فهرست مطالب

 • شماره 0 (پیاپی 15، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جایگاه نفت در سیاست خارجی امریکای دوره اوباما؛ با تاکید بر تولید نفت داخلی امریکا
  صفحات 1-28
  جایگاه نفت در سیاست خارجی امریکای دوره اوباما؛ با تاکید بر تولید نفت داخلی امریکا ابراهیم متقی[1] داریوش شاه بهرامی[2] چکیده: با روی کار آمدن اوباما در سال 2008 واشنگتن ناگریز به ارزیابی مجدد سیاست خارجی خود شد. این وضعیت منجر به تغییر رویکرد آمریکا در قبال خاورمیانه گردید. یکی از مهمترین اهداف تغییر رویکرد آمریکای دوران اوباما در قبال خاورمیانه، تغییر از یکجانبه گرایی به چند جانبه گرایی بود. در همین ارتباط باید رویکرد آمریکا در قبال پرونده هسته ای، همکاری با کشورهای 1+5، روابط فرا آتلانتیکی و اتخاذ راهبرد دیپلماسی چند جانبه در قبال ایران را می توان جلوه های راهبرد چند جانبه گرایی اوباما دانست. هزینه های گسترده و منافع محدود سیاست مداخله گرایانه گذشته آمریکا در منطقه خاورمیانه، اقتصادی شدن نفت شل در آمریکا و کاهش اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و نگرانی های امنیتی آمریکا در سایر مناطق از جمله در جنوب شرق آسیا از علل تغییر راهبرد آمریکا در قبال خاورمیانه در فاصله سال های 2008 تا 2016 بوده است. اما مهمترین نشانه های راهبرد اوباما نسبت به نفت را باید در افزایش تولید نفت داخلی امریکا، کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس بخصوص عربستان، کاهش موقعیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس، افزایش قدرت انرژی امریکا در برابر رقبای جهانی در نظر گرفت. واژگان کلیدی: آمریکا، اوباما، استراتژی، خاورمیانه، نفت شیل، چین، ایران [1]- استاد تمام،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول Ebrahim_motaqi@yahoo.com [2]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران dariush.shahbahrami@yahoo.com تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:7/8/1397
  کلیدواژگان: آمریکا، اوباما، استراتژی، خاورمیانه، نفت شیل، چین، ایران
 • تحقق منافع ملی از طریق دیپلماسی علمی بر اساس مدلی از تاریخ ایران
  صفحات 29-48
  تحقق منافع ملی از طریق دیپلماسی علمی بر اساس مدلی از تاریخ ایران علیرضا کریمی [1] داریوش وظیفه [2] چکیده: نهاد آموزش امروزه در سیاست خارجی اغلب کشورهای جهان نقش موثری دارد. ما گواه تاریخی آشکاری در این زمینه داریم که تاکنون کسی از این زاویه بدان نپرداخته است. در قرن 13م/7ق در ایران در عصر حاکمیت ایلخانان در مراکزی نظیر رصدخانه مراغه، مجموعه آموزشی ربع رشیدی و... هزاران استاد و دانشجو از سرتاسر دنیای آن روز مشغول تدریس و تحصیل بودند. اساتید و دانشجویان حاضر در این مراکز از ملیتهای مختلفی نظیر چینی، تبتی، هندی، ایرانی، عرب، اروپائی و آفریقایی بودند. اینها با زبانها و ادیان مختلف در این مراکز بدون تبعیض مشغول فعالیت بودند. این پتانسیل عظیم در بهبود و گسترش روابط ایران با تمام جهان آن روز موثر شده بودند. امروز نیز بسیاری از کشورهای جهان این سیاست را تعقیب می کنند. اکنون نیز مسئولان درجه اول کشور بایستی این تجربه تاریخی را احیا کنند. در دانشگاه های امریکا میلیون ها استاد و دانشجو از سرتاسر دنیا مشغول فعالیت هستند. این مهم علاوه بر اینکه درآمد اقتصادی چشمگیری را عاید این کشور کرده است، باعث افزایش نفوذ و روابط دوستانه این کشور با اکثر کشورهای جهان شده است. اساتید و دانشجویان بین المللی می توانند در توسعه روابط خارجی کشورها و حتی تغییر سیاست خارجی کشورها موثر باشند. ایرانیان بایستی تجربه اجدادشان در هفتصد سال پیش را مجددا تکرار کنند و مشوق تردد گسترده اساتید و دانشجویان از ایران به تمامی نقاط جهان و از آنجاها به ایران گردند. واژگان کلیدی: دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، منافع ملی، ربع رشیدی، امریکا [1].  دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه تاریخ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران:نویسنده مسئول alireza.karimi.46@gmail.com [2]. کارشناس ارشد، تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران taj27dar@yahoo.com تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:13/9/1397
  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، منافع ملی، ربع رشیدی، امریکا
 • گفتمان چپ در ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران و منافع ایرانیان
  صفحات 49-77
  گفتمان چپ در ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران و منافع ایرانیان آرمین امینی[1] علی رضائی پناه[2] چکیده:       رویکرد ایرانیان به غرب در تاریخ معاصر دچار دگردیسی های زیادی شده است، چنانکه رویکرد های مختلفی از غرب زدگی، غرب ستیزی و غرب شناسی به جهان غرب شکل گرفت. هر کدام از این نگرش ها دلایل خاص زمانی و فکری خود را داشته اند. غرب ستیزی ایرانیان خاستگاه های مختلف جهانی، داخلی و فکری خاص خود را داشت. چنانکه در دهه های سی تا شصت شمسی به لحاظ زمانی اوج دیدگاه های غرب ستیزی فلاسفه و متفکران غرب بود. به لحاظ فکری و اندیشه ای گفتمان چپ نقش محوری در شکل گیری گفتمان غرب ستیزی ایرانیان داشته است. چنانکه گفتمان چپ با تاکید بر محورهایی همانند مبارزه با استعمار و سرمایه داری، کاپیتالیسم عامل اصلی چالش های ایران، غرب سرمایه داری عامل کودتای 28 مرداد، سرمایه دارها عامل  بحران های اقتصادی، وابستگی محمدرضاه شاه به غرب در ترویج غرب ستیزی ایرانیان نقش داشتند که البته این نگرش با توجه به وابستگی به شوروی، فقدان همخوانی با جامعه ایران، گفتمانی مبتنی با نیازهای ایرانیان  و... با منافع ملی ایران ناسازگار بود. واژگان کلیدی: گفتمان، چپ، امریکا، روشنفکر، روشنفکری اسلامی، مارکسیسم [1]- دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران:نویسنده مسئول amini@yahoo.com [2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران A_Rezaei@yahoo.com تاریخ دریافت:18/1/1397- تاریخ پذیرش:25/2/1397
  کلیدواژگان: گفتمان، چپ، امریکا، روشنفکر، روشنفکری اسلامی، مارکسیسم
 • نقش آیسسکو در همگرایی بین کشورهای اسلامی
  صفحات 79-99
  نقش آیسسکو در همگرایی بین کشورهای اسلامی        رحمت حاجی مینه[1] علیرضا وزین [2] چکیده: در دهه های اخیر، تحولات فزاینده ای در قلمرو فرهنگ و علم در سطح بین المللی رخ می دهد و اثرات قابل توجهی را بر جهان اسلام اعمال می نماید. از طرف دیگر سیاست های دولت های غربی نیز بر پایه انتقال فرهنگ خویش از طریق روش های گوناگون آموزشی و رسانه ای است. در مقابل کشورهای اسلامی عضو «سازمان همکاری اسلامی» به ضرورت دریافته اند که می بایست راهبرد جدیدی را در راستای همبستگی و انسجام، حفظ وحدت و تلاش برای تحقق منافع مشترک در پیش بگیرند. بنابراین «آیسسکو» که نهادی علمی، فرهنگی و آموزشی در جهان اسلام و از زیر مجموعه های «سازمان همکاری اسلامی» است، مسئولیت وفاق بخشی و تقویت ارتباطات و همبستگی، گسترش علم و فن آوری و حمایت از نخبگان مسلمان را در عرصه های ماموریتی خویش بر عهده دارد. تلاش برای ایجاد همگرایی در مناطق جهان اسلام باید با تدبیر انگاره سازی مسلمانان پیش برود تا چشم انداز امت واحده اسلامی نسبت به ارتقای آموزش و پژوهش در تمام زمینه های علمی با تعامل میان دانشگاه های جهان اسلام فعال و محقق گردد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ همگرایی در بین کشورهای اسلامی عضو آیسسکو را با استفاده از مکتب سازه انگاری بررسی کنند. واژگان کلیدی: همگرایی، آیسسکو، ساختار اجرایی، مکتب سازه انگاری، انسجام، جهان اسلام [1]- استادیار روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول  r.hajimineh@gmail.com [2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روابط بین الملل، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران vazin20@yahoo.com تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:13/9/1397
  کلیدواژگان: همگرایی، آیسسکو، ساختار اجرایی، مکتب سازه انگاری، انسجام، جهان اسلام
 • واکاوی کشورهای منطقه و هلال شیعی
  صفحات 101-126
  فتحعلی همتی[1] راضیه هاشمی[2] چکیده:      در عصر جهانی شدن، تاثیر هویت و فرهنگ در سیاست کشورها اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی افزایش یافته است. چنانکه موضوعاتی همچون ناسیونالیسم، تقابل فرهنگی، جنگ تمدن ها  و ورود دولت ها به عرصه فرهنگی و هویتی در این راستا بوده است. موضوع هلال شیعی گرچه بیشتر ابعاد ایدئولوژیکی و سیاسی علیه ایران دارد، ولی ابعاد معرفتی و هویتی نیز دارد. به عبارت دیگر بزرگنمایی هلال شیعی به لحاظ سیاسی و منطقه ای بیشتر بعد رسانه ای، شیعه هراسی، ایران هراسی، همگرایی بین کشورهای عربی منطقه و... همگام است. البته موضوع باورپذیری آن تا حدودی نشات گرفته از چالش های هویتی و فرهنگی جهانی شدن است. این نگرش باعث سوء استفاده رسانه ها و حاکمان عربی درباره شیعه هراسی شده است. بخصوص اینکه در چند سال قدرت منطقه ای ایران با توجه به تحولات منطقه ای از جمله بحران سوریه افزایش یافته است،موضوع هلال شیعی بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان و رسانه ها مخالف جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. [1]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران [2] - کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران r_hashemi85@yahoo.com تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/9/1397
  کلیدواژگان: هلال شیعی، شیعه هراسی، ایران هراسی، جهانی شدن، رسانه ها
 • قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی
  صفحات 127-151
  عناصر تاثیرگذار برتفسیر قرآن در عصر اطلاعات حسن شمسینی غیاثوند [1] حسین یوسفی ثابت[2] چکیده: نیاز به دین و معنویت برای انسان یک امر دائمی و فطری شناخته می شود. در این راستا یکی از خصوصیات ادیان الهی از جمله اسلام تفسیر بوده است. بدین معنا که مفسران بر اساس اصولی چون تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر بر اساس احادیث نبوی، توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی عصر نزول، تبیین معنای واژگان به کار رفته در آیه، توجه به تاریخ گذشتگان و اقوام و ملل پیشین و نیز تکیه بر فهم شخصی خود به تفسیر آیات الهی پرداخته اند. هدف این تفسیر نیاز به دین منطبق با شرایط زمانی و مکانی بوده است. در عصر اطلاعات که بحران های اخلاقی و هویتی و همچنین بی معنا شدگی انسانها و انزواگرایی افزایش یافته است، نیاز به دینی که به این بحران ها پاسخ دهد بیش از گذشته شده است. به همین دلیل در سده بیست و یکم مفسران بر اساس مقتضیات روز و روش های گفتمانی در عصر جهانی شدن همچون هرمنوتیک، به ارائه تفسیرهای نوین از قرآن کریم پرداخته اند. در این تفسیرها مولفه هایی همانند بحران هویتی، اخلاق مداری، معنویت گرایی، نسبی گرایی و... بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. واژگان کلیدی: قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی [1]- استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران:نویسنده مسئول shamsini_h@yahoo.com [2]- کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران Yousefisabet@gmail.com تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:7/8/1397
  کلیدواژگان: قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی
 • بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان
  صفحات 153-179
  بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان مجید نوروزی[1] محمد بشیری اذر[2]                                                            چکیده: عوامل مختلفی در ایجاد تعارض و تضاد بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان وجود دارد. با توجه به اینکه دو عامل ایدئولوژی و سیاست، می تواند در ایجاد تنازع بین این دو کشور مسلمان تاثیر بیشتری داشته باشد، لذا به همین منظور این مقاله در پی تبیین عوامل اثرگذار در این دو بعد، مبادرت به مطالعه و بررسی کتابخانه ای با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی عوامل فوق، اقدام، که پس از مطالعه و تحلیل کیفی و قیاسی، نتایج به دست آمده، نشانگر این است که این دو عامل توانسته منجر به تشدید اختلاف بیشتر در این دو کشور گردد. زیرا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اثرگذاری آرمان های آن باعث شده تا ملت های منطقه از این الگو پیروی و خواستار ایجاد تحولاتی در دولت های حاکمه خود گردند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت حکومت سعودی و حاکمیت عقاید وهابیت در این کشور و افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، باعث شده تا عربستان سعودی مبادرت به واکنش و حفظ موقعیت راهبردی خود نماید و تضاد منافع راهبردی این دو کشور در مناطقی مانند سوریه، یمن، بحرین و... نمود بیشتری پیدا کرده است. واژگان کلیدی: کشور ایران، عربستان، تقابل، مسلمان [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران:نویسنده مسئول norozimajid177@gmail.com [2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تاکستان، قزوین، ایران bashityazar@yahoo.com تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/9/1397
  کلیدواژگان: کشور ایران، عربستان، تقابل، مسلمان
|
 • The position of oil in US foreign policy during the Obama era, with emphasis on US domestic oil production
  Pages 1-28
 • Providing national interests through scientific diplomacy based on a model of Iranian history
  Pages 29-48
 • Left Discourse in Iran Before the Islamic Revolution of Iran and the Interests of Iranians
  Pages 49-77
 • ISESCO's role in convergence between Islamic countries
  Pages 79-99
 • Examining the countries of the region and the Shiite crescent
  Pages 101-126
 • Elements Affecting the Conversion of the Qur'an in the Information Age
  Pages 127-151
 • A study of political developments in the confrontation between the two Muslim countries of Iran and Saudi Arabia
  Pages 153-179