فهرست مطالب

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - پیاپی 39 (تابستان 1398)
 • پیاپی 39 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزاد غفوری*، زهرا محمدی صفحات 1-28

  هدف از این مطالعه مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران با تاکید ویژه بر فعالیت بدنی (ورزشی) شبکه ای بوده است. چارچوب نظری مطالعه را دیدگاه نظری پاتنام برای سرمایه اجتماعی و دیدگاه نظری داینر برای رفاه ذهنی است.این مطالعه از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای پسارویدادی و مقطع عرضی است که به صورت پیمایش اجرا شده است. جامعه آماری سالمندان (مرد و زن) بالای 60 سال مناطق 22 گانه شهر تهران بودند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 305 نفر به عنوان نمونه برآورد شدند. نمونه گیری به دو روش خوشه ای چندمرحله ای و در دسترس هدفمند با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. نتایج نشان داد که بین سالمندان فعال و غیرفعال در میزان سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی اختلاف معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نیز نشان داد در تمامی مولفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) و مولفه های رفاه ذهنی (شادکامی، رضایت از زندگی، استحقاق، تامین ذهنی، احساسات، مقایسه نسبی و علایق و پذیرش (احترام اجتماعی) بین سالمندانی که به صورت شبکه ای فعالیت بدنی دارند؛ با بقیه سالمندان تفاوت آشکار وجود دارد. این مطالعه بر فعالیت بدنی به صورت منظم، سازمان یافته، غیررسمی و شبکه محور به عنوان منشا سرمایه اجتماعی پافشاری دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، رفاه ذهنی
 • فریبا فاضلی، زینب طولابی*، یاسان الله پور اشرف صفحات 29-55

  هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فعالیت های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی است. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش ترکیبی است.  جمع اوری داده ها در بخش کیفی با مصاحبه با افراد متخصص و در بخش کمی  با پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کار افرینان اجتماعی و کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر ایلام (183) نفر هستند. نمونه آماری 18 نفر از افراد متخصص با استفاده از تکنیک گلوله برفی 124 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند . روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد . پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تجزیه وتحلیل داده ها با کد گذاری و نرم افزار spss22 انجام شد. نتایج مصاحبه ها در قالب یک مقوله اصلی چالش و فعالیت استراتژیک کارآفرینی اجتماعی شکل گرفت. میانگین چالش و فعالیت استراتژیک بالاتر از حد متوسط بوده درنتیجه این مولفه ها به عنوان چالش و فعالیت استراتژیک کارآفرینی اجتماعی شناخته شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کارآفرینان اجتماعی نیاز به شناخت چالش ها و اقدامات راهبردی در محیط پیرامون دارند. شناخت چالش های اجتماعی موجب می شود که آنان بتوانند بخش مهمی از موانع خود را تشخیص داده و آن ها را به محیط و جامعه پیرامون خود معرفی نموده وبا همکاری و همفکری در جهت برطرف نمودن آن ها اقدام نمایند

  کلیدواژگان: چالش، فعالیت استراتژیک، کارآفرینی اجتماعی
 • وحید ساعت چیان، مهدی کروبی*، احمد محمودی، بهناز خالقی صفحات 57-82

  هدف پژوهش، بررسی پذیرش رفتار برنامه ریزی شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که بصورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تشکیل داده و در نهایت تعداد 254 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای مبتنی بر مدل های توسعه پایدار اسپریتزر (1997) با ضریب پایایی (83/0) و پذیرش اجتماعی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده آیزن (1985) با ضریب پایایی (8/0) بود. بر اساس نتایج، دوچرخه نقش مهمی در توسعه فرایند اجتماعی شدن افراد داشته و رابطه مثبت و معناداری بین پذیرش اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد (05/<0P). همچنین 20 درصد از تغییرات توسعه پایدار از طریق ابعاد پذیرش اجتماعی (تئوری رفتار برنامه ریزی شده) بدست آمد. در نهایت می توان بیان داشت که رفتار ادراک شده در پذیرش اجتماعی بیشتر توسط عوامل بیرونی نظیر تشویق و ترغیب فرد توسط خانواده، افراد مهم، دوستان، آشنایان و حتی هنجارهای موجود در جامعه می تواند در بروز توسعه پایدار نقش قابل توجهی ایفا کند. در ادامه نیز افراد با تغییر در ذهنیت خود، تمام رفتارهایی که در اوقات فراغت از خود بروز می دهند را به یک جریان فرهنگ ساز مبدل خواهند کرد.

  کلیدواژگان: پذیرش اجتماعی، دوچرخه، اوقات فراغت، توسعه پایدار
 • محمد لعلی، امیدعلی خوارزمی* صفحات 83-109

  آموزش وپرورش ستون فقرات هر کشور است و در این خصوص معلمان و کادر آموزشی مدارس مهم ترین عامل ارتقاء سطح علمی و تربیتی جامعه می باشند. عملکرد سازمانی مثبت آن ها در واقع یعنی عملکرد صحیح نظام آموزشی، پس ضروری است، عوامل موثر بر عملکرد معلمان شناسایی شده و در راستای دستیابی به اهداف از آن ها بهره مند شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن کمی است و با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان انجام گرفته است. از حدود 400 نفر معلم شاغل در مدارس شهر چناران، طبق فرمول کوکران 195 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. آمارهای توصیفی و روابط همبستگی توسط نرم افزار SPSS و پیاده سازی مدل ها از طریق معادلات ساختاری بوسیله ی نرم افزار R انجام شده است. این مقاله برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه مختصر شده سازمان بهداشت جهانی و برای ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده عملکرد کارکنان در سازمان، با درجه پایایی و روایی نزدیک به یک استفاده نموده است. نتایج نشان می دهد، تغییر در سطح کیفی زندگی فرهنگیان منجر به تغییر عملکرد سازمانی آن ها می شود، پس لازم است جهت بهره مندی از یک سیستم پویای آموزشی دولت ها نسبت به ارتقاء سطح کیفیت زندگی معلمان اهتمام کافی داشته باشند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عملکرد سازمانی، معادلات ساختاری، آموزش و پرورش، شهر چناران
 • غلامرضا لطیفی*، مهناز مقبول اقبالی صفحات 111-144

  در این پژوهش با توجه به پایین بودن سطح تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهر و کاهش رفاه شهری به عنوان مسئله اصلی تحقیق، سعی شده با شناسایی مولفه های کیفی فضاهای عمومی که موثر در ارتقاء دموکراسی شهری و کنش های اجتماعی می باشند به دنبال ارائه راه کاری برای بهبود رفاه شهری باشیم، به طور خلاصه در این پژوهش سعی شده علاوه بر تدقیق مفهوم رفاه شهری در فضاهای عمومی، به معرفی مولفه های کیفی موثر در محیط بر رفاه شهری با معیارهایی مانند زیست پذیری و سرزندگی بپردازیم و همچنین به زمینه های مفهومی رویکردهای موجود نیز اشاره گردیده است. در بخش نخست با بررسی دیدگاه خبرگان و صاحبنظران از طریق مصاحبه با ارائه بهترین شاخص های سنجش کیفیت فضاهای عمومی در محدوده مورد مطالعه، مفاهیم مشترک به طور جامع تر بازشناسی گردید. در بخش دوم تحلیل میزان کنش های جمعی و تعاملات اجتماعی با تکنیک شمارش و عکس برداری بوده و برای سنجش برخی از مولفه های دموکراسی شهری، زیست پذیری و سرزندگی و آزمون فرضیات به نظرسنجی از شهروندان پرداخته ایم. بر پایه یافته های این پژوهش باید گفت کیفیت فضاهای عمومی مورد مطالعه به لحاظ شاخص های زیست پذیری و سرزندگی در حد بسیار پایین قرار دارد و پایین بودن این مولفه های کیفی موجب کاهش مولفه های دموکراسی شهری و کنش های اجتماعی به عنوان شاخص های اصلی و مهم رفاه شهری گردیده است.

  کلیدواژگان: رفاه شهری، زیست پذیری، سرزندگی، دموکراسی شهری، کنش های اجتماعی
 • مژده کیانی*، علی محمد امینی صفحات 145-172

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کاربران شبکه های مجازی شهر اصفهان با استفاده از روش پیمایش می باشد. سرمایه اجتماعی در این پژوهش در سه بعد (اعتماد، ارتباط، مشارکت) و با تلفیق دیدگاه های بوردیو،کلمن و فوکویامامورد بررسی قرار گرفته است. نمونه گیری با استفاده از روش های خوشه ای و تصادفی انجام شد. حجم نمونه 400نفر (200 نفر زن و 200 نفر مرد) ازکاربران شبکه های اجتماعی مجازی شهر اصفهان با میانگین سنی 19تا 40 سال می باشد و برای اجرا وجمع آوری اطلاعات ازابزارپرسش نامه استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که کاربران حداکثر در شبانه روز یک تا دو ساعت، هفتگی 6 - 8 ساعت و ماهیانه بیشتر از 8 ساعت از وقتشان را صرف استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد که ویژگی های جمعیتی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر سه بعد سرمایه اجتماعی موثر هستند. ویژگی های جمعیتی سن،وضعیت تاهل و قومیت بر سه شاخص سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را دارند. همچنین میزان استفاده از شبکه های مجازی کاربران بر سرمایه اجتماعی تاثیر معنی دار دارد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، بیشترین تاثیر بر شاخص اعتماد از سوی متغیر سن بوده است. همچنین بیشترین تاثیر بر شاخص ارتباط از سوی متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بوده است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی
 • محمد حسن شربتیان*، مژگان فارسی صفحات 173-215

  هدف پژوهش حاضر رابطه سلامت اجتماعی با فرسایش شغلی فرهنگیان می باشد. رویکرد نظری در این پژوهش بهره مندی از نظریه های سلامت اجتماعی کییز و فرسایش شغلی ماسلاچ و جکسون است. روش شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری فرهنگیان بخش نیم بلوک شهرستان قائنات در سال تحصیلی 97-96 می باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 400 نفر به صورت شیوه نمونه گیری خوشه ای مبتنی بر تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه استاندارد شده است و از توافق داوران جهت رسیدن به روایی محتوایی استفاده شده و ضریب پایایی سلامت اجتماعی (763/0) و فرسایش شغلی (733/0) بدست آمده است. نتایج بیانگر این است که میانگین سلامت اجتماعی و مولفه های آن به ترتیب (انسجام، پذیرش، مشارکت، همبستگی و شکوفایی) و فرسایش شغلی و ابعاد آن به ترتیب (مسخ شخصیت، عملکرد فردی و خستگی عاطفی) در حد متوسط روبه بالا است. میانگین جنسیت رابطه معناداری با متغیرهای اصلی تحقیق داشته است نتایج رگرسیون نشان می دهد که بعد شکوفایی و مشارکت اجتماعی با مقدار، ضریب هبستگی (بتا) بیشترین تاثیر بر فرسایش شغلی را به طور مستقیم داشته اند. همچنین نتایج معادله پیش بینی می تواند 37 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند و متغیر سلامت اجتماعی در حدود 334/0 واحد اثر مستقیم بر فرسایش شغلی داشته است.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، فرسایش شغلی، فرهنگیان، قائنات
|
 • Farzad Ghafouri*, Zahra Mohammadi Pages 1-28

  The present study aims to make a comparison between the social capital and subjective well-being in elderly people who lead an active life with those with a non-active one with special emphasis on network-based physical activity. The study is a Casual-comparative cross sectional that implemented with survey method. Research population was over 60 years old elderly people (men and women) in Tehran which 305 person estimated by using Morgan sampling matrix and participated in with both multi stage cluster and Convenience sampling methods and using researchers-made questionnaire. The results of study indicate that there is significant difference between active and non-active elderly people in social capital and subjective well-being. The results of MANOVA showed significant difference between Network-based physical active older people with others in all aspects of social capital (trust, cohesion and participation) and subjective well-being (happiness, life satisfaction, desert, subjective security, emotions, relative comparison, interests and social perception). This study emphasizes on regular, organized and network-based physical activity in older ages.

  Keywords: Physical activity, Social Capital, Social Network, subjective well-being
 • Zeinab Toulabi* Pages 29-55

  The purpose of this research is to identify the challenges and strategic social activities of social entrepreneurs. The research is applied in terms of its purpose and mixed method reseach .The data collection method the interview was with experts and the questionnaire. The statistical community the entrepreneurs and all employees of the Social Security Organization of the city of Ilam 183 have been selected. The sample of the team 18 specialists is using snowball technique and 124 employees are randomly selected. Validity of the questionnaire has been confirmed by experts. The reliability of the questionnaire has been used from Cronbach's alpha. To analyze the data coding and SPSS software were used. The results of the interviews are categorized as a major issue of the strategic challenge of social entrepreneurship. the average strategic challenge and social activity are above average, these components are recognized as a challenge and strategic activity of social entrepreneurs. conclude that social entrepreneurs need to understand the challenges and strategic actions in the environment, in order to succeed. Knowing the social challenges causes entrepreneurs to be able to part Identify important barriers and introduce them to the community around them, and work with them to work together to solve them.

  Keywords: Challenge, Strategic Activity, Social entrepreneurs
 • Vahid Saat Chian, Mehdi Karoubi*, Ahmad Mahmoudi Pages 57-82

  The purpose of this study was to investigate the relationship between social acceptance according to planning of behaviour and sustainable development of students in using bicycles. The research method was descriptive-correlational, distributed by a questionnaire. The statistical population of the study was students of Imam Reza University of Mashhad. A randomized simple sampling method was used to collect the questionnaire (32 items) from 5 to 7 times 254 people. According to the probability distribution, 270 questionnaires were distributed among the subjects. A researcher-made questionnaire based on the Spritzer model (1997) and social acceptance questionnaire based on the theory of planned behavior of Eisen (1985), derived from previous research was used. The reliability coefficient (83/0) came out. Findings of the research indicate that there is a positive and significant relationship between social acceptance and sustainable development (P<0.05). Also, 20% of the changes in sustainable development were related to the dimensions of social acceptance. Based on the results and given the importance of the role of social acceptance in improving and enhancing the sustainable development of bicycle use, it can be argued that by studying and researching this field, and paying attention to the development of these factors, we have taken effective steps towards achieving sustainable development.

  Keywords: social acceptance, Bicycle, leisure, Sustainable Development
 • Mohammad Laaly, Omid Ali Kharazmi* Pages 83-109

  Education is the backbone of every country, and in this regard, teachers and school staff are the most important factors in promoting the scientific and educational community. Their positive organizational performance, that is, the correct functioning of the educational system, is therefore essential, and the factors affecting the performance of teachers have been identified and pursued in order to achieve their goals. This research is of a practical nature and its method is quantitative, and it aims to investigate the relationship between quality of life and the organizational performance of teachers. Of the 400 teachers in Chenaran schools, 195 were randomly selected according to the Cochran formula. Descriptive statistics and correlation relationships were performed by SPSS software and model implementation through structural equations using R software. This article has been used to assess the quality of life WHO Summary questionnaire and to assess organizational performance, a standardized questionnaire on employee performance in an organization with a degree of reliability and validity of nearly one. The results show that the change in the qualitative level of cultural life leads to change in their organizational performance. So it is necessary that the educational system of the states take a lot of effort to improve the quality of life of teachers.

  Keywords: Quality of Life, Organizational Performance, structural equations, Education, Chenaran city
 • Gholamreza Latifi*, Mahnaz Maghboul Aghbali Pages 111-144

  In this study, due to the low level of social interactions in urban public spaces and the decline of urban welfare as the main research issue, we sought to identify a solution to improve urban welfare by identifying the effective factors on urban democracy and promoting social action. In summary, in this study, in addition to clarifying the concept of urban welfare in public spaces, it has been attempted to introduce qualitative environmental factors affecting urban welfare with indicators of viability and vitality, as well as conceptual contexts of existing approaches. In the first part, by examining the views of experts and experts through interviews, the common concepts were more widely recognized by presenting the best indicators of measuring the utility of public spaces in the study area. In the second part, we analyze the extent of social interactions with the technique of counting and photographing, and we survey citizens to measure some of the components of urban democracy, viability and vitality, and to test hypotheses. Based on the findings of this study, the quality of public spaces studied is very low in terms of livability and vitality indices, and the low quality of these components reduces the components of urban democracy and social action as key indicators of urban well-being.

  Keywords: Urban well-being, Livability, Vitality, Urban democracy, Social actions
 • Mojdeh Kiani*, Ali Amini Pages 145-172

  The main purpose of this study was to investigate the factors affecting social capital of users of Isfahan virtual networks using the survey method. In this study, social capital is in three dimensions (trust, relationship, public participation). It was examined by combining the views of Bourdieu, Coleman, and Fukuyama. Sampling was done using cluster and random methods. Sample size is 400 people (200 men and 200 women) Isfahan Virtual Social Network users aged between 19 and 40 years were recruited. Questionnaire was used to collect data. The findings of this study showed that users spend up to one hour or two hours a day, 6 to 8 hours a week, and more than 8 hours a month using virtual social networks. The results showed that demographic characteristics, socioeconomic status, and the extent to which virtual social networks are used affects three dimensions of social capital. Demographic characteristics of age, marital status, and ethnicity are more influential on the three indicators of social capital. It also has a significant impact on the use of virtual networks by users on social capital. According to the results of the path analysis, the most influence was on the trust index by the age variable. It also had the greatest impact on the index of relevance from the socio-economic status.

  Keywords: Social Capital, Social Network, Hours of virtual network, Trust, Relationships
 • Mohammad Hasan Sharbatiyan Pages 173-215

  The purpose of this study is to investigate the relationship between social health and the burnout of teachers. The theoretical approach in this research has been the focus of (Keys’ social health theories and Maslach and Jackson's burnout). The methodology of this research is descriptive and correlational. The statistical population of the teachers is the Nimblouk part of Qhaenat in the academic year 2018-2019. The sample size was 400 people using the Cochran formula in a simple random sampling method and a standardized questionnaire, content validity and reliability coefficient of social health (0.763) and burnout (0.733).The results show that the average social health and its components were moderately high (Coherence, Acceptance, Participation, Cohesion, Actualization) and burnout and its dimensions respectively (Depersonalization, Lack of personal Accomplishment, Emotional Exhaustion).The mean of gender has a significant relationship with the main variables of the research. The relationship between the hypotheses of the research is significant and relatively weak (0.242) between the main and the secondary variables. Regression results show that the prosperity and social participation rate with beta has the most direct effect on burnout. Also, the results of the prediction equation can explain (37percent) of the variance of the dependent variable, and the social health variable of about 0.334 units has a direct effect on burnout.

  Keywords: Social Health, Burnout, teachers, Qhaenat