فهرست مطالب

مطالعات برنامه درسی - پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا گویا، اطهر فیروزیان*، سهیلا غلام آزاد صفحات 1-36
  بررسی مباحث مالی در کتاب های درسی ریاضی دهه های 40، 50 شمسی در ایران، نشان می دهد آموزش سواد مالی و ایجاد توانایی های تصمیم گیری مالی، بخشی از برنامه درسی ریاضی بوده است. در گذشته، تدریس مباحث مالی که در زمان خود «نو» بودند، از طریق کتاب های درسی آموزش داده می شد و ابزار آن، نماد «مال» یعنی «پول» و «سکه» بود. با این وجود، هدف و رویکرد این بخش از برنامه در کتاب های درسی ریاضی دهه 90 تغییر کرده و نوع پرداختن به این مباحث، استفاده از نماد «مال» به عنوان ابزاری برای آموزش اعداد و سایر مباحث ریاضی مرتبط به آن است. از این گذشته در سال 2015، مطالعه «پیزا» در مورد ارزیابی سواد مالی و توانایی های تصمیم گیری مالی با حمایت «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» انجام شد و بر اساس نتایج آن، این سازمان چند توصیه راهنما برای ارتقای سواد مالی ارائه داد. علاوه بر این، موسسه های دیگری نیز از جمله جامپ استارت، استانداردهای «سواد مالی» را تدوین نمودند. بنابراین با توجه به پیشینه غنی آموزش مفاهیم مالی از طریق برنامه درسی ریاضی در گذشته، توصیه می شود که آموزش و ارتقای سواد مالی و توانایی تصمیم گیری مالی، با درس گرفتن از گذشته و الگوهای جدید جهانی، به شکلی منسجم و هدفمند، با برنامه درسی ریاضی تلفیق شود.
  کلیدواژگان: سواد مالی، تصمیم گیری مالی، ابزار مالی، برنامه درسی ریاضی، تحلیل محتوای کیفی
 • رضوان صفیان بلداجی، علی حسینی خواه*، خسرو باقری، مجید علی عسگری صفحات 37-78
  مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر خرد انجام شده است. به این منظور دیدگاه استنبرگ درباره خرد به عنوان خاستگاه نظری برنامه درسی تبیین و در ادامه با استفاده از روش سنتزپژوهی و تحلیل منابع مرتبط، الگوی برنامه درسی مبتنی بر خرد طراحی شد. نتایج نشان می دهد برنامه درسی مبتنی بر خرد، بر برنامه درسی یکپارچه و کل نگر تاکید دارد و اهداف «پرورش مهارت های پیش نیاز خرد به‎طور متعادل»، «مهارت های تفکر (تاملی، گفتمانی و مباحثه ای)»، «تاکید بر دانش ضمنی» «استفاده اخلاقی از دانش» و «یادگیری ارزش ها» را دنبال می کند. در این راستا محتوای برنامه درسی، مسئله محور و متوازن در سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی انتخاب و به صورت تلفیقی و متوالی سازماندهی می شود. راهبردهای یاددهی- یادگیری فعال و مبتنی بر حل مسئله اخلاقی است؛ و ارزشیابی از آموخته ها بصورت فرایندی و سازنده خواهد بود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، طراحی برنامه درسی، خرد، استنبرگ
 • فاطمه سادات میرعارفین*، محمود مهرمحمدی، مجید علی عسگری، غلامرضا حاجی حسین نژاد صفحات 79-116

  این مقاله با هدف طراحی برنامه درسی "رویکرد زیبایی شناسانه به تدریس در تربیت معلم" با روش کیفی انجام شد. در این رویکرد معلم با الهام از عالم هنر به تدریس می پردازد، بدین معنا که همچون هنرمندان به ابعاد و ظرایف کار خود می اندیشد و تصمیمات متناسب با موقعیت اتخاذ می کند. در خصوص ویژگی های برنامه درسی با رویکرد زیبایی شناسانه، پژوهشگر به بررسی و مطالعه منابع مکتوب تخصصی داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع به تبیین صلاحیت ها و شایستگی های حرفه تدریس در پارادایم زیبایی شناسانه پرداخت. برای شناسایی و طراحی عناصر برنامه از چهارچوب طراحی برنامه درسی مربوط به دانشگاه فرهنگیان همراه با تغییراتی استفاده شد. برنامه درسی طراحی شده از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و 12 نفر از صاحب نظران و 10 نفر از دانشجویان اعتباربخشی شد. یافته ها نشان دادند که معلم برای برخورداری از شایستگی هایی با رویکرد زیبایی شناسانه، کیفیت را در بالاترین مرتبه تعقیب می کند. یافته ها هم چنین حکایت از تایید دیدگاه های گروه های نمونه پژوهش در خصوص برنامه درسی مورد نظر داشت.

  کلیدواژگان: رویکرد زیبایی شناسانه، شایستگی های تدریس، معلم هنرمند، تدریس هنرمندانه
 • ابوبکر مقام دوست*، جواد حاتمی، ابراهیم طلایی، غلامرضا شمس صفحات 117-152
  هدف مقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی بود. برای تحقق اهداف تحقیق، تلفیقی از روش های تحلیل محتوای اسنادی و دلفی استفاده شد. نمونه های آماری انتخاب شده شامل 24منبع در ارتباط با برنامه درسی و آموزش کارآفرینی و همچنین تعداد 17 نفر از کارآفرینان برتر و 17 نفر از متخصصان برنامه درسی است که بصورت هدفمند انتخاب شده بودند. فنون گردآوری داده ها عبارت از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با متخصصان کارآفرینی و تحلیل کیفی متون بود. یافته های این پژوهش، در فعالیت اول و دوم استخراج مولفه های اصلی کارآفرینی (خلاقیت، نوآوری، کارگروهی، پشتکار، ریسک پذیری و رهبری) بود و در فعالیت سوم الگوی برنامه درسی بر اساس هریک از مولفه های برگزیده در قالب عناصر چهارگانه برنامه درسی تدوین گردید. در بخش چهارم الگوی طراحی شده توسط 30 نفر از صاحبنظران برنامه ریزی درسی اعتبار بخشی شد، که نتیجه ی اعتباربخشی گویای مطلوبیت بالای الگوی برنامه درسی طراحی شده بود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی کاردانش، طراحی الگو، اعتباربخشی، رویکرد کارآفرینی
 • داود میرزایی فر*، فرهاد سراجی، فاطمه شمس صفحات 153-184

  هدف پژوهش حاضر شناسایی جایگاه رشته هایرشته های فنی و حرفه ایحرفه ای و کاردانشکار دانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397 بود. این پژوهش ازلحاظاز لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و روش آن توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره متوسطه اول استان همدان بود. نمونه ها به صورتبه صورت روش نمونه گیرینمونه گیری تصادفی خوشه ایخوشه ای از بین سه شهرستان همدان، ملایر و نهاوند، 16 مدرسه و 49 کلاس انتخاب شدند. ابزار جمع آوریجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، فهرست مشاغل مورد تائیدتایید خبرگان و مدیران هنرستان ها بود که به دانش آموزان ارائه گردید تا از بین آن هاآنها رشته های دلخواه خود را انتخاب نمایند. برای تجزیه وتحلیلتجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های درصد، فراوانی و میانگین و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان دهندهنشان دهنده رشته های موردنظرمورد نظر دانش آموزاندانش اموزان به تفکیک دختر و پسر در دوشاخهدو شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش و در چهار زمینه خدمات، هنر، کشاورزی و صنعت به تفکیک است. آموزش وپرورشآموزش و پروزش می تواند رشته هایرشته های موردعلاقهمورد علاقه دانش آموزان (اشاره شدهاشاره شده در این پژوهش) استان همدان در شاخه هایشاخه های فنی و حرفه ایحرفه ای و کاردانش را در کنار دیگر مولفه هایمولفه های مهم جهت انتخاب رشته هایرشته های اولویت داراولویت دار برای دانش آموزان به کار گیرد و از نتایج این پژوهش استفاده نماید.

  کلیدواژگان: انتخاب رشته، رشته های تحصیلی، فنی و حرفه ای، کار و دانش
 • محمد ناصرپور، کمال درانی، کیوان صالحی* صفحات 181-218

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در شکل گیری اختلالات املا نویسی دانش آموزان ابتدایی انجام گردید. بدین منظور از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 23 نفر (9 کارشناس و 14 معلم) که به روش ملاکی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای اعتبار یابی یافته ها از راهبرد های ممیزی بیرونی، بازبینی نتایج توسط اطلاع رسانان، چند سویه سازی و درگیری طولانی مدت استفاده گردید. تحلیل داده ها به شناسایی و طبقه بندی 101 کد، 19 زیرمضمون و 7 مضمون اصلی شامل، عوامل روانشناختی، محیطی، زبان شناختی، برنامه ای، ادراکی، فردی و فیزیولوژیکی، منجر گردید. نتایج آشکار نمود که دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلال های متعدد و متنوع املا نویسی مواجه هستند و این امر ضرورت توجه جدی مدیران و برنامه ریزان آموزش ابتدایی را به منظور ارتقای کیفیت آموزش املا نویسی، فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از تشدید مخاطرات ناشی از آن را آشکار می نماید. در انتها، راهکارهای مناسب برای ارتقای وضعیت موجود و زمینه سازی برای کاهش اختلال های برشمرده شده ارائه گردید.

  کلیدواژگان: اختلالات دیکته نویسی، پدیدار شناسی، عوامل موثر، آموزش ابتدایی
|
 • Zahra Gooya, Athar Firuzian *, Soheila Gholamazad Pages 1-36
  In 2015, OECD supported a study that was launched by PISA to assess students’ “financial literacy” and their ability to make financial decisions. Based on the results of this study, the OECD provided some guidance for the education systems at large regarding financial education and helping students to become conscious citizens taking part in their economic life and making appropriate decisions. As well, “Jumpstart” has presented a set of standards regarding mathematical literacy. Considering the importance of financial literacy the present research was conducted in Iran and mathematics textbooks of 90’s solar years (2010’s AC) were analyzed to trace the financial education. The qualitative content analysis was chosen as research method. The review of 1960s and 1970s indicated that financial education” was integrated as part of mathematics curriculum. On the other hand, financial literacy has been considered as a tool to teach numbers and some other related concepts in the 2010s mathematics textbooks. The research is concluded that integrating historical lessons and new international recommendations would be appropriate way of designing literacy education within the mathematics textbooks.
  Keywords: Financial Literacy, Financial Decision- making, Financial Tools, Mathematics Curriculum, Qualitative Content Analysis
 • Rezvan Safiyan, Ali Hosseinkhah *, Khosro Baagheri, Majid Ali Asgari Pages 37-78
  The purpose of this article is to design a wisdom-curriculum model. To this end, Stenberg's ideas about reason were applied when explaining the theoretical origins of the curriculum. Next, a wisdom-based curriculum model was presented using research methodology and related resource analysis. The results indicated that wisdom based curriculum emphasizes integrated and holistic curriculum and  the main goal orientations include "Developing Balanced wisdom Prerequisite Skills", "Thinking Skills (Contemplative, Discourse and Debate)", "Learning Values", "Emphasis on Implicit Knowledge" "And" ethical use of knowledge". In this regard, curriculum content, problem-orientation and balance in three areas of knowledge, attitude and skills are selected and organized in a coherent and sequential manner. The Teaching strategies include active learning based on ethical problem solving and assessment of what is learned through processes and in a constructive manner.
  Keywords: Curriculum, Curriculum Design, wisdom, Strenberg
 • Fatemeh Sadat Mirarefin *, Mahmoud Mehrmohammadi, Majid Ali Asgari, Gholamreza Haji Hossein Nejad Pages 79-116

  This study aims to design a curriculum for a course entitled “Aesthetic Approach to Teaching” for teacher education program. Aesthetic approach is believed to be the kind of teaching which is inspired by what is characteristic of the arts. The researcher systematically searched and reviewed relevant literature. To organize the findings within a curriculum framework, the blueprint for developing curriculum employed in teacher education university was used with certain changes and manipulations as necessary. The curriculum designed through semi-structured interviews was validated by 12 university experts and 10 students. The findings showed that the teachers pursue quality at the highest level in order to acquire the competencies of the aesthetic approach. The findings also confirmed the viewpoints of the sample groups regarding the curriculum.

  Keywords: aesthetic approach, Teaching competencies, teacher as an artist, artistic teaching
 • Abubakr Maghamdoost *, Javad Hatami, Ebrahim Talaee, Gholam Reza Shams Pages 117-152
  The purpose of the present study was to design and validate an optimal model for vocational curriculum with an entrepreneurial approach. To accomplish research goals, a combination of document content analysis and Delphi methods was used. The selected statistical samples included 24 sources in relation to curriculum and entrepreneurship education as well as the number of 17 top-level entrepreneurs who were purposefully selected. The data collection techniques were a semi-structured interview with entrepreneurship specialists and qualitative analysis of texts. As the findings, the main components of entrepreneurship (creativity, innovation, teamwork, perseverance, risk taking and leadership) were extracted and next the curriculum model was presented based on each of the selected components in the form of four elements of the program. In the fourth section, the model was designed by 30 curriculum scholarship experts, which was the result of an accreditation that illustrates the desirability of a curriculum model.
  Keywords: vocational Curriculum, Pattern Design, Accreditation, Entrepreneurship Approach
 • davod mirzai*, farhd seraji, fateme shams Pages 153-184

  aim of this study was to identification status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 1397. The this research was in terms of purpose of type applied research and its method was descriptive survey. Statistical Society This study included was The students of boys and girls the Ninth grade of Hamedan province. The samples were selected randomly from cluster sampling Method from among three of City Hamedan, Malayer and Nahavand, 16 schools and 49 classes. The data collection tool was a researcher-made questionnaire,the tist of accepted jobs by experts and vocational principal Which are presented to the students to choose among their preferred fields. for analyze the data, were used of Indicators percent, frequency and mean and Friedman Test. The findings indicate students of boys and girls are interested In order of preference to fields of experimental, Humanities, Technical and Vocational , Mathematics - Physics. Education can use the students' favorite disciplines (referred to in this study) in Hamadan province in the technical and vocational branches, along with other important components for the selection of priority disciplines for students and use the results of this study.

  Keywords: Field Selection, major, Technical, Vocational, work based
 • Mohammad Naserpour, Kamal Dorrani, Keyvan Salehi * Pages 181-218

  The aim of this present study is identifying the potential factors involved in dictation disruption in primary school students. For this purpose, a descriptive phenomenological method was used. 23 semi-structured interviews were completed by 14 primary teachers and 9 experts. The data analysis was conducted through Colaizzi's seven-step method, to identify and classify first 101 codes, 19 sub themes and 7 main themes. Member checking, triangulation and Prolonged Engagement were employed to validate the findings of External audit. The main extracted themes included: psychological, environmental, linguistic, program, understanding, personal, and physiological factors. The results revealed that elementary school students face numerous and variety of dictation disorders and this necessitates the immediate and serious attention and action of primary education administrators in order to improve the quality of dictation teaching, the process of assessing academic achievement and preventing the aggravation of its consequences. Based on the obtained results, the recommendations are presented for improving the status and providing context for reducing the disruptions.

  Keywords: dictation disorder, Phenomenology, Effective Factors, Primary Education