فهرست مطالب

آینده پژوهی مدیریت - سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 118، پاییز 1398)

نشریه آینده پژوهی مدیریت
سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 118، پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی امینی شاد*، عباس منوریان، مجتبی امیری صفحات 1-22
  هدف از این تحقیق طراحی مدل حکمرانی خوب در شهرداری تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی - اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، مدیران و مسئولین شهرداری های شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش نیز، به صورت گلوله برفی و هدفمند است. جهت طراحی الگوی حکمرانی خوب در شهرداری تهران از استراتژی گراندد تئوری با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علی موثر بر حکمرانی خوب در شهرداری ها نشان داده که عوامل جامعه مدنی، ذینفعان سیاسی و دستورالعمل های نهادهای بالادستی، تغییر و تحولات محیطی، عوامل استراتژیک، عوامل مدیریتی و عوامل نهادی از جمله عوامل علی موثر بر الگوی حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند. همچنین انعطاف پذیری سازمانی، ظرفیت های منابع سازمانی، حمایت های قانونی از حکمرانی خوب و مدیریت موثر منابع انسانی از جمله زیرساخت های لازم برای حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند. موانع حقوقی و قانونی، موانع فرآیندی در سازمان و ضعف های مدیریتی از جمله عوامل مداخله گر در حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند. راهبردهای حکمرانی خوب شامل توسعه ظرفیت های آموزشی، افزایش ظرفیت های اقتصادی، تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنی و افزایش چابکی سازمانی دسته بندی می شوند. همچنین توسعه مشارکت، بهبود عملکرد شهرداری و توسعه پایدار شهری از جمله پیامدهای حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند.
  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی خوب، شهرداری تهران، نظریه داده بنیاد
 • محمدرضا عرب بافرانی*، محمدرحیم عیوضی صفحات 23-38

  روش شناسی آینده پژوهی به دلیل تازگی، بداعت و خصلت بین رشته ای آن (تحت تاثیر سایر رشته های علمی بودن) دچار ضعف هایی است و زیست چند پایه ای این رشته نیز موجب شده که اتقان و یکپارچگی مناسبی در حوزه روش شناسی آن وجود نداشته باشد. به گونه ای که پژوهشگر آینده پژوهی برای انتخاب و ارزیابی روش های متناسب با پژوهش خود دچار مشکلات عدیده است. به دلیل وجود این ضعف جدی، پژوهش هایی برای شناسایی و معرفی معیارهای انتخاب و ارزیابی روش انجام شده اند که نتایج آنها برای آینده پژوهان فوق العاده کاربردی و مورد استفاده است. با این حال به دلیل گستردگی این پژوهش ها و نبود نگاه جامع در آنها، خود این مطالعات نیز دچار آفت چندپارگی و سردرگم کردن پژوهشگر شده اند. ز این پژوهش آن است که شاخص های روش شناسی موجود در سایر پژوهش ها احصاء شده و در نهایت به کمک نظر خبرگان شاخص هایی برای روش های آینده پژوهی پیشنهاد گردد. عمده روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه کتابخانه ای، فراترکیب و مصاحبه با خبرگان (به صورت پرسشنامه و مصاحبه باز) بوده است. در انتها شاخص های روش شناسی آینده پژوهی از منظر های مختلف (شاخص های گونه شناسی روش، شاخص های گزینش روش، شاخص های مرتبط با مسائل پیش روی روش ها و شاخص های الزامات روش آینده پژوهی) استخراج شد و پس از پرسش خبرگانی، سیزده شاخص بر اساس رتبه بندی به عنوان اصلی ترین شاخص های ارزیابی و انتخاب روش آینده پژوهان در پژوهش هایشان معرفی گردیده است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، روش شناسی، روش در آینده پژوهی، شاخص انتخاب روش، شاخص روش شناسی
 • مهدی جنیدی جعفری*، روح الله بیات، فرهاد درویشی سه تلانی، صفر فضلی صفحات 39-61

  این مقاله با هدف طراحی مدل آینده نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله ضمن مرور ادبیات آینده نگاری شرکتی از دو منظر فرایندی و محتوایی، به بررسی و تحلیل مولفه ها و ابعاد آینده نگاری شرکتی پرداخته شده است. آینده نگاری شرکتی یک قابلیت است و هرگونه عامل ساختاری یا فرهنگی که شرکت را قادر می سازد تا تغییرات ناپیوسته را زودهنگام شناسایی کند و پیامدهای آن را برای شرکت تفسیر و پاسخ های موثری به منظور تضمین بقای طولانی مدت و موفقیت شرکت ارائه دهد را شامل شود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از منظر روش آمیخته و از حیث زمانی از نوع مقطعی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل روش های کتابخانه ای و دلفی از خبرگان دانشگاهی و صنعت (15 خبره) و در بخش کمی داده ها با استفاده از پرسشنامه در صنعت بانکداری ایران و شامل بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، قرض الحسنه و غیردولتی و مشتمل بر 30 بانک جمع آوری وتحلیل شده است. اعتبار مدل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تایید شده است. نتایج حاکی از آن است که آینده نگاری شرکتی را می توان با مولفه های پیشنهادی بررسی و ارتقاء داد. همچنین رتبه بندی مولفه های آینده نگاری شرکتی در صنعت بانکداری ایران نیز بررسی شده است. نتایج نشان داد که آینده نگاری شرکتی بر عملکرد سازمانی اثرگذار است.

  کلیدواژگان: آینده نگاری شرکتی، کاربرد اطلاعات، سطح تکامل روش، افراد و شبکه ها، سازمان و سازماندهی، فرهنگ و عملکرد سازمانی
 • لیدا صفیر*، محمدعلی سرلک، سیدعلی اکبر احمدی، پیرحسین کولیوند صفحات 63-80

  در هر سیستم عواملی وجود داردکه ممکن است درخلاف جهت نظم سیستم عمل کرده و موجب ایجاد بی نظمی، اختلال در رفتارفرد، ازبین رفتن تعادل وثبات سیستم و یا آنتروپی شده و باعث کاهش چشمگیری درعملکرد کارکنان و سازمان خواهد داشت. تبیین آنتروپی رفتاری و شناسایی ابعاد، شاخصها و نحوه ارتباط بین آنها و نهایتا ارائه مدل آنتروپی رفتاری می باشد. پژوهش حاضر از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده می کند که در بخش کیفی آن از روش اکتشافی و تکنیک دلفی بهره گرفته شده است. مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است که حجم نمونه بخش کیفی آن 20 نفر که به روش گلوله برفی انتخاب شده و حجم نمونه بخش کمی 470 نفر بوده و پرسشنامه به روش طبقه ای تصادفی توزیع گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و نرم افزار های ایموس و لیزرل استفاده شده است. دربخش کیفی، بامصاحبه های نیمه ساختاریافته ازخبرگان و تکمیل پرسشنامه، 81 مولفه شناسایی گردیدکه با توجه به ضریب کندال (811/0) و بعداز چهاردورتنظیم پرسشنامه، تعداد 15مولفه باقی ماندکه بابهره گیری ازمدل سه شاخگی ابعادآنتروپی رفتاری درسه دسته عوامل فردی، سازمانی ومحیطی طبقه بندی گردید. در بخش کمی: تاثیر سازه های مستقل عوامل محیطی و سازمانی برسازه میانجی عوامل فردی به ترتیب با ضریب 788/ و 715/0 و تاثیر سازه های محیطی و سازمانی بر سازه وابسته آنتروپی رفتاری از مقدار بحرانی96/1 و 58/2 بزرگتر بوده و از مدل به صورت مستقیم و معنی داری حمایت کرده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل سازمانی و محیطی بر عوامل فردی تاثیرگذاربوده وعوامل فردی تاثیرسریعتر و طولانی تری درایجاد وماندگاری آنتروپی رفتاری دارد. همچنین پیامدهای آنتروپی رفتاری به تفکیک هریک از ابعاد به صورت خلاصه شامل بی نظمی رفتار، سردرگمی ، فضای بی ثباتی ، ایجاد رفتارهای نابهنجار کاری، کاهش بهره وری فرد و سازمان می باشد.

  کلیدواژگان: آنتروپی، آنتروپی مثبت، آنتروپی منفی، آنتروپی رفتاری
 • عباس خمسه*، مریم گودرزی، مریم اصغری صفحات 81-92

  صنایع نیروگاهی از جمله صنایع مادر می باشند که انجام R&D با دیدگاه آینده نگر بدلیل تغییرات سریع تکنولوژی های آن،  امری حیاتی است. از طرفی به دلیل تنوع و حجم بالای R&D، بخشی از R&D در داخل زنجیره تامین این صنایع صورت می گیرد. در نهایت موفقیت محصولات نیروگاهی به شدت وابسته به همکاری های موجود و آتی موفق R&D در زنجیره تامین می باشد. گروه مپنا به عنوان تولید کننده محصولات نیروگاهی، در راستای کسب مزیت رقابتی و حضور در بازارهای جهانی نیازمند توسعه همکاری های R&D در زنجیره تامین خود با رویکردی آینده نگر می باشد. از آنجا که پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت همکاری های R&D در زنجیره تامین گروه مپنا می باشد.. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی می باشد. عوامل موثر بر همکاری های تحقیق و توسعه در زنجیره تامین از مرورادبیات و نظر خبرگان زنجیره تامین استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان گروه مپنا توزیع و نتایج با روش های تحلیل عاملی تاییدی با معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش8 عامل کلیدی موفقیت در همکاری های R&D به همراه 25 شاخص شناسایی و تاییدگردید. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، الویت اول عامل راهبری یکپارچه زنجیره تامین ، الویت دوم هوشمندی تکنولوژی و عوامل ویژگی شرکا، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت مالی، مدیریت R&D ، تعهدات قانونی و مدیریت IT به ترتیب در الویتهای بعدی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، همکاری های تحقیق و توسعه، زنجیره تامین، صنعت نیروگاهی، گروه مپنا
 • شهرام رستم پور، سلیمان ایرانزاده*، ناصر فقهی فرهمند صفحات 93-112

  مدیریت زنجیره تامین بعنوان یکی از مهم ترین ارکان کسب و کارهای امروزی تلقی شده و بخش اعظمی از هزینه های هر سازمان تولیدی و خدماتی در این چرخه هزینه می شود. از مهم ترین مولفه های کارآمدی هر زنجیره تامین، برخورداری از یک سیستم حمل و نقل بهینه می باشد که رویکرد ریاضی حاکم بر مدلسازی و بهینه سازی آن را مساله مسیریابی وسیله نقلیه گوییم. دراین مقاله با هدف کمینه سازی هزینه های زنجیره تامین و بیشینه سازی سطح رضایت مشتریان، نسبت به مدلسازی، حل واعتبارسنجی سیستم توزیع در یک زنجیره تامین دو سطحی حلقه-بسته با متغیرهای غیرقطعی، اقدام به عمل آورده شده است. در این راستا با عنایت به غیرقطعی بودن متغیرهای مرتبط با فرایند مدلسازی و نظر به آنکه جواب بهینه می تواند هر ترکیب برداری از گره های گراف مورد مطالعه باشد، مساله از نظر درجه پیچیدگی در حوزه مسایل NP-hard طبقه بندی شده، و حل بهینه آن از طریق روش های کلاسیک برنامه ریزی ریاضی امکان پذیر نمی باشد. در این مطالعه جهت حل مساله ازالگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب استفاده شده است. عمده ترین متغیرها و پارمترهای لحاظ شده در مدل مشتمل برتعداد، سرعت، ظرفیت، متوسط بارحمل شده و مسافت طی شده توسط ناقل ها، و تعداد، پراکندگی، و مقدار کالای درخواستی و مرجوعی توسط خرده فروشان می باشند. جهت بررسی اعتبار پاسخ بدست آمده نیز نسبت به مدلسازی و حل 3 سناریو و مقایسه نتایج آن با روش نوبتی (روش رایج در شرکتهای توزیع) اقدام به عمل آورده شده که  نشان از کارآمدی روش پیشنهادی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، مساله مسیریابی وسایل نقلیه، بهینه سازی ترکیبی، روشهای فراابتکاری، عدم قطعیت
 • مجید صادقی، کامران محمدخانی*، نادر قورچیان، پریوش جعفری صفحات 113-142

  تردیدی نیست که محیط آینده فراپیچیده نظام آموزش عالی و سازمان ها، محیطی راهبردی، و یکی از راه های موفقیت در رهبری افراد در آن محیط چرخش به درون خویش با نگاه ویژه ای به تسلط شخصی از طریق کنکاش و باستان شناسی در خویشتن خویش با هدف آینده ورزی، جلوگیری از آنتروپی و خلق سنتروپی جهت کارآمدی جمعی، اجتماع فرهیختگان و دانش آموختگان نظام آموزش عالی در آینده خواهد بود. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین روایی محتوایی تسلط شخصی و ابعاد آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه خبرگان می باشد. این پژوهش کاربردی، کیفی و اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش بصورت هدفمند در بخش اول 7 نفر با تکنیک دلفی و در بخش دوم 22 نفر، از استادان خبره دانشگاه های؛ هاروارد، فلوریدا، خوارزمی، علوم و تحقیقات با معیار سطح علمی دانشیار به بالا و تالیف کتاب های تخصصی انتخاب گردید. پرسشنامه از دو نوع بازپاسخ و بسته پاسخ و در تحلیل داده ها از روش فراوانی تحلیل روایی محتوایی با شاخص های سی وی آر و سی وی آی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که خبرگان دانشگاه ها در تسلط شخصی و ابعاد اصلی آن یعنی: بخشش، خودشناسی، دوست داشتن خود، حفظ ذهنیت مثبت، تمرین انضباط، پیش کنشی،باورهای خودتنظیمی فراشناختی و تدوین و اجرا (زندگی کردن) درراستای هدف مدون در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها اجماع نظر دارند

  کلیدواژگان: تسلط شخصی وابعاد آن، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رهبری آموزش عالی
 • شهرام کریم نژاد، رضا نجف بیگی*، کرم الله دانشفرد، اکبر عالم تبریز صفحات 143-158

  در شرایطی که نظام تامین اجتماعی با چالش هایی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحران های اقتصادی رو به رو است، حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی می تواند بر عملکرد مالی این سازمان موثر باشد. از این رو استقرار حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید در وهله اول با نیازها، ارزش ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش درک چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع و به منظور پر کردن شکاف تحقیقاتی، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی اقدام به انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی گردید. پس از طی مراحل کد گذاری و شناسایی مقوله های اصلی، الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ارایه گردید. از مجموع 104 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز، پس از تقلیل و ادغام مفاهیم، 30 مقوله خرد و در نهایت 15 مضمون یا درونمایه اصلی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران با محوریت "پاسخگویی" استخراج گردید. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان ضرورتی است که با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثر بخش و شفافیت قابل احصاء می باشد.

  کلیدواژگان: تامین اجتماعی، حاکمیت مالی، نظریه پردازی داده بنیاد
 • نادی علیزاده، نازنین پیله وری*، محمود البرزی صفحات 159-173
  محاسبات ابری یکی از جدید ترین فناوری های ارائه خدمات است که تا کنون به طور کامل در هیچ سیستم آموزشی مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ها میباشد و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که تعداد 21پرسشنامه بین خبرگان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ها توزیع،و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دیمتل استفاده شد. با تجزیه و تحلیل معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین 11 معیار معرفی شده ، معیار عوامل سازمانی با بیشترین مجموع سطری در بین سایر معیارها در راه انتخاب مولفه های بهبود یادگیری الکترونیکی دارای بیشترین اثر گذاری بر روی سایر عناصر است و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست. به عبارتی با اهمیت ترین معیار و دارای بیشترین تاثیر و تاثر در کل سیستم است. مطابق با الگوی مفهومی ارایه شده در مقاله در هسته مرکزی الگو بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مدنظر بوده و از طرفی با ارزیابی انجام شده می بایست نسبت به افزایش همکاری سازمانی به عنوان تاثیرگذار ترین عامل توجه بیشتری نمود چراکه مدیران سازمانی با حمایت های همه جانبه خود خواهند توانست بهبودی در یادگیری الکترونیکی ایجاد نمایند و محتوای آموزشی  با کمترین مجموع سطری کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست.نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت ها و موسسات  اموزشی فعال در زمینه پردازش ابری  و پژوهشگران این رشته کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، محاسبات ابری، تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک دیمتل
 • علیرضا آقا قلیزاده سیار، محمد رضا معتدل*، علیرضا پور ابراهیمی صفحات 175-188

  در دنیای رقابتی امروز توانایی  شناخت و پیش بینی تقاضای مشتریان یک مقوله مهم جهت موفقیت سازمانها به شمار می رود.و از انجا که دستگاه های خود پرداز یکی از مهم ترین کانالهای توزیع وجه نقد و یکی از اساسی ترین معیارهای ارزیابی سطح خدمات برای بانکها بشمار میروند در این مقاله ویژگی های مربوط به دستگاه های خودپرداز با توجه به زمان های مراجعه و مکان قرار گیری دستگاه ها بررسی می گردد . این مقاله به دنبال یافتن مدلی پویا و کاربردی جهت سناریو سازی تقاضای دستگاه های خود پرداز می باشد . از این رو مورد کاوی بر روی 378 دستگاه خودپرداز در سراسر شهر تهران در بازه زمانی یک ماه که شامل 69418 رکورد می باشد انجام گرفت . این مدل در نهایت با خوشه بندی داده های آماری در بعد زمانی و مکانی موفق به یادگیری الگوی موجود در داده های کلان شده و بر همین مبنای درخت تصمیم ارائه شده قادر به پیش بینی تعداد مراجعه کننده به هر دستگاه می باشد که پس از ارایه سناریو های  ایجاد شده در جهت ارتقای کیفیت خدمات دهی بانکی و ارتقای عملکرد شبکه خودپردازها ترکیب بهینه مکانی دستگاه های خودپرداز در بعد مکانی و زمانی ارایه میگردد.

  کلیدواژگان: داده کاوی، پیش بینی تقاضا، خوشه بندی میانگین کای، درخت تصمیم C&R، یادگیری ماشین
 • ایمان غریب، عباس طلوعی*، کامبیز حیدرزاده صفحات 189-201

  با توجه به رقابت بانک ها در جذب مشتریان و تاثیر عوامل روانشناختی و محیطی بر روی رفتار آنها در طول زمان، در بخش بندی مشتریان میبایست پویایی رفتار آنها را مورد بحث قرار داد. شناسایی الگوهای غالب رفتاری مشتریان و انتقال آن به بخشهای مختلف در طول زمان از موضوعات مهم این حوزه میباشد. این پژوهش بر آن است با تمرکز بر پویای رفتار مشتریان به شناسایی گروه های رفتاری، الگوهای غالب جابجایی، ویژگی ها و الگوهای حاکم بر جابجایی مشتریان بانک انصار بپردازد. جهت استخراج الگوهای رفتاری، روشی ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی و قوانین انجمنی (k-means و الگوریتم اپریوری) استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده چهار گروه رفتاری" مشتریان کم ارزش با الگوی پایدار"، "مشتریان کم ارزش با الگوی سودآوری ناپایدار"، "مشتریان رویگردان شده با سودآوری متوسط"، "مشتریان وفادار با سودآوری کم" شناسایی و ارتباط بین آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های بدست آمده، میتوان به مدیران ارشد در اتخاذ استراتژی های بازاریابی مناسب در جهت بهبود الگوهای رفتاری کمک شایان توجهی داشت.

  کلیدواژگان: بخش بندی، رفتار پویای مشتریان، قوانین انجمنی، خوشه بندی
 • جواد جوکار برازجانی، سید کامل کمالی*، وحیدرضا میرابی، سهیل سرمد سعیدی صفحات 203-238

  هدف از این کندوکاو، طراحی و تبیین مدل رفتار خرید آنی در ایران می باشد که برای دستیابی به این هدف، از دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است. در مرحله کیفی، با بازنگری آثار موجود ، انجام مصاحبه های باز و تکنیک تحلیل محتوا، چهار بعد شناسایی شده است که عبارتند از: ارزش های فرهنگی، شخصیت ها، موقعیت ها و جنبه های شناختی-عاطفی خریدار می باشند و در مرحله کمی، نمونه 3168 نفری از خریداران از فرهنگ های گوناگون شامل(فارسی، آذری، کردی، لری، عربی، بلوچی، ترکمنی، قشقایی، گیلکی و مازندرانی) و با رده های سنی گوناگون می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری تصادفی، استخراج شده و با تحلیل عاملی- اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی ومدل یابی معادلات ساختاری تجزیه تحلیل شده اند. نتایج کندوکاو نشان می دهند که با شناخت ارزش های فرهنگی، شخصیت، موقعیت و جنبه های شناختی-عاطفی خریداران، می توان رفتار خرید آنی خریداران را مدیریت نموده و از طرف دیگر نیز خریداران و مصرف کنندگان را یاری می نماید تا دریابند که در چه شرایطی خرید آنی انجام می دهند و همچنین ارزش های فرهنگی خریداران، دارای نقش و جایگاه ویژه ای دررفتار خرید آنی می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار خرید آنی، ارزش های فرهنگی، شخصیت، موقعیت، جنبه های شناختی-عاطفی خریدار، تحلیل عاملی- اکتشافی
 • افسانه زمانی مقدم، علی تقی پور ظهیر، ژیلا دادگرپناه* صفحات 221-238
  این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای توسعه توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  با توجه به تغییرات بنیادی نظام آموزش عالی در اینده اجرا شده است. جامعه آماری شامل 200 نفر از دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای  برحسب جدول مورگان انتخاب شدند.ابزار گرداوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته می باشد که جهت روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گردید و پایایی پرسشنامه ها نیزبااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی ونرم افزار های spss، PLS با استفاده از رویکرد کمی انجام گرفت. روش پژوهش، پیمایشی می باشد.براساس مبانی نظری توانمندی های دانشجویان با تلفیقی از 4 رویکرد (ارتباطی،شناختی،ساختاری، انگیزشی) و ترکیب دو مدل(اسپریتز و کتل،هورن،کرول) دوبعد مدیریتی و آموزشی با 12مولفه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از نظر توانمندی های مدیریتی و آموزشی پایین تر از سطح مطلوب قرار دارند. مدل توسعه توانمندی های مدیریتی و آموزشی می تواند تفکر تحلیلی و خرد انتقادی و توسعه فراشناختی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واعضای هیئت علمی که از چالش های دانشگاه است را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: توانمندهای مدیریتی، توانمندهای آموزشی، دانشجویان مدیریت آموزشی، آینده نگری آموزش عالی
 • مهدیه مودتی، تقی ترابی*، محمود محمودزاده، عباس معمارنژاد صفحات 239-254
  کارآفرینی فرصت گرا مکانیسم مهمی در مسیر تحول دانش جدید که منجر به رشد اقتصادی است. اگر چه کارآفرینان عاملان تغییر هستند، ما نمی توانیم از ساختار چشم پوشی کنیم. در این پژوهش نقش نهادهای غیررسمی در اجرای فعالیت های کارآفرینانه و شکل گیری کارآفرینی فرصت گرا با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث بررسی شد و عوامل نهادی غیررسمی تاثیرگذار بر فعالیت های کارآفرینی فرصت گرا، در دو دسته هنجارهای اجتماعی و اعتمادبنفس فردی از طریق داده های دیده بان جهانی کارآفرینی با استفاده از روش GMM برای شصت کشور در دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2009-2017 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شکل گیری فعالیت های کارآفرینی فرصت گرا به مقدار قابل توجهی به وضعیت کیفی نهادهای غیررسمی بستگی دارد. بنابراین در پژوهش های کارآفرینی و نیز برناه هایی که به منظور گسترش  کارآفرینی فرصت گرا در سطح ملی تدوین می شود باید این عوامل نهادی غیررسمی در کنارعوامل نهادی رسمی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی فرصت گرا، نهادهای غیررسمی، کارآفرینی الزامی، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • عبدالرضا خسروی، رضا صابونچی*، حمید فروغی پور صفحات 255-267
  تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین انسجام گروهی و نوع تعارض (وظیفه و ارتباطی)  و اثربخشی تیمهای فوتبال باشگاه های لیگ برتر کشور انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) و بصورت میدانی و کتابخانه ای بود. جامعه آماری، شامل کلیه بازیکنان و مربیان 16 تیم شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر در سال 1396 می باشد که بصورت کل شماری داده ها جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انسجام گروهی ویدمایر (1985)، پرسشنامه نوع تعارض جین (1997) و پرسشنامه اثربخشی تیمی وان در وگت (2000) استفاده شد. نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که  بین تعارض وظیفه وتعارض ارتباطی از نظر بازیکنان و از نظر مربیان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هر دو نوع تعارض وظیفه و ارتباطی در اثربخشی تیمی تاثیر منفی دارند. همچنین بین انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی و اثر بخشی تیمی از نظر بازیکنان و از نظر مربیان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: انسجام گروهی، نوع تعارض، تعارض وضیفه، تعارض رابطه، اثربخشی تیمی
|
 • Ali Amini Shad *, Abbas Monavvarian, Mojtaba Amiry Pages 1-22
  The purpose of this research is to design a good governance model in Tehran municipality. The present study is developmental in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of method. Interview tools were used to collect qualitative data. The target population in this study is managers and officials of Tehran municipalities. The sampling method in this study is snowball and purposeful. Grounded theory strategy with Strauss and Corbin approach was used to design the network governance model in Tehran municipality. Based on the results of open and pivotal coding, causal factors affecting good governance in municipalities have shown that civil society factors, political stakeholders and guidelines of upstream institutions, environmental change, strategic factors, managerial and institutional factors, including causal factors On the pattern of good governance in municipalities. Also, organizational flexibility, organizational resource capacities, legal support for good governance, and effective human resource management are the necessary infrastructure for good governance in municipalities. Legal and legal barriers, process barriers in the organization, and management weaknesses are factors that interfere with good governance in municipalities. Network governance strategies are categorized as developing educational capacity, enhancing economic capacity, strengthening effective communication with civil society, and increasing organizational agility. The consequences of good governance in municipalities are also the development of partnerships, improved municipal performance and sustainable urban development.
  Keywords: Governance, Good governance, Tehran Municipality, Grounded Theory
 • Mohammadreza Arabbafrani *, Mohammadrahim Eivazi Pages 23-38

  The methodology of Futures studies is weak because of its novelty, innovation and interdisciplinary character (influenced by other disciplines), and its multidisciplinary biology has led to a lack of proper coherence in its methodology. Futures studies researcher has many problems in selecting and evaluating methods appropriate to his research. Because of this serious weakness, research has been carried out to identify and introduce criteria for selecting and evaluating methods whose results are of great use to future studies researchers. However, because of the scope of these studies and the lack of a comprehensive look at them, the studies themselves have become plagued by confusion and confusion. In this study, it has been attempted to summarize the methodological indicators available in other researches and finally, with the help of experts, suggest indicators for future studies methods. The main method used in this study was library study, cross-sectional and expert interviews (in the form of questionnaires and open interviews). At the end, the methodology indicators of futures studies were extracted from different perspectives (methodological indicators, method selection indicators, indicators related to the issues facing the methods, and requirements for futures methodology requirements) and after thirteen questions, Indicators based on ratings have been introduced as the main indicators of evaluation and selection of future studies researchers in their research.

  Keywords: futures studies, Methodology, Method in Futures studies, Method Selection Index, Methodology Index
 • Mahdi Joneidi Jafari *, Rohullah Bayat, Farhad Se Talani, Safar Fazli Pages 39-61

  This article aims to design a model for corporate foresight capability and its impacts on organizational performance in the banking industry of Iran. In this research, first, the review of literature on corporate foresight from the process and content perspectives is presented, and then we have examined and analyzed the components and dimensions of corporate foresight. Corporate foresight is an ability that includes any structural or cultural element that enables the company to detect discontinuous change early, interpret the consequences for the company, and formulate effective responses to ensure the long-term survival and success of the company. The research is of practical purpose and research method is a mixed method and is cross-sectional in time. The data collection tool has been collected and analyzed in the qualitative part including library and Delphi methods from academic and industry experts (15 experts)  and in the quantitative part using questionnaire, the data research were collected and analyzed from the banking industry of Iran including 30 banks (Commercial Government banks, Specialized Government banks, Gharzolhasaneh and Non-Government Banks). . The validity of the model is verified by structural equation modeling. The results show that we can examine and promote the corporate foresight using the components of proposed measurement model. The ratings Corporate Foresight components in Iranian banking industry are also investigated. The results showed that corporate foresight affect organizational performance.

  Keywords: Corporate Foresight_Information usage_Method sophistication_People & Networks_Organization & Organizing_Culture_Organizational Performance
 • Lida Safir *, Mohammad Ali Sarlak, Ali Akbar Ahmadi, Pir Hoseain Kolivand Pages 63-80

  There are factors in any system that may act contrary to system order, causing disorder, disrupting behavior, disrupting system stability or entropy, and will significantly reduce employee and organization performance. To explain behavioral entropy and identify the dimensions, indices, and the relationship between them, and finally to present a behavioral entropy model. The research method was exploratory and the data analysis method was mixed (qualitative and quantitative). The qualitative part of the Delphi method consisted of 20 experts including 10 human resources professors and 10 extension managers. Snowball method was used to select both groups. At first, using a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with experts in the conceptual model of research and then to test the model from each of the standard questionnaires, a questionnaire with validity and reliability of 0.814 and 0.74 was set up and in a statistical population of about 1000 managers and 470 staff managers. The Iranian industries were distributed by random stratified method and 441 questionnaires were obtained using quantitative research methods and structural equations of Venice using SPSS and LISREL software. In the qualitative section, 81 components were identified which, according to Kendall's coefficient of 0.811 after four Delphi panel formats, remained 15 components, including three behavioral entropy dimensions triplicates including three individual, organizational and environmental categories. In section: The influence of independent environmental and organizational factors on individual factors mediated by 0.788 and 0.715, respectively, and the effect of environmental and organizational structures on behavioral entropy dependent constructs is greater than the critical values of 1.96 and 2.58, respectively. Direct and meaningful support. The findings indicate that organizational and environmental factors influence individual factors and individual factors have a faster and longer lasting effect on behavioral entropy retention. The implications of behavioral entropy for each of the variables are summarized as disorder, confusion, an atmosphere of instability, abnormal behaviors, reduced productivity, and organization.

  Keywords: Entropy, positive entropy, negative entropy, behavioral entropy
 • Abbas Khamseh *, Maryam Goodarzi, Maryam Asghari Pages 81-92

  Power plant industries are among the mother industries that research and development with the forward-looking perspective are crucial in which due to the rapid changes in technology. On the other hand, part of R&D is done within the supply chain of these industries. Finally, the power plant products success is strongly dependent on existing and future successful R&D collaborations in the supply chain. Mapna Group, as a manufacturer of power plant products, needs to develop research and development collaboration in its supply chain with a forward-looking approach in order to gain competitive advantage and to be present in the global markets. Since no research has been done in this regard, the purpose of this study is to identify the factors influencing the success of R&D collaborations in MAPNA Group Supply Chain. This research is a descriptive survey in terms of method, and is applied in terms of purpose. Factors affecting the R&D collaborations in the supply chain are extracted from overviewing the literature and the supply chain experts' viewpoints, and the questionnaire approved by the MAPNA Group’s Experts was distributed and results were analyzed by the confirmatory factor analysis with structural equations and PLS software. In this study, 8 key success factors in R&D collaboration were identified and wereconfirmed together with 25 indicators. According to the Network Analysis Process (ANP), the first priority is the integrated supply chain leadership, the second priority is the technology intelligence, and the next priorities respectively are the partner specificity factors, suppliers management, financial management, research and development management, legal obligations and IT management.

  Keywords: R&D, R&D Collaboration, Supply chain, Power Industry, MAPNA Group
 • Shahram Rostampour, Soleyman Iranzadeh *, Naser Feghhi Farahmand Pages 93-112

  Supply chain management is considered one of the most important pillars of today's businesses, and a large portion of the cost of any manufacturing and service organization is spent in this cycle.One of the most important components of the efficiency of each supply chain is the availability of an optimal transportation system. The mathematical approach governing the modeling and optimization of this transportation system is the Vehicle Routing Problem Approach. In this paper, with the aim of minimizing supply chain costs and maximizing customer satisfaction, modeling, solving and verifying the distribution system in a bi-level closed loop supply chain with uncertain variables has been undertaken.Here, due to the uncertainty of the modeling variables, and that the optimal answer can be any vector combination of the studied graph nodes, the problem is classified in terms of the degree of complexity of the NP-hard issues and its optimal solution through methods Classical mathematical programming is not possible.In this study, a metaheuristic fire-fly algorithm used to solve the problem. In this regard, the main variables and parameters included in the model are the number, speed, capacity, average loaded and distance traveled,and the number, Geographical distribution, the amount of goods requested and returned of retailers. In order to investigate the validity of the obtained response, we also modeling and solving of 3 scenarios and comparing the results with a random method(current method in distribution company), which shows the effectiveness of the proposed method.

  Keywords: Supply Chain Management, Vehicle Routing Problem, hybrid optimization, metaheuristicmethods, Uncertainty
 • Majid Sadeghi, Kamran Mohamadkhani *, Nader Gholi Ghourchian, Jafari Parivash Pages 113-142

  There is no doubt that the future environment of meta complex higher education system and organizations, the strategic environment, and one of the ways in which people in leadership success turning into their environment with a special look to dominate another through personal and its restraint in archaeology with the goal of future use, preventing entropy and syntropy for Educated gun and the collective efficacy of the, the Community system of higher education graduates will be in the future. The aim of this study was to identify and determine the validity of the content of personal mastery and its dimensions on the graduate students of universities and centers of higher education from the perspective of experts. This applied research, exploratory and qualitative. Participants in this research is targeted in the first part of 7 people with Delphi technique, and in the second part of the 22 people, Certified masters of the Harvard, Florida, Kharizmi and Sciences and Research Universities The academic level of associate with the criteria above and specialized books. There are two types of The closed questionnaire responses and Open questionnaire answers in the data analysis of the method of frequency analysis, CVR and CVI, was using. The findings show the consensus of the universities on the concept of personal Mastery and identification of its main dimensions: Forgiveness, Know Yourself, Love Yourself, Maintain a Positive Mindset, Practice Discipline, Be Proactive, The beliefs of Self-Regulations, and Develop writ and live your purpose statement, in university graduate students.

  Keywords: Personal Mastery, Its Dimensions, Universities Postgraduate Students, and Higher Education Leadership
 • Shahram Karimnezhad, Reza Nagafbagy *, Karamollah Daneshfard, Akbar Alamtabriz Pages 143-158
  Background & Aim

  The diversity in governance practices around the world is a reflection of differences in the political, social, economic and cultural histories of countries. There is common recognition, however, that financial governance at social security organizations is aimed at delivering what is mandated and ensuring that what is delivered is responsive to the evolving needs of the individual and society. The purpose of this paper is to propose a financial governance pattern, focusing on IRAN social security organization.

  Design/methodology/approach

  Data were collected via semi structured in-depth interviews. We interviewed with 27 Participants were selected from IRAN social security organization. Data were analyzed using the Corbin and Strauss (2008) approach. We interviewed with 7 participants for preparing the research pattern ultimately.

  Findings

  Concepts of study were identified using a micro and general analysis. The 'responsibility' was identified as a main concern. Other categories identified in this study are ‘Contributions’, ‘Actuary’, ‘Financial sustainability’, ‘Monitoring & Measurement’, ‘Integrity’, ‘Capacity Building’, ‘Culture & Communication’, ‘prudence’, ‘Role of the rule’, ‘Sufficiency’, ‘Technology’, ‘Risk and investment management’, ‘Transparency and Government interventions’.

  Keywords: Social security, Financial Governance, Grounded Theory
 • Nadi Alizadeh, Nazanin Pilevari *, Mahmood Alborzi Pages 159-173
  The main objective of this research is to analyze the criteria for improving electronic learning services based on cloud computing using the Diemel technique. The statistical population of the study is the managers and experts of the field of information technology in universities. The tool is a questionnaire. 21 questionnaires were distributed among experts of the field of information technology of universities. Finally, 21 questionnaires were collected and to answer the research questions and information analyzes Dimetel method was used. By analyzing the research criteria using Dimetal's technique, it was found that among 11 criteria, the criteria of organizational factors with the highest total of lines among other criteria in the way of choosing the components of e-learning improvement has the most impact on other elements and The most weight factor in the whole system. In other words, the most important criterion has the greatest impact on the whole system. And the educational content with the least sum of the line has the least impact on other elements. The results of this research can be applied to companies and educational institutions active in the field of cloud computing and researchers in the field.
  Keywords: electronic learning, cloud computing, Multi-criteria decision making, dimetel technique
 • Alireza Agha Gholizadeh Sayyar, Mohamadreza Motadel *, Alireza Pour Ebrahimi Pages 175-188

  In today's competitive world, the ability to recognize predict customer demand is an important issue for the success of organizations. And since ATMs are one of the most important channels for cash distribution and one of the most fundamental criteria for assessing the level of service to banks,In this paper, the number of referrers to ATM devices is reviewed based on the timing and location of the devices. This article seeks to find a dynamic and functional model for predicting the number of referrers to each ATM depending on the time and location of the device. Hence, 378 ATM machines were used throughout the city of Tehran for a time period of one month, containing 69,418 records. Finally, with the help of clustering of statistical data in spatial and temporal dimensions, this model finally succeeds in learning the pattern in the macro data, and based on the decision tree, the predictor can predict the number of referents to each device, which after the algorithm is presented. In order to improve the quality of banking services and improve the performance of the ATM network, it is proposed to combine the optimal location of ATMs in spatial and temporal dimensions.

  Keywords: data mining_Demand forecasting_K Means_C & R decision tree_Machine learning
 • Iman Gharib, Abbas Toloie *, Kambiz Heidarzadeh Pages 189-201
  Background

  A new matter that arises in term of the dynamic behavior of customers is considering the customer segmentation. Based on the banks competitions to increase market share as well as the psychological and environmental factors the dynamics of customers’ behavior should be considered over time. Transferring customers to different sectors over time and discovering the dominant models in their displacements between sectors are of important topics in this context.

  Objective

  this article aims to identify the behavioral clusters, the dominant patterns of displacement, and the leading characteristics and patterns of customer displacements with a focus on the customer dynamics behavior of Ansar banks. Design/

  Methodology

  A Hybrid method based on clustering and association rules has been proposed.

  Finding

  four different behavioral group of customer are identified:" low-value customers with sustainable model", "low-value customer with unsustainable profitability model", "turned away customers with average profitability", "loyal customers with low profitability". Relations between of these groups are analyzed by association rules

  Keywords: segmentation, Customer Dynamic Behavior, Association Rules
 • JAVAD JOUKAR BORAZJANI, Seid Kamel Kamali *, Vahid Reza Mirabi, Soheil Sarmad Saeidi Pages 203-238

  The purpose of this research is to design and explain a model of impulse buying behavior in Iran. To achieve this goal, two qualitative and quantitative approaches have been used. In the qualitative stage, with the review of existing works, open interviews and content analysis techniques, four dimensions have been identified: cultural values, personalities, positions, and cognitive-emotional aspects of the buyer and In the quantitative stage, a sample of 3,168 shoppers from different cultures (Persian, Azeri, Kurdish, Lori, Arabic, Baluchi, Turkmen, Qashqai, Gilaki and Mazandaran) are sampled by cluster sampling Then, they were extracted by random sampling method and analyzed by factor analysis, exploratory factor analysis and structural equation modeling.The results of the study show that by recognizing the cultural values, personality, situations and the cognitive-affective of the buyers, can manage the buyer's impulse buying behavior and on the other hand, helps buyers and consumers to find out Under what conditions they buy impulsively, as well as the cultural values of buyers, have a special role in the impulse buying.

  Keywords: impulse buying behavior, cultural values, personality, position, buyer's cognitive-affective aspects, factor analysis-exploratory
 • Afsaneh Zamani Maghadam, Ali Taghipour Zahir, Zhila Dadgarpanah * Pages 221-238
  This research is conducted with the aim of providing a Development Model of the Empowerment of Graduated Students of the Islamic Azad University, Considering the Fundamental Changes in the Higher Education System in the Future. The statistical population of this study consist of 200 PhD and Master Students of the Islamic Azad University of Tehran which were selected by random sampling according to Morgan table. The data collection tool is a researcher-made questionnaire in which expert’s opinions were used to formalize the questionnaire. And the reliability of the questionnaires was also assessed by using Cronbach’s alpha test. Data analysis were accomplished by the inferential statistics such as t-test, Spss, PLS and quantitative approach. The research method is survey. Based on the theoretical foundations, students' abilities were examined with a combination of four approaches (communication, cognitive, structural, motivational) and combination of two models (Spritz and Kettel, Horn, Kroll), two-dimensional managerial and educational with 12 components. The results of the study indicate that the graduated students of the Islamic Azad University are in the lower level in Managerial and Educational Capabilities. The development of managerial and Educational capabilities based on the presented model can improve the critical thoughts and critical micro-thoughts and meta-cognitive development in graduated students and faculty members which are the university challenge.
  Keywords: Management Empowerment, Educational Empowerment, Educational Management Students, Futuristic Higher Education
 • Mahdie Maveddaty, Taghi Torabi *, Mahmood Mahmoodzade, Abass Memarnejad Pages 239-254
  Given the role of entrepreneurship in the economic development, many studies have been conducted on this field in recent years. The role of institutional environment in the implementation of entrepreneurial activities is an important issue in the field of entrepreneurship. A great number of previous studies have investigated roles of formal institutional factors in the entrepreneurship phenomenon. Therefore, due to the importance of an informal institutional environment, the present research investigated roles of informal institutions in implementing entrepreneurial activities and the creation of opportunistic entrepreneurship by an institutional approach according to North's point of view and also studied informal institutional factors affecting opportunistic entrepreneurship activities in two categories namely social norms and individual self-confidence through data of Global Entrepreneurship Monitor (GEM) using the generalized method of moment (GMM) for sixty countries in two developed and developing groups during 2009-2017. Research results indicated that the creation of opportunistic entrepreneurial activities significantly depends on the qualitative status of informal institutions. Therefore, these informal institutional factors should be considered alongside formal institutional factors in the entrepreneurial research and also designed programs for developing opportunistic entrepreneurship at the national level.
  Keywords: Opportunity entrepreneurship, informal institutions, GMM method
 • Abdolreza Khosravi, Reza Saboonchi *, Hamid Foroughipour Pages 255-267
  Objective
  this study aims to investigate the relationship between group cohesion and conflict types (Task Conflict, Relational Conflict) and the effectiveness of football teams in the Iran's premier league clubs.
  Methodology
  The research method was descriptive (correlation), both field and library. The statistical population includes all the players and coaches of 16 teams competing in the 16th Premier League Football Championship in 2017. To collect data, Widmeyer's Group Coherency Inventory (1985), Jehn’s Conflict Types Questionnaire (1997) and Wang's Team Effectiveness Questionnaire (2000) were used. The results were obtained using structural equation modelling and partial least squares method.
  Results
  The results showed a positively significant relationship between task conflict and relational conflict and team’s effectiveness in the Iran's premier league clubs. Also, both task conflict and relational conflict had negative impact on team’s effectiveness. There is also a positive and significant relationship between teamwork coherence and teamwork effectiveness from the viewpoints of players and coaches.
  Keywords: Team Cohesion, Conflict, Task Conflict, Relational Conflict, Team Effectiveness