فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 26 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غزاله قدمی، مریم زارع*، مهدی رحیمی صفحات 9-20
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و ابعاد محیط ارتباطی خانواده در درگیری تحصیلی با واسطه گری اشتیاق بود. بدین منظور 375 دانش آموز دوره دوم متوسطه (200 دختر و 175 پسر) از دبیرستان های ناحیه دو استان یزد که در سال تحصیلی 97_1396 مشغول به تحصیل بودند، به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI (کاستا و مک کری، 1992)، پرسش نامه محیط ارتباطی خانواده FCEI (فیتزپاتریک و ریچی، 1994)، پرسش نامه درگیری تحصیلی (شوفیلی و همکاران، 2002) و پرسش نامه شور و اشتیاق (والرند و همکاران، 2003) استفاده شد. یافته های مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که وظیفه شناسی از بین ویژگی های شخصیتی و بیانگری خانواده اثر مثبت مستقیم و غیرمستقیم (با واسطه گری اشتیاق) بر درگیری تحصیلی دارند. برون گرایی از بین ویژگی های شخصیتی و سنت گرایی ساختاری از محیط ارتباطی خانواده نیز تنها اثر مثبت غیرمستقیم (با واسطه گری اشتیاق) بر درگیری تحصیلی دارند. بنابراین می توان متغیر مکنون اشتیاق را به عنوان یک واسطه موثر در مسیر اثرگذاری ابعاد شخصیتی و خانوادگی بر متغیر مکنون درگیری تحصیلی معرفی نمود.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، محیط ارتباطی خانواده، درگیری تحصیلی، اشتیاق
 • آمینه الهی، علی نقی اقدسی*، سید داوود حسینی نسب صفحات 21-34
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی و آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان انجام شد. طرح این کارآزمایی از نوع طرح های نیمه تجربی همراه با پیش آزمون - پس آزمون با 2 گروه آزمایشی و گروه کنترل و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان متوسطه دوره اول دخترانه مهاباد بود. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 45 دانش آموز انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. کارایی روش های مداخله ای با استفاده از پرسش نامه جهت گیری هدف و مقیاس سرزندگی تحصیلی بررسی شد. داده ها به روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند و نتایج نشان داد که تاثیر مداخلات چندبعدی انگیزشی شناختی و آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر جهت گیری هدف و سرزندگی تحصیلی از نظر آماری (در سطح P<0/05) معنادار است. همچنین مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی در هر دو مفیاس جهت گیری هدف و سرزندگی تحصیلی موثرتر از آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی است. مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی به عنوان روشی چندبعدی مجموعه ای از توانمندی های شناختی، انگیزشی و رفتاری را در دانش آموزان پرورش می دهد و اثربخشی بالایی بر بهبود عملکردهای آنان دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت استرس، مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی، جهت گیری هدف، سرزندگی تحصیلی
 • علی مصطفائی*، حسین زارع صفحات 35-42

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر مهاباد است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزن مقطع متوسطه دوم بودند که به کمک نمونه گیری خوشه‎ای چندمرحله ای 372 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسش نامه هیجانات مثبت و منفی تحصیلی پکران، گوتز، تیتز و پری (2002)، پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999)، پرسش نامه رویکردهای مطالعه تیت و ایتویستل (1998). داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که هیجانات مثبت شامل لذت، امیدواری و غرور با رویکرد و انگیزش عمیق رابطه مثبت معنادار (P≤0.05 و P≤0.01) و با رویکرد و انگیزش سطحی، رابطه منفی معنادار وجود دارد (P≤0.05 و P≤0.01). رابطه هیجان غرور با انگیزش سطحی معنادار نیست. هیجان های منفی (خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی) با رویکرد عمیق رابطه منفی معنادار (01/0) دارند . رابطه این متغیرها با رویکرد و انگیزش سطحی مثبت (01/0) است. رابطه شرم با انگیزش عمیق معنادار نیست؛ خشم نیز با رویکرد سطحی رابطه معناداری ندارد. رابطه هر چهار خرده مقیاس باورهای خودکارآمدی تحصیلی با رویکرد و انگیزش عمیق مثبت (01/0) و با رویکرد و انگیزش سطحی منفی (01/0) است. هیجانات پیشرفت 4/13 درصد واریانس رویکردهای یادگیری را پیش بینی می کند. باورهای خودکارآمدی 33/1  درصد واریانس رویکردهای یادگیری را پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: هیجانات پیشرفت، باورهای خودکارامدی تحصیلی، رویکردهای یادگیری
 • اسماعیل عظیمی*، عباس تقی زاده صفحات 43-54

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسش نامه سنجش سطح تفکر تاملی انجام گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات غیر آزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره های کارورزی تربیت معلم شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه ایی به تعداد 680 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ایی، انتخاب شدند و به پرسش نامه تفکر تاملی کمبر و همکاران (2000) پاسخ دادند که از آن میان 636 پرسش نامه قابل تحلیل بود. داده ها با نرم افزار spss21 و Lisrel8.8 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که پرسش نامه سنجش سطح تفکر تاملی از روایی صوری و محتوایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی علاوه بر عامل کلی تفکر تاملی، چهار مولفه تحت عناوین، سطح عمل عادتمند (بدون تامل)، مفهومی، تامل و تامل انتقادی، را تایید نمود که این 4 عامل 59/51 درصد از واریانس کلی را تبیین می کنند. نتایج بررسی روایی عاملی پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار پرسش نامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند χ2/df=1/855 در نتیجه می توان گفت نسخه ترجمه شده پرسش نامه تفکر تاملی برای استفاده در پژوهش های مربوط به توسعه حرفه ای، در بین فراگیران ایرانی، مقیاس قابل قبولی است. از این پرسش نامه به عنوان ابزار سنجش و یادگیری هم می توان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تامل، سطوح تامل، پایایی، روایی عاملی، پرسش نامه تفکر تاملی
 • زهرا عباسیان نیک، سعید حسن زاده*، محمد فرهادی، غلامعلی افروز صفحات 55-64
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چند رسانه ای خانواده محور نوایش بر میزان عملکرد ادراک شنیداری و گفتاری کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده بوده است. این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش، 40 نفر از کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده بین 2 تا 7 ساله از مرکز کاشت حلزون شنوایی بیمارستان رسول اکرم شهر تهران به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه اختصاص یافتند. در مرحله اول طراحی سامانه اینترنتی، تدوین و طبقه بندی تکالیف بر اساس برنامه نوایش در قالب چندرسانه ای (متن، صوتی، تصویری) به صورت برخط و نابرخط صورت گرفت. در مرحله دوم مادران آزمودنی های گروه آزمایش که نمی توانستند با کودک خود به مرکز توانبخشی مراجعه و برنامه را هفتگی دریافت کنند، از طریق سامانه، کانال های پیام رسان و آپارات طی 80 جلسه برنامه را دریافت کردند. برای بررسی مهارت های ادراک شنیداری و گفتاری از ابزارهای طبقه بندی عملکرد ادراک شنیداری و شاخص وضوح گفتار استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که برنامه مذکور منجر به تفاوت معناداری را در عملکرد شنیداری و گفتاری در گروه آزمایش شد، در حالی که چنین تفاوتی در گروه کنترل دیده نشد (001/0 p<). بر اساس یافته های این پژوهش، برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چند رسانه ای خانواده محور نوایش، عملکرد ادراک شنیداری و گفتاری کودکان ناشنوا کاشت حلزون شده را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: روان بخشی شنیداری، مجازی، ادراک شنوایی، گفتاری، کاشت حلزون شنوایی، ناشنوا
 • فتانه فتحی، رسول کردنوقابی*، ابوالقاسم یعقوبی، خسرو رشید صفحات 65-76
  امروزه دنیای آموزش و پرورش نقطه توجه خود را از تدریس به یادگیری معطوف کرده است و چنین رویکردی با توجه به دانش گسترده فناوری اطلاعاتی و فنی آوری غنی به دست می آید. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد بوده است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل دانش آموزان پایه ششم می باشد. این پژوهش بر روی دو کلاس پایه ششم از دو مدرسه یکی با نرم افزار آموزشی و دیگری بدون نرم افزار آموزشی انجام شده است، که برای این منظور تعداد 60 نفر دانش آموز پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد به روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سطوح یادگیری بلوم بود، که به منظور سنجش سطح یادگیری دانش آموزان در سطح دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم طراحی شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین آموزش سنتی و آموزش با نرم افزار در سطوح دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد بین روش آموزش سنتی و روش آموزش با نرم افزار در سطوح یادگیری در درس علوم و ریاضی در سطح فهمیدن درس ریاضی و سطح دانش درس علوم تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: نرم افزار آموزشی، روش سنتی، سطوح یادگیری، دانش، فهمیدن، کاربرد، درس ریاضی، درس علوم
 • محمود شاکرمی، زهره لطیفی*، شکوفه موسوی صفحات 77-87
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر بخشی شفقت درمانی گروهی بر میزان پرخاشگری، خودتنظیمی هیجانی و انگیزش تحصیلی بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دو گروهی سه مرحله ای (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) بود. به منظور اجرای پژوهش از کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد در نیمه اول سال 1397، تعداد 30 نفر که تمایل به شرکت در طرح را داشتند به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند و پرسش نامه های پرخاشگری شهیم (1385)، پرسش نامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و پرسش نامه تنظیم هیجانی کاشدان وهافمن (2010) به منظور اجرای پیش آزمون برای آنان اجرا شد. گروه آزمایش تحت 12 جلسه (به صورت هفته ای سه جلسه 45 دقیقه ای) درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند و یک هفته پس از اتمام مداخله هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد پس آزمون واقع شدند. و پس از گذشت یک ماه پیگیری انجام شد. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی متمرکز بر شفقت بر میزان پرخاشگری وخودتنظیمی هیجانی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد (01/0>p) و این نتایج طی گذر زمان نیز ثابت مانده اند. اما در متغیر انگیزش تحصیلی تفاوت معناداری بین سنجش های مکرر نبود لیکن اثربخشی مداخله درمانی بر این متغیر تایید نشد. بنابراین می توان این روش درمانی را جهت بهبود رفتارهای پرخاشگرانه و خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان به کار برد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی متمرکز بر شفقت، پرخاشگری، خودتنظیمی هیجانی، انگیزش. تحصیلی
|
 • Gazale Ghadami, Maryam Zare *, Mehdi Rahimi Pages 9-20
  The aim of present study was to investigate the role of personality trait and dimensions of family communication environment in academic engagement with the mediating role of passion. For this purpose, 375 secondary high school students (200 girls and 175 boys) were selected from district two of Yazd who were studying in the academic year of 2017-18 by multi-stage cluster sampling were selected. The measures of study were the personality trait scale (NEO-FFI) (Costa & McCary, 1992), the family communication environment scale (FCEI) (Fitzpatrick & Ritchie, 1994), the academic engagement scale (Schaufeli et al., 2002) and passion scale (Vallerand et al., 2003). Results of structural equation modeling showed that conscientiousness and expressiveness have direct positive effect on academic engagement. Extraversion from personality traits and structural traditionalism from family communication environment had only positive indirect effect (with mediation of passion) on academic engagement. Therefore, it is possible to introduce latent variable of passion as an effective mediator in the path of the effectiveness of personality and family factors on latent variable of academic engagement.
  Keywords: Personality Trait, Family Communication Environ-ment, Academic Engagement, Passion
 • Amineh Elahi, Alinaghi Aghdasi *, Seyed Davoud Hosseini Nasab Pages 21-34
  This study was aimed at comparisons of the Efficacy of cognitive motivational multidimensional intervention with mind-awareness-based stress management education on educational vitality and target orientation in students. This clinical trial design is pretest-posttest quasi-experimental research with two experimental and control groups among female ninth graders in Mahabad schools. 45 students were assigned randomly in 3 groups Using cluster sampling. The efficacy of interventions was evaluated by using the target orientation questionnaire and educational vitality Scale. The data was analyzed with covariance analysis method. The results showed that cognitive motivational multidimensional intervention and mind-awareness-based stress management education are statistically (p<0.05) significant on educational vitality and target orientation. Moreover cognitive motivational multidimensional intervention is more efficient than mind-awareness-based stress management education in both educational vitality and target orientation scales. cognitive motivational multidimensional intervention as a multidimensional method fosters a set of cognitive, motivational and behavioral abilities in students and has a high effectiveness on improving their performance.
  Keywords: Stress Management, Cognitive Motivational Multidi-mensional Intervention, Educational Vitality, Target Orientation
 • Ali Mostafaei *, Hossein Zare Pages 35-42

  The purpose of the present study was to predict learning approaches based on achievement emotions and academic self-efficacy beliefs of secondary school students in Mahabad city. The research method is descriptive correlational. The statistical population was all second-grade students who were selected by multi-stage cluster sampling (372). The research instruments were Pekrun, Goetz, Tits and Perry (2002), Jinks and Morgan Academic Self-Efficacy Inventory (1999), Tait and Entwistle Study (1998), Questionnaire for Positive and Negative Excitement. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis. The results showed that Positive emotions including pleasure, hope and pride have a significant positive relationship with deep motivation and approach, and there is a significant negative relationship with superficial approach and motivation. The relationship between pride emotion and superficial motivation was not significant. Negative emotions (anger, anxiety, shame, hopelessness, and fatigue) have a significant negative relationship with the deep approach. The relationship of these variables with positive attitude and motivation is (0.01). The relationship between shame and deep motivation is not significant; also Anger has no significant relationship with the superficial approach. The relationship of all four sub-scales of academic self-efficacy beliefs with deep approach and motivation is positive (0.01) and with superficial approach and motivation is negative (0.01). achievement Emotions predict a 13.4% variance of learning approaches. Self-efficacy beliefs predict 33.1% of variance in learning approaches.

  Keywords: Advancement Excitement, Academic Self-Efficacy Beliefs, Learning Approaches
 • Esmail Azimi *, Abbas Taghizadeh Pages 43-54

  The purpose of this study was to investigate the factor structure, validity and reliability of the questionnaire to measure the level of reflective thinking. This research is a non-experimental research that has been done by descriptive-analytic method. The population of this study were all students enrolled in the teacher training courses in the academic year of 2016-2017 in Tehran, a sample of 680 students were selected by Cluster random sampling and responded to the Kember et al (2000) reflective thinking questionnaire of which, 636 questionnaires could be analyzed. Data were analyzed using spss21 and Lisrel8.8 softwares. The findings showed that the questionnaire had acceptable formal and content validities. The results of exploratory factor analysis by the principal components method, confirmed four factors named habitual action, understanding, reflection and critical reflection. These four factors account for 59.51% of the overall variance. For determining the factor validity, a confirmatory factor analysis was used which results showed that the questionnaire appropriately fit with data. All of the tests confirm the model χ2/df=1/855As a result, it can be said that the translated version of reflective thinking questionnaire in studies related to professional development, among Iranian learners, is acceptable. This questionnaire can also be used as a learning and assessment tool.

  Keywords: Reflection, Reflection Levels, Reliability, Factor Valid-ity, The Reflective Thinking Questionnaire
 • Zahra Abbasiannik, Saeid Hassanzadeh *, Mohammad Farhadi, Gholamali Afroz Pages 55-64
  The present study was done to investigate of the effectiveness of Navayesh family-based multimedia virtual aural rehabilitation program on the auditory perception performance rate and speech of deaf children with cochlear implant. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group with follow-up. 40 deaf children with cochlear implant aged 2 to 7 years of the Cochlear Implant Center in the Rasul Akram Hospital, Tehran city were selected using purposive sampling. The subjects were randomly divided into two groups.At the first phase, the design of the Internet portal and assignment classification was based on the Navayesh program and was presented in the form of multimedia (audio, image, text), online and offline. At second phase, the experimental group mothers who could not go to the rehabilitation center with their child and received the program weekly, received this program by Portal and Channel of Messenger and Aparat in 80 sessions.Speech Intelligibility Rating and Categories of Auditory Performance were used as the pre-test and post-test to measure social and language, auditory perception skills. Multivariate data analysis with repeated measures design showed that a significant difference in the language, auditory perception of the experimental group, while no such difference was observed in the control group (p>0/001). The results are indicative that the effect of Navayesh family-based multimedia virtual aural rehabilitation program in the speech skill and auditory perception performance on deaf children with cochlear implant.
  Keywords: Aural Rehabilitation, Virtual, Auditory Perception, Speech, Cochlear Implant-Deaf
 • Fatane Fathi, Rasol Kordnoghabi *, Abolghasem Yaghoobi, Khosro Rsshid Pages 65-76
  Today, the world of education has shifted its focus from teaching to learning And such an approach is achieved with extensive knowledge of information technology and rich technologies. Therefore, the purpose of this study was to compare education with traditional methods and education with educational software in the levels of learning, understanding and application of Mathematics and science in sixth grade female students in Khorramabad. Participants in this study included sixth grade students. This study was conducted on two sixth grade students from two schools, one with educational software and the other no educational software. For this purpose, 60 elementary sixth grade students of Khorramabad city were selected by cluster sampling method. The research tools included the Bloom Educational Objectives Survey Questionnaire designed to measure students' learning levels at the level of knowledge, understanding and application in mathematics and science. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between traditional education and software training in the levels of knowledge, understanding and application of mathematics and science. One-way analysis of variance showed that there is a significant difference between the traditional teaching method and the software-based teaching method in the learning levels of science and mathematics at the level of understanding the mathematics and the knowledge levels of the science lessons.
  Keywords: Educational Software, Traditional Method, Levels of Learning, Knowledge, Understanding, Application, Math Lesson, Science Lesson
 • Mahmud Shakarami, Zohre Latifi *, Shokofeh Mosavi Pages 77-87
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of compassion focused group therapy on Aggression, Emotion of self- regulation and school motivation. This study was done by semi-experimental approach with two groups and three stages (pre-test, post-test & follow up). To conduct the study, in 2018, among all male students in the second grade in the elementary school (10-13 years old) in Khoramabad City, 30 volunteers were purposefully selected based on the criteria for entry and exit. They were randomly divided into experimental group (n = 15) and control group (n = 15). The Shahim aggression questionnaire (1385), the Harter school motivation questionnaire (1981) and the Hafman and kashdan emotional self- regulation questionnaire (2010) were conducted as pre-test. The experimental group went under 12 sessions (three 45-minute sessions per week) of compassion focused group therapy and one week after intervention, both experimental and control groups took the post-test. After 1 month, the follow up was conducted. Analyze the results was performed using the analysis of variance by repeated measures in SPSS software version 24. The results of variance with repeated measurement analysis indicated that compassion focused group therapy has a significant effect on the Aggression & Emotion of self- regulation students (p<0.01). These results have stagnated over time. But in the level of school motivation, there was no significant difference between repeated measures of the effectiveness of therapeutic intervention. Therefore, therapeutic therapy can be used to improve the aggression and Emotion of self-regulation of students in health centers.
  Keywords: Compassion Focused Group Therapy, Aggression, Emotion of Self-Regulation, School Motivation