فهرست مطالب

حقوق پزشکی - پیاپی 50 (پاییز 1398)
 • پیاپی 50 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی علیرضایی، حسن پوربافرانی* صفحات 7-27

  بیماری که به جای درمان شدن توسط پزشک، در اثر تقصیر پزشکی به بیماری اش افزوده شده و درد و رنج هایش فزون تر گشته، نیازمند حمایتی همه جانبه است. از جمله این حمایت ها، حمایت های مدنی و کیفری است. در نظام حقوقی ایران این حمایت ها در قلمرو حقوق کیفری ماهوی تقریبا به خوبی تبیین شده است، اما در مقام عمل آنچه نهایتا عاید بیمار می شود، در موارد زیادی ناامیدکننده است و باعث سلب اعتماد مریض به دستگاه عدالت کیفری (قوه قضاییه) نیز می شود. مواردی که باعث عدم تحقق عدالت کیفری در قلمرو حقوق کیفری پزشکی می شود، متنوع و متعدد است. برخی مربوط به قانونگذاری ناقص و برخی نیز مربوط به نحوه تعامل مراجع قضایی با مراجع کارشناسی پزشکی اعم از کمیسیون های مستقر در سازمان پزشکی قانونی و هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی سازمان نظام پزشکی است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از قوانین و رویه قضایی و کارشناسی موجود، مراجع رسیدگی متعدد، مراحل رسیدگی متعدد، روحیه کارشناس محوری مراجع قضایی، عدم استقلال و بی‏طرفی مراجع کارشناسی و احتمال جعل و دستکاری در پرونده بیمار توسط ذی نفعان پیش یا پس از طرح شکایت بیمار یا اولیای دم او و... که از زمره این موانع است، مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: عدالت کیفری پزشکی، تقصیر پزشکی، پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی، هیات انتظامی پزشکی
 • حمیدرضا صالحی، سید محمد رضوی، رسول رفیعی* صفحات 29-55

  معالجات پزشکی به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می شوند. به نظر می رسد مبنای جبران خسارت در معالجات ضروری در حقوق ایران، نظریه تقصیر است. وفق ماده 495 ق.م.ا مصوب 1392، تقصیر مفروض موردپذیرش واقع شده است. بدین معنا که پزشک می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و در این نوع از معالجات، تعهد پزشک تعهد به وسیله است. در آمریکا، مبنای جبران خسارت در معالجات ضروری، نظریه تقصیر است. در حقوق این کشور، بیمار می تواند تقصیر پزشک را از طریق چهار عنصر وظیفه دقت و مراقبت، نقض این وظیفه توسط پزشک، رابطه سببیت میان نقض وظیفه و آسیب وارده و نهایتا ایراد آسیب بر خود به وسیله این ها نقض وظیفه را اثبات کند. در آمریکا نیز تعهد پزشک در انجام این نوع از معالجات، تعهد به وسیله است. یافته های این تحقیق موید این است که نظریه تقصیر در باب جبران خسارت در معالجات غیر ضروری در حقوق ایران و آمریکا جایگاهی ندارد و در این قبیل موارد، تعهد پزشک در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه، تعهد به نتیجه و مبنای مسوولیت پزشک در انجام این نوع از معالجات، مسوولیت محض یا بدون تقصیر است.

  کلیدواژگان: نظریه تقصیر، معالجات ضروری، معالجات غیر ضروری، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، ایران، آمریکا
 • محمدباقر مقدسی*، جواد یزدانی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی صفحات 57-84

  از میان مراحل مختلف فرایند کیفری، مراحل محاکمه و اجرای مجازات حائز اهمیت زیادی هستند، زیرا در مرحله محاکمه در خصوص بزه کاری فرد، تصمیم گیری نهایی شده و در مرحله اجرای مجازات، اقدامات قبلی نظام عدالت کیفری به ثمر نشسته و حکم اجرا می شود. نگاهی به سیاست تقنینی و قضایی نشان می دهد که متخصصان مختلفی، نظام عدالت کیفری را در انجام این وظایف یاری می کنند که از جمله مهم ترین آن ها پزشکان قانونی هستند. پزشکان قانونی با حضور در فرآیند کیفری، دادرسی عادلانه را تحقق بخشیده و ضمن رفع ابهام از مسائل تخصصی در مرحله محاکمه، اجرای مجازات ها را نیز سهولت می بخشند. از این رو هدف این پژوهش بررسی جنبه های مداخله پزشکی قانونی در مراحل محاکمه و اجرای مجازات است. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که حضور پزشکان در مراحل محاکمه و اجرای مجازات چه تاثیری بر فرایند کیفری می گذارد؟ روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی است و جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز اسناد و مدارک علمی است. یافته اجمالی تحقیق بیانگر این است که پزشکی قانونی به روش های مختلف در مراحل محاکمه و اجرای مجازات مداخله دارد. در مرحله محاکمه با توجه به نوع مجازات، میزان مداخله پزشکی قانونی متفاوت است، بدین معنا که در قصاص، نظریه پزشکی قانونی نقش فراوانی در تصمیم گیری قضایی در خصوص اجرا و یا عدم اجرای مجازات دارد، در دیات قاضی در تعیین مبلغ دیه نظریه پزشکی قانونی را مد نظر قرار می دهد، در حدود نظریه پزشکی قانونی نقش مهمی در اثبات و یا رد اتهام انتسابی داشته و در تعزیرات نیز نظریه های پزشکی قانونی بخش مهمی از پرونده شخصیت را تشکیل می دهد. در مرحله اجرای مجازات نیز پزشکی قانونی گاهی در اجرای مجازات مشارکت نموده، گاهی مانع اجرای مجازات شده و گاهی نیز خدمات درمانی ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: پزشکی قانونی، محاکمه، اجرای مجازات، متهم، محکوم
 • سیداحمد میرخلیلی، نصرالله جعفری خسروآبادی*، زینب زارع صفحات 85-107

  از آنجایی که در فقه و حقوق ایران، افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی صراحتا جزء سه دسته محجورین (صغار، سفها و مجانین) ذکر نشده اند، ضروری است که جایگاه و وضعیت حقوقی آنان بررسی شود. هدف از تحقیق پیش رو تلاشی جدی و گامی نو در جهت پرکردن خلا علمی و قانونی در این زمینه و رفع ابهامات و تردیدها و خلاهای قانونی و رویه قضایی می باشد. با مراجعه به منابع کتابخانه ای، نرم افزارهای تخصصی، مراکز روان پزشکی، دادگاه ها و بیمارستان اعصاب و روان، بررسی آثار و علائم انواع عقب ماندگی ذهنی از منظر روان پزشکی، همچنین بررسی علت حجر محجورین ذکرشده در فقه و قانون مدنی، مشخص شد که عقب ماندگی ذهنی ضعیف به علت ضعف اراده و عدم تمرکز بر امور در خصوص موضوعات مختلف با سفاهت بیان شده در دیدگاه فقها و حقوقدانان وجه اشتراک بیشتری دارد و از جمله مصادیق سفاهت به شمار می روند. در عین حال ضعف اراده عقب ماندگان ذهنی متوسط محدود به امور مالی نیست و در امور غیر مالی هم از رشد کافی برخوردار نیستند و حجر گسترده تری نسبت به سفیه دارند، لذا باید در قالب نوع خاصی از محجورین موردحمایت قرار گیرند. در واقع این افراد هم ردیف صغیر هستند. عقب ماندگان ذهنی شدید نیز اگرچه عرفا مجنون نامیده نمی شوند، ولیکن با توجه به فقدان قصد و اراده دائمی ایشان، بر اساس اصول و ضوابط حقوقی هم ردیف مجانین می باشند.

  کلیدواژگان: حجر، سفاهت، جنون، عقب ماندگی ذهنی، صغیر ممیز
 • محمدرضا رحمت، محمد آشوری*، محمدعلی مهدوی ثابت، عباس شیری ورنامخواستی صفحات 109-132

  رعایت تناسب مجازات ها با شخصیت و ویژگی های محکومین، از اصول نوین بسیاری از نظام‎ های کیفری است. امروزه ورود این اصل از مقررات حقوق ماهوی و تعیین مجازات ها، به شرایط شکلی رسیدگی به پرونده های کیفری امری ضروری است. رعایت این موضوع در امر تحقیقات مقدماتی در مقررات آیین دادرسی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اموری مانند احضار، جلب، تفیهم اتهام، بازجویی و صدور قرارهای تامین کیفری از مسائل مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به شمار می روند. یکی از گروه هایی که نیازمند دادرسی افتراقی در مرحله تحقیق می باشند، متهمین بیمار هستند. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد، این است که وضعیت متهمین بیمار در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا می توان قائل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ آیا قانونگذار در حال حاضر در این خصوص سیاست جنایی افتراقی قائل شده است؟ این تحقیق با روش مطالعه ای ضمن بررسی موارد افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ظرفیت قانون حاضر را برای اعمال سیاست جنایی افتراقی مورد بررسی قرار می دهد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در بسیاری از موارد قائل به افتراقی شدن وضعیت بیماران در مرحله تحقیق شده است.این مطالعه نشان می دهد که در خصوص متهمین بیمار و الزامات آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، می بایست بر اساس آموزه های جرم شناسی و در راستای کرامت بیماران، به تقویت افتراقی شدن آیین دادرسی پرداخت.

  کلیدواژگان: افتراقی، آیین دادرسی کیفری، حقوق بیمار، بازداشت موقت بیماران، اصل فردی کردن، تحقیقات مقدماتی
 • حسن حاجی تبار فیروزجایی*، بهنام قنبرپور صفحات 133-154

  یکی از موضوعات چالشی در موازین فقه امامیه و به ویژه حقوق ایران، مساله امکان و یا عدم امکان اجرای مجازات بر جنایت ارتکابی توسط دوقلوی چسبیده است که این موضوع بر دو محور امکان و یا عدم امکان جداسازی آنان با لحاظ قابلیت صدور دستور جداسازی آنان از یکدیگر در حالات گوناگونی چون 1 امکان جداسازی آن ها از یکدیگر، ولی با وجود رضایت، یا عدم رضایت یکی و یا هر دو؛ 2 مداخله یکی و یا هر دو در وقوع جنایت در فروض مختلف؛ 3 ضمانت اجرای عدم اعمال مجازات بر دوقلوی به هم چسبیده قابل طرح است. یافته ها نشان داده است اولا دادگاه در فرض امکان جداسازی و عدم خطر جسمی ولو عدم رضایت آنان می تواند دستور جداسازی آنان را صادر کند؛ ثانیا در صورت عدم امکان اجرای مجازات حبس بدل از قصاص و عدم امکان جداسازی آنان، مجازات جایگزین پیش بینی نشده است؛ ثالثا در فرض عدم امکان جداسازی دوقلوی به هم چسبیده از یکدیگر در حالت مداخله یکی از آنان در جنایت و عدم امکان تبدیل و یا اعمال مجازات به تنهایی، امکان جداسازی وجود ندارد؛ رابعا در صورت اجازه هر دو بر اجرای مجازات در فرض مداخله یکی در جنایت و عدم امکان جداسازی، نمی توان دستور اجرای مجازات را صادر کرد، لذا در موارد اخیر به جهت تحقق خوف و تغریر و حرج به نفس دیگری همچون موارد عسر مماثلث و احتمال سرایت و زیادتی در قصاص، دیه متعین است.

  کلیدواژگان: جنایت، دوقلوی چسبیده، جداسازی، اجرای مجازات
 • شقایق گلزار* صفحات 155-176

  هایمنوپلاستی (Hymenoplasty) یا ترمیم پرده بکارت عملی است که پزشکان به منظور ترمیم پرده بکارت دختری که آن را در اثر داشتن ارتباط جنسی کافی (منظور مقاربت مهبلی است) با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از دست داده است، انجام می دهند.پزشکان در طول طبابت خود ممکن است با تقاضاهایی رو به رو شوند که جنبه درمانی ندارد و برخاسته از ملاحظات فرهنگی و عرفی جامعه است. با توجه به این که پزشک در چنین مواردی نیز باید بیشترین منفعت را برای بیمار در نظر بگیرد و از طرفی نمی تواند ملاحظات فرهنگی و عرفی جامعه را نادیده گیرد، با چالش مواجه می شود. یکی از این موارد چالش برانگیز ترمیم پرده بکارت (Hymen) است (1).هدف از انجام چنین عملی باکره نشان دادن زن و گاه فریب شوهر در ازدواج است، اما این که آیا انجام چنین عملی جایز است یا خیر امری است که از منظر فقهی و حقوقی در این مقاله به آن پاسخ داده خواهد شد.

  کلیدواژگان: هایمنوپلاستی، ترمیم پرده بکارت، مسوولیت مدنی، مسوولیت کیفری، تدلیس، اخفای جرم زنا
 • امیر وطنی*، اعظم مهدوی پور، حدیثه تاجیک نشاطیه صفحات 169-192

  پیش بینی پرونده شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (اصلاحی 1394 ش.) و تاکید بر اجرای آن در قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1395 در حالی است که ابهامات متعددی در رابطه با شیوه تشکیل، پیاده سازی و چگونگی ارتباط میان حقوق و علم پزشکی وجود دارد. با توجه به هدف پرونده شخصیت، یعنی مجازات برای اصلاح بزه کار و درمان وی، لذا ضرورت دارد تا با ملاحظه قانون و فرآیند قضایی، ابهامات پیاده سازی حقوقی پزشکی پرونده شخصیت تبیین گردد: مولفه های مهم درمانی اصلاحی در پرونده شخصیت بزه کار کدامند و با چه شیوه ها و تحقیقاتی باید آن ها را استخراج نمود؟ از سوی دیگر در فرآیند دادرسی کیفری نگرش اصلاحی درمانی ناظر به پرونده شخصیت و پیاده کردن آن با چه چالش هایی رو به رو است؟ این مقاله در نتیجه مطالعه کتابخانه ای و در برخی موارد پیمایشی مبتنی بر مشاهده فرآیند قضایی، در پنج قسمت به ترتیب به مولفه های پرونده شخصیت بزه کار، شیوه تحقیق و نوع آن، مراحل مهم قضایی و چالش های اجرایی شدن آن می پردازد. نتیجه آنکه، نبود افراد متخصص در تشکیل و جمع آوری اطلاعات لازم در پرونده شخصیت از یکسو و همچنین اختصار بیش از حد فرآیند تشکیل آن از سوی دیگر، باعث شده است که تشکیل پرونده شخصیت صبغه ای اداری و غیر تخصصی به خود بگیرد و عوامل مهمی چون عدم اختصاص بودجه های مرتبط، پیاده سازی اهداف اصلاحی و درمانی بزه کار را با چالش جدی مواجه سازند. به همین منظور در این مقاله با ترسیم نظام مند جزئیات و راه کارهای مرتبط، در راستای تقویت تحقق اهداف اصلاحی درمانی تلاش شده است.

  کلیدواژگان: پرونده شخصیت، هدف اصلاحی درمانی، فرآیند دادرسی کیفری
 • جواد حبیبی، سید رضا احسان پور*، رجب گلدوست جویباری، علی عباسی صفحات 193-209

  میل به جاودانگی در سرشت آدمی است. از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی به کار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمدنمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند، به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر مسائل حقوقی بسیاری را در زمینه احوال شخصیه فرد کرایونیک شده، از جمله وضعیت زوجیت همسر، ترکه به جای مانده، نفقه افراد واجب النفقه، حضانت اطفال و محجوریت ایشان ایجاد می کند. به نظر نگارنده منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. اگر چنین شخصی را مرده انگاریم، احکام میت بر او جاری است: زوجه وی باید عده وفات نگاه دارد، اموال او میان وراث تقسیم شود و حضانت اطفال نیز بر عهده زوج وی قرار گیرد. با این حال بحث از چگونگی تمتع وی بعد از احیای مجدد از اموال تقسیم شده پا بر جا است. اگر بیماران سرمازیست را زنده انگاریم، تکلیف زوجه بابت ادامه علقه نکاح و نیز تمتع بازماندگان از اموال موجود و کیفیت تصرف بیمار در اموال خود در مقام ادای تکالیف قانونی محل بحث خواهد بود. به نظر ما بیمار سرمازیست انسانی زنده با تمامی حقوق و تکالیف یک شهروند عادی است، لیکن وضعیت خاص وی بدلیل عسر و حرج وارده به زوجه از موجبات قبول تقاضای طلاق زن بوده و انتصاب امین، ولو کرارا و نیز انتخاب وکیل می تواند موجب تنظیم امورات مالی وی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: احوال شخصیه، سرمازیستی، حیات، فوت
|
 • Mahdi Alirezaei, Hassan Poorbafrani* Pages 7-27

  The sick person whose disease has been aggravated as a result of medical fault instead of getting cured by doctor and his/her pain has increased needs to be completly supporte.  Including these supports are civil and penal protections. These supports have been almost clearly determined in substantive penal code territory in Iran's legal system but what the sick person gains practically is disappointment in many cases and makes the sick despair of penal justice system (Judiciary), too. The cases that result in uncertainty of penal justice in medical penal code territory are various and numerous. Some of them are related to defective legislation and the others are concerned to interaction of legal authorities with medical authourities involving forensic medicine organization and medical council. In this article by using descriptive analytical method and judicial laws and precedents and existing experts, different judicial authoroties, various procedures, the spirit of legal authorities, dependency and impartiality of authorities and probability of forgery and alteration of the sick's dossier by beneficiaries before or after the sick's complaint or his/her avengers of blood and... that involve these impedimenta have been examined for a better achievement of medical penal justice.

  Keywords: Medical Penal Justice, Medical Fault, Forensic Medicine, Medical Council, Medical Disciplinary Board
 • Hamid Reza Salehi, Mohammad Razavi, Rasool Rafiei* Pages 29-55

  Medical treatments are divided to essential and unnecessary treatments. Treatments and cosmetic surgery in the category of unnecessary treatments and reconstructive surgery and other treatments for example heart, liver and kidney transplant surgery placed in the category of essential treatments. Compensation basis in essential treatments in Iranian law, among basics of the negligence, strict liability or no fault liability and guarantee, is fault-based liability but according to article 495 of Islamic penal code approved in 2013, accepted constructive fault in this way physician can prove his lack of fault. It is noteworthy that in this type of treatments, obligation of physician is the obligation to the instrument. In the United States law, compensation basis in essential treatments, among basics of the negligence, strict liability or no fault liability and the welfare principle, the theory of fault is absolutely accepted. That’s mean patient can prove the physicians fault through four elements, a professional duty owed to the patient (standard of care), breach of such duty, resulting damages and injury caused by the breach. Also should be noted that obligation of physician doing these kinds of treatments is the obligation to the instrument. The theory of fault not applicable on compensation in unnecessary treatments in Iranian and American law and the obligation of physician is in both legal systems, obligation to the result and the basis of the physician liability doing these kinds of treatments, is strict liability or no fault liability. Also physician has extensive and difficult duties and obligation.

  Keywords: The Theory of Fault, Necessary Medical Treatments, Unnecessary Medical Treatment, the Obligation to Means, the Obligation to Result, Iran, America
 • Mohammad Bagher Moghaddasi*, Javad Yazdani, Abdolreza Javan Jafari Bojnordi Pages 57-84

  Among the different stages of the criminal process, the stages of trial and execution of punishment are very important because at the trial stage, the final decision was made on the person's criminality, and the previous actions of the criminal justice system were effective at the stage of the execution of the sentence, and the sentence is implemented. A look at legislative and judicial policy suggests that various professionals assist the criminal justice system in carrying out these tasks, among which the most important are legal doctors. The legal practitioners, through the criminal process, fulfill a fair trial and, while removing the ambiguity of the specialized issues at the trial stage, also facilitate the execution of the penalties. Therefore, the purpose of this study is to investigate the aspects of legal medicine intervention in the process of trial and execution of punishment. In fact, this research seeks to answer the question of how the doctors' participation in the trial and execution of punishment affects the criminal process. The method of doing research is descriptive-analytic and the collection of data and information is also scientific documents. A summary of the research reveals that forensic medicine has intervened in different stages of the trial and execution of punishment. At the trial stage, according to the type of punishment, the degree of medical intervention differs, that is, in the Qesas, forensic medicine theory has a large role in the judicial decision on the implementation or non-execution of punishment, in Diyat, the judge takes into account the amount of Diyea forensic medical theory, in Hodood the theory of forensic medicine doctrine has played an important role in proving or rejecting accusations, and in Taezirat, forensics medicine theories form an important part of the personality case. In the enforcement phase, forensics medicine sometimes contributes to the practice of punishment, sometimes prevents the practice of punishment and sometimes also provides health care.

  Keywords: Forensic Medicine, Trial, Execution of Punishment, Accused, Convicted
 • Ahmad Mirkhalili, Nasrolah Jafari Khosroabadi*, Zeynab Zare Pages 85-107

  Since in Iranian jurisprudence and law, the mentally retarded people have not been clearly included among the ward (minor, incompetents and lunatics), their position and legal status are required to be studied. The current research aims at filling the existing gap in this field and eradication of ambiguities and doubts as well as legal and judiciary gaps through a serious effort. Having referred to the library sources, professional software, psychiatric centers, courts and psychiatric hospitals, the effects and symptoms of various types of mental retardation have been studied from the perspective of psychiatry as well as the cause of the need of the ward for legal guardian as mentioned in jurisprudence and civil law, it became clear that weak mental retardation due to the weak will and lack of concentration on affairs regarding various issues has more commonalities with lunacy from the point of view of jurists and legal experts and represents one of the extensions of lunacy. Meanwhile, weakness of will in the mediocre mentally retarded people is not restricted to financial issues and they do not have sufficient growth in nonfinancial issues either and they require more protection as compared to the lunatics. Thus, they need to be protected in the form of a specific type of ward. In fact, these individuals are at the same level with discerning minor. The severe mentally retarded people though are not called lunatic in the public should be legally protected like the lunatics due to their lack of intention and will based on the legal principles and regulations.

  Keywords: Ward, Lunacy, Mania, Mental Retardation, Discerning Minor
 • Mohammadreza Rahmat, Mohammad Ashouri*, Mohannad Ali Mahdavi Sabet, Abbas Shiri Varnamkhasti Pages 109-132

  The proportionality of penalties with the personality and characteristics of convicts is one of the basic principles of many criminal systems. Nowadays, the pay attention to this principle is important in criminal procedure rules. Considering this issue in preliminary investigations is very important in the rules of criminal procedure. Objectives such as summoning, catching, accusing, interrogating and issuing custodial sentences are important issues in the preliminary investigation phase. One of the groups that require a differential pre-trial in the research phase is the accused patients. The question that comes to mind is what the status of the patient's accused at the pre-trial stage is? Shall we consider a differential Criminal Procedure? Does the legislator already have a differential criminal policy in this regard? This research, evaluates the different aspects of the criminal procedure Act 2013, examines the capacity of the present law to apply a differential criminal policy. The Criminal Procedure Act 2013, in many cases, seeks to differentiate the status of patients in the research phase.This study suggests that, with respect to the accused patients and the requirements of the criminal procedure in the preparatory phase of research, legislator should strengthen the differentiation of the procedure based on criminological teachings concurrent to the dignity of the patients.

  Keywords: Differential, Criminal Procedure Code, Patient Rights, Pretrial Detention of Patients, Individualization Principle, Initial Investigations
 • Hasan Hajitabar Firozjaee*, Behnam Ghanbarpor Pages 133-154

  One of the challenging issues in the principles of jurisprudence and especially the rights of Iran, the question of the possibility or impossibility of carrying out the punishment on crimes committed by twin attached to this issue on two axes: the possibility or impossibility of separating them in terms of ordering the separation of the Clinging can be done.The findings have shown that, firstly, the court can assume the possibility of separating them in the assumption of the possibility of separation and the lack of physical security, even if they are dissatisfied with them. Secondly, if alternative sentences are not possible for imposition of imprisonment, such as retaliation and the impossibility of separation, alternative punishment has not been foreseen. Third, there is no possibility of separation in the assumption that it is impossible to separate the twins from one another in the state of intervention, one of them in the crime and the impossibility of conversion or punishment alone. The third, and the probability of a great deal of infidelity in Qisas, is Diyah.

  Keywords: Crime, Twisted Stick, Separation, Execution of Punishment
 • Shaghayegh Golzar* Pages 155-176

  Hymenoplasty is a surgery that doctors perform to repair girl `s virginity who lost it through virginal intercourse or other accidents. During their practice, doctors may face demands that do not have a therapeutic effect and are derived from the cultural and customary considerations of society. Given the fact that the doctor should also consider the patient's greatest benefit in such cases and, on the other hand, cannot ignore the cultural and customary considerations of the community, so it is challenging. One of those challenging issues is the hymnal patch repair (Hayman).The aim of this operation is to show a woman has still virginity or to deceive her husband. Whether this operation is permissible or not is something that we try to answer in this article.

  Keywords: Hymenoplasty, Virginity Reconstruction, Civil Liability, Criminal Liability, Deduction, Hiding Aultery
 • Amir Vatani*, Azam Mahdavi Pour, Hadiseh Tajik Neshatieh Pages 169-192

  One of the important innovations of the 1392 criminal Procedure Code (Reformed in 1394) is the recognition of a person's case file; the implementation of which in the criminal prosecution process reveals the deep link between law and medical science. Looking at the legal material in the case file, one can conclude that the purpose of the victim's correction and treatment, especially in the process of determining the punishment, is one of the basic goals of this institution. Nevertheless, considering the text of the law and the judicial process, the pathology of the various areas that influence the implementation of medical law-based medical records puts forward important questions, such as: What are the important corrective factors in the criminal case file? What practices and research should they extract? On the other hand, what are the challenges faced by the criminal procedure in the process of criminological treatment of a person's case file and its implementation? The same questions indicate that the two-dimensional approach from the legal and medical point of view will make the subject matter more relevant.According to the considerations mentioned in the article, which are the result of a library study and in some cases, a survey based on the observation of the judicial process, it can be stated that the lack of specialists in the collection and compilation of the necessary information in the case file On the one hand, as well as the excessive shortening of the process of its formation, on the other hand, has led to the filing of an administrative and non-specialist personality and the important factors, such as the non-allocation of related budgets, the implementation of corrective and delinquent goals, with Challenges. For this purpose, this paper attempts to systematize the details and strategies related to each case in order to strengthen the fulfillment of the remedial goals.

  Keywords: Personality Records (Personality File), Corrective-Therapeutic Purpose, Criminal Procedure
 • Javad Habibi, Seyed Reza Ehssanpour*, Rajab Goldost, Ali Abbasi Pages 193-209

  Eternity is a human basic instinct. So he does his best for it. Cryonic is a hypnotically way for life extension via cooling patient body whit purpose of recovering and curing in future. This method raised various legal problems including the patient incapacity, his wife status, heritage, children custody and financial duties. It seems this kinds of problems has a root in patient status of life or death. If one suppose him dead so his wife can marry again, his property will be distribute, his children custody devote to other couple. But if we suppose cryonic patient alive, he the whole rights and duties like other citizens. His wife may due to hardship gain the verdict of divorce from court. His properties may also be managed by appointing one or multiply legal representative.

  Keywords: Personal Status, Cryonic, Life, Death