فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 78 (زمستان 1398)
 • پیاپی 78 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمیدرضا عریضی *، محمدرضا مصاحبی، فریبا یزدخواستی، حمید بیدرام صفحات 1-14

  هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی سه متغیر برنامه بازنشستگی، مرحله بازنشستگی و زمان بازنشستگی در رابطه بین کاهش درآمد، سلامت و خشنودی قبل از بازنشستگی با بهزیستی روان‌شناختی پس از آن است. روش پژوهش توصیفی رابطه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، تمام کارکنان در معرض بازنشستگی در مجموعه‌ای از سازمان‌های صنعتی شهر اصفهان بوده است. برای سنجش فرضیات نمونه‌ای 893 نفری به روش در دسترس از کارکنان سازمان‌های اصفهان انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس CES-D (رادلف، 1977) و سوالات مربوط به کاهش درآمد، سلامت، خشنودی شغلی قبل از بازنشستگی، همگی از پیمایش بازنشستگی و سلامت (HRS, 1992)، برنامه بازنشستگی و انتظار بازنشستگی وگلسنانگ (2014) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و تحلیل زیرگروه‌ها برای تحلیل تعدیلی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین خشنودی شغلی و بهزیستی قبل از بازنشستگی با بهزیستی روان‌شناختی بعد از بازنشستگی مثبت و رابطه بین فاصله مورد انتظار تا بازنشستگی، گزارش فرد از کاهش سلامت و گزارش پزشکی کاهش سلامت با بهزیستی روان‌شناختی پس از بازنشستگی منفی است (01/0>P).

  کلیدواژگان: کاهش درآمد، سلامت قبل از بازنشستگی، خشنودی شغلی قبل از بازنشستگی، بهزیستی روان شناختی، متغیرهای تعدیلی
 • زهرا بابایی *، سیما فردوسی، سمانه بهزادپور صفحات 15-23

  هدف این پژوهش بررسی نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در پیش‌بینی شدت علائم اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 بودند. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی (ولز و کارت رایت هاتون، 2004)، راهبردهای کنترل فکر (ولز و دیویس، 1996) و اضطراب اجتماعی (کانور، دیویدسون و چرچیل،2000) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان باورهای فراشناختی، مولفه‌های باورهای منفی درباره نگرانی و اطمینان شناختی و از میان راهبردهای کنترل فکر، مولفه‌های نگرانی، تنبیه و کنترل اجتماعی شدت علائم اضطراب اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند (05/0>P)؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر از مدل فراشناختی اضطراب حمایت می‌کند و به نظر می‌رسد تغییر باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل می‌تواند در کاهش علائم اضطراب اجتماعی موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، باورهای فراشناختی، دانشجویان، راهبردهای کنترل فکر
 • محمود گودرزی *، فرزاد زندی، پرویز کریمی ثانی، زینب سالاری زارع صفحات 24-36

  هدف این پژوهش، ارائه مدل جامع عوامل موثر بر ازدواج موفق بر اساس تحقیقات پیشین ایرانی بود. روش پژوهش در این مطالعه فراتحلیل بود و جامعه آماری شامل تمامی پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از سال 87 تا 97 بود. با جستجویی نظام‌اند از پایگاه‌های گوگل اسکولار، نورمگز، مگ ایران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، ایرانداک صورت گرفت. با بررسی 22 مقاله و پایان‌نامه، 32 مفهوم و 19 مقوله به‌عنوان عوامل موثر بر ازدواج موفق ایرانی شناسایی شد. نتایج نشان داد شرایط علی ازدواج موفق شامل: همایندی در پیشرفت و همراهی در زندگی؛ شرایط مداخله‌گر شامل: فردیت‌یابی و احترام به فردیت یکدیگر، وظیفه‌شناسی و تعهدپذیری زوجین؛ شرایط زمینه‌ای شامل: اثرات خانواده مبدا، امور دینی و معنوی، داشتن لق مثبت، شناخت ازدواج هم‌کفو، آراستگی و مرتب بودن و پختگی و سلامت روانی؛ تعاملات مناسب ازدواج موفق شامل: مهارت‌های حل تعارض و همکاری و هم‌فهمی زوجین، درنهایت پیامد به کسب رضایت متقابل عاطفی، اجتماعی و جنسی زوجین منجر می‌شود، نتایج بر اساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 66/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در اختیار مشاوران و روان‌شناسان خانواده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ازدواج موفق ایرانی، فراترکیب، مدل یابی
 • زهرا کاظم آبادی فراهانی، ابوالفضل کرمی * صفحات 37-45

  بیماری مولتی اسکلوروریس MS یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه است؛ بنابراین تعیین تاثیر روش‌های درمانی که بتواند بر کاهش مشکلات روان‌شناختی این بیماران بیانجامد از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MS بوده است. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن را همه بیماران مبتلا به MS مراجعه‌کننده به انجمن MS استان تهران در سال 1396 تشکیل داده‌اند که از میان آنان 30 نفر به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز و همکاران، (1997) و پرسشنامه امید به زندگی میلر (1988) استفاده شده است. نتایج نشان داد واقعیت درمانی بر پایه تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران موثر بوده است (01/0˂P). واقعیت‌درمانی زمینه‌ساز بهبود وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به MS است و با نزدیک نمودن دنیای کیفی به دنیای واقعی بیماران در کنترل عواطف و افزایش امید به زندگی آنان اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی بر پایه تئوری انتخاب، کنترل عواطف، امید به زندگی، بیماران MS
 • ناصر ناستی زایی*، پری غمشادزهی صفحات 46-56

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی انجام شد. طرح پژوهش رابطه‌ای از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خاش بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 153 معلم مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه معنویت در کار (میلیمن و همکاران، 2003)، دلبستگی شغلی (سالانوا و شوفلی، 2004) و وفاداری سازمانی (مصطفی‌زاده، 1391) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته‌ها اثر مستقیم معنویت در کار بر دلبستگی شغلی، اثر مستقیم معنویت در کار بر وفاداری سازمانی و اثر مستقیم وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی معنی‌دار بود (05/0p<). اثر غیرمستقیم معنویت در کار بر دلبستگی شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی نیز معنی‌دار بود (05/0p<).

  کلیدواژگان: معنویت در کار، وفاداری سازمانی، دلبستگی شغلی، اخلاق سازمانی، معلمان مدارس ابتدایی
 • فرح تجربه کار، حسین مطهری نژاد * صفحات 57-67

  هدف از این پژوهش تعیین پایایی و روایی پرسشنامه انتقال به بازنشستگی و رابطه آن با مقاومت در برابر تغییر در معلمان در آستانه بازنشستگی بود. پرسشنامه انتقال به بازنشستگی توسط مجیوری، نیهیل، فرویدوکس و روسیر (2013) بر اساس نوع شناسی شولسبرگ از افراد بازنشته طراحی شد که پنج بعد مربوط به ادراک شخصی در خصوص انتقال به بازنشستگی، بازنشستگی و برنامه‌ها و فعالیت‌های آن را می سنجد. این پرسشنامه بر روی نمونه 315 نفری از معلمانی که دارای سابقه بیش از بیست سال بودند اجرا شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی عوامل پنجگانه پرسشنامه از 70/0 تا 94/0 به دست آمد. به‌منظور تعیین روایی سازه از تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید که نتایج حاکی از مناسب بودن ساختار پنج عاملی این پرسشنامه بود. نتایج بررسی رابطه بین مقاومت در برابر تغییر با انتقال به بازنشستگی نیز نشان داد که روزمرگی با ماجراجویی رابطه منفی دارد، اما روزمرگی، واکنش هیجانی و تمرکز کوتاه مدت با کاوشگری و انزواطلبی رابطه مثبت دارند (01/0>p).

  کلیدواژگان: بازنشستگی، انتقال به بازنشستگی، مقاومت در برابر تغییر، معلمان در آستانه بازنشستگی
 • سمیه ساداتی فیروزآبادی *، صادق یوسفی صفحات 68-78

  هدف از انجام پژوهش، پیش‌بینی خلاقیت هیجانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده با نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای است. روش پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داده است و جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایه یازدهم متوسطه اصفهان که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند که به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای در مدارس دخترانه و پسرانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999)، پرسشنامه ابعاد کارکرد خانواده مک مستر (1983) و پرسشنامه سبک مقابله‌ای اندلر و پارکر (1990) بود. روش آماری مورد استفاده تحلیل مسیر بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که مولفه‌های کارکرد خانواده خلاقیت هیجانی را در سطح 05/0P< معنادار پیش‌بینی می‌کنند. بدین‌صورت که مولفه حل مشکل، کنترل رفتار و کارکرد کلی اثر مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان داشت. در ارتباط با نقش واسطه‌ای نتایج حاکی از آن بود که مولفه‌های مسئله‌مدار و اجتناب‌مدار نقش واسطه‌ای را بین کارکرد خانواده و خلاقیت ایفا می‌کنند. نتایج این تحقیق ما را از اهمیت کارکرد خانواده و سبک‌های مقابله‌ای بر خلاقیت هیجانی آگاه می‌کند. بدین‌صورت که تمرکز بیشتر بر راهبردهای مقابله‌ای و کارکرد خانواده مناسب مثل (حل مشکل، کنترل رفتار و کارکرد کلی) خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان را بهبود می‌بخشد.

  کلیدواژگان: خلاقیت هیجانی، کارکرد خانواده، سبک های مقابله ای
 • داریوش خواجوی، مهدی مولایی یساولی، زهرا قنبری *، هادی مولایی یساولی صفحات 79-88

  هدف از پژوهش، تبیین کیفیت زندگی بر اساس ترکیب بدنی، اضطراب اجتماعی اندام و سلامت روان در بین دانشجویان است. روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی و از نوع مطالعات تحلیل مسیر بود. برای انجام پژوهش 240 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1989)، سلامت روان (گلدبرگ و هیلر، 1979) و اضطراب اجتماعی اندام (هارت و همکاران، 1989) را تکمیل نمودند، برای ارزیابی ترکیب بدنی از اندازه‌گیری شاخص توده بدنی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS22 و نرم‌افزار AMOS22 استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بزرگ‌ترین ضریب مسیر مربوط به کیفیت زندگی از طریق اضطراب اجتماعی اندام (35/0-) بود و بعدازآن به ترتیب سلامت روان (23/0-) و ترکیب بدنی (20/0-) تاثیرگذار بودند. همچنین اثر غیرمستقیم ترکیب بدنی از طریق اضطراب اجتماعی اندام بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر معنادار بود. علاوه بر این اثر غیرمستقیم اضطراب اجتماعی اندام با نقش واسطه‌ای سلامت روان بر کیفیت زندگی (09/0-) معنادار است. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت ترکیب بدنی مناسب، سبب کاهش اضطراب اجتماعی اندام و باعث افزایش سلامت روان و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی دانشجویان می‌شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ترکیب بدنی، اضطراب اجتماعی اندام، سلامت روان، دانشجویان
 • ثنا پناهی پور، مهدی عرب زاده *، فرشته چراغی صفحات 89-100

  این پژوهش با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اهمال‌کاری فعال، شامل پایایی، روایی واگرا و روایی سازه به‌منظور آماده‌سازی آزمون برای پژوهش‌های تربیتی و شناختی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 273 نفر (127 دختر و 146 پسر) دانشجویان دانشگاه خوارزمی بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و با مقیاس اهمال‌کاری فعال چوی و موران (2009) و مقیاس اهمال‌کاری غیرفعال تاکمن (1991) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد در تحلیل عاملی تاییدی، ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد. پایایی مقیاس برحسب ضرایب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. به‌طورکلی یافته‌های تحلیل عاملی، تقریبا مشابه تحقیقات انجام‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، ابزار پژوهش حاضر می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به اهمال‌کاری فعال به کار رود.

  کلیدواژگان: اهمال کاری فعال، تحلیل عاملی تاییدی، پایایی، روایی واگرا، دانشجویان دانشگاه
 • کوثر اشرفی، جواد کاوسیان*، پروین کدیور، کامبیز کریمی صفحات 101-112

  هدف از این پژوهش، پیش‌بینی مولفه‌های اهداف پیشرفت با استفاده از هوش هیجانی و ابعاد شخصیت بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه اصفهان بودند که از میان آنها 406 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، 2001)، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ، 1999) و پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001) بود. داده‌های با ضریب با کمک رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که توافق‌پذیری، گشودگی به تجربه و مسئولیت‌پذیری با هدف تسلط-گرایشی رابطه مثبت و معنادار دارند (01/0 p<) و می‌توانند مجموعا 18درصد از واریانس آن را پیش‌بینی کنند. همچنین هوش هیجانی، توافق‌پذیری و روان‌آزرده‌خویی درمجموع توانستند 8 درصد از واریانس هدف تسلط- اجتنابی را پیش‌بینی کنند. از بین ابعاد شخصیت تنها مسئولیت‌پذیری می‌تواند هدف عملکرد- گرایشی را پیش‌بینی کند. هوش هیجانی با 5درصد از واریانس می‌تواند هدف عملکرد-اجتنابی را پیش‌بینی کند. درنتیجه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی می‌توانند پیش‌بینی کننده خوبی برای اهداف پیشرفت دانشجویان باشند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، ابعاد شخصیت، اهداف پیشرفت، دانشجویان
 • غلامرضا گل محمد نژاد بهرامی *، مریم یوسفی سهزابی صفحات 113-122

  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر مهربان بود. روش تحقیق حاضر، نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر مهربان تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش 60 دانش‌آموزی بودند که در پرسشنامه‌ها نمرات پایینی را کسب کرده بودند. نمونه‌ها به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد (آرجیل و لو، 1989) و سازگاری (بل، 1961) بود. بعد از اتمام جلسات آموزشی گروه آزمایش، از افراد هردو گروه مجددا پس‌آزمون گرفته شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد میانگین پس‌آزمون شادکامی و سازگاری اجتماعی دو گروه بعد از کنترل اثر متغیر همپراش تفاوت معنی‌داری دارد (001/0P<)؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی سبب افزایش میزان شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود. همچنین نتایج یک دوره پیگیری سه ماهه نشان داد اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر روی سازگاری اجتماعی همچنان برقرار است درحالی‌که اثر آن بر شادکامی از پایایی کافی برخوردار نیست.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، شادکامی، مثبت اندیشی
 • اصغر محمدی * صفحات 123-135

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر در احساس شادمانی در ساکنان شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق پیمایشی، جامعه آماری تقریبا 1663834 نفر جمعیت 10 ساله و بیشتر اصفهان، تعداد نمونه 600 نفر و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و تصادفی انتخاب گردیده است. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس شادکامی آکسفورد (آرگایل، 1995) و پرسشنامه متغیرهای مستقل شارکامی محقق ساخته (1396) بوده است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان استفاده شد و محاسبات به کمک نرم‌افزار SPSS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده که میزان احساس شادمانی اکثریت نمونه آماری (5/69 درصد) در حد متوسط محاسبه شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده که سرمایه اجتماعی ضریب استاندارد (بتا) 26/0=β بر شادمانی اثر داشته است. وضعیت خانواده و شبکه خویشاوندی 27/0=β بر شادمانی اثر داشته است. وضعیت اقتصادی 31/0=β بر شادمانی تاثیرداشته است. وضع جسمانی و روحی 25/0=β بر شادمانی تاثیرداشته است. نتایج تحلیل رگرسیون داد که تمامی متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی، در سطح خطای 05/0 معنی‌دار هستند (05/0 p<) و 26 درصد تغییرات شادمانی از طریق مدل رگرسیونی با متغیرهای مستقل توضیح داده شده است و بیشترین تاثیر نیز مربوط به متغیر مستقل وضعیت اقتصادی و کمترین تاثیر مربوط به وضعیت جسمانی و روانی به دست آمده است.

  کلیدواژگان: شادمانی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، خانواده، وضعیت اقتصادی، وضعیت جسمانی و روانی
|
 • hamidreza oreyzi *, mohammadreza mosahebi, fariba yazdekhasti, hamid bidram Pages 1-14

  The purpose of this study is to examine the moderating role of retirement plan, retiring stage and retirement time in the relationship between reduction of income, health and job satisfaction before retirement AND psychological well-being after retirement. Research method is descriptive-correlative, performed on the employees close to retirement in an industrial complex in Esfahan. To test the hypotheses, a sample of 893 people was gathered through Convenience method. Data gathering took place with measures including CES-D scale (Raulf, 1977), questions measuring reduction of income, health and job satisfaction before retirement extracted from health and retirement survey (HRS, 1992), and questions measuring retirement plan and retirement expectation extracted from Wolfgang(2014). For data analysis correlation coefficient and subgroups analysis (for moderating analysis) was used. Results indicated that there is a positive relationship between job satisfation and well-being before retirement AND psychological well-being after retirement, on the other hand, there is a negative relationship between expected time of retirement, self-reported reduction of health, expert-reported reduction of health AND psychological well-being (p<0.01). Also, in the relationship between reduction of income, health and job satisfaction before retirement AND psychological well-being after retirement, there is a moderating effect by retirement plan, bridge job and expected time(earlier or later than expected) of retirement (p<0.01).

  Keywords: reduction of income, health before retirement, job satisfaction before retirement, psychological well-being
 • Zahra Babaei *, Sima Ferdowsi, Samaneh Behzadpoor Pages 15-23

  The aim of this research was to study The role of Meta-Cognitive Beliefs and thoughts control strategies in predicting the symptoms of social anxiety in university students The statistical population included all university students in the academic year of 2015-2016 in Esfahan University. The research sample consisted of 400 university students who were selected by stratified sampling method. Social Phobia Inventory (Connor, Davidson & Churchill, 2000) Met-cognition Questionnaire (Wells & Cart Wright-Hatton, 2004) and Thought Control Questionnaire (Wells & Davis, 1996) were used to gather data. Data were analyzed by stepwise regression analyses. the results of stepwise regression analyses indicated that among Meta-Cognitive Beliefs, negative beliefs about worry and cognitive confidence and among thoughts control strategies, worry, punishment and social control can predict the symptoms of social anxiety significantly (P>0/05).So, the findings support the meta-cognitive model of anxiety and it seem that changing the meta-cognitive beliefs and thoughts control strategies can reduce the symptom of social anxiety.

  Keywords: Meta-Cognitive Beliefs, Social anxiety, Thoughts control strategies
 • Mahmood Goudarzi *, farzad zandi, parviz karimisani, zeinab salari zare Pages 24-36

  The purpose of this study was to present a comprehensive model of factors affecting successful marriage based on previous Iranian research. The research method in this study was cross-sectional and the statistical population consisted of all internal researches related to the subject from 87 to 97. Systematic searches of Google Scholar databases, Normgs, Mag Iran, Academic Jihad Information Center, Comprehensive Humanities Portal, Irandak. is identified. The results showed that the causal conditions of successful marriage included: harmony in progress and companionship in life; wide-ranging intervention conditions: individuality and respect for each other, conscientiousness and commitment of the couples; Positive, cognitive marriage, well-being and well-being, and maturity and mental health; Proper marriage interactions include: Conflict resolution skills and couples' cohesion, ultimately leading to emotional, social, and sexual mutual satisfaction; Experts endorsed the kappa index of 0.66. The results of this study can be used as a basis for education and counseling before marriage to family counselors and psychologists.

  Keywords: Successful Iranian marriage, Transcendence, Modeling
 • Zahra Kazemabadi Farahani*, Abolfazl karami Pages 37-45

  Multiple sclerosis (MS) is considered as one of the most important causes of mortality and disability in advanced and developing countries. The purpose of this study was to determine the effectiveness of group therapy on emotional control and life expectancy in MS patients based on the choice theory. This quasi-experimental study was conducted with pre-test and post-test design along with control group. The statistical population consisted of all MS patients referring to the MS Association of Tehran in 2017. Williams' Emotional Control Questionnaire and Miller's Life Expectancy Questionnaire were used. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using covariance analysis. The results showed that reality therapy based on choice theory was effective on emotional control and life expectancy. There is a significant difference between patients with MS in experimental and control groups, at least for one of the variables of life expectancy and emotional control. Reality therapy can improve psychological state of the patients with MS and increases their life expectancy through bringing the qualitative world closer to the real world of the patients. It can lead to self-esteem and motivation, life expectancy and effective management of negative emotional control.

  Keywords: reality therapy, choice theory, Life expectancy, Multiple Sclerosis, emotion
 • naser nastiezaie*, pari ghamshadzahi Pages 46-56

  This study examined the relationship between workplace spirituality and work engagementwith the mediating role of organizational loyalty. The research design was a relational type of structural equation modeling. Statistical population was the elementary school teachers of Khash city that 153 teachers were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: Workplace Spirituality (Milliman et al., 2003), Work Engagement (Salanova & Schaufeli, 2004) and Organizational Loyalty (Mosadeghzadeh, 2012). For data analysis the structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the direct effect of workplace spirituality on work engagement, direct effect of workplace spirituality on organizational loyalty and direct effect of organizational loyalty on work engagement were significant (P<0/05). The indirect effect of workplace spirituality on work engagement was also significant with the mediator role of organizational loyalty (P<0/05).

  Keywords: workplace spirituality, work engagement, organizational loyalty, organizational ethical, Elementary School Teachers
 • Farah Tajrobehkar, Hossein Motahhari Nejad* Pages 57-67

  The aim of this research was to determine reliability and validity of the Transition to Retirement Questionnaire (TRQ) and to study its relationship with resistance to change. Based on Schlossberg’s typology of the retired, the TRQ is designed by Maggiori, Nihil, Froidevaux and Rossier (2013) to assess five dimensions related to personal perceptions of transition to retirement, retirement, and personal plans and activities. The questionnaire on the sample of 315 teachers who have a history of more than twenty years was conducted. Cronbach's alpha was used to determine reliability of the questionnaire. From 0/70 to 0/94 reliability five factors were obtained. Confirmatory factor analysis was used to determine validity of the questionnaire. The results indicate suitability of the five-factor structure of the questionnaire. The results of the relationship between resistance to change and the transition to retirement also indicated that routine seeking has a negative relationship with adventure, but routine seeking, emotional reaction and short-term focus have the positive relationship with searcher and retreater (p<0.01).

  Keywords: retirement, transition to retirement, resistance to change, teachers nearing retirement
 • Somayeh Sadati Firoozabadi *, Sadegh Yousefi Pages 68-78

  The purpose of this study was predict emotional creativity based on family functioning with mediating role of coping styles using path analysis. Research method has been discussed the relationship between the variables using correlational test. Statistical society consisted students of second secondary eleventh grade studying in Isfahan the academic year 93-94whilethe sampling method was Multi-stage random cluster of girls and boys schools. The instruments included Averill emotional creativity questionnaire (1999), McMaster Family Function Dimensions Questionnaire (1983), Endler and Parker Coping Style Questionnaire (1990) and the data obtained were analyzed using path analysis. The path analysis, preformed via LISREL software, showed that the components of Family Functioning could predict students' emotional creativity at P <0.05. In detail, problem-solving, behavior control and overall performance components had direct and indirect effect on emotional creativity positively. In regard of mediation role the results showed that. The dimensions of avoidance-focused style and problem -focused style (of coping style) had a mediating role between family functioning and emotional creativity. These results compel us to be aware of the importance of the family functioning and coping styles on emotional creativity of students. A greater concentrate on coping style (i.e. avoidance-focused style and problem -focused style) and proper family functioning (i.e. problem-solving, behavior control and overall performance components) could improve emotional creativity among students.

  Keywords: emotional creative, family function, coping styles
 • dariush khajavi, mehdi molaei yasavoli, zahra ghanbari *, hadi molaei yasavoli Pages 79-88

  The purpose of this study was to explain the quality of life based on physical fitness, social anxiety, and mental health among students. The research method in this research is correlation and type of path analysis studies. 240 students from Allameh Tabataba'i University who were studying in 1994-1994 were selected using available sampling method. Participants completed Quality of Life questionnaires (World Health Organization, 1989), Mental Health (Goldberg & Hiller, 1979), and Social Anxiety (Hart et al., 1989). Body mass index was used to assess body composition. Data were analyzed using SPSS 22 software and 22AMOS software. The results of path analysis indicated that the highest quality of life path coefficient was obtained from social anxiety of the organs (-0.35), followed by mental health (-0.23) and body composition (-0.20), respectively. The indirect effect of body composition on the quality of life of female students was significant due to social anxiety of the limb. In addition, indirect effect of social anxiety is significant with the role of mental health intermediates on quality of life (-0.09). According to the results of this study, proper body composition can reduce the social anxiety of the limbs and increase mental health and improve the quality of life of the students.

  Keywords: quality of life, body composition, social physique anxiety, mental health, Students
 • sana panahipour, mehdi arabzadeh *, Fereshte Cheraghi Pages 89-100

  The aim of this study was to investigate of psychometric properties of the active Procrastination scale, including reliability, validity and confirmatory factor analysis in order to prepare the test for Educational and cognitive research. This descriptive-correlation study was a type of validation and the sample size of this study was 273 students (127 girls and 146 boys) selected through random cluster sampling among Students at Kharazmi University and they were tested by the Active Procrastination and Passive Procrastination scale. The results of the confirmatory factor analysis confirm that the structure of the scale has an acceptable fit with the data. Internal consistency in term of the ordinal Theta and cronbach’s alpha coefficients in the sample group has been computed and confirmed. The Results of factor analysis, conducted in the main culture, reliability and validity coefficients were similar to the previous studies. According to the psychometric property, this present scale can be applied in Active procrastination research.

  Keywords: active procrastination, confirmatory factor analysis, reliability, validity, university students
 • Kowsar Ashrafi, Javad Kavousian*, Parvin Kadivar, kambiz karimi Pages 101-112

  The purpose of this study was to predict the components of achievement goals through big five personality traits and emotional intelligence. The research method was descriptive and correlational. The population consisted all students of Isfahan University. Among all, 406 students were sampled using randomly stratified sampling. The research tools consisted of (Petrides & Furnham's 2001) Emotional Intelligence Questionnaire, (Goldberg's 1999) five big personality factors Questionnaire, and (Elliot and McGregor’s 2001) achievement goals questionnaire. The data were analyzed through stepwise regression. The results of stepwise regression analysis indicated that agreeableness, openness to experience, and conscientiousness have a positive and significant relation with approach-mastery goal and they can predict it totally with 18% of the variance. In addition, emotional intelligence, agreeableness and neurosis can predict the avoidance-mastery goal with totally 8% of the variance. Among the components of personality only conscientiousness can predict the approach-performance goal with 1% of the variance. Emotional intelligence can predict the avoidance-performance goal with 5% of the variance. As a result of personality and emotional intelligence may be good predictor for student achievement goals.

  Keywords: emotional intelligence, personality dimensions, achievement goals, Students
 • Gholamreza Golmohammad Nazhad Bahrami *, Maryam Yousefi Sehzabi Pages 113-122

  The goal of this research is study of effectiveness of positive thinking skills training on female high school students happiness and social adaptation in Mehrban city.The method of present study is a quasi-experimental by using a pre-test post-test design with a control group. The population of this study incloud the female high school students of Mehrban city. The sample included 60 students who gained low scores in both Questionnaires.Then, subjects were divided randomly into two groups of control (30 students) and experimental(30 students). For gathering data, Oxford Happiness(Argyl and Lu, 1989) and Bell Adaptation(Bell,1961) Questionnaires were used in this study. When training sessions of the experimental group were finished, a post-test was taken of the subjects of both groups again.Data were analyzed by using ANCOVA. The results of the analysis showed that after controlling the effect of covariate (Pre-test) the means of happiness and social adaptation post-test between two groups has a significant difference(p<0.001). So, it can be concluded that positive thinking skills training increased the happiness and social adaptation of the students. Also, the results showed that after three month period the effectiveness of positive thinking skills training on social adaptation has been existed but, its effectiveness on happiness was not stabled.

  Keywords: happiness, positive thinking, social adaptation
 • Asghar Mohammadi * Pages 123-135

  This purpose nvestigation aims to study the effects of social and demographic factors on social happiness among the residents of the city of Esfahan. The research population of all the residents above 10 years of age which totaled 1663834, of which, 600 people were selected as a statistical sample, quota sampling method. Then, they completed Argyle Oxford Happiness Inventory (1995) and independent variables researcher-made. (1396). The data analysis was performed using Pearson correlation and stepwise Regression analysis was performed using SPSS software. The results showed that social happiness of the majority of the respondents (69.5 percent) was at a moderate level. The results of regression analysis showed that Social capital with a beta standard coefficient of 0/26 and family status and kinship network, with a beta standard coefficient of 0.27, were significantly associated with social happiness. Economic situation with a beta standard coefficient of 0/31 and mental/physical health, with a beta standard coefficient of 0/25, were also significantly associated with social happiness. The results of regression analysis showed that all the independent variables did in fact entered the regression equation and that all together could explain about 26 percent of the variance of social happiness. Economic situation and Physical and mental status had, respectively the highest and the lowest amount of influence on social happiness.

  Keywords: Social happiness, Social capital, Family, economic situation, Physical mental status