فهرست مطالب

مطالعات توسعه اجتماعی ایران - سال یازدهم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اکبر زارع شاه آبادی*، احمدرضا فتاحی دولت آبادی صفحات 7-20
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعاملات و روابط سیاسی اعضای شورای شهر و توسعه اجتماعی در شهر دولت آباد اصفهان صورت پذیرفته است. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری150 نفر از نخبگان علمی، فرهنگی و مذهبی شهر دولت آباد اصفهان می باشد که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار صوری و پایایی گویه ها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد. سپس پرسشنامه ها تکمیل و برای تحلیل داده های آماری، از آزمون هایی همچون فیشر، تی و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین تعاملات سیاسی اعضای شورای شهر و توسعه اجتماعی شهر رابطه معنادار وجود دارد که ابعاد خدمات اجتماعی، امکانات پزشکی، مشارکت اجتماعی، محیط زیست، امنیت و رضایت از زندگی با تعاملات سیاسی اعضای شورای شهر دارای رابطه مثبت و معناداری بوده و ابعاد امکانات آموزشی و حقوق زنان و برابری جنسیتی رابطه معنادار نداشته است. توسعه اجتماعی در شهر از نظر نخبگان(جامعه آماری) در سطح مناسب ابراز گردیده است و همچنین بین جنسیت، شغل، تحصیلات پاسخ گویان و متغیر های پژوهش رابطه معنی داری مشاهده نگردید. آزمون رگرسیونی نشان داد که 3/12 درصد از واریانس توسعه اجتماعی شهر توسط تعاملات سیاسی اعضای شورای شهر تبین می شود.
  کلیدواژگان: شورای شهر، تعاملات سیاسی، توسعه اجتماعی، جنسیت، تحصیلات
 • احسان قاسمی، مهرداد نوابخش*، نصرت الله شادنوش صفحات 21-42

  با کشف حوزه نانوتکنولوژی در دو دهه اخیر، زمینه بسیار مناسبی برای توسعه کارآفرینی پدید آمده است که از آن جمله می توان به کارآفرینی فناورانه نیز اشاره نمود. وجود بازارهای بسیار گسترده و گره خوردن حوزه های تحقیقاتی و علمی و نوآورانه، موجب شده است که این عرصه، کارآفرینان زیادی داشته باشد. در این بین، بررسی عوامل موثر بر کشف فرصت های کارآفرینی فناورانه می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. زیرا می توان با تقویت این عوامل، عرصه را برای کارآفرینی در حوزه نانوتکنولوژی توسعه داد. بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که چنین مدلی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از همین رو در پژوهش حاضر به بررسی پدیده کشف فرصت های کارآفرینی فناورانه در حوزه نانوتکنولوژی پرداخته شده است. به همین منظور در این پژوهش به مطالعه نظریات اساسی پیرامون کشف فرصت کارآفرینانه و همچنین سیر تکامل نظریاتی آن پرداخته شد. سپس به بررسی 11 شرکت دانش بنیان در حوزه نانوتکنولوژی پرداخته شد. تکنیک تجزیه و تحلیل در این پژوهش گراندد تئوری بوده و داده های جمع آوری شده از مصاحبه ها طی سه مرحله گدگذاری شد و در نهایت مدل نهایی به دست آمده ارائه گردید.

  کلیدواژگان: کشف فرصت های کارآفرینی فناورانه، کشف فرصت، کارآفرینی فناورانه، شرکت های دانش بنیان، نانوتکنولوژی
 • کریم علی نژاد*، سید احمد فیروزآبادی، حسین دانش مهر صفحات 43-60
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و واکاوی اثرات اقتصادی و فرهنگی صنعت پتروشیمی در شهرستان مهاباد میباشد. سوال اصلی تحقیق این است که سیاست توسعه صنعتی در مهاباد، چه تاثیری بر اقتصاد و فرهنگ جوامع محلی پیرامون آن داشته است. روش تحقیق مورد استفاده کیفی و از تکنیک تحلیل تماتیک جهت تجزیه و تفسیر اطلاعات میدانی استفاده شده است. داده ها با استفاده از تکنیک های مصاحبه نیمه ساخت یافته و مشاهده، جمعآوری شدهاند و از روش نمونه گیری نظری جهت پاسخ به اهداف تحقیق استفاده شده است، بطوریکه با 21 نفر از مطلعین کلیدی که بصورت مستقیم در معرض پدیده مورد مطالعه بودند، مصاحبه شده است. مصاحبه ها در دو مرحله کدگذاری باز (اولیه و متمرکز) و محوری مورد تحلیل قرارگرفته اند. در حوزه اقتصادی تعداد 36 مفهوم اولیه در زیر 12 مقوله عمده (نابرابری اقتصادی-کاهش درآمد افراد بومی-تغییر در مالکیت زمین-عدم به کارگیری نیروهای بومی-چالشی شدن معیشت-ناشناختگی و غیرقابل پیش بینی بودن طرح برای مردم-تغییر نامتناسب در معیشت مردم بومی-رانت کاری در پتروشیمی-عدم انتفاع مردم بومی-تبعیض جنسیتی در نیروی کار-افزایش درآمد برای برخی از افراد، افزایش تجارب و مهارت های برخی از مردم) صورت بندی شده است. در حوزه فرهنگی 20 مفهوم اولیه تحت شش مقوله عمده (ناهمگنی فرهنگی-عدم فعالیت پتروشیمی در حوزه فرهنگی-عدم وجود زیرساخت های متناسب با پتروشیمی- تغییر در باورهای فرهنگی مردم-آشنایی با فرهنگ های جدید-انتشار فرهنگی) استخراج شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که اثرات در حوزه اقتصادی بیش از آنکه به معیشت مردم نواحی پتروشیمی کمک کند، آنها را متضرر و حتی در مواردی مردم بومی را در حوزه اشتغال و نیروی کار طرد کرده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد، فرهنگ، تحلیل کیفی، صنعت پتروشیمی، مهاباد
 • بهزاد رضوی فرد، حمیدرضا حسنپور* صفحات 61-72
  فساد از جمله مواردی است که در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بدان توجه جدی شده است. موضوع این نوشتار ناظر به ساز و کارهای بین المللی مبارزه با فساد است. با بررسی اسناد و نهادهای موجود در سطح بین المللی می توان به تلاش هایی که از جنبه های گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با فساد است پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی مهمترین ساز و کارهای مبارزه با فساد در سطح بین الملل پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است که کشورها با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای آن در زمینه پیشگیری و مقابله، قوانین خود را براساس آن سامان می بخشند. افزون بر آن نهادهای مختلف بین المللی از قبیل پلیس بین الملل، بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل هم مورد بررسی قرار گرفته اند که هر یک به فراخور در زمینه های مختلف نظیر پیشگیری، پیگیری و ارزیابی وضعیت فساد در کشورها فعالیت دارند. در سطح بین الملل با انجام اقداماتی همگرایانه از قبیل وضع رهنمود و هنجار تلاش شده است تا مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سامان یابد. همچنین اقدامات نهادهای بین الملل است از قبیل تقویت همکاری بین الملل برای پیگیری فساد، ارایه گزارش وضعیت فساد کشورها و... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با عملکرد مطلوب سازوکارهای بین الملل بررسی شده مقاله در کنار سازوکارهای داخلی، انتظار می رود مبارزه با فساد به نحو مطلوب تری محقق شود.
  کلیدواژگان: کنوانسیون ضد فساد، پلیس بین المل، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین الملل
 • ندا محمدپورخبازی، محمد سلطانی فر*، علی اکبر فرهنگی، سارا محمدپور صفحات 73-86
  با توجه به گسترش و تنوع خدمات فضای مجازی و پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون کاربران و علاوه بر این اهمیت حرکت در مسیر توسعه اجتماعی در تحقیق حاضر به بررسی نقش استفاده از فضای مجازی در توسعه اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های آزاد و سراسری تهران پرداخته شده است. روش تحقیق پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته  و بر نمونه ای متشکل از 384 نفر از دانشجویان دانشگاه های سراسری و آزاد تهران انجام شده است. آلفای کرونباخ پرسشنامه 84/. و روایی پرسشنامه به تایید متخصصان حوزه ارتباطات و جامعه شناسی رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری یو من-ویتنی و آزمون دو جمله ای استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که استفاده از فضای مجازی بر توسعه اجتماعی از دید دانشجویان دانشگاه های آزاد و سراسری تهران نقش دارد. یافته ها بیانگر این است که استفاده از فضای مجازی در توسعه ارتباطات اجتماعی، امکانات رفاهی برای زندگی بهتر مردم جامعه، امکان دستیابی به شرایط زندگی مناسب تر و ایجاد شرایط مطلوب و بهبود در وضعیت اجتماعی افراد و همچنین بر فرصت های لازم برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی و مشارکت مردمی نقش دارد.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، توسعه اجتماعی، رفاه اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • افشین محمدی، افسانه مظفری*، رها خرازی محمدوندی آذر صفحات 87-98
  امروزه اهمیت رسانه ها از جمله روابط عمومی ها بعنوان یک رسانه سازمانی در شکل دهی و هدایت افکار عمومی و جریان سازی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بر هیچ کس پوشیده نیست، شاید تا چندی پیش محوری ترین نقشی که برای روابط عمومی متصور بودند صرفا اطلاع رسانی از رویدادهای سازمانی بود.اما در حال حاضر روابط عمومی ها می توانند با ایجاد شرایطی از یک دستگاه اداری منفعل،تبدیل به "سازمان رسانه ای" هدایتگر و جریان ساز درفرایند تحول جامعه بسوی توسعه تبدیل شوند. هدف ازاین تحقیق بررسی جایگاه جریان سازی خبری روابط عمومی ها درتوسعه جامعه با متغییرهایی چون تبدیل شدن روابط عمومی ها به یک سازمان رسانه ای،بهره برداری از فناوری های نوین،استفاده از نیروی انسانی کارشناس و بهره گیری از قالب های متنوع ژورنالیستی است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است وابزار مورد استفاده در آن، پرسشنامه می باشد.جامعه آماری آن کارشناسان روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های مستقر در شهر تهران به تعداد آن ها 600 نفر و حجم نمونه نیز به تعداد 200 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با تغییر و تحولات تکنولوژیکی  که ایجاد شده،تبدیل شدن روابط عمومی به سازمان های رسانه ای و نیز استفاده از قالب های ژورنالیستی متنوع، می توان شاهد ایجاد جریان سازی خبری روابط عمومی ها با هدف نقش آفرین آنها در فرایند توسعه جامعه بود.
  کلیدواژگان: جریان سازی خبری، سازمان رسانه ای، روابط عمومی، قالب های ژورنالیستی، تغییرات تکنولوژیکی- توسعه جامعه
 • بهرام قدیمی* صفحات 99-110
  در این تحقیق تحرک اجتماعی درون نسلی و میان نسلی زنان و مردان بر حسب عوامل مختلف درکلان شهر تهران مقایسه می شود. در این تحقیق انواع قدرت (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین) به عنوان مهمترین عوامل اجتماعی مرتبط با تحرک اجتماعی در نظر گرفته شده و در دو گروه زنان و مردان مورد مقایسه قرارگرفتند. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان حجم نمونه 1054 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سال 1395هجری شمسی انجام گرفته است. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و روایی بخشی از پرسشنامه با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش تفاوت ها از آزمون تی برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از میزان تحرک میان نسلی و درون نسلی صعودی بالا در بین شهروندان تهرانی می باشد. تحرک اجتماعی درون نسلی زنان کمتر از مردان مشاهده شد، اما تحرک اجتماعی میان نسلی زنان و مردان در شهر تهران تفاوتی نداشت. در این تحقیق قدرت اقتصادی، نمادین، اجتماعی و فرهنگی در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت اما تنها قدرت سیاسی بود که مردان بیش از زنان از آن برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: زنان، نابرابری جنسیتی، تحرک میان نسلی، تحرک درون نسلی، قدرت
 • اصغر محمدی* صفحات 111-126
  یکی از نیازهای اساسی انسان که می تواند در جنبه های اجتماعی، فرهنگی زندگی او تاثیر داشته باشد احساس شادمانی و نشاط می باشد ، پژوهش حاضر به رابطه عوامل فرهنگی و مذهبی با شادمانی اجتماعی  و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی(مورد مطالعه: ساکنان شهر اصفهان) پرداخته، جامعه آماری شامل 1663834 نفرجمعیت 10 ساله و بیشتر ساکن اصفهان  که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 600 نفر، روش نمونه گیری سهمیه ای ای متناسب با حجم و سپس تصادفی اتفاقی انتخاب شد. چارچوب نظری شامل: فور دای س، بوردیو، سیلگمن و الیسون البته نظریه غالب بوردیو است. و پایایی کل. مقادیر آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و شاخص های پژوهش از مقدار 7/0 بیشتر است. نتایج تحقیق نشان داد میزان احساس شادمانی اکثریت نمونه آماری (5/69) متوسط می باشد و همچین بین دینداری (38/0)، سرمایه فرهنگی (41/0)، برنامه های رسانه های جمعی (47/0) و امکانات تفریحی و رفاهی (63/0) همبستگی مثبت و متوسط وجود دارد و بین جنس، سن، تحصیلات ، درآمد ، شغل و احساس شادمانی نیز رابطه وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ضرایب کلیه ی متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی برازش شده، در سطح خطای 05/0 معنی دار هستند (05/0 p <) و 9/28 درصد تغییرات شادمانی از طریق مدل رگرسیونی با متغیرهای مستقل توضیح داده شده است و بیشترین تاثیر نیز مربوط به متغیر مستقل دینداری و کمترین تاثیر سرمایه فرهنگی  می باشد.
  کلیدواژگان: : شادمانی اجتماعی، سرمایه فرهنگی، دینداری، رسانه، امکانات رفاهی و تفریحی
 • لیلی بروجردی* صفحات 127-140
  حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. این مفهوم همواره در طول تاریخ دچار تحول و تطور در برداشت و تفسیر از آن بوده است، از طرفی در یک زمان مشخص نیز مفهوم حاکمیت و تفاسیر از آن به هیچ عنوان دارای شرایط مشابه نبوده است.نگرش حکومت نسبت به عناصری همچون مردم، اقتصاد، مالکیت، مالیات، جایگاه دولت و نظرات پیرامون آن، تفسیر از حاکمیت به عنوان عامل موجهه اعمال حکومت، جایگاه ساختارهای حکومت و قدرت از جمله قوای سه گانه، نگرش نسبت به قانونگذاری و عامل مشروعیت بخش برای دارنده این حق از جمله موارد بسیار مهمی هستند که لازم است در بررسی مفهوم حاکمیت مورد توجه قرار گیرند که در این مجال با مطابقت اجمالی برداشت های سنتی و مدرن از این مفاهیم به این نتیجه رهنمون می شویم که ارائه تفسیر ثابت و یکسان از مفهوم حاکمیت امری غیرممکن است و لذا این تغییر نوسان بهترین روش تبیین و ارائه مفهوم را، استفاده از تفسیر هرمنوتیک و مطابق با در نظر گرفتن شرایط، زمان، محیط و زمینه های بررسی آن نمایان می کند.
  کلیدواژگان: حاکمیت، جایگاه دولت، قدرت، قوای سه گانه
 • فرهاد برندک، سید علی حسینی* صفحات 141-156
  به دلیل نگرش جزء گرایانه در تحلیل مسائل، بهره گیری از روش های کمی و مد ل های ریاضی برای سهولت درک و شناخت پیچیدگی های مسائل و مشکلات مناطق، اجتناب ناپذیر می نماید. از آنجا که برنامه ریزی منطقه ای نیاز به درک درستی از موقعیت مناطق مختلف در ابعاد گوناگون توسعه می باشد؛ هدف پژوهش حاضر، بهره گیری از رویکرد کمی گرایانه در ارزیابی توسعه مندی شهرستان های استان اردبیل متناسب با ابعاد مختلف توسعه، می باشد. برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی مناطق، شاخص های بسیاری وجود دارد. هر یک از این شاخص ها، دارای ارزش و اهمیت خاصی می باشند که با توجه به هدف و روش مطالعه، مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهش حاضر، با استفاده از 60 شاخص (در بخش های بهداشتی-درمانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی) به سنجش وضعیت توسعه یافتگی و مقایسه تطبیقی پارامترهای توسعه یافتگی در بخش های مختلف در شهرستان های استان اردبیل، می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی حاصل شده، وضعیت توسعه مندی شهرستان های استان اردبیل، نامتعادل است و این وضعیت در بخش های مختلف توسعه (بهداشتی- درمانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی) نیز، مشهود می باشد. همچنین، کمترین میزان انحراف معیار و دامنه ارزش های توسعه یافتگی شهرستان ها در بخش اقتصادی توسعه ارزیابی شده است که بازگوکننده نزدیکی نسبی شهرستان ها در این بخش از توسعه می باشد.
  کلیدواژگان: ابعاد توسعه، اردبیل، توسعه یافتگی، راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره
 • عاطفه ابراهیم پور آهندانی، سعید جعفری نیا*، اکبر حسن پور، مهدی خیراندیش صفحات 157-170
  صنعت بانکداری صنعتی پویا، رقابتی، پیچیده و متاثر از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی و دولتی است. این شرایط، شناسایی الگوهای رفتاری مناسب را در راستای کسب عملکرد بهینه ضروری می نماید. رفتارهای سیاسی انحرافی از جمله مواردی است که می تواند عملکرد بهینه سازمان را دچار آسیب نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نوع استفاده پژوهشی بنیادی است و در آن از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون استفاد شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های عمیق با 21 خبره بانکی گردآوری شد. داده های پژوهش طی فرایندی چند مرحله ای، کدگذاری شدند و عوامل موثر بر بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در قالب 63 تم فرعی و 8 تم اصلی با عنوان؛ عوامل مربوط به کارکنان، عوامل مربوط به مدیران، عوامل مربوط به مشتریان، عوامل شغلی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل دولتی-قانونی-حقوقی طبقه بندی شدند.
  کلیدواژگان: رفتار سیاسی انحرافی، صنعت بانکداری، رویکرد کیفی، تحلیل مضمون
|
 • Akbar Zare Shahabadi *, Ahmadreza Fattahi Dowlatabadi Pages 7-20
  The purpose of this study was to investigate the relationship between political interactions and social relations of city council members and social development in Isfahan Dolatabad. The method of this research is survey and the statistical population is 150 scientific, cultural and religious elites of Isfahan city. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was measured by face validity and reliability of items by Cronbach's alpha. Questionnaires were completed and Fisher's exact test, t-test and Pearson's test were used in SPSS software. The results showed that there is a significant relationship between the political interactions of city council members and the social development of the city. The dimensions of social services, medical facilities, social participation, environment, security and life satisfaction have a positive and significant relationship with the political interactions of city council members. And there was no significant relationship between educational facilities and women's rights and gender equality. Social development in the city was elite in terms of elite (statistical population) and there was no significant relationship between gender, occupation, education of respondents and research variables. Regression analysis showed that 12.3% of the variance of social development of the city is explained by the political interactions of city council members.
  Keywords: City council, Political interactions, Social Development, Gender, Education
 • Mehrdad Navabakhsh, Nosratollah Shadnoosh Pages 21-42

  With the discovery of the field of nanotechnology in the last two decades, there has been a tremendous field of entrepreneurship development, including technological entrepreneurship. The existence of very large markets and the interconnection of research and scientific fields has led to a lot of entrepreneurship. Meanwhile, the study of factors affecting the discovery of technological entrepreneurship opportunities can be of great importance. Because these factors can be strengthened, they have expanded the field for entrepreneurship in the field of nanotechnology. A review of studies has shown that such a model has not been studied in internal and external research. Therefore, the present study investigates the phenomenon of discovering technological opportunities for entrepreneurship in the field of nanotechnology. For this purpose, the present paper studies the basic views on the discovery of entrepreneurial opportunities and the evolution of its theories. Then, 11 knowledge based companies in the field of nanotechnology were investigated. The analysis technique in this research is grounded in theory and the data collected from the interviews were taken in three stages and finally the final model was presented.

  Keywords: Discovering Technology Entrepreneurship Opportunities, Opportunity Discovery, Technology Entrepreneurship, Knowledge Based Enterprises, nanotechnology
 • Karim Alinezhad *, Seyed Ahmad Firouzabadi, Hossein Daneshmehr Pages 43-60
  The present study aims to identify and analyze the economic and cultural consequences of the petrochemical industry in Mahabad. The main question of the research is, how the industrial development policy in Mahabad influenced the economy and culture of local communities? The research method is qualitative and thematic analysis is used to analyze and interpret the data. Data were collected using semi-structured interview and observation techniques and theoretical sampling method was used to answer the research aims, so that 21 of the key informants directly exposed to the phenomenon were interviewed. All interviews analyzed in two stages of open (primary and focused) and axial coding. In the economic sphere, there are 36 initial concepts in the subcategory of 12 major categories (economic inequality, income reduction, land ownership change, non-use of local workforces, livelihood challenge, unknown and unpredictable of petrochemical for people, disproportionate change in local people’s livelihood, work rent in petrochemicals, Lack of profit for local peoples, Gender discrimination in employing, Increasing incomes, experience and skills of some people). In the cultural sphere, the first 20 concepts were filed in six major categories (cultural heterogeneity, inactivity of petrochemicals in the cultural sphere, the lack of appropriate infrastructures for petrochemical, changes in people's cultural morale, familiarity with new cultures, cultural inspiration). The results show that the effects in the economic sphere have isolated, even in some cases, local people in the field of employment and labor power, rather than helping people livelihoods.
  Keywords: Economy, Culture, Qualitative Analysis, Petrochemical Industry, Mahabad
 • Behzad Razavi Fard, Hamidreza Hassanpour * Pages 61-72
  Corruption is one of the issues that has been taken seriously at national, regional and international levels. The subject of this article concerns the international mechanisms for combating corruption. In fact, by examining the documents and institutions available at the international level, efforts can be made to prevent and tackle corruption in various respects. Thus, one can first of all refer to the United Nations Convention against Corruption, which states by adhering to it and applying its guidelines in the field of prevention and counteracting, to make their own laws based on it. In addition, there are various international bodies, notably the International Police, the World Bank and the International Transparency Organization, each working in various areas such as corruption prevention, monitoring and evaluation. Countries can therefore use the strategies of these institutions and regulations to combat corruption. This study examines the preventive and consistent rules and regulations of the aforementioned international institutions.
  Keywords: Anti-Corruption Convention, International Police, World Bank, Transparency International
 • Neda Mohamadpourkhabazi, Mohammad Soltanifar *, Ali Akbar Farhangi, Sara Mohammadpour Pages 73-86
  Considering the expansion and variety of cyberspace services and the advancement of technology and the increasing use of applicants, besides the importance of moving on the path of social development, the present study examines the role of cyberspace in social development from the viewpoints of students Islamic Azad and National universities of Tehran. The research method is survey and it was done by a researcher-made questionnaire Cronbach's alpha is 0.84 and the validity of the questionnaire has been confirmed by experts of communication and sociology. The results suggest that cyberspace plays a role in social development. The findings indicate that the use of cyberspace plays a role in the development of social communication, the amenities for a better life and prosperity, the possibility of achieving better living conditions and improvement in the social status of individuals, as well as the opportunities achieve deprived masses of their share of national resources and social participation.
  Keywords: Cyberspace, Social Development, Social Prosperity, social participation
 • Afshin Mohammadi Pages 87-98
  Nowadays, the importance of the media, including public relations, as an organizational media in shaping and guiding public opinion and the Streaming political, social, economic events etc. is not overlooked by anyone. Perhaps, until recently, the most pivotal role for public relations was simply to inform the actual events. But public relations can now become a "media organization" of society guidance and streamlining by creating conditions for a passive administrative apparatus. The purpose of this research is to investigate the streamlining of public relations events in society with the variables such as the transformation of public relations into a media organization, changes in technological developments, the use of experts and the use of journalistic formats. This research has been done in a survey method by using questionnaire. The statistical population is the public relations experts of ministries and organizations based in Tehran, that their number is 600 and the sample size is 200 people. The results show that with the technological changes, the development of public relations with the media organizations and the use of journalistic formats, public relations can play a more active role in streamlining news in the society.
  Keywords: Streaming Media, media, Public Relations, Journalistic Formats, technological changes
 • Bahram Ghadimi * Pages 99-110
  In this research the intergenerational and inner generational social mobility among men and women according to various agents is compared in Tehran metropolis. In terms of Bruce Coen the movement of people during their carrier life in social ladder, usually called as inner generation and from the other side what can be measure out the number of children that continue their father or grandfathers job which is called in term intergeneration. In this research the various types of power (Social, Political, Cultural, Economical, and Symbolic) is considered as a most crucial social factor which is related to social mobility and compared with both men and women groups. The method of this research is gauging the data collection tool is questionnaire that is performed in 1395 SH by cluster sampling method with 1054 people sample size. The face validity of questionnaire is approved by experts and the validity of a part of questionnaire is approved by Cronbach’s alpha. To measuring differences the T test is utilized for both two independent groups. The consequences has revealed that the measure of intergenerational and inner generational mobility has high ascending trend among Tehran metropolis citizens. The inner generational mobility is observed fewer than men thus the intergenerational mobility has no difference between men and women in Tehran. In this research the economic, symbolic, social and cultural power between men and women has no significant difference except in political power point of view men have possessed more than women.
  Keywords: women, gender inequality, Intergeneration, Inner generation, power
 • Asghar Mohammadi * Pages 111-126
  One the essential human needs that can affect social and cultural aspects of his/her life is the feeling of happiness. The present investigation aims to study the relationship between cultural factors and religion happiness among the residents of the city of Esfahan. The research population consisted of all the residents above 10 years of age which totaled 1663834, of which, on the basis of Cochran formula and utilizing a quota sampling technique, 600 individuals were chosen as the sample. The theoretical framework was provided by drawing on the ideas of Bourdieu, Fordise, Singleman, and Allison. The research questionnaire had face validity and the reliability coefficients were above 69.5. The results showed that social happiness was moderately and significantly associated with religiosity (r= 0.38), cultural capital (r= -0.41), mass media programs (r= -47), recreation and entertainment facilities (r= 0.63). The results also showed that social happiness was significantly related to age, sex, income, education, and occupation. The results of regression analysis showed that all the independent variables entered the equation and that all together could explain about 28.9 percent of the variance of social happiness. Religiosity and cultural capital had, respectively the highest and the lowest amount of influence on social happiness
  Keywords: social happiness, cultural capital, religiosity, Mass Media, recreation, entertainment facilities
 • Leili Borojerdi * Pages 127-140
  Sovereignty is a concept that has always been debated by the government because it justifies the power of the ruler and how it is exercised. This concept has always evolved and interpreted throughout history, and at one time or another, the concept of sovereignty and its interpretation has never been the same. The state's attitude towards elements such as the people, the economy , Ownership, taxation, the status of government and its views, the interpretation of sovereignty as justifying the exercise of government, the place of government structures and power including the three powers, the legislative attitude, and the legitimizing factor for the holder of this right are very important That need to be considered in examining the concept of sovereignty, in which Traditional and modern notions of these concepts lead us to the conclusion that it is impossible to provide a consistent and uniform interpretation of the concept of sovereignty, and thus this variation of the oscillation is the best way of explaining and presenting the concept, using hermeneutic interpretation and considering the circumstances. , Shows the time, environment, and context for its review.
  Keywords: sovereignty, the position of government, power, the three powers
 • Farhad Barandak, Ali Hoseini * Pages 141-156
  The use of quantitative methods and mathematical models is inevitable to facilitate understanding the intricacies of issues and problem the areas, due to component-oriented attitude to issues. Since the regional planning requires understanding of different areas position to each other in terms of development, the aim of this study is using the component-oriented approach to evaluate the development of Ardabil townships. There are many indicators to measure the situation of development of regions. Each of these indicators are valuable and important that are used with respect to the objectives and methods. This study takes action to measure the development condition and comparative comparison of the parameters of different parts of development in townships of Ardebil province uses 60 indicators (in sectors health, infrastructure, cultural and economic). The research method is descriptive - analytical that is used Multi-attribute technique to data analysis. In accordance with the overall results achieved, the development condition of the townships of Ardabil province is unbalanced and this situation is evident in various development sectors (health, infrastructural, cultural and economic). The minimum value of the standard deviation and amplitude the development of townships has been assessed in economic sector that reflect the relative closeness of townships is in this part of the development.
  Keywords: Aspects of Development, Ardabil, development, Multi-Criteria Optimization, Compromise Solution
 • Atefe Ebrahimpourahandani, Saeed Jafarinia *, Akbar Hassanpoor, Mehdi Kheirandish Pages 157-170
  Banking is a dynamic, increasingly growing, profitable, and highly competitive industry and the occurrence of various deviant political behaviors to obtain higher benefits is undeniable. Behaviors that have many negative consequences. To this purpose, in the current research, the pattern of deviant political behavior management strategies in banking industry is presented. In addition to using library studies, the required data were obtained using qualitative method and thematic analysis strategy and conducting in-depth interviews with 21 experts in banking industry, who were selected using non-random sampling method. Then the pattern of deviant political behavior management strategies was designed, and after performing six stages of thematic analysis, 36 solutions were counted and coded, finally, 7 comprehensive solutions, including carrier path management and employees empowerment, attitude and behavior management, establishment of a transformational management system, organizational culture management, establishment of a fair services compensation system, organization-environment interaction management, and promotion of professional ethics were presented for effective management of deviant political behaviors
  Keywords: Behavioral management, Deviant Political Behavior, Theme Analysis. Banking Industry