فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 98، زمستان 1398)
 • سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 98، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سهامه محبی، ناهید بختیاری*، فهیمه چربگو، زینب شیروانی صفحات 275-283

  اسیدهای نوکلئیک نقش های متنوعی دارند و علاوه بر ذخیره اطلاعات و کد کردن پروتئین ها، ابزارهای سودمندی برای کشف جزئیات سامانه های زیستی پیچیده در سطح مولکولی هستند. اسیدهای نوکلئیک تک رشته ای می توانند به ساختارهای پیچیده ای که دارای توانایی تشخیص مولکولی و حتی کاتالیزی هستند پیچ بخورند. توسعه درمان های مبتنی بر RNA در سال های اخیر پیشرفت سریعی داشته است. آپتامرهای RNAای، شکلی از نانوذرات  با اندازه 10 تا 50 نانومتر هستند که برای رهایش سیستمیک موثر به بافت های بیمار می توانند مفید باشند. آپتامرها می توانند به دیگر داروهای RNAای متصل شده و از طریق نانوفناوری RNA، یک دورگه  بسازند. طبیعت شیمیایی آپتامرها آنها را به عناصر دارویی جذابی تبدیل می کند که با مولکول های کوچک و آنتی بادی ها رقابت می کنند. در این مقاله مروری، نمونه هایی از استراتژی های متنوع رهایش با واسطه آپتامر مورد بحث قرارگرفته است. به زودی اهمیت نانومدیسین مبتنی بر آپتامر اثبات خواهد شد و به روش درمانی مورد استفاده گسترده تری در درمان بیماری ها تبدیل خواهد شد.

  کلیدواژگان: آپتامر، درمان مبتنی بر RNA، نانومدیسین، نانوذرات
 • فرشاد هاشمیان*، الناز روحی صفحات 284-295
  سابقه و هدف

  دفع زباله های سیتوتوکسیک در بیمارستان ها همواره از مسائل حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مطالعات انجام شده در خصوص میزان باقی مانده داروهای ضد سرطان در پسآب بیمارستانی بود.

  روش بررسی

  کلیه مقالات اصیل و مروری که تا پیش از ماه می 2019، در زمینه اندازه گیری بقایای داروهای ضد سرطان در پسآب بیمارستانی چاپ شده بودند، مورد جستجو قرار گرفتند. تعداد 51 مقاله که اکثرا در بازه زمانی 2011 تا 2016 به چاپ رسیده بودند، در مطالعه لحاظ شدند.

  یافته ها

  داروهای سیتوتوکسیک به طور مداوم به فاضلاب ها وارد شده و بیمارستان ها به عنوان یکی از منابع اصلی آلوده کننده آب در این خصوص، به نظر می رسند. این داروها، متابولیت ها و بقایای آنها در نمونه های اخذ شده از پسآب خروجی بیمارستان ها در کشورهای مختلف قابل اندازه گیری هستند. به طور میانگین، داروهای ضد سرطان پلاتین دار، متوتروکسات، سیکلوفسفاماید، ایفسفاماید و تاموکسیفن با غلظت بیشتر در مطالعات مورد بررسی گزارش شدند.

  نتیجه گیری

  مدیریت دفع زباله های پزشکی، یکی از خطیر ترین مسائل مربوط به سلامت و مراقبت های پزشکی در کشور است. با توجه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، باقی مانده داروهای سیتوتوکسیک در پسآب خروجی بیمارستان ها قابل ردیابی است. لذا، اخذ قوانین و دستورالعمل های سخت گیرانه، نظارت مدون به منظور مدیریت نحوه دفع، غیر فعال سازی و حذف داروهای سیتوتوکسیک در بیمارستان ها پیش از تخلیه آنها به سیستم فاضلاب شهری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: پسآب بیمارستانی، داروهای ضد سرطان، داروهای سیتوتوکسیک، زباله های بیمارستانی
 • فرنوش کاظمی اسفه، ملیحه انتظاری*، مریم شیروانی شاه عنایتی صفحات 296-302
  سابقه و هدف

  کوآنزیم کیوتن، آنتی اکسیدانی قوی در غشاء داخلی میتوکندری است. پس از ایسکمی مغزی، آزاد سازی رادیکال های آزاد اکسیژن اتفاق می افتد. استفاده از کوآنزیم کیوتن باعث مقاومت در برابر اکسیداتیو در زمان رپرفیوژن بعد از آسیب مغزی ایسکمیک می شود و همچنین با کاهش آپوپتوز نقش آنزیمی حفاظتی عصبی را دارد. از آنجایی که از حساس ترین نواحی نسبت به ایسکمی، ناحیه CA1 هیپوکامپ است. در این مطالعه، اثر حفاظتی کوآنزیم کیوتن بر روی ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی نر ویستار متعاقب ایسکمی/ رپرفیوژن فراگیر گذرا بررسی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه، 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به وزن 250 تا 300 گرم به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه، شامل گروه کنترل، گروه آزمایشی (ایسکمی / کیوتن)، گروه ایسکمی، گروه و کنترل کوآنزیم کیوتن تقسیم شدند. در پایان مطالعه هیپوکامپ از مغز جدا شد و تغییرات بیان ژن پیش آپوپتوزی بررسی شد. پس از مراحل استخراج RNA و سنتز cDNA از روش Real time PCR بیان ژن مورد بررسی قرار گرفت. 

  یافته ها

   بیان ژن Bad در گروه آزمایشی کوآنزیم کیوتن با دوز 10میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کاهش معنی داری  داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ایسکمی باعث افزایش بیان ژن پیش آپوپتوزی Bad می شود و کوآنزیم کیوتن با دوز 10میلی گرم بر کیلوگرم با تاثیر بر روی بیان ژن Bad باعث جلوگیری از شدت ضایعات می شود.

  کلیدواژگان: کوآنزیم Q10، ژن Bax، ایسکمی، هیپوکامپ
 • ابوالفضل نصیرزاده ونهری، حسین سازگار* صفحات 303-312
  سابقه و هدف

  تاثیرات مثبت گیاهان دارویی بر روی دیابت در مطالعات قبلی به اثبات رسیده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ماده موثر چارانتین بر درمان بیماری دیابت و افزایش بیان ژن Ngn3، به عنوان ژن کلیدی در رونویسی از پانکراس در دیابت، بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، تعداد 42 سر رت نر بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به 7 گروه شاهد سالم، شاهد دیابتی، کنترل متفرمین، کنترل چارانتین 150 و سه گروه دریافت کننده ماده موثرچارانتین با دوزهای 50-100-200 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. همه گروه ها به جز گروه شاهد و کنترل چارانتین، با ماده شیمیایی استرپتوزوتوسین با تزریق درون صفاقی دیابتی شدند. پس از آن به مدت چهار هفته (هر هفته سه بار) از طرق گاواژ ماده موثر چارانتین را دریافت کردند. 

  یافته  ها

   کمترین میزان بیان مربوط به گروه دیابتی (C) بود. بیشترین میزان بیان بین گروه های دریافت کننده دوزهای مختلف چارانتین مربوط به دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم (F) و کمترین مربوط به دوز دریافتی 50 میلی گرم بر کیلوگرم (E) بود.

  نتیجه  گیری

  می توان نتیجه گرفت افزایش بیان ژن Ngn3 وابسته به دوز نیست. بیان ژن پس از ایجاد دیابت در گروه ای بیمار به شدت افت پیدا کرد و بعد از استفاده از چارانتین و داروی متفورمین تا حدودی این کاهش بیان جبران شد.

  کلیدواژگان: دیابت، استرپتوزوتوسین، چارانتین، ژن Ngn3
 • شیرین مافی، فاطمه سخایی، محسن زرگر، فرزام وزیری، مسعود زارعی، فاطمه رحیمی جمنانی، سیدداور سیادت، ابوالفضل فاتح* صفحات 313-321
  سابقه و هدف

  پنومونی مرتبط با ونتیلاتور (VAP) نوعی پنومونی بیمارستانی با میزان مرگ و میر 76-27 درصد است که بعد از 48 تا 72 ساعت پس از لوله گذاری تراشه ایجاد می شود. از عوامل ایجادکننده این عفونت می توان به مایکوپلاسما پنومونیه اشاره کرد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه های شستشوی برونش بیماران مبتلا به VAP بستری در بخش مراقبت های ویژه  (ICU) بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، 103 نمونه شستشوی برونش مبتلایان به VAP بستری در ICU بیمارستان های لقمان، عرفان و عرفان نیایش جمع آوری شد و از لحاظ وجود باکتری مایکوپلاسما پنومونیه به روش nested-PCR با استفاده از ژن هدف 16S rRAN ارزیابی شدند. 

  یافته ها

   تعداد 4 (9/3 %) بیمار مبتلا به مایکوپلاسما پنومونیه مثبت گزارش شدند. ارتباط معنی داری میان مثبت بودن عامل عفونی با علایم بالینی (017/0=P) و مدت زمان استفاده از ونتیلاتور (043/0=P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه برای اولین بار در ایران نشان داد که مایکوپلاسما پنومونیه می تواند به عنوان پاتوژن واقعی دستگاه تنفسی در بیماران مبتلا به VAP مطرح باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. برای تائید نتایج حاصل از این مطالعه لازم است تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا ارتباط این باکتری با VAP نشان داده شود.

  کلیدواژگان: پنومونی مرتبط با ونتیلاتور، مایکوپلاسما پنومونیه، ژن 16S rRAN
 • علی شیوایی، شهلا شهبازی، افسانه غلامی، پرهام کیانوش پور، فرامرز مسجدیان جزی* صفحات 322-328
  سابقه و هدف

  لیستریوزیس می تواند برای گروه های آسیب پذیر جامعه کشنده باشد. این بیماری در سال های اخیر به دلیل مصرف گسترده محصولات لبنی و گوشتی شیوع زیادی پیدا کرده است. اطلاعات کمی در مورد حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوی مقاومت ژنی لیستریا مونوستیوژنز در جامعه ایران وجود دارد و بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوی مقاومت ژنی سویه های لیستریا مونوسیتوژنز جداشده از منابع بالینی و محیطی مختلف انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه، 55 ایزوله از نظر حساسیت آنتی بیوتیکی  به روش انتشار دیسک در آگار و الگوی ژنی از طریق واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون (PCR) مورد بررسی قرار گرفت. 

  یافته ها

   91 درصد از سویه ها مقاوم به استرپتومیسین و 83 درصد مقاوم به آنتی بیوتیک کوتریماکسازول بودند. فراوانی ژن های  ermA، ermB، strA ، tetA، tetS و ermC  به ترتیب 90/50 ٪ (55/28) ، 81/21٪ (55/12)، 09/89٪ (55/49)، 0٪ (55/0)، 81/21٪ (55/12)  و 0٪ (55/0) بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به حضور سر گروه های 1/2c و  1/2aدر بین سویه های ایزوله شده و همچنین وجود ژن های مسئول مقاومت آنتی بیوتیکی در این سویه ها، این ایزوله ها پتانسیل ایجاد خطرات زیستی و ایجاد بیماری لیستریوزیس را دارند. وجود گستردگی این الگوی ژنی و الگوی مقاومتی تا حدودی می تواند با مصرف آنتی بیوتیک ها در طول عمل آوری دام های غذایی مرتبط باشد و با استفاده از نتایج این مطالعه می توان نحوه و میزان مصرف آنتی بیوتیک های دامی را مدیریت کرد.

  کلیدواژگان: لیستریوزیس، لیستریا مونوسیتوژنز، مقاومت آنتی بیوتیکی، واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون (PCR)
 • مجتبی رحمانی، معصومه نژادعلی*، جواد رستگارمقدم صفحات 329-336
  سابقه و هدف

  بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از مهمترین اختلالات مزمن کبدی در جهان است. آدیپوکین ها هورمون های پلی پپتیدی هستند که در پاتوژنز بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش دارند. آدیپونکتین یکی از آدپیوکین هاست که اکسیداسیون اسیدهای چرب را در عضلات تحریک می کند و نقش مهمی در افزایش حساسیت به انسولین دارد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین آدیپونکتین پلاسما و بیماری کبد چرب غیرالکلی انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 80 بیمار مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی و 80 شرکت کننده به عنوان گروه شاهد انجام شد. سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و انسولین با کیت الایزا و سایر متغیرها با روش استاندارد اندازه گیری شد. آنالیز آماری  با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19  انجام شد. 

  یافته ها

  آدیپونکتین پلاسما در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی  به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (01/0>p). در حالی که افراد مبتلا به کبد چرب سطوح  نمایه توده بدنی، تری گلیسرید سرم، فشار خون سیستولیک، انسولین و مقاومت به انسولین بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند (01/0>p). دراین مطالعه بین آدیپونکتین با ترانس آمینازهای سرم، تری گلیسرید و مقاومت به انسولین همبستگی معکوس مشاهده شد (05/0>p)، حال آنکه با لیپوپروتئین ها ارتباطی یافت نشد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج مطالعه ما سطح آدیپونکتین در بیماران کبد چرب کاهش می یابد. سطح آدیپونکتین با  ترانس آمینازهای کبدی و مقاومت به انسولین ارتباط معکوس معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، کبد چرب، لیپوپروتئین
 • الهام فرامرزی نیا، سید عبدالمجید بحرینیان*، مهدی منوچهری صفحات 337-348
  سابقه و هدف

  آگاهی از متغیرهای تاثیرگذار بر سلامت از نظر بالینی اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش   واسطه ای سبک های مقابله با استرس در رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد سلامت انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی، 500 نفر (250 نفر دختر و 250 نفر پسر) از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 97-96 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از آنها خواسته شد مقیاس های دلبستگی بزرگسالان، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های مقابله ای و سلامت عمومی را تکمیل کنند. تحلیل داده ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری انجام شد. 

  یافته ها

  مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار بود. بین خرده مقیاس های سبک های دلبستگی به جز دلبستگی ایمن با ابعاد سلامت رابطه منفی معنی داری وجود داشت. در مقیاس طرحواره های ناسازگار اولیه نیز به جز خرده مقیاس دیگر جهتمندی، سایر خرده مقیاس ها با ابعاد سلامت رابطه منفی معنی داری داشتند. در مقیاس سبک های مقابله با استرس، خرده مقیاس راهبردهای مسئله مدار، رابطه مثبت معنی دار و راهبردهای هیجان مدار رابطه منفی معنی داری با ابعاد سلامت داشتند. همچنین نتایج نشان داد که سبک های مقابله با استرس نقش میانجیگری در رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد سلامت داشتند.

  نتیجه گیری

  این یافته ها ضمن اشاره به پیچیدگی طبیعت دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای، به شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای مختلف موثر برابعاد سلامت تاکید می کنند.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های مقابله با استرس، ابعاد سلامت
 • سعید پورنقاش تهرانی*، نگار مظلوم الحسینی صفحات 349-356
  سابقه و هدف

  در بین عوامل سبب شناختی و زمینه ساز گرایش به مصرف مواد، متغیرهای روان شناختی و از میان آن ها ویژگی های شخصیتی از اهمیت خاصی در ارتباط با سوء مصرف مواد مخدر برخوردار هستند. بنابراین این تحقیق با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و آمفتامین ها انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه بر اساس مطالعات همبستگی به روش پیمایشی اجرا شد. از  معتادان مراجعه کننده به کلینیک آفتاب شهر مشهد در سال 1396 به صورت نمونه گیری هدفمند، 46 معتاد به آمفتامین و 50 معتاد به اپیوم تحت درمان نگهدارنده با متادون بررسی شدند. برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی سرشت و منش استفاده شد. از آزمون t استیودنت برای مقایسه آماری  میانگین ها استفاده شد.

  یافته ها

  بیشترین اختلاف میانگین دو گروه آزمودنی در زیرمقیاس های "نوجویی"، "تعاون"، "آسیب پرهیزی"، "پاداش وابستگی، "خودفراروی" و "مقاومت" تفاوت معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  بر پایه نتایج تحلیل می توانیم نتیجه بگیریم که تفاوت معنی داری بین  ابعاد سرشت و منش در دو گروه آزمودنی های تحت درمان با متادون و آمفتامین ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سرشت، منش، اعتیاد، متادون و آمفتامین
 • شهلا محمدزاده زرنکش، پریوش جعفری*، اختر جمالی، محمدعلی حسینی صفحات 357-369
  سابقه و هدف

  پرستاران برای ارائه مراقبت کارآمد و به کار بستن هنر مراقبت در شرایط تغییر سریع  دانش و فن آوری، نیاز دارند که یادگیرنده مادام العمر باشند. یادگیری مادام العمر شاخصی از  حرفه ای گری برای متخصصان مراقبت سلامت است. مطالعات ایجاد فرهنگ یادگیری مادام العمر برای پرستاران را یک ضرورت معرفی میکنند. این مطالعه با هدف شناسایی زمینه سازهای یادگیری مادام العمردر آموزش پرستاری و در حیطه "نظام آموزش " انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش تئوری مبنایی  و نمونه گیری  هدف مند با استفاده از  مصاحبه نیمه ساختاریافته بازپاسخ، با 19 نفر از اساتید پرستاری انجام گرفت. مطابق با روش اشتراوس و کوربین 2008، جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها به طور همزمان انجام و با روش مقایسه ای مداوم مورد تحلیل قرار گرفت. برای اعتبار و مقبولیت داده ها از شیوه چک همکار و ناظر خارجی استفاده شد. 

  یافته ها

  با تحلیل دیدگاه مشارکت کنندگان، زمینه سازهای یادگیری مادام العمر در حوزه نظام آموزشی، سه درون مایه، شامل "سیاست گذاری ها، برنامه های درسی و سیستم ارزشیابی و روش های یاددهی-یادگیری" شناسایی شدند و تحت مقوله اصلی ویژگی های نظام آموزش جای گرفتند.

  نتیجه گیری

  آموزش پرستاران با رویکرد یادگیری مادام العمر، نیاز به حمایت گسترده از طرف سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه بهداشت و درمان، بازنگری و تغییر در برنامه درسی پرستاری، مدیریت حامی در دانشکده ها و سازمان های ارائه دهنده مراقبت سلامت و همکاری بین این مراکز با سیاست گذاران و بدنه های تنظیم کننده درجامعه دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری مادام العمر، نظام آموزشی، زمینه ساز، آموزش پرستاری، تئوری مبنایی
|
 • Sohameh Mohebbi, Nahid Bakhtiari*, Fahimeh Charbgoo, Zeinab Shirvani Farsani Pages 275-283

  Nucleic acids play different roles besides storing information and proteins coding. For example, single-stranded nucleic acids can fold into complicated structures with capability of molecular detection, catalyzing bioreactions and therapy. The development of RNA-based therapies has been rapidly progressed in the recent years. RNA aptamers are biomolecules with a size of 10 to 50 nm that can be useful for targeted therapy and systemic release of therapeutics into the desired tissues. Aptamers can be linked to other RNA drugs and form a biohybrid RNA nanostructure. The chemical nature of the aptamers makes them attractive therapeutic agents compared to other small molecules and antibodies. In this review, we discuss different approaches related to drug targeting and release by RNA aptamers, since the importance of the aptamer-based nano-medicine is now well demonstrated and this field become a promising platform in the treatment of diseases.

  Keywords: Aptamer, RNA-based therapies, Nano-medicine, Nanoparticles
 • Farshad Hashemian*, Elnaz Roohi Pages 284-295
  Background

  Cytotoxic waste management is one of the significant issues in healthcare system. The aim of the present study was to review studies conducted on investigation of possible levels of cytotoxic drug residues in hospital effluents.

  Materials and methods

  All peer-reviewed journal articles on investigation of possible levels of cytotoxic drugs residues in hospital effluents which were published before May 2019 were investigated. 51 publications which were mostly published between 2011 and 2016 were included.

  Results

  Anticancer medication continue to enter hospital effluents and urbane wastewaters. Hospital effluents seem to be one of the main sources of water contamination in this regard. Cytotoxic drugs and their metabolites are detected in hospital effluents in different countries across the globe. Platinum-based antineoplastic drugs, methotrexate, cyclophosphamide, ifosfamide and tamoxifen were found with higher concentrations across different studies.

  Conclusion

  Hospital waste management is one of the most important issues in health care system. According to the results of the present study, cytotoxic drugs residues are detected in the effluents of oncology wards of the investigated hospitals. Therefore, establishment of strict rules and regulations, provision of cytotoxic waste disposal and removal for the purpose of inactivating cytotoxic drugs in hospital effluents prior to entrance of the effluents to the sewage treatment systems is mandatory.

  Keywords: Hospital effluents, Antineoplastic drugs, Cytotoxic drugs, Hospital waste
 • Farnoosh Kazemi Asafeh, Maliheh Entezari*, Maryam Shirvani Shahenayati Pages 296-302
  Background

  Q10 coenzyme is a potent antioxidant in the mitochondrial membrane. Releasing the oxygen free radicals occurs in the cerebral ischemia. Using Q10 coenzyme causes strength against oxidative after injury of cerebral ischemia during reperfusion. Also CoQ10 plays an important anti-apoptotic role to reduce Caspase 3 as a key enzyme neuroprotective in apoptosis. According to the sensitive nature of CA1-Hypocampus pyramidal neurons against the cerebral ischemia, we studied the effects of CoQ10 in this area of rat`s brain after transient general ischemia/ reperfusion.

  Materials and methods

  We selected randomly 24 heads of Wistar rats under 250-300 g weights that divided into 4 groups, including control, experiment (ischemia, Q10), ischemia and Q10 coenzyme groups. Then we separated the hippocampus from the brain expression of pro-apoptosis genes was studied. After extraction of RNA and synthesis of cDNA, we used real time RCR methods to express this gene.

  Results

  The expression of Bad gene in experiment group (Q10, 10mg/Kg) significantly decreased compared to ischemia group (p<0.05).

  Conclusion

  It seems that ischemia caused to increase the expression of Bad pro-apoptic gene, and CoQ10 with dose of 10mg/Kg has effects on the expression of Bad gene and prevent the severity of lesions.

  Keywords: CoQ10, Apoptosis, Hippocampus, Real Time PCR
 • Abolfazl Nasirzadeh Vanhari, Hossein Sazgar* Pages 303-312
  Background

  Positive effects of medicinal herbs on diabetes have been demonstrated in previous studies. The aim of the present study was to evaluate the effect of charantin on the treatment of diabetes and increase the expression of the Ngn3 gene in diabetes, which is a key gene for transcription of the pancreas.

  Materials and methods

  In this experimental study, 42 adult male Wistar rats were randomly divided into 7 healthy control groups, diabetic control, control group, 150 control, and three groups receiving effective doses of charantin (50-100-200 mg/ Per kilogram). All groups except diabetic control group and control group with streptozotocin chemical injected intraperitoneally. Afterwards, they received a cartilage by gavage for four weeks (three times a week).

  Results

  The lowest expression was observed in the diabetic group. Among those who received different doses of charantine, the highest expression was among group with dose of 100 mg/kg, and the lowest expression in 50/kg group.

  Conclusion

  It can be concluded that increased expression of the Ngn3 gene was not dose-dependent. After the development of diabetes, the patient's severity declined sharply, and after the use of the charantin and metformin drug, this reduction was somewhat offset.

  Keywords: Diabetes, Streptozotocin, Charantin, Ngn3 gene
 • Shirin Mafi, Fatemeh Sakhaee, Mohsen Zargar, Farzam Vaziri, Masoud Zarei, Fatemeh Rahimi Jamnani, Seyed Davar Siadat, Abolfazl Fateh* Pages 313-321
  Background

  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a type of hospital acquired pneumonia with the mortality rate between 27% and 76% that develops more than 48–72 h after endotracheal intubation. Possible causes leading to this infection can be Mycoplasma pneumoniae. The objective of this study was to determine the presence of Mycoplasma pneumoniae in bronchoalveolar samples of patients with VAP who admitted in the intensive care unit (ICU).

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 103 bronchoalveolar lavage samples were collected from VAP patients who admitted to ICU in Loghman, Erfan Niyayesh and Erfan Hospitals. Then, samples were investigated for presence of Mycoplasma pneumoniae using nested-PCR method with 16S rRNA gene.

  Results

  4 (3.9%) patients were positive for Mycoplasma pneumoniae. There was a significant relationship between the positive infectious agents with clinical signs (P=0.017) and the duration of using ventilator (P=0.043).

  Conclusion

  The results of this study, as a first study in Iran, showed that Mycoplasma pneumoniae can be considered as true pathogens of the respiratory tract in patients with VAP and should be given more attention. To confirm the results of this study, further research is needed to reveal the association of this bacterium with VAP

  Keywords: Ventilator-associated pneumonia, Mycoplasma pneumoniae, 16S rRNA gene
 • Ali Shivaee, Shahla Shahbazi, Afsaneh Gholami, Parham Kianoush Pour, Faramarz Masjedian Jazi* Pages 322-328
  Background

  Listeriosis can be fatal for vulnerable groups of society. The disease has been widespread in recent years due to the large consumption of dairy and meat products. There is little information about the susceptibility of antibiotics and the pattern of Listeria monostigenesis gene resistance in Iranian society. Accordingly, the present study was conducted to investigate the antibiotic susceptibility and genetic resistance pattern of Listeria monosteogenesis strains isolated from different clinical and environmental sources.

  Materials and methods

  In this study, 55 isolates were tested for antibiotic susceptibility by disk diffusion in agar and genetic pattern by polymerase chain reaction (PCR).

  Results

  91% and 83% of the strains were resistant to streptomycin and Trimethoprim/sulfamethoxazole respectively. The result of PCR of antibiotic resistance genes showed that the prevalence of ermA, ermB, strA, tetA, tetS and ermC genes in isolates of Listeria monocytogenes was 50.90% (28/55), 21.81% (12/55), 89.9% (49/55), 0% (0/55), 21.81% (12/55) and 0% (0/55), respectively.

  Conclusion

  Due to the presence of 1/2a and 1/2c serotypes in isolated isolates and the presence of marker virulence genes in these strains, these isolates have potential for biological risks and listeriosis disease. Existence of this genetic pattern and resistance pattern can be partly due to the use of antibiotics during the production of dairy products. Regarding results of this study, the manner and rate of using animal antibiotics can be managed.

  Keywords: Listeriosis, Community vulnerability groups, Listeria monocytogenesis, Antibiotic resistance, PCR
 • Mojtaba Rahmani, Masoumeh Nezhadali*, Javad Rastegar Moghaddam Pages 329-336
  Background

  Non-alcoholic fatty liver disease is one of the most important chronic liver disorders worldwide. Adipokines are polypeptide hormones that participate in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. Adiponectin is an adipokine that stimulates fatty acid oxidation in muscle and plays a role in the development of insulin sensitivity. This study aimed to investigate the association between plasma adiponectin and nonalcoholic fatty liver disease.

  Materials and methods

  This case and control study was conducted on 80 non-alcoholic fatty liver disease patients and 80 participants as control group. Plasma levels of adiponectin and insulin were measured by ELISA kit (Mercodia Company, Sweden) and other variables were determined by standard methods. Statistical analysis was performed using SPSS software, version 19.

  Results

  Plasma adiponectin was significantly lower in non-alcoholic fatty liver disease patients than control (p-value<0.001). Whereas, subjects with non-alcoholic fatty liver disease had significantly higher levels of body mass index, serum transaminases, serum triglycerides, systolic blood pressure, serum insulin and insulin resistance compared to control group (p<0.01). An inverse correlation was observed between adiponectin with serum transaminases, triglycerides and insulin resistance (P<0.05), while it did not correlate with lipoproteins.

  Conclusion

  The results indicate that adiponectin levels are reduced in individuals with non-alcoholic fatty liver disease. Adiponectin levels are inversely correlated with liver transaminases and insulin resistance.

  Keywords: Adiponectin, Insulin resistance, Fatty liver, Lipoprotein
 • Elham Faramarzinia, Mehdi Manouchehri Pages 337-348
  Background

  Knowing the variables affecting health is clinically important. The purpose of this study was to determine the mediating role of coping styles in relation between attachment styles and early maladaptive schemas and health dimensions.

  Materials and methods

  In a descriptive study, 500 students from Azad University of Medical Sciences of Tehran between 2017 and 2018 were selected by available sampling method. Participants (250 female and 250 male) were asked to complete questionnaires of adult attachment scales, early maladaptive schemas, coping styles, and general health. Data analysis was performed using structural equation modeling.

  Results

  The results showed that the tested model had suitable fit. There was a significant negative relationship between subscales of attachment styles other than secure attachment with dimensions of health. In the early maladaptive schemas scale, other than the sub-scale of the other direction, the other subscales had a significant negative relationship with the dimensions of health. In the scale of coping styles, there was a significant positive correlation between problem-oriented strategy subscales, and emotional-oriented strategies had a negative significant relation with health dimensions, The results also showed that coping styles had mediating role in the relationship between attachment styles and early maladaptive schemas with health dimensions.

  Conclusion

  These findings, while pointing to the complexity of attachment nature, early maladaptive schemas and coping styles, emphasize the identification and conceptualization of various variables affecting health.

  Keywords: Attachment styles, Early maladaptive schemes, Coping styles, Health dimensions
 • Said Pournaghash Tehrani*, Negar Mazloomhoseini Pages 349-356
  Background

  Among the etiological and precipitating factors in tendency to use drugs, psychological variables and personality traits are of particular importance in relation to drug abuse. This study was carried out in order to assess not only different dimensions of temperament and character in opiates and amphetamines-dependent patients but to examine any existing relationship between these dimensions and the abused substance.

  Materials and methods

  In this survey correlation study, 46 amphetamine and 50 opiates-dependent subjects who referred for treatment to Aftab clinic in the city of Mashahd (a North-Eastern city in Iran) were selected. Subjects were administered Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCI-56).  The data were analyzed using SPSS v.21.T-Test was used to compare the mean of the groups.

  Results

  The subscales of the temperament scale including novelty seeking, harm avoidance, reward dependence, persistence and the subscales of the character dimensions including cooperativeness and self-transcendence scores were higher in amphetamine-dependent individuals than in opiate-dependents.

  Conclusion

  Our findings revealed significant differences between the personality traits of opiates and amphetamine-dependent individuals.

  Keywords: TCI, Personality traits, Opiates, Amphetamines, Addict
 • Shahla Mohammadzadeh Zarankesh, Parivash Jafari*, Akhtar Jamali, Mohammadali Hosseini Pages 357-369
  Background

  Nurses need to be lifelong learners to provide care, efficiently, and apply the art of care, in a context of rapid change in knowledge and technology. Life-long learning is an indicator of professionalism for health care professionals. A study of creating a lifelong learning culture for nurses is a necessity. This study aimed to identify the basis of lifelong learning for nursing education in the field of "education system".

  Materials and methods

  This study was based on grounded theory approach and purposeful sampling method with open-ended semi-structured interviews on 19 nursing scholars and professors who had a PhD in nursing and medical education. According to Strauss and Corbin's method, the data were collected, analyzed and interpreted simultaneously and analyzed by continuous comparative method for validation and the acceptance of data a collaborator check and external observer were used.

  Results

  By analyzing the viewpoints of participants, the basis of lifelong learning in the field of educational system had three main areas, including "policies, curricula and assessment system, and teaching-learning methods". They became the main category of characteristics in the educational system.

  Conclusion

  Regarding the necessity of education with the a lifelong learning approach for nursing students, policy makers in the field of health and nursing, planners and administrators of nursing schools can develop effective strategies with the aid of factors identified in this study.

  Keywords: Lifelong learning, Educational system, Context conditions factors, Nursing education, Grounded theory