فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال سیزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1398)
 • سال سیزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیرحسین اسکندری*، صدف علی پور صفحات 172-180
  زمینه و هدف

  جراحی پستان یکی از اعمال بسیار شایع در جهان و ایران است. در حال حاضر تجویز داروهای مخدر شایعترین روش کنترل درد پس از جراحی می باشد، لیکن توجه به پیامدهای ناشی از مصرف بالای آن ضرورت کاهش مصرف و جایگزینی با داروی دیگر را می طلبد.هدف این مطالعه«تعیین تاثیر گاباپنتین در میزان مصرف مخدر و کنترل درد حاد پس از جراحی های پستان» است.

  روش بررسی

  برای انجام این مطالعه، از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتیPubmed ، Ovid، Medline و Scopus از سال 2000 تا 2019، و Google Scholar در 350 نتیجه اول، مطالعات کارازمایی بالینی و مقالات مروری نظام مند، جمع آوری شدند. 62 مقاله مرتبط توسط دو محقق، بررسی و در نهایت مطالب از 22 مقاله استخراج و وارد مطالعه گردید؛ یافته های نهایی جمع بندی شدند.

  یافته ها

  در نهایت یافته ها نشان داد که گاباپنتین در کاهش درد حاد پس از جراحی پستان تاثیر بسزایی دارد. مصرف داروهای مخدر پس از جراحی با مصرف گاباپنتین قبل و یا بعد از عمل کاهش داشته است. همچنین عوارض پس از عمل مانند تهوع و استفراغ عموما با مصرف گاباپنتین کاهش یافته و یا بدون تغییر باقی می ماند.

  نتیجه گیری

  استفاده از گاباپنتین بر کنترل شدت درد و مصرف مخدر پس از جراحی پستان تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. لذا استفاده از این دارو در کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی پستان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: درد، گاباپنتین، مخدر، جراحی پستان
 • سید محمد جوادمرتضوی*، فاطمه ترابی کنجین، بهروز مینایی بیدگلی، علی اکاتی صفحات 181-193
  زمینه و هدف

  جراحی تعویض مفصل زانو درمانی رایج و قطعی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت پیشرونده با هدف کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی محسوب می شود. این نوع جراحی، در صورت برقراری اندیکاسیون آن، باید در بیماران مبتلا در اسرع وقت انجام گیرد، زیرا با مراجعه ی دیرهنگام، عوارض جراحی افزایش می یابد؛ لذا شناسایی عوامل موثر بر انتخاب این نوع رویکرد درمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب این نوع رویکرد درمانی در بیماران با بهره گیری از الگوریتم Apriori در قالب قواعد با هم آیی است.

  روش بررسی

  داده های مورد نیاز این مطالعه، شامل 233 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران با تجویز جراحی تعویض مفصل زانو است که در مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل ثبت شده است. در این مطالعه پس از فرایند پیش پردازش داده ها، با بهره گیری از الگوریتم Apriori و پیاده سازی آن در محیط نرم افزاری R Studio، عوامل مهم در تصمیم گیری جراحی تعویض مفصل زانو شناسایی و مورد کاوش قرار گرفته اند. این عوامل و ارتباط میان آن ها بعد از استخراج به منظور تایید در اختیار پزشکان متخصص ارتوپدی قرار گرفته است.

  یافته ها

  در این مطالعه فلکسیون کانتراکچر بیش از 20 درجه، بدشکلی(واروس-والگوس) بیش از 15 درجه، میزان نهایی فلکسیون مابین 75-51 درجه و تخریب غضروف مدیال به ترتیب از مهمترین عوامل در انتخاب بیماران برای درمان تعویض مفصل زانو هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که از الگوریتم های داده کاوی می توان در شناسایی عوامل موثر در گزینش بیماران این رویکرد درمانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: استوآرتریت پیشرونده زانو، قواعد با هم آیی، الگوریتم Apriori، جراحی تعویض مفصل
 • حمیده سادات اطیابی، سیما راستی*، مریم نیتی، زهرا اسلامی راد، مهدی دلاوری، سیدغلام عباس موسوی صفحات 194-200
  زمینه و هدف

  ورمامباورمیفورمیس آمیب آزادزی فرصت طلبی است که در منابع محیطی وجود دارد و سبب کراتیت آمیبی یا آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی در افراد نقص ایمنی می شود. مطالعه ی حاضر به منظور تعیین آلودگی به ورمامباورمیفورمیس در آب های راکد و خاک اراک صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی توصیفی، 60 نمونه آب راکد و 36 نمونه خاک پارک های اراک جمع آوری گردید. پس از عبور دادن نمونه ها از فیلترهای نیتروسلولز 0/45 میکرونی، در محیط آگار غیرمغذی 1/5 درصد (NNA) کشت و از نظر آمیب آزادزی بررسی شدند. پس از استخراج DNA، ورمامباورمیفورمیس با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) و پرایمرهای NA1 NA2، شناسایی شد. 8 ایزوله ورمامباورمیفورمیس تعیین توالی نوکلئوتید گردید و پس از بلاست و تایید گونه، در بانک ژن ثبت گردید. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری فیشر و مجذورکای تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از 96 نمونه منابع محیطی موردبررسی 29/2 درصد آلوده به آمیب آزادزی بودند. میزان آلودگی آب راکد و خاک به این آمیب به ترتیب 28/3 درصد و 30/6 درصد بود(0/001P<). همچنین آلودگی به ورمامباورمیفورمیس به ترتیب در 10 درصد و 16/7 درصد آب راکد و خاک تایید شد(0/001P<).

  نتیجه گیری

  آب های راکد و خاک این منطقه، آلوده به آمیب های آزادزی و ورمامبا است. با توجه به بیماری زا بودن این آمیب و امکان وجود اندوسیمبیونت بیماریزا در آن، آموزش بهداشت جهت کنترل و پیشگیری از بیماری به خصوص در بیماران مستعد از جمله افراد استفاده کننده از لنزهای تماسی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آمیب آزادزی، ورمامبا ورمیفورمیس، آب راکد، خاک، اراک
 • صالح رحیمی*، مرضیه فتاحی صفحات 201-210
  زمینه ‏و هدف

  امروزه سواد سلامت به‏ عنوان یکی از موضوعات مهم ارتقای سطح سلامت ‏جامعه مورد توجه ‏است. هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین استفاده از شبکه های اجتماعی با سواد سلامت کاربران کتابخانه های عمومی شهر ایلام است.

  روش بررسی

  پژوهش از نوع کاربردی و به ‏روش همبستگی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کاربران فعال کتابخانه های عمومی شهر ایلام در سال 1396 تشکیل می دهد. حجم نمونه به روش نمونه ‏گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی سه قسمتی شامل اطلاعات فردی، شبکه های اجتماعی و سنجش سواد سلامت استفاده شده است. جهت تجزیه‏ و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری توصیفی(میانگین، انحراف‏ معیار) و استنباطی(ضریب همبستگی) با استفاده از نرم ‏افزار spss استفاده شده است.

  یافته ها

  کاربران کتابخانه های عمومی با توجه به نمره ی میانگین مولفه های آزمون در دریافت اطلاعات سواد سلامت نتایج خوبی داشته اند و به‏ ترتیب با هدف«فهم و درک، ارزیابی، خواندن، به‏ کارگیری و دسترسی» به اطلاعات سلامت، اقدام به استفاده از شبکه‏ های اجتماعی در حوزه سواد سلامت می کنند. همچنین یافته ها نشان داد که بین استفاده ی کاربران از شبکه های اجتماعی با سواد سلامت و مولفه های آن رابطه ی معناداری وجود دارد، به ‏عبارتی با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی سطح سواد سلامت کاربران افزایش ‏می یابد.

  نتیجه گیری

  ازآنجاکه شبکه های اجتماعی به ‏عنوان منابع کسب اطلاعات ‏بهداشتی و سلامت در ارتقای سواد سلامت کاربران کتابخانه های عمومی نقش داشت، می توان بستری مناسب در شبکه های اجتماعی با هدف به اشتراک گذاری تجارب و افزایش سطح سواد سلامت کاربران با درنظرگرفتن امنیت ‏اطلاعات کاربران و صحت اطلاعات ارایه شده ایجاد نمود تا بدین وسیله بتوان امکانات و شرایط جدیدی را پیش ‏روی کاربران، پزشکان، بیمارن و برنامه ریزان این حوزه قرار داد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، سواد سلامت، کاربران کتابخانه، کتابخانه عمومی ایلام
 • فاطمه سادات زریباف، فاطمه شیخ شعاعی*، سید جواد قاضی میرسعید صفحات 211-222
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش جو سازمانی در ارتقای انگیزه ی کاری، عدم بهره گیری از کتابدارانی با روحیه ی رضایتمند از شغل خود، می تواند صدمات جبران ناپذیری را به کتابخانه وارد کند. لذا هدف این پژوهش تعیین تاثیر جو سازمانی کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آن هاست.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی، نوع، توصیفی-تحلیلی و روش اجرای آن پیمایشی است. تعداد 177 کتابدار از کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی در سال 1397 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی جو سازمانی Halpin و Croft (1963) و فرسودگی شغلیMaslach  و  Jackson(1985) بود. روایی آن توسط 3 نفر از متخصصان بررسی و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار Spss و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین وضعیت جو سازمانی 3/4 و در حد مطلوب و میانگین وضعیت فرسودگی شغلی، 1/7 بوده که چون فرسودگی شغلی یک متغیر منفی است، بنابراین وضعیت فرسودگی شغلی کتابداران مطلوب بوده است. هم چنین مولفه های جو سازمانی به میزان 41 درصد متغیر فرسودگی شغلی را پیش بینی می کنند. در بین ویژگی های جمعیت شناختی، متغیر فرسودگی شغلی فقط از نظر رشته تحصیلی، و متغیر جو سازمانی از نظر نوع کتابخانه با یکدیگر تفاوت دارند.

   نتیجه گیری

  به طورکلی در کتابخانه های دانشگاه ها و بیمارستان های مورد بررسی، وضعیت جو سازمانی و فرسودگی شغلی مطلوب است و مولفه های جو سازمانی بر روی فرسودگی شغلی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، فرسودگی شغلی، کتابخانه بیمارستانی، کتابخانه دانشکده ای
 • سونیا حاجی زاده، حمید چوبینه*، آزاده امیدخدا، شعبان علیزاده، محمد جعفر شریفی، زینب کاوش صفحات 223-229
  زمینه و هدف
  سقط مکرر، به وقوع 2 یا 3 بار سقط متوالی خودبخودی، قبل از هفته ی 20 بارداری اطلاق می شود. با توجه به شیوع 5% سقط در خانم ها، اثرات مخرب روانی سقط بر زندگی خانوادگی افراد و اینکه علت بخشی از این سقط ها اختلالات انعقادی می باشد، در این مطالعه، ارتباط بین پلی مرفیسمFactor XI  و سقط مکرر در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی ناباروری هلال(رویش) مورد ارزیابی قرارگرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مورد-شاهدی 144 بیمار با سابقه ی سقط(حداقل دو بار) به عنوان گروه بیمار و 150 خانم سالم با حداقل یک زایمان موفق و بدون سابقه ی سقط به عنوان گروه کنترل، مورد مطالعه قرارگرفتند. استخراج DNA از لکوسیت ها انجام شد. برای بررسی پلی مرفیسم موردنظر، واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام و حضور یا عدم حضور پلی مرفیسم توسط روش Restrictionfragment length polymorphism  (RLFP) بررسی شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های مختلف در بیماران، (Wild type) TT 59/7%، هتروزیگوت CT 36/1% و هموزیگوت CC 4/2% و در گروه کنترل TT 45/3%، هتروزیگوت CT 49/4% و هموزیگوت CC 5/3% بود. بنابراین ژنوتیپ TT در گروه بیمار بیشتر از کنترل(0/05>P) و هتروزیگوت CT، در گروه کنترل بیشتر از بیمار است(0/05>P).

  نتیجه گیری
  درحالی که ژنوتیپ هموزیگوت (TT)می تواند یک ریسک فاکتور برای سقط مکرر باشد(0/05>P) ، در ژنوتیپ هتروزیگوت (CT)، آللC   می تواند نقش حفاظتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سقط مکرر جنین، ترومبوفیلی، پلی مرفیسم (FXI)
 • منصوره باقری پور، احمدرضا خزایی* صفحات 230-240
  زمینه و هدف

  پزشکی، حرفه ای مقدس است که به دلیل ارتباط مستقیم با جان انسان ها از اهمیتی والا برخوردار می باشد که از صدر اسلام در سیره ی امامان معصوم(ع) مورد توجه قرار داشته و روایاتی در نکوداشت آن بیان شده است. بررسی روابط میان بیمار و پزشک و آشنایی بیماران به حقوق خود، با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ارتقای سطح آگاهی مردم گسترش یافته است، لکن آنچه بیش از پیش مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، جبران خسارات ناشی از اعمال پزشکی است؛ به نحوی که عدم رعایت موازین فنی و مقررات پزشکی، ذمه پزشک را در قبال بیمار مشغول کرده و علاوه بر ضمان شرعی، مسئولیت اجتماعی و صنفی نیز بر پزشک حمل خواهد شد.

  روش بررسی

  ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات معتبر پژوهشی، به شیوه مقایسه ای انجام و سپس با روش توصیفی و تحلیلی مستندات گردآوری شده بررسی گردید. بدیهی است علاوه بر کتاب ها، مقاله ها و نوشتارهای سایت های فقهی و حقوقی، پژوهشگر از نظرات فقها، حقوق دانان، پزشکان و زیان دیدگان امور پزشکی در راستای تبیین هدف پژوهش بهره مند شده است.

  یافته ها

  قانونگذار با رعایت ضوابطی، موجبات ضمان و مسئولیت را از پزشک برطرف نموده، که اخذ اذن و برائت از بیمار یا اولیای قانونی وی قبل از اعمال درمانی، از آن جمله است.

  نتیجه گیری

  در این مقاله، حمایت همه جانبه از اقدامات پزشک در معالجه ی بیماران، مدنظر است. از طرفی، خاطرنشان ساختن مسئولیت های تیم پزشکی در صورت عدم رعایت مقررات پزشکی و همچنین موازین فنی و مقررات صنفی است که مسامحه در این خصوص، عواقب حقوقی به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اصل مسئولیت، پزشک، ضمان، قانون مجازات اسلامی
 • آزیتا یزدانی، علی اصغر صفایی*، رضا صفدری، مریم زحمت کشان صفحات 241-250
  زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین سرطان و اصلی ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان سراسر جهان به شمار می رود. تکنولوژی هایی مثل داده کاوی، به متخصصان این حوزه، امکان بهبود تصمیم گیری را در زمینه ی تشخیص زودهنگام فراهم آورده اند. هدف از این پژوهش توسعه ی مدل تشخیص خودکار سرطان پستان با به کارگیری روش های داده کاوی و انتخاب مدل بومی ویژه بیماران استان فارس با بالا ترین دقت تشخیص می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه، تعداد 654 پرونده در دسترس از بیماران کلینیک تخصصی سرطان پستان مطهری شیراز به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفت که بعد از عملیات پیش پردازش این تعداد به 621 پرونده کاهش یافت. برای هر کدام از نمونه ها دارای 22 ویژگی در پرونده پزشکی ثبت شده بود که در نهایت 10 ویژگی تاثیر گذار در ساخت مدل استفاده شد. از سه روش درخت تصمیم، بیز ساده و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تشخیص ابتلا به سرطان پستان و روش 10-fold cross-validation برای ساخت و ارزیابی مدل بر روی مجموعه داده ی جمع آوری شده بهره گرفته شد.

   یافته ها

  نتایج به دست آمده از سه تکنیک ذکر شده نشان داد که هر سه مدل، نتایج امیدبخشی در تشخیص این سرطان دارند. در نهایت، شبکه عصبی مصنوعی، بالا ترین دقت 94/49%(حساسیت 96/19%، ویژگی 86/36%)، در تشخیص ابتلا به سرطان پستان به خود اختصاص داد.

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج حاصل از درخت تصمیم ایجاد شده، ریسک فاکتورهایی چون سن، وزن، سن شروع قاعدگی، یائسگی، مدت زمان مصرف OCP و سن اولین بارداری از جمله عوامل موثر در ابتلای زنان به سرطان پستان در استان فارس شناخته شدند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، مدل تشخیص، درخت تصمیم، بیز ساده، شبکه عصبی، عوامل خطرزا
|
 • Amir Hossein Eskandari*, Sadaf Alipour Pages 172-180
  Background and goals

  Breast surgery is one of the most common surgical operations performed worldwide as well as in Iran. Acute postoperative pain is managed by different therapeutic modalities in these procedures, and opioid are the most frequently used option; however their adverse consequences imposes restriction of use.  The goal of this article is to review the effects of gabapentin on postoperative pain and opioid use in breast surgeries.

  Materials and Method

    PubMed, Ovid Medline, and Scopus databases from 2000 to 2019; as well as Google scholar, first 350 results, were searched for all clinical trials and review articles about the subject, using various related keywords. Sixty-two articles were reviewed by 2 researchers and finally data from 22 papers were gathered and assessed.

  Results

  This review demonstrates that gabapentin is effective in reducing acute postoperative pain after operations of the breast. Also, rate of opioid consumption, an important objective in the period after surgery, is reduced by use of opioids.

  Conclusion

  This study prompts the effectiveness of gabapentin in controlling postoperative pain in breast operations; since this drug is very seldom used for this purpose in our country, we propose that medical staff consider it as a powerful option after breast procedures.

  Keywords: Breast Cancer, Breast Surgery, Gabapentin, Opioid, Postoperative Pain
 • Seyed Mohammad Javad Mortazavi*, Fatemeh Torabi Konjin, Behrouz Minaei Bidgoli, Ali Okati Pages 181-193
  Background and Aim

  Total Knee Arthroplasty (TKA) aims to reduce the pain and improve the quality of life of patients with progressive osteoarthritis. When the indication of patients' disease is established, this type of surgery should be performed as soon as possible because patients' late attendance increases surgical complications. Therefore, identification of factors influencing the choice of this type of treatment approach is of great importance. The purpose of this study is to identify the factors that influence the choice of this treatment approach in patients using the Apriori algorithm in the form of Association Rules.

  Materials and Methods

  This study is performed on 233 patients referring to Imam Khomeini Hospital in Tehran for a knee replacement surgery; the needed data have been registered at Bone and Joint Reconstruction Research Center. In this study, after the preprocessing stage, the important factors in decision making of knee replacement surgery have been identified by using the Apriori algorithm and by its implementation in the software environment of RStudio. After being extracted, these factors and the relationship among them are given to orthopedic practitioners for confirmation.

  Results

  In this study, flexion contracture above 20 degrees, deformity (varous-valgus) above 15 degrees, final flexion between 51-75 degrees, and medial cartilage destruction were, respectively, the most important factors in selecting patients for knee replacement therapy.

  Conclusion

  The results showed that data-mining Algorithms could be used to identify effective factors to select patients for this treatment approach.

  Keywords: Progression of Knee Osteoarthritis, Assocation Rules, Apriori Algorithm, Joint Replacement Surgery
 • Hamideh Sadat Atyabi, Sima Rasti*, Maryam Niyyati, Zahra Eslamirad, Mahdi Delavari, Gholam Abbass Moosavi Pages 194-200
  Background and Aim

  Vermamoeba vermiformis is an opportunistic free living amoeba(FLA) that is ubiquitous in different environmental sources. This Amoeba can cause Amoebic Keratitis(AK) and Granulomatous Amoebic Encephlitis (GAE) in immunocompromised patients. This study was conducted to determine the rate of Vermamoeba vermiformis in stagnant water and soil in Arak.

  Materials and Methods

    In this Cross-Sectional study, stagnant water(60) and soil samples(36) were collected from Arak parks. The samples were filtered in 0.45µm nitrocellulose paper and cultured on to 1.5% NNA for the presence of free living amoeba(FLA). After DNA extraction, Vermamoeba vermiformis was identified by Polymerase Chain Reaction(PCR) using primers NA1 and NA2. Eight isolates of Vermamoeba vermiformis were sequenced blasted and after confirmation, recorded in the Gene Bank. The data were recorded in SPSS.16 and analyzed using X2 and Fischer Exact test.

  Results

  Out of 96 environmental sources, 29.2% were positive for free living amoeba. The rate of FLA pollution in stagnant water and soil were 28.3 and 30.6% respectively(P<0.001). The contamination rate of stagnant water and soil with Vermamoeba vermiformis were 10% and 16.7%, respectively(P<0.001).

  Conclusion

  The results of the present study revealed ,that stagnant water and soil resources were contaminated to FLA and Vermamoeba. Due to the Pathogenic ability of this amoeba and the possibility of endosymbian pathogens in it, health education is recommended for controlling and preventing the disease, especially in susceptible patients, including those who use contact lenses.

  Keywords: Free Living Amoeba, Vermamoeba vermiformis, Stagnant Water, Soil, Arak
 • Saleh Rahimi*, Marzieh Fattahi Pages 201-210
  Background and Aim

  Due to the impact of health literacy on how people decide about their health, such literacy is considered as one of the important issues in improving community health. The purpose of this study was to determine the relationship between the use of social networks and the health literacy of Ilam public library users.

  Materials and Methods

  The present study is a practical research conducted based on descriptive-survey method in 2018. Sample size was selected by stratified random sampling. Besides, a three-part questionnaire was applied for data collection. Moreover, SPSS software was used for data analysis: Aanalysis of the mean, standard deviation and correlation coefficient.

  Results

  According to the average scores, public library users have had good results in health literacy components, with the aim of understanding, assessment, reading, decision making, and access to health information. Also, there was a significant relationship between the use of social networks and users' health literacy; in other words, if there was an increase in the use of social networks, health literacy level would increase.

  Conclusion

  Since social networks have been instrumental in enhancing the health literacy of public library users as a source of health and sanitary information, appropriate social networking can be provided to share experiences and increase the level of users' health literacy by taking into account the security of users' information and the accuracy of the given information, thereby providing new opportunities and conditions for users, doctors, patients, and planners of this domain.

  Keywords: Social Networks, Health Literacy, Library Users, Public Library of Ilam
 • Fatemeh Sadat Zaribaf, Fatemeh Sheikhshoaei*, Seyed Javad Ghazimirsaid Ghazimirsaeed Pages 211-222
  Background and Aim

  Considering the effect of organizational climate on work motivation, not using the librarians who have a satisfactory feeling about their job can cause irreversible damages to the library. Therefore, the aim of this study is to determine the effect of organizational climate of college and hospital libraries on the burnout of librarians working there.

  Materials and Methods

  This is an applied research and a descriptive-analytical survey. One hundred seventy-seven librarians from faculties and hospital libraries affiliated to Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences were surveyed by census method in 2019. Data collection instruments were Halpin and Croft's organizational climate and Maslach and Jackson job burnout questionnaires. The validity was confirmed by 3 experts and the reliability by Cronbach's alpha coefficient. For data analysis, SPSS software, and descriptive and analytical statistics were used.

  Results

  The findings showed that the mean of organizational climate was at a desirable level (3.4)  and the average of job burnout was 1.7; therefore, the job burnout status of librarians is desirable because it is a negative variable. Also, the components of organizational climate predict 41% of job burnout variable. Among demographic characteristics, job burnout variable varies only in terms of field of study, and organizational climate only in terms of the type of library.

  Conclusion

  In general, the organizational climate status and job burnout status of the studied libraries are desirable; also, organizational climate components affect job burnout.

  Keywords: Organizational Climate, Occupational Burnout, Hospital Library, College Library
 • Sonia Hajizadeh, Hamid Choobineh*, Azadeh Omidkhoda, Shaban Alizadeh, Mohammad Jafar Sharifi, Zeinab Kavosh Pages 223-229
  Background and Aim
  Recurrent pregnancy loss(RPL) is known as two or three pregnancy losses before 20th week of pregnancy. RPL accounts for 5% of abortions in women and has a devastating effect on the marital status of families. One of the reasons for RPL is hemostatic complications; thus, we studied the correlation between factor XI polymorphism and RPL in patients who referred to Helal Infertility Center(Rouyesh).
  Material and Methods
  In this case-control study, 144 patients with a history of miscarriages(at least two) and 150 healthy female with a minimum of one successful birth and no abortion were enrolled. DNA extraction was taken from leukocytes of whole blood. To investigate the polymorphisms, polymerase chain reaction was run, and the presence of polymorphism was analyzed using RFLP method.
  Results
  Regarding FXI polymorphism, TT, CT, and CC genotype frequencies were 59.7%, 36.1%, and 4.2%, respectively. In healthy control group, the TT, CT, and CC frequencies were 45.3%, 49.4%, and 5.3%, respectively.
  Conclusion
  TT homozygote genotype could be an RPL risk factor(p<0.05); however, in its CT heterozygote form, C allele could have a protective role against RPL.
  Keywords: Recurrent Pregnancy Loss, Thrombophilia, Factor XI Polymorphism
 • Mansoureh Baqeripour, Ahmadreza Khazaei* Pages 230-240
  Background and Aim

  Because of its direct connection with human life, medicine is a sacred profession that has been considered by infallible imams (pbuh) and stories have been told about it from the beginning of Islam. With the increasing progress of technology, the study of the relationship between a patient and his/her doctor and of patients' familiarity with their rights has expanded. However, what has been the focus of legislators' attention more than ever is the compensation of damages caused by medical acts.

  Materials and Methods

  First, using library resources and validated research articles, we conducted a comparison method. Then, the collected documents were studied with descriptive and analytical method. In addition to books, articles, and the writings of law and jurisprudence sites, the researcher benefited from the opinions of jurists, lawyers, physicians, and the losers of medical affairs to explain the purpose of this research.

  Results

  With certain rules, the legislator has removed the causes of physician's commitment and responsibility; obtaining the consent of the patient or his/her guardian before treatment is among them.

  Conclusion

  This article considers full support for the physicians' acts in curing patients. However, it is necessary to highlight the responsibilities of the medical team; in fact, non-compliance with medical regulations as well as technical standards and regulations will have legal consequences.

  Keywords: Principle of Responsibility, Commitment, Physician, Islamic Penal Code
 • Azita Yazdani, Ali Asghar Safaei*, Reza Safdari, Maryam Zahmatkeshan Pages 241-250
  Background and Aim

   Breast cancer is the most common type of cancer and the main cause of death from cancer in women worldwide. Technologies such as data mining, have enabled experts in this area to improve decision making in the early diagnosis of the disease. Therefore, the purpose of this research is to develop an automatic diagnostic model for breast cancer by employing data mining methods and selecting the model with the highest accuracy of diagnosis.

  Materials and Methods

   In this study, 654 available patient records of Motahari breast cancer Clinic in Shiraz" were used as the sample. The number of records was reduced to 621 after the pre-processing operation. These samples had 22 features that ultimately used ten were used as effective features in the design of the model. Three types of Decision tree, Naive Bayes and Artificial neural network were used for diagnosis of breast cancer and 10-fold cross-validation method for constructing and evaluating the model on the collected data set.

  Results

   The results of the three techniques mentioned all three models showed promising results in detecting breast cancer. Finally, the artificial neural network accounted for the highest accuracy of 94/49%(sensitivity 96/19%, specificity 86/36%) in the diagnosis of breast cancer.

  Conclusion

    Based on the results of the decision tree, the risk factors such as age, weight, Age of menstruation, menopause, OCP of records duration, and the age of the first pregnancy were among the factors affecting the incidence of breast cancer in women.

  Keywords: Breast Cancer, Diagnostic Model, Decision Tree, Naive Bayes, Artificial Neural Network, Risk Factors