فهرست مطالب

Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances - Volume:7 Issue: 2, 2019
 • Volume:7 Issue: 2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • بهرام بهین صفحات 1-3
 • میرحبیب ابوالعلائی * صفحات 7-28

  نقش کاربرد عناصر مربوط به مباحث گفتمانی در نوشتن، به ویژه در روزنامه های پژوهشی، بسیار مهم است چرا که نویسندگان آنها می توانند در نوشته هایشان قطعیت، شک، و مشخصه های نویسندگان را بیان کنند. نشانگرهای فراگفتمانی متفاوت در شاخه های مختلف توسط نویسندگان مختلف به کار گرفته می شود؛ برای مثال، کلمات شکی و مطمئنه مهم ترین ابزار در نوشتن هستند. عناصر فرا گفتمانی استراتژی های ارتباطی برای افزایش و کاهش قدرت بیان هستند؛ به عنوان مثال، نگارنده گان پایان نامه ها، کتاب ها، یا مقالات، با اطمینان بیشتر از این نشانگرها، اطلاعات بیشتری را ارائه می دهند. در این تحقیق 60 گزارش از 2 روزنامه مهم،Iran Daily و USA Today مورد مطالعه قرار گرفتند و برای هر یک از این زمینه 30 مقاله نوشته شده توسط نویسندگان بومی و غیر بومی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به طور خلاصه، برای هر روزنامه30 مقاله انتخاب شد. توزیع عناصر فراگفتمانی مورد بررسی قرار گرفت تا نشان دهد کدام یک از روزنامه ها بیشتر از آن استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون ANOVA انجام شد تا مقادیر و توزیع کاربردهای فرا گفتمانی را مقایسه کند. نتیجه آزمون نشان دهنده تفاوت بین روزنامه های انتخاب شده یعنی Iran Daily و USA Today است. لازم به ذکر است که نتایج این مطالعه می تواند پیامدهای آموزشی برای نویسندگان آکادمیکی داشته باشد.

  کلیدواژگان: فراگفتمانی، تجزیه تحلیل گفتمان، ژانر، فرا گفتمانی متنی، تجزیه تحلیل گفتمانی بین فردی
 • سجاد شرافتی، نرجس غفورنیا * صفحات 29-45

  مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی ارتباط بین سیستم خودکار انگیزشی، توانایی درک مطلب، و جنسیت زبان آموزان انگلیسی در ایران میباشد. 70 شرکت کننده مذکر و مونث در سطح متوسط در موسسه شکوه در کاشمر–ایران به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه یک پرسشنامه مربوط به سیستم خودکار انگیزشی مستخرج از کار Yan (2011) و یک آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میباشد. این پرسشنامه شامل 61 سوال بر اساس مقیاس 6 گانه Likert میباشد که از گزینه های کاملا موافقم تا کاملا مخالفم را دربرمیگیرد. آزمون درک مطلب زبان انگلیسی از چندین متن در وب سایت مخصوص VOA مستخرج شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق آنالیزهای توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده وارد برنامه SPSS 22 شد و سپس با آزمون های مختلف از قبیل Shapiro-wilk T T-test, Leven's Test مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق ارتباط مثبتی بین سیستم خودکار انگیزشی و توانایی خواندن و درک مطلب نشان داد و همچنین ارتباط منفی بین سیستم خودکار انگیزشی و جنسیت فراگیرنده ای زبان انگلیسی نشان داد. این یافته ها دارای پیامدهای آموزشی مفیدی برای مدرسان زبان انگلیسی و نویسندگان مطالب درسی میباشد که میتواند در برنامه های تربیت دبیر مورد نظر قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: سیستم خودکار انگیزشی یادگیری زبان دوم، توانایی خواندن و درک مطلب، انگیزش، نگرش مطلوب به زبان دوم و انعطاف پذیری
 • مهناز معیری *، داود مشهدی حیدر صفحات 47-60

  در مقاله حاضر، نقش مهم فن آوری به خصوص وبلاگ نویسی در توسعه مهارت نوشتار مورد بحث قرار می گیرد. همانند آموزش معمول در کلاس درس، آموزگاران و محققان وبلاگ ها را به عنوان ابزاری برای بهبود گرامر و مهارت نوشتار و اشاعه ی دانش در نظر می گیرند. به رغم این واقعیت که یادگیری از طریق وبلاگ ها می تواند پیشرفت بیشتری در هویت و ایجاد همکاری و تعامل اجتماعی ایجاد کند، همچنین می تواند فرصت های بیشتری برای زبان آموزان فراهم کند تا مقصود خود را بیان کنند و مهارت های لازم برای توسعه و ساخت اجتماع خودشان را فراهم کنند (لاو، 2004؛ اسپنگنبرگ، 2004). وبلاگ نویسی جایگزین تعلیمات نوشتاری در کلاس درس معمولی نیست، همانطور که فقط مسئله ای مربوط به نوشتار کلاس درسی در فضای دیجیتالی قرن بیست و یکم نیز نیست؛ بلکه، نوشتار به روش نوآورانه ای است که در میان وبلاگ نویسان یادگیرنده، علاقه شدید برای اهداف ارتباطی و بیانی ایجاد میکند. مزایای استفاده از وبلاگ ها، به ویژه در مقایسه با سایر پیشرفت های تکنولوژیکی مانند انجمن های گفتگو، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، تحقیقات تجربی مربوط به بررسی نقش وبلاگ نویسی در رشد مهارت نوشتاری و نگرش های زبان آموزان نسبت به آن ارائه شده است.

  کلیدواژگان: وبلاگ نویسی، مهارت نوشتار، فناوری، نگرش یادگیرنده، و عمل نوآورانه
 • فرزاد شریفیان *، عزیزه چالاک، زینب دهکردی صفحات 61-81

  مطالعه زبان شناسی فرهنگی در عصر جدید ارتباطات میتواند مسایل انتقال طرحواره های فرهنگی در ارتباطات آنلاین را مورد خطاب قرار دهد. علیرغم وجود مطالعات گسترده در باره تعریف و تمجید این رفتار زبانشناسی در حوزه ی ارتباطات آنلاین مانند سایت های شبکه های اجتماعی که در آنها تعریف و تمجید به طور گسترده ای میان کاربران رد و بدل می شود، مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه بروز، طرحواره ی فرهنگی ایرانی شکسته نفسی (شریفیان٬ 2005) بر راهبرد های پاسخ به تعریف و تمجید توسط زبان آموزان ایرانی بر سایت های شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، 30 زبان آموزان ایرانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تعریف و تمجید آنها و همچنین راهبرد های پاسخ به تعریف و تمجید به عنوان داده ثبت شدند. به منظور طبقه بندی و شناخت نوع راهبرد های پاسخ از طبقه بندی هربت (1986) استفاده شد. همچنین طرحواره ی فرهنگی ایرانی شکسته نفسی به عنوان مدلی برای تفسیر داده ها انتخاب شد. تفسیر داده ها نشان داد که زبان آموزان ایرانی از طرحواره ی فرهنگی ایرانی شکسته نفسی استفاده می کنند تا تواضع و در عین حال ادب خود را هنگام پاسخ به تعریف و تمجید به نمایش بگذارند. تفاسیر داده ها نشان می دهد که طرحواره ی فرهنگی و انتقال دانش کاربردی زبان فارسی در انگیسی به هنگام ارتباطات آنلاین در شبکه های اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  کلیدواژگان: راهبرد ها، تعریف و تمجید، آنلاین، ایرانی، زبان آموزان، فرهنگی، و طرحواره ی
 • جواد غلامی *، مهسا علی نسب، سعید ایوبی، محمد نسیم فر صفحات 63-98

  امروزه، تحصیل در آموزش عالی به ویژه در برنامه های دکترا به همان اندازه که به نظر می رسد عارضه ندارد. با توجه به تداخل پیچیده متغیرهای متعدد موثر بر تجربه شخص در چنین برنامه هایی، نیاز به بررسی بیشتر روش هایی که زندگی دانشجویان دکتری تحت تاثیر این عوامل و چگونگی پیدایش مسیر انتقال آنها قرار دارد، ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی عناصر تشکیل دهنده زندگی دانشجویان دکتری و نحوه تعامل آنها با یکدیگر پرداخته است. این مطالعه مقطعی با استفاده از یک چارچوب الگوی اکولوژیکی، بررسی کرده است که چگونه زندگی و دانش آموزان تحصیلات تکمیلی در مراحل مختلف برنامه تحت تاثیر قرار گرفته اند. برای این منظور، ده نفر از دانشجویان دکترا یا فارغ التحصیلان آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، که مراحل اولیه، میانی، و پایان برنامه را نشان می دهد، مصاحبه شدند تا از نظر کیفی دیدگاه هایی که نسبت به این برنامه دارند، استخدام شوند. یافته های حاصل از تحلیل محتوای نسخه های مصاحبه نشان داد که عوامل متعددی در ادراک دانش آموزان از برنامه وجود دارد. قابل توجه ترین مضامین استخراج شده، نارضایتی از رویه های دانشگاهی، رضایت از اساتید دانشگاه، و چالش های مربوط به زندگی خصوصی دانشجویان را در بر می گیرد.

  کلیدواژگان: مدل اکولوژیکی، تجربیات، دانشجویان دکتریآموزش زبان انگلیسی، گذر
 • داود کوهی *، مینا باباپور صفحات 99-120

  مقاله حاضر نشان می دهد که تمامی متن های علمی مندرج شده در ژورنال ها، مجله ها، و روزنامه ها به نفوذ طفره ها و تشدیدها آسیب پذیر هستند. اما، تشخیص داده شد که تمامی متن های علمی در سه مجموعه گرایش داشتند که احتمال های بیان های جایگزین را به جای محدود کردن آنها آشکار کنند. نسبت فراوانی بیشتر مورد طفره در مقایسه با مورد تشدید نشان می دهد صرفنظر از اینکه آیا مخاطب متخصص یا غیر متخصص است، مشاهده شد که بیان آنها در متن های علمی رعایت شده است. همچنین، تشدیدها به معنی محدود کردن موقعیت های جایگزین و گسترش دادن بیان های پرقدرت و نویسنده خاص، به طور برابر در متن های تخصصی و غیر تخصصی محبوب نیست.علیرغم این الگوی مشابه استفاده از طفره ها و تشدیدها در مجموعه های بررسی شده، روش ها برای رسیدن به هدف های اشاره شده اندکی متفاوت بود و سبک غیر رسمی کاربرد زبان با نوع های عام غالب بر تحقق های متنی این کاربردها تاثیر گذاشته است.

  کلیدواژگان: تشدید، طفره، فراگفتمان، علم عام، علم حرفه ای
 • مینو عالمی *، ندا خانلرزاده صفحات 121-134

  کسب مهارت در ژانر آکادمیکیک عامل مهم در جامعه محققین است. از بین ژانرهای مختلف در گفتمان جامعه آکادمیک، ژانر گفتاری، مخصوصا ارائه کنفرانس، اهمیت بالایی در جامعه محققین دارد، اگرچه مطالعه این ژانر هنوز در مراحل ابتدایی است و تحقیقات کمی در این راستا انجام شده است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی در بررسی دو ساختار مهم در ارائه کنفرانس- ساختار شبه گسسته و مجهول- داشته است. بدین منظور ششصد دقیقه از ارائه های کنفرانس ایرانیان در یک کنفرانس بین المللی ضبط ونوشته شده است و میزان استفاده از این ساختارها و ارتباط آنها با جنسیت و سطح تحصیلات ارائه دهندگان بررسی شده است. نتایج حاصل از مربع خی داده ها حاکی از آن بود که علیرغم استفاده بیشتر ساختار مجهول نسبت به ساختار شبه گسسته، سطح تحصیلات و جنسیت افراد تاثیر چندانی در استفاده از این ساختارها نداشته است. از آنجاییکه این دو ساختار از مهمترین ساختارهای ژانرهای آکادمیک می باشند، نتیجه این تحقیق اهمیت بسزایی در افزایش آگاهی سخنران ها در کنفرانس های آکادمیک نسبت به استفاده درست از چنین ساختارهایی دارد.

  کلیدواژگان: ارائه های کنفرانس گویشوران غیربومی انگلیسی، ژانر آکادمیک، ژانر گفتاری، ساختار مجهول، ساختار شبه گسسته
 • فرشته اسدزادیان *، قادر اسدزادیان صفحات 135-154

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه تحلیل متعارف ویژگی های شخصیتی و نگرش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در ارتباط با انگیزش و مهارت نوشتن آنهاست. از حیث روش جمع آوری و تحلیل داده، تحقیق حاضر از نوع مطالعه همبستگی بوده است. جمعیت آماری آن شامل زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی و نمونه آماری مربوطه به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی، نگرش و انگیزش به همراه تکالیف مهارت نوشتاری استفاده گردید. تحلیل همبستگی بین متغیرها نشان داد که رابطه همبستگی معناداری از نوع مثبت مابین ویژگی های شخصیتی، انگیزش و مهارت نوشتاری زبان آموزان وجود دارد. همچنین نگرش زبان آموزان رابطه مثبت و معناداری با انگیزش و مهارت نوشتاری آنان داشت. نتایج تحقیق حاوی پیام هایی در زمینه تدوین کنندگان و برگزارکنندگان دوره های آموزش معلمان در خصوص لزوم توجه به ابعاد غیرشناختی زبان آموزان ازجمله انگیزش، نگرش و ویژگی های شخصیتی آنها در توسعه مهارت نوشتن در زبان خارجی است.

  کلیدواژگان: مهارت نوشتن، ویژگی شخصیتی، نگرش، انگیزش
 • حمیدرضا مهبودی * صفحات 155-165

  این مطالعه با هدف بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم زیستی و انسانی موسسه آموزش عالی ربع رشید واقع در تبریز انجام گردیده است. طرح این مطالعه تحلیلی-توصیفی می باشد. در راستای اجرای این پژوهش، تعداد 188 دانشجو (از هر گروه علوم زیستی و انسانی، 94 نفر) شرکت کردند. شرکت کنندگان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب ساراسون به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 25 مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. میانگین میزان استرس بین دانشجویان علوم انسانی در پیش و پس آزمون به ترتیب 1.84 و 2.05 بود و میانگین اندازه گیری شده برای دانشجویان علوم زیستی در پیش آزمون 1.89 و پس آزمون 2.15 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین دانشجویان علوم زیستی و انسانی در هر دو مرحله تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بین گروه تجربی و آزمایشی از لحاظ جنسیت و میزان اضطراب (p < 0.05) تفاوت معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج آزمون خی دو هیچگونه تفاوتی را بین این دو گروه از دانشجویان در پس آزمون (p > 0.05) نشان نداد. در گروه های مورد مطالعه، آزمون اضطراب پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته بود. همچنین بر اساس نتایج اخذ شده، آزمون اضطراب دانشجویان علوم زیستی در مرحله دوم به میزان دانشجویان انسانی بود. به طور مشابه، هیچگونه تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر در پس آزمون مشاهده نشد. در پایان، پند هایی برای غلبه بر اضطراب امتحان ارایه میشود. این تحقیق پیامد های آموزشی مفیدی برای دانشگاهیان و طراحان آزمون دارد.

  کلیدواژگان: آزمون، آزمون اضطراب، دانشجویان علوم انسانی، دانشجویان علوم زیستی، دانشجویان مقطع کارشناسی
 • ثریا مظفرزاده*، پرویز آژیده صفحات 167-183

  یادگیری زبان میان فرهنگی - کانون توجه آموزش زبان مدرن - منعکس کننده ی آگاهی عمیق تر از تفکیک ناپذیری زبان و فرهنگ بوده و نیاز به فراهم سازی مواد مرتبط با آموزش ارتباط بین فرهنگها به منظور تقویت توانش میان فرهنگی زبان آموزان در این دنیای چندفرهنگی را نشان می دهد. رشد مناسب درک زبان آموزان از دیدگاه ها و جهان بینی فرهنگ دیگر عنصر اصلی در برقراری ارتباط موثر است. با توجه با اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تلاش دارد تا روند پرداخته شده به مسئله ی فرهنگ درکتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان در دوره های قبل و بعد انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد که محتویات فرهنگی در کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی تدریس شده در هر دو دوره ی قبل و بعد از انقلاب اسلامی نادیده گرفته شده است. لذا به علت عدم توجه - عمد یا غیر عمدی - به نیازهای ارتباط فرهنگی زبان آموزان، کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان برای آموزش زبان با شیوه ی ارتباطی و در کل آموزش مهارت های عمومی فرهنگی مانند درک و توانش میان فرهنگی کافی نیستند. شایان توجه است که تحقیق حاضر پیشنهاد دارد تغییرات سازنده در کتاب های درسی سال چهارم بمنظور هرچه بیشتر ارتباطی کردن کتب و سازگاری بیشتر آنها با نیازها و انتظارات دانش آموزان اعمال شود.

  کلیدواژگان: توانش میان فرهنگی، فرهنگ، کتاب های درسی دبیرستان، آموزش زبان انگلیسی در ایران
 • فرناز صاحب خیر * صفحات 185-200

  در این مطالعه، محقق سه روش واژگان مختلف (بازنمایی بصری، تقویت متن، و حاشیه سازی واژگان) را انتخاب کرده و آنها را با روش سنتی آموزش واژگان مقایسه کرده است. با استفاده از آزمون مهارت و مهارت واژگان به عنوان پیش آزمون، 80 زبان آموز EFL به چهار گروه (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) اختصاص داده شدند. در گروه بصری، دانش آموزان از کارتهای مرتب سازی استفاده می کردند؛ در افزونه متن هرکلمه مترادف و متضاد برجسته و شماره گذاری می شد؛ و در گروه حاشیه سازی واژگان جدید شماره گذاری می شدند و توضیحات آنها در حاشیه ها یا پاورقی ها ارائه می شد. دانش آموزان گروه کنترل، واژگان را از طریق روش سنتی با معنی توضیح، ترجمه، یا ارائه مترادف و متضاد فرا گرفتند. هر سه گروه دیگر رویه مشابه گروه کنترل داشتند؛ اما علاوه بر این مراحل، آنها به تکنیک های تصویری، متنی، یا حاشیه سازی نیز دسترسی داشتند. نتایج نشان داد که در پس آزمون، هر سه گروه آزمایش از گروه کنترل بهتر بودند. با این حال، بیشترین پیشرفت در پس آزمون و پس آزمون با تاخیر در گروه حاشیه سازی بود. به طور کلی، می توان گفت پیشرفت در یادگیری واژگان به ترتیب برای حاشیه سازی، سپس بصری و بالاخره تقویت متن بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از نشانه های متن و حاشیه سازی باعث تقویت سیستم بین زبانی آنها می شود.

  کلیدواژگان: آموزش زبان دوم، بازنمایی واژگانی، بازنمایی متن، بازنمایی تصویری، یادگیری واژگان
 • سید فواد ابراهیمی*، عبدالله محسن زاده صفحات 201-211

  این مقاله در نظر دارد کاربرد و نقش اسامی کلیشه ای را در مقالات رشته زبانشناسی کاربردی بررسی کند. بدین منظور 5 مقاله زبانشناسی کاربردی از مجله "انگلیسی برای اهداف ویژه" و "مجله انگلیسی برای اهداف دانشگاهی" که توسط الزویر چاپ شده اند، انتخاب شدند. مقالات با استفاده از لیست پیشنهادی هینکل (2004) برای انواع اسامی کلیشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اسامی کلیشه ای از مدل پیشنهادی اسمیت (2000) استفاده شد. نتایج نشان دادند که تعدادی از اسامی کلیشه ای بیشتر و تعدادی کمتر مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج همچنان نشان دادند که نویسندگان مقالات در رشته زبانشناسی کاربردی از تمامی نقش ها این نوع اسامی استفاده کردند. نتایج این تحقیق می تواند دانش نویسندگان رشته زبانشناسی کاربردی بخصوص نویسندگان ایرانی این رشته را نسبت به کاربرد و نقش اسامی کلیشه ای افزایش دهد.

  کلیدواژگان: اسامی کلیشه ای، مقالات، زبانشناسی کاربردی، نقش
 • منا حسینی * صفحات 213-217

  کتاب «خلق تخصص از راه تجربه» مشتمل بر بیست فصل توسط گروهی از اساتید رشته تعلیم و تربیت به نگارش درآمده است. تدوین و ویراستاری کتاب را آلن میلی بر عهده داشته است. مولفین فصول کتاب هرکدام روایت ها و تجارب خود را در زمینه فراگیری زبان انگلیسی و به عنوان متخصصین آموزش زبان در ارتباط با مفهوم «حس باورپذیری» پرابو به اشتراک گذارده اند. بر اساس نظریه پرابو حس باورپذیری در امر آموزش به درک شهودی معلمین از یادگیری مربوط است و چنین درکی برخاسته از تجربیات آموزشی خود معلم است. این کتاب تلاشی قابل توجه در جهت تسهیم تجربه های تعدادی از متخصصین آموزش و تعلیم در نقاط مختلفی از جهان است. از اینرو به نظر می رسد هدف این کتاب نه ارائه یک نظر اجماعی در مورد ماهیت امر آموزش، بلکه بسط، شفاف سازی و غنابخشی به دیدگاه های شخصی افراد مختلفی است که در این کتاب به عرضه تجارب خود پرداخته اند.

  کلیدواژگان: معرفی کتاب، خلق تخصص از راه تجربه، آلن میلی، منا حسینی، آموزش
|
 • Bahram Behin * Pages 1-3

  According to Patrick Colm Hogan, in the US academic context, few people in literary theory or comparative literature have much familiarity with non-Western literary theories, and fewer still have research expertise in the field. While working on a project in non-Western literary theory, he was surprised to find that many of his friends and colleagues found it difficult to understand what non-Western literary theory might be. And when he explained that by non-Western theory he meant theory before European colonialism, he was, more often than not, faced with looks of blank incomprehension. Hogan blames ethnocentrism for this blank incomprehension because “it is at least in part a matter of assuming that theoretical reasoning is somehow peculiarly Western, that abstract reflection must have its source and impetus west of the Black Sea and north of the Mediterranean. It is closely related to the blank incomprehension which greets such phrases as ‘Classical Indian logic,’ ‘Medieval Arabic mathematics,’ and ‘Ancient Chinese empirical science and technology.’”

  Keywords: Editorial, Bahram Behin, Literary Theory, Foundationalism, Patrick Hogan
 • Bahram Behin *, Nigel Love Pages 4-5

  Nigel Lowther Love is associate professor of linguistics at University of Cape Town. He was born in 1950 in the U.K. He received his B.A. (1973), M.A. (1976) and D. Phil. (1976) from Oxford University. His Ph.D. thesis title was: The generative phonological analysis of non-vocalic alternations in Modern French. Nigel Love has been the invited lecturer or conference speaker at universities in: Athens, Birmingham, Bradford, Bristol, Cambridge, Cape Town, Chicago, Copenhagen, Durban, Edinburgh, Grahamstown, Hong Kong, Johannesburg, Jyväskylä, Kirksville, Montpellier, Mumbai, New Orleans, Nottingham, Odense, Oxford, Paris, Pittsburgh, Quebec, Seville, Stellenbosch, Tambov, Warsaw and Williamsburg. He was the head of Linguistics Department at University of Cape Town (1995-1998). He has been the editorial board member (since 1992) and associate editor (since 2019) of journal of Language and Communication. He was the editor of the journal of Language Sciences (1997-2014). Among his authored and coauthored publications are Generative Phonology: A Case-Study from French (1981), The Foundations of Linguistic Theory: Selected Writings of Roy Harris (1990), Linguistics Inside Out: Roy Harris and His Critics (1997), and Language and History: Integrationist Perspectives (2006). JALDA’s editor-in-chief, Dr. Bahram Behin had the following short communication with Nigel Love.

  Keywords: JALDA Interview, Nigel Love, Integrationist Linguistics, University of Cape Town, Roy Harris
 • Mir Habib Aboulalaei * Pages 7-28

  The role of using meta-discourse elements in writing, especially in research newspapers, is so important that their authors can convey certainty, doubt, and characteristics of the writers in their writings. There are different meta-discourse markers used by various authors in different branches; for example, hedges and boosters are the most important devices in writing. The meta-discourse elements are communicative strategies for increasing and reducing the force of statements, i.e. authors and writers who write theses, books, or articles give more information with certainty by these markers. In the present investigation, 60 reports from 2 important newspapers, Iran Daily and US Today, were studied, where for each field 30 articles written by both native and non-native writers were selected and studied. In sum, for each newspaper, 30 articles were chosen. Frequency and distribution of the meta-discourse elements were examined to show which one of the newspapers used those more. The analysis was done by ANOVA test to compare the frequency and distribution of the meta-discourse devices. The result of the test indicated differences between the selected newspapers, i.e. Iran Daily and US Today. It is important to mention that the results of this study can have pedagogical implications for prospective academic writers.

  Keywords: Meta-Discourse, Discourse Analysis, Genre, Textual Meta-Discourse, Interpersonal Meta-Discourse
 • Sajjad Sherafati, Narjes Ghafournia * Pages 29-45

  The current study was an attempt to investigate the relationship among L2 Motivational Self-System, Reading Comprehension Ability, and Gender of Iranian EFL Learners. 70 participants of both male and female at intermediate level at Shokooh Institute in Kashmar-Iran were randomly selected. The instruments of the study were a L2 motivational self-system questionnaire by Yan(2011), and a reading comprehension test. The questionnaire consists of 61 questions, based on six-point scale from "strongly agree" to "strongly disagree". The reading comprehension test was extracted from the texts in VOA special English website. The obtained data were analyzed through descriptive analysis and Pearson Correlation coefficient. The data were fed into SPSS 22, followed by employing T-test, Shapiro-Wilk and Levene's test. The findings revealed a positive relationship between L2 motivational self-system and reading comprehension ability and also a negative relationship between L2 Motivational self-system and the gender of EFL learners. The findings have some useful pedagogical implications for language teachers and syllabus designers that can be taken into account in teacher-training programs.

  Keywords: L2 Motivational Self-System, Reading Comprehension Ability, Motivation, Ideal L2 Self, Integrativeness
 • Mahnaz Moayeri *, Davood Mashhadi Heidar Pages 47-60

  The present review article discusses the significant role of technology, particularly blogging, in the development of the writing skill. Similar to the conventional classroom teaching, practitioners and researchers view blogs as tools for constructing grammar and writing skills and dispersing knowledge. In spite of the fact that learning through blogs can advance higher development of identity and bring about collaboration and social interaction, it can offer higher opportunities for learners to represent and express themselves, fostering the skills to develop and build their own community(Love, 2004; Spangenberg, 2004). Blogging is not presumed to be a substitution for conventional classroom writing pedagogy, neither just an issue of delivering classroom writing into digital space of the 21st Century, but,instead, it is writing in an innovative way that cultivates, among learner bloggers, a strong interest to write for the aim of communication and expression. Theadvantages of blogs, specifically in comparison to other technological advances such as discussion boards, are overviewed in this article. Besides, the relevant empirical investigations that have endeavored to explore the role of blogging in the cultivation of writing and learners’ attitudes towards it are presented. Considering that the majority of research studies have pinpointed the potential of blogging in writing development, it is suggested that teachers use models to familiarize their learners with blogging prior to actively using it in their writing classes.

  Keywords: Blogging, Writing skill, Technology, Learner attitude, and Innovative practice
 • Farzad Sharifian *, Azizeh Chalak, Zeinab Dehkordi Pages 61-81

  Introduction of Cultural Linguistics in the modern ages of communication can address the issue of cultural schema transfer in online communication. Despite a good number of studies on a compliment, this pragmatic behavior has not been examined in the context of online communications such as social networking sites where compliments are commonly paid and received. The present study aimed to examine the realization of Persian cultural schema of Shekaste-nafsi (Sharifian, 2005) on compliment responses uttered by Persian EFL on Facebook. To do so, 30 Persian EFL learners were selected through convenient sampling, and their compliments and compliment responses were recorded as data. Herbert's (1986) taxonomy was used to identify the strategies' types and the Persian cultural schema of Shekaste-nafsiwas served as a model to gloss the samples. The interpretationssuggested that participants applied their Persian cultural schemas and expressed their modesty while they tend to be polite and appreciate the compliments. The findings indicated the importance of cultural schema and highlighted the pragmatic knowledge transfer both in Persian and English while online communicating. The results of the present study may contribute to the issue of pragmatic transfer in the process of foreign language learning and can benefit the EFL learners in identifying the source of miscommunication.

  Keywords: Compliment, Strategies, Online, Persian, EFL, Cultural, Schema
 • Javad Gholami *, Mahsa Alinasab, Saeed Ayiewbey, Mohammad Nasimfar Pages 63-98

  Nowadays, studying in higher education is not as uncomplicated as it seems to be, particularly in PhD programs. Given the complex interplay of multiple variables affecting one’s experience in such programs, there is a mounting need for probing more into the ways in which PhD students’ lives are affected by these factors, and how their transition trajectories emerge. The present study explored the elements which shape PhD students’ lives, and how they interact with each other. Employing an ecological model framework, this cross-sectional study investigated how present as well as graduate students’ lives were affected in different phases of the program. To this end, ten PhD students or graduates of Teaching English as a Foreign Language (TEFL), representing early, mid, and completion phases of the program, were interviewed to qualitatively elicit the views they harbor toward the program. The findings emanating from the content analysis of the interview transcripts revealed that multiple factors in tandem mold students’ perceptions of the program. The most notable extracted themes embraced dissatisfaction with academic procedures, satisfaction with university professors, and challenges related to the students’ private lives.

  Keywords: Ecological model, Experiences, PhD students, TEFL, Transition
 • Davud Kuhi *, Mina Babapour Pages 99-120

  The present article shows that all scientific texts included in journals, magazines, and newspapers are vulnerable to the penetration of hedges and boosters.  However, it was found that scientific texts in the three corpora tended to open up the possibilities of alternative voices rather than narrowing them down. The relatively higher frequency of occurrence of hedges in comparison with boosters indicates that regardless of whether the audience is expert or non-expert, their voices are seen as respected in the scientific texts. Similarly, boosters as means of narrowing down the alternative positions and developing a strong and certain authorial voices are equally disfavored in both expert and popularized scientific texts. Despite this similar pattern of the use of hedges and boosters in the investigated corpora, the means to achieve the mentioned objectives slightly differed and the informal style of language use dominating popular genres influenced the textual realizations of such functions.

  Keywords: Booster, Hedge, Metadiscourse, Popular Science, Professional Science
 • Minoo Alemi *, Neda Khanlarzadeh Pages 121-134

  Acquiring proficiency in academic genres is a key factor in research community. Among various genres in academic discourse communities, spoken genre, especially Conference Presentations (CPs), play a crucial role in research communities, though investigation on this important genre is in its infancy or is relatively under-researched. Therefore, the present study aims to shed light on the importance of two most frequently used structures in CPs, passive voice, and pseudo-cleft. To this end, 600 minutes of Iranian international CPs were recorded and then transcribed. The rate of employment of the structures, and the effect of gender and university degree of presenters were estimated. The results of the chi square analysis of the data suggested that although rate of use of passive voice was higher than pseudo-cleft, the differences between males and females, and graduates and postgraduates were minor and hence gender and university degree did not significantly influence the rate of use of the structures. Since passive voice and pseudo-cleft are two of the most important structures in academic genre, the results of the present study have obvious importance in increasing conference presenters and lecturers’ awareness of the employment of the structures efficiently.

  Keywords: EFL Speakers’ CPs, Academic Genre, Spoken Genre, Passive Voice, Pseudo-Cleft
 • Fereshteh Asadzadian *, Ghader Asadzadian Pages 135-154

  The purpose of this study was to investigate the Canonical analysis of the relationship between personality traits and attitude with motivation and EFL learners’ written production task. This research in terms of data collection procedure is a correlation type. The statistical population consisted of the students who were selected by random cluster sampling method. Data were analyzed using standard questionnaire of motivation, attitude, and personality traits, and analyzed by SPSS software using statistical tests. The results of correlation analysis of variables showed that there is a significant positive correlation between personality traits with motivation and written skills. It was also determined that attitudes with motivation and written skills predict a positive and significant relationship. Finally, the results of this study can be a very clear perspective for planners and trainers of writing skills training courses to pay more attention to non-cognitive and attitudinal variables such as personality traits and learners’ motivation in English language classes.

  Keywords: Writing Performance, Personality Traits, Motivation, Attitude
 • Hamid Reza Mahboudi * Pages 155-165

  The aim of this study was to see if there was any significant difference between undergraduate students of biological sciences and humanities in their test anxiety scores at University College of Rub-bi Rashid, Tabriz, Iran. This analytical-descriptive study was conducted on a sample of 188 students composed of 94 students of humanities and 94 students of biological sciences. The cases were selected by simple random sampling and Sarason Anxiety Questionnaire was used for gathering data and finally the collected data was analyzed via SPSS 24. The mean of anxiety level among students of humanities was 1.84 and 2.05 before and after the test respectively, and the measured mean for students of biological sciences was 1.89 before the test and 2.15 after the test. This result showed a significant difference between these two types of students (P < 0.05) in both phases, but there were no significant differences between experimental and test groups’ sex and anxiety level (P > 0.05). Moreover, the results of chi-square tests showed no significant difference between the two types of students after the test (P > 0.05). In these two studied groups, the test anxiety was increased after the test in comparison with that before it. Also, it was concluded that biological students’ test anxiety was as large as humanity students’ test anxiety in the second phase. Similarly, no significant difference was observed between boys and girls after the test. Finally, the authors suggest some handy tips that can help to relieve the pressure on the tests.

  Keywords: Test, Test Anxiety, Students of Humanities, Students of Biological Sciences, Undergraduates
 • Sorayya Mozaffarzadeh *, Parviz Ajideh Pages 167-183

  As an important focus of modern language education, intercultural language learning reflects greater awareness of the inseparability of language and culture and the need for providing the learners with materials concerning teaching intercultural communication to enhance learners’ intercultural competence in an increasingly multicultural world. Proper development of a learners’ understanding of another culture’s perspective and worldview is an essential of effective communication. Regarding the significance of issues, the present study is an attempt to consider the trend of addressing culture in Iranian ETL textbooks at the high school level of education before and after the Islamic Revolution. The research findings indicated that the cultural contents are neglected in the ELT textbooks used both pre- and post-Islamic revolution. Therefore, due to overlooking learners’ cultural communicative needs intentionally or unintentionally, Iranian ELT textbooks are insufficient materials for teaching communicative language and in overall teaching culture-general skills such as intercultural competence and understanding. It is noteworthy that this study recommends constructive changes in textbooks to make them more communicative and more consistent with the students’ needs and expectations.

  Keywords: Intercultural Competence, Culture, Target Culture, Source Culture, High School English Textbooks, ELT in Iran
 • Farnaz Sahebkheir * Pages 185-200

  In this study, the researcher chose three different vocabulary techniques (Visual Representation, Textual Enhancement, and Glossing) and compared them with traditional method of teaching vocabulary. 80 advanced EFL Learners were assigned as four intact groups (three experimental and one control group) through using a proficiency test and a vocabulary test as a pre-test. In the visual group, students used flashcards; in the textual enhancement, every synonym and antonym were highlighted and numbered and in the glossing group new vocabularies were numbered and their explanations were provided in the margins or footnotes. Students in the control group learned vocabulary through traditional way by meaning explanation, translation, or providing synonyms and antonyms. All the other three groups had the same procedure as control group but besides these processes they had access to visual, textual, or glossing techniques, too. The results showed that in the posttest, all three experimental groups outperformed the control group. However, the highest improvement in both post-test and delayed post-test was for glossing group. As a whole, we can say improvement in vocabulary learning was respectively for glossing, then visual, and finally textual enhancement. Therefore, it can be concluded that using pictorial, textual cues and glossing enhance their interlanguage system.

  Keywords: EFL, Glossing, Textual Representation, Visual Representation, Vocabulary Learning
 • Seyed Foad Ebrahimi *, Abdollah Mohsenzadeh Pages 201-211

  This study intends to investigate the realizations and functional patterns of shell nouns in Applied Linguistics research articles.  To this end, fifty research articles in the field of Applied Linguistic were selected from Journal of English for Academic Purposes and journal of English for Specific Purposes published by Elsevier.  The articles were analyzed for the realizations of shell nouns based on the list suggested by Hinkel (2004).  As to the functional patterns, Schmid’s (2000) classification of functional patterns of shell nouns was also adopted.  Findings reported that some shell nouns are used more frequently while some were put aside.  Findings also reported that writers of research articles in the field of Applied Linguistics used functional patterns suggested by Schmid (2000).  Findings of this study could have implications by raising the awareness of writers of Applied Linguistics research articles, especially in EFL contexts, concerning the use of shell nouns and functional patterns in which shell nouns are used.

  Keywords: Shell Noun, Research Article, Applied Linguistics, Functional Patterns
 • Mona Hosseini * Pages 213-217

  The book ‘Developing expertise through experience’consists of twenty chapters written by language educators. Alan Maley has edited the book. The writers of the chapters have written their stories and experiences about learning English and being an Educator with regard to the notion of ‘sense of plausibility’ defined by Prabhu. Prabhu explains that plausibility in pedagogy is teachers’ intuition about learning arising from her own experience of teaching. The book is a major effort to share experiences between professionals working in different parts of the world. Therefore, the purpose is not to reach an agreement between many individuals but rather an enlarging, sharpening or enriching of every individual’s personal perception.In the first chapter of the book, Robert Bellarmine elaborates on the understanding of the ‘teacher’s sense of plausibility’. He explains that it is a personal theory of learning and teaching and its elements are not only beliefs and values but also concepts, principles, rules of thumb, truths and metaphors.

  Keywords: Book Review, JALDA, Alan Maley, Mona Hosseini, Developing expertise through experience
 • Pages 219-230