فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرشاد گلبابائی *، ناصر مهردادی، غلام رضا نبی بیدهندی، حسن امینی راد، مهدی اسدی، فریماه سعیدی صفحات 99-107
  زمینه و هدف

  کاهش حجم لجن تولیدی تصفیه بیولوژیکی به روش لجن فعال، از اهمیت بالایی برخوردار است. واحد آبگیری، وظیفه جداسازی آب مازاد از لجن را به عهده دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیستم انتشار امواج اولتراسونیک بر مواد منعقد کننده در فرآیند آبگیری و افزایش جامدات کیک لجن انجام شد. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی به صورت ناپیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در طی 2 فصل، تعداد 12 نمونه با فاصله زمانی 15 روزه از تصفیه خانه برداشت گردید. متغیرهای تحقیقات شامل: چگالی اولتراسوند (0/375، 0/75، 1، 1/3 و 2/5) بر حسب وات بر میلی لیتر، زمان (1، 5، 10، 15 و 30) بر حسب دقیقه و انرژی ورودی ویژه (208، 1041، 2083، 3124 و 6249) بر حسب کیلوژول بر کیلوگرم جامدات معلق بود. تاثیر امواج اولتراسونیک با استفاده از دستگاه سنجش اندازه ذرات بر روی مواد منعقد کننده مورد مطالعه قرار گرفت.  

  یافته ها

  میزان بهینه جامدات کیک لجن و زمان مکش موئینه برابر 26/4% و 86 ثانیه برای شرایط راهبری زمان و انرژی ورودی ویژه برابر 5 دقیقه و 1041 کیلوژول بر کیلوگرم جامدات معلق به دست آمد. میزان d10، d50، d90 و متوسط اندازه ذرات با اعمال امواج اولتراسونیک به ترتیب برابر 6/3، 44/2، 24/4 و 28/84 میکرومتر بود.

  نتیجه گیری

  امواج اولتراسوند موجب ایجاد خلل و فرج در ساختار فیزیکی پلیمرها شده و با افزایش بار سطحی کاتیونی، موجب افزایش میزان جذب ذرات و بزرگ تر شدن لخته ها و سبب افزایش میزان جامدات کیک لجن و در نتیجه افزایش آبگیری می گردد.

  کلیدواژگان: امواج اولتراسونیک، آبگیری، جامدات کیک لجن، لجن مازاد، منعقدکننده
 • مریم صیادی*، مجتبی قره محمودلو صفحات 108-122
  زمینه و هدف

  یکی از مسائل مهم در مدیریت کیفی منابع آب، یافتن رابطه بین پارامترهای مختلف فیزیکی و شیمیایی تاثیرگذار بر کیفیت پیکره های آبی است. پاسخ به این مسئله، گامی ضروری و مهم جهت بررسی دقیق تر منابع آلاینده و ارائه راهکار جهت کاهش اثرات منفی آن و در نهایت بهبود وضعیت کیفی منابع آب می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند و پیش بینی تغییرات برخی از پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب با استفاده ازروش های آماری چندمتغیره و سری های زمانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق از میانگین سالانه برخی پارامترهای کیفی مربوط به یک دوره آماری 6 ساله در دو ایستگاه پل چهر و دوآباستفاده شد. ابتدا عوامل کنترل کننده شیمی آب رودخانه گاماسیاب با استفاده از دیاگرام مثلثی و نمودار گیس تعیین شد، سپس جهت تعیین ارتباط خطی بین متغیرهای چندبعدی، از ضرایب همبستگی کانونیکال استفاده شد. در نهایت روند تغییرات پارامترهای کیفی آب در 5 سال آینده پیش بینی شد.

  یافته ها

  در ایستگاه پل چهر، به جز پارامتر pH، سایر پارامترهای کیفی دارای روند افزایشی بودند، در حالی که در ایستگاه دو آب، تمامی پارامترهای کیفی به جز منیزیم و سولفات روند کاهشی داشتند. بر اساس دیاگرام های مثلثی و گیبس به ترتیب رخساره غالب آب در هر دو ایستگاه کلیم-منیزیم-بی کربنات و عامل اصلی کنترل کننده شیمی آب واکنش آب- سنگ بود. بر اساس نتایج، پارامترهای شیمیایی بی کربنات و منیزیم در ایستگاه پل چهر با ضرایب کانونی 0/983 و 0/933 در دسته اول متغیرهای کانونیک و سدیم با ضریب0/845 در دسته دوم متغیرهای کانونیک قرار گرفتند، در حالی که در ایستگاه دوآب متغیرهای شیمیایی بی کربنات و کلسیم با ضرایب کانونی 0/945 و 0/789در دسته اول کانونیک و سدیم و کلراید با ضرایب 0/930 و 0/800 در دسته دوم متغیرهای کانونیک قرار داشتند. منشا دسته اول و دوم متغیرهای کانونیک را می توان به ترتیب به انحلال سنگ های آهکی و تبخیری مربوط دانست. نتایج پیش بینی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب طی 5 سال آینده نشان داد که در ایستگاه پل چهر تمام پارامترها به جز pH روند افزایشی و در ایستگاه دوآب به جز منیزیم و سولفات، سایر پارامترهای کیفی روند کاهشی خواهند داشت.

  نتیجه گیری

  واکنش آب- سنگ، مهم ترین عامل کنترل کننده شیمی آب در رودخانه گاماسیاب می باشد.

  کلیدواژگان: آب سطحی، استاندارد WHO، پارامترهای کیفی، همبستگی کانونیک
 • مصطفی ابیاره، فرهاد نژادکورکی*، محمدرضا اختصاصی، محمد اخوان صفحات 123-132
  زمینه و هدف

  بخش مهمی از آلودگی های هوا ناشی از ذرات معلق، گرد و غبار و ریزگرد هاست که روزانه توسط دودکش کارخانه ها و نیروگاه ها در محیط اطراف رها می گردند و جوامع را با چالش زیست محیطی مهمی روبه رو می سازند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کمی و کیفی غبار صنعتی عرصه اطراف شرکت فولاد یزد برای کنترل و نظارت بهتر بر روی غبار تولیدی این کارخانه در جهت بهبود وضعیت محیط زیست انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، مقادیر عناصر و ترکیبات شیمیایی غبار ریزشی در سه ماه بهمن و اسفند 1394 و فروردین 1395 در دو ایستگاه رسوب سنجی قبل و دو ایستگاه رسوب سنجی بعد کارخانه با توجه به جهت باد جمع آوری و اندازه گیری شد. نمونه گیری با استفاده از دستگاه رسوب گیر تیله ای انجام شد. سپس نمونه ها به آزمایشگاه تجزیه عنصری منتقل و میزان عناصر و ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده غبار توسط دستگاهفلورسانس اشعه ایکس اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شیمیایی غبار ریزشی کارخانه فولاد، بیشترین مقدار مربوط به SiO2(اکسید سیلیسیم)، 32/9 گرم بر متر مربع در اسفند ماه و کمترین مقدار مربوط به SrO(اکسید استرانسیوم)،0/0014 گرم بر متر مربع در بهمن ماه بود و نسبت تقریبی فراوانی عناصر و ترکیبات شیمیایی عمده در گردوغبار به صورت: SiO2، CaO، CO2، Al2O3، MgO، Fe2O3، K2O، Na2O، SO3، TiO2، Cl، P2O5، MnO، ZnO، Pt، Au، SrO بود.

  نتیجه گیری

  بین میزان این عناصر و ترکیبات شیمیایی در ایستگاه های قبل و بعد کارخانه اختلاف معناداری وجود دارد، لذا انجام اقدامات مدیریتی و پایش دقیق تر جهت حفاظت از محیط زیست در صنعت مذکور الزامی است. نوع مقاله: پژوهشی

  کلیدواژگان: غبار، تله رسوب گیر تیله ای، صنعت فولاد، یزد
 • مهدی کماسی، بهرنگ بیرانوند* صفحات 133-143
  زمینه و هدف

  با توجه به مواردی همچون تغییر اقلیم گسترده و در نتیجه افزایش خشکسالی، رشد جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و آب، پروژه های بزرگ سدسازی افزایش یافته است. با این وجود بدون تحقیقات جامع، یک پروژه بزرگ مانند سد، اثرات برگشت ناپذیر و پیش‎بینی نشده زیادی را روی محیط زیست خواهد گذاشت. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهره‎برداری بر محیط‎های بیولوژیکی، فیزیکی- شیمیایی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و استراتژیکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با توجه به توسعه و تکامل و همچنین کاربرد فراوان ماتریس ها در پروژه های عمرانی، از روش ماتریس لئوپولد اصلاح شده و ماتریس ارزیابی اثرات سریع استفاده شد. جهت ارزیابی فعالیت های مرحله ساختمانی و بهره برداری بر روی اجزای محیط زیستی هر یک از گزینه ها، از روش بازدید میدانی و پرسشنامه استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، بیشترین اثرات و پیامدهای منفی در فازهای ساختمانی و بهره‎برداری برای هر دو ماتریس لئوپولد اصلاح شده و ماتریس ارزیابی اثرات سریع مربوط به محیط فیزیکی- شیمیایی و بیشترین اثرات مثبت مربوط به محیط اقتصادی- اجتماعی برای هر دو فاز بود.

  نتیجه گیری

  با مقایسه آثار مثبت فراوان ساخت و بهره برداری سد از نظر اقتصادی - اجتماعی نسبت به آثار منفی فیزیکی- شیمیایی، می توان گزینه ساخت سد را گزینه ای مناسب محسوب نمود. همچنین در نتایج هر دو ماتریس تطابق بسیار مناسبی به دست آمد که می تواند صحت نتایج را در ارزیابی زیست محیطی سد ایوشان در دو مرحله ساختمانی و بهره برداری تایید نماید. نوع مقاله: پژوهشی

  کلیدواژگان: سد ایوشان، ماتریس لئوپولد، ماتریس ارزیابی اثرات سریع، فاز ساختمانی، فاز بهره‎برداری
 • سیده سمانه طاهری *، محمد علی ززولی، محمدعلی ابراهیم زاده، شهرام اسلامی، یحیی اسفندیاری صفحات 144-153
  مقدمه

  غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی برای سلامت مضر است بطوریکه در معده کودکان نیترات به نیتریت احیا شده و بیماری متهموگلوبینما را سبب می گردد. بنابراین حذف نیترات آبهای آلوده ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین کارایی جاذب پوست سخت گردو در حذف نیترات از محلولهای آبی است.

  مواد و روش ها

  مطالعه بنیادی - کاربردی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گرفته است. ابتدا پوست سخت گردو جمع آوری شده و در کوره در دمای 700 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت سوزانده شد. جادب حاصل پس از خرد نمودن در هاون، با الک 20 و 100 مش دانه بندی گردید. تاثیر pH ، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه نیترات بر عملکردجذب مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نیترات در طول موج های 220 و 275 نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر UV به روش استاندارد متد اندازه گیری شد. pHPZC جاذب نیز اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که pH بهینه 9 می باشد بطوریکه در pH بالاتر و پائین تر از بهینه به ترتیب درصد حذف افزایش و کاهش می یابد. راندمان حذف تا زمان تماس تا 120 دقیقه افزایش ولی بعد از 120 دقیقه درصد حذف کاهش یافت. افزایش دوز جاذب و غلظت اولیه ی آلاینده به ترتیب سبب افزایش و کاهش راندمان جذب گردید. در شرایط بهینه راندمان حذف نیترات 78 درصد بود.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که جادب پوست سخت گردو می تواند به عنوان یک جاذب ارزان و موثر جهت حذف نیترات مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند حذف در محیط قلیایی موثرتر است.

  کلیدواژگان: نیترات، نیتریت، خاکستر پوست گردو، جذب سطحی، جاذب
 • فاطمه جعفری، فرزاد متولی *، معصومه اسلامی فر، محمود فاضلی، علی جعفری صفحات 154-161
  زمینه و هدف

  مگس خانگی قادر به انتقال ارگانیسم های بیماری زا از مواد آلوده به انسان هستند. نقش مگس در انتقال بسیاری از بیماری ها به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی باکتریایی مگس های خانگی موسکا دومستیکا در منابع مختلف شهرستان جویبار انجام شد.

  مواد و روش ها

  از 5 منبع شامل زباله های شهری و روستایی، محوطه بیمارستانی، مناطق ساحلی و کشتارگاه ها در مجموع 384 عدد مگس خانگی جمع آوری گردید. نمونه ها پس از انتقال به داخل ظروف شیشه ای استریل، به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده بهداشت منتقل شده و آزمایشات استاندارد، جهت جداسازی و شناسایی گونه های باکتریایی انجام شد.

  یافته ها

  اشرشیاکلی گونه غالب در نمونه ها بود. از کل نمونه های مناطق 46% آلوده به ایکلای، 19% آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس، 9/98% نمونه ها آلوده به استافیلو کوکوس اپیدرمیدیس و16/66% نمونه ها آلوده به انتروباکتر آئروژنز بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه، وجود این حشرات در مراکز عمومی را به عنوان عامل مزاحم و ناقل عوامل بیماری زا تایید می نماید. با توجه به اینکه مکان های عمومی و بخش های مختلف محیط، نباید محل ایجاد و انتشار عفونت و آلودگی باشند، لذا بهسازی و انجام اقدامات مهندسی بهداشت و کنترل این حشرات به منظور تامین اهداف اساسی سلامت و ایجاد محیطی سالم و بی خطر، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مگس خانگی، آلودگی باکتریایی، بهسازی، جویبار
 • حسین علی دادی*، محمد شمس الدین دیانی، علی تقی پور، محسن یزدانی، علی چوپانی، علی اصغر نوایی صفحات 162-169
  زمینه و هدف

  استفاده از تکنولوژی های نوین، آثار مثبت و منفی بر جامعه بشری دارد. بلندگوها و سیستم های صوتی، زیان هایی برای بشر داشته و آلودگی صوتی ایجاد می نمایند. شیعیان در مراسم دینی افزون بر نمازهای پنج گانه و سخنرانی مذهبی، مناسبت های ویژه ای مذهبی نیز دارند. کارایی بالای سیستم های صوتی در برنامه های عزاداری، نیازمند استفاده صحیح از این تکنولوژی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تراز فشار صوتی در مراکز مذهبی و در مناسبت های مختلف مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت سرشماری تمام مساجد و نمازخانه های فعال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 مورد پایش قرار گرفت. به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوتی از روش شبکه بندی و جهت اندازه گیری نیز از دستگاه TES 1358 استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین تراز فشار صوتی در مراسمات روضه، سخنرانی و سینه زنی به ترتیب 87/14، 90/31 و 93/31 دسی بل در شبکه توزین فرکانسی c تعیین گردید. مقایسه تراز فشار صوتی در شبکه توزین فرکانسی A در مراسم سینه زنی با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و سازمان بهداشت جهانی اختلاف معنی داری را نشان داد (0/013=p).

  نتیجه گیری

  مراسم مذهبی و اعیاد به طور متوسط تا 2 ساعت به طول می انجامند، بنابراین طراحی فضای داخلی و پخش کننده های صوتی باید به گونه ای تنظیم شوند که حداکثر تراز فشار صوتی آن 80 دسی بل باشد

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، تراز فشار صوتی، مساجد، مراسم مذهبی
|
 • Nasser Mehrdadi, Gholamreza Nabi Bidhendi, Hasan Aminirad, Farima Saeedi, Farshad Golbabei *, Mahdi Asadi Pages 99-107
  Background and purpose

  Reducing the amount of sludge produced by the biological treatment of active sludge is of great importance. The main task of dewatering unit is to separate water from excess sludge. The aim of this study is to determine the effect of ultrasonic waves on coagulants in improving the sludge dewatering process and increasing solid content of sludge cake.

  Materials and methods

  This is an experimental study performed in batch laboratory scale. During the two seasons, 12 samples were taken at 15 days’ intervals. Variables include ultrasound density (0.375, 0.75, 1, 1.3 and 2.5) in watts per ml, Time (1, 5, 10, 15 and 30) in minute, and specific energy input (208, 1041, 2083, 3124 and 6249) in kilojoule on kilo total suspended solids. The effects of ultrasonic waves on coagulants were investigated by using Particle Size Analizer (PSA).

  Results

  The optimum amount of solid content of sludge and capillary suction time (CST) was equal to 26.4 percent and 86 seconds in sonification time of 5 minutes and specific energy input of 1041 kj/kg TS. By applying ultrasonic waves, d10, d50, d90 and average particle size amount were equal to 6.3, 44.2, 24.4 and 28.84 micrometers respectively.

  Conclusion

  Ultrasound waves create pores in the physical structure of the polymers and the increase of cationic surface charge increases the adsorption of particles and made larger flocs and can increase the solid content of sludge and improve sludge dewatering process.

  Keywords: Coagulant, Dewatering, Excess sludge, Solid content of sludge, Ultrasonic Waves
 • Maryam Sayadi *, Mojtaba G.Mahmoodlu Pages 108-122
  Background and purpose

  The present study was performed to investigate trend and prediction of changes in some quality parameters of Gamasyab river water using multivariate statistical methods and time series.  

  Materials and methods

  In this research, the annual means of some qualitative parameters related to a 6-year statistical period in two Pol-Chehr and DoAb stations were used. At first, the factors controlling chemistry of Gamasyab river were determined using Ternary and Gibbs diagrams. Then, to determine a linear relationship between multidimensional variables, Canonical correlation coefficients were used. Finally, the changing trend of water quality parameters in next 5-years was predicted.  

  Results

  At Pol-Chehr station, qualitative parameters show an upward trend except for pH. While at DoAb, all qualitative parameters show a downward trend except for Mg and SO4. Based on Ternary and Gibbs diagrams, water dominant facies are Ca-Mg-HCO3 and the main factor controlling water chemistry is water-rock reaction at both stations, respectively. Results showed that the chemical parameters of HCO3 and Mg at Pol-Chehr with canonical coefficients of 0.938 and 0.933 are in the first group and Na with coefficient of 0.845 is situated in the second category. While in DoAb station, chemical variables HCO3 and Ca with coefficients of 0.945 and 0.0789 are placed in the first group, and Na and Cl with the coefficients of 0.930 and 0.800 are in the second group, respectively. First and second group origins of canonical variables can be related to dissolution of limestone and evaporative deposits. Prediction results of the water quality parameters changes in Gamasyab river for the next 5 years showed that an increase in all the parameters except for pH at Pol-Chehr station. While except for Mg and SO4, all quality parameters will decrease at the DoAb station.

  Conclusion

  Water-rock reaction is the most important factor affecting Gamasyab river water chemistry.   Document Type: Research article

  Keywords: Surface water, quality parameters, WHO, Canonical correlation
 • Mostafa Abyareh, Farhad Nejadkoorki *, Mohammad Reza Ekhtesasi, Mohammad Akhavan Pages 123-132
  Backound and purpose

  The communities have been faced the environmental challenges by dust particles as an important part of air pollution that are emitted into the atmosphere every day by chimney of factories and power plants out. The aim of this study was to determine the quality and quantity of industrial dust around the Yazd Steel Company to control and supervise the industrial dust to make the better environmental condition.
   

  Materials and Methods

  In this study, according to the wind direction, the falling dust particles, were collected and weighted in two sediment stations before and after the company from 1/2/2016 to 30/4/2016. The sampling was done by MDCO. Then, the taken samples transferred to an elemental analysis laboratory, and the amounts of dust-forming elements were measured by XRF device.
  Results. Based on the obtained results, the maximum and minimum levels of the concentrations of falling dust particles were 32.9g/m2 on March for,0.0014 g/m2 on February for SiO2 and SrO respectively. the major elements and chemical compounds of dust included: SiO2، CaO، CO2، Al2O3، MgO، Fe2O3، K2O، Na2O، SO3، TiO2، Cl، P2O5، MnO، ZnO، Pt، Au، SrO. .
   

  Conclusions

  The results of statistical tests demonstrated that there was a significant difference between the amounts of these elements before and after the company. Therefore, proper management and more accurate monitoring are necessary to protect the environment in this industry

  Keywords: Dust, MDCO, Steel Plant, Yazd
 • Mehdi Komasi, Behrang Beiranvand * Pages 133-143
  Background and Aim

  Major Dam construction projects have increased due to widespread climate change, as a result of increased drought, human population growth and, consequently, increased global demand for energy and water. However, without comprehensive research, a large project such as a dam will have many irreversible and unpredictable effects on the environment. In this paper, the environmental impacts of Eyvashan dam in two phases of construction and exploitation on biological, physical-chemical, economic-social, cultural and strategic environments have been identified and studied.

  Materials and Methods

  In the study of the environmental impact assessment of the Eyvashan dam with regard to development and evolution, as well as the abundant use of matrices in construction projects, the modified Leopold matrix method and the rapid impact assessment matrix have been used. The field survey and questionnaire were used to evaluate the construction and operation activities on the environmental components.

  Results

  The results showed that the most negative effects in both construction and utilization phases were in both Leopold modified matrix and the rapid impact assessment matrix related to the physical-chemical environment and the most positive effects of the socio-economic environment for both phases.

  Conclusion

  By comparing the many positive effects of construction and exploitation of the dam in terms of socio-economic status, the construction of the dam can be considered as an appropriate alternative to the physical-chemical negative effects. Also, in the results of both matrices, there was a very suitable adaptation matrix that can confirm the accuracy of the results in the environmental assessment of the Eyvashan dam in two stages of construction and operation.

  Keywords: Eyvashan, Leopold, RIAM, Construction, Operation
 • Mohammad Ali Zazouli, Mohammad Ali Ebrahimzade, Shahram Eslami, Yahya Esfandiari, Sayede Samane Taheri * Pages 144-153
  Background and purpose

  High concentration of nitrate in drinking water can be detrimental to health. It can be reduced to nitrite in children Stomach and lead the methemoglobinemia. Therefore, the removal of nitrate from polluted water is necessary. The purpose of this study is to determine the effectiveness of walnut shell adsorbent in removing nitrates from aqueous solutions.

  Materials and methods

  This experimental study was conducted in a batch laboratory scale. The walnut shell were collected and burned in the furnace at 700 סC in 1 hours and sieved in 20 -100 mesh. The optimum values of pH, contact time, adsorbent dosage and and the different concentrations of nitrate were experimented in lab scale conditions were determined. The nitrate concentration was measured in wavelength of 220 and 275 nm by spectrophotometer. Also pHpzc of absorbent have been evaluated.

  Results

  The results showed that optimum pH was 9 so that by increasing and decreasing optimum pH, removal efficiency increase and decrease. The removal efficiency Increased until 120 minutes, but after 120 minutes the percentage of removal was reduced Increasing of adsorbent dosage and the different concentrations of nitrate cause the increase and decrease of adsorbtion respectively. At optimal conditions, nitrate removal efficiency was 78%

  Conclusion

  The result of the present study shows that walnut shell can be used as an effective and cheap adsorbent for nitrate removal and the process is more efficient at Alkaline pH .

  Keywords: Nitrate, walnut shell ash, adsorption, Absorbent
 • Fatemeh Jafari, Masoumeh Eslamifar, Ali Jafari, Mahmoud Fazeli Pages 154-161
  Background and Aim

  House flies are able to transmit pathogenic organisms from infected materials to human. The role of the flies in the transmission of many diseases has been demonstrated. This study was conducted to determine the bacterial contamination of M.domestica flies in various sources of Joybar city.  

  Materials and Methods

  A total of 384 household flies were collected from five sources including urban and rural solid wastes, hospital campus, coastal areas and slaughterhouses. Samples were transferred to the microbiology laboratory of the school of public health in some sterilized glass containers, and standard tests were carried out to isolate and identify bacterial species.  

  Results

  Escherichia coli was the dominant species in the samples. From all of the samples, 46% E.coli, 19% Staphylococcus aureus, 9.98% Staphylococcus epidermidis and 16.66% Enterobacter Aerogenus were isolated.  

  Conclusion

  The results of this study confirmed that the presence of these insects in the public places and different parts of the environment is regarded as a disturbing agent, and vector of pathogens. Since public spaces should not be a source of contamination,  the implementation of the sanitation programs and control of these insects seems to be so necessary to create a safe and healthy environment.

  Keywords: Musca Domestica, Bacterial contamination, sanitation, Joybar
 • Hosein Alidadi *, Ali Taghipour, Mohsen Yazdani, Ali Choupani, Ali Asghar Navaei, Mohammad Shamsoddin Dayani Pages 162-169
  Background

  The use of new technologies has positive and negative effects on human society. Loudspeakers and sound systems can also make harm to humans and noise pollution. Shiite religious ceremonies have special religious occasions in addition to the five prayers and religious lectures. The high performance of audio systems in mourning applications requires proper use of this technology. The purpose of this study was to determine the sound pressure level in religious centers and on various religious occasions in mosques and chapels of Mashhad University of Medical Sciences.

  Material and methods

  In this descriptive-analytical study, the sound pressure level was surveyed in all active mosques and chapels at Mashhad University of Medical Sciences in 2016. To determine the sound pressure level distribution, TES 1358 was used to measure the noise level.

  Conclusions

  The mean sound pressure levels in the endowment, lecture, and mourning ceremonies were 87.14, 90.31 and 93.91 dB respectively. Comparison of the sound pressure level in the A-weighting network in a  mourning ceremony with the US Environmental Protection Agency and the World Health Organization standards showed a significant difference (P-value = 0.013).

  Discussion

  Since the average time for holding religious ceremonies and celebrations is up to 2 hours, the audio players and design of the interiors should be adjusted to a maximum sound pressure level of 80 dB. Keywords:Sound Pressure Level, Mosques, Religious Ceremonies, University of Medical Sciences

  Keywords: Noise pollution, spl, mosques, ceremonies