فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت انتظامی - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جواد منظمی تبار* صفحات 613-633
  زمینه و هدف

  یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور، ارتقاء اخلاق حرفه ای در سازمان است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با اخلاق حرفه ای در بین کارکنان یگان های اجرایی (صف) فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه افسران و درجه داران صف فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه هستند که از بین آنها با استفاده از رابطه کوکران، 351 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه‎ای از نوع متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود و با استفاده از روش رگرسیون، داده های به دست آمده، تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 92 درصد و بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند. همچنین سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را توضیح می دهند.

  نتایج

  از مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شدند، 89 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای در نمونه مورد بررسی پیش بینی شد. بنابراین نتیجه می گیریم که افزایش میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی این امکان را برای کارکنان فراهم می آورد که با اصول و معیارهای اخلاق حرفه ای در سازمان عمل کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، کارکنان صف، فرماندهی انتظامی کرمانشاه
 • حسین بجانی*، داریوش رحمتی صفحات 635-656
  مقدمه

  همه سازمانها، عملکرد منابع انسانی سازمان را حیاتی قلمداد کرده و برای آن برنامهریزی میکنند و هزینه های زیادی صرف می کنند. با توجه به ضرورت افزایش عملکرد کارکنان به عنوان عامل اساسی تعالی سازمان، یکی از معضل های اساسی سازمان ها تعیین عوامل موثر بر عملکرد کارکنان به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است.

  روش

  پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه شامل 80 پژوهش مرتبط با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی است. برای نمونه گیری از جامعه یادشده، از طریق نمونه گیری هدفمند، 68 پژوهش که حائز شرایط و ملاک های انتخاب باشد، با رویکرد فراتحلیل انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاعات پژوهشی و سامانه نشریات نیروی انتظامی انجام شد.اطلاعات مورد نیاز از هر پژوهش شامل عنوان، سال، جامعه و نمونه، روش نمونه گیری و آزمون های مورد استفاده در قالب جدولی تنظیم و سپس در نرم افزار CMA2 وارد و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد از مجموع متغیرهای بررسی شده به عنوان متغیر مستقل عملکرد، متغیر ویژگی های شخصیتی با فراوانی 8، انگیزش با فراوانی 6، آموزش با فراوانی 5، تعهد سازمانی با فراوانی 5، سبک رهبری با فراوانی 5، تحصیلات با فراوانی 4، رضایت شغلی با فراوانی 4، هوش هیجانی با فراوانی 4، فرسودگی شغلی با فراوانی 3 و کیفیت زندگی کاری با فراوانی 3، بیش از دو بار تکرار شده است که قابلیت آزمون فراتحلیل را دارد.

  نتایج

  براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که متغیرهای کیفیت زندگی کاری، آموزش و تحصیلات، تعهد سازمانی و نگرش شغلی، شدت تاثیر زیاد؛ متغیرهای مدیریت استعداد، هوش هیجانی، انگیزش، فرسودگی شغلی، وظیفه شناسی، هوش معنوی و مدیریت دانش، شدت تاثیر متوسط و متغیرهای فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، سبک رهبری و شخصیت، شدت تاثیر کمی بر عملکرد کارکنان نیروی انتظامی دارند.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، عملکرد شغلی، عوامل موثر بر عملکرد، کارکنان نیروی انتظامی
 • اکبر بهمنی*، یوسف محمدی مقدم، رضا علوی اندارجمی صفحات 657-675
  زمینه و هدف

  انتقال و تسهیم دانش مستلزم تعهد پایدار، ابتکار و فرایندهای یادگیری تعاملی است. لذا، شناسایی موانعی که بر میل افراد نسبت به انتقال و اشتراک دانش اثر گذار است بسیار مهم است و سازمان ها بایستی توجه مخصوصی به آن داشته باشند،هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر تعهد سازمانی بر انتقال دانش با نقش میانجی رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه علوم انتظامی امین است.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 248 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن با استفاده از از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش برای برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون K-S استفاده شد همچنین برای تحلیل داده ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و Spss استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تعهد سازمانی بر انتقال دانش در میان کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین و رفتار آوایی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد اضافه بر آن رفتار آوایی کارکنان نیز تاثیر مثبت و معناداری بر انتقال دانش در میان کارکنان آن دانشگاه دارد و تمامی فرضیات در سطح خطای 95% تایید شد.

  نتایج

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می بایست ساز و کارهای مناسب به منظور تقویت تعهد و ایجاد جوی سرشار از اعتماد در دانشگاه علوم انتظامی امین اجرا شود تا از آن در جهت کمک به ارتقای رفتار آوایی کارکنان و تمایل به تسهیم دانش استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، انتقال دانش، رفتار آوایی کارکنان، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • ابراهیم داودی*، علیرضا بادینلو، رضا اکبری صفحات 677-698
  زمینه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر؛ شناخت میزان تاثیر بکارگیری سامانه رخداد های انتظامی در مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم در فرماندهی انتظامی استان قم است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 120 نفر از فرماندهان و مدیرانی هستند که در حوزه پیشگیری از جرم در استان قم فعالیت می کنند. 92 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان ازطریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته «کاربرد های سامانه رخداد های انتظامی» و «مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم» داده ها جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محاسبه کجی و کشیدگی توزیع نمرات، آزمون پارامتریک پیرسون و تحلیل رگرسیون، انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به مقادیر «43/0=r و 01/0>sig» ضریب محاسبه شده معنادار و رابطه مثبت در سطح 01/0 به دست آمد. بنابراین بین بکارگیری سامانه رخداد های انتظامی با مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم رابطه معناداری وجود دارد و به صورت معناداری با افزایش بهره مندی از سامانه رخداد های انتظامی، کیفیت مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم افزایش پیدا می کند.

  نتایج

  با توجه به یافته های پژوهش، مدیران انتظامی با افزایش شناخت قابلیت های سامانه و مهارت بکارگیری آن می توانند در انجام امور حوزه مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم از این سامانه به نحو مطلوب استفاده کنند، این سامانه درصورت وجود مدیریت واحد، نظارت مستمر و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری، ابزاری است که با بهره مندی هرچه بیشتر از آن نقش بسزایی در توانمندسازی فرماندهان و مدیران پلیس ایفا می کند.

  کلیدواژگان: جرم، پیشگیری از جرم، مدیریت پیشگیری از جرم، سامانه رخداد های انتظامی، فرماندهی انتظامی استان قم
 • محمد شکراللهی یانچشمه، ملیکه بهشتی فر*، حسین کاظمی صفحات 699-719
  زمینه و هدف

  معماری نگه داشت منابع انسانی تلاش می کند با حفظ سلامت، بهبود رضایت و ارتقاء تمایل کارکنان به ادامه همکاری، سازمان ها را در استفاده از ارزشمندترین منبع خود یاری کند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی معماری نگه داشت منابع انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش های دیمتل و دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی کارکنان نیروی انتظامی و و خبرگان سازمانی و دانشگاهی بودند. نمونه آماری در بخش کیفی، به صورت هدفمند 22 نفر، در بخشی کمی؛ در روش دیمتل فازی 22 نفر و در روش دلفی فازی 16 نفر از از کارکنان و خبرگان سازمانی و دانشگاهی به صورت هدفمند بودند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه های دیمتل و دلفی فازی بود. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها در بخش کیفی و از تکنیک های دیمتل و دلفی فازی برای تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده شد.

  یافته ها

  در معماری نگه داشت منابع انسانی، یافته های بخش کیفی پژوهش نشان داد نگه داشت منابع انسانی از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی دارای سه بعد اصلی سلامت کارکنان با مولفه های سلامت جسم و سلامت روان، بعد رضایت کارکنان با مولفه های رضایت از شغل، رضایت از مدیران و رضایت از سازمان و بعد تمایل کارکنان شامل مولفه های تعهد کارکنان، فرصت های توسعه، معیشت و تعادل بین کار و زندگی کارکنان است و یافته های بخش کمی نشان داد از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی، حفظ سلامت مهم ترین بعد و ایجاد فرصت پیشرفت برای کارکنان، تاثیرگذارترین مولفه نگه داشت منابع انسانی سازمان است.

  نتایج

  از دیدگاه خبرگان برای معماری نگه داشت منابع انسانی و دستیابی به شرایط مطلوب، تغییر در قوانین، خط مشی ها، مقررات و رویه های سازمانی لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: معماری، نگه داشت منابع انسانی، سلامت کارکنان، رضایت کارکنان، نیروی انتظامی
 • محمدعلی عامری*، مهدی بیکی پور، خدر فرجی راد صفحات 721-740
  زمینه و هدف

  نیاز به بهینه سازی مصارف و بهبود کارآیی در نهادهای عمومی از جمله پلیس بیش از پیش به چشم می آید. رویکرد پلیس ناب در سال های گذشته در پلیس کشورهایی همچون انگلستان، کانادا، دانمارک و امارات نتایج مطلوبی به بار آورده و می تواند یک راهکار موثر برای این مسئله باشد. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری کلانتری ها با رویکرد «پلیس ناب» چگونه است؟

  روش 

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شد؛ براین اساس پس از استخراج چارچوب مفهومی پژوهش از ادبیات پژوهش، با بکارگیری چارچوب به دست آمده، شاخص های الگوی یادشده براساس رویکرد پلیس ناب، از طریق مشاهده و مصاحبه با مدیران و صاحب نظران واحدهای مختلف انجام شد. در مطالعه حاضر، با  17 نفر از مسئولان و کارکنان عملیاتی از 8 واحد و زیرمجموعه منتخب نیروی انتظامی مصاحبه به عمل آمد.

  یافته ها

  در مجموع ابعاد رویکرد ناب را می توان در دو بعد کاهش هدررفت ها و افزایش ارزش آفرینی ها طبقه بندی کرد. کل مولفه ها و شاخص های بومی کاهش هدرفت ها به تعداد 7 مولفه و 26 شاخص و کل مولفه های افزایش ارزش آفرینی ها به تعداد 6 مولفه و 40 شاخص به دست آمد. براساس رویکرد ناب، با شناسایی، کاهش و حذف مستمر هدررفت ها از یک سو و ارتقاء یا ایجاد ارزش آفرینی ها از سوی دیگر، می توان به سطح مناسبی از بهینگی و مطلوبیت در ساختار ها و فرآیندهای کاری دست یافت.

  نتایج

  رویکرد ناب به عنوان یک روش کار تکرار شونده، از یک طرف می تواند به صورت مستقل به منظور دستیابی به بهینگی و بهره وری استفاده شود؛ از طرف دیگر، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق طرح های تحولی نظیر مکنا و تحول کلانتری و پاسگاه، می تواند به عنوان رویکرد و روش اجرایی عملی سازی و تحقق اهداف تعیین شده در طرح های یادشده استفاده شود.

  کلیدواژگان: تفکر ناب، رویکرد ناب، پلیس ناب، کلانتری، بهبود فرآیند
 • منصور روضه ای، احمد یعقوب نژاد*، زهرا پورزمانی، افسانه توانگر صفحات 741-760
  زمینه و هدف

  یکی از اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تاکید می کند. استقرار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اجرای حسابداری بهای تمام شده به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهای تابعه نیروی انتظامی است و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی با روش با تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند و نظری و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) بودجه ریزی عملیاتی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه ریزی عملیاتی مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی، موانع به دست آمده با استفاده از فن «ای. اچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی ارائه شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که موانع و محدودیت های استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی شامل: برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت، تشکیلات، مقررات، تهیه و تصویب، تخصیص اعتبار، سیستم حسابداری و گزارشگری، نظارت و حسابرسی، شاخص و استاندارد، کار کارشناسی و آموزش هستند.

  نتایج

  در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و پس از رتبه بندی موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تدوین شد.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری بخش عمومی، گزارش گری مالی بخش عمومی
|
 • Javad Monazami Tabar * Pages 613-633
  Background and Aim

  Sociologists view social capital, cultural capital, and professional ethics as one of the key benefits of achieving success in organizations. For this reason, one of the basic strategies of law enforcement for promoting order and security in the country is to promote professional ethics in the organization. Accordingly, the purpose of the present study is to investigate the relationship between social and cultural capital with professional ethics among the employees of Kermanshah Police Command.

  Method

  The method of this research is descriptive - analytical and is of survey type. The statistical population includes all officers and ranks of Kermanshah Police Command Line. Of these, 351 individuals were selected as the sample size using proportional stratified random sampling. Questionnaires were used for data collection and the data were analyzed using regression method.

  Results

  The data analysis showed that the structural dimension of social capital predicts 73%, the communicative dimension of social capital 92% and the cognitive dimension of social capital 93% predict changes in professional ethics. Also, embodied cultural capital accounts for 94%, objective cultural capital 96% and institutional cultural capital 89% of the variance of professional ethics.

  Results

  Out of 6 variables included in the model, 89% of professional ethics changes were predicted in the sample. Therefore, we conclude that increasing the amount of social and cultural capital enables employees to adhere to the principles and standards of professional ethics in the organization. Keywords (English): Professional Ethics, Social Capital, Cultural Capital, Queue Staff, Kermanshah Police Command, Organization.

  Keywords: Professional Ethics, social capital, Cultural Capital, Queue Staff, Kermanshah Police Command
 • Hossein Bejani *, Dariush Rahmati Pages 635-656
  Introduction

  All organizations make the human resources function of the organization critical and programmatic and cost a lot of money. Considering the necessity of enhancing employee performance as a key factor in organizational excellence, one of the fundamental problems of organizations is determining effective factors on staff performance, especially specialized and valuable employees.

  Method

  According to its purpose, this study is an applied one. The study population consisted of 80 studies related to the performance of law enforcement personnel. For the purpose of this population sampling, 68 purposive sampling were selected through meta-analysis approach through purposeful sampling. Data collection was done through the Comprehensive Research Information System and Law Enforcement System. Required information from each research was included including title, year, community and sample, sampling method and tests used in tabular format and then in CMA2 software. Entered and analyzed.

  Results

  The findings showed that among the variables studied as independent variables of performance, personality traits with frequency of 8, motivation with frequency of 6, education with frequency of 5, organizational commitment with frequency of 5, leadership style with frequency of 5, education with frequency of 4, Job satisfaction with frequency 4, emotional intelligence with frequency 4, job burnout with frequency 3, and quality of work life with frequency 3, have been repeated more than twice, which can be meta-analytically tested.

  Results

  Based on the findings, it can be concluded that variables such as quality of work life, education, organizational commitment, and job attitudes, high impact intensity; variables of talent management, emotional intelligence, motivation, burnout, conscientiousness, spiritual intelligence and knowledge management, severity of impact The mean and variables of organizational culture, social capital, job satisfaction, leadership style and personality have little effect on the performance of law enforcement personnel.

  Keywords: meta-analysis, Factors affecting performance, Job Performance, NAJA Staff
 • Akbar Bahmani *, Yusuf Mohammadi Moghadam, Reza Alavi Andarjmi Pages 657-675
  Background and Aim

  Knowledge transfer and sharing require sustained commitment, initiative and interactive learning processes. Therefore, identifying the barriers that affect people's desire for knowledge transfer and sharing is very important and organizations should pay special attention to it. The purpose of the present study is to analyze the impact of organizational commitment on knowledge transfer with the mediating role of phonetic behavior of staff in the University of Science. Law Enforcement: Research

  Methodology

  This study is of applied purpose and in terms of descriptive survey data collection. The statistical population of the study consisted of 700 employees of Amin University of Medical Sciences who were selected using Cochran formula and simple random sampling method with a sample size of 248. The research instrument was a standard questionnaire whose validity was confirmed by content validity and its reliability through Cronbach's alpha and composite reliability. K-S test was used to test the data normality. Structural equation modeling approach and Amos and Spss software were used for data analysis.

  Findings

  The findings of the present study show that organizational commitment has a positive and significant effect on knowledge transfer among the employees of Amin Forensic Sciences University and their phonetic behavior. And all assumptions were confirmed at 95% error level.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, appropriate mechanisms should be implemented to strengthen commitment and create a climate of trust in Amin Forensic Sciences University in order to enhance the phonetic behavior of employees and the willingness to share knowledge.

  Keywords: organizational commitment, knowledge transfer, Phonetic behavior of employees, Kindly voice, Amin University of Police Sciences
 • Ebrahim Davoodi *, Alireza Badinloo, Reza Akbari Pages 677-698

  As a dynamic organization, the law enforcement agencies set up a system of police events to achieve the highest goals and achieve the full information of the internal and external environment of the organization. The purpose of this study is to understand the effect of the use of law enforcement systems in the management of law enforcement in Qom. The purpose of the present study is applied and the nature of the data is descriptive-analytical. The statistical population includes 120 commanders and managers working in the field of crime prevention in Qom province. 92 of them were selected as sample size using Krejcie-Morgan table through available sampling. Data were collected using two researcher-made questionnaires: "Applications of Law Enforcement System" and "Police Crime Prevention Management. Data analysis was performed by calculating the tilt and elongation of scores distribution, Pearson parametric test and regression analysis. According to the values of "r = 0.43 and sig> 0.01" the coefficient was significant and a positive relationship was obtained at 0.01 level. Therefore, there is a significant relationship between the use of law enforcement system and police preventive crime management and significantly increases the quality of law enforcement management by increasing the use of law enforcement system. According to the findings of the study, law enforcement officers can optimally use this system in crime prevention management by increasing their knowledge of the capabilities of the system and its application capability. And software is a tool that is increasingly used to empower police commanders and managers.

  Keywords: Crime, Crime Prevention, Crime Prevention Management, Law Enforcement System, Qom Police Commander
 • Mohammad Shokrollahi Yancheshmeh, Malikeh Beheshti Far *, Hosein Kazemi Pages 699-719
  Background and Aim

  Human Resource Retention Architecture strives to help organizations utilize their most valuable resource by maintaining health, improving satisfaction, and enhancing employees' willingness to continue collaborating. The purpose of this study was to design an architectural model for the human resources retention of the Islamic Republic of Iran Police.

  Methodology

  This research is an applied-developmental research with a mixed approach. In the qualitative part the case study method and in the quantitative part the fuzzy Delphi and Delphi methods are used. The statistical population in the qualitative section was law enforcement personnel and in the quantitative section police law enforcement personnel in fuzzy DEMITEL method, organizational and academic experts in fuzzy Delphi method. In the qualitative part, 22 employees were selected purposively and in the quantitative part, 22 employees were purposively employed in the fuzzy DEMATEL method and 16 organizational and academic experts in the fuzzy Delphi method. Data collection tools were semi-structured interviews in the qualitative section and Fuzzy Delphi and Delphi questionnaires in the quantitative section.

  Results

  In architecture Findings in the qualitative part of the study indicate that human resource retention from the viewpoint of law enforcement personnel has three main dimensions of employee health with physical and mental health components, employee satisfaction with job satisfaction, manager satisfaction and organization satisfaction. And then, employee willingness includes the components of employee commitment, opportunities for development, livelihood and work-life balance, and quantitative findings showed that from the perspective of law enforcement personnel, maintaining the health of the most important dimension and creating opportunities for employees to be the most effective component of Retention is the organization's human resources.

  Results

  From the experts' point of view, it is necessary for the architecture of human resources retention and achieving optimal conditions, changes in laws, policies, regulations and organizational procedures.

  Keywords: architecture, Human Resource Retention, staff health, Staff Satisfaction, Police
 • Mohammad Ali Ameri *, Mehdi Beykipour, Kheder Farajirad Pages 721-740
  Background

  In recent years, attention to the productivity is becoming more and more important in policing. Lean Policing approach could be an effective solution for this challenge. Thus, in this research, we are trying to find answer for the following questions: What are the most important elements of Lean Policing? What are the problems of Iran police-courts' structures and processes according the Lean approach? What are some appropriate strategies to make improvement in Iran police-courts' problems in structures and processes by utilizing Lean approach?

  Methodology

  This research is done in a qualitative approach and includes two phases: study of the literature in Lean. The second phase includes utilizing the devised model to find the problems in Iran police-courts.

  Findings

  According to Lean approach, we can achieve any level of optimization in any organization by continuously finding and decrease the waste elements as well as finding and increasing the value-maker elements. In this research, we utilized this approach to find the current waste and value-maker elements of Iran police-courts to devise some strategies for making improvements in structures and processes of them.

  Results is

  Lean, as a repetitive and continuous approach can be used either as a stand-alone strategy to make improvements in the organization, or on the other hand, with considering the current infrastructures that is prepared for current active improvement plans, Lean Policing can be used as a tool set in order to help achieving those plans. A strategical layout is suggested in this research for the second approach.

  Keywords: Lean Thinking, Lean Approach, Lean Policing, police-courts, Process Improvement
 • Mansour Rozei, Ahmad Yaghob Nejad *, Zahra Pourzamani, Afsane Tavangar Pages 741-760
  Background and Objective

  One of the reforms in our country's budgeting system, in accordance with Article 138 of the Fourth Development Plan Act, is the move to "operational budgeting" which emphasizes the performance of governments. Operational budgeting requires cost accounting to determine the cost of services provided by all NAJA subsidiaries, and the need to access the cost of services requires the use of accrual basis accounting as provided in note 26 The government's fiscal rules are those of the users of the public budget.

  Method

  This study was applied in terms of purpose, and in terms of data collection method. In the qualitative section, using data base theory approach with purposeful and theoretical sampling, in-depth interviews and expert opinions (expert and academic) of operational budgeting were collected and data (barriers) were collected in three stages of open coding, axial and selective coding. Using content analysis of upstream documents, the design model and model validity were confirmed by fuzzy triangular Delphi technique by 25 knowledgeable operational budgeting elites. In the quantitative section, the barriers obtained by using the "A. H. Ranking, and finally, cluster analysis, provided guidelines for establishing and implementing operational budgeting.

  Results

  The findings of the present study showed that the barriers and limitations of operational budgeting in law enforcement include: planning and policy making, management, organizations, regulations, preparation and approval, credit allocation, accounting and reporting system, supervision. And auditing, indexing and standardization are undergraduate work and education.

  Results

  In the present study, barriers to establishment and implementation of operational budgeting were identified and after ranking barriers, guidelines and gantt chart of its establishment in the Police Prevention Police were compiled.

  Keywords: Operational Budgeting, accrual accounting, Cost Accounting, Public Sector Accounting, Financial Reporting