فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1398)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حجت الله انصاری، عادل بهزادی*، فرید تندنویس صفحات 1-24

  ردیابی شاخص در واقع شکل ایجاد سبد سهامی متشکل از تعداد محدودی سهم است که هدف از تشکیل این سبد سهام، ایجاد روند بازدهی مشابه با شاخص می باشد. منظور از ردیابی شاخص بهبودیافته، ایجاد پرتفویی با بازده بالاتر نسبت به بازده شاخص در کمترین سطح خطای ردیابی بدون خریدن تمامی سهام موجود در شاخص می باشد. هدف از نگارش مقاله پیش رو، ارائه مدلی دو مرحله ای بر اساس برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح است که عملکرد پرتفوی را نسبت به روش یک مرحله ای بهبود بخشد. مرحله اول از این مدل دو مرحله ای مربوط به کمینه سازی خطای ردیابی و مرحله دوم مربوط به بیشنیه سازی بازده تحت مقادیر تلورانس مجاز برای خطای ردیابی می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در بعد حل مساله از الگوریتم جستجوی مستقیم و ژنتیک استفاده شده است. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی مورد استفاده در این پژوهش شامل میانگین بازدهی، خطای ردیابی، بازده اضافی و نسبت اطلاعاتی می باشد. یافته های پژوهش نشان گر عملکرد بهتر مدل دو مرحله ای پیشنهادی نسبت به مدل یک مرحله ای می باشد. همچنین با استفاده از مقایسه ی معیارهای ارزیابی، کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: ردیابی شاخص بهبودیافته، بهینه سازی ترکیبی عدد صحیح، بهینه سازی دو مرحله ای، الگوریتم جستجوی مستقیم
 • فرشته باغبان زاده، هاشم زارع*، عباس امینی فرد، علی حقیقت صفحات 25-63

  مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تاثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس_هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سرمایه نامشهود، ریسک، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 • محمود بهنام پور، ناصر ایزدی نیا*، بابک صفاری صفحات 65-87

  این پژوهش اهمیت ویژگی های اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان پذیری خطای حسابداری از نوسان پذیری مولفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه گیری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1396 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از معیارهای مرسوم کیفیت اقلام تعهدی مانند دیچو ودایچو (2002)، اجازه اندازه گیری تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارزش شرکت را نمی دهد، زیرا نوسان پذیری کل اقلام تعهدی شامل خطای حسابداری و مولفه عملکرد می باشد که باید بصورت جداگانه در مدل لحاظ گردد؛ ولی پیروی از مدل نیکلف (2018) حاکی از رابطه معنادار آماری کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان پذیری خطای حسابداری منجر به 3/0 درصد افزایش در ارزش شرکت و یک درصد افزایش در نوسان پذیری عملیاتی منجر به 43/0 درصد کاهش در ارزش شرکت خواهد شد. به طور کلی یافته های پژوهش بیان می دارد که ریسک عملیاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت اثرگذار است.

  کلیدواژگان: نوسان پذیری عملیاتی، ارزش شرکت، مولفه عملکرد اقلام تعهدی، خطای حسابداری
 • افسانه دلشاد*، رضا تهرانی صفحات 89-122

  در این پژوهش برای نخستین بار، به شناسایی و سنجش ویژگی های مدیریت که عبارت اند از خوش بینی مدیریت، کوته بینی مدیریت، محافظه کاری مدیریت، دقت پیش بینی مدیریت، ساختار مدیریت و توانایی مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران پرداخته خواهد شد. برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 انتخاب شد و روش آزمون فرضیه‎ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده‎های ترکیبی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان ویژگی های مختلف مدیریت، دو ویژگی کوته بینی مدیران و دقت پیش بینی مدیریت بیشترین تاثیرگذاری را بر ریزش قیمت سهام در شرکت های بررسی شده داشته است. علاوه بر این، با افزایش کوته بینی مدیریت بر میزان ریزش قیمت سهام شرکت های بررسی شده به شکل معناداری افزوده شده و بدین ترتیب بازار سرمایه از طریق افزایش ریزش قیمت سهام شرکت واکنش معناداری نسبت به ویژگی کوته بینی مدیریت نشان داده است. سایر یافته ها نشان می دهد که ریزش قیمت سهام با افزایش دقت پیش بینی مدیریت کاهش یافته است. همچنین با افزایش خوش بینی مدیریت، بهبود ساختار مدیریت و افزایش توانایی مدیریت از میزان ریزش قیمت سهام شرکت های نمونه کاسته شده است و اعمال محافظه کاری بالاتر مدیران با افزایش ریسک ریزش قیمت سهام همراه بوده است، هرچند که هیچ یک از این نتایج ازلحاظ آماری معنادار نیست.

  کلیدواژگان: ویژگی های مدیریت، ریسک ریزش قیمت سهام، مالی رفتاری، سوگیری
 • فاطمه شمسی، آزیتا جهانشاد* صفحات 123-146

  بیش اطمینانی از بارزترین سوگیری ها در سطح خرد مالی رفتاری می باشد این پژوهش به بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک (انحراف بازده سهام و انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی) و بهره وری سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایه ای بر انحراف بازده سهام تاثیر معناداری ندارد اما بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری بر انحراف بازده سهام تاثیر مثبت معناداری دارد. این بدان معناست که شرکت های دارای مدیران بیش اطمینان مبتنی بر سرمایه گذاری در معرض میزان قابل توجهی از ریسک قرار می گیرند و بیشتر در پروژه های پرمخاطره سرمایه گذاری می کنند. همچنین بیش اطمینانی مدیران (مبتنی بر مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری) بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهره وری سرمایه تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: بیش اطمینانی، سرمایه گذاری، مخارج سرمایه ای، ریسک، بهره وری سرمایه
 • ایمان غریب، عماد کوشا* صفحات 147-164

  امروزه با توجه به محدودیت های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک ها نیاز به حل مسئله تصمیم گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت ها، متغیرها و ماهیت مدل ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه سازی سبد تسهیلات محدودیت های سیاستی، بودجه ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه های مشتریان نسبت به وام دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت های دیگر بهبود دهد. از بین مدل های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل ها داشته است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد تسهیلات بانکداری خرد، کمینه سازی ریسک تسهیلات، مدل سازی غیر خطی، مدلسازی آرمانی، الگوریتم ژنتیک
 • فرزاد قادری، عسگر پاک مرام*، حسن قالیباف اصل، جمال بحری ثالث صفحات 165-194

  شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های گوناگونی دارد. ازاین رو، تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصا شرکت های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت ها از طریق پیش بینی روابط علی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت ها با تاکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بقای شرکت ها تحت تاثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می گیرد. به عبارتی دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت ها می شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تاثیر معنی داری دارد. [1] Lineal  Structural  Relations

  کلیدواژگان: بقای شرکت، پایداری حسابداری، معادلات ساختاری
 • سیدعلی موسوی گوکی، مهسا بهنام راد* صفحات 195-219

  این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا جستجوی نام و نماد شرکت در موتور جستجوی گوگل می تواند فعالیت سهام شرکت در بازار را پیش بینی کند؟ از این رو، داده های مربوط به جستجوی نام و نماد شرکت ها از گوگل ترند جمع آوری و نیز فعالیت بازار سهام با استفاده از چهار متغیر بازده غیرعادی، نوسان بازده سهام، حجم معاملات و تعداد معاملات سهام اندازه گیری شده است. در راستای پاسخ به سوال پژوهش، با استفاده از رگرسیون چندگانه و رگرسیون پانلی مدل پژوهش بر روی 13082 مشاهده شرکت - ماه طی سال های 1384 تا 1397  برآورد شده است. یافته ها حاکی از این بود که با افزایش جستجوی نام و نماد شرکت در گوگل، فعالیت آتی سهام شامل نوسان بازده سهام، حجم معاملات و تعداد معاملات شرکت افزایش می یابد؛ اما جستجوی نام شرکت با بازده غیرعادی آتی رابطه معنی داری نداشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که می توان فعالیت سهام شرکت را با استفاده از جستجوی گوگل پیش بینی نمود و علاوه بر این، جستجوی نماد شرکت ها نسبت به جستجوی نام شرکت ها، توانایی پیش بینی کنندگی بیشتری درباره فعالیت سهام دارد

  کلیدواژگان: فعالیت بازار، موتور جستجو، جستجوی گوگل، نوسان بازده، حجم معاملات
|
 • Hojjat Allah Ansari, Adel Behzadi *, Farid Tondnevis Pages 1-24

  Index tracking is an important issue in portfolio theory. Index tracking is a passive approach in the portfolio optimization problem based on which finite stock should be selected to track the benchmark index. Enhanced index tracking is a selection of the portfolio with limited stock so that its return is maximized and track error is minimized without buying all stock in benchmark portfolio. The main aim of this paper was to propose a two-stage mixed integer model for enhancing portfolio performance. In order to show the approach performance, top 50 companies were traced. Return, tracking error, excess return and information ratio were used as Portfolio performance measurement. Genetic Algorithm and Pattern Search Algorithm were also used to solve the models.  The findings showed that the two-stage model was better than one stage model. Likewise, pattern search enjoyed higher performance than Genetic Algorithm in the two-stage model. Therefore, two-stage model had higher performance during pattern search algorithm compared to one stage model or Genetic algorithm.

  Keywords: enhanced index tracking, Mixed Integer optimization, Two Stage portfolio performance measure, Pattern Search Algorithm
 • Fereshteh Baghebanzadeh, Hashem Zare *, Abbas Amini Fard, Ali Haghighat Pages 25-63

  Modeling and evaluation of capital asset pricing is one of the most important branches in financial economics and economic growth. Consequently, development of countries’ stock market can play a significant role in optimal allocation of financial resources. The main purpose of this study was to modeling capital asset pricing in a quantitative general equilibrium model with growth options for intangible capital. This article was thus modeled based on the component of long run risk, intangible capital and with recursive preferences due to the failure in predicting conditional capital asset pricing models(C-CAPM). The framework thus explains the observed difference between the book-to-market ratios by intangible capital. In this model, growth stocks are of lower exposure to aggregate productivity risk than value stocks. This article also explains the dynamics of consumption and investment within the framework of the general equilibrium for Iran's economy. The findings show that young firms have idiosyncratic volatility more than older firms and the relationship between book-to-market ratio and aggregate productivity growth is negative. In other words, aggregate productivity growth has a different effect on firm heterogeneity at the firm age and capital age.

  Keywords: Capital Asset Pricing, Intangible capital, risk, dynamic stochastic General Equilbrum
 • Mahmood Behnampour, Naser Izadinia *, Babak Saffari Pages 65-87

  This study examines the importance of financial information properties for investors by estimating accruals quality and operating volatility criteria revealed from observed stock prices. The accruals quality parameters were measured based on model developed by Nikolaev (2018), which separates volatility of accounting error from volatility of accruals performance component. The research hypotheses were tested using a sample of 93 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2002 and 2017 using multiple regression based on combined data technique. The results show that traditional accrual quality criteria such as Dechow & Dichev (2002) does not enable us to measure the effect of accruals quality on firm value. However, following Nikolaev (2018)’s model which decomposes total volatility of accruals to accounting error and performance component indicate that accruals quality have a statistically significant relationship with firm value. Furthermore, a 1% increase in the volatility of accounting error results in a 0.3% increase in the firm value and a 1% increase in the operating volatility results in a .43% decrease in the firm value.  Overall, findings suggest that effect of financial information quality on the firm value is affected by operating risk.

  Keywords: Operating Volatility, Firm value, Performance Component of Accruals, Accounting Error
 • Afsaneh Delshad *, Reza Tehrani Pages 89-122

  :This  research  addresses the identification and evaluation of management characteristics including management Optimism, management myopia, management Conservatism, management forecast accuracy, management structure and management ability on stock price crash risk  in the companies listed on Tehran Stock Exchange for the first time. In order to meet the research objective and to test the hypothesis, 165 companies listed during the years 2006-2017 were selected. The panel data set was analyzed based on a multi-variable regression. Findings showed that among the various management characteristics, two characteristics, namely managerial myopia and management forecast accuracy enjoyed the greatest impact on stock price crash in the listed companies. Furthermore, any increase in the management myopia gave rise to an exponential and significant increase at the level of stock price crash companies. Capital market has also shown a significant reaction to the management myopia of the company when the stock price crash increased. Other findings also indicated that the stock price crash is reduced with an increase in management forecast accuracy. Any increase in management optimism led to improving management structure. With an increase in management ability, the level of stock price crash companies reduced and the higher conservatism of managers was followed by increases in Stock Price Crash Risk though these results were not statistically significant

  Keywords: Management Characteristics, Stock price crash risk, Behavioral Finance, Bias
 • Fatemeh Shamsi, Azita Jahanshad * Pages 123-146

  Overconfidence is the most obvious bias at the micro level of behavioral finance. This research studies the effect of manager's overconfidence based on capital expenditure and investment on risk indexes (stock returns deviation and operating cash flow deviation) and capital productivity in the listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, 132 companies were surveyed during 2012-2017. In order to test the hypotheses, the panel regression model has been used. The research findings show that manager’s overconfidence based on capital expenditure does not have any significant effect on stock returns. Rather, overconfidence based on investment has a significant direct effect on stock returns deviation. It means that overconfident managers meet risk and invest on risky projects .Themanager's overconfidence (based on capital expenditure and investment) does not have any significant effect on operating cash flow deviation and capital productivity.

  Keywords: overconfidence, investment, capital expenditure, risk, Capital productivity
 • Iman Gharib, Emad Koosha * Pages 147-164

  Considering the possible restrictions on the provision of facilities, bank managers need to facilitate the decision-making process of allocating bank's funds in the form of Islamic facilities and contracts. It thus requires them to take into account the goals of optimizing the efficiency and minimizing default risk.   In this research, three nonlinear programming models (two objective functions and one objective function) and an ideal programming model were used to optimize the convenience portfolio of the Ansar bank. Given the number of constraints, the variables and the nature of the models, a genetic algorithm was used to solve the problem. In mathematical modeling, the problem of optimizing the loan portfolio of bank is considered to be policy limits, budget and capital adequacy. As the results showed, the optimal solution presented with the actual amount of the allocated facility to the bank's micro-banking group has difference in terms of profit and default risk. Also, these answers could improve the balance of facilities in the type of contracts and customer groups in relation to lending, along with other constraints. Among the models presented, a model that minimizes default risk in itself enjoyed the best performance compared to other introduced models

  Keywords: Loan Portfolio of the Bank's Customers, Minimize Loan Risk, Linear Programming, Goal Programming, genetic algorithm
 • Farzad Ghaderi, Asgar Pakmaram *, Hasan Ghalibafasl, Jamal Bahri Sales Pages 165-194

  Companies face everlasting challenges to survive. Successful introduction to a market and competition is always with a high level of uncertainty and is limited in many ways. Thus, a huge number of companies especially the ones founded recently leave the capital market very soon. Theoretically embedded in Putang (2011)’s  model, this study is to develop a model for the survival of companies using the causative relationships between sustainability of accounting and survival of companies with an emphasis on moderating role of desirable market value, motivational commitment of employees and acceptance of prominent stakeholders.  The population in this study included a set of selected companies. The data were also collected using a standard questionnaire. Firstly, the reliability and validity tests were administered on sample data. Then, based on the model of Lineal Structural Relations, the data were analyzed. Findings revealed that that survival of companies is affected by acceptance of prominent stakeholders. In other words, recognition of the overt role of stockholders, responsibility toward welfare in society and ethical responsibilities increase the survival rate for companies. Furthermore, sustainability of accounting (awareness of accounting ethics, voluntary accounting activities, transparency of accounting ideology, divulging human capital and reporting social responsibility) significantly affect desirable market value, motivational commitment of employees and acceptance of prominent stakeholders.

  Keywords: Firm Survival, Accounting Sustainability, PLS
 • Sayyed Ali Mousavi Gowki, Mahsa Behnamrad * Pages 195-219

  The main objective of this study was to investigate whether searching firm's ticker symbol and name in Google can predict its future stock market activities. In so doing, the data related to firms' ticker symbol and firms' name were collected using Google Trend and stock market activity was measured using four proxies, namely abnormal return, return volatility, stock trading volume and stock trading count. In order to meet the main objective of the study, multiple regression and panel regression were used over13082 firm- month observation during the years between 2005 and 2018. The results showed that the future market activity, including return volatility, stock trading volume and stock trading count, increased with searching the firms' ticker and name in Google. However, there was no significant relationship between the future abnormal return and Google searches. Findings also showed that future market activity can be predicted using Google searches. In addition, there was a more significant relationship between the searched firms' ticker symbol than the searched firms' name and future market activity.

  Keywords: Market Activity, Search Engine, Google Search, return volatility, Trading Volume