفر از مدیران این صنعت مصاحبه و 106 مفهوم را در 21 مقوله و 6 بعد شناسایی کردند. عوامل شناسایی شده شرایط علی عبارتند از، عوامل قیمتی، گروه های اثرگذار، توانمندی مدیر صادرات، عوامل جغرافیایی، شرایط شرکت میزبان، شرایط رقابتی، عوامل تولید، شرایط محصول و استراتژی و وضعیت شرکت. علاوه بر این 5 عامل کلان اقتصادی، سیاستهای دولتی، قوانین صادراتی، عوامل مربوط به صنعت و چالشهای کلان صادرات به عنوان شرایط زمینه ای استخراج گردید. در بخش کمی مدل به دست آمده با استفاده از نرم افزار لیزرل با یک نمونه 212 تایی اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد که همه 9 عامل بر پیامد عملکرد مالی به دست آمده در مدل تحقیق اثر مثبت دارند. همچنین 8 عامل علی بر پیامد تصویر برند تاثیر مثبتی نشان دادند. اما نقش عامل کشور میزبان تایید نشد.

  کلیدواژگان: عوامل قیمتی، محصولات پتروشیمی، چالش های صادرات
 • حمزه اسدپور، علیرضا امیرکبیری*، محمدرضا ربیعی مندجین صفحات 22-42

  هدف این مقاله، شناسایی شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها و پیامدهای ارائه الگوی خط مشی گذاری عمومی در سازمان امور مالیاتی کشور است. خط مشی گذاری عمومی فرآیندی است که طی آن بعضی مسائل مورد توجه حکومت قرار می گیرد، راه حل هایی برای آن تدوین و از بین راه حل ها، یک سیاست تصویب و اجرا می شود. این تحقیق از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی (نظریه داده بنیاد)است.روش نمونه گیری، نظری و هدفمند و حجم نمونه، 14 نفر از صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری در نظام مالیاتی کشور است. محتوای پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و ساختاریافته با خبرگان گردآوری شده است. یافته ها بیانگر این است که الگوی خط مشی گذاری عمومی مطلوب سازمان مالیاتی کشور دربردارنده شرایط علی (3 مقوله و 12 کد مفهومی و 173 کد اولیه)، شرایط زمینه ای (4 مقوله و 23 کد مفهومی و 168 کد اولیه)، شرایط مداخله گر (6 مقوله و 22 کد مفهومی و 220 کد اولیه)، استراتژی ها (3 مقوله، 8 کد مفهومی و 48 کد اولیه) و پیامدها (2 مقوله، 4 کد مفهومی و 30 کد اولیه) است.

  کلیدواژگان: نظریه داده بنیاد، خط مشی گذاری عمومی، سازمان امور مالیاتی ایران، خط مشی گذاری جزئی- تدریجی
 • محمدرضا اسماعیلی، محمد ابراهیم محمدپور زرندی *، مهرزاد مینویی صفحات 43-60

  این پژوهش به دنبال یافتن عوامل تعیین کننده و پیامدهای وام های غیرجاری بود. برای این منظور از روش فراترکیب استفاده شد و 7 گام فراترکیب مطرح شده توسط سندلوسکی و باروسو (2007) اجرا شد. نمونه موردنظر برای فراترکیب، از مطالعه های منتخب و براساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل می شود. در پژوهش حاضر نمونه اولیه شامل 194 منبع مرتبط با موضوع تحقیق بود که از پایگاه های اطلاعاتی و بدون محدودیت زمانی استخراج گردید. پس از غربال گری منابع از لحاظ موارد مختلفی از قبیل عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت، 151 منبع باقی ماند که نتایج آنها مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت و با یکدیگر تلفیق شد. نتیجه اجرای این فرایند، استخراج 118 کد بود که در قالب 10 طبقه عوامل تعیین کننده، 11راهبرد برای کاهش و 12 پیامد وام های غیرجاری دسته بندی شد. عوامل تعیین کننده شامل عوامل بین المللی، عوامل مرتبط با اقتصاد کلان، خاص بانک، مرتبط با صنعت، بازار، وام گیرنده، وام، عوامل سیاسی، کلان مالی و نهادی می شوند. 36 درصد عوامل در طبقه مرتبط با اقتصاد کلان، 31 درصد در طبقه عوامل خاص بانک و 33 درصد در 9 طبقه دیگر دسته بندی شدند. از دیگر نتایج این مطالعه علیت حلقوی مشاهده شده در میان پیامدها و عوامل تعیین کننده است.

  کلیدواژگان: پیامدها، بانکداری، فراترکیب، وام های غیرجاری، عوامل تعیین کننده
 • حمید پاداش *، بهمن خداپناه، مجتبی بابایی هزه جان صفحات 61-80

  پژوهش با هدف ارجحیت سنجی و تعیین روابط عوامل موثر بر تامین مالی کسب و کاهاری کوچک و متوسط با بهره گیری از روش FAHP - MICMAC در استان تهران انجام گرفته است. از منظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و هیئت مدیره کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در استان تهران است که تعداد 185 نفر از بین آن ها بوسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان دانشگاهی و کارشناسان مالی -بانکداری تایید شد. نتایج نشان داد سیاست های مالی دولت،سیاست های پولی بانک مرکزی هزینه فرآیند تامین مالی بیشترین سهم در تامین مالی کسب و کارهای کوچک ومتوسط داراهستند، طبق تحلیل میک مک، حجم تامین مالی، ساختار بهینه سرمایه، هزینه فرآیند تامین مالی، جذابیت ابزار تامین مالی،وضعیت اعتباری شرکت به عنوان معیارهای تاثیر پذیر در نحوی تامین مالی نقش دارند. سیاست های نظارتی سازمان بورس، ریسک های مرتبط با ابزار، بازده مورد انتظار،سازوکار تقسیم سود مربوط به ابزار مالی، سطح ریسک پذیری به عنوان عوامل دوجهی دسته بندی شده است.سیاست های مالی دولت با در نظرگرفتن کلیه شاخص ها به عنوان تاثیرگذارترین عامل است.

  کلیدواژگان: FAHP، MICMAC، ارجحیت سنجی، تامین مالی کسب و کاهاری کوچک و متوسط
 • رسول مسروری، عسگر پاک مرام *، احمد محمدی، غلامرضا رحیمی صفحات 81-93

  توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی سرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران آگاه و توانمند می دانند که هر چه بیشتر مقدمات توسعه و ارتقای نیروی انسانی را فراهم کنند، موفقیت، کارایی و برتری بالای رقابت سازمان خود را در مقابل سایر سازمانها تضمین کرده اند.کارآمدترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی بالا و مهمترین شاخص برتری با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در شرایط فعلی، کارامدتر و توانمند کردن منابع انسانی در سازمانها می باشد.نیروی انسانی والاترین سرمایه ای است که سازمان ها در اختیار دارند. هدف کلی این تحقیق، ارائه مدلی بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در بازار سرمایه ایران می باشدجامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. . روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. نمونه آماری شامل 155 شرکت می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی، افشای سرمایه انسانی، در منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

  کلیدواژگان: کارایی، منابع انسانی، بازار سرمایه ایران
 • وحید جواهری، عباس حیدری*، بهرام خیری صفحات 94-114

  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی قابلیتهای استراتژیک بازاریابی مبتنی بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری برمبنای رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) انجام شد. مطابق با الگوی نظام مند نظریه داده بنیاد، برای جامعه آماری خبرگان و مدیران با سابقه در صنعت بانکداری به تعداد15 نفر انتخاب شدند.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای موفقیت اجرای الگوی استراتژیک بازاریابی مبتنی بر مزیت رقابتی می بایست مدیران صنعت بانکداری با تلاش بیشتر در زمینه فعالیت های مبتنی بر مزیت رقابتی ، درک مثبتی را از بازاریابی در خود ایجاد کنند. همچنین آنها می توانند با تاکید بر قابلیتهای استراتژیک بازاریابی در راستای توجه به الگوهای رقابتی ، تصویر بهتری از خدمات خود ارایه نموده و درجهت توسعه مزیت رقابتی گام بردارند. بعلاوه این پژوهش لزوم توجه به قابلیتهای استراتژیک بازاریابی مبتنی بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری را به مدیران گوشزد می کند.

  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، صنعت بانکداری، قابلیت استراتژیک بازاریابی
 • احد دهقان زاده، مجتبی معظمی*، اسفندیار دشمن زیاری، اسماعیل کاوسی صفحات 115-135

  پژوهش حاضر به طراحی مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان با رویکرد بازاریابی کارآفرینانه پرداخته است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمی می باشد. با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 20 نفر از خبرگان ، شاخص ها مورد تعدیل و پالایش قرار گرفت و مدل نهایی احصاء گردید. جهت پیاده سازی الگوی طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته به بوته پیمایش گذاشت شد. در این مرحله جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در شهر تهران (5163نفر) می باشد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 358 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از گردآوری داده ها، تحلیل آماری داده های در دو سطح توصیفی (شاخص های آماری) و سطح استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی)، صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ابعاد ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت بیشترین توجه به بعد کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی و کمترین توجه به بعد نقش فناوری اطالعات در آموزش های مجازی می باشد. همچنین در میان 13 مولفه شناسایی شده، "کیفیت اطلاعات" بیشترین توجه و مولفه "ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی" کمترین توجه را به خود جلب کرده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی، تدریس اثربخش دوره های مجازی، نقش فناوری اطلاعات در آموزش های مجازی
 • ساسان عیسی زاده نشلی، محمدرضا رستمی * صفحات 136-150

  در سال های اخیر، اهمیت نقش دارایی های نامشهود در اثربخشی فعالیت ها، خلق و بقای عملکرد مالی کسب و کارها در سطح صنایع مختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت این نقش، نیاز سازمان ها به ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت سنجش ارزش آن بابهره گیری از جدیدترین شیوه ها و ابزارهای کیفی و کمی را یادآوری کرده است. باتوجه به مدل ومتغییرهای موجود پرسشنامه ای طراحی شدکه شامل 18 سوال است و این پرسشنامه ها در بین 800 نفر مشتریان ممتاز شعبه تهران به تعداد260 پرسشنامه توزیع ونتایج بدست آمده از تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفته است،و براین اساس 4 فرضیه مطرح شده که ابتدا از طریق جمعیت شناختی به توصیف نمونه ها پرداخته و سپس با استفاده ازآزمون های آماری استنباطی میزان ارتباط متغییرهاوتست فرضیات با بکارگیری نرم افزاری لیزرل نتایج مورد نظر بررسی شد.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، بازاریابی خدمات، بانک صادرات، شمال تهران
 • ادیب اقبالیار، فواد کوهزادی *، یوسف محمدکریمی، سیده اسرین خضری صفحات 151-168

  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طراحی مدل قابلیت های بازاریابی برون گرا در بهبود عملکرد بانک های دولتی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در آن به بررسی قابلیت های بازاریابی برون گرا در بهبود عملکرد بانکی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وکارشناسان شعب بانک های سپه تشکیل می دهند. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه، آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون همبستگی برای سنجش فرضیه های تحقیق استفاده گردید. در بررسی اثرات قابلیت های بازاریابی برون گرا بر عملکرد بانکی شعب بانک سپه، هر سه فرضیه با اطمینان 95% و سطح خطای 5% مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین قابلیت های بازاریابی برون گرا و عملکرد بانکی رابطه معنی داری وجود دارد. بدین معنی که هر اندازه قابلیت های بازاریابی برون گرا در شعب بانکی بهتر باشد شاهد عملکرد بانکی بهتر خواهیم بود.

  کلیدواژگان: عملکرد بانکی، بانک های دولتی، قابلیت بازاریابی برون گرا
 • سید احمد مدیرقمی، طهمورث سهرابی*، زادالله فتحی صفحات 169-186

  پس از پذیرش برجام و علی رغم غیبت چندساله پژو در همکاری با ایران خودرو، این شرکت با هدف انتقال فناوری، دوباره اقدام به راه اندازی پروژه مشترکی با شرکت پژو برای تولید دو محصول 301 و 2008 نمود اما مانند تجربه های تلخ گذشته، این پروژه انتقال فناوری نیز با شکست مواجه شد؛ لذا در این مقاله، مساله انتقال فنآوری در صنعت خودرو به صورت مفهومی و با استفاده از نظریه داده بنیاد، بررسی و عوامل تاثیرگذار در آن ارائه شده است. در این مقاله از ابتدا انتقال فنآوری با انتقال دانش معادل فرض شده است و انتقال دانش در دو دسته دانش صریح و ضمنی، نقد شده است. بر اساس پیشینه پژوهش، عوامل موثر در انتقال فنآوری در 7 گروه طبقه بندی شده اند. در ادامه، پرسش‎ های اصلی برای طرح در مصاحبه ها گردآوری شدند. از مصاحبه ها 42 عبارت به نام "دریافت مفهومی" به دست آمدند. سپس دریافت های مفهومی به 9 "دسته معنایی" تقسیم بندی و "ریشه ضعف" در هر دسته معنائی ارائه شد. نتایج نشان می دهند که فشار رقابتی کم در بازار خودروسازی ایران منجر به ایجاد یک انحصار شده است؛ به طوریکه گروه خودروسازی پژو، هیچ گونه فنآوری قطعات پیشرفته خود را به تامین کنندگان ایرانی قطعات آنها انتقال نداده است.

  کلیدواژگان: صنعت خودرو، نظریه داده بنیاد، بررسی مفهومی، انتقال فنآوری، پژو
 • فروزان محمدی یاریجانی *، مریم نورائی صفحات 187-207

  اگرچه میزان سرمایهگذاری شرکت ها ناشی از عوامل متعددی می باشد. اما انتظار می رود عامل کنترل داخلی بر جریان وجوه نقد شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر داشته باشد است. بنابراین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که اثر کنترل های داخلی بر رابطه بین سطح مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی چیست.روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ، شامل 140 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. همچنین از نرم افزار وس ویور برای جستجوی پراستنادترین نویسندگان استفاده شده است. یافته ها نشان داد سطح مسئولیت اجتماعی با حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی رابطه منفی و معناداری دارد و کنترل های داخلی بر رابطه بین سطح مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی تاثیر منفی و معناداری دارد. بنابراین می توان استدلال نمود که افشای گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد همچنین کیفیت بالای اطلاعات حسابداری موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و حساسیت سرمایه گذاری به وجهنقد می شود.

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، سطح مسئولیت اجتماعی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی
 • محمدحسین یوسفیان، سید حمید خداداد حسینی*، اصغر مشبکی اصفهانی، علی شایان صفحات 208-229

  ویژگیهای دنیای کسب وکار امروزی مدیران را به سمت توجه به کسب وکار خود در قالب یک زیست بوم سوق داده و این توجه در حال افزایش میباشد. نگرش از منظر زیست بوم کسب وکار در مقایسه با نگرش به یک کسب وکار خاص تفاوتهای قابل توجهی ایجاد کرده و تحلیلها و در ادامه اقدامات را از سطح فردی به سطح جمعی منتقل خواهد نمود. اما پیشنیاز هر گونه تحلیل یا اقدام در حوزه زیست بوم شناسایی ویژگیهای زیست بومها میباشد. به منظور تبیین ویژگیهای زیست بومها و بارویکرد فراترکیب، مقالات منتشر شده در چهار پایگاه داده و به صورت خاص چهار مجله معتبر بررسی و پس از ارزیابی و غربالگری مقالات، 54 مقاله انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات به دست آمده ترکیب و تفسیر گردیدند. بر اساس نتایج فراترکیب، ویژگیهای زیست بومها را میتوان در پنج ویژگی اصلی شامل ویژگیهای ساختاری، ویژگیهای تعاملی، ویژگیهای تکاملی، ویژگیهای اجتماعی و ویژگیهای حکمرانی دسته بندی نمود که هر کدام دربردارنده ویژگیهای فرعی و مفاهیم بوده و بایکدیگر چارچوب ویژگیهای زیست بوم را تشکیل میدهند. این ویژگیها تمام ابعاد یک زیست بوم را تحت تاثیر قرار داده و شناخت دقیق آنها راهنمای هر گونه تحقیق یا اقدام در زیستبومها میباشند.

  کلیدواژگان: فراترکیب، زیست بوم کسب وکار، زیست بوم نوآوری، زیست بوم دیجیتال، ویژگی های زیست بوم
 • لیلا کلیج، سید وحید عقیلی *، حسن خجسته باقرزاده صفحات 230-254

  بیانیه گام دوم انقلاب چشم اندازی است که در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری برای ترسیم وضعیت فعلی و دورنمای آینده جمهوری اسلامی ایران با هدف نهایی نیل به تمدن نوین اسلامی صادر شده است. این بیانیه دارای کارکردهای مفیدی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، رهبر معظم انقلاب همواره بر اولویت فرهنگ نزد دولتمردان تاکید کرده اند، اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ ، پوک و میان تهی است. این پژوهش به دنبال یافتن مسایل فرهنگی مدنظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم با روش تحلیل مضمون انجام شده است. براین اساس، برای یافتن مولفه های فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب، ابتدا 50گزاره ی کلیدی مرتبط با حوزه ی فرهنگ از متن بیانیه احصا شد و در نهایت 4 مضمون فراگیر به دست آمد. در بخش انتهایی نیز4 مضمون فراگیر فرهنگ محوری، لزوم ایجاد جهاد علمی، تقویت نیروهای خود جوش فرهنگی و تهدید زایی رسانه از مفاهیم فرهنگی بیانیه مورد بحث قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، تحلیل مضمون، مولفه های فرهنگی، بیانیه گام دوم انقلاب
|
 • Mostafa Ahmadzadeh, Abdullah Naami *, Seyyed Mahmoud Hashemi Pages 1-21

  The purpose of this research is to identify the factors influencing the development of international markets of petrochemical products. In order to achieve this goal, using a mix method research approach, the factors influencing the international markets of petrochemical products were identified. First, the research method was qualitative and grounded theory. For this purpose, 20 experts of the petrochemical industry were interviewed and 106 concepts were identified, which were placed in 21 categories and 6 dimensions. The 9 factors identified as causal conditions are: price factors, influential groups, ability of the export manager, geographical factors, host company conditions, competitive conditions, production factors, product conditions and strategy and company status. In addition, 5 macroeconomic factors, government policies, export laws, industry-related factors and export macro challenges were extracted as background conditions. In the quantitative part, the obtained model was validated using Lisrel software with a sample of 212. The results showed that all nine factors have a positive effect on the result of the financial performance obtained in the research model. Also, 8 causal factors showed a positive effect on the outcome of the brand image. But the role of the host country was not confirmed.

  Keywords: Petrochemical Products, Price factors, export challenges
 • Hamze Asadpour, Ali Reza Amir Kabiri *, Mohammad Reza Rabiee Mandjin Pages 22-42

  intervening conditions, strategies and consequences of presenting a public policy model in the country's tax affairs organization. Public policy making is a process during which some issues are brought to the attention of the government, solutions are developed for them, and a policy is approved and implemented from among the solutions. In terms of methodology, this research is a qualitative research (foundation data theory). The sampling method is theoretical and purposeful and the sample size is 14 experts in the field of policy making in the country's tax system. The content of the research is using the semi-structured interview technique and Structured and compiled with experts. The findings during the process of open, central and selective coding indicate that the ideal general policy model of the country's tax organization includes the above conditions (3 categories and 12 conceptual codes and 173 primary codes), background conditions (4 category and 23 conceptual codes and 168 primary codes), intervening conditions (6 categories and 22 conceptual codes and 220 primary codes), strategies (3 categories, 8 conceptual codes and 48 primary codes) and outcomes (2 categories, 4 conceptual codes and 30 is the primary code.

  Keywords: Public Policy, Iranian National Tax Administration, partial-gradual approach, Data Based Theory
 • Mohammad Reza Esmaeili, Mohammad Ebrahim Mohammadpoor Zarandi *, Mehrzad Minouei Pages 43-60

  This research sought to find the determinants and consequences of non-performing loans. For this purpose, meta-synthesis method was used and 7 steps of meta-synthesis proposed by Sandelowski and Barroso (2007) were implemented. The intended sample for meta-synthesis consists of selected studies based on their relationship with the research question. In the present study, the initial sample included 194 sources related to the research topic, which were extracted from databases without time limits. After screening the sources in terms of various items such as title, abstract, content and quality, 151 sources remained, whose results were examined more precisely and combined with each other. The result of this process was the extraction of 118 codes, which were categorized into 10 categories of determinants, 11 strategies to reduce and 12 consequences of non-performing loans. Determinants include international factors, macroeconomic factors, bank-specific factors, industry-related, market, borrower, and loan, political, macro-financial and institutional factors. 36% of determinants were classified in the category of macroeconomics determinants, 31% in the category of bank-specific factors, and 33% in the other 9 categories. Another result of this study is the circular causality observed among the consequences and determinants.

  Keywords: Banking, Determinants, consequences, Meta-synthesis, Non-performing loans
 • Hamid Padash *, Bahman Khodapanah, Mojtaba Bababaeihezejan Pages 61-80

  The aim of this study was to evaluate the preferences and determine the relationships between the factors affecting the financing of small and medium-sized businesses using the FAHP-MICMAC method in Tehran province. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the study is all managers and boards of directors of small and medium businesses operating in Tehran province, of which 185 people were selected by purposive sampling. Financial experts - Banking approved. Expert Choice and MICMAC software were used to analyze the data. The results showed that government fiscal policies, central bank monetary policies, and the cost of the financing process have the largest share in financing small and medium-sized businesses. Mick Mac showed that the volume of financing, the optimal structure of capital, the cost of the financing process, the attractiveness of financing instruments, the credit status of the company all play important roles in how to finance. The regulatory policies of the stock exchange organization, instrument-related risks, expected returns, profit-sharing mechanism related to financial instruments, and the level of risk-taking are classified as two-dimensional factors. Is the agent.

  Keywords: prioritization, FAHP, MICMAC, small, medium business financing
 • Rasoul Masroori, Asgar Pakmaram *, Ahmad Mohammady, Golamreza Rahimi Pages 81-93

  A significant part of the the capital of the leading organizations has been attributed to the considering human resources in recent years. The knowledgeable and capable managers know that the more they provide the prerequisites for progress and promotion of human resources, the more they guarantee the success, efficiency and superiority of their organization before other organizations. The most efficient way for achieving high competitive advantage and the most important superiority index according to tremendous changes in the economic conditions is empowering and making efficient the human resources in organizations. Human resource is the most important capital of the organizations. The purpose of this research is to propose a model of efficiency of investment in human resources. The statistical population consisted of all companies listed in Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive and survey. The statistical sample included 155 companies selected via available sampling method. The data were collected by author-made questionnaire based on Likert scale. Kolmogorov- Smirnov test was used for normality test and structural equations modeling was employed for hypotheses test. The results showed that the quality of financial disclosure, human capital disclosure, improvement of business environment have a positive and significant impact on human resources.

  Keywords: Efficiency, Human Resources, Iran capital market
 • Vahid javaheri, abbas heydari *, Bahram Kheiri Pages 94-114

  The present study aims to provide a model of strategic marketing capabilities based on competitive advantage in the banking industry based on the foundation data approach. The research method is qualitative and based on data theory of the foundation. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was theoretical sampling method and was done using targeted (judgmental) techniques. According to the systematic model of data foundation theory, 15 people were selected for the statistical community of experts and managers with experience in the banking industry. The findings of this study indicate that for the successful implementation of a strategic marketing model based on competitive advantage Develop a positive understanding of marketing more in the field of competitive advantage activities. They can also provide a better picture of their services by emphasizing strategic marketing capabilities in order to pay attention to competitive patterns and take steps to develop a competitive advantage. In addition, this study warns managers about the need to pay attention to strategic marketing capabilities based on competitive advantage in the banking industry.

  Keywords: Banking industry, Competitive Advantage, Strategic marketing capabilities
 • ahad Dehghanzadeh, Mojtaba Moazzami *, Esfandiar Doshman Ziari, esmaeil kavosi Pages 115-135

  The present study has designed a model for evaluating the effectiveness of virtual courses of in-service training for employees with an entrepreneurial marketing approach. The research is practical in terms of purpose and quantitative in terms of method. Using the three-stage Delphi technique among 20 experts, the indicators were adjusted and refined and the final model was calculated. In order to implement the designed model, a researcher-made questionnaire was placed in the survey plant. At this stage, the statistical population includes all the employees of Tejarat Bank in Tehran (5163 people). Based on Cochran's formula, 358 people were selected . After collecting data, statistical analysis of data was done at two descriptive levels (statistical indicators) and inferential level (confirmatory factor analysis).The results of the research indicate that in terms of evaluating the effectiveness of virtual courses of in-service training for employees the most attention is paid to the dimension "quality of educational services in virtual education" and the least attention to the dimension "the role of information technology in virtual education". is. Also, among the 13 components identified, "quality of information" has attracted the most attention and "evaluation of the effectiveness of training courses" has attracted the least attention.

  Keywords: Entrepreneurial marketing, effective teaching of virtual courses, the quality of educational services in virtual education, the role of information technology in virtual education
 • sasan issazadeh nesheli, mohamad reza rostami * Pages 136-150

  In recent years, the importance of the role of intangible assets in the effectiveness of activities, creation and survival of financial performance of businesses at the level of various industries has been revealed to everyone. Recognizing this role has strengthened the need of organizations to evaluate the state of their brand and compare it with other competitors, and has reminded the need to measure its value by using the latest qualitative and quantitative methods and tools. According to the existing model and variables, a questionnaire was designed, which includes 18 questions, and these questionnaires were distributed among 800 privileged customers of the Tehran branch to the number of 260 questionnaires, and the results obtained from the statistical analysis were used, and based on this, 4 hypotheses were proposed that First, he described the samples through demographics, and then using inferential statistical tests, the degree of correlation between the variables and hypothesis testing was used to check the desired results using Lisrel software.

  Keywords: brand equity, North Tehran, Service marketing, Saderat bank
 • Adib Eghbalyar, Foad Kouhzadi *, Yousef Mohamadkarimi, Sayyedehasrin Khezri Pages 151-168

  The purpose of this research is to investigate the role of outbound marketing capability model design in improving the performance of state banks. The current research is of an applied type and it examines the capabilities of outbound marketing in improving banking performance. The statistical population of this research is made up of managers and experts of Sepah Bank branches. In data analysis, Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the questionnaire, Kolomogrov-Smirnov test to measure the normality of data distribution, and correlation test to measure the research hypotheses. In examining the effects of outbound marketing capabilities on the banking performance of Sepah Bank branches, all three hypotheses were confirmed with 95% confidence and 5% error level. The results of the research showed that there is a significant relationship between outbound marketing capabilities and banking performance. This means that the better the outbound marketing capabilities in bank branches, the better the banking performance will be.

  Keywords: outbound marketing capability, banking performance, state banks
 • Seyed Ahmad Modir ghomi, Tahmorec Sohrabi *, Zadallah Fathi Pages 169-186

  After accepting the JCPOA and despite Peugeot's absence from cooperation with Iran Khodro for several years, the company, with the aim of transferring technology, re-launched a joint project with Peugeot to produce two products, 301 and 2008, but like the bitter experiences of the past, This technology transfer project also failed; Therefore, in this article, the issue of technology transfer in the automotive industry is conceptually studied using the Grounded Theory of the foundation and the factors influencing it. In this article, from the beginning, technology transfer is assumed to be equivalent to knowledge transfer, and knowledge transfer is criticized in two categories: explicit and implicit knowledge. Based on the research background, the effective factors in technology transfer are classified into 7 groups. Then, the main questions for the project were collected in the interviews. From the interviews, 42 phrases called "conceptual perception" were obtained. The conceptual findings were then divided into 9 "semantic categories" and "root of weakness" in each semantic category. The results show that low competitive pressure in the Iranian automotive market has led to a monopoly, so that Peugeot Automotive Group has not transferred any of its advanced parts technology to Iranian suppliers of their parts.

  Keywords: Automotive Industry, Technology Transfer, Grounded Theory, Conceptual investigation, Peugeot
 • Forouzan Mohammadi Yarijani *, Maryam Nouraei Pages 187-207

  Although the amount of investment of companies is caused by several factors. But the internal control factor is expected to have an effect on the cash flow of the company and the social responsibility of the companies. Therefore, the aim of the research is to answer the question of what is the effect of internal controls on the relationship between the level of social responsibility and the sensitivity of investment to cash flow. The research method is descriptive and causal-correlation in terms of relationship between variables and practical in terms of purpose. The statistical population of companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the sample includes 140 companies during the years 2015 to 2019. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process the hypotheses and Wes Weaver software was used to search for the most cited authors. The level of social responsibility with the sensitivity of cash flow investment and internal controls has a negative and significant effect on the relationship between the level of social responsibility. Therefore, it can be argued that the disclosure of social responsibility reports will increase the quality of accounting information and reduce information asymmetry,

  Keywords: Internal Controls, Level of Social Responsibility, Sensitivity of Investment to Cash Flow
 • Mohammad Hossein Yousefiyan, Seyed Hamid Khodadad Hosseini *, Asghar Moshabaki Esfahani, Ali Shayan Pages 208-229

  The characteristics of today's businesses have led managers to pay attention to their business from ecosystem point of view and this attention is increasing. Considering businesses from the business ecosystem point of view will lead to significant differences in comparison to considering a specific business and will transform analyses and actions from the individual level to the collective level. However, the prerequisite for any analysis or action in the field of ecosystems is to identify the characteristics of ecosystems. In order to specify the characteristics of business ecosystems and using Metasynthesis, published articles in four databases and specifically four reputable journals are reviewed and after evaluating and screening the articles, 54 articles are selected and carefully studied and the information obtained are combined and interpreted. According to the Metasynthesis results, the characteristics of ecosystems can be classified into five main characteristics including Structural Characteristics, Interactive Characteristics, Evolutionary Characteristics, Social Characteristics and Governance Characteristics that every characteristic includes sub-characteristics and concepts and all together make the framework of business ecosystems’ characteristics. These characteristics affect all dimensions of an ecosystem and comprehensive knowledge about them is a valuable guide for any research or action in ecosystems.

  Keywords: metasynthesis, Innovation ecosystem, Business Ecosystem, Digital Ecosystem, Ecosystem’ Characteristics
 • Lila Kalij, Seyed Vahid Aghili *, Hasan Khojastehbagherzadeh Pages 230-254

  The statement of the second step of the revolution is a vision that was issued by the Supreme Leader on the eve of the 40th anniversary of the Islamic Revolution to outline the current situation and the future perspective of the Islamic Republic of Iran with the ultimate goal of achieving a new Islamic civilization. This statement has useful functions in the economic, political and cultural fields. The supreme leader of the revolution has always emphasized the priority of culture among statesmen. Basically, the culture of every society forms the identity and existence of that society, and with the deviation of culture, even though the society It is powerful and strong in economic, political, industrial and military dimensions, but it is empty, empty and empty. This research has been conducted in order to find the cultural issues considered by the Supreme Leader in the statement of the second step with the method of content analysis. Therefore, in order to find the cultural components of the statement of the second step of the revolution, first 50 key propositions related to the field of culture were counted from the text of the statement and finally 4 overarching themes were obtained.

  Keywords: culture, Theme Analysis, Cultural Components, Statement of the Second Step of the Revolution