فهرست مطالب

مهندسی عمران شریف - سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سعید صالحی، کاظم اسماعیلی* صفحات 3-12

  یکی از راهکارهای مناسب برای حل مشکل انباشت رسوبات در بالادست سرریزهای لبه تیز، تغییر شرایط هیدرولیکی سرریز است. با تغییر هندسه ی سرریز، شرایط هیدرولیکی بالادست آن تغییر می کند که عاملی بر تغییر شدت آشفتگی در پشت سرریزهاست. گرچه ایجاد آشفتگی باعث کاهش ضریب دبی سرریز می شود، اما می تواند باعث افزایش شرایط خودپالایی رسوبات ناحیه ی بالادست سرریز نیز شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف معرفی نوع جدید سرریز لبه تیز با دیواره ی نیم سیکل کسینوسی انجام شده است. در این راستا، ابتدا سه مدل از سرریز لبه تیز با دیواره ی نیم سیکل کسینوسی با بازشدگی های صفر، 3 و 6 سانتی متر ساخته و یک مدل مستطیلی نیز به عرض مشابه با 3 سرریز دیگر به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. برداشت الگوی جریان توسط سرعت سنج صوتی ADV در ناحیه ی بالادست سرریز نشان داد که با افزایش بازشدگی سرریز، شدت آشفتگی افزایش پیدا می کند. بیشترین میزان شدت آشفتگی در سرریز با بازشدگی w/b=0.2 مشاهده شد. همچنین ضریب دبی سرریز در جریان آزاد ارزیابی شد و نتایج نشان داد که به ازاء h/P=0.78، ضریب دبی سرریزهای کسینوسی از سرریزهای مستطیلی کمتر می شود، ولی به ازاء مقدار مذکور، شدت آشفتگی که عاملی بر آب شستگی رسوبات است، افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: سرریز کسینوسی، سرعت سنج صوتی، ضریب دبی، شدت آشفتگی
 • جواد علامتیان*، حمید داوطلب صفحات 13-23

  در نوشتار حاضر، فرایند نوینی برپایه ی میرایی بحرانی برای کنترل فعال سازه ها ارائه شده است که براساس نگره های دینامیک سازه و بهبود عملکرد روش میرایی بحرانی است. در شیوه ی متداول، بحرانی شدن مودهای نوسان سازه نیازمند استفاده از چند عملگر است که نصب و استفاده از آن ها در کنترل فعال بسیار دشوار و پرهزینه است. روش پیشنهادی در نوشتار حاضر، نقص ذکر شده را برطرف می کند؛ به گونه یی که با استفاده از فقط یک عملگر، دو مود نوسان سازه در شرایط میرایی قرار می گیرند و کارایی و عملکرد روش میرایی بحرانی را افزایش می دهند. همچنین، با استفاده از شرط نیمه معین مثبت بودن ماتریس میرایی کل سامانه، شرطی نوین برای تعیین محل حسگر و عملگر ارائه شده است. همچنین برپایه ی دو نگره ی پیشنهادی، یک الگوریتم نوین کنترل فعال به دست آمده و کارایی آن با کنترل نوسان های چند سازه ی برشی تحت بارگذاری های مختلف بررسی شده است. نتایج به دست آمده، برتری چشمگیر عملکرد کنترل فعال پیشنهادی را نسبت به سایر روش ها نشان می دهد.

  کلیدواژگان: سازه ی هوشمند، کنترل فعال، میرایی بحرانی
 • رعنا آسمانی*، امیدرضا بارانی صفحات 25-32

  در نوشتار حاضر، یک روش جدید برای مدل سازی باند برشی ارائه شده است. برای مدل سازی، به منظور یافتن مسیر ناپیوستگی از تحلیل دوشاخه یی استفاده شده است. همچنین برای اولین بار برای مدل سازی باند برشی، المان های با ضخامت صفر استفاده شده است. با استفاده از درایه های تانسور سختی مماسی، یک تابع محاسبه شده است که با استفاده از علامت و ریشه های مشتق آن، مکان و جهت ناپیوستگی تعیین شده است. پس از شروع محلی شدن کرنش، با استفاده از المان های با ضخامت صفر در مسیر ناپیوستگی، ابتدا رفتار باند برشی و سپس با ادامه ی بارگذاری، گسترش باند برشی مدل سازی شده اند. روش مذکور در دو مثال عددی استفاده شده و با مقایسه ی نتایج آن ها با نتایج روش های موجود، نشان داده شده است که روش جدید در مدل سازی رفتار باند برشی توانایی دارد.

  کلیدواژگان: اجزاء محدود، المان با ضخامت صفر، باند برشی، مدل سازی، محلی شدن کرنش.}
 • محمدرضا ناظم، کیومرث ابراهیمی*، عبدالمجید لیاقت، شهاب عراقی نژاد صفحات 33-38

  در پژوهش حاضر با طراحی و ساخت یک مدل آزمایشگاهی از محیط متخلخل اشباع و همگن، انتقال آلاینده شبیه سازی شد. هدف اصلی، ردیابی پراکندگی آلودگی در مقیاس آزمایشگاهی و تدقیق ضرایب پراکندگی طولی و عرضی آلودگی بود. از ماسه ی یکنواخت با قطر 2٫5−1 میلی متر و از نمک طعام با سه غلظت 5، 7٫5 و 10 گرم در لیتر به عنوان ردیاب استفاده شد. از دستگاه EC متر جهت داده برداری استفاده و پس از آن مقادیر غلظت متناظر با هر EC محاسبه شد. مقادیر غلظت در هر گام زمانی با مقدار غلظت که از حل تحلیلی قانون دوم فیک مقایسه شدند و با استفاده از ریشه ی میانگین مربعات خطا، ضرایب پراکندگی بهینه به دست آمدند. درنهایت، مقادیر ضرایب پراکندگی طولی ردیاب برای شرایط مطالعه شده به ترتیب برابر 3.36{e-6}، 3.08e-6 و 3.52e-6 و مقادیر ضرایب پراکندگی عرضی برابر 6.58e-7، 6.49e-7 و 6.79e-7 مترمربع بر ثانیه به دست آمد.

  کلیدواژگان: آلودگی آب زیرزمینی، ضرایب پراکندگی طولی و عرضی، حل تحلیلی، مدل فیزیکی، قانون فیک.}
 • محمدرضا مهدوی، محمد دلنواز*، وحید وطن پور صفحات 39-46

  هدف مطالعه ی حاضر، ساخت و اصلاح غشاهای نانو فیلتراسیون پلی آمیدی با استفاده از نانو لوله های کربنی چنددیواره برای افزایش فلاکس غشاها و کاهش میزان گرفتگی است. برای این منظور نانو لوله های کربنی چنددیواره در معرض محلولی شامل اسیدنیتریک و اسیدسولفوریک قرار گرفتند تا اکسید شوند. سپس سه نوع غشا بدون نانو لوله، حاوی نانو لوله ی کربنی ساده، حاوی نانو لوله ی کربنی اکسید شده در غلظت های مختلف ساخته و میزان نمک زدایی، گذردهی و مشخصات گرفتگی غشاهای مذکور بررسی شد. نتایج نشان دادند که شار آب عبوری برای غشا با 0٫005٪ وزنی نانو لوله ی کربنی اکسید شده به میزان 65.7,L/m^{2}h افزایش می یابد. عملکرد نمک زدایی غشاها نیز نشان داد که غشا مذکور با 97٫9٪ نمک زدایی نمک rm{Na_{2}SO_{4}}، بهترین عملکرد را در میان تمام غشاها داشت. می توان نتیجه گرفت که افزودن نانو لوله ی کربنی چنددیواره، مشخصات نمک زدایی غشاهای نانو فیلتراسیون را در هر سه بخش گرفتگی، نمک زدایی و شار بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: نانو فیلتراسیون، نانو کامپوزیت، نمک زدایی، نانو لوله های کربن
 • سعید غفاری، حمیدرضا عباسیان جهرمی* صفحات 47-57

  محدودیت منابع انرژی و افزایش قیمت انرژی در دوره ی ساخت و بهره برداری پروژه های ساخت و ساز باعث ظهور مفاهیمی مانند ساختمان های سبز شده است. اگرچه مفهوم ساختمان سبز به تنهایی می تواند راهگشای مصرف انرژی باشد، اما باید سازوکار پیاده سازی آن در کشور فراهم شود. در پژوهش حاضر سعی شده است با معرفی ساختمان سبز، راهکارهایی جهت تغییر مفاد شرایط عمومی پیمان به عنوان یکی از پرکاربردترین قوانین حاکم بر پروژه های کشور ارائه شود. ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تعداد زیادی شاخص ساختمان های سبز استخراج شد که از بین آن ها 10 شاخص اصلی با روشی منطقی انتخاب شد تا معیارها بتوانند در ارزیابی شرایط عمومی پیمان و ارائه ی پیشنهاد تغییر استفاده شوند. براساس 10 شاخص مذکور و مفاد شرایط عمومی پیمان، پرسش نامه یی طراحی و بین تعدادی از مهندسان به صورت پیش آزمون توزیع و پس از تایید روایی و پایایی در جامعه، در نمونه ی آماری توزیع شد. پس از جمع آوری، آزمون هایی صورت پذیرفت تا امکان ارائه ی پیشنهاد تغییرات شرایط عمومی پیمان مهیا شود. درنهایت، اعتبارسنجی نتایج صورت
  پذیرفت.

  کلیدواژگان: ساختمان سبز، مصالح سبز، توسعه ی پایدار، قراردادهای ساختمانی، شرایط عمومی پیمان
 • امیرحسین صادقپور*، نادر شریعتمداری، فرشاد دگمه چی، امیرحسین کرم داد صفحات 59-69

  مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی تاثیر مواد خنثی و با استفاده از آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس در نمونه ی زباله های تازه و سالخورده در مرکز دفن کهریزک تهران انجام و برای بررسی آن، سنگ دانه های با درصدهای شکستگی مختلف و با مقدار 15٪ وزنی به نمونه ها اضافه شده است. نتایج نشان می دهد وجود بخش خنثی باعث افزایش مقاومت برشی توده ی زباله تا 3 برابر مقدار اولیه شده و هر چه مواد مذکور، زبری و سطوح ناصاف بیشتری داشته باشند، مقاومت برشی افزایش بیشتری نشان می دهد. تاثیر وجود بخش خنثی در نمونه های تازه به دلیل ماهیت اجزاء زباله، بیشتر از نمونه های سالخورده است، ولی مقاومت برشی نمونه های سالخورده در شرایط یکسان تا 50٪ بیشتر است. همچنین بخش خنثی، تاثیر بیشتری در افزایش پارامتر زاویه ی اصطکاک داخلی (Phi) دارد و می تواند آن را تا 3 برابر افزایش دهد.

  کلیدواژگان: مقاومت برشی، زباله ی جامد شهری، آزمایش سه محوری، بخش خنثی، سالخوردگی
 • محمد آدم پیراء، عباس قلندرزاده، مهدی درخشندی*، حسین جواهری کوپائی صفحات 71-82

  علی رغم تاثیر خاک های نرم با قابلیت روانگرایی در پاسخ لرزه یی سطح زمین، در حال حاضر به دلیل پیچیدگی های مرتبط با مسئله ی مطرح شده، شناخت جامعی از آن در ادبیات فنی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، رفتار لرزه یی لایه های خاک با قابلیت روانگرایی و تاثیر آن ها در پاسخ لرزه یی سطح زمین ارزیابی شده است. از این رو، با تکیه بر اصول مدل سازی فیزیکی و بهره مندی از آزمایش میزلرزه، الگوی اولیه ی پاسخ لرزه یی در پروفیل خاک موردنظر استخراج و در ادامه، در قالب مدل سازی عددی مبتنی بر تحلیل تنش موثر یک بعدی به بررسی مسئله پرداخته شده است. درنهایت، الگوهای بزرگ نمایی لرزه یی پردازش و نقش زیرلایه های مستعد روانگرایی در تعدیل و یا تشدید پاسخ لرزه یی سطح زمین بررسی شده است. به طور کلی، مطالعات آزمایشگاهی و عددی پژوهش حاضر نشان داده اند که روانگرایی لایه های زیرین به طور موثر قابلیت تعدیل شدت امواج لرزه یی و مهار نیروی ناشی از زلزله را خواهد داشت.

  کلیدواژگان: زیرلایه های روانگراشونده، آزمایش میزلرزه، مدل سازی عددی غیرخطی، اثر ساختگاه
 • امین الوانچی*، نادر مقدم صفحات 83-90

  کمبود پارکینگ عمومی در شهر تهران به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش ترافیک شهر، آلودگی هوا و در نتیجه کاهش رفاه شهروندان مطرح است و انجام مطالعاتی که دغدغه های اصلی شهروندان تهرانی در برخورد با مشکل مذکور را شناسایی و جهت گیری های لازم برای برنامه ریزان شهری را مشخص کند، لازم به نظر می رسد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا با بررسی استانداردها و آمار مرتبط با پارکینگ های عمومی بر وجود مشکل پارک خودرو در تهران صحه گذاری شده و سپس با مراجعه به صاحبان خودرو، دامنه ی مشکلاتی که عدم وجود فضاهای پارک خودرو برای آن ها به وجود آورده است، شناسایی شده است. براساس نتایج به دست آمده در حدود 74٪ از شهروندان اعتقاد دارند که به طور متوسط زمانی بیش از 10 دقیقه برای یافتن جای پارک صرف می کنند و یافتن جای پارک خودرو برای حدود 65٪ از آنان، تنش عصبی زیادی ایجاد می کند. نتایج به دست آمده حاکی از آثار منفی اجتماعی روانی کمبود پارکینگ در زندگی شهروندان است
  که باید به عنوان معضلی جدی با آن برخورد شود و می تواند در تنظیم سیاست های شهری استفاده شود.

  کلیدواژگان: پارکینگ عمومی، کمبود پارکینگ، مدیریت شهری، مشکلات شهروندان
 • امیرمحمد خواجه محمودآبادی، محمدرضا اصفهانی* صفحات 91-97

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی افزایش مقاومت برشی پانچینگ دال های تخت دوطرفه با استفاده از الیاف فولادی است. یکی از مشکل های موجود در دال های تخت، پدیده ی برش پانچینگ است و این پدیده در دال های با ضخامت کم که امکان اجرای خاموت وجود ندارد، جدی تر می شود. با افزودن الیاف می توان این مشکل را برطرف کرد. در نوشتار حاضر، 8 نمونه دال مربعی با ابعاد 1000times{1000}times{100} میلی متر ساخته و آزمایش شده است. پارامترهای متغیر در این دال ها درصد الیاف و درصد آرماتور کششی است. درصد الیاف به کار رفته در پژوهش حاضر شامل 0٫5، 1 و 1٫5 درصد و نسبت آرماتورهای خمشی استفاده شده 0٫45٪ و 1٫02٪ است. از جمله نتایج مهم پژوهش حاضر اینکه افزودن 1٫5٪ الیاف بسته به نسبت آرماتور موجب افزایش 34 و 64 درصدی ظرفیت برش پانچینگ می شود.

  کلیدواژگان: بتن الیافی، ظرفیت برش پانچینگ، دال تخت
 • لیلا شاهوردی طرخورانی*، سید مجدالدین میرمحمدحسینی صفحات 99-111

  پایش و ارزیابی رفتار سدهای خاکی سنگریزه یی در تمامی دوران عمر آن ها، مانند: ساخت، آبگیری و بهره برداری و همچنین تحت شرایط لرزه یی از دیدگاه پیشرفت شناخت رفتار بخش های مختلف سد و کنترل ایمنی و پایداری آن ها اهمیت خاصی دارد. بدین منظور در پژوهش حاضر، پس از مدل سازی بزرگ ترین مقطع سد گتوند علیا (مقطع 4) به صورت دوبعدی در نرم افزار تفاضل محدود 4٫0FLAC و انجام تحلیل های برگشتی جهت تدقیق خصوصیات مصالح، با اتخاذ مدل رفتاری غیرخطی مناسب موهر کولمب به همراه قوانین میسینگ فین، تحلیل های دینامیکی جهت پیش بینی تغییرمکان های سد گتوند علیا تحت زلزله ی قابل انتظار (MCE) انجام شده است. بیشینه ی نشست حاصل از تحلیل دینامیکی با زلزله ی منجیل برابر 1٫94 متر در ترازهای فوقانی هسته و بیشینه ی تغییرمکان افقی برابر 1٫30 و 1٫19 متر به ترتیب در شیب های بالادست و پایین دست پیش بینی شده است. بررسی تاثیر نوع شتاب نگاشت و میزان شتاب ورودی در سطوح مختلف زلزله در تغییرمکان ها نشان داد که مقادیر و میزان افزایش تغییرمکان ها به شدت به محتوای شتاب نگاشت و میزان شتاب ورودی بستگی دارد.

  کلیدواژگان: سد گتوند علیا، تحلیل دینامیکی، نشست، زلزله ی MCE، هیسترزیس
 • امیرحسین حاجیان شهری، سید مهدی زهرایی* صفحات 113-122

  امروزه با توجه به افزایش حملات تروریستی در نزدیکی ساختمان های با اهمیت بالا و مراکز دولتی حساس، طراحی ساختمان ها در برابر بارهای ضربه یی و به طور مشخص انفجار، اهمیت ویژه یی دارد. در نوشتار حاضر، بررسی اثر انفجار در یک سازه ی موجود بتنی و دو شیوه ی بهسازی سازه در برابر انفجار بررسی شده است. به عنوان گزینه ی ابتدایی، میراگرهای سیال ویسکوز با درصدهای میرایی 5 تا 25 و سپس استفاده از جداسازهای لرزه یی به عنوان گزینه ی دوم بررسی شدند. کلیه ی مدل سازی های عددی در محیط نرم افزار SAP و به روش تاریخچه ی زمانی غیرخطی انجام شده اند. در بررسی ها مشهود است که میزان برش پایه در استفاده از جداگر لرزه یی نسبت به قاب خالی در حالت بهینه ی انتخابی، 50٪ کاهش و میراگرها در حالت بهینه ی انتخابی این میزان را حدود 60٪ افزایش داده اند. اما از طرف دیگر، میزان جابه جایی های نسبی بین طبقات در حالت استفاده از میرایی های ذکر شده بسیار کاهش داشته و به میزان 1٫7٪ رسیده است، به گونه یی که میزان آن با جداگر لرزه یی، به کمینه ی 2٪ رسیده است.

  کلیدواژگان: سازه ی بتنی، جداگر لرزه یی، میراگر ویسکوز، بار انفجار، مقایسه ی عملکرد
 • سید مهدی حسینیان*، رضا نظام الاسلامی صفحات 123-133

  در نوشتار حاضر، مدلی برای محاسبه ی ردپای آب در صنعت سیمان ارائه شده است که راهکار جامعی را برای محاسبه ی ردپای آب صورت های مختلف انرژی، حمل ونقل و اثر انسانی و چگونگی کاهش آن ها ارائه می کند. یک آنالیز مرز سیستم جهت استفاده ی مدل عملا ارائه شده و کارخانه ی تولید سیمانی در غرب ایران به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب و بررسی شده است. با استفاده از مدل ارائه شده، مقدار ردپای آب کلی کارخانه در سال 1396 برابر 3٫614٫000 مترمکعب محاسبه شد که نشان دهنده ی سهم بالای تولید سیمان در مصرف آب و ریسک بقای صنعت سیمان در کشورهای خشک، مانند ایران است. استفاده از مدل ردپای آب ارائه شده در پژوهش حاضر نشان داد که با به کارگیری مفهوم ردپای آب، شدت مصرف آب برای تولید هر تن سیمان در کارخانه ی مذکور برابر 2٫126 مترمکعب است. براساس یافته های پژوهش حاضر، راهکارهایی برای کاهش ردپای آب ارائه شده است.

  کلیدواژگان: ردپای آب، آب مجازی، مصرف انرژی، تولید سیمان، کاهش مصرف آب
|
 • S. Salehi, k. Esmaili* Pages 3-12
 • J. Alamatian *, H. Davtalab Pages 13-23

  In this paper, a new active structural vibration control procedure is presented using the developed critical damping theory. This strategy utilizes the critical damping concept i.e. CD method. In conventional CD algorithm, the effect of first vibration mode was incorporated to formulate the actuator force. Here, the critical damping concept is developed so that the actuator force is calculated by applying the effects of both first and second vibration modes. This strategy improves the efficiency of the critical damping technique. Since the total damping matrix corresponding to the dynamic system should be semi positive definiteness, a novel approach is suggested here for determining the actuator and sensor locations. According to the proposed concepts, a new active control algorithm is obtained. Efficiency and stability of the proposed method is assessed by active control of vibrations of some shear buildings subjected to various dynamic loads. Results demonstrate considerable merit of the proposed active control algorithm compared to the common critical damping method.

  Keywords: Smart structure, active control, critical damping
 • R. Asemani *, O.R. Barani Pages 25-32

  A shear band is a narrow zone of intense shearing strain within a largely unsheared matrix. During the shear band formation, relative tangential displacement of blocks of material on two sides of the band occurs. Width of this region varies from a few to hundreds of microns. Despite the infinitesimal width of the band, its relative tangential deformation may extend to several centimeters and may even lead to exertion of macroscopic influence on the medium.In this paper, a new method for modeling of shear band is presented. A bifurcation analysis is used to detect the onset of localization in an element to determine the geometry of the localized deformation modes. Therefore, a computational procedure is discussed for detecting the onset of localization and determining the localization directions and the shear band path. A zero thickness element is utilized to simulate the slip surface in the shear band. Plane strain condition is assumed in numerical simulations, and elasto-plastic finite element method is used in analysis.When the onset of localization is detected, the zero thickness element is added to the shear band path, which closely reproduces the shear band response. The proposed methodology is applied to two numerical examples, and the results are compared with the other existing methods which demonstrate the ability of the method to resolve the geometry of localized failure modes and reproduce the shear band response. The first example is a simple shear problem that includes a rectangular solid with fixed supports in its bottom, subjected to uniform shear deformation on the upper boundary. The second example is a slope failure problem, which includes a downward displacement applied to the middle of a rigid block on the top of a slope. The shear band path and the force-displacement curves are plotted for both examples and have good agreement with the reported results.

  Keywords: Finite element, zero thickness element, shear band, modeling, strain localization
 • M.R. Nazem, K. Ebrahimi*, A. Liaghat, Shahab Araghi nejad Pages 33-38

  Groundwater resources play an essential role in water supply for drink, griculture, and industry sectors. Nowadays, for various reasons, such as urban and opulation growth, indiscriminate use of fertilizers and chemical poisons, groundwater resources have been populated. Therefore, studying the pollutions and their fate and preventing groundwater resources from the pollutants is necessary. In this research study, a laboratory physical model has been designed and performed in order to obtain enough data of pollution movement in homogeneous porous media. In other words, the main aim of this paper is to track the distribution of a conservative tracer in porous media in a laboratory-scale model to estimate the longitudinal and transverse dispersion coefficients. In this study, non-cohesive sands were used to create the porous media body in the laboratory model, and the grain diameter of the sand was 1-2.5 mm. Salt with concentrations of 5, 7.5, and 10 gr/l was used as a tracer. The porosity of the sand was measured equal to 39\%, and the hydraulic conductivity of that was measured equal to 172.26 cm/hr using the constant load test. In order to control changes of flow velocity, to minimize test errors, a constant head of water was created over the entrance of the sand body. The flow velocity was measured equal to 1.21 mm/sec. An EC-meter apparatus was used to measure the EC values of the tracer inside model; then, these data were used to calculate the concentration of tracer in different points over time, during each test. Then, the values of the concentration were compared with those of concentration which were obtained from the analytical solution of Fick's second law. Root Mean Square Error criterion (RMSE) was used to compare the measured and calculated mentioned data. According to the results, the values of the longitudinal coefficient tracer for the studied conditions, concentrations of 5, 7.5, and 10 gr/l, obtained 3.36e-6, 3.08e-6, and 3.52e-6 for transverse coefficients 6.58e-7, 6.49e-7, and 6.79e-7 m2/s, respectively.

 • M.R. Mahdavi, M. Delnavaz *, V. Vatanpour Pages 39-46

  The object of this paper is the synthesis and modification of piperazine-polyamide NF membranes using MWCNTs to improve flux of the membranes and to reduce the fouling which is the main concern of the similar studies. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were exposed to acid solution containing HNO3 and H2SO4 to synthesis of oxidized MWCNTs and used for preparation of piperazine-based polyamide thin film nanocomposite nanofiltration membrane. Both raw and oxidized MWCNTs were applied in the fabrication of the membranes with four different concentrations of 0.001, 0.002, 0.005, and 0.01 wt% in the piperazine solution. Salt rejection, permeation, and antifouling properties of unfilled, raw and oxidized MWCNTs embedded membranes were investigated. Water flux for 0.005 wt% oxidized MWCNTs was 65.7 L/m2h which increased significantly due to this fact that membrane hydrophilicity improved as a result of functionalization of MWCNTs. Contact angle measurements confirmed the improvement of hydrophilicity by adding oxidized MWCNTs to the membranes. Surface SEM images illustrated that the MWCNTs made surface of the membranes smoother and macro-voids enlargement leads to water flux enhancement. The antifouling properties were investigated using bovine serum albumin (BSA)/salt solution. The results showed that the membranes with a smoother surface had a better resistance against the fouling. The salt rejection performance exhibited that by embedding of the raw MWCNTs and oxidized MWCNTs, improvement in rejecting of Na2SO4 salt can be observed. Rejection for 0.005 wt% oxidized MWCNTs was 97.9% which was the highest among all of the membranes. It can be stated that the addition of raw and oxidized MWCNTs could enhance the performance of the nano filtration membranes in all characteristics of fouling, salt rejection and flux. Moreover, the addition of oxidized MWCNTs could improve the flux rate without any depletion in the salt rejection and also with an improvement in the antifouling properties.

  Keywords: Nanofiltrarion, nanocomposite, salt rejection, MWCNTs
 • A. H. Sadeghpour*, N. shariatmadari, F. Dogmehchi, A. H Karam Dad Pages 59-69

  This study were conducted to investigate the effect of inert materials of waste using large scaled triaxial tests on fresh and aged waste samples in the Kahrizak landfill of Tehran by adding aggregates with varying fracture percentages by 15\% in weight to samples. The results indicated that the presence of inert material section leads to increase in shear strength of the waste mass up to three times than the initial values and as the inert materials have more roughness and rigid surfaces, shear strength increases consequently. The impact of the inert materials on new samples is more than the older samples due to the nature of the waste components, but the shear strength of old samples under same conditions was determined to be higher up to 50\%. Also, the inert material portion have a greater effect on the increasing of the internal friction parameter (\Phi) and can increase it up to three times than the initial value.

  Keywords: Shear strength, municipal solid waste, fresh waste, aging, triaxial test, inert materials, MSW
 • M. Adampira, A. Ghalandarzadeh, M. Derakhshandi*, H. Javaheri Koupaei Pages 71-82

  Soil liquefaction is caused by strong ground motion and causes loss of shear strength, lateral spreading, foundation failure, sand boiling and post-earthquake settlement. These liquefaction mechanisms have been studied intensively. Although the seismic site response is affected by the liquefiable soils, there is no comprehensive study of it in the technical literature due to the complexity of this issue. However, different physical and numerical modeling methods have been conducted to develop guiding principles for the seismic response analysis in liquefied sites. Nevertheless, some major restrictions pertain to these models such as ignoring the effects of the depth of liquefiable layer and unsuitable constitutive models. In this study, the seismic behavior of liquefiable sub-layers has evaluated what affects the seismic site response strongly. In this regard, using the shaking table model tests, the initial seismic response was obtained in the soil profile consisting of a liquefiable sub-layer. The sub-layers of the shaking table models were built with different densities, and the models were subjected to specific record motions of varying intensity. Acceleration and pore water pressure were measured in the soil profiles during all the tests. The influence of the liquefiable soil layers on the seismic site response during shaking was discussed comprehensively. Afterwards, in order to use the compatible constitutive model in numerical analysis, a series of 1D effective stress numerical models were employed, while the results were verified adequately with the results of the shaking table test. Note that the multi-yield surface model was utilized in the current study as a suitable constitutive model. Finally, the seismic response was processed, and the effect of the liquefied sub-layers on the seismic site response de-amplification was studied from different points of view. Consequently, experimental and numerical studies of this research showed that the liquefaction of sub-layers could effectively reduce the intensity of seismic waves and earthquake-induced force.

  Keywords: Liquefied soil sub-layers, shaking table test, nonlinear numerical modeling, site effects
 • A. Alvanchi *, N. Moghaddam Pages 83-90

  Public parking is an inseparable element of the cities. Parking shortage brings many direct and indirect negative impacts on the citizens' life, including wasting citizen's time while seeking barely found parking spots, and increasing vehicle traffic and air pollution. Our analysis of the supply and demand of parking spaces in Tehran, Iran shows Tehran lacks about 40\% of its parking spaces causing the citizens to suffer daily. Assessment of unfavorable impacts of the parking shortage and the way citizens deal with it can be used for better parking management by the city managers and policymakers. To this end, in this research, we conduct a questionnaire survey to extract and assess Tehran citizens' opinions on different aspects of the issue. A 19-question survey with five main categories was designed. These categories include,1)the extent of the wasted time for finding free parking spaces, 2) citizens' priorities for the type of the parking spaces, 3) price of the parking spaces, 4) type of complementary facilities, and 5) the main sources of the public parking issues. The results achieved in the survey indicate severe impacts of the parking issue on the citizens' life. For example, 74\% of the respondents indicated that on average they spend more than 10 minutes for finding free parking spots in the city while 65\% of them suffer from high tension and stress during this time. About 66\% of people expressed they have witnessed or even have been involved in the street fights and quarrels on free parking spaces. The lack of free parking space, with the frequency of 78\%, and the poor public transportation, with the frequency of 42\%, were found in the survey as the main sources of the parking issue on the citizens' point of view. In the current situation, parking price, type of parking space and complementary facilities in the parking buildings are not the citizens' main concerns. Though, being able to find a parking space, not so far from their destination, is the main preference.

  Keywords: Public parking, parking shortage, urban management, citizen's issues
 • A.M khaje mahmoud abadi, M.R. Esfahani* Pages 91-97

  Concrete is a brittle material with a low strain capacity. The addition of randomly distributed discrete fibers in concrete significantly improves the flexural behavior of structural concrete elements because of its enhanced tensile properties and crack control. In this paper, an experimental program was carried out to study the punching shear strength of flat slabs reinforced with steel fibers. The addition of steel fibers generally contributes to the improvement of punching shear strength of flat slabs. The experimental work consisted of 8 rectangular specimens measuring 100 mm in depth, 1000 mm in length, and 1000 mm in width, six of which consisted of hooked-end steel fibers. The concrete mixtures were cast using ordinary Portland cement with a water-cement ratio of 0.41. During the punching shear tests, the load and the maximum deflection were recorded on a computerized data recording system; as a result, the load-displacement curve was drawn. The main variables considered include the volume fraction of steel fibers as well as the steel bar reinforcement ratio. The fibers were used at the volume fractions of 0.5\%, 1\%, and 1.5\%, and the reinforcement ratios of the slabs were 0.45\% and 1.02\%. After 28 days of curing, all the specimens were tested. The objective of this study is to investigate the modes of failure, the load-deflection relationships, and the effectiveness of adding steel fibers to flat slabs. Based on the results of this study, it was concluded that adding 1.5\% of steel fibers improved punching shear strength up to 34\% and 64\% depending on the ratio of reinforcement. In addition, it was shown that the depth of the flat slabs could decrease up to 38\% and 40\% in comparison to the slabs with plain concrete. Furthermore, increasing the ratio of reinforcement from 0.45\% to 1.02\% led to the enhancement of punching shear strength and improved toughness. The test results indicated that with fiber volume fractions of 0.5, 1, and 1.5, the shear punching strength increased by 49\%, 30\%, and 23\% due to the enhancement of flexural reinforcement from 0.45\% to 1.02\%, respectively.

  Keywords: Steel fibers reinforced concrete, punching sear strength, flat slab
 • L. Shahverdi Tarkhorani *, S. Majdeddin Mir Mohammad Hosseini Pages 99-111

  Monitoring and \ evaluating \ earth-rock fill dams in different \ stages of their lifetime including \ construction \ impounding, rapid drawdown and earthquake occurrences \ are important for \ improvement of dam \ monitoring, safety control and stability. Historically, earthquakes have \ caused severe damages and human losses. The destruction of infrastructures, such as dams, is of high concern because of financial and human losses caused by water flowing downstream into densely populated human settlements. Based on the world's earthquake data, rock fill dams showed different behaviors under earthquake conditions, ranging from minor damage and deformation to complete destruction. In the present study the Gotvand dam, one of the largest rock fill dams in Iran has been focused on. In this study, the largest dams' cross-section was modeled and evaluated using two dimensional finite- element software, FLAC4.0. The back analyses results compared with data collected from instrumentation and characterized materials' properties exactly. In numerical analysis, regarding the nonlinear nature of geo-mechanic materials such as soil, the Mohr-Columb constitutive rule and the hardening- softening models used to simulate the material behavior in foundation and dam body respectively. Under elastic conditions, the main assumptions include; 1) increasing the internal friction angle with increasing the plastic strain; 2) dependence of material's elastic modulus and dilation angle on confining pressure; 3) bulk modulus of water dependence in a medium tension stress of the elements during the construction and first impounding to estimate the pore water pressure correctly and saturation collapse simulation during the first impounding. The model was ran for five years after impounding until it reached a steady state. The Mohr-Columb nonlinear constitutive model through Massing-Finn rules was used to simulate the nonlinear and hysteretic behavior of soil and rock materials under earthquake condition. The dynamic analysis is performed to predict the displacement of the Gotvand dam under the maximum credible earthquake (MCE) condition. The type of acceleration time history and the magnitude of input acceleration are also investigated to predict the dynamic behavior of the dam including deformations on the design based earthquake (DBE), the maximum design earthquake (MDE), and MCE. The maximum settlement of the dam core due to application of the Manjil earthquake is equal to 1.94 meters, and the maximum horizontal deformations are 1.30 and 1.19 meters in upstream and downstream shells, respectively. The results showed that the dam deformations were highly influenced by the magnitude of the earthquakes and the acceleration time history.

  Keywords: Gotvand dam, dynamic analysis, settlement, displacement, MCE, DBE, and MDE earthquakes
 • A.H. Hadjian Shahri, S. M. Zahrai * Pages 113-122

  The buildings structures around the world suffer from terrorist attacks and bombings. This justifies the need to study the effect of blast loading on structures and the methods to prevent collapse of structures in order to save human lives and minimize financial losses. In this study, effects of the passive viscous dampers and base isolators on structures which are subjected to blast loading are separately investigated. Blast load is applied on the structures with a pressure wave. This pressure wave has many uncertainties specified in different codes. For the sake of simplicity, this pressure wave is applied on different faces of the structure. Herein, only loading on the fa\c{c}ade or the structure is considered and the loading on the other faces of the structure are neglected as the structure doesn't have any severe irregularities. In the 1st case, viscous dampers are added to the structure adding damping of the structure between 5 to 25\% and the effect of this added damping is studied through the paper. For the 2nd case, base isolators are designed according to UBC-1997 code. Numerical simulations are carried out in the SAP environment using nonlinear time-history analysis. Moreover, they are studied with different stiffness coefficients and the uncertainties in yielding force of these tools have been considered in numerical simulations. These passive control devices are mainly designed such that they can perform well under earthquake loads. Viscous dampers conform to the first mode of vibration of the structure and base isolators are designed according to seismic codes. Numerical simulations show that base shear in the optimum specifications of viscous dampers and base isolators compared to bare frame showed 60\% increase and 50\% decrease, respectively. However, drifts are minimized to 1.7\% for added damping values of 25\%. This value is hard to reach with base isolators as the values of drifts in this case have a minimum value of 2\%.

  Keywords: Blast load behavior, concrete structures, viscous damper, base isolation
 • S. Mahdi Hosseinian*, R. Nezamoleslami Pages 123-133

  Cement production is of particular importance in the construction industry. However, cement production is dependent on water consumption. Iran is located in a dry region; thus, investigating water consumption of Iranian cement production and providing solutions for water crisis of such production is of high interest among cement industry practitioners. Few studies have considered virtual water consumption and water footprint of cement production in Iran and all of the world. This paper addresses this knowledge gap. It proposes a comprehensive model for evaluating water footprint of cement production based on the type of energy consumption, transportation, and human's effect using a system boundary analysis. The relationship between water footprint and energy consumption is highlighted, and solutions to the water consumption problem of cement production are provided. To demonstrate the application of the proposed method, a cement manufacturer located on the western Iran as a case study is analyzed. A sensitivity analysis is conducted to show the effects of considered parameters on the proposed water footprint model. The paper shows that the total water footprint among the selected cement manufacturer accounts for $3614\times10^{3}m^{3}$ in 2017, highlighting a high contribution to cement production in water consumption and risk of maintaining the cement industry in dry regions. The paper also shows that, for the selected cement manufacturer, virtual water footprint is estimated to be 11 times more that direct water consumption, which contributes to 90 percent of the total water footprint. In addition, the paper demonstrates that water consumption intensity in the selected case study is estimated to be 2.126$m^3$ per each ton of cement produced, while direct water consumption of each ton of cement is estimated to be 0.2$m^3$. The paper's findings cast a new insight into water consumption of cement production wider than currently available. This paper contributes to producing environmentally-friendly cement in Iran and all of the world.

  Keywords: Water footprint, energy consumption, cement production, water saving