فهرست مطالب

مطالعات توسعه اجتماعی ایران - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، زمستان 1402)

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جواد اتابکی، مریم یارمحمد توسکی*، فرهاد امام جمعه صفحات 7-18

  امروزه عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری است و به عنوان یکی از پارامترهای توسعه ی اجتماعی نیز معرفی شده است. چرا که شهروندان برای رسیدن به شرایط مطلوب زندگی در جامعه نیازمند عدالت اجتماعی هستند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عدالت اجتماعی در ایجاد نشاط اجتماعی شهروندان اراک در سال 1398 است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی و براساس براساس ماهیت داده ها کمی می باشد. جامعه آماری از شهروندان 15 تا 64 سال شهر اراک در سال 1397 تشکیل شده است. نمونه آماری شهروندان بر اساس جدول نمونه گیری مورگان به تعداد 400 نفر تعیین گردیده است. همچنین روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و ضریب K M O و کرونباخ بررسی شد. نتایج نشان داد که عدالت اجتماعی 63% در نشاط فردی و 54% در نشاط جمعی، عدالت توزیعی 69% در نشاط اجتماعی تاثیر معناداری دارد. همچنین عدالت مراوده ای 45%، عدالت جنسیتی 37%، عدالت قضایی 49% و عدالت زیستی 41% در نشاط اجتماعی شهروندان شهر اراک تاثیر معناداری دارد. جامعه ای که بخواهد به آرمان های انسانی خود برسد، لازمه آن داشتن شهروندانی با نشاط است و برای ارتقای این نشاط، باید فضای امیدوارکننده ای در ساختار جامعه وجود داشته باشد و عدالت اجتماعی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد چنین فضایی می باشد.

  کلیدواژگان: عدالت جنسیتی، عدالت زیستی، نشاط اجتماعی، عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای، عدالت قضایی
 • محمدباقر صادقی، مرجان دامنکشیده *، علی یونسی، شهریار نصابیان، امیررضا کیقباذی صفحات 19-37

  مطالعه حاضر به تبیین پاسخ رفاه جامعه به شوک های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی برای سال های 1365-1400 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی اندازه دولت، کسری بودجه دولت، توسعه مالی، تکانه های نفتی و ارزی بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز باعث کاهش 9 درصدی و 2 درصدی رفاه اقتصادی می شود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه توسعه مالی نیز نزدیک به 3 درصد می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص نشان می دهد که در دوره سوم، 19/13 درصد تغییرات مربوط به تکانه های قیمت نفت، 15/97 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 27/98 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه، 2/67 درصد مربوط به تکانه اندازه دولت و 3/56 درصد مربوط به تکانه توسعه مالی بوده است. به دلیل آنکه رابطه بازارهای مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با پدیده استفاده نادرست از منابع نفتی، ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای نفتی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، بدهی دولت، نفت، کیفیت نهادی، خودرگرسیون برداری ساختاری
 • پرویز حاجی پور، علی فقیه حبیبی*، توکل حبیب زاده صفحات 39-56

  امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیات، کمیسیون و... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت است رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع، رای و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالبا تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند، هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آرا و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر این صورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آرا، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل، اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضر با نگرش به نمونه هایی از آرای صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق مورد بررسی و تحلیل قرار داده می شود.

  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، مستند و موجه بودن آرا، مراجع شبه قضایی، مستدل
 • رضا مخدومی جوان، مهرداد محمدیان *، محمد علی پور صفحات 57-65

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل جامعه شناختی فرار مالیاتی و نقش آن بر سطح رفاه اجتماعی مودیان مالیاتی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی تمامی نخبه گان و جامعه شناسان در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد و توسعه در سطح کشور هستند که با روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند (60 نفر تا اشباع نظری). جامعه آماری پژوهش در بخش کمی تمامی مودیان مالیاتی شهر تهران در منطقه 12 هستند که جمعیت آنها بیش از 100000 نفر می باشد و بر اساس فرمول کوکران 383 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش از مصاحبه ی نیمه باز یا نیمه ساخت دار و در بخش کمی از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته که بر اساس مصاحبه های انجام شده و کدگذاری آنها ساخته شده است استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا (CVR)، اعتبار سازه ابزار پژوهش از طریق آزمون کیرز میر، اوکلین و پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرونباخ مشخص شده است. در بخش کیفی با بررسی مطالعات مشابه و مصاحبه عمیق با نخبه گان و جامعه شناسان، در این مرحله ابتدا عوامل موثر شناسایی و تعیین و سپس دسته بندی و کدگذاری انجام شد تا مفاهیم اصلی پژوهش به دست آمد و بر اساس آن مدل نظری پژوهش ارایه و فرضیه ها تدوین شدند و در بخش کمی بعد از اطمینان از وجود شرایط پارامتری یعنی نرمال بودن توزیع، پیوسته بودن متغیرها و برابری واریانس ها از آماره های پارامتری نظیر رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده در بخش کیفی حاکی از آن است که عوامل جامعه شناختی فرار مالیاتی متشکل از فرهنگ سازی مالیاتی، شفاف سازی مالیاتی، عدالت مالیاتی، قوانین و مقررات مالیاتی، وضعیت جمعیت شناختی، فرهنگی و اجتماعی مودیان مالیاتی است و شاخص های رفاه اجتماعی، شرایط زندگی، عدالت و برابری و محیط زیست است. در بخش کمی مشخص گردید بین تمامی عوامل جامعه شناختی و رفاه اجتماعی و شاخص های آن رابطه معنی دار وجود دارد. بدین معنی که عوامل جامعه شناختی بر روی رفاه اجتماعی اثرگذار هستند.

  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، مالیات دهندگان، رفاه اجتماعی
 • لیلا فتحی *، نیره حافظی شاهرودی صفحات 77-94

  هدف مطالعه حاضر تبیین راهبردهای مدیریتی سلامت اجتماعی از نگاه سالمندان است. سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمانی و روانی یکی از اصلی ترین ارکان تشکیل دهنده سلامت عمومی جامعه و خانواده محسوب می‏شود. سلامت اجتماعی زمانی پویا می شود که فرد سالمند در خانواده و جامعه‏ای که زندگی می‏کند در قالب هنجارهای اجتماعی ارتباط بر قرار کند و در نتیجه سلامت اجتماعی در خانواده تاثیر به سزایی بر سلامت جامعه دارد و جامعه به سوی شادابی و پویایی سوق می‏دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پدیدارشناسی و تکنیک فن مانن انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 18 نفر از سالمندان ساکن شهر تهران بوده‏اند که به روش هدفمند انتخاب شده و گردآوری داده‏‏ها و تجربه زیسته این گروه با استفاده از مصاحبه نیمه‏ساختاریافته انجام پذیرفت. ماحصل تحلیل حاصل از مصاحبه‏ها 12 تم فرعی و 5 تم اصلی؛ اوقات فراغت مناسب زمینه ساز سلامت اجتماعی سالمندان، تنگنا‏های اقتصادی تضعیف کننده سلامت اجتماعی سالمندان، حمایت اجتماعی مقوله تسهیل‏گر سلامت اجتماعی سالمندان، طردشدگی اجتماعی مقوله کاهنده سلامت اجتماعی سالمندان، کیفیت زندگی مقوله تقویت کننده سلامت اجتماعی سالمندان بود.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، پدیدارشناسی، تجربه زیسته سالمندان
 • محمد آشینه * صفحات 95-108

  مفهوم سرمایه اجتماعی دارای پتانسیل لازم برای جهت دادن رفتار بر پایه شبکه، هنجار، ارزش و اعتماد اجتماعی در ساختار است. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام کارهای درون گروهی به شمار می رود و وجود آن جهت همبستگی اجتماعی و رسیدن به اهداف جامعه لازم می باشد ؛ هرچه میزان سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، دستیابی جوامع به اهداف با هزینه کمتری صورت می پذیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف میزان سرمایه اجتماعی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی می باشد.جامعه آماری این مقاله شامل 13 شهرستان استان هرمزگان می باشند که داده‏ها از مرکز آمایش سرزمین و به صورت تمام شماری گردآوری شده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی شهروندان ساکن در استان هرمزگان در حد متوسطی قرار دارد سراسر کشور می باشند. همچنین روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی می‏باشد که سرمایه اجتماعی در بین مردان با میانگین 2.74، افراد بالای 55 سال 2.79، شیعه مذهب 2.74، افراد با سطح تحصیلات ابتدایی2.92، بازنشسته ‏ها 2.78 بیش از سایرین می‏ باشد. که این آمارها به طور تقریبی نزدیک به میزان سرمایه اجتماعی در سراسر کشور می‏ باشد. نشان می‏دهد که مردان اغلب به دلیل ارتباط با محیط بیرون و به تبع فعالیت‏های اجتماعی بیشتر و قرار گرفتن در موقعیت‏های اجتماعی و شغلی بهترنسبت به زنان، همواره با طیف وسیع‏تری از افراد در ارتباط قرار می‏گیرند و فرصت برقراری ارتباط و گسترش پیوندهای اجتماعی، برای مردان به مراتب بیشتر است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، هرمزگان
 • محسن علایی بوسجین صفحات 109-121

  فرهنگ و مدیریت فرهنگی از جمله مواردی است که محور و زیربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار محسوب می شود. فرهنگ، به عنوان مجموعه‏ی باورها، نگرش ها و اعتقادهای قلبی یک گروه و جامعه، تشکیل دهنده شیوه زندگی آنهاست. زمانی که شیوه زندگی جامعه بر مبنای فرهنگ قوی علمی و توسعه یافته قرار گیرد، به راحتی می توان بنیادهای توسعه پایدار را بر آن استوار ساخت. بر این اساس در این مقاله سعی شده؛ جریان‏های اثرگذار فرهنگی از نظر مدیران و کارشناسان نسبت به عوامل و جریان‏های موثر فرهنگی‏اجتماعی حاکم بر استان اردبیل مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. نتایج عمده این تحلیل که با استفاده از روش تحلیل عاملی کیو بر روی مشارکت کنند گان انجام شد، چهار گروه عمده ی ذهنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان استان نسبت به جریان های فرهنگی استان اردبیل به دست داد. گروه اول که 23 % پاسخگویان را تشکیل می دهند، از وجود آسیب‏های اجتماعی در استان اردبیل، ابراز نارضایتی کرده اند. گروه دوم که 37% مدیران و کارشناسان پاسخگو را تشکیل می دهد، نسبت به جریانات فرهنگی استان اردبیل ابراز نارضایتی نکرده اند. گروه سوم که 23% مشارکت کنندگان را تشکیل می دهد، نسبت به جریانات فرهنگی حاکم بر استان ابراز نارضایتی نکرده اند و اکثر جریانات فرهنگی استان را در حوزه ی سیاسی ارزیابی کرده اند. در نهایت گروه چهارم که 17% پاسخگویان را تشکیل می دهند، اعتقاد دارند، متولی تبلیغات دینی باید یک سازمان مشخصی باشد. مخالف این عقیده هستند که از ظرفیت‏های علمی و فرهنگی استان اردبیل برای برگزاری همایش به طور کامل استفاده می شود. مخالف این هستند که محصولات فرهنگی استان اردبیل توانسته است پاسخگوی خلاهای فرهنگی و ارزشی کشورمان باشد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، رصد اجتماعی و فرهنگی، جریان‏شناسی، جریانات فرهنگی و اجتماعی، اردبیل
 • احمدرضا کسرائی*، حوریه عابدپور، محمدعلی کرامتی، حسن مهرمنش صفحات 123-144

  پژوهش حاضر باهدف واکاوی شاخص های مدل حکمرانی شهر هوشمند در راستای بهبود توسعه اجتماعی بر اساس عدالت شهری با رویکرد مشارکت الکترونیکی انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران شهرداری و برنامه ریزان شهریباسابقه تدریس حداقل 15سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. انتخاب افراد به روش نمونه گیری هدفمند با ملاک سابقه تدریس در دوره تحصیلی ابتدایی انجام گردید. نمونه گیری با مشارکت 18 نفر از صاحب نظران و خبرگان صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو بخش، 1-بررسی و کنکاش اسناد بالادستی، اسناد برنامه ریزی شهری در بخش کتابخانه ای، 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود که مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون براساس الگوی آتراید-استرلینگ استفاده شد. به منظور حصول اطمینان از روایی،سوالات مصاحبه مورد تایید 3 نفر از صاحب نظران باتجربه مدیریت و برنامه ریزی شهری که 1 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و 2 نفر دارای مدرک دکتری بودند قرار گرفت. و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کریپندورفاستفاده گردید که مورد تایید قرار گرفت. در قسمت تحلیل مضمون از نرم افزار ATLASTI استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان 176 شاخص (گویه) موجود، 33 مضمون پایه قابل شناسایی است و 9 دسته مضمون سازنده به دست آمده است .9 مضمون سطح اول شناسایی شده عبارتند از:

  کلیدواژگان: تحلیل مضمون آتراید استرلینگ، حکمرانی شهر هوشمند، عدالت شهری، مشارکت الکترونیکی
|
 • Javad Atabaki, Maryam yar mohammad tooski *, Farhad Imam Juma Pages 7-18

  Today, social justice is one of the most important needs of human societies. It has also beenintroduced as one of the parameters for social development, because citizens to achieve desirable life conditionsin their society need social justice. The present research objective is to study social justice role in providingsocial happiness of Arak citizens in 2010. Regarding objective, data gathering method, and data nature, thepresent research is an applied one, descriptive of correlation and survey type, and quantitave respectively. Thestatistical population is consisted of Arak 15-64-year old citizens in 2009. The statistical sample was determinedto include 400 individuals based on Morgan table of sampling. The results showed that social justice explainssignificantly 63% of individual happiness and collective happiness; distributive justice explains significantly69% of social happiness. Moreover, interactional justice, gender justice, judicial justice, and biological justiceexplain significantly 45%, 37%, 49%, and 41% of social happiness of Arak citizens, respectively. Happy citizensis of requirements for a society to achieve development and humanly causes. To improve their happiness, thereshould be a promising atmosphere in a society 's structure, and social justice is one of important instruments tothis end.

  Keywords: social happiness, distributive justice, interactional justice, judicial justice, gender justice, biological justice
 • Mohamadbagher Sadeghi, Marjan Damankeshideh *, Ali Younessi, Shahriyar Nassabian, Amir Reza Keyghobadi Pages 19-37

  The present study explains the response of society's welfare to government debt shocks andinstitutional quality under the golden rule of financial development for the years 1365-1400. For this purpose,using the structural vector autoregression model (SVAR), which are known as impulse models; The effects ofuncertainty caused by the size of the government, government budget deficit, financial development, oil andcurrency impulses on the economic well-being of the society were investigated. The findings showed that animpulse from the oil price and exchange rate causes a 9% and 2% decrease in the economic well-being of thesociety. The response of the economic well-being of the society to the impetus from the financial developmentarea is also close to 3%. Also, the results of the analysis of variance caused by a sudden change specific impulseshow that in the third period, 19.13 percent of the changes are related to oil price impulses, 15.97 percent arerelated to the exchange rate impulse, 27.98 percent are related to the budget deficit impulse, 67 2.2% wasrelated to the impulse of government size and 3.56% was related to the impulse of financial development.Because the relationship of financial markets is the main factor in the transfer of oil price instability to othersectors of the economy, financial discipline is the only wise way to deal with the phenomenon of improper use ofoil resources, currency and financial instability. For this reason, it is necessary to vaccinate the economyagainst the instability of oil revenues by disconnecting the government's current expenditures with oil revenues.Also, regarding the way of spending oil revenues, the existing laws regarding saving a part of oil revenues in theNational Development Fund should be implemented with more executive guarantee

  Keywords: Government debt, society welfare, institutional quality, financial development, structural vectorautoregression
 • Parviz Hajipour, Ali Faqih Habibi *, Tavkol Habibzadeh Pages 39-56

  Today, in addition to the judiciary and courts of justice, there are authorities under the headings ofcouncil, board, commission, etc., which according to special laws deal with some complaints and disputes andlawsuits, one side of which means the government, and like courts of justice in nature Issue a verdict and ajudicial opinion. These authorities, which are often supervised by the executive branch and are created with theclaim that the issues are specialized, complex and technical, with the aim of accuracy, speed and accuracy of thefinal decision, both in accordance with some constitutional principles and ordinary laws and regulations. Theruling intellect, logic and custom are obliged to issue their final opinions and opinions in a reasoned, justifiedand documented manner to the laws, principles and legal rules. Otherwise, the Court of Administrative Justice,as the reviewing authority of such opinions, will not give them legal validity and legal existence in order toensure the rule of law and the realization of rights or annulment. In the present article, with regard to examplesof opinions issued by quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice, the above issue isexamined and analyzed.

  Keywords: Quasi-judicial authorities - Court of Administrative Justice - reasoned, documented, justified opinions
 • Reza Makhdumi Javan, Mehrdad Mohammadian *, Mohammad Alipour Pages 57-65

  his study aimed to identify the sociological factors of tax evasion and its role in the social welfarelevels of taxpayers. The research had a mixed-method type (qualitative-quantitative). In the qualitative phase,the statistical population consisted of all elites and sociologists in the national economic, development, andsociological fields and they were selected using the convenience-purposive sampling method (60 samples untilsaturation). In the quantitative phase, the statistical population consisted of all taxpayers in District 12 ofTehran with a population of more than 100,000 people. A total of 383 samples were selected using Cochran'sformula based on random cluster sampling. The semi-open or semi-structured interviews were used in thequalitative phase, and the researcher-made questionnaire, which was designed based on interviews and theircoding, was utilized in the quantitative phase. The questionnaire validity was determined using the contentvalidity ratio (CVR), the construct validity of the research tool was obtained using the Kaiser-Meyer-Olkin test,and then the reliability of the tool was determined using the Cronbach's alpha method. In the qualitative phase,similar studies and in-depth interviews with elites and sociologists were conducted to identify the effectivefactors. Thereafter, the clustering and coding stages were performed to obtain the main concepts based on whichthe theoretical model was presented and the hypotheses were developed. In the quantitative phase, parametricstatistics such as regression were used after ensuring the existence of parametric conditions, i.e. the normality ofdistribution, continuity of variables, and equality of variances.

  Keywords: Tax evasion, Social welfare, Taxpayers
 • Leila Fathi *, Niereh Hafizi Shahroudi Pages 77-94

  The purpose of this study is to explain social health management strategies from the perspective of the elderly. Social health, along with physical and mental health, is one of the main pillars of the general health of society and family. Social health becomes dynamic when an elderly person communicates in the family and the society in which he lives in the form of social norms, and as a result, social health in the family has a significant impact on the health of the society, and the society moves towards vitality and dynamism. Gives. The current research was conducted using the phenomenological method and the Van Mannen technique. The participants in this research were 18 elderly people living in Tehran, who were selected in a purposeful way, and the data and lived experience of this group were collected using semi-structured interviews. The results of the analysis from the interviews are 12 sub-themes and 5 main themes; Appropriate free time was the basis for the social health of the elderly, economic constraints weakened the social health of the elderly, social support facilitated the social health of the elderly, social exclusion reduced the social health of the elderly, and quality of life strengthened the social health of the elderly.

  Keywords: social health, phenomenology, lived experience of the elderly
 • Mohammad Ashineh * Pages 95-108

  The concept of social capital has the potential to direct behavior based on network, norm, value and social trust in the structure. Social capital is considered a desirable element for doing intra-group work, and its existence is necessary for social solidarity and achieving society's goals; The higher the amount of social capital, the lower the cost of society. The purpose of this research is to describe the amount of social capital in terms of demographic variables. The statistical population of this article includes 13 cities of Hormozgan province, and the data was collected from the land survey center and as a whole. The results showed that the social capital of citizens living in Hormozgan province is at an average level, they are all over the country.Also, social capital among men with an average of 2.74, people over 55 years of age 2.79, Shia religion 2.74, people with primary education level 2.92, retirees 2.78 more than others. These statistics are approximately close to the amount of social capital across the country. It shows that men often communicate with a wider range of people due to the connection with the outside environment and as a result of more social activities and being in better social and professional positions than women, and the opportunity to communicate and expand Social ties are much more for men.

  Keywords: Social capital, demographic variables, Hormozgan
 • Mohsen Alaei Bosjin * Pages 109-121

  Culture and cultural management are among the things that are considered as the main axis and foundation of sustainable economic development. Culture, as a set of beliefs, attitudes and heart beliefs of a group and society, constitutes their way of life. When the society's way of life is based on a strong scientific and developed culture, it is easy to build the foundations of sustainable development. Based on this, in this article, an attempt is made to investigate and study the influential cultural currents from the point of view of managers and experts in relation to the factors and influential cultural-social currents governing Ardabil province. The main results of this analysis, using Q factor analysis was performed on the participants, four main mental groups were obtained from the perspective of the managers and experts of the province regarding the cultural currents of Ardabil province. The first group, which constitutes 23% of the respondents, expressed the existence of social harms in Ardabil province. are dissatisfied. The second group, which constitutes 37% of the responding managers and experts, have not expressed dissatisfaction with the cultural trends of Ardabil province. They have evaluated the province's culture in the political field. Finally, the fourth group, which constitutes 17% of the respondents, believes that the guardian of religious propaganda should be a specific organization. They are against the fact that the cultural products of Ardabil province have been able to respond to the cultural and value gaps of our country.

  Keywords: Cultural development, cultural observation, flow analysis, cultural, social flows, Ardabil province
 • Houreh Abedpour, Ahmed Reza Kasraei *, Mohammad Ali Keramati, Hassan Mehrmanesh Pages 123-144

  The current research was conducted with the aim of analyzing the indicators of the smart city governance model based on urban justice with the approach of electronic participation. The participants of this research were municipal managers and urban planners with a teaching experience of at least 15 years and a master's degree or higher. The selection of people was done by purposive sampling with the criterion of teaching experience in the elementary education period. Sampling was done with the participation of 18 experts. The data collection tool consisted of two parts, 1- examination and exploration of upstream documents, urban planning documents in the library section, 2- semi-structured interview in the field section, where the semi-structured interview with the participants continued until the theoretical saturation stage. To analyze the qualitative data, the theme analysis method based on the Atreide-Sterling model was used. In order to ensure validity, the interview questions were approved by 3 experienced urban planning and management experts, 1 of whom had a master's degree and 2 had a doctorate. And in order to measure reliability, Krippendorf's alpha coefficient was used, which was confirmed. ATLASTI software is used in the theme analysis. The results of the factor analysis show that among the 176 indicators (items) available, 33 basic themes can be identified and 9 categories of constructive themes have been obtained. The 9 first-level themes identified are: smart governance, smart interaction, smart sustainability, public and private sector cooperation, knowledge integration, smart innovation support, smart infrastructure, smart

  Keywords: Discourse, discourse analysis, social development, development programs, Islamic parliament