فهرست مطالب

Journal of Money & Economy
Volume:17 Issue: 4, Fall 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/09/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدهاشم بت شکن، محمدصادق عبداللهی پور*، امیر تکلو، مجتبی نعیم آبادی صفحات 437-456

  هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص بازده دارایی های موزون ریسک (RORWA) در بانک های تجاری ایران و بررسی تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر این شاخص می باشد. RORWA از سایر شاخص های تعدیل شده به ریسک مانند RAROC یا RORAC دقیق تر است. همچنین، شاخص های سلامت بانکی جدیدتری برای بررسی تاثیر این شاخص ها بر شاخص بازده دارایی های موزون ریسک (RORWA) انتخاب شده اند که نوین تر هستند. جامعه آماری این پژوهش 16 بانک تجاری ایران پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی سال های 1391 تا 1400 است. روش مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) با استفاده از داده های 9 سال اخیر بانک های مذکور است. بر اساس آزمون های آماری معنی داری انجام شده، نوع داده ها Panel Data می باشد. ابتدا داده های سالانه جمع آوری شده و سپس از نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های بیان شده در تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پنج شاخص از شش شاخص سلامت بانکی شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، کیفیت سود و ریسک سیستماتیک بر RORWA تاثیر می گذارند و روابط آنها با متغیر وابسته مستقیم است. اما کیفیت نقدینگی بر شاخص RORWA تاثیری ندارد.

 • محسن گرمسیری، علی کنگرانی فراهانی*، قنبر امیرنژاد صفحات 457-484

  دغدغه این تحقیق برنامه ریزی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی بانک با شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات بانکی و رشد و تکامل سیستم بازاریابی است. هدف از این پژوهش «طراحی و آزمون مدل بازاریابی خدمات بانکی بر اساس روش داده های بنیادی سیستماتیک در بانک صادرات ایران» است که به منظور ارایه مدل پارادایماتیک جدید خدمات بانکی موثر بر ترجیحات مشتریان تهیه شده است. در این تحقیق ابتدا از روش ترکیبی اکتشافی با کمک روش کیفی داده بنیاد سیستماتیک استفاده شده است. مدل کیفی خدمات بانکی استخراج گردیده، سپس با کمک روش پیمایش و معادلات ساختاری، آزمون مدل انجام شده است. نتیجه بخش تجزیه و تحلیل داده بنیاد، ارایه مدلی پارادایماتیک در حوزه خدمات بانکی با 22 مولفه است. این مدل می تواند در تحقیقات آتی به عنوان مدلی جدید در زمینه آمیخته بازاریابی خدمات بانکی پس از اعتبارسنجی و آزمایش در بین مشتریان خدمات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی خدمات، آمیخته بازاریابی خدمات بانکی، مدل داده بنیاد، تحلیل محتوا، بانک صادرات
 • اعظم احمدیان*، زینب خلیل ارجمندی صفحات 485-512

  تلاش سیاستگذاران شبکه بانکی، بهبود مدیریت ریسک است. یکی از روش های بهبود مدیریت ریسک، ادغام بانک ها است. ریسک عملیاتی و ریسک بازار دو نوع از مهمترین ریسک های پیش روی بانک ها است که زیر بنای سایر ریسک ها هستند. بنابراین مدیریت این دو نوع ریسک برای بانک ها  دارای اهمیت خاصی است. کشور ایران در سال 2017، پنج بانک را ادغام نمود و بانک سپه جدید را ایجاد کرد. یکی از دغدغه های مجریان این برنامه و محققین حوزه بانکی، این است که آیا ادغام بانک ها می تواند مدیریت ریسک عملیاتی و ریسک بازار را بهبود بخشد. برای پاسخ به این سوال در این مقاله، با بکارگیری مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL)، اثر کوتاه مدت و بلندمدت ادغام بانک ها را بر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک عملیاتی و ریسک بازار از رهنمودهای کمیته بال در این حوزه و داده های صورت مالی بانک سپه در دوره زمانی 2011-2022استفاده شده است. برای اندازه گیری ادغام بانک ها، یک متغیر مجازی در نظر گرفته شده است که برای آن، در دوره زمانی 2011-2017، این متغیر عدد یک و پس از ان عدد صفر در نظر گرفته شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلندمدت، با ادغام بانک ها، ریسک عملیاتی افزایش می یابد، اما ریسک بازار در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت کاهش می یابد. نسبت سرمایه گذاری در دارایی ها تاثیر قابل توجهی بر ریسک عملیاتی ندارد، اما می تواند ریسک بازار را کاهش دهد. افزایش نرخ سود سپرده با ریسک عملیاتی رابطه منفی و با ریسک بازار رابطه مثبت دارد.

  کلیدواژگان: ادغام، ریسک عملیاتی، ریسک بازار، مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL)
 • داود رشیدی، محمد واعظ برزانی*، رسول بخشی دستجردی صفحات 513-546

  در اقتصاد ایران تامین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام شده است. در حالی که در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تامین مالی کسری بودجه می باشد که به دلیل مسایل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران قابل پذیرش نیست. اندیشمندان اقتصادی در ایران یک ابزار تامین مالی جایگزین به نام اسنادخزانه اسلامی معرفی کرده اند، که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به تحلیل اثرات اسنادخزانه اسلامی به عنوان یکی از روش های تامین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصادکلان نظیر تورم، سرمایه گذاری، تولیدناخالص داخلی و... می پردازد. این امر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصادایران به عنوان یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن اسنادخزانه اسلامی جهت تامین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در صورت استفاده از این ابزار متغیرهای اقتصاد کلان مورد بررسی در کوتاه مدت تاثیر متفاوت و گاها منفی نشان می دهند اما در بلند مدت انتشار اسناد خزانه روی این متغیرها تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: کسری بودجه، اسناد خزانه اسلامی، متغیرهای اقتصاد کلان، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
 • محمد غفاری فرد، محمد اسماعیل* صفحات 547-566

  اگرچه بانکداری اسلامی مدتی است که در ادبیات اقتصادی مطرح شده است اما اخیرا با استقبال گرم مردم در سراسر جهان مواجه شده است و این بانک های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز در کسب و کار قابل توجهی موفق بوده اند. با وجود پیشرفت ها و دستاوردهای قابل توجه، هنوز بر سر تعدادی از مفاهیم و شیوه های اساسی اختلاف نظر وجود دارد. بانک های اسلامی در پاکستان به عنوان جایگزینی برای بانک های متعارف ظاهر شده اند، اما همچنان با رقابت سختی با این بانک ها مواجه هستند. آنها با این مفهوم که تحت قوانین شریعت و قرآن کار می کنند در پاکستان خدمات ارایه می دهند. با این حال، بحث در مورد شیوه های تقسیم سود و زیان، تامین مالی توسط بانک های اسلامی در جامعه پاکستان و اینکه آیا این خدمات واقعا اسلامی هستند یا خیر، وجود دارد. این مطالعه با هدف توصیف دیدگاه های علمای اسلام در پاکستان در مورد بانک های اسلامی و بررسی اینکه آیا آنها نظام بانکداری اسلامی موجود را واقعا اسلامی می دانند یا خیر انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه از علما و روحانیون جمع آوری شد. ابتدا پایایی داده ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد که علما و روحانیون از نحوه عملیات بانکداری اسلامی ناراضی هستند.

  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، علمای اسلامی، پیروی از شریعت، پاکستان
 • سمیه شیر علی نژاد فرسنگی، علیرضا منظری توکلی*، سنجر سلاجقه، محمدجلال کمالی صفحات 567-590

  هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل مرتبط با مدیریت جهادی و معنویت سازمانی در کارکنان بانک سپه منطقه جنوب شرق کشور و ارایه الگوی مطلوب بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک سپه در منطقه جنوب شرق بوده و نمونه گیری به روش خوشه ای دو مرحله ای به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری) انجام شده است. از نرم افزار SPSS استفاده شد. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط با مدیریت جهادی و پرسشنامه معنویت سازمانی بر اساس طیف 5 سوالی لیکرت استفاده شد. برای سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، مقدار پایایی پرسشنامه عوامل مرتبط با مدیریت جهادی 931/0 و معنویت سازمانی 981/0 به دست آمد. در پژوهش حاضر سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان داد که مدل تبیین مدیریت جهادی مبتنی بر معنویت سازمانی بر اساس موارد زیر موجب افزایش معنویت سازمانی می شود: کاهش فرصت طلبی؛ روحیه خدمت و مسیولیت پذیری؛ ارایه خدمات بهتر به مشتریان؛ و در نهایت تحقق معنویت سازمانی.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت جهادی، معنویت، معنویت سازمانی، عوامل مرتبط با مدیریت جهادی
|
 • MohammadHashem Botshekan, MohammadSadegh Abdollahi Poor*, Amir Takaloo, Mojtaba Naeimabadi Pages 437-456

  The purpose of the present research is to introduce and calculate the Return on Risk-Weighted Assets Index (RORWA) in Iranian commercial banks and to investigate the impact of banking health indices on this index. RORWA is more accurate than other risk-adjusted indicators like RAROC or RORAC. Also, newer banking health indicators have been chosen to examine the impact of these indicators on the Return on Risk-Weighted Assets Index (RORWA), which are more contemporary. The statistical population of this study is 16 Iranian commercial banks listed on the Iran Stock Market from 2012 to 2021. The method used in the research is the Ordinary Least Squares (OLS) Regression using the data of the last 9 years of mentioned banks and also based on the statistical significance tests performed, the type of data is Panel Data. First, yearly data have been collected, and then we used Eviews software to analyze the information and test the hypotheses stated in the research. The results show that five of the six banking health indicators, including Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning Quality, and Systematic Risk, affect RORWA and their relationships with each other are direct. But Liquidity Quality does not affect RORWA index.

  Keywords: RORWA, Banking Health Indicators, Commercial Banks, CAMELS, Risk-adjusted indicators
 • Mohsen Garmsiri, Ali Kangarani Farahani*, Ghanbar Amirnezhad Pages 457-484

  The purpose of this study is to plan new customer acquisition and keep customer loyalty to banks by identifying the factors that influence banking services marketing and growth and development of marketing systems. The purpose of this research is "Designing and testing a banking services marketing model based on a systematic fundamental data method in Bank Saderat Iran", which was prepared in order to provide a new paradigmatic model of banking services effective on customer preferences. This study used a mixed exploratory approach with qualitative techniques on systematic foundation data. The qualitative model of banking services was extracted and tested using survey methods and structural equations. The Foundation's data analytics division's work is a paradigmatic model in the field of banking services, consisting of 22 components. This model has undergone validation and testing on banking service customers and can be used for future research as a new model in the area of ​​marketing mix for banking services.

  Keywords: service marketing, banking services marketing mix, data base model, content analysis, Bank Saderat
 • Azam Ahmadyan*, Zeinab Khalil Arjomandi Pages 485-512

  The objective of banks’ policymakers is risk management. Merging of banks is a method to improve risk management. Operational risk and market risk are two of the most crucial risks for banks, serving as the foundation for other risks. Therefore, the management of these risks is important. Iran merged five banks in 2017. One of the concerns of this program’s administrators and banking researchers is whether the merger of banks can enhance the management of operational risk and market risk. To answer this question, this article investigates the short- and long-term effects of bank mergers on operational risk and market risk using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. To measure operational risk and market risk, we used the Basel Committee’s guidelines and Sepah Bank’s financial statement data for 2011-2022. For the purpose of measuring the integration of banks, a dummy variable has been considered, during the 2011-2017 that it is one and it is zero before 2011 and after 2017. Results indicate the merger of banks increases operational risk in the short- and long-term, while market risk increases in the short-term and decreases in the long-term. Investing in assets ratio has little impact on operational risk, but can reduce market risk. The relationship between the increase in deposit interest rate and operational risk is negative, while there is positive relationship between market risk and deposit interest rate.

  Keywords: Merger, Operational Risk, Market Risk, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model
 • Davoud Rashidi, Mohammad Vaez*, Rasoul Bakhshi Pages 513-546

  Financing the government's budget deficit has conventionally taken place in the economy of Iran via borrowing from the Central Bank. However, bonds are the major way to finance the budget deficit in most countries, not admitted due to Shari'ah-compliant financial regulations in the legal system of the Iranian economy. Iranian economy intellectuals have presented an alternative source of funding termed Islamic treasury bills that differ from conventional bills. The present study is set to analyze the impact of Islamic treasury bills as a procedure for covering budget deficits on selected macroeconomic variables, including inflation, investment, gross domestic product, etc. The analysis was performed by applying the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model for the Iranian economy as an open economy, considering the Islamic treasury bills for reducing the government's budget shortfall. The results revealed that if the DSGE model is employed, the macroeconomic variables under the study will manifest a different and occasionally negative impact in a short-term period; however, in a long-term period, the issuance of treasury bills may positively affect mentioned variables.

  Keywords: Islamic Treasury Bills, Budget Deficit, Macroeconomic Variables, Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model
 • Mohammad Ghaffary Fard, Muhammad Ismail* Pages 547-566

  Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not.This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.

  Keywords: Islamic banking, Islamic scholars, Shari’ah compliance, Pakistan
 • Somayeh Shiralinezhad, Alireza Manzari Tavakoli*, Sanjar Selajegeh, MohammadJalal Kamal Pages 567-590

  The purpose of the present research is to examine the role of factors related to jihadi management and organizational spirituality in Sepah Bank employees in the southeastern region of the country and to present a favorable model. The present study is descriptive and correlational, and has been done by survey method. The statistical population of the study included all employees of Sepah Bank in the southeast region, and sampling has been done by the two-stage cluster method in order to analyze the data by descriptive and inferential statistics (correlation tests and structural equation modeling), and SPSS software was used. In this study, in order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to jihadi management and an organizational spirituality questionnaire based on the Likert 5-item spectrum were applied. To measure validity, using Cronbach's alpha, the reliability value to raise a question of factors related to jihadi management was 0.931 and organizational spirituality was 0.981. In the present study, the significance level is considered 0.05. The findings showed that the model of explaining jihadi management based on organizational spirituality based on the following: increased organizational spirituality; reduction of opportunism; service spirit and responsibility; providing better services to customers; and ultimately the realization of organizational spirituality.

  Keywords: Management, Jihadi Management, Spirituality, Organizational Spirituality, Factors Related to Jihadi Management