فهرست مطالب

مطالعات دانش شناسی - پیاپی 19 (تابستان 1398)
 • پیاپی 19 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوالفضل خسروی*، غلامرضا امیری، مهدی امیری صفحات 1-15
  در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود. همچنین اثربخشی سازمانی را میزان دستیابی به اهداف سازمانی می دانند. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش و فرایندهای آن بر اثربخشی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران تمام شعب شرکت های بیمه شهر اصفهان که به صورت نمونه گیری سرشماری با حجم 72 نفر انتخاب شدند، می باشد. برای جمع آوری داده از دو پرسشنامه با طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که 857/0 درصد از پراکندگی اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است. نتایج آماری تاثیر تمام ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی بجر کاربرد دانش را تایید نمود. بر اساس یافته های پژوهش نتیجه می گیریم که طراحی ساختار دانش مدار در سطوح شرکت های بیمه در شهر اصفهان، در بهبود وضعیت اثربخشی این شرکت ها موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، شرکت های بیمه شهر اصفهان
 • ثریا ضیایی، سیدجمال حقیرالسادات، امید علی پور* صفحات 17-37
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی (خودکارآمدی و عزت نفس) و ویژگی های موقعیتی (ارزیابی شناختی: تهدید در مقابل چالش) بر نگرش به اشتراک گذاری دانش در کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی می پردازد. پژوهش حاضر کاربردی بوده که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های 4 گانه مورد استفاده و پایایی ابزار پژوهش مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش 310 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه ها است که بر اساس فرمول کوکران، پرسشنامه بین 172 کتابدار توزیع و در نهایت 141 پرسشنامه پاسخ داده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که کتابداران با خودکارآمدی بالا و عزت نفس بالا، نگرش مثبت تری به مدیریت دانش و همکاری در سازمان دارند. هم چنین کتابدارانی که در موقعیت ها، ارزیابی چالش دارند؛ نگرش مثبت تری به مدیریت دانش و همکاری در سازمان دارند. بالعکس کتابدارانی که در موقعیت ها، ارزیابی تهدید دارند؛ نگرش مثبت کمتری به مدیریت دانش و همکاری در سازمان دارند. هم چنین بین خودکارآمدی و عزت نفس کتابداران کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر دو دسته ویژگی های شخصیتی شامل عزت نفس و خودکارآمدی و همچنین ویژگی های موقعیتی شامل ارزیابی شناختی تهدید و چالش در مواجهه با موقعیت ها را بر نگرش کتابداران به مدیریت دانش تایید نموده و نشان می دهند که این عوامل می تواند پیش بینی کننده نگرش کتابداران به مدیریت دانش و همکاری در اشتراک دانش باشند. اصالت: این پژوهش ارتباط ویژگی های شخصیتی و مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، خودکارآمدی، عزت نفس، ارزیابی شناختی، کتابخانه های عمومی
 • حوریه صدیقی* صفحات 39-62

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه عناصر معماری مرجع مدیریت دانش به اعتبارسنجی معماری مرجع مدیریت دانش در سازمان های مالی می پردازد.پژوهش از نوع کمی و کیفی است. روش مورد استفاده، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه و مصاحبه است. از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده شده است. یافته ها نشان داد که از میان 3 عنصر، کمترین میزان توجه مرکز به عنصر مدیریت دانش و سپس کسب و کار دانش است. میزان توجه به عنصر فناوری اطلاعات در حد متوسط می-باشد. در بین مولفه های مدیریت دانش کمترین توجه به مولفه های استخراج دانش و شناسایی دانش است و بیشترین توجه نسبت به سایر عناصر به ترتیب به مولفه های ذخیره و پردازش و ساختار دانش سازمانی می باشد. در میان عناصر فناوری اطلاعات، میزان توجه به هر دو عنصر در حد متوسط است. در عنصر کسب و کار دانش، دانش به عنوان یک منبع راهبردی شناخته شد. همچنین مقایسه دیدگاه-ها در خصوص میزان توجه به عناصر معماری مرجع مدیریت دانش نشان داد که کارکنان دارای کمترین میزان توجه و مدیران بیشترین میزان توجه را قائل شدند. میزان پیاده سازی هر یک از عناصر معماری مرجع مدیریت دانش در مرکز، عنصر کسب وکار دانش، عنصر فناوری اطلاعات و عنصر مدیریت دانش از وضعیت نامطلوبی برخوردارند.

  کلیدواژگان: سازمان های مالی، معماری مرجع مدیریت دانش، عناصر مدیریت دانش، عناصر فناوری اطلاعات، عناصر کسب و کار دانش
 • حمیدرضا سعیدنیا* صفحات 63-88
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی خدمات مبتنی بر وب مطلوب در وب سایت کتابخانه های عمومی ایران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران کتابخانه های عمومی است، که 120 نفر از بین آنها به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس مدل کانو بوده است. روایی آن از دید اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از جدول ارزیابی مدل کانو، نرم افزار اکسل و آمار توصیفی، و برای تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ(a=./82) استفاده شد.

  یافته ها

  ابتدا به شناسایی و دسته بندی خدمات مبتنی بر وب مطلوب در وب سایت کتابخانه های عمومی پرداخته شد، سپس تعداد 72 خدمت شناسایی شده در معیار اجباری (33 خدمت)، معیار تک بعدی (16 خدمت)، معیار جذاب (18 خدمت) و معیار بی تفاوت (5 خدمت) دسته بندی شد. لازم به ذکر است که هیچ خدمتی در دسته معیار معکوس قرار نگرفت. بیشتر خدمات اجباری و تک بعدی در مولفه های محتوایی و بیشتر خدمات جذاب در مولفه های فناوری وب وجود داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  بیشتر خدمات شناسایی شده در وب سایت های کتابخانه های عمومی مطرح جهان قرار داشتند که انتظار می رود از طراحان و کتابدارن کتابخانه های عمومی در طراحی سایت کتابخانه خود از آن استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی، وب سایت، وب سایت کتابخانه های عمومی، مدل سنجش رضایت مشتری کانو
 • امیررضا اصنافی*، شیما مرادی، سحر رضوی صفحات 89-113
  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی-توصیفی است. جامعه آماری پژوهش کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سطح یک ایران می باشد که تعداد آن 298 نفر است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران 168 نفر شد اما کمی بیشتر از این حجم یعنی 180 پرسشنامه توزیع شد. از میان پرسشنامه های توزیع شده، 113 پرسشنامه جمع آوری شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط اساتید هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی سنجیده شد و بررسی پایایی پرسشنامه حاضر از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است. تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفت. یافته های پژوهش گویای این مسئله بود که فناوری اینترنت اشیاء در بسیاری از فرایندهای کتابخانه و در فعالیت های بخش های خدمات عمومی، خدمات فنی، خدمات جنبی کتابخانه قابل استفاده است. یافته ها نشان داد که گرچه بهره گیری از فناوری اینترنت اشیاء هزینه هایی را به کتابخانه ها تحمیل خواهد کرد اما از سویی دیگر به دلیل ارزش افزوده بالای استفاده از این فناوری و همچنین سرعت و سهولتی که در فعالیت های اجرایی و مدیریتی کتابخانه به وجود خواهد آمد، بهره گیری از این فناوری در کتابخانه مطلوب است. نتایج حاکی از آن است که بر اساس نگرش کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد بررسی و مطالعات انجام شده، اینترنت اشیاء می تواند در بخش های مختلفی چون مدیریت، امانت، مرجع، ساختمان و تجهیزات کتابخانه استفاده شده و موجب سهولت، دقت و افزایش سرعت فرایندهای کاری وصرفه جویی در هزینه ها و ارائه خدمات مطلوب شود. درنهایت حاصل مطالعه صورت گرفته ارائه الگوی کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانه دانشگاهی بود.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، کتابخانه دانشگاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • گلنسا گلینی مقدم*، زهرا حسین نیا تنها، میترا صمیعی صفحات 115-137
  هدف

  هدف از این مطالعه تحلیل خدمات سالمندان در کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

  روش

  روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و جامعه آماری شامل 38 نفراز مدیران و یا مسئولان کتابخانه های عمومی شهر تهران است. برای جمع-آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شد که با الهام از رهنمودهای انجمن کتابداری آمریکا برای خدمات سالمندان در کتابخانه ها تدوین شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و آمار استنباطی نظیر آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد کتابخانه های عمومی شهر تهران در کلیه مولفه های خدمات ویژه سالمندان ازجمله آموزش کارکنان، اطلاع رسانی و منابع کتابخانه ، برنامه ریزی کتابخانه ها، تجهیزات، توسعه و مشارکت، امکانات، خدمات در منزل و بودجه از وضعیت مطلوبی در حال حاضر برخوردار نیستند و میانگین خدمات موجود در همه مولفه ها پایین تر از حد متوسط قرار دارد.

  نتیجه گیری

  اکثریت کتابداران کتابخانه های عمومی تهران (72 درصد) رهنمودهای ارائه شده از سوی انجمن کتابداری آمریکا را به عنوان یک شاخص مهم در خدمات ویژه سالمندان می پذیرفتند اما تعدادی کمتری از آنان (27 درصد) این شاخص ها را برای خدمات ویژه سالمندان در کتابخانه های ایران قبول نداشتند.

  کلیدواژگان: خدمات سالمندان، کتابخانه های عمومی شهر تهران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، انجمن کتابداری آمریکا
|
 • Abolfazl Khosravi *, Gholamreza Amiri, Mahdi Amiri Pages 1-15
  In economy, knowledge is the most important producer and organizations refer to it as the most important competitive advantage. Also, organizational effectiveness is considered as an achievement of organizational goal. The aim of this study is to determine the effect of knowledge management and its processes on organizational effectiveness. The statistical population of the study was the managers of all branches of Isfahan Insurance Companies which were selected by sampling with a volume of 72 individuals. Two questionnaires with Likert spectrum were used to collect data and Path analysis was used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant relationship between knowledge management and organizational effectiveness, and the results showed %857 of organizational effectiveness variance is related to knowledge management processes. The statistical results confirm the effect of all aspects of knowledge management on organizational effectiveness except knowledge application. Based on research findings, designing a knowledge structure in insurance companies in Isfahan will be effective in improving the effectiveness of these companies.
  Keywords: Knowledge Management, Knowledge management process, Organizational Effectiveness, insurance companies Isfahan city
 • Soraya Ziaei, Seyed Jamal Haghirosadat, Omid Alipour * Pages 17-37
  The present study aimed to investigate the effect of personality traits (self-efficacy and self-esteem) and situational characteristics (cognitive assessment: threat to challenge) on the knowledge sharing at librarians in public libraries of Khorasan Razavi.
  Methodology
  The present research is a descriptive study carried out using a questionnaire. Cronbach's alpha was used for four questionnaires and the reliability of the research tool was confirmed. The statistical population of this study was 310 librarians of public libraries covered by libraries. According to Cochran formula, a questionnaire was distributed among 172 librarians and finally 141 questionnaires were answered. The findings of the research show that librarians with higher self-efficacy and high self-esteem have a more positive attitude toward knowledge management and collaboration in the organization. Also, librarians who challenge challenges in situations have a more positive attitude toward knowledge management and collaboration in the organization. On the other hand, librarians who are threatened in situations with evaluations have a less positive attitude toward knowledge management and collaboration in the organization.
  conclusion
  The results of the research confirmed the effect of two categories of personality traits including self-esteem and self-efficacy as well as situational features including cognitive threat assessment and challenge situations in dealing with the attitude of librarians towards knowledge management and show that these factors can predict librarian's attitude Knowledge management and collaborative knowledge sharing. This research examines the relationship between personality traits and knowledge management.
  Keywords: Knowledge Management, self-efficacy, Self-esteem, Cognitive evaluation, public libraries
 • Hurie Sadighi * Pages 39-62

  The purpose of this research is the Investigation of reference architecture elements for knowledge management in financial institutions. This research is qualitative and quantitative. This research used survey method. Interview and questionnaire was used for data collection. The sampling method in this research is census. Descriptive and analytical statistical methods were used to answer the study questions and test the hypotheses. The findings indicate that Among the three elements of knowledge management reference architecture, the lowest amount of attention for Knowledge Management and then the knowledge business and the amount of attention to the information technology is moderate. It is the lowest amount of attention to processes knowledge extraction and knowledge identification among knowledge management elements and the highest amount of attention is knowledge storage and Knowledge of organizational structure. Among the elements of information technology, amount of attention both (The enabling and facilitator Technology) is the moderate. The knowledge business element knowledge was recognized as a strategic resource. Also views comparison on the elements of knowledge management reference architecture indicate that employees Were distinctions the least amount of attention and managers the most attention amount. The implementation amount of each element of knowledge management architecture in the center, the element knowledge Business, the IT and the knowledge management have an unfavorable condition.

  Keywords: Financial Institutions, knowledge management architecture, knowledge management element, information technology element, knowledge business element
 • Hamid Reza Saeidnia * Pages 63-88
  INTRODUCTION

  The purpose of this study was to identify and classify the features of an effective website for Iranian public libraries based on the Kano model.

  METHODOLOGY

  This was an applied study. The research methodology was used as a methodological method. The population of this study included users of the public library, 120 randomly selected as the main participants. A researcher-made questionnaire was designed based on a focal model for data collection. The validity of the questionnaires was verified by the faculty members of the Faculties of Information and Science and Management. To analyze the data, the focal point of the evaluation model, Excel software and descriptive statistics were used. Cranach alpha to estimate the reliability index (α = 0.83)

  FINDINGS

  First, the identify and classify the features of an effective website of the public library were identified. Hence, services were classified based on 5 criteria (including must-be, one-dimensional, attractive, indifferent, and reverse) depending on Kano’s model and the librarians 'and site designers viewpoint. From 72 identified services, 33 services were must be, 16 services were one-dimensional, 18 services were attractive, 5 of them were indifferent, and no service was classified as the reverse one.

  CONCLUSIONS

  Most of the services identified were found on the Web site of the world's public libraries, which is expected to be used by designers and librarians of public libraries to design their library site.

  Keywords: public library, Website, Public Library Website, Kano Customer Satisfaction Model
 • Amir Reza Asnafi *, Shima Moradi, Sahar Razavi Pages 89-113
  The purpose of this study is checking the attitudes of librarians in the central library of the first level universities about the Internet of things and present its application pattern in the academic library. This study was a survey-descriptive method. The statistical population of this research is librarians working in the central libraries of the first level universities in Iran, which consist of 298 persons. The sample size is 168 by the Cochran formula, but slightly more than 180 questionnaires were distributed. Among all distributed questionnaires, 113 questionnaires were collected. The result of this study is that the Internet of things technology was used in many library processes and in the activities of public services, technical services, and library services. The responses received from librarians as well as studies have shown that although the use of Internet of things technology will impose costs on libraries, on the other hand, due to the high value of this technology as well as the speed and ease with which the library's executive and managerial activities, it will arise, using this technology in the library was desirable. Finally, the result of the study leaded to present the design the pattern of usage of the Internet of things in the academic library.
  Keywords: Internet of Things, Information, Communication Technology, Academic library
 • Golnessa Galyani, Moghaddam *, Zahra Hossennia Tanha, Mitra Samiei Pages 115-137
  Purpose

  The aim of this study is to analysis the services provided for the elderly in the public libraries of Tehran city affiliated to the Iran Public Libraries Foundation.

  Methodology

  A descriptive survey method was used in this research. Statistical population of the research include 38 administrators or managers of public libraries in Tehran city. A researcher-made questionnaire was used to collect the data, which was inspired by the guidelines of the American Library Association's for the Elderly Services in Libraries. Data analysis was done at two levels: descriptive statistics analysis including frequency, percentage of frequency and the inferential analysis including single sample t-test using SPSS software.

  Results

  The results showed that Tehran Public libraries in all components of special services for the elderly including library staff training, communication and library resources, library planning, equipment, developing and sharing the facilities, home services and the budget are not in good standing right now, and the available service in all components is below average.

  Conclusion

  The majority of librarians in Tehran Public libraries (72 percent) accepted the guidelines of the American Library Association's for the Elderly Services in Libraries as an important indicator for special services for the Elderly in Iranian Libraries, but fewer (27 percent) disagreed with this idea.

  Keywords: Elderly services, Tehran public libraries, Iran Public Libraries Foundation, American Library Association