فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی*، مریم زارع صفحات 9-30

  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و برازش مدلی علی از روابط بین راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز است. طرح پژوهش در این مطالعه، توصیفی-همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 234 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای از بین دانشجومعلمان شیراز انتخاب و به وسیله پرسشنامه های راهبرد های فراشناختی خواندن مختاری و ریچارد (2002)، تاخیر در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و کارابنیک (1998) و تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب فاسیون و فاسیون (1990) ارزیابی شده است. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد مدل پیشنهادی، برازنده داده هاست. هم چنین راهبرد فراشناختی حل مسئله و تاخیر در رضامندی تحصیلی بر تفکر انتقادی، راهبرد فراشناختی کلی، حمایتی و حل مسئله بر تاخیر در رضامندی تحصیلی و تاخیر در رضامندی تحصیلی بر تفکر انتقادی تاثیر مستقیم معنادار دارند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی در افزایش تفکر انتقادی نقش دارند. بنابراین براساس نتایج مدل پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود مسئولان آموزشی، تدوین و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی مهارت حل مسئله و تاخیر در رضامندی تحصیلی برای ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان را بیش ازپیش در نظر گیرند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، فراشناخت، تاخیر در رضامندی تحصیلی، دانشجومعلمان
 • فرانک موسوی*، امیر وشنی صفحات 31-48

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی نماز در دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این مطالعه را همه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره ابتدایی مدارس ناحیه یک شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-97 تشکیل داده است و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس از یک مدرسه برگزیده شد و به طریق واگذاری تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه، جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری و محتوایی را متخصصان موضوع تایید کرده اند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نخست این پرسشنامه ها برای پیش آزمون بر روی افراد دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه یک ساعته و طی 35 روز آموزش چندرسانه ای نماز را دریافت کرد. پس از اتمام آموزش، از هر دو گروه دوباره آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد تفاوت معناداری در سطح (01/0 >P) در میانگین نمرات مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی گروه آزمایش در پس آزمون وجود دارد. باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان آموزش مبتنی بر چندرسانه ای نماز را روشی مناسب و موثری در کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی نماز  دانش آموزان قلمداد کرد.

  کلیدواژگان: چندرسانه ای آموزشی، نماز، مهارت های شناختی، مهارت های عاطفی، مهارت های روانی- حرکتی
 • حشمت الله محمودی، نصرالله عرفانی*، فرهاد جمهری، بهشته نیوشا صفحات 49-77

  پژوهش حاضر با هدف تدوین پرسشنامه تدریس اثربخش آموزگاران و سنجش اعتبار و پایایی آن انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 422 نفر از آموزگاران شاغل در مدارس استان همدان انتخاب شد و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عوامل بررسی و بر این اساس 8 عامل استخراج شد. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سوالات قرارگرفته روی عوامل، با عنوان هایی همچون جامع نگری در تدریس، شناسایی و حل مشکلات یادگیری، طرح درس، ایجاد جو یادگیری، ارزشیابی، ایجاد روحیه و جو مثبت در کلاس، مدیریت زمان و استفاده از تقویت‏کننده های مثبت نام گذاری شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب آلفای عوامل 8 گانه رضایت بخش بود. کوچک ترین ضریب آلفا متعلق به عامل مدیریت زمان برابر با 57/0 و بزرگ ترین ضریب متعلق به عامل جامع نگری در تدریس برابر با 81/0 به دست آمد. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 93/0 به دست آمد.

  کلیدواژگان: سنجش، آموزگاران، تدریس، تدریس اثربخش
 • هادی براتی* صفحات 79-97

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک مدیریت بر خوش بینی سازمانی استادان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی باتوجه به نقش میانجی جو روان شناختی انجام شده است. روش پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و ازمنظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی و به روش مدل معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام استادان دانشگاه فرهنگیان است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 145 نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان برای نمونه آماری انتخاب شده اند و اطلاعات از طریق پرسشنامه سبک مدیریت لوتانز و همکاران (1985)، جو روان شناختی کویز و دکوتیز (1991) و خوش بینی سازمانی اسمیت و همکاران (2013) جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی همگرا و واگرا و پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی تایید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS2 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه مستقیم بین سبک مدیریت با خوش بینی سازمانی معنی دار نیست، درحالی که بین جو روان شناختی و خوش بینی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که جو روان شناختی نقش میانجی گری در رابطه بین سبک مدیریت و خوش بینی سازمانی ایفا می کند، تایید شده است؛ همچنین بیش از (67درصد) اثر کل سبک مدیریت از طریق غیرمستقیم و با متغیر میانجی جو روان شناختی تبیین می شود.

  کلیدواژگان: جو روان شناختی، خوش بینی سازمانی، سبک مدیریت، دانشگاه فرهنگیان
 • ندا فدایی، عباس خورشیدی*، کوروش فتحی واجارگاه، لطف الله عباسی سروک صفحات 99-125

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر داده ها آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی)، ازنظر ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفی داده بنیاد و در بعد کمی پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در بعد کیفی 30 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان آموزشی و در بعد کمی همه مدیران دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران به تعداد 175 نفر تشکیل می دهد. بر این اساس در بعد کیفی به روش نمونه گیری هدفمند ازنوع گلوله برفی، حجم نمونه پژوهش 30 نفر خبره این حوزه و در بعد کمی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 120 نفر مدیر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعتبار و روایی این مهم به مدد خبرگان تایید شد. ابزار سنجش پژوهش حاضر در بعد کیفی یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با کدگذاری باز و کدگذاری محوری تدوین شده است؛ فرم مزبور به کمک مصاحبه و با فن دلفی به کمک خبرگان از طریق کدگذاری انتخابی نهایی شد. ابزار پژوهش در بعد کمی، پرسشنامه 140 سوالی است که از تبدیل فرم مصاحبه اشباع شده خبرگان و از طریق وزن و پیوستار به شاخص ها تدوین شد. اعتبار پرسشنامه مذکور از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر 93/. شد و روایی آن با روایی محتوایی و تاییدی به دست آمد که مقدار آن نسبتا بالا بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بعد کیفی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری باز- محوری-انتخابی انجام شده که پس از اشباع نظری خبرگان الگوی مزبور دارای 5 بعد 19 مولفه و 140 شاخص شده است. در بعد کمی آزمون تحلیل عامل تاییدی انجام شده که مشتمل بر 5 بعد 19مولفه و 132 شاخص شده است.

  کلیدواژگان: الگوی سازمان یادگیرنده، بعد فردی، بعد گروهی، بعد مدیریتی، بعد سازمانی، بعد محیطی
 • مرضیه نوری کوهانی، محمد علی نادی* صفحات 127-154

  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ساختاری مدل بین انگیزش درونی و بیرونی، نگرش به تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش دبیران هنرستان های دخترانه شهر اصفهان است. روش همبستگی و حجم نمونه 256 نفر براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) برآورد شده و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین دبیران توزیع شده است. برای گردآوری اطلاعات از       پرسشنامه های هنجارهای ذهنی باک و همکاران (2005)، انگیزش درونی و بیرونی کانکانهالی و همکاران (2005) و هیل (1987)، نگرش درباره تسهیم دانش باک و همکاران (2005)، کنترل رفتاری ادراک شده چائو و هو (2001)، نیت تسهیم دانش باک و همکاران (2005) و رفتار تسهیم دانش باک و کیم (2002) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل با داده های پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت انگیزش درونی و بیرونی، نگرش درباره تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی و نیت تسهیم دانش بر افزایش رفتار تسهیم دانش دبیران موثر است.

  کلیدواژگان: انگیزش درونی و بیرونی، تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی
 • محمدرضا سرمدی، فروزان ضرابیان، محمدحسن صیف، علی فاطمیان* صفحات 155-180

  هدف این مقاله، مطالعه مبانی معرفت شناسی آموزش از طریق شبکه های اجتماعی مجازی است. تحقیق از نوع توصیفی است و از روش مطالعه نظری برای تجزیه و تحلیل و تفسیر اسناد و منابع علمی استفاده شده است. بنابراین ضمن بررسی نسل های مختلف آموزش از دور و مکاتب فلسفی تربیتی آن و پس از مرور اجمالی پژوهش های مرتبط، این نتیجه حاصل شد که شبکه های اجتماعی، ابزاری قوی برای ایجاد یک محیط آموزشی هستند و با پشتوانه رویکرد ارتباط گرایی در ادامه نسل های جدید آموزش از دور مطرح شوند. همچنین کارکرد معرفت شناسی ذیل چتر فلسفی تربیتی ارتباط گرایی برای عناصر اصلی آموزش از طریق شبکه های اجتماعی مجازی تبیین شده است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، مبانی فلسفی، یادگیری الکترونیکی، آموزش از دور
 • محمد ستایشی اظهری*، رضا جعفری هرندی، جواد مصرآبادی، صفرعلی دهقان صفحات 181-198

  پژوهش حاضر باهدف تعیین نیمرخ انگیزشی دانش آموزان با استفاده از تحلیل مبتنی بر شخص و مقایسه سه مولفه اهمال کاری تحصیلی باتوجه به این نیمرخ ها انجام گرفته است. این پژوهش، توصیفی و ازنوع علی-مقایسه ای است. براساس جدول مورگان تعداد 199 نفر دانش آموز مقطع متوسطه دوره اول پایه هشتم و نهم آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر قم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند که مقیاس جهت گیری اهداف پیشرفت الیوت و مک گرگور (2001) و اهمال کاری تحصیلی سواری (1390) را تکمیل کرده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس چندمتغیره بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای، چهار خوشه انگیزش برای دانش آموزان به دست آمد: 1/14 درصد در خوشه عملکردگریزی، 6/22 درصد در خوشه تبحرگرا-عملکرد گرا، 1/25 درصد در خوشه بی انگیزشی و 2/38 درصد خوشه انگیزش چندگانه قرار گرفتند. اهمال کاری تحصیلی خوشه بی انگیزشی و عملکردگریزی بیشتر از سایر خوشه ها بود (001/0P<). یافته های به دست آمده به مسئولان حوزه آموزش کمک خواهد کرد تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا یا حفظ انگیزش دانش آموزان، در طول سال های تحصیلی اقدامات موثری را انجام دهند.

  کلیدواژگان: جهت گیری انگیزش پیشرفت، اهمال کاری تحصیلی، نیمرخ انگیزشی، تحلیل خوشه ای
 • امیرحسین مهدیزاده*، علیرضا عراقیه، لیلا عارف صفحات 199-218

  هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه سرمایه فکری با اثربخشی معلمان است. این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ داده کمی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش از معلمان مرد و زن شاغل در مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهر بهارستان تهران به تعداد 817 نفر تشکیل شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه 261 نفر بوده و از دو ابزار برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه اول پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1998) با 42 گویه و پرسشنامه دوم، پرسشنامه اثربخشی پارسونز (1969) با 28 گویه بوده است. روش آماری، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بود که یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه فکری و اثربخشی معلمان مقطع ابتدایی، رابطه معناداری با شدت زیاد وجود دارد. معلمان که سرمایه انسانی سازمان آموزش وپرورش شناخته می شوند، بهبود زمینه های افزایش سرمایه انسانی ازجمله بهبود کیفیت آموزشی، سطح تحصیلات و ارائه خدمات را مسئولان آموزش و پرورش باید در اولویت قرار دهند.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، اثربخشی، شهر بهارستان تهران
 • پریا جنگی، غلامعلی افروز*، علیرضا سنگانی، حسن اسدزاده، علی دلاور صفحات 219-235

  امتیازات مشاهده شده فرزندان اول بر فرزندان بعدی در صفات شخصیتی، هوش و پیشرفت تحصیلی، بخشی از پدیدهای است که به «اثر ترتیب تولد» معروف است. نظریه های ترتیب تولد به دنبال تبیین اثر ترتیب تولد، یعنی تفاوت های هوشی و عملکردی افراد دارای ترتیبهای مختلف تولد هستند. فرضیه کاهش منابع خانواده و الگوی هم آمیزی دو نظریه معروف در این زمینه اند که علت برتری فرزندان اول بر فرزندان بعدی را در هوش و پیشرفت تحصیلی توضیح میدهند. بنابراین توضیحات، این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در رابطه بین ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان انجام شده است. روش ازنوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی    دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-97 به تعداد 1472 نفر تشکیل می دهد. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه باتوجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص، 250 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس هوش معنوی کینگ (2008)، مقیاس مهارت های اجتماعی ایندربیتزن، فوستر (1992) و مقیاس خلاقیت تورنس (1372) بودند و همچنین سنجش پیشرفت تحصیلی باتوجه به معدل به دست آمد. یافته ها نشان داد که بین ترتیب تولد، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبتی وجود دارد؛ همچنین مدل پژوهش تایید شد و به طورکلی 38 درصد از پیشرفت تحصیلی با ترتیب تولد، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت تبیین می شود. همچنین ترتیب تولد اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشته و ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت اثر غیرمستقیمی بر پیشرفت تحصیلی نشان داده است. باتوجه به تاثیر ترتیب تولد بر پیشرفت تحصیلی در محتوای آموزشی به افراد، توجه به این عامل می تواند پیرو متغیرهای واسط همانند هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت، تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی بگذارد.

  کلیدواژگان: ترتیب تولد، پیشرفت تحصیلی، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی، خلاقیت
 • نسرین اوضاعی*، احسان عظیم پور، محمدرضا امام جمعه صفحات 237-261

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری فرسودگی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه بوده است. روش اجرای این پژوهش ازنوع توصیفی (غیرآزمایشی) بوده و طرح پژوهش ازنوع طرح های همبستگی (تحلیل مسیر) است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه منطقه ساوجبلاغ از توابع شهرستان کرج در سال تحصیلی 96- 97 به تعداد کل 4570 نفر است. نمونه آماری این پژوهش نیز براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) شامل 354 نفر تعیین شد که به شیوه نمونه گیری تصادفی-خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارش و مارتین (2006)، پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه از باتن و ویلیامز (1981)، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، سالونووا و اسچیوفیلی (2007) و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI) ساموئلز (2004) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی شده است. داده ها با روش آماری معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد متغیرهای سرزندگی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی بر کیفیت زندگی در مدرسه تاثیرگذاری مستقیمی دارند. همچنین می توان گفت متغیرهای فرسودگی و تاب آوری تحصیلی نقش واسطه را بین متغیرهای سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان ایفا کرده اند.

  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه
 • عبدالحمید آسماندره، ابوالفضل قاسم زاده*، روح الله مهدیون صفحات 263-283

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی با یادگیری غیررسمی معلمان انجام شده است. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه معلمان ابتدایی شهر جاسک در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 449 نفر است که 251 نفر معلم با روش نمونه گیری تصادفی طبقه نسبتی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد جو آموزش سازمانی (17/ 0=r) و فرهنگ سازمانی (28/0=r) با یادگیری غیررسمی دارای رابطه مثبت و معناداری هستند. بین ابعاد جو آموزشی با بعد حمایت شغلی (18/0=r) و بعد حمایت سازمانی (23/0=r) و بین مولفه های فرهنگ سازمانی، مشارکت سازمانی (21/0=r)، یکپارچگی (35/0=r)، انعطاف پذیری (20/0=r) و مدیریتی (23/0=r) با یادگیری غیررسمی در سطح 01/0 رابطه معناداری هست. از بین ابعاد جو آموزش سازمانی، تنها بعد حمایت سازمانی با 05/0=B و نیز از مولفه های فرهنگ سازمانی، مولفه ثبات و یکپارچگی با 11/0=B توان پیش بینی یادگیری غیررسمی را داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بهبود و توسعه جو آموزشی و فرهنگ سازمانی همراه با افزایش و ارتقای یادگیری غیررسمی معلمان خواهد بود.

  کلیدواژگان: جو آموزش سازمانی، فرهنگ سازمانی، معلم، یادگیری غیررسمی
|
 • Samira Farzin, Kazem Barzegar Bafrooyi *, Maryam Zare Pages 9-30

  The study aims at designing and offering a causal model for the relationship between metacognitive reading strategies and academic delay of gratification on Shiraz student- teachers' critical thinking. The research is of descriptive- correlational kind. The research samples included 234 student-teachers selected through single-stage cluster sampling method in Shiraz City. Data was gathered using metacognitive reading strategies (Mokhtari and Richard, 2002), academic delay of gratification (Bembenutty and Karabenick, 1998) and California critical thinking (Facione and Facione, 1990) questionnaires. Data was analyzed by path analysis. The results showed that the proposed model fit the data. It was also concluded that academic delay of gratification and problem solving metacognitive strategy have a significant impact on critical thinking. The impact of metacognitive, supportive and problem-solving strategies on academic delay of gratification was also positive and significant. The academic delay of gratification had also a significant effect on critical thinking. The findings demonstrated that improving metacognitive reading strategies and academic delay of gratification could played a vital role critical thinking. Therefore, according to the results of this study, implementation of educational programs in problem-solving skills and academic delay of gratification for promoting students′ critical thinking is recommended to be considered by educational authorities.

  Keywords: Critical Thinking, Metacognition, Academic Delay of Gratification, Student-Teachers
 • Farank Mousavi *, Amir Vashani Pages 31-48

  This study aims at examining the effect of multimedia teaching of praying on cognitive, emotional and psychomotor skills in third grade female students. The research method was semi-experimental and enjoyed pretest-posttest with control group. The samples included 60 students in the third grade of elementary school in Kermanshah Education District 1 (in academic year of 2017-2018). These samples were selected through continence sampling from two classes. They were divided randomly in two groups of 30. Data gathering was done through questionnaire. The validity was confirmed by experts. The reliability was also confirmed by Cronbach's alpha. The questionnaire, first, were distributed among samples for pretest. The experimental group then received multimedia training for 35 days in ten sessions of one hour. After training, both groups were re-tested. Data were analyzed through covariance analysis using SPSS software. Results showed that there was a significant difference (P <0.01) in the mean scores of cognitive, emotional, and psychomotor skills in the experimental group at post-test. According to the results, multimedia training can be considered as an appropriate and effective way of acquiring students' cognitive, emotional and psychomotor skills.

  Keywords: Multimedia Training, Prayer, Cognitive Skills, Emotional Skills, Psychomotor Skills
 • Heshmat Ollah Mahmodi, Nasrollah Erfani *, Farhad Jomehri, Beheshteh Niusha Pages 49-77

  The present study aims at compiling a questionnaire and measuring its reliability and validity for assessing the teachers' effective teaching method. In order to reach the research goal, 422 of teachers teaching in Hamedan schools were selected to complete the questionnaires. The validity of the questionnaire was assessed using factor analysis. Afterwards, 8 factors were extracted. Based on research theoretical framework and the questions posed by the agents, these factors were named as: holestic teaching, identifying and solving learning problems, lesson planning, creating a learning climate, evaluating, creating a positive atmosphere in the classroom, time management and using positive amplifiers. The reliability of the questionnaire was also estimated using Cronbach's alpha coefficient. According to the results, the alpha coefficients of the eight factors were satisfactory. The smallest alpha coefficient was for time management (0.75) and the largest coefficient was obtained for holistic teaching (0.81). The overall reliability coefficient of the questionnaire was 0.93.

  Keywords: Evaluation, Teachers, teaching, Effective Teaching
 • Hadi Barati* Pages 79-97

  This research examined the impact of management style on organizational optimism with respect to the mediating role of psychological climate in Farhangian University, South Khorasan Province, Iran.This descriptive-correlational research is of applied kind and was done through structural equation modeling. The samples are 145 lectures of Farhangian University selected by convenience method. In order to collect data, Management style questionnaire (Luthans, et al.), psychological climate questionnaire (Koys & Decotiis) and organizational optimism questionnaire (Smith, eta al.) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the convergent and divergent validity; the reliability of the measuring instruments was also confirmed by Cronbach's alpha method, hybrid reliability and factor loadings. Furthermore, the structural equation modeling and PLS2 Software were used for data analysis. Findings revealed that management style is not significantly related to organizational optimism, though there is a significant relationship between psychological climate and organizational optimism. Therefore, the major hypothesis of this study stating that psychological climate plays a meditating role in management style and organizational optimism relationship was approved. It was concluded that more than 67% of the total effect of management style indirectly can be explained by the psychological climate.

  Keywords: Psychological Climate, Organizational Optimism, Management Style, Farhangian university
 • Neda Fadaei, Abbas Khorshidi *, Kourosh Fathi, Lotfollah Abbasi Servak Pages 99-125

  This research aims at modeling a learning organization for elementary school students in Tehran, Iran. The present study is applied in terms of purpose; it is exploratory (qualitative-quantitative) in terms of data; indeed, it is data-based in qualitative define and cross-sectional in quantitative part. The statistical population of the present study consists of 30 academic specialists and educational experts in the qualitative dimension and 175 managers in the quantitative dimension. The 30 samples selected through snowball sampling in qualitative dimension and 120 samples selected randomly in quantitative dimension. The validity and reliability were confirmed by experts. In qualitative dimension, the measuring tool was a semi-structured interview compiled by open coding and axial coding chosen through coding by experts and Delfi method. In qualitative dimension, the measuring tool was a 140-item questionnaire which was developed by converting the saturated interview form of experts through giving weight to the indicators. The validity of the questionnaire was confirmed through Cronbach's alpha (= 0.93); its validity was also obtained through content validity which was relatively high. In qualitative dimension, the data analysis was carried out in three stages of open-axis-selective coding. After expert confirmation, this pattern obtained 5 dimensions, 19 components, and 140 indicators. In qualitative dimension, confirmatory factor analysis was performed consisting of 5 dimensions, 19 components and 132 indicators.

  Keywords: Learning Organization, Individual Dimension, Group Dimension, Management Dimension, Organizational Dimension, Environmental Dimension
 • Marzieh Nouri Koohani, MOHAMMAD ALI Nadi * Pages 127-154

  The aim of this study was to determine the structural relationship between intrinsic and extrinsic motivation, attitudes toward knowledge sharing, perceived behavioral control, subjective norms, intentions of knowledge sharing and knowledge sharing behavior of teachers in female conservatories of Isfahan City, Iran. The sample size was 256 estimated through Krejcie andMorgan Sample Size Determination (1970). The questionnaires were randomly distributed among teachers. Data was gathered through Buck's subjective norms questionnaire (Buck et al., 2005), Kankanhalli's intrinsic and extrinsic motivation questionnaire (Kankanhalli, et al., 2005) and Hill (1987), Buck's attitudes toward knowledge sharing questionnaire (Buck et al., 2005), Chao and Hu's perceived behavioral control questionnaire (2001), Buck and Kim's knowledge sharing behavior questionnaire (2002). The results showed that the model fits well with the research data. It can be concluded, therefore, intrinsic and extrinsic motivation, attitudes toward knowledge sharing, perceived behavioral control, subjective norms, and intention of knowledge sharing are influential factors in teachers' knowledge sharing behavior.

  Keywords: Intrinsic, Extrinsic Motivation, Knowledge Sharing, Perceived Behavioral Control, Subjective Norms
 • Mohammad Reza Sarmadi, Forouzan Zarrabian, Mohammadhasan Seif, Ali Fatemiaan * Pages 155-180

  This study aims at investigating epistemological foundations of education through virtual social networks. This descriptive research enjoyed a theoretical study approach to analysis data and explain scientific references and documents. In This study, the different forms of distance learning and its educational-philosophical schools and related researches were examined. The results showed that social networks are powerful tools to create an educational environment. These networks enjoying connectivism can be introduce as a new generation of distance learning method. Moreover, the function of epistemological under the notion of the educational philosophy of connectivism were explained for the key elements of education through virtual social networks.

  Keywords: Virtual Social Networks, Philosophical Foundations, E-Learning, Distance Learning
 • Mohammad Setayeshi Azhari *, Reza Jafariharandi, Javad Mesrabadi, Safarali Dehghan Pages 181-198

  This study aims at determining the students' motivational profiles and comparing the three components of academic procrastination through person-centered analysis. This descriptive study is of causal-comparative kind. According to Morgan Table, 199 students in eighth and ninth grades of 2nd Qom Educational Administration District were selected through multistage cluster sampling. The samples were asked to complete Elliot and Mc. Gregor Achievement Goal Questionnaire (2001) and Savari's Academic Procrastination Questionnaire (2012). Cluster analysis and multivariate analysis of variance were used to analyze the data. Cluster analysis revealed four motivational profiles for the students: 14/1% were placed in performance-avoidance goal cluster; 22/6 % were placed in the mastery goals-oriented and performance-oriented cluster; 25/1 % were placed in the non-motivational cluster; and finally, 38/2 % were placed in multiple motivation cluster. The academic procrastination of non-motivational cluster and performance-avoidance goal cluster were higher than the other clusters (p<0.001). The findings will help those involved in the field of education to improve students' motivations by planning appropriate educational program.

  Keywords: Goal Achievement Orientation, Academic Procrastination, Motivational Profiles, Cluster Analysis
 • Amir Hossein Mahdizade *, Alireza Iraqiyya, Leila Aref Pages 199-218

  The present study aims to explore the possible relationship between intellectual capital and the teachers' organizational effectiveness. This applied research enjoys a descriptive-correlation approach to gather quantitative data. The study sample includes 261 primary school teachers of Bahersatn County, Tehran, Iran selected among 817 teachers. In order to collect data, twoquestionnaires were used to survey the samples including 160 female and 101 maleteachers. The first questionnaire was Bontis Intellectual Capital (1998) including 42 questions; and the second questionnairewas Parsons Organizational Effectiveness (1969) including 28 questions. Data were analyzed through Spearman's Rank Correlation Coefficient. The results showed that there is a significant relationship between teachers' intellectual capital and organizational effectiveness in elementary schools. Teachers are the human capital of Ministry of Education. Therefore, the quality of education and services should improve in order to train good students who can be the human capital of the society.

  Keywords: Intellectual Capital, Organizational Effectiveness, Baharestan
 • Paria Jangi, Gholamali Afroz *, Alireza Sangani, Hassan Asadzadeh, Ali Delavar Pages 219-235

  The first-borns' superiorities over latter-borns in terms of personality, intelligence, and academic achievement are a part of a phenomenon known as "Birth Order" effect. The theories of birth order discus the difference in intelligence and functions of those with birth order. Among these theories Resource Depletion Hypothesis and Confluence Model are prominent. According to these theories the superiority of first-borns over latter-borns can be explained based on their intelligence and academic achievements. This research aims at explaining the role spiritual intelligence, social skills and creativity in relationship between birth order and academic achievement in students. This research is a kind of correlation research based on structural equation modeling method. The 250 samples were selected among 1472 students in 10th grade of Urmia City high schools in the academic year of 2017-2018. Each variable got a coefficient (15). Data gathering tools included the King's Intelligence Scale (2008), Foster and Inerbisent's Social Skills Scale (1992), and Torrance Creativity Scale (1993). The academic achievement was also achieved with Grade Point Average. The findings showed that there is a positive relationship between the birth order, spiritual intelligence, social skills and creativity with academic achievement in students. Furthermore, the research model was confirmed. In general, 38% of academic achievement can be explained by birth order, spiritual intelligence, social skills and creativity. Moreover, birth order showed a positive and direct effect on academic achievement. However, it showed an indirect effect on academic achievement with the presence of spiritual intelligence, social skills and creativity. Based on the results, it can be concluded that paying attention to birth order and variable such as spiritual intelligence, social skills and creativity can improve learners' academic achievement.

  Keywords: Birth Order, Academic achievement, Spiritual Intelligence, Social skills, Creativity
 • Nasrin Ozayi *, Ehsan Azimpoor, Mohammad Reza Emamjomeh Pages 237-261

  This study aims at examining the roles of academic burnout and academic resilience as mediators in the relationship between academic vitality and quality of life in schools.This descriptive research enjoyed a correlation methods of assessment (path analysis). The 354 samples were selected among 4570 high school students in Savojbolagh County, Karj, Iran in the academic year of 2017-2018. These samples were chosen based on Korjesi and Morgan table (1970) through randomly-multi clustering sampling. Data were collected using Marsh and Martin Lifelong Learning Questionnaire (2006), the Button and Williams's Quality of Life at Schools Questionnaire (1981), Bressu, Salonova and Schiofili's Educational Burnout Questionnaire (2007) and Samuels'Academic Resilience (2004). The reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's Alpha Test. Data were analyzed through Structural Equation Method (SEM). The results showed that academic vitality, academic burnout and educational resilience had a direct effect on the quality of life at the school. It can also be concluded that the variables of academic burnout and academic resilience played as a mediator among the academic vitality and quality of life in the schools.

  Keywords: Academic Burnout, Academic Resilience, Academic Vitality, Quality of Life in School
 • Hamid Asemandareh, Abolfazl Ghasemzadeh * Pages 263-283

  This study aims at investigating the role of Organizational Culture and Organizational Training Climate on teachers' informal learning. The research enjoys a correlation method. The 251 samples were selected randomly among 449 teachers in Jask City (in academic year of 2015-2016). Data were collected using a questionnaire and analyzed through Pearson Correlation and Multiple Regression. The results showed that the Organizational Training Climate (r = 0.17) and Organizational Culture (r = 0.28) had a positive and significant relationship with informal learning. There was also a significant relationship between Training Climate and job support (r = 0.18) and organizational support (r = 0.23). This significant relationship was also clear among organizational culture, organizational participation (r = 0.21), integrity (r = 0.35), flexibility (r = 0.20) and management (r = 0.23) components with informal learning at the level of 01.0. The organizational support (of Organizational Training Climate) with B = 0.05 and the component of stability and integration (of Organization Culture) with B=0.11 had the ability to anticipate the informal learning. Therefore, it can be concluded that the improvement and development of Training Climate and Organizational Culture can influence the teachers' informal learning.

  Keywords: Organizational Training Climate, Organizational Culture, teacher, Informal Learning