فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 24، پاییز 1397)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 24، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طاهره شکیبافرد*، مسعود بهار، مجید اولیا، هادی کریمی پور فرد صفحات 185-196

  بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی یکی از بیماری های مهم روی سیب زمینی می باشد. به این منظور طی نمونه برداری های انجام شده از 15 غده پوسیده دارای علائم لهیدگی، یک نوع باکتری گرم منفی دارای کلنی سبز متالیک بر روی محیطکشت EMB به دست آمد که بر اساس آزمون های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فعالیت پکتولیتیکی متعلق به جنس  Pectobacterium تشخیص داده شد. تمامی این باکتری ها توانایی هضم نشاسته را نداشته، نسبت به اریترومایسین حساس نبودند؛ فسفاتاز منفی و توانایی رشد در ◦C37 را داشتند. آنها قادر به استفاده از قند های زایلوز، تری هالوز، آلفا متیل- D گلوکوزید و مالونات نبوده و از قندهای اینوزیتول، رامنوز و آرابیتول استفاده می کردند. با توجه به این خصوصیات اینباکتریبه عنوان carotovorum subsp. carotovorum  P.شناسایی شد. تمامی جدایه های این باکتری در آزمون PCR با جفت آغازگر  G1/L1الگوی دو باندی مشابه با P. carotovorum subsp. carotovorum و متفاوت ازP. carotovoum subsp. atrosepticum  وDickeya chrysanthemiایجاد نمودند که تحت تاثیر آنزیم برشی RsaI به قطعاتی حدود bp355،  bp280 و  bp180 تقسیم شدند. نتایج به دست آمده از روش های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی یکسان بودن جدایه های باکتریایی به دست آمده از غده های سیب زمینی منطقه دامنه و تعلق آنها بهP. carotovorum subsp. caratovorum  را مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی، باکتری، Pectobacterium carotovorum subsp، Carotovorum
 • نبی خلیلی اقدم، عطاالله رحیمی* صفحات 197-208

  بسیاری از گیاهان ترکیباتی با خواص کنترلی دارند که اخیرا استفاده از آنها به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل عوامل مخرب گیاهی، اهمیت بسزایی یافته است که در این میان، اسانس ها و عصاره های گیاهی مورد توجه ویژه ای می باشند. مطالعه مذکور برای بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس و عصاره اتانولی بذر گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) و برگ های گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) روی باکتری های بیماری زای گیاهی (Erwinia amylovora، Agrobacterium tumefaciens و Pseudomonas syringae pv syringae) انجام شد. تحقیق حاضر، براساس طرح کاملا تصادفی در شرایط دمایی 1 ± 28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد، در شرایط تاریکی با غلظت های (10، 20، 30، 40 و 50 میکرولیتر) و به همراه 3 تکرار برای هر غلظت از اسانس و عصاره گیاهان ذکر شده به همراه شاهد در بازدیدهای یک و دو هفته ای انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تاثیر اسانس و عصاره گیاهان مورد مطالعه بر ممانعت رشد باکتری های مورد بررسی معنی دار بود و متناسب با افزایش غلظت های مورد استفاده از اسانس و عصاره های گیاهان مورد بررسی، میزان رشد باکتری ها به شدت کاهش یافت. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان تاثیر عصاره های گیاهان مورد بررسی بر بازدارندگی رشد باکتری های مورد مطالعه بهتر از تاثیر اسانس گیاهان مورد نظر بود و عصاره های گیاهی مورد استفاده در مدت یک و دو هفته نسبت به اسانس های استفاده شده در همان زمان، اثرات بازدارندگی رشد بهتر و مناسب تری را نشان دادند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان اسانس و عصاره گیاهان آنیسون و ترخون را به عنوان یک جایگزین مناسب برای سموم باکتری کش رایج مصنوعی علیه باکتری های مذکور معرفی کرد.

  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، اسانس گیاهی، گیاه آنیسون، گیاه ترخون، باکتری هایErwinia amylovora، Agrobacterium Tumefaciens، Pseudomonas syringae pv syringae
 • فاطمه مومنی شهرکی، کامبیز مینایی*، عباس محمدی خرم آبادی صفحات 209-220

  این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی تنوع گونه ای جامعه شته ها در مزرعه گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری طی سال زراعی 1396 پرداخته است. نمونه برداری از یک مزرعه 3 هکتاری گندم در شهر سامان، در هر ماه دو مرتبه و در هر مرتبه، 100 بوته گندم به طور تصادفی از مزرعه صورت گرفت. شاخص های تنوع گونه ای آلفا شامل شاخص های تنوع گونه ای شانون-وینر، سیمپسون، مک اینتاش و شاخص های یکنواختی پیلو، سیمپسون و مک اینتاش در هر دوره نمونه برداری محاسبه گردیدند. رتبه بندی تنوع گونه ای شته ها در طول فصل زراعی با استفاده از شاخص رنی، انجام شد. تخمین حداکثر غنای گونه ای با استفاده از شاخص های ناپارامتریک انجام شد. تجزیه و تحلیل ها و محاسبات با استفاده از نرم افزار SDR4 انجام شد. در مجموع 8258 فرد از شته ها در کل دوره نمونه برداری جمع آوری شد که متعلق به هشت گونه به شرح زیر بودند: Diuraphis noxia (Mordvilko, 1913) ،Forda hirsuta (Mordvilko,1928) ، Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758)، Rhopalosiphum sp.،Metopolophium dirhodum (Walker, 1849) ، (Del Guercio, 1905)Sipha elegans، Sipha sp. و (Fabricius, 1775)Sitobion avenae. گونه های شته روسی گندم D. noxia و شته رز-غلات M. dirhodum با بیش ترین فراوانی به ترتیب با 05/53 و 47/43 جمعیت به عنوان گونه های فرا غالب طبقه بندی شدند. تخمین حداکثر غنای گونه ای با استفاده از روش های ناپارامتریک نشان داد که حداکثر دوازده گونه شته در مزارع گندم شهر سامان در این مطالعه وجود داشته است. غنا و ترکیب ساختار گونه ای شته های منطقه سامان در طول زمان و با سایر مناطق مطالعه شده کشور مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: ساختار جامعه، فراوانی گونه ها، تنوع گونه ای آلفا، شته
 • عیسی جبله*، غزاله اسحاقی، مجید طاهریان صفحات 221-234
  سن گندم، E. integriceps، مهم ترینآفتمزارعگندمدرایرانمی باشد. به منظور بررسی لاین های امید بخش گندم دوروم از نظر مقاومت به سن، آزمایشی در سال 1396 در مرکز تحقیقات نیشابور انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده از نوع بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل 20 ژنوتیپ: 18 لاین امید بخش گندم دوروم، دو رقم شاهد دنا و رقم گندم نان پارسی بود. بر اساس نتایج بیشترین تعداد سن مادری در ژنوتیپ شماره 1 (گندم دنا) و کمترین تعداد سن آن در ژنوتیپ های 12، 2 (گندم پارسی) و 16 مستقر شدند. بیشترین تعداد برگ خسارت دیده در ژنوتیپ شماره 11 را دارا بود و کمترین تعداد آن در ژنوتیپ های شماره 16، 10 و 6 مشاهده گردید. بررسی صفت تعداد جوانه آسیب دیده نشان داد که ژنوتیپ های شماره 1و 10 بیشترین و 6 کمترین تعداد جوانه آسیب دیده را دارا بودند. تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در تیمار های مختلف اختلاف داشتند. بیشترین تعداد روز تا ظهور سنبله را ژنوتیپ شماره 18 به خود اختصاص داد و کمترین میزان این صفت مربوط به ژنوتیپ های شماره 9، 1، 11 و 14 بود. بیشترین طول پدانکل در ژنوتیپ های شماره 11، 9 و 15 به ثبت رسید و کمترین طول پدانکل در ژنوتیپ های شماره 1 (گندم دنا)، 16، 18 و 19 مشاهده شد. در بین 20 ژنوتیپ مورد آزمایش از لحاظ عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اختلاف معنی داری دیده نشد. ژنوتیپ های1 ، 13 و 18 در کنار شاخص های مهم وزن هزاردانه در شرایط بدون سن، وزن هزاردانه در شرایط وجود سن و میانگین هندسی در ناحیه با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به سن قرار گرفتند. ژنوتیپ هایی که در مجاورت شاخص های حساسیت به سن و شاخص تحمل قرار گرفتند (ژنوتیپ 4) نیز جزء ژنوتیپ های با وزن هزاردانه پایین بودند. وزن هزار دانه در شرایط بدون فعالیت سن (Yp) همبستگی مثبت و معنی داری با میانگین بهره وری، میانگین هندسی، شاخص تحمل به سن و شاخص عملکرد داشت. وزن هزار دانه در شرایط فعالیت سن (YS) همبستگی مثبت و معنی داری با تمام شاخص ها داشت. بر این اساس شاخص های میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی (GMP)، شاخص تحمل به سن (STI) و شاخص عملکرد (YI) تنها شاخص هایی بودند که همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه در شرایط فعالیت سن و عدم فعالیت سن داشتند. در نهایت در محدوده پژوهش انجام شده  3 ژنوتیپ شماره 1، 13 و 18 ژنوتیپ های متحمل به سن در منطقه نیشابور و ژنوتیپ های شماره 4، 7 و 15 حساس به سن و با وزن هزاردانه پایین بودند
  کلیدواژگان: سن گندم، شاخص تحمل، وزن هزاردانه
 • ساغر کتابچی*، مینا علی خانی صفحات 237-246
  Ralstonia solancearum  از باکتری های بیماری زای گیاهی و عامل بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی است. عامل بیماری در شرایط محیطی مساعد می تواند باعث پژمردگی سریع و خسارت بسیار زیادی شود و برای درمان آن راهکار عملی وجود ندارد. هدف از این تحقیق جداسازی باکتری اندوفیت Burkholderia cepaciaاز ساقه گوجه فرنگی رقم محلی و سپس بررسی اثر بیوکنترلی این باکتری در برابر R. solancearum می باشد. در این مطالعه چهار باکتری اندوفیت از ساقه گوجه فرنگی جدا شده و پس از شناسایی با استفاده از آزمون های استاندارد باکتری شناسی، جهت بررسی اثر آنتاگونیستی احتمالی آنها و نیز تاثیر در میزان رشد گیاهان، در شرایط آزمایشگاه با استفاده از روش فرو بردن بذردر محیط کشت آگار ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون های بیوشیمیایی نشان داد که کلیه سویه های اندوفیت جداشده از ساقه گوجه فرنگی،  B. cepacian می باشند. در شرایط آزمایشگاه با بذرهای گوجه فرنگی آغشته با باکتری های اندوفیت در محیط کشت های تلقیح شده با باکتری R. solanacearum  هاله هایی در حدود 5/4- 2 سانتی متر ایجاد شد. در شرایط گلخانه ای این باکتری باعث سرکوب بیماری تا حدود  60 درصد و افزایش رشد قابل توجهی در بوته های گوجه فرنگی نسبت به شاهد شد.
  کلیدواژگان: Ralstonia solanacearum، Burkholderia cepacia، باکتری های اندوفیت، کنترل بیولوژیکی
 • اکبر قاسمی کهریزه *، لیمو خاتمی، عباس حسین زاده صفحات 247-261

  کرم سیب، (Lepidoptera: Tortricidae) Cydia pomonella L.، یکی از آفات کلیدی درختان سیب در آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد می باشد. به منظور تعیین بهترین زمان سم پاشی، زمان ظهور حشرات کامل آفت در شهرستان مهاباد در سال 1395 مطالعه شد. از سه نوع تله ی فرمونی دلتا، استوانه ای و قیفی شکل در باغ آزمایشی پنج هکتاری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده و کارایی سه نوع تله با همدیگر مقایسه شد. با توجه به داده های هواشناسی ایستگاه منطقه ای و بازدید زمان خروج لاروها، مدل روز–درجه تهیه شد. بر اساس یافته ها، ظهور شب پره ها در اواخر فروردین بوده و در طول فصل، چهار نقطه ی اوج مشاهده شد. نتایج نشان داد که میزان جلب حشرات کامل نر توسط تله های مختلف اختلاف معنی دار داشت (05/0≥ P). بر اساس نتایج حاصل از تله های قیفی شکل، برای ظهور لاروهای نسل اول (نسل زمستانه)، دوم و سوم به ترتیب 3/168، 722 و 9/1301 روز-درجه و بر اساس نتایج حاصل از تله های دلتا و استوانه ای شکل به ترتیب 2/154، 1/538 و 1198 روز-درجه نیاز بود. نتایج حاصل از تله های قیفی شکل نشان داد که زمان مناسب کنترل لاروهای نسل اول در فاصله ی 21-25 اردیبهشت، نسل دوم 11 تا 15 تیر و نسل سوم 19 تا 24 مرداد بود. در حالی که بر اساس نتایج حاصل از تله های دلتا و استوانه ای شکل زمان کنترل لاروهای نسل اول در فاصله ی 18-22 اردیبهشت، نسل دوم 1 تیرماه و نسل سوم 12 تا 16 مردادماه تعیین شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد تله های قیفی با میانگین 64/8±00/41، 18/3±34/26، 37/19±67/85 و 89/3±67/73 عدد حشره ی کامل نر، به ترتیب در نسل های زمستانه، اول، دوم و سوم بیش ترین شکار و تله های استوانه ای با میانگین 20/1±34/11، 76/1±67/5، 73/2±67/13 و 16/3±67/53 عدد حشره ی کامل نر، به ترتیب در نسل های زمستانه، اول، دوم و سوم کم ترین شکار را داشتند.

  کلیدواژگان: کرم سیب، تله ی فرمونی، درجه-روز سمپاشی
|
 • Tahereh Shakibafard*, Masoud Bahar, Majid Olia, Hadi Karimipourfard Pages 185-196

  Potato soft rot is a common and important disease on potatoes. Fifteen pectolytic bacteria with green metallic colonies on EMB medium were isolated from the tubers showing surface cracking and soft rot symptoms, simultaneously. All the isolates grew at 37 ˚C, no starch digestion, they were not sensitive to erythromycin and negative for phosphatase. They could not use sugars of Xylose, Trehalose, α-methyl D-glycoside and Malonate, while they were able to use Inositol, Rhamnose and Arabitol sugars. Based on These characteristics the isolates recognized as P. carotovorum subsp. carotovorum. The isolates were further identified by PCR amplification with primer G1/L1 which produces two bands similar to those produced in P. carotovorum subsp. carotovorum, but not from P. carotovorum subsp. atrosepticum and Dickeya chrysanthemi. Digestion of the amplified PCR product with restriction enzyme Rsa I resulted in identical 385 bp, 280bp and 180 bp bands formation as described for P. carotovorum subsp. carotovorum. The results of physiological, pathogenicity, biochemical and molecular tests, confirmed that all bacterial isolates induced soft rot symptoms in potato tubers are P. carotovorum subsp. carotovorum.

  Keywords: Potato soft rot, Bacteria, Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum
 • Nabi Khalili Aghdam, Ataollah Rahimi * Pages 197-208

  Essential oils and extracts are suitable compounds as alternative chemicals. Many plants have compounds with control properties that recently the use of herbal products as alternative to chemical pesticides for control of plant-damaging agents is more important and the essential oils and herbal extract are of particular interest. The present study was carried out to investigate the antibacterial effects of essential oil and ethanolic extract of Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus leaves on Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens and Pseudomonas syringae pv. syringae. This study was done based on a completely randomized design with temperature conditions of 28 ± 1 °C and relative humidity of 65 ± 5%, in dark conditions with concentrations (10, 20, 30, 40 and 50 μl) plus 3 replicates for each concentration of essential oil and extract with control At one and two weekly visits. The results showed that antibacterial effect of essential oil and ethanol extract of Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus on bacteria Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens and Pseudomonas syringae pv syringae were significant compared to the control. Also, whatever the concentrations of essential oils and extracts used in this study increased, so the rate of bacterial growth significantly decreased. Moreover, the results showed that the antibacterial effect of extracts on the growth of bacteria examined in this study is better than the essential oils studied and plant extracts in visit one or two weeks at the same time better than essential oils and show better appropriate action. According to the results of this study, essential oils and extracts of Pimpinella anisum and Artemisia dracunculus can be introduced as an appropriate alternative to commonly used Chemical bactericides against these bacteria.

  Keywords: plant extract, Essential oil, Pimpinella anisum, Artemisia dracunculus, Erwinia amylovora, Agrobacterium Tumefaciens, Pseudomonas syringae pv syringae
 • Fatemeh Momeni Shahraki, Kambiz Minaei *, Abbas Mohammadi Khoramabadi Pages 209-220

  This research investigated the time variation of aphid species diversity in wheat field of Saman, Chaharmahal and Bakhtiari province during 2017. Sampling was conducted from a 3 hectare wheat farm in Saman, twice a month, in each time 100 plants were randomly taken. Alpha species diversity indexes including Shannon-Wiener, Simpson, McIntosh and Pielou, Simpson, and Macintosh uniformity species indexes were calculated in each sampling period. The diversity of aphids was compared by Renyi's diversity ordering method. Estimation of maximum species richness was done using nonparametric indices. Analyzes and calculations were performed using SDR4 software. A total of 8258 individuals were collected from aphids during the whole sampling period, which is belonging to eight species as follows: Diuraphis noxia (Mordvilko, 1913), Ford hirsute (Mordvilko,1928), Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), Rhopalosiphum sp., Metopolophium dirhodum (Walker, 1849), Sipha elegans (Del Guercio, 1905), Sipha sp. and Sitobion avenae (Fabricius, 1775). The most abundant species were the Russian wheat aphid, D. noxia and the rose-grass aphid, M. dirhodum, with 53.05 and 43.47 percent of the total aphid individuals respectively. Non-parametric methods of estimating species richness showed that additional sampling would yield at most 12 wheat aphid species in Saman wheat fields. A discussion was provided on species richness and species composition of wheat aphids during time in Saman region and also compared to other studied regions in Iran.

  Keywords: Species composition, Abundancy, Alpha diversity, Aphid
 • Isa Jabaleh *, Ghazaleh Eshaghi, Majid Taherian Pages 221-234
  The Sunn pest, E. integriceps, is the most important pest of wheat fields in Iran. In order to investigate the lines of Durum wheat in terms of resistance to E. integriceps, was conducted experimental in 2016, Neyshabour Research Center. The experimental design was a randomized complete block design with three replications. The treatments consisted of 20 genotype: 18 lines of durum wheat, two cultivars of Dena control and Parsi wheat cultivar. According to the results, the highest number of overwintered adults of E. integriceps was located in genotype 1 (Dena wheat) and the lowest in genotypes 12, 2 (Persian wheat) and 16. The highest number of damaged leaves was in genotype 11 and the lowest number was in genotypes 16, 10 and 6. Investigating the traits of number of sprouts showed that genotypes number 1 and 6 had the highest and lowest number of buds respectively. The days to spike emergence and number of days to physiological treatment were affected by the treatments. The highest number of days until the appearance of spike was genotype number 18 and the least of these traits were genotypes number 9, 1, 11 and 14. The maximum length of peduncle was recorded in genotypes Number 11, 9 and 15, and the lowest peduncle length was observed in genotypes1 (Dana), 16, 18 and 19. There was no significant difference between the 20 genotypes in terms of yield, biological yield and harvest index. Genotypes 1, 13 and 18, along with the important indices of Yp, Ys and GMP in the region with high production potential and low sensitivity to E. integriceps Genotypes adjacent to SSI and TOL sensitivity indexes (Genotyp 4) are also low 1000 seeds weight. Weight of 1000 grains in non-activity of E. integriceps condition (Yp) had a positive and significant correlation with geometric mean (GMP), stress tolerance index (STI) and yield index (YI). Weight of 1000 seeds in terms of activity of E. integriceps (YS), was a positive and significant correlation with all indices. Accordingly, the mean of productivity (MP), geometric mean (GMP), stress tolerance index (STI) and yeild index (YI) were the only indices that showed a positive and significant correlation with grain yield in terms of E. integriceps activity and E. integriceps inactivity. Finally, within the scope of the study, three genotypes 1, 13 and 18 were sunn pest tolerant genotypes in Neyshabur region and genotypes 4, 7 and 15 were susceptible to sunn pest with lowest 1000 seeds weight.
  Keywords: Eurygaster integriceps, Sunn pest, tolerance index, 1000 seeds weight
 • Saghar Ketabchi *, Mina Alikhani Pages 237-246
  Ralstonia solanacearum is the cause of tomato bacterial wilt. Under favorable environmental conditions, it can cause rapid wilt and a lot of damage, and there is no practical remedy for it. The aim of this study was to separate endophytic bacteria B. cepacia from tomato stems of local cultivar and then to study the biocontrol effect of this bacteria against the bacterial wilt of tomatoes.
  In this study four endophytic bacteria from tomato stem were isolated. Then after identification with bacteriology standard tests in order to investigation of their antagonistic effect and also effect on the growth rate of the plant in vitro with seed diffusion agar method were examined. Result of biochemical tests showed that all of endophytic bacteria which isolated from tomato stem were B. cepacia. In in vitro condition on the seed with B. cepacia bacteria in medium containing R. solanacearum bacteria showed the formation of 2- to-4.5 –mm haloes. In greenhouse conditions, these bacteria caused a suppression of the disease by about 60% and a significant increase in tomato plants, and a significant difference with the control was observed.
  Keywords: Ralstonia solanacearum, Burkholderia cepacia, Endophytic bacteria, Biological control
 • Akbar Ghassemi Kahrizeh*, Limo Khatami, Abbas Hosseinzadeh Pages 247-261

  Codling moth, Cydia pomonella L. (Lepoptera: Tortricidae), is the key pest of apple orchards in Mahabad and West Azarbaijan province. To determine the best spraying time, male adults’ emergence was studied in Mahabad during 2016. Three types of delta, cylindrical and funnel-shaped traps were used in an apple orchard (5 hectare) in a randomized complete block design. The efficiency of three style pheromone traps was compared. According to the data obtained from regional weather station and larval activity, degree-day model was prepared. It was found that adults appeared in late spring and was showing four populations peaks during growth season. The results showed that there was a significant difference between the traps In terms of trapping male adults (P≤0.05). On the basis of the data available by funnel-shape traps, the results showed that 168.3, 722 and 1301.9 degree-days were required for egg eclosion at first (winter), second and third generation, respectively. Also, on the basis of the data available by delta and cylindrical-shape traps, the results showed that 154.2, 538.1 and 1198 degree-days were required for egg eclosion at first, second and third generation, respectively. On the basis of the data available by funnel traps the chemical control time was determined to be 10-14 May, 1-5 July and 9-14 August 2016 for three generation. Also, on the basis of the data available by delta and cylindrical traps, the chemical control time was determined to be 7-11 May, 17-21 June and 2-6 August for three generation. The comparison of means showed that the funnel traps had the most capture with means values of 41.00±8.64, 26.34±3.18, 85.67±19.37 and 73.67±3.89 number of male adults for wintering, first, second and third generation, respectively. Also, the cylindrical traps had the least capture with means values of 11.34±1.20, 5.67±1.76, 13.67±2.73 and 53.67±3.16 number of male adults for wintering, first, second and third generation, respectively.

  Keywords: Codling moth, Degree-day, pheromone trap, Spraying