فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی محسنی، احمدرضا موحدی*، مهدی رافعی بروجنی صفحات 17-32
  ازبین شیوه های مختلف رقابت، مطالعات متعددی آثار نسبی رقابت فردی و گروهی را بر تکالیف شناختی، بهبود تصمیم گیری و اجرای مهارت های ورزشی بررسی کرده اند؛ باوجوداین، آثار انواع مختلف رقابت بر یادگیری مهارت های ورزشی بررسی نشده است. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، مقایسه آثار رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری سرویس چکشی والیبال بود. تعداد 40 دانش آموز دوره متوسطه دوم (18-16 سال) که تجربه ای در این مهارت نداشتند، به صورت دردسترس انتخاب شدند. با توجه به نمرات پیش آزمون، شرکت کنندگان به دو محیط رقابت فردی و گروهی تقسیم شدند. شرکت کنندگان هر دو گروه تکلیف را در 10 جلسه تمرین کردند. پیش آزمون قبل از مداخله، آزمون های اکتساب در مرحله اکتساب و آزمون های یادداری فوری و تاخیری بعد از مداخله اجرا شدند. برای اندازه گیری اجرای شرکت کنندگان از آزمون سرویس والیبال ایفرد (1984) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، آزمون تی نمونه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله اکتساب بین گروه های موردمطالعه تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما در مرحله یادداری، میانگین امتیازهای گروه رقابت گروهی به طور معناداری بهتر از گروه رقابت فردی بود. بنابر نتایج پژوهش می توان اذعان کرد که یادگیری سرویس چکشی والیبال در محیط رقابت گروهی نسبت به رقابت فردی بهتر است. معلمان و مربیان می توانند برای استفاده از نوع رقابت در محیط تمرین برای آموزش سرویس والیبال به دانش آموزان نوجوان، به یافته های این پژوهش توجه نمایند
  کلیدواژگان: رقابت فردی، رقابت گروهی، اکتساب، یادداری، سرویس والیبال
 • مهران سلیمانی، جلال دهقانی زاده، الهام دانشیار*، پریسا پارسافر صفحات 33-52
  آزمون رشد حرکتی درشت نسخه سه (اولریخ، 2016) برای طیف اتیسم همراه با حمایت بینایی پیشنهاد شده است که در مطالعه حاضر، هنجاریابی این آزمون در پسران سالم و در پسران با اختلال طیف اتیسم ارزیابی شد. پژوهش حاضر، توصیفی- هنجاری و طرح پژوهش، مقطعی و بالینی بود. نمونه آماری 160 پسر سه تا 10 سال شهر ارومیه با میانگین سنی 09/3 ± 73/7 بودند که 80 نفر با اختلال اتیسم و 80 نفر سالم و بدون اختلال یا بدون تاخیر رشدی- حرکتی بودند. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون اولریخ- سه با حمایت بینایی بود که مهارت های بنیادی کودکان را در دامنه سنی سه تا10 سال ارزیابی می کند. آزمون شامل شش مهارت جابه جایی و هفت مهارت توپی بود. بررسی پایایی آزمون ازطریق آلفای کرونباخ، پایایی بین ارزیاب، پایایی درون ارزیاب و بازآزمایی نشان داد که آزمون اولریخ- سه در پسران سالم و اولریخ- سه با حمایت بینایی در کودکان با اختلال اتیسم ابزاری پایا است. روایی آزمون نیز ازطریق مقایسه نمره های کودکان سالم و کودکان با اختلال اتیسم و بررسی همبستگی سن با عملکرد حرکتی درشت ارزیابی شد. کودکان سالم در عملکرد حرکتی نسبت به کودکان با اختلال اتیسم برتری داشتند و عملکرد حرکتی کودکان با اختلال اتیسم با حمایت بینایی نسبت به آزمون بدون حمایت بینایی، بهبود داشت. ارتباط بین سن و خرده مقیاس جابه جایی، مهارت توپی و نمره کل در کودکان با اختلال اتیسم و سالم تایید شد و در خرده مقیاس جابه جایی در آزمون با حمایت بینایی بسیار کم بود. آزمون رشد حرکتی درشت نسخه سه، به عنوان آزمونی روا و پایا در کودکان سالم و در کودکان با اختلال اتیسم در بازه سنی سه تا 10 سال اعتبار و اطمینان ارزیابی را دارد و می تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: روان سنجی، آزمون رشد حرکتی درشت، اتیسم، حمایت بینایی
 • فهیمه تقی زاده، فاطمه سادات حسینی*، محسن بهنام صفحات 53-68
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارآمدی تمرین های چشم ساکن در یادگیری مهارت های تنیس روی میز بود. بدین منظور، 28 بازیکن مبتدی به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه کنترل 12 جلسه تمرین های رایج و گروه تجربی یک جلسه تمرین های چشم ساکن و 12 جلسه تمرین های رایج با تمرکز بر تمرین های چشم ساکن را انجام دادند. نتایج نشان داد که گروه تجربی در فاکتورهای بینایی و دقت عملکرد در تمام مهارت ها بهبود یافتند و میانگین دقت عملکرد در گروه کنترل (7.1= M، 3.2 = M) و تجربی (10.2 = M، 6.3 = M) به ترتیب در اجرای سرویس و دریافت سرویس بود. یافته های مطالعه حاضر از ادبیات پژوهشی دراین زمینه حمایت می کنند که تمرین های چشم ساکن در مقایسه با تمرین های رایج، اکتساب مهارت در افراد مبتدی را سرعت می بخشند و شواهد اولیه نشان می دهند که پروتکل های تمرینی چشم ساکن مختصر می توانند تاثیر تمرینی بلندمدت داشته باشند.
  کلیدواژگان: تمرین های چشم ساکن، دقت عملکرد، تثبیت و ساکاد، تکنیک، خودآهنگ
 • محسن محمدی، علی شریف نژاد*، عباس بهرام صفحات 69-86
  هدف از انجام پژوهش حاضر، استفاده از روشی نوین مبتنی بر تکنیک های شبکه های اجتماعی برای شناسایی نقشه های خودسازمانی در تیم های فوتبال بود. نوع پژوهش مشاهده ای بود و براساس داده های استخراج شده از سایت فیفا، بعد از هر بازی شاخص هایشبکه در دو سطح میکرو و ماکرو سازمان دهی شدند و سه بازی رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 تحلیل شدند. درمجموع، 517 فاز هجومی در سه بازی تحلیل شدند. برای هر فاز هجومی یک سری ماتریکس های مجاورت ایجاد شدند که براین اساس، مقادیر چگالی، ضریب خوشه بندی و مرکزیت بازی براساس موقعیت نسبی بازیکن در زمین در دو سطح با استفاده از نرم افزار Nod XL تحلیل شدند. نتایج حاصل توضیحی را برای عملکرد تاکتیکی و ویژگی های شبکه های تیم ملی ایران در این بازی ها فراهم کرد و مقادیر پایین چگالی و ضریب خوشه بندی بر وجود راه حل های تاکتیکی ضعیف در فاز هجومی دلالت داشتند. به طورکلی، یافته های این پژوهش راهبردهایی عملیاتی را فراهم می کنند که بتوان ازطریق آن ها ساختار شبکه تیمی و شاخص های آن را در تیم های فوتبال بررسی کرد و بتوان به مربیان در درک ویژگی های رفتار تیمی، بهبود تصمیم گیری درحین مسابقه و ارائه پروتکل های تمرینی مناسب کمک کرد.
  کلیدواژگان: نقشه های خودسازمان، شبکه های اجتماعی، سینرژی های تیمی، سیستم های پیچیده، نظریه گراف
 • علی عباس زاده، عبدالله قاسمی*، علی حیرانی، مهشید زارع زاده صفحات 87-106
  وزنهنگامتولدازشاخص هایمهمسلامتنوزادانو بهترینروش سنجش پیامدبارداری درنظرگرفتهمی شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان سه تا هفت سال با وزن خیلی کم تولد، وزن بسیار کم تولد و سالم بود. شرکت کنندگان این پژوهش 128 کودک با وزن تولد بسیار کم، خیلی کم و سالم بودند که به صورت دردسترس انتخاب شدند. از آزمون مجموعه ارزیابی حرکتی کودکان- ویرایش دوم برای سنجش عملکرد حرکتی استفاده شد. همچنین، یک چشم پزشک اطفال کارکردهای بینایی شامل تیزی بینایی، حساسیت تقابلی، دید سه بعدی، انحراف چشم، نیستاگموس، انطباق پذیری، همگرایی و ادراک بینایی کودکان را ارزیابی کرد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین عملکرد حرکتی سه گروه کودک تفاوت معناداری وجود داشت (0.001 = P). بین عملکرد بینایی سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت(0.051 = P). براساس نتایج، اختلالات بینایی و حرکتی در کودکان زودرس در مقایسه با جمعیت سالم بیشتر هستند؛ بنابراین، اولین گام شناخت بیشتر بالینی کودکان است.
  کلیدواژگان: کودکان زودرس، وزن هنگام تولد، مشکلات حرکتی، اختلالات بینایی
 • ملیحه نعیمی کیا*، امین غلامی، معصومه هلالی زاده، سعید آهار، راضیه ایرانی صفحات 107-134
  هدف از انجام مطالعه حاضر، تحلیل محتوای مقاله های نشریه های علمی-پژوهشی داخل کشور در حوزه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی منتشرشده در سال های 1388 تا 1395 بود. پژوهش حاضر ازنوع کاربردی و روش پژوهش، تحلیل محتوا بود. در این مطالعه، درمجموع، 814 مقاله در شش نشریه مختلف بررسی شدند. پس از مراجعه به نسخه بایگانی شماره ‏های منتشرشده از نشریه ها و ورود داده های کمی خام در برگه کدگذاری، شاخص‏ های آماری توصیفی ازطریق نرم ‏افزار اس.پی.اس.اس. محاسبه شدند و جدول‏ های توزیع فراوانی تنظیم شدند. نتایج نشان داد که نشریه رفتار حرکتی با 28 درصد بیشترین تعداد و نشریه پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی با 7/5 درصد کمترین مقاله را داشتند. مشاهده شد که کمترین زمان پذیرش مقاله ها به نشریه مطالعات روان شناسی ورزشی با میانگین 227/2 ± 50/3 ماه مربوط بود. نویسندگان مرد با 9/70 درصد، نویسندگان دانشجوی دکتری با 8/11 درصد، نویسندگان با رتبه علمی استادیار با 5/20 درصد و نویسندگان گرایش رفتار حرکتی با 4/71 درصد، بیشتر نویسندگان مقاله ها بودند. همچنین، مشخص شد که عمده مقاله ها با موضوع روان شناسی ورزشی و بعد از آن، با موضوع یادگیری حرکتی منتشر شده اند و به حیطه رشد و کنترل حرکتی کمتر پرداخته شده است. دراین میان، مقوله هیجان ها (3/13 درصد) بیشتر از سایر موارد موردتوجه پژوهشگران بود. در مقاله های موردبررسی، عمده آزمودنی ها غیرورزشکار و ازنظر سطح مهارت، «مبتدی» بودند و فقط 2/7 درصد در دسته «نخبه» قرار داشتند. همچنین، بیشتر مقاله ها در حوزه «سلامت» انجام شده بودند. نمونه های انسانی، جوان و سالم اغلب نمونه آماری مقاله ها را تشکیل می دادند و فقط در 5/12 درصد از مقاله ها،آزمودنی ها مبتلابه کم توانی بودند. نتایج نشان داد که در مقاله ها از منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی استفاده شده بود. همچنین، بیشترین خوداستنادی نشریه در نشریه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی (124 مورد) و بیشترین خوداستنادی نویسنده به نشریه رفتار حرکتی (146 مورد) مربوط بود. اغلب پژوهش ها ازنوع کاربردی بودند و از روش پژوهش نیمه تجربی استفاده شده بود. همچنین، مشخص شد که دانشگاه تهران با 477 مورد، بیشترین سهم از مقاله ها را دربین نهادهای علمی مشارکت کننده به خود اختصاص داده است.براساس یافته های پژوهش می‏توان نتیجه‏گیری کرد که با توجه به بی توجهی به جامعه سالمندان و افراد کم توان و همچنین، نبود توازن در مطالعات انجام شده در حیطه ‏های گوناگون رفتار حرکتی، تعیین اولویت‏ های پژوهشی براساس نیازسنجی در نشریه های مختلف و اطلاع رسانی به پژوهشگران می تواند گامی درجهت رفع کمبودها و خلا های علمی و پژوهشی باشد. کمبود پژوهش های کیفی، کمبود مشارکت علمی بین رشته ای دربین نویسندگان مقاله ها، سهم کم دانشیاران و استادان درزمینه تولید مقاله ها، تمایل اندک به انجام پژوهش درزمینه رشد و کنترل حرکتی و بهره گیری کم از گروه سنی کودک و سالمند به عنوان نمونه پژوهش، از نقاط ضعف و محدودیت های مهم درخور اشاره هستند.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، نشریه علمی- پژوهشی، رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی
 • میلاد خجسته مقنی، رسول زیدآبادی*، محمدرضا شهابی کاسب، ایمان بحرینی بروجنی صفحات 135-150
  خستگی ذهنی یک حالت روان شناختی است که به وسیله دوره های طولانی فعالیت های شناختی ایجاد می شود. تاثیر خستگی ذهنی بر اجرای مهارت های حرکتی شناخته شده است؛ اما تاثیر آن بر یادگیری مهارت های حرکتی کمتر بررسی شده است؛ براین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش خستگی ذهنی بر اثربخشی بازخورد به کوشش های موفق در یادگیری تکلیف تولید نیرو بود. بدین منظور، 44 پسر غیرورزشکار (25-18 سال) براساس خستگی ذهنی و نوع بازخوردبه چهار گروه تقسیم شدند. برای ایجاد خستگی ذهنی از نرم افزار استروپ استفاده شد و برای اطمینان از وقوع خستگی ذهنی از پرسش نامه های چند بعدی سنجش خستگی و مقیاس خودگزارشی بینایی استفاده شد. شرکت کنندگان در مرحله اکتساب در 12 دسته شش کوششی به تولید نیروی ملاک پرداختند. آزمون های یادداری فوری و انتقال یک، 10 دقیقه بعد و آزمون انتقال دو، 24 ساعت بعد از مرحله اکتساب و بدون ارائه بازخورد اجرا شدند. برای تحلیل داده ها در مرحله اکتساب، از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری های مکرر و در آزمون های یادداری و انتقال، از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که در مرحله اکتسابفقط اثر بلوک های تمرینی معنا دار بودو تمام گروه ها درطی مرحله اکتساب به صورت مشابهی پیشرفت معنا دار داشتند. نتایج آزمون های یادداری و انتقال نیز نشان داد که اثر اصلی خستگی ذهنی معنا دار بود؛ اما اثر اصلی بازخورد و تعامل خستگی ذهنی با بازخورد (به جز در آزمون یادداری) معنا دار نبود. یافته ها نشان می دهد که احتمالا خستگی ذهنی موجب ازبین رفتن مزایای بازخورد به کوشش های موفق و کاهش یادگیری می شود.
  کلیدواژگان: خستگی ذهنی، بازخورد به کوشش موفق، تکلیف تولید نیرو، آزمون استروپ
 • نسرین طحان، اسماعیل صائمی*، رسول عابدان زاده صفحات 151-166
  پژوهش های انجام شده درزمینه تاثیر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی و خودکارآمدی کودکان و بزرگسالان نتایج مثبتی در برداشته اند؛ ازاین رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم بینایی بر یادگیری ضربه پات گلف و خودکارآمدی در سالمندان بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 22 سالمند با میانگین سنی 77/1 ± 77/62 سال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی توهم بینایی بزرگ و توهم بینایی کوچک تقسیم شدند. شرکت کنندگان تکلیف ضربه پات گلف را از فاصله دومتری در مراحل پیش آزمون (10 کوشش)، اکتساب (50 کوشش شامل پنج بلوک 10 کوششی)، یادداری (10 کوشش) و انتقال (10 کوشش، از فاصله جدید 5/2 متری) انجام دادند. یادگیری حرکتی شرکت کنندگان به صورت خطای شعاعی ضربات پات گلف ثبت شد. همچنین، از پرسش نامه خودکارآمدی بندورابرای سنجش خودکارآمدی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تی نشان داد که بین دو نوع توهم بینایی در مرحله اکتساب و انتقال مهارت پات گلف تفاوت وجود نداشت؛ اما در مرحله یادداری، بین یادگیری دو نوع توهم بینایی تفاوت معنا دار وجود داشت (0.05 ≥ P) و توهم بینایی بزرگ نسبت به توهم بینایی کوچک به بهبود یادگیری حرکتی منجر شد. بهبود خودکارآمدی در هر دو گروه نشان داده شد؛ اما بین خودکارآمدی دو گروه تفاوت معنا دار مشاهده نشد (P ˃ 0.05). براساس یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که سالمندان همانند سایر گروه های سنی، در شرایط توهم بینایی بزرگ، بهبود یادگیری حرکتی را در مهارت هایی نظیر ضربه پات گلف تجربه می کنند. دلیل احتمالی این بهبود می تواند افزایش امیدواری تقویت شده در شرایط توهم بینایی بزرگ باشد.
  کلیدواژگان: توهم بینایی ابینگهاووس، نظریه یادگیری حرکتی بهینه، امیدورای تقویت شده، سالمندی
|
 • Morteza Mohseni, Ahmad Reza Movahedi *, Mehdi Rafei Broojeni Pages 17-32
  It is well documented that competition can affect performance in sports. However, investigators have not studied the effects of types of competition on learning sport skills. The main purpose of the present study was to compare theeffects of individual and group competition on acquisition and retention of volleyball serve. A total of forty male adolescents (age ranged from (16 to 18) were divided into either an individual or group competition groups. The participants were novitiate in volleyball. Based on the task pre-test scores, participants were required to exercise the task either in individual or group competition environments. The AAHPERD volleyball serve test (1984) was used to measure the task performance. The participants of the two experimental groups exercised the task for 10 sessions. Pretest, acquisition tests and retention tests were taken at pre intervention, acquisition, and post intervention times respectively. For analyzing data, independent sample t test and repeated measures analysis of variance were used. The results showed that the performance of the two groups was found to be similar across acquisition phase while a between group significant difference was found at immediate and delay retention phase in terms of the skill performance. The results also showed that the performance of group competition participants was better than the performance of individual competition participants. We suggest that teachers and instructors use the results of the present study to decide on the type of competitive environment for teaching volleyball serve to adolescent male students.
  Keywords: individual competition, group competition, volleyball serve, Acquisition, Retention
 • Mehran Soleymani, Jalal Dehghani Zadeh, Elham Daneshyar *, Parisa Parsafar Pages 33-52
  The Test of Gross Motor Development – 3rd Edition (Ulrich, 2016) has been suggested in the autism spectrum with visual support, in this study, standardization in healthy boys and autism has been investigated. The strategy, design, and method of the research were descriptive-normative, cross-sectional and clinical. The samples of research were 160 children with an average age of 7.73 ± 3.09 from 3-10-year-old boys in Urmia that 80 boys with autism spectrum disorder and 80 boys were normal and had no disorder or developmental- delay. The data collection tool was TGMD-3 test with the visual support that evaluated children's fundamental skills in the age range of 3 to 10 years. This test consists of six locomotion and seven ball skills. The reliability of the test by Cronbach's alpha, the interrater reliability, the intrarater reliability, and the retest showed that the TGMD-3 test in healthy boys and TGMD-3 with vision support in children with autism is a lasting tool. The validity of the test was also evaluated by comparing the raw scores of healthy and autism children, confirmatory factor analysis and age correlation with the gross motor function of children. Healthy children had a significant superiority in motor function compared to children with autism, and the motor function of autism children with visual support was significantly improved compared with the test without visual support. Finally, the association between age and locomotion subtest, ball skill and the total raw score of both the autism and healthy children was confirmed and in locomotion subtest in the test with visual support was obtained at a very low level. The Test of Gross Motor Development – 3rd Edition as a valid and reliable test in healthy and autistic children in 3-10age range has the credibility and reliability of evaluation and use.
  Keywords: Psychometric, Gross Motor Development test, Autism, visual support
 • Fahimeh Taghizadeh, Fatemeh Sadat Hosseini *, Mohsen Behnam Pages 53-68
  The main purpose of this study was to investigate the efficiency of quiet eye training practices on the learning skills of table tennis. For this purpose, 28 novice players were randomly placed in two Control and Experimental groups. The Control group participants attended 12 sessions of usual table tennis training practices, whereas the Experimental group had one specialized training session on quiet eye technique, along with 12 sessions of usual exercises focused on quiet eye training. The results demonstrated that the visual factors and performance accuracy of the participants attending the Experimental group significantly improved throughout all skills. The average performance accuracy, respectively in serve and return of serve, was calculated at M=7.1, M= 3.2 for Control group and M=10.2, M= 6.3 for Experimental group. Findings of the present study support research literature in this context, acknowledging that quiet eye training practices, compared to typical table tennis practices, accelerate acquisition of skills for the beginners. They further provide basic evidence suggesting that short-term quiet eye practice protocols can leave long-term effects.
  Keywords: quiet eye training, performance accuracy, fixation, saccade, Technique, Self-paced
 • Mohsen Mohammadi, Ali Sharifnezhad *, Abbas Bahram Pages 69-86
  The purpose of this study was to use a new method based on social networking techniques to identify self-organizing maps in football teams. The research approach was observational. Based on the data extracted from the FIFA site, after each game, network indicators were organized at two levels of micro and macro, and three official matches of the national football team of Iran were analyzed in the 2018 World Cup. Based on Available Data The network indicators were organized at two levels of micro and macro, and three official matches of the Iranian national team were analyzed in the 2018 World Cup. A total of 517 offensive phases were analyzed in three games. For each attacking phase, a series of proximity matrices was created, which analyzed the density, clustering and game center based on the relative position of the player in the field at two levels using the Nod XL software. The results provided explanations for the tactical performance and features of the Iranian national team networks in these games, and low levels of density and clustering coefficients indicated weak tactical solutions in the offensive phase. The result is a comprehensive explanation for the tactical team performance. Iran nationalized in these games. In general, the findings of this study provide operational strategies that can be used to examine the structure of the team network and its indicators in football teams, and to educate the instructors in understanding the characteristics of teamwork, improving decision making during the match, and providing a protocol Appropriate training exercises.
  Keywords: Social Networks, Self-organized maps, Team synergy, Complex systems, Graph theory
 • Ali Abbas Zadeh, Abdollah Ghasemi *, Ali Heirani, Mahshid Zare Zadeh Pages 87-106
  Birth weight is one of the important indicators of neonatal health and is considered best way to measure gestation outcomes. The purpose of this study was to compare visual impairments and motor problems between children 3-7 age with very low, extremely low and term birth weight. The participants of this study were 128 children with very low, extremely low and term birth weight, who were selected as available. The MABC-2 test was used evaluated motor performances and visual functions such as visual acuity, contrast sensitivity, Stereo acuity, Strabismus, nystagmus, Accommodation, convergence and visual perception measuring by a paediatric ophthalmologist. Results multivariate analysis of variance and Bonferroni post hoc test demonstrated that there is a significant difference between motor function in the three groups of children (P=0.001). There was no significant difference between visual function of the three groups (P=0.051). Therefore, results showed that visual and motor disorders in preterm children is higher compared to term children population, so the first step is more clinical knowledge.
  Keywords: preterm children, birth weight, motor problems, visual impairments
 • Malihe Naemi Kia *, Amin Gholami, Masoomeh Helalizadeh, Saeid Ahar, Raziyeh Irani Pages 107-134
  The purpose of this study was to analyze the content of papers in scientific journals of motor behavior and sport psychology in Iran from 2009 to 2017. The present study was an applied research and content analysis method. In this study, a total of 814 papers have been reviewed in six different journals.For this purpose, content analysis was done quantitatively and in terms of subject matter dispersion. After referring to archived published journals and the entry of some raw data in the coding sheet, descriptive statistics were calculated using SPSS software and frequency distribution tables were created. The results showed that the Journal of Motor Behavior with the highest number 28% and the Journal of Sport Management Research and Motor Behavior 5.7% had the lowest number of papers. It was observed Sports Psychology Studies Journal had the shortest review processes3.50±2.227 months). The authors of the papers were mostly men 70.9% in PhD degree 11.8% with assistant professor position 20.5%, and motor behavior field 71.4%. We also found that most of the papers have been published in sport psychology domain and motor learning domain was in the second position. Less attention has been paid in paper publications to the motor and control development domains. Meanwhile, topic of emotion 13.3% was the most respected by researchers to study. In the reviewed papers, most of subjects were non-athlete and in terms of skill level they were beginner and only 7.2% were elite. Most of papers were about "health". The major statistical samples of the papers were human, young and healthy subjects, and only 12.5% of the subjects had disabilities. The results showed that English language references were used more than Persian sources in the papers. The highest self-citations of the journal were in the Journal of Motor Learning and development -Sport (124 self-citations) and the most self-citation of the author was related to the Journal of Motor Behavior (146 self-citations). Most researches were practical and used semi-experimental research method. It was also found that Tehran University (477 cases) has the largest share of papers among participating academic institutions. little attention has been paid to community of the elderly and the disables, as well as the imbalance of studies conducted in various areas of motor behavior, the identification of research priorities based on the need-assessment in various journals and informing researchers can be a step towards the elimination of scientific and research deficiencies. The lack of qualitative research, the lack of interdisciplinary studies, the low share of associate and full professors in paper publication, the low tendency for research work on motor control and development domains and low focus on children and the elderly as a research sample are some important weaknesses and limitations in reviewed papers.
  Keywords: Content Analysis, scientific-research journal, Motor Behavior, Sport Psychology
 • Milad Khojasteh Moghani, Rasool Zeidabadi *, Mohammad Reza Shahabi Kaseb, Iman Bahreini Boroojeni Pages 135-150
  Mental fatigue is a psychological state created by long periods of cognitive activity. The effect of mental fatigue on learning of motor skills has been less studied. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of mental fatigue on the effectiveness of feedback to successful trials in learning of force production task. For this purpose, 44 non-athlete male students (18-25 years) were divided into four groups based on mental fatigue and type of feedback. Stroop test was used to create mental fatigue. MFI and VAS questionnaires were used to ensure that mental fatigue was created. At the acquisition phase, all participants in 12 block of six trials to produce criterion power. Immediate retention tests and transfer test 1, 10 minutes later and transfer test 2 was performed 24 hours after acquisition phase without feedback. To analyze the data, mixed ANOVA with repeated measures for the acquisition phase, and two-way analysis of variance were used in retention and transfer tests. The findings of this study showed that in the acquisition phase, the effect of blocks was significant and all groups have significantly improved during the acquisition phase. The results of retention and transference tests showed that the main effect of mental fatigue was significant, but the main effect of feedback and interaction of mental fatigue with feedback were not significant (except in the retention test). These findings suggested that mental fatigue may lead to the loss of benefits of feedback to successful trials and decrease of motor learning.
  Keywords: Mental Fatigue, feedback to successful trials, force production task, Stroop test
 • Nasrin Tahan, Esmaeel Saemi *, Rasool Abedanzadeh Pages 151-166
  Research on the effect of visual illusion on motor learning and the self-efficacy of children and adults has shown positive results. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of visual illusion on learning of golf putting and self-efficacy in older adults. In this semi-experimental study, 22 older adults with mean age of 62.72 ± 1.77 years were selected through convenience sampling and randomly divided into two groups: large visual illusion (11) and small visual illusion (11). The participants completed a 2-meter distance golf putting task at pre-test stages (10 trials), acquisition (50 trials; 5 blocks of 10 trials), retention (10 trials), and transfer (10 trials; from a new 2.5 meter) they did. Participants' motor learning was recorded as a radial error in golf putting task. The Bandura self-efficacy questionnaire was used to measure self-efficacy. The results of Mixed ANOVA and t-test showed that although there is no difference between the two types of vision illusion in the acquisition and transfer phase, however, in the retention phase, there is a significant difference between tow visual illusion groups, and the large visual illusion group rather than the small visual illusion group (p≤0.05) resulted in improved motor learning. Also, the results of Mixed ANOVA showed an improvement in self-efficacy in both groups, however, no significant difference was found between the self-efficacy of the two groups. According to the findings of the present study, it can be concluded that older adults, like other age groups, show more motor learning in skills such as golf putting task in large visual illusion conditions. The probable cause of this improvement is an increase in enhanced expectancies in large visual illusion condition.
  Keywords: Ebbinghaus Visual Illusion, Optimal Motor Learning Theory, enhanced expectancies, Elderly