فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
پیاپی 56 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • میلاد افلاکی سورشجانی*، محمدسعید ذکایی، نهال نفیسی صفحات 1-40

  در روایت های فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران، به عناصر و مفاهیم رمانتیکی اشاره می شود که تقویت کننده نوعی نظم اقتصادی است. در این نظم ساختاری، جایگاه اقتصادی افراد، بسته به میزان ریسک، ایده پردازی و به کارگیری استعداد و تخیل توسط آنها، طبیعی، منطقی و متعادل جلوه داده می شود. اکوسیستم کارآفرینی، در چارچوب بینشی رمانتیک، با اصالت دادن به نبوغ به نحوی سرایت کننده به تصورها و هنجارها پیرامون شغل و کسب و کار شکل داده و مسیولیت ناکامی به نحوی فردگرایانه تعیین شده است. در این بین قهرمانانی جدید با صفاتی قابل الگوبرداری به وجود آمده اند و نوعی عمل با ارزش نیز شکل گرفته است. مطالعه حاضر، روایت پژوهی و مصاحبه مستقیم و نیمه ساختار یافته را به کار گرفته است تا سیمایی از نابغه و کارآفرین ایرانی ترسیم کند. فعالان اقتصادی در این تحقیق طیفی از بنیان گذاران و مدیرعاملان استارتاپ ها، سرمایه گذار، مدیر مرکز رشد، کارآفرین سنتی و خیر را شامل می شود. این پژوهش کیفی به لحاظ نظری به دنبال کنکاشی پیرامون نبوغ، رمانتیسم اقتصادی و زیبایی شناختی کردن اقتصاد است. بر اساس یافته های پژوهش بسیاری از روایت های اکوسیستم کارآفرینی منطبق بر شیوه عمل رمانتیک است، این در حالی است که احساسی گری و فرصت گرایی حاصل از رمانتیسم توجه به زمینه را مختل می کند.

  کلیدواژگان: نبوغ، رمانتیسم، کارآفرینی، اقتصاد، روایت
 • فاطمه شمس* صفحات 41-77
  دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور (اعضای هییت علمی با سابقه پست اجرایی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها (5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت (4 عامل) ،انگیزه های مشترک (4 عامل) ، ارزش های مشترک (5 عامل) و خروجی ها و پیامدها (5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حکمرانی همکارانه، نهاد دانشگاه، حکمرانی، توسعه
 • داود قاسم زاده*، حسین واحدی کوجنق، مهدی چیت ساز صفحات 79-113

  یکی از نیازهای ضروری برای موفقیت فردی و اجتماعی انسان جستجوی نشاط و شادی می باشد، هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم سهل و آسان نیست. اگر چه رسیدن به این هدف برای هرکسی به آسانی صورت نمی گیرد. در سال های اخیر، تمایل جامعه شناسان برای مطالعه شادی و علل و پیامدهای آن، افزایش یافته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مطالعه فهم دانشجویان از زمینه ها و پیامدهای شادی می باشد. روش این پژوهش، کیفی بوده و با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. در پژوهش حاضر با 20 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز مصاحبه عمیق به عمل آمد. محورهای مصاحبه در این پژوهش عبارت است از: تلقی جوانان از شادی، عوامل تاثیرگذار بر شادی، پیامدهای شادی در سطح فردی و جامعه و راهکارهای مناسب برای شادی جوانان.مقوله های محوری مستخرج از مصاحبه ها عبارت است از: عوامل اقتصادی، عوامل خانوادگی، احساس خودارزشمندی، رضایت از زندگی، سرمایه اجتماعی، تفوق ارزش های مادی، توسعه اجتماعی، مدارای اجتماعی، بسترسازی برای اشتغال، لزوم توجه به مطلوبیت اوقات فراغت . پس از تحلیل یافته های مصاحبه، تقلیل و کدگذاری در پژوهش حاضر مقوله کالایی شدن شادی به دست آمد.نتایج حاصل از اطلاعات مصاحبه نشان می دهد که سیاستگذاری های اجتماعی و عمومی مرتبط با نشاط اجتماعی جوانان بایستی منطبق با نیازهای اساسی آنها تدوین گردد.

  کلیدواژگان: شادی جوانان، کالایی شدن شادی، رضایت از زندگی، دانشجویان، دانشگاه تبریز
 • کاوه فرهادی، کمال سخدری*، محمد عزیزی صفحات 115-171

  فرآیند ایجاد کسب و کار در دنیای جدید از نقاط تمرکز برای ایجاد توسعه های خرد و متوسط اقتصادی است در حقیقت اهمیت بستر سازی جهت ایجاد محیطی مناسب برای رشد کسب و کار ها از دغدغه های امروز حوزه کارآفرینی میباشد. در این بین تیم ایجاد کننده کسب و کار یا به عبارتی تیم موسس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بررسی آن میتواند متغیرهایی که سبب موفقیت و یا عدم موفقیت یک کسب و کار میشوند را نشان دهد. متفکرین حوزه های مختلف نیز بارها به اهمیت فرهنگ در کارآفرینی توجه داشته و دارند اما به نظر میرسد این تاثیر به صورت مستقیم باید درباره تیم موسس و ویژگی های فرهنگی که میتواند زمینه ساز پیشرفت کسب و کارها شود را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهد. عنصر فرهنگ باید در الگوهای کارآفرینی حضور فعال داشته باشد، چرا که نگرش کارآفرینان تحت تاثیر روش ها و ارزش های فرهنگ بومی است. همچنین فرهنگ، گذشته از نگرش، بر ادراک و رفتار نیز اثرگذار است.عنصر فرهنگ باید در الگوهای کارآفرینی حضور فعال داشته باشد، چرا که نگرش کارآفرینان تحت تاثیر روش ها و ارزش های فرهنگ بومی است. همچنین فرهنگ، گذشته از نگرش، بر ادراک و رفتار نیز اثرگذار است.کلمات کلیدی: ویژگی های فرهنگی، کارآفرینی ، کسب و کار،تیم موسسکلمات کلیدی: ویژگی های فرهنگی، کارآفرینی ، کسب و کار،تیم موسس

  کلیدواژگان: ویژگی های فرهنگی، کارآفرینی، کسب و کار، تیم موسس
 • محمد فرهادی*، ندا میری صفحات 173-203

  مساله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه ی نسبت بودجه سرمایه ای دولت با سطح توسعه ی استان های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان های مفهومی، اهمیت توسعه ی متوازن منطقه ای توجیه می شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه ی مناسب کشور ایران معرفی می شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه بندی وضع موجود بر اساس شاخص های ساخته شده از داده های موجود است. با ترکیب شاخص ها رتبه توسعه ای هر استان استخراج شده و رتبه استحقاقی آن از بودجه سرمایه ای نیز محاسبه می شود. نتیجه تحقیق حاکی است، تخصیص بودجه سرمایه ای استانی بر اساس میزان توسعه نیافتگی استان ها نبوده و فرایند بودجه در ایران در جهت کاهش نابرابری و شکاف منطقه ای نیست. در کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه

  کلیدواژگان: بودجه دولتی، توسعه متوازن، تاکسونومی عددی، تخصیص برابر، عدالت
 • هادی افرا* صفحات 205-235
  با حرکت جوامع به سمت مدرن شدن و جهان صنعتی، امنیت اهمیتی وافر یافته و به یکی از نیازهای اساسی انسانها تبدیل می شود، به طوریکه با زوال آن، آرامش خاطر انسان از بین میرود و تشویش، اضطراب و نا آرامی جای آنرا میگیرد. به همین دلیل، پژوهش های متعددی در این رابطه انجام شده است. این موضوع، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات موجود دریک موضوع خاص را به روشی منظم فراهم آورد. ازاینرو، هدف از پژوهش حاضر، بکارگیری استراتژی فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون احساس امنیت اجتماعی زنان است. با توجه به معیارهای فراتحلیل، از میان 55 مقاله منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی در سال های 1390-1399 مقالاتی که ویژگیهای لازم را دارند، انتخاب و داده ها توسط نرم افزار فراتحلیل (CMA) بررسی شدند. در گام نخست، سوگیری انتشار و مفروضه همگنی بررسی شدند که یافته ها حکایت از عدم سو گیری انتشار و ناهمگنی اندازه اثر مطالعات دارد. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل گری متغیر قومیت ارزیابی شدند. اندازه اثر مشارکت اجتماعی، تعلق مذهبی، حمایت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، عملکرد پلیس، هویت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان معنادار و برحسب نظام تفسیری کوهن با تاثیری در حد متوسط ارزیابی شدند. با در نظر گرفتن قومیت به عنوان متغیر تعدیل گر، تاثیر متغیرهای مورد بررسی بر احساس امنیت اجتماعی زنان متفاوت ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، زنان، تعلق مذهبی، فراتحلیل
 • محمد مهتری آرانی*، سید سعید حسینی زاده آرانی، سمانه نقی پور ایوکی، محبوبه عبدالهی صفحات 237-276
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان مراکز درمانی در بحران کرونا است. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی بوده، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تمایل به ترک خدمت اورایلی و همکاران است. جامعه آماری دربرگیرنده کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399 بوده و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور، 130 نفر تخمین زده شده است. یافته های تحقیق در بعد توصیفی نشان دادند که اکثریت کارکنان این مرکز جوسازمانی آن را حد متوسط ارزیابی نموده و میل به ترک خدمت در میان آنها در حد متوسط به بالا است. تحلیل استنباطی داده ها نیز نشان داد که ارتباط معنی دار و معکوسی میان جوسازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان وجود دارد. همچنین، تحلیل چندمتغیره نشان داد که چهار شاخص نفوذ و پویایی، روحیه کار گروهی، مزاحمت و فاصله گیری، 37 درصد از تغییرات میل به ترک خدمت را تبیین نموده و بالاترین اثرگذاری بر ترک خدمت متعلق به بعد روحیه کار گروهی و جمعی می باشد . با توجه به این یافته ها، پیشنهاد می شود تا سیاستگذاری در نظام های درمانی و بیمارستانی متمرکز بر ایجاد انگیزش های شغلی بیشتر در بین نیروهای انسانی متخصص و متبحر در راستای علاقمند نمودن آن ها به فعالیت های شغلی و متعهد ساختن آنان به اهداف سازمانی گردد.
  کلیدواژگان: جو سازمانی، قصد ترک خدمت، کرونا، بیمارستان شهید بهشتی کاشان
 • علی بوداقی*، بهروز صادقی عمروآبادی صفحات 277-312

  متغیرهای جمعیتی می توانند نقش تعیین کننده ای در سطح پس انداز داشته باشند. ازاین رو، تحقیق حاضر با استفاده از داده های مقطعی و با سنجش میزان پس انداز در بین خانوارهای شهری تهران قصد دارد ارتباط آن را با گذار سنی آزمون نماید. روش تحقیق تحلیل ثانویه بوده است. داده های مورد بررسی شامل اطلاعات 18610 خانوار شرکت کننده در نمونه گیری از هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری استان تهران سال 1397 می باشد که به طور سالانه توسط مرکز آمار ایران انجام و اطلاعات خام آن در اختیار محققان قرار داده می شود. در این پژوهش از تیوری گذار سنی دایسون و تیوری چرخه زندگی مودیگلیانی و اندو به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین درصدی پس انداز در بین خانوارهای موردبررسی متوسط به پایین، 80/21 می باشد؛ همچنین، بر اساس نتایج آزمون های تفاوت میانگین T,F، میانگین پس انداز خانوار به تفکیک متغیرهای سن سرپرست خانوار، جنسیت و وضع فعالیت متفاوت می باشد؛ همچنین، نتایج نشان می دهد که تیوری چرخه زندگی در اقتصاد شهری تهران صدق می کند و جمعیت جوان فعال دارای میزان پس انداز معنادار بیشتری نسبت به دو طیف کودکان-نوجوانان و کهن سالان است.واژگان کلیدی: گذار سنی، پس انداز خانوار، سن سرپرست خانوار، مدل چرخه زندگی.

  کلیدواژگان: گذار سنی، پس انداز خانوار، سن سرپرست خانوار، مدل چرخه زندگی
 • هاجر ابراهیمی کیاسری، یاسر رضاپور میرصالح* صفحات 313-346
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی انتظارات از آینده درکودکان و نوجوانان کار انجام شد.

  روش

  روش پژوهش کیفی بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد. جامعه متشکل ازکودکان و نوجوانان کار در شهر ساری در سال 1400-1399 بود و نمونه گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری مصاحبه ها انجام شد. در نهایت 12 نفر به شیوه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند و مصاحبه ها با استفاده از تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مقوله های مربوط به انتظارات از آینده در پنج بعد جبران گذشته برای فرزندان، تلاش درعین قناعت، توکل، برنامه ریزی برای آینده و بدبینی طبقه بندی می شود. ارتباط بین مقوله ها با یک الگو نشان داده شد که تلاش در عین قناعت در محور آن قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد مشکلات اقتصادی که کودکان کار دارند، انتظار آن ها از آینده را تحت الشعاع قرار می دهد و بیشتر این کودکان در نظر دارند زندگی خود را به نوعی پیش ببرند که فرزندانشان چنین زندگی را تجربه نکنند. برخی از کودکان با هدف گزینی مناسب، برنامه داشتن برای آینده و توکل به خداوند به این باور رسیده بودندکه می توانند آینده بهتری را برای خودشان رقم بزنند. کلید واژه: انتظارات از آینده، کودکان کار، نوجوانان کار، هدف گزینی

  کلیدواژگان: انتظارات از آینده، کودکان کار، نوجوانان کار، هدف گزینی
 • احمد کلاته ساداتی*، سید رضا طاهرزاده اردکانی صفحات 347-382

  یکی از گرایش های مددکاری اجتماعی حوزه صنعت است که با جنبش های کارگری در دنیا شروع شد و بیشتر صنایع مهم دنیا از وجود این مددکاران بهره مند می شوند. بعد از گذشته بیش از 50 سال از ورود مددکاری اجتماعی به ایران و نیز وجود این گرایش در صنعت نفت، اما توسعه ای در آن ایجاد نشده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و واکاوی عدم تحقق و توسعه مددکاری اجتماعی صنعتی در صنایع ایران است. تحقیق حاضر یک مطالعه ی کیفی در سطح ملی است که با معیار اشباع داده ها و به روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته 10 نفر از مددکاران اجتماعی صاحبنظر و مرتبط با موضوع به صورت هدفمند در آن مشارکت کردند. داده ها به روش نظریه ی زمینه ای مورد تحلیل واقع شد. پژوهش نشان داد که موانع چندگانه ای پیش روی مددکاران اجتماعی صنعتی عبارتند از موانع ساختاری، جایگاه شغلی مبهم، و بی دانشی و خام دستی. پدیده ی ساختاری برساخت شده عبارت است از محدودیت نقش. برای تحقق و توسعه ی مددکاری اجتماعی صنعتی، علاوه بر رفع موانع مطرح شده، این مددکاران اجتماعی هستند که باید خود را به صنعت ارایه کنند تا فرصت هایی که می توانند برای صنعت ایجاد کنند را بشناسانند و از ظرفیت های رشته ی حرفه ای خود در راستای اهداف مهم صنایع بهره بگیرند. در واقع، مطالبه گری حرفه ای مددکاری اجتماعی صنعتی، یکی از راهبردهای اصلی در جهت تحقق این امر است.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، صنعت
 • کریم میرزا خانی، مهرداد نوابخش*، عبدالرضا ادهمی صفحات 383-418
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل بالای 70/0، توسعه پایدار 87/0، برای سرمایه اجتماعی 84 /0و برای بانکداری اجتماعی 93 /0 بوده است. جامعه آماری، دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون بود که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پنج استان انتخاب و از استان های منتخب، دریافت کنندگان تسهیلات بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل-سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین فرایند توسعه پایدار داشته و نقش بانکداری اجتماعی در فرآیند توسعه پایدار عشایری(71 درصد)، پررنگ تر ازفرایند توسعه پایدار روستایی(34 درصد) بوده است. محیط زیست مولفه تاثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار بوده که بعد از آن مولفه های سود و در نهایت مردم قرار داشته اند. همچنین سرمایه اجتماعی(40 درصد) در تحقق بانکداری اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود برای اهتمام به توسعه پایدار روستایی و عشایری با مولفه های پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی، توجه به مولفه های سه گانه بانکداری اجتماعی، یعنی؛ سود، مردم و محیط زیست و مولفه های پنج گانه سرمایه اجتماعی، یعنی؛ آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، روستا، عشایر، سرمایه اجتماعی، بانکداری اجتماعی
|
 • Milad Aflaki Sooreshjani *, Mohammad Saeid Zokaei, Nahal Nafisy Pages 1-40

  In the narrative of economic actors, entrepreneurs and managers, some romantic elements and concepts are defined by the endorsement of a specific kind of economic discipline. In this structural order and definition, the economic status of individuals is considered rational, normal,, balanced, and logical. This definition depends on risk-taking, ideation, potential, and imagination implementation in the business context. The entrepreneurial ecosystem applies the romantic perspective principles and creates perceptions and norms contagiously by giving priority to genius. In this context, failure and its consequences are individualistic issues and concerns. Meanwhile, new heroes have emerged. These heroes have characteristics and signatures that can be considered a model. The ecosystem introduces and defines a new precious act. In the present study, it has been tried to depict genius and Iranian entrepreneurs using narrative research methods and semi-structured interviewing. We interviewed directly economic actors, such as founders and CEOs of startups, investors, innovative incubator centers, traditional entrepreneurs, and benevolent. This qualitative research focused on identifying and exploring the genius, economic romanticism, and aestheticization of economics theoretically. Our findings indicate that many narratives of the entrepreneurial ecosystem are compatible with the romantic act, while the sentimentality and opportunism of romanticism undermine the significance of the context.

  Keywords: Genius, Romanticism, Entrepreneurship, economy, narrative
 • Fatemeh Shams * Pages 41-77
  Achieving development is one of the important goals of planners and policy makers in underdeveloped societies. To this end, the governing systems of many countries around the world try to establish a purposeful relationship between the higher education system and the goals of development management in countries. This research, which has been developed with the aim of developing a role model for the university in the framework of collaborative governance, is exploratory and is applied in terms of the type of qualitative approach and in terms of orientation. The statistical population of the study is the top 13 universities in the country (faculty members with a history of executive positions in the country's governing system) that 16 people have been selected as sample members by purposeful sampling and snowball sampling method until the theoretical saturation is reached. It should be noted that the data collection tool is a semi-structured interview that the four criteria of Goba and Lincoln have been used to check the reliability of the findings. The results show that stimuli (4 factors), contexts (5 factors), participation capacities (4 factors), common motivations (4 factors), common values ​​(5 factors) and outputs and consequences (5 factors) Have been identified as indicators of the university's role in the framework of collaborative governance.
  Keywords: Collaborative governance, university institution, Governance, Development
 • Davood Ghasemzadeh *, Hosein Vahedi, Mehdi Chitsaz Pages 79-113

  One of the urgent needs for human and social success is the pursuit of happiness, although achieving this goal is not easy for everyone and for most people. The feeling of happiness and vitality is one of the most essential innate desires and psychological needs of human beings, and because of the major effects on the health and well-being of society, In recent years, the interest of sociologists in the subject of happiness and its causes and consequences has increased. Therefore, the purpose of the present research is the phenomenological study of Tabriz University students' perception of happiness. The method of this research is qualitative and has been done with a grounded theory Method. In this study, in-depth interviews were conducted with 20 students of Tabriz University. Interviews theme in this study are: youth perceptions of happiness, factors affecting happiness, happiness outcomes at the individual and community level, and appropriate strategies for youth happiness. The main categories that emerge from the interviews are: economical and family factors, self-worthy, life satisfaction, happiness as social development. After analyzing, reduction and coding the interview in the present study a commodity of happiness concept Obtained. The results of the interviews indicate that social and public policies related to youth social happiness should be formulated in accordance with their basic needs.

  Keywords: Youth happiness, commodity of happiness, Life Satisfaction, students, Tabriz university
 • Morteza Farhad, Kamal Asakhdari *, Mohammad Azizi Pages 115-171

  The process of creating a business in the new world is one of the focal points for creating micro and medium economic development. In fact, the importance of creating a platform to create a suitable environment for business growth is one of the concerns of today in the field of entrepreneurship. In the meantime, the business creation team or in other words, the founding team is of special importance and its study can show the variables that cause the success or failure of a business. Thinkers in various fields have repeatedly noted the importance of culture in entrepreneurship, but it seems that this direct impact should be more carefully studied about the founding team and the cultural characteristics that can underlie business development. The element of culture should be actively present in the patterns of entrepreneurship, because the attitude of entrepreneurs is influenced by the methods and values ​​of indigenous culture. Culture, in addition to attitude, also affects perception and behavior. attitude of entrepreneurs is influenced by the methods and values ​​of indigenous culture. Culture, in addition to attitude, also affects perception and . attitude of entrepreneurs is influenced by the methods and values ​​of indigenous culture. Culture, in addition to attitude, also affects perception and

 • Mohamad Farhadi *, Neda Miri Pages 173-203

  The central issue of this paper is the study of the ratio of the budget allocation of the government with the level of development of the provinces of Iran. From this point of view, the importance of balanced regional development is justified by reviewing and introduction of conceptual foundations. The budget allocation criteria in different countries are reviewed and the suitable type of Iran is introduced. The method of study is taxonomy and classification of the existing situation based on indicators made from existing data. By combining the indicators, the development rank of each province is extracted and its entitlement rank is also calculated from the government budget. The result of the research indicates that the provincial budget allocation is not based on the degree of underdevelopment of the provinces and the budget process in Iran is not aimed at reducing inequality and regional gap. Along with other factors including regional coordinates, the budget plays an important role in infrastructure development and investment attraction and regional market formation. Balanced development that guarantees stability and security requires equal budget allocation as a national necessity and a legal duty of the government.Balanced development that guarantees stability and security requires equal budget allocation as a national necessity and a legal duty of the government.

  Keywords: : government budget, Balanced Development, Numerical Taxonomy, equal allocation, justice
 • Hadi Afra * Pages 205-235
  With the movement of societies towards modernization and the industrial world, security becomes very important and becomes one of the basic needs of human beings, so that with its decline, human peace of mind is lost and anxiety, anxiety and It slowly replaces it. Therefore, it is very important to conduct combined research to provide the essence of research on a particular topic in a systematic way. Therefore, the purpose of the present study is to apply a meta-analysis strategy to analyze and combine the results of studies on women's sense of social security. For this purpose, according to the meta-analysis criteria, from 55 articles published in databases in 1390-1390, articles that have the necessary characteristics were selected and the data were analyzed by meta-analysis software (CMA). In the first step, diffusion bias and the assumption of homogeneity were examined. In the second stage, the effect size coefficient and the moderating role of ethnicity variables were evaluated. The effect size of social participation, religious affiliation, social support, social relations network, police performance, social identity, social cohesion and social trust with women's sense of social security were significant and according to Cohen's interpretive system with moderate effect. Considering ethnicity as a moderating variable, the effect of the studied variables on women's sense of social security was evaluated differently
  Keywords: feeling of social security, social trust, women, Religious Affiliation, Meta-analysis
 • Mohammad Mehtari Arani *, Seyyed Saied Hoseynizadeh, Samane Naghipoor Iyoki, Mahbobe Abdollahi Pages 237-276
  The purpose of this study is to investigate the relationship between the organizational climate and the turnover intentions of medical center employees during the Corona crisis. In terms of the research method, this research is of a documentary and survey type, the research tools include Halpin and Kraft's organizational climate questionnaires and O'Reilly et al.'s turnover intentions questionnaire. The statistical population includes the employees of Shahid Beheshti Hospital in Kashan in 2019 and the sample size is estimated to be 130 people using Sample Power software. The findings of the research in the descriptive dimension showed that the majority of the employees of this center evaluated its organizational climate as average and the desire to leave the service among them is medium to high. The inferential analysis of the data also showed that there is a significant and inverse relationship between organizational climate and the desire to leave the service of employees. Also, multivariate analysis showed that four indicators of influence and dynamism, teamwork spirit, harassment and distancing explain 37% of the changes in the desire to leave the service, and the highest effect on leaving the service belongs to the dimension of teamwork and collective spirit. According to these findings, it is suggested that policy-making in medical and hospital systems should be focused on creating more job motivations among specialized and skilled human forces
  Keywords: Organizational Atmosphere, Turnover Intention, Corona, Kashan Shahid Beheshti Hospital
 • Ali Boudaghi *, Behrouz Sadeghi Amroabadi Pages 277-312

  AbstractDemographic variables play a decisive role in the level of savings. Therefore, the present research, using cross-sectional data and measuring the amount of savings among urban households in Tehran, intends to test its relationship with age transition. The research method is secondary analysis. The investigated data includes the information of 18,610 participating households in the sampling of the expenses and incomes of urban households in Tehran province in 2017 which is done annually by the Iranian Statistics Center and its raw information is provided to researchers. In this research From Dyson's theory of age transition and Modigliani and Endo's life cycle theory used as the theoretical framework of the research. The research findings show that the average percentage of savings among the surveyed middle to low households is 21.80. Also, based on the results of T, F mean difference tests, the average household savings according to the age variables of the head of the household. Gender and activity status are different. Also, the results show that the life cycle theory applies in the urban economy of Tehran and active young population has a more significant savings rate than the two spectrums of children-teenagers and the elderly. Keywords: age transition, household savings, household head age, life cycle Model.

  Keywords: age transition, household savings, household head age, life cycle Model
 • Hajar Ebrahimi Kiyasari, Yasser Rezapour Mirsaleh * Pages 313-346
  Aim

  The aim of this study was to investigate the expectations of the future in working children and adolescents.

  Method

  A qualitative study design was conducted and thematic analysis was used to investigate the context of the data. The population consisted of working children and adolescents who lived in Sari City in 2021 and a purposeful sampling method was used until the theoretical saturation of the interviews. Finally, 12 participants were interviewed in a semi-structured manner and the interviews were analyzed using thematic analysis.

  Results

  The Findings showed the categories of expectations for the future are classified into the five dimensions include compensation for children, effort while contentment, trust, planning for the future and pessimism. Based on the categories, a model was provided in which effort while contentment was placed in central model.

  Conclusion

  The results showed that the economic problems of working children overshadow their expectations for the future, and most of the children intend to live their lives in a way that their children do not experience such a life. Some children believe that they can shape a better future for themselves by setting the right goals, having a plan for the future, and relying on God.Keywords: Expectations from the future, working children, working Adolescents, goal setting

  Keywords: Expectations from the future, Working Children, working Adolescents, goal setting
 • Ahmad Kalate Sadati *, Seyed Maohammad Reza Taheri Ardakani Pages 347-382

  One of the tendencies of social work is the field of industry, which started with labor movements in the world, and most of the important industries in the world benefit from the existence of these helpers. More than 50 years after the arrival of social work in Iran and the existence of this trend in the oil industry, but no development has been created in it. The aim of the present study is to discover and analyze the lack of realization and development of industrial social work in Iranian industries. The present study is a qualitative study at the national level in which 10 knowledgeable and relevant social workers were purposefully participated in the data saturation criterion through semi-structured interviews. The data were analyzed by grounded theory study. Research has shown that multiple barriers to industrial social workers include structural barriers, ambiguous job status, and ignorance and negligence. The constructed structural phenomenon is marginalization and passivity. In order to achieve and develop industrial social work, in addition to removing the barriers, it is social workers who must present themselves to the industry in order to recognize the opportunities they can create for the industry and the capacities of their professional field. Benefit from important industry goals. In fact, the demand for industrial social work professionals is one of the main strategies to achieve this.

  Keywords: human resources, social services, Social Work, Industry
 • Karim Mirzakhani, Mehrdad Navabakhsh *, Abdolreza Adhami Pages 383-418
  Understanding the impact of bank facility payment with social banking approach on sustainable rural and nomadic development with the mediation of social capital in line with the theoretical approaches of social capital (Bourdieu), sustainable development (Amartiasen), social banking (Bendikter) and sustainable social development (McKenzie). This was the study. Quantitative method and questionnaire tools were developed by the researcher, and Cronbach's alpha was above 0.70, sustainable development was 0.87, social capital was 0.84, and social banking was 0.93. The population was the recipients of the facilities of the Bank, which was studied by cluster sampling of five selected provinces, and the recipients of the facilities were studied as a sample from the selected provinces. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that social capital played the biggest role in explaining the process of sustainable development, and the role of social banking in the process of sustainable development of nomads (71 percent) was stronger than the of sustainable rural development (34 percent). The environment has been the most influential component in the sustainable development, followed by profit and finally people. Also, social capital (40%) has been effective in realizing social banking. Therefore, it can be concluded that in order to sustainable rural and nomadic development pay attention to the social banking and social capital.