فهرست مطالب

 • Volume:14 Issue: 1, 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/11/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی طیب نیا، تیمور رحمانی، هانیه محمدعلی* صفحات 1-25
  چسبندگی نرخ سود به معنای واکنش نامتقارن نرخ های سود بانکی به تکانه های مثبت و منفی عوامل تاثیرگذار بر آن است. مطالعه رفتار نرخ سود، چشم انداز جدیدی در نظارت بانکی و استفاده از ابزارهای سیاستی فراهم خواهد آورد. این مقاله به کمک رهیافت هم انباشتگی پنلی  پنهان، که توسط حاتمی(2018) معرفی شده است، به بررسی رابطه نرخ سود بانکی و خصوصیات ویژه بانکی در  بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 2017-2008 می پردازد. رویکرد هم انباشتگی پنلی پنهان، علاوه بر تحلیل رابطه بلندمدت غیرخطی، دارای  قابلیت مدلسازی عدم تقارن موجود در متغیرها می باشد. به این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی پنلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد(تایید هم انباشتکی پنهان)، سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویای پنلی(panel DOLS)، رابطه های نامتقارن بین متغیرها اندازه گیری شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهمترین دلایل رفتار نامتقارن نرخ سود بانکی ، ریسک های اعتباری و نقدینگی می باشند و در واقع نرخ سود دارای چسبندگی رو به پایین است. همچنین  یافته های تحقیق مبین تایید تجربی الگوی ساختار-رفتار- عملکرد در سیستم بانکی ایران است. دلالت های سیاستی تحقیق حاکی از توجه بیشتر بانک مرکزی به آثار ضد رقابتی ادغام های بانکی، اعمال الزامات سخت گیرانه نقدینگی به بانک ها و متوقف نمودن امهال وام های غیرجاری و ملزم نمودن بانک ها به افزایش کیفیت دارایی ها می باشد.
  کلیدواژگان: نرخ سود، رفتار نامتقارن، تمرکز بانکی
 • آزاده رحیمی* صفحات 27-40

  مقاله حاضر به بررسی فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران می پردازد. برای این منظور جهت علیت میان اعتبارات اعطایی بانک ها و کل های پولی توسط آزمون غیر پارامتری علیت گرنجر دیکس و پانچنکو برای داده های فصلی دوره 2018:12-2006:04 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه علیت از اعتبارات بانکی به کل های پولی بوده و لذا، تقاضای پول است که عرضه آن را تعیین می کند. این نتایج در راستای تایید تئوری عرضه پول درونزای مکتب پسا کینزین است. در این صورت، بانک مرکزی بایستی سیاست نرخ بهره هدف را جایگزین هدف کل های پولی کند و لازمه دنبال نمودن هدف مذکور، اجرایی نمودن عملیات بازار باز در کشور می باشد.

  کلیدواژگان: ردونزایی عرضه پول، فرضیه پساکینزین، اقتصادسنجی غیرپارامتری، آزمون علیت گرنجر
 • سید عبدالله موسوی، همایون رنجبر*، مجید صامتی، حسین شریفی رنانی صفحات 41-62
  بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید.محیط امن برای سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی از ویژگی های یک کسب و کار خوب محسوب می شود که در آن مدیران در جهت سهام داران تلاش می کنند. این پژوهش در صدد بررسی این موضوع است که آیا عدم تقارن اطلاعاتی بازار مالی و رشد اقتصاد کلان می توانند نسبت اعتماد سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهند؟ مدل مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره MGARCHبرای داده های فصلی بازار بورس سهام ایران و تولید ناخالص داخلی حقیقی در بازه زمانی ابتدای 1370 تا انتهای سال 1395 در این پژوهش برآورد شده است.یافته های پژوهش بیانگر تاثیر معنادار رشد اقتصاد کلان و عدم تقارن اطلاعاتی بازار مالی بر رشد نسبت اعتماد سرمایه گذاران است. همچنین بین تقارن اطلاعاتی و اعتماد سرمایه گذاران در کوتاه مدت رابطه گرانجری دو طرفه وجود دارد. بین این سه متغیر رابطه هم انباشتگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، اعتماد سرمایه گذاران، شاخص کل قیمت سهام، رشد اقتصادی، گارچ چند متغیره
 • علی فقه مجیدی*، خالد احمدزاده، فاطمه نجفی صفحات 63-84
  توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان برای هر کشوری لازم است و همواره کشورهای جهان به دنبال توسعه تجارت خود می باشند. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شده است تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای و تشکیل اتحادیه های پولی در دستور کار کشورها قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش با توجه به اهمیت این مسئله اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده های تابلویی و بررسی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه بین کشورهای منتخب جهان طی دوره 2015-1993 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که موجب افزایش تجارت بین کشورها می شود. همچنین بررسی متغیرها نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص ملی کشورها و شرکای تجاری، پول مشترک، نژاد و زبان مشترک تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورها دارد. متغیرهای نرخ ارز حقیقی و باز بودن تجاری دارای عدم تاثیر و متغیرهای فاصله و تولید ناخالص داخلی سرانه دارای اثر منفی و معناداری بر جریان تجارت بین کشوها می باشند. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک می باشند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آوردند.
  کلیدواژگان: اتحادیه پولی، تجارت دوجانبه، تئوری منطقه بهینه پولی، مدل جاذبه
 • صابر اکبریان، علی اصغر انواری رستمی*، نادر رضایی، رسول عبدی صفحات 85-100
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیرات حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکی ایران است. نمونه ها پژوهش شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2011-2016 می باشند و روش آماری داده های پانل است. در این تحقیق، ریسک اعتبار و حاکمیت شرکتی به ترتیب متغیرهای وابسته و مستقل می باشند. روش متا سنتز برای جمع آوری داده های چک لیست شاخص های حاکمیت شرکتی استفاده شده است. سپس از روش تحلیل محتوا برای اندازه گیری شاخص حاکمیت شرکت استفاده شد. به عنوان مثال، یک از این شاخصها، تعداد ابعاد افشاء شده بر تعداد کل ابعاد قابل افشاء است. نتایج نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای کنترلی اندازه، اهرم مالی، نسبت کفایت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، و تورم، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری بانکها رابطه معنی داری وجود دارد که این بدان معناست که حاکمیت شرکتی موثرتر موجبات کاهش تقارن اطلاعاتی، افزایش وضوح و اعتماد متقابل، و در نهایت، کاهش ریسک اعتباری بانکها می شود. بر این اساس، توصیه نهایی، کاهش ریسک اعتباری از طریق بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکت در صنعت بانکی می باشد.
  کلیدواژگان: صنعت بانکداری ایران، ریسک اعتباری، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران
 • الهام چیت سازان*، ایرج نوروش، منصور مومنی صفحات 101-132
  هدف اصلی این پژوهش تدوین و ارایه ابعاد و مولفه های شفافیت اطلاعاتی در بانک ها با توجه به شرایط محیطی و بومی کشور ایران به منظور ارزیابی و رتبه بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی بانک های ایرانی می باشد. با توجه به شرایط و محیط گزارشگری بانک های ایرانی و نیازهای اطلاعاتی حاکم بر آنها می توان با تبیین سطح افشاء و شفافیت های مشخص، بانک ها را به صورت کاربردی مورد ارزیابی قرار داد و سپس رتبه بندی نمود. جهت دستیابی به این هدف، در وهله اول، فهرست ابعاد و مولفه های افشاء و شفافیت از درون تحقیقات و مراجع حرفه ای بانکی استخراج و پس از تلفیق، تعدیل و تلخیص آنها، فهرست نهایی ابعاد و مولفه ها در معرض نظرسنجی خبرگان قرار گرفت. با توجه به عدم وجود مدل مناسب افشا و شفافیت اطلاعاتی در بانک های ایران، بهترین راه تایید معیار‎ها، ابعاد و مولفه های‎ این مدل، استفاده از نظرات متخصصان بود. به منظور تایید مولفه های مستخرجه و در نهایت طراحی الگو، از روش دلفی و آزمون t تک نمونه ای، استفاده شد. درنتیجه، الگوی نهایی مشتمل بر 11 بعد شفافیت اطلاعاتی برای ارزیابی و رتبه بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی بانک های ایرانی، ماحصل این پژوهش کابردی می باشد.
  کلیدواژگان: شفافیت اطلاعاتی، الگوی شفافیت، مولفه های افشاء، نیازهای اطلاعاتی
|
 • Ali Taiebnia, Teymur Rahmani, Hanieh Mohammadali* Pages 1-25
  Profit rate stickiness means the asymmetric behavior of banking profit rate with respect to positive and negative shocks. Scrutinizing this behavior would suggest a new perspective on policy tools and banking supervision. In this regard, this paper applies hidden panel cointegration, proposed by Hatemi-J (2018), to study profit rate and bank specific characteristics nexus for all banks listed on Tehran Stock Exchange [TSE] during 2008-2017. This approach, in addition to analyzing the long-term relationship between variables, has another important capability for modeling asymmetry between variables. It has been shown that there is a long-run non-linear relationship between cumulative positive and negative components of variables. Then, asymmetric relationships are measured by using Panel DOLS. The results indicate that the main causes of profit rate asymmetry are liquidity and credit risks, and there is a downward direction of profit rate stickiness. Finally, the SCP paradigm is well-supported in Iran’s banking system. It seems Central Bank of Iran [CBI] needs to be mindful of anticompetitive effects of bank mergers firstly; and secondly, require banks to meet more stringent liquidity requirements and force them to stop roll over defaulted loans into new loans to increase the quality of banks’ assets.
  Keywords: Banking profit rate, Asymmetric behavior, market concentration
 • Azadeh Rahimi* Pages 27-40

  This paper investigates the endogenous money supply hypothesis in Iran. To this end, we attempt to find causality directions between bank credits and money aggregates. Utilizing Diks and Panchenko’s (2006) nonparametric Granger causality test for the time series data over the period 2006:04-2018:12 confirms the existence of a significant causality running from bank credits to money aggregates. These results indicate that money supply in Iran is demand-determined, which is in line with Post-Keynesians’ money supply endogenous theory. In this case, following the interest rate targeting rather than the monetary aggregate targeting approach and therefore, applying open market operation is necessary.

  Keywords: Endogenous Money Supply, Post Keynesian Hypothesis, Nonparametric Econometrics, Granger Causality Test
 • Seyedabdollah Moosavi, Homayoun Ranjbar*, Majid Sameti, Hossein Sharifi Ranany Pages 41-62
  The stock exchange, as part of the capital market, in case of necessary conditions, can equip national capital and direct it towards economic growth. A secure environment for investment and information asymmetry are considered to be the features of a good business, in which managers are working towards stockholders. This research seeks to investigate whether information asymmetry of financial market and macroeconomic growth can affect investors’ confidence ratio? Our model is estimated using MGARCH for seasonal data of the stock market in Iran and the real GDP during the period from 1991-2016. The findings of the research have shown a significant effect of macroeconomic growth and information asymmetry of financial market on the growth of investors’ confidence ratio. There is also a two-way gradient relationship between the information asymmetry and the confidence of investors in the short run. There is an cointegration relationship between these three variables.
  Keywords: information asymmetry, Investors’ Confidence, Total Stock Price Index, Economic Growth, Multivariate GARCH
 • Ali Feghehmajidi*, Khaled Ahmad Zade, Fatemeh Najafi Pages 63-84
  Developing economic relations with the countries of the world is necessary for any country, and the nations of the world are always looking to build their business. The expansion of the phenomenon of economic globalization has led states to engage in countries' engagement in pursuing their interests in the form of regional cooperation and the formation of monetary :union:s. Therefore, according to the importance of this issue, the effect of the monetary :union: on bilateral trade is studied using a gravity pattern based on the panel data approach. Also, the factors affecting bilateral trade between selected countries of the world during the period of 1993-2015 are studied. The results of the research show that the effect of a common currency on bilateral trade is positive, which increases trade between countries. Also, the study of variables shows that GDP variables of states and business partners, common currency, race, and standard language have a positive and significant effect on bilateral trade between nations. Real exchange rate variables and trade openness do not affect, and the distance and GDP per capita variables have a negative and significant impact on the flow of trade between the drains. Hence, it is concluded that countries that are adjacent to each other or have common currency would strengthen the trade between themselves, by creating monetary :union:s.
  Keywords: Monetary :union:, Bilateral Trade, the Theory of Optimal Currency Area, the Gravity Model
 • Saber Akbarian, Ali Asghar Anvary Rostamy*, Nader Rezaei, Rasool Abdi Pages 85-100
  The primary purpose of this research is to investigate the impacts of corporate governance on credit risk in the Iranian banking industry. The sample consists of 20 banks listed on the Tehran Stock Exchange during 2011-2016, using panel data. In this research, credit risk and corporate governance are the dependent and independent variables, respectively. The meta-synthesis method was used for compiling a checklist of corporate governance indicators. Then, the content analysis method was applied for measuring the corporate governance index; i.e., the number of dimensions disclosed on the total number of disclosable dimensions. The results indicate that after adjusting the control variables namely the size, the financial leverage, the ratio of capital adequacy, the GDP and inflation, there is a significant negative relationship between corporate governance quality and the credit risk, which means more effective corporate governance will reduce information asymmetry, increases the clarity and stakeholder confidence, and finally reduces banks’ credit risk. Accordingly, the final recommendation is to reduce credit risk by improving the mechanisms of corporate governance in the Iranian banking industry.
  Keywords: Banking Industry, Credit Risk, Corporate Governance, Tehran Stock Exchange
 • Elham Chisazn*, Iraj Noravesh, Mansour Momeni Pages 101-132
  The main objective of this research is to formulate and present the dimensions and components of information transparency in banks, taking into account the environmental conditions and indigenous conditions in Iran in order to evaluate and rate the level of disclosure and transparency of Iranian banks. Considering the reporting conditions and reporting environment of Iranian banks and the information needs of them, it is possible to assess the banks in a functional way by explaining the level of disclosure and clarity, and then ranking them. In order to achieve this, in the first place, a list of dimensions and components of disclosure and transparency are extracted from the research and professional banking institutions, and after the integration, modification and tabling of them, the final list of dimensions and components are subject to a Survey of Experts it placed. Due to the lack of appropriate disclosure and transparency models in Iranian banks, the best way to confirm the criteria, dimensions and components of this model was to use expert opinions. Accordingly, Delphi method and one-sample t-test were used to confirm the indexes and ultimately design the template. The final model consisting of 11 dimensions of information transparency for assessing and rating the level of disclosure and transparency of Iranian bankers is the result of this qualitative research.
  Keywords: Information Transparency, Transparency Model, Disclosure Items, Information needs